435/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
ZÁKON
z 30. októbra 2000
o námornej plavbe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiace s prevádzkou námorných lodí a námorných rekreačných plavidiel,
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby.
(2)
Zákon sa primerane vzťahuje aj na plávajúce zariadenia zapísané v námornom registri, plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, určené najmä na preskúmavanie a využívanie prírodného bohatstva na mori, na morskom dne a pod morským dnom.
(3)
Zákon sa nevzťahuje na námorné rybárske lode a vojnové lode.
(4)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
námornou plavbou prevádzkovanie námorných lodí a rekreačných plavidiel na mori a ostatných vodných cestách, pre ktoré platí právny režim mora alebo ktoré sú s morom spojené, ako aj na ich pobyt v prístave alebo na miestach kotvenia a uviazania,
b)
námornou loďou plavidlo určené na prepravu nákladu alebo cestujúcich, alebo nákladu a cestujúcich plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky,
c)
námornou prievoznou loďou námorná loď určená na pravidelnú prepravu cestujúcich, cestných a železničných vozidiel,
d)
námornou osobnou loďou námorná loď určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
e)
námornou jachtou námorná loď určená na rekreačné účely s počtom cestujúcich nie vyšším ako 12, s dĺžkou väčšou ako 24 m a s hrubou priestornosťou menšou ako 500 registrovaných ton, plávajúca pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky a nevyužívaná na komerčné účely,
f)
námornou loďou s ochrannou palubou námorná loď vybavená palubou, po ktorú siahajú priečne vodotesné priedely,
g)
námorným rekreačným plavidlom plavidlo určené na rekreačné účely, plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „rekreačné plavidlo“), zapísané v registri námorných rekreačných plavidiel,
h)
klasifikačnou spoločnosťou právnická osoba alebo jej organizačná zložka alebo iné ňou riadené subjekty vykonávajúce pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) činnosti súvisiace so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel,
i)
uznanou klasifikačnou spoločnosťou klasifikačná spoločnosť uznaná podľa osobitného predpisu,1ba)
j)
vlastníkom námornej lode alebo rekreačného plavidla zapísaného v námornom registri Slovenskej republiky právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie námornej lode alebo rekreačného plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť,
k)
prevádzkovateľom námornej lode alebo rekreačného plavidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie námornej lode alebo rekreačného plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, ak je na to splnomocnená vlastníkom námornej lode alebo rekreačného plavidla.
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA A ŠTÁTNY DOZOR
§ 3
Ústredný orgán štátnej správy
Ústredným orgánom štátnej správy a orgánom štátneho dozoru pre námornú plavbu je ministerstvo.
§ 4
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
vykonáva štátnu správu v námornej plavbe vrátane štátneho dozoru,
b)
poveruje uznanú klasifikačnú spoločnosť
1.
schvaľovaním technickej dokumentácie rekreačných plavidiel, ak nebola schválená podľa osobitného predpisu,1a) a schvaľovaním technickej dokumentácie námorných lodí,
2.
technickým dozorom počas stavby rekreačných plavidiel, ak nebol realizovaný podľa osobitného predpisu1a), a technickým dozorom počas stavby námorných lodí,
3.
vykonávaním pravidelných technických kontrol námorných lodí v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.847 (20) a rekreačných plavidiel a vydávaním dokladov o technickej spôsobilosti námorných lodí v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.847 (20) a rekreačných plavidiel,
4.
vydávaním a schvaľovaním postupov, opatrení, osvedčení podľa medzinárodnej zmluvy1b) a osvedčení o výnimke z medzinárodnej zmluvy,1b) v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.847 (20),
c)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktorá doteraz nebola uznaná, spolu so všetkými informáciami a dôkazmi, ktoré preukazujú, že táto klasifikačná spoločnosť spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené v osobitnom predpise,1ba)
d)
spolupracuje s Európskou komisiou pri posudzovaní klasifikačnej spoločnosti, o uznanie, ktorej žiadalo podľa písmena c),
e)
upraví poverenie uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena b), ak Európska komisia upravila uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktoré udelila,
f)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o odňatie uznania klasifikačnej spoločnosti,
g)
nesmie odmietnuť poveriť uznanú klasifikačnú spoločnosť, iba v odôvodnených prípadoch, môže obmedziť počet poverených uznaných klasifikačných spoločností,
h)
kontroluje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti, a ak pri kontrole zistí, že poverená uznaná klasifikačná spoločnosť nevykonáva svoju činnosť v súlade s poverením podľa písmena b), platnosť poverenia pozastaví alebo zruší,
i)
informuje bezodkladne Európsku komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (ďalej len „členské štáty“) o poverených uznaných klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení platnosti poverenia alebo o zrušení poverenia uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena h) s uvedením závažných dôvodov pozastavenia poverenia alebo zrušenia poverenia,
j)
každé dva roky vyhodnocuje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela hodnotenie jej činnosti Európskej komisii a ostatným členským štátom do 31. marca roku, ktorý nasleduje po rokoch, v ktorých bola činnosť hodnotená,
k)
spolupracuje s poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou pri vypracúvaní pravidiel a postupov na vykonávanie činností tejto spoločnosti podľa písmena b) a na dosiahnutie jednotného výkladu medzinárodných dohovorov,
l)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbu,
m)
uzatvára medzinárodné zmluvy týkajúce sa námornej plavby,
n)
predkladá Európskej komisii správu o dôvodoch zadržania námorných lodí zapísaných v námornom registri a zaradenia Slovenskej republiky do čierneho zoznamu alebo sivého zoznamu podľa Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole najneskôr štyri mesiace odo dňa zverejnenia výročnej správy Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole,
o)
oznámi Európskej komisii oprávnené orgány, ktoré budú mať prístup k údajom o námorných nehodách a námorných mimoriadnych udalostiach z Európskej informačnej platformy o námorných nehodách,
p)
oznámi bez zbytočného odkladu predsedovi stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti účasť námornej lode na námornej nehode alebo na námornej mimoriadnej udalosti,
q)
môže delegovať po vzájomnej dohode na príslušný orgán iného členského štátu úlohu viesť vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti alebo určité úlohy na vykonanie takého vyšetrovania,
r)
spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Medzinárodnou námornou organizáciou pri prijímaní postupov a pravidiel, zriaďovaní a vývoji systémov na účely zvyšovania bezpečnosti námornej plavby a ochrany životného prostredia a poskytuje im potrebné informácie,
s)
spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu, ktorý oznámil ministerstvu začatie konania vo veci porušenia povinností podľa § 24 písm. b) alebo § 40 ods. 1 písm. e) alebo vo veci falšovania dokladov vydaných podľa odseku 2 písm. l) a výnimiek podľa odseku 2 písm. m) alebo vo veci získania dokladov vydaných podľa odseku 2 písm. l) a výnimiek podľa odseku 2 písm. m) v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Ministerstvo plní funkciu námorného úradu, v ktorej rámci
a)
vedie námorný register Slovenskej republiky; prijíma podania týkajúce sa zápisu námornej lode alebo rekreačného plavidla do námorného registra a podania týkajúce sa všetkých zmien vzťahujúcich sa na námornú loď, alebo rekreačné plavidlo, ktoré sú už zapísané v námornom registri,
b)
vykonáva kontrolu spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel na plavbu,
c)
vydáva vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla registračný list oprávňujúci plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky; vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla vydáva aj dočasný registračný list,
d)
určuje minimálne obsadenie námornej lode lodnou posádkou z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky,
e)
vydáva lodné listiny podľa tohto zákona a medzinárodných dohôd a usmernenia týkajúce sa bezpečnosti plavby a bezpečnosti námorných lodí,
f)
schvaľuje prvé vydanie osvedčenia o výnimke z technickej spôsobilosti námornej lode,
g)
vydáva osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc)
h)
schvaľuje a potvrdzuje denníky a iné lodné doklady,
i)
vydáva povolenie na prepravu cestujúcich,
j)
vykonáva kontrolu odbornej spôsobilosti členov lodných posádok a veliteľov rekreačných plavidiel,
k)
vydáva námornícke knižky členom lodných posádok,
l)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti a preukazy spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazov odbornej spôsobilosti, preukazy spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenia o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) a preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty,
m)
v odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z požadovanej odbornej praxe a z preukazovania odbornej spôsobilosti,
n)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel; môže uznať odbornú spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla získanú v zahraničí, vydanú príslušným úradom cudzieho štátu v rozsahu platnom pre danú oblasť plavby,
o)
schvaľuje spôsobilosť rekreačného plavidla na plavbu a vydáva medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 54,
p)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti, potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, ktoré boli vydané, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená, zrušená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené alebo zničené a vydaných výnimiek podľa písmena m) a osvedčení o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bca) do týchto evidencií sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, jedinečný identifikátor, ak je dostupný, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu a poskytujú sa na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky,
q)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty, vydaných námorníckych knižiek a osvedčení o absolvovaní kvalifikačných kurzov na výkon funkcie podľa osobitného predpisu,1bd) odborných kurzov bezpečnostného výcviku a doplnkových odborných kurzov členov lodných posádok (ďalej len „kvalifikačné kurzy“) a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel,
r)
poveruje právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávaním kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel a vykonáva dohľad nad ich priebehom; v prípade zistenia závažných nedostatkov môže odňať poverenie na ich vykonávanie,
s)
schvaľuje učebné osnovy kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel a školiteľov,
t)
zabezpečuje najmenej raz za päť rokov vykonanie nezávislého hodnotenia vedomostí, schopností ich aplikovať a činností súvisiacich so získaním a hodnotením spôsobilosti a systému, ktorým sa uskutočňuje preukazovanie spôsobilosti člena lodnej posádky nezávislými kvalifikovanými osobami a správu o každom nezávislom hodnotení zasiela Európskej komisii a Medzinárodnej námornej organizácii do šiestich mesiacov odo dňa vykonania hodnotenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bda)
u)
môže na základe žiadosti iného členského štátu vykonať nezávislé hodnotenie podľa písmena t) na účely preverenia riadiacich a monitorovacích opatrení, činností zodpovedajúcich plánovaným opatreniam a zdokumentovaným postupom, ich účinnosti, opatrení na odstránenie nedostatkov a súladu obsahu systému riadenia kvality s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bdb) výsledky každého hodnotenia sa zasielajú osobe zodpovednej za hodnotenú oblasť,
v)
zabezpečuje dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námorných lodiach oprávnených plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky v určenom pracovnom dorozumievacom jazyku,
w)
poskytuje Európskej komisii každoročne informácie podľa prílohy č. 2 zaznamenané do 31. decembra predchádzajúceho roka na účely štatistickej analýzy v elektronickej podobe umožňujúcej uchovávanie údajov na štatistické účely; na poskytovanie týchto informácií sa nevzťahuje osobitný predpis1be) a osobné údaje musia byť anonymizované,
x)
schvaľuje a uznáva knihu výcviku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(3)
Ministerstvo pred udelením poverenia na výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí uznanej klasifikačnej spoločnosti so sídlom v inom ako členskom štáte (ďalej len „tretí štát“), môže požiadať tento tretí štát, aby poveril uznané klasifikačné spoločnosti, ktoré majú sídlo v členskom štáte na základe reciprocity.
(4)
Poverením podľa odseku 1 písm. b) je písomná zmluva uzatvorená medzi ministerstvom a uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá musí obsahovať najmä
a)
ustanovenia podľa dodatku II rezolúcie Medzinárodnej námornej organizácie A.739(18),
b)
ustanovenia o finančnej zodpovednosti, a to
1.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobila škodu na majetku, stratu majetku, zranenie alebo smrť osôb,
2.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť z nedbanlivosti spôsobila zranenie alebo smrť osôb; finančná náhrada musí byť najmenej 4 milióny eur,
3.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť z nedbanlivosti spôsobila stratu majetku alebo škodu na majetku; finančná náhrada musí byť najmenej 2 milióny eur,
c)
ustanovenie o pravidelnej kontrolnej činnosti podľa odseku 1 písm. h) a j),
d)
ustanovenia o možnosti vykonávania náhodných a podrobných kontrol námorných lodí,
e)
ustanovenia o povinnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti predkladať informácie o klasifikovaných námorných lodiach, o zmenách, odňatí alebo pozastavení platnosti klasifikačnej triedy námornej lode.
(5)
V poverení podľa odseku 4 ministerstvo môže ustanoviť povinnosť pre uznanú klasifikačnú spoločnosť zriadiť organizačnú zložku so sídlom na území Slovenskej republiky.
(6)
Ministerstvo predkladá Medzinárodnej námornej organizácii žiadosť o vykonanie auditu.
(7)
Ministerstvo zabezpečí, aby sa audit vykonaný na ministerstve Medzinárodnou námornou organizáciou uskutočnil najmenej raz za sedem rokov.
(8)
Výsledky auditu sa zverejnia v súlade s osobitným predpisom.1be)
(9)
Ministerstvo vydá osvedčenie1bb) o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) pre prípad smrti alebo úrazu cestujúcich, ak dopravca uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti dopravcu pre prípad námornej nehody námornej osobnej lode v súlade s osobitným predpisom1bf) na jeden rok.
(10)
Ministerstvo zriadi a prevádzkuje národný systém na prijímanie, ukladanie, vyhľadávanie a výmenu námorných informácií SafeSeaNet na účely námornej bezpečnosti v prístavoch a na mori, ochrany životného prostredia a efektívnosti námornej plavby. Námorné informácie, ktoré obsahuje národný systém SafeSeaNet, sú dôverného charakteru. Ministerstvo oprávňuje osoby1bg) na prístup do tohto systému a poskytuje informácie z tohto systému na účely trestného konania a občianskoprávneho konania.
(11)
Ministerstvo zavedie a udržiava systém riadenia kvality pre operačné činnosti, ktoré súvisia s plnením povinností vlajkového štátu. Takýto systém riadenia kvality sa považuje za osvedčený v súlade s príslušnými medzinárodnými normami kvality.
(12)
Ministerstvo poverí najviac na päť rokov na základe písomnej žiadosti vykonávaním kvalifikačného kurzu právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak táto
a)
má zavedený systém riadenia kvality v súlade medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
b)
organizačne a materiálne zabezpečí kvalifikačný kurz vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného kurzu,
c)
zabezpečí lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh)
d)
vypracuje písomný program kvalifikačného kurzu, učebné osnovy, vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, vzor záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu a vzor evidencie dokumentácie kvalifikačného kurzu.
(13)
Prílohami k písomnej žiadosti podľa odseku 12 sú
a)
výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
názov a detailný písomný program kvalifikačného kurzu obsahujúci metódy, postupy a materiálne zabezpečenie kvalifikačného kurzu,
c)
zoznam vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov, z ktorých program kvalifikačného kurzu vychádza,
d)
popis organizačného zabezpečenia kvalifikačného kurzu vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného kurzu,
e)
zoznam lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bi)
f)
evidencia dokumentácie kvalifikačného kurzu,
g)
popis a forma záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu,
h)
vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i)
doklad o zavedení systému riadenia kvality v súlade s medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
j)
učebné osnovy,
k)
doklad lektora o úspešnom absolvovaní kurzu inštruktorov pre školenia a hodnotenia na simulátoroch podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh) a o praxi lektora na danom simulátore, ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o vykonávanie kvalifikačného kurzu na simulátore.
(14)
Poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov podľa odsekov 12 a 13. V rámci zabezpečenia výkonu dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu je poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, povinná oznámiť ministerstvu najneskôr sedem dní predo dňom konania kvalifikačného kurzu termín konania tohto kvalifikačného kurzu a najneskôr tri dni predo dňom konania oznámeného kvalifikačného kurzu zmenu alebo zrušenie termínu konania tohto kvalifikačného kurzu.
(15)
Ministerstvo odoberie poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu poverenej osobe, ak poverená osoba
a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 12,
b)
požiada o odobratie poverenia,
c)
závažne alebo opakovane poruší povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.
§ 5
Štátny dozor
(1)
Orgánom štátneho dozoru nad dodržiavaním tohto zákona právnickými osobami a fyzickými osobami (ďalej len „povinná osoba“) je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo vykonáva štátny dozor podľa odseku 1 ministrom poverenými zamestnancami ministerstva (ďalej len „poverený zamestnanec“).
(3)
Poverený zamestnanec má právo pri výkone štátneho dozoru vstupovať na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, ako aj právo vstupovať do objektov a zariadení vlastníka námornej lode alebo rekreačného plavidla, ktoré súvisia s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla.
(4)
Povinná osoba je povinná umožniť poverenému zamestnancovi vstup na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, do všetkých objektov, ktoré súvisia s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla, a umožniť mu nahliadnuť do dokladov súvisiacich s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla, ako aj styk s osobami, s ktorými poverený zamestnanec považuje za nevyhnutné komunikovať. Vlastník námornej lode je povinný poverenému zamestnancovi umožniť pobyt na námornej lodi vrátane pobytu počas plavby a musí mu umožniť používať lodné telekomunikačné zariadenie.
(5)
Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí porušenie tohto zákona alebo nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť plavby, posádky, osôb alebo prepravovaného nákladu, nariadi spôsob a lehotu na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)
Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže
a)
odobrať veliteľovi námornej lode alebo členovi lodnej posádky preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (§ 41) alebo veliteľovi rekreačného plavidla preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla (§ 56),
b)
zadržať registračný list alebo dočasný registračný list (§ 14), alebo registračný list rekreačného plavidla (§ 55), alebo medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla (§ 54 ods. 3).
(7)
Preukaz alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti odobraté podľa odseku 6 písm. a) alebo listiny zadržané podľa odseku 6 písm. b) postúpi poverený zamestnanec ministerstvu na ďalšie konanie.
(8)
Ministerstvo môže rozhodnutím
a)
odňať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti odobratý podľa odseku 6 písm. a) na určitý čas, najviac na tri roky, a pri strate zdravotnej spôsobilosti držiteľa natrvalo; vrátenie odňatého preukazu je podmienené preskúšaním jeho držiteľa,
b)
odňať registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b) a vymazať námornú loď z registra, ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote [§ 17 ods. 3 písm. d)],
c)
odňať dočasný registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b), ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote,
d)
pozastaviť platnosť registračného listu rekreačného plavidla alebo medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla zadržané podľa odseku 6 písm. b) a vymazať rekreačné plavidlo z registra rekreačných plavidiel (§ 52), ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote podľa odseku 5.
(9)
Podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nemá odkladný účinok.
TRETIA ČASŤ
NÁMORNÁ LOĎ
Registrácia námornej lode a rekreačného plavidla
§ 6
Označenie námornej lode
Námorná loď musí byť označená
a)
menom námornej lode,
b)
názvom sídla registračného prístavu,
c)
medzinárodným registračným číslom,
d)
tonážnou značkou, ak ide o námornú loď s ochrannou palubou.
§ 7
Používanie vlajok a štandardy prezidenta
(1)
Námorná loď, ktorej bol vydaný registračný list alebo dočasný registračný list, má právo plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna vlajka“). Ak je na námornej lodi prítomný prezident Slovenskej republiky, na vrchole zadného sťažňa sa vztyčuje aj štandarda prezidenta Slovenskej republiky.
(2)
Na námornej lodi sa vztyčuje štátna vlajka na najlepšie viditeľnom mieste na zadnej časti námornej lode. Na mieste štátnej vlajky nemôže byť vztýčená iná vlajka alebo znak. Ak sú na námornej lodi spolu so štátnou vlajkou vztýčené aj iné vlajky, veliteľ námornej lode musí zabezpečiť, aby tieto vlajky neboli väčšie ako štátna vlajka.
(3)
Vlastník námornej lode má právo vztýčiť štátnu vlajku dňom vydania registračného listu alebo dočasného registračného listu.
(4)
Právo plávať pod štátnou vlajkou zaniká rozhodnutím ministerstva o pozastavení platnosti registračného listu alebo dočasného registračného listu námornej lode podľa § 16 alebo o výmaze námornej lode z námorného registra Slovenskej republiky podľa § 17.
(5)
Štátnou vlajkou možno pozdraviť inú námornú loď, vzdávať poctu pri oficiálnej návšteve prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, delegácie Národnej rady Slovenskej republiky alebo delegácie vlády Slovenskej republiky, ako aj prejaviť smútok pri úmrtí člena lodnej posádky.
(6)
Používanie štátnej vlajky a štandardy prezidenta republiky podľa odsekov 1 až 5 nie je dotknutý osobitný predpis.1c)
(7)
Na rekreačné plavidlá sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4.
(8)
Podrobnosti o používaní štátnej vlajky Slovenskej republiky a iných vlajok na námornej lodi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 8
Meno námornej lode a názov registračného prístavu
(1)
Meno námornej lode musí byť zreteľne odlíšené od mien ostatných námorných lodí zapísaných v námornom registri Slovenskej republiky. Meno námornej lode nemôže poškodzovať vážnosť Slovenskej republiky.
(2)
Meno námornej lode musí byť umiestnené po oboch stranách jej prednej časti a na jej zadnej časti.
(3)
Názov registračného prístavu musí byť umiestnený v zadnej časti námornej lode pod menom námornej lode. Registračným prístavom námornej lode a rekreačného plavidla zapísaných v námornom registri Slovenskej republiky je Bratislava.
(4)
Námorná loď s ochrannou palubou musí byť označená tonážnou značkou; toto označenie vykoná poverená uznaná klasifikačná spoločnosť.
§ 9
Námorný register Slovenskej republiky
(1)
Námorný register Slovenskej republiky (ďalej len „námorný register“) je neverejný zoznam obsahujúci súbor údajov o námorných lodiach, o rozostavaných námorných lodiach a o rekreačných plavidlách. Výpisy alebo osvedčenia vydané námorným registrom majú povahu verejnej listiny. Do námorného registra môže nahliadnuť a žiadať z neho výpis alebo odpis ten, kto preukáže právny záujem. Na sprístupňovanie údajov z námorného registra sa nevzťahuje osobitný predpis.1be)
(2)
Námorný register tvoria štyri zložky:
a)
národný námorný register,
b)
medzinárodný námorný register,
c)
register námorných jácht,
d)
register rekreačných plavidiel.
(3)
Všetky zložky námorného registra sa vedú oddelene. Každá zložka námorného registra je neverejným zoznamom podľa odseku 1. Na vedenie registra rekreačných plavidiel sa vzťahujú § 52 a 53.
(4)
Národný námorný register a medzinárodný námorný register sa skladajú z registrovej knihy, registrových spisov a denníka podaní.
(5)
Register námorných jácht a register rekreačných plavidiel sa skladá z registrovej knihy a registrových spisov.
(6)
Ministerstvo na požiadanie poskytuje na účely zvýšenia bezpečnosti a zabránenia znečisťovania životného prostredia z námorných lodí minimálne tieto informácie:
a)
údaje o lodi (napríklad názov, číslo IMO),
b)
dátumy technických prehliadok a auditov námorných lodí,
c)
identifikáciu uznaných klasifikačných spoločností,
d)
identifikáciu príslušného orgánu, ktorý vykonal technickú kontrolu námornej lode a dátumy vykonania technických kontrol námornej lode,
e)
výsledky technických kontrol vykonaných prístavným orgánom,
f)
informáciu o námorných nehodách,
g)
identifikáciu námorných lodí, ktoré boli vymazané z námorného registra počas predchádzajúcich 12 mesiacov.
§ 10
Národný námorný register
(1)
V národnom námornom registri sa registrujú námorné lode, ktorých vlastníkom je
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Posádku námornej lode registrovanej v národnom námornom registri tvoria spravidla občania Slovenskej republiky.
§ 11
Medzinárodný námorný register
V medzinárodnom námornom registri sa registrujú námorné lode, ktorých vlastníkom je
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže riadnu registráciu v krajine svojho pôvodu,
c)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej príslušnosti.
§ 12
Zápisy v námornom registri
(1)
Do národného námorného registra sa zapisujú tieto údaje:
a)
poradové číslo zápisu,
b)
dátum a čas prvého zápisu námornej lode,
c)
meno námornej lode,
d)
identifikačné číslo námornej lode pridelené Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO),
e)
volacia značka námornej lode,
f)
rok a miesto stavby námornej lode,
g)
základné rozmery námornej lode,
h)
hrubá priestornosť námornej lode v registrovaných tonách a kubických metroch,
i)
spôsob pohonu námornej lode,
j)
klasifikačná trieda a plavebná oblasť námornej lode,
k)
účel, ktorému námorná loď slúži,
l)
vlastník, prípadne spoluvlastníci námornej lode; meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
m)
predchádzajúci vlastník námornej lode; meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
n)
predchádzajúci námorný register, v ktorom bola námorná loď registrovaná,
o)
záložné právo a pohľadávky na námornú loď zabezpečované záložným právom,
p)
súbežná registrácia námornej lode,
r)
prevádzkovateľ, meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a právny dôvod užívania námornej lode v prípade jej súbežnej registrácie,
s)
stav rozostavanosti námornej lode,
t)
rozhodnutie o pozastavení registrácie námornej lode,
u)
dôvod a dátum výmazu námornej lode,
v)
dátum vykonania zmien v zápise a podpis toho, kto zápis vykonal.
(2)
Každá námorná loď je v národnom námornom registri a v medzinárodnom námornom registri a každá námorná jachta je v registri námorných jácht vedená v osobitnej vložke. Číslo vložky je poradovým číslom námornej lode. O námorných lodiach zapísaných v národnom námornom registri alebo v medzinárodnom námornom registri ministerstvo vedie zoznam zaregistrovaných námorných lodí.
(3)
Každá vložka pozostáva z troch listov:
a)
v liste I sú údaje týkajúce sa námornej lode,
b)
v liste II sú údaje týkajúce sa vlastníka a prevádzkovateľa námornej lode v prípade jej súbežnej registrácie, právneho dôvodu nadobudnutia a používania námornej lode,
c)
v liste III sú právne skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na záložné právo, dôvod výmazu námornej lode z námorného registra a iné skutočnosti súvisiace s námornou loďou.
(4)
Predmetom zápisu sú aj zmeny údajov uvedených v odseku 1; chyby v zápisoch sa opravujú z úradnej povinnosti. Vlastník námornej lode je povinný ministerstvu bez zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri.
(5)
Údaje zapísané v námornom registri sú pre tretie osoby účinné od vykonania zápisu v ňom.
(6)
Za prvý zápis námornej lode do námorného registra, za každý rok registrácie námornej lode, za zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra, opakované zápisy námornej lode do námorného registra, za zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel, ako aj za vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti, lodných listín námornej lode a listín rekreačného plavidla sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.2)
(7)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na medzinárodný námorný register a register námorných jácht.
(8)
Podrobnosti o vedení námorného registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Zápis námornej lode do námorného registra
(1)
Do námorného registra možno zapísať len na návrh námornú loď, ak jej vek nie je viac ako desať rokov od dátumu položenia jej kýlu.
(2)
Návrh na zápis do národného námorného registra môže podať
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)
Návrh na zápis do medzinárodného námorného registra môže podať aj
a)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže riadnu registráciu v krajine svojho pôvodu,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej príslušnosti.
(4)
Návrh na zápis do registra námorných jácht môže podať
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
c)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže registráciu v krajine svojho pôvodu.
(5)
Návrh na zápis do námorného registra podáva vlastník námornej lode pre každú námornú loď samostatne.
(6)
Návrh na zápis námornej lode do námorného registra musí byť doložený listinami preukazujúcimi údaje, ktoré sú predmetom zápisu podľa § 12.
(7)
Námornú loď možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak osoby uvedené v odsekoch 2 až 4 predložia doklady o tom, že
a)
námorná loď je technicky spôsobilá na plavbu,
b)
námorná loď bola vymazaná z námorného registra iného štátu, alebo doklad o pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri iného štátu, ak bola námorná loď súbežne registrovaná podľa § 15; ak ide o novostavbu námornej lode, predložia čestné vyhlásenie o tom, že námorná loď nie je zapísaná v námornom registri iného štátu.
(8)
Rozostavanú námornú loď možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 predložia doklad o stave rozostavanosti námornej lode a doklad o vlastníctve rozostavanej námornej lode.
(9)
Technická spôsobilosť námornej lode sa preukazuje
a)
osvedčením o klasifikačnej triede námornej lode vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou,
b)
osvedčením o bezpečnosti konštrukcie námornej lode, osvedčením o jej vybavení a výstroji a ďalšími osvedčeniami, ktoré boli vydané ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou v súlade s medzinárodnými dohodami,
c)
ak ide o novostavbu námornej lode, okrem osvedčení uvedených v písmenách a) a b) aj dokladom o technickej spôsobilosti novostavby námornej lode.
(10)
Technická spôsobilosť námornej jachty sa preukazuje
a)
dokladom o technickej spôsobilosti námornej jachty vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou,
b)
medzinárodným osvedčením o vymeriavaní námorných lodí,
c)
vyhlásením o antivegetatívnych systémoch; ak ide o námorné jachty s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac, medzinárodným osvedčením o antivegetatívnych systémoch,
d)
medzinárodným osvedčením o zabránení znečisťovaniu ropou, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac,
e)
medzinárodným osvedčením o prevencii znečisťovania ovzdušia, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac,
f)
medzinárodným osvedčením o prevencii znečisťovania splaškami, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac alebo s počtom osôb na palube vyšším ako 15,
g)
povolením na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice.2b)
(11)
Námornú loď, ktorá bola zapísaná v námornom registri iného štátu, možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak bola z námorného registra iného štátu vymazaná alebo ak jej registrácia bola pri súbežnej registrácii pozastavená a ak osoby uvedené v odsekoch 2 až 4 predložia
a)
osvedčenia podľa odseku 9 alebo doklady podľa odseku 10 a platné osvedčenie vydané príslušným orgánom iného štátu potvrdzujúce, že námorná loď je spôsobilá na plavbu,
b)
doklady o tom, že zariadenie a vybavenie námornej lode je schválené v súlade s osobitným predpisom2a) alebo štátom jej pôvodu.
(12)
Ministerstvo z dôvodu získania informácií o existujúcich nedostatkoch alebo iných skutočnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a technickou spôsobilosťou námornej lode môže požiadať o súčinnosť príslušný orgán štátu, v ktorého námornom registri bola námorná loď naposledy zapísaná. Ak sa vyskytnú pochybnosti o tom, či je námorná loď podľa odseku 11 spôsobilá na plavbu, môže byť pred jej zápisom do námorného registra vykonaná kontrola spôsobilosti námornej lode na plavbu.
(13)
Ak námorná loď nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 7, ministerstvo nemôže jej technickú spôsobilosť uznať.
(14)
O zápise námornej lode do námorného registra rozhoduje ministerstvo na základe návrhu podaného podľa odseku 7. Ak ministerstvo zistí nedostatky alebo neúplnosť predložených dokladov, vyzve navrhovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doklady doplnil v lehote do 30 dní. Ak navrhovateľ v určenej lehote nedostatky v dokladoch neodstráni alebo doklady nedoplní, ministerstvo rozhodnutím odmietne zápis námornej lode do námorného registra.
(15)
Ministerstvo môže námornú loď zapísať do námorného registra najdlhšie na obdobie piatich rokov. Pol roka pred uplynutím tejto lehoty môže vlastník námornej lode podať návrh na predĺženie registrácie námornej lode. Predĺženie zápisu námornej lode do námorného registra môže ministerstvo vykonať opakovane vždy na obdobie ďalších piatich rokov.
(16)
Ak príslušný orgán iného štátu požiada ministerstvo o informácie o námornej lodi zapísanej v námornom registri, ministerstvo bezodkladne poskytne informácie o nedostatkoch alebo iných skutočnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a technickou spôsobilosťou námornej lode.
(17)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 14
Registračný list a dočasný registračný list
(1)
Ministerstvo osvedčí zápis námornej lode do námorného registra vydaním registračného listu (ďalej len „registrácia“).
(2)
Ak vlastník námornej lode nemôže včas splniť podmienky na získanie registračného listu, môže požiadať ministerstvo o udelenie povolenia na dočasnú prevádzku námornej lode a o vydanie dočasného registračného listu.
(3)
Ministerstvo môže povoliť dočasnú prevádzku námornej lode, ak možno odôvodnene predpokladať, že vlastník námornej lode v čase, na ktorý sa dočasné povolenie na plavbu udeľuje, splní všetky podmienky na riadny zápis námornej lode do námorného registra.
(4)
Čas platnosti dočasného registračného listu môže byť najviac šesť mesiacov.
(5)
Námornú plavbu môže vykonávať len námorná loď, ktorej bol vydaný registračný list alebo dočasný registračný list.
§ 15
Súbežná registrácia a pozastavenie registrácie
(1)
Námorná loď registrovaná v námornom registri v Slovenskej republike môže byť súbežne registrovaná v námornom registri iného štátu, ak jej registrácia v námornom registri v Slovenskej republike bola pozastavená.
(2)
Námorná loď registrovaná v námornom registri iného štátu môže byť súbežne registrovaná v námornom registri v Slovenskej republike, ak jej registrácia v námornom registri iného štátu bola pozastavená.
(3)
Ak je námorná loď súbežne registrovaná v námornom registri iného štátu, môže vlastník námornej lode podať návrh na pozastavenie registrácie v námornom registri v Slovenskej republike. O pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri rozhodne ministerstvo.
(4)
Ak ministerstvo rozhodne o pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri v Slovenskej republike z dôvodu súbežnej registrácie v námornom registri iného štátu, námorná loď stráca právo plávať pod štátnou vlajkou a jej vlastník je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať registračný list ministerstvu.
§ 16
Pozastavenie platnosti registračného listu
(1)
Ministerstvo pozastaví platnosť registračného listu,
a)
ak sa zmenili údaje, ktoré sa zapisujú do námorného registra,
b)
ak vlastník námornej lode porušil ustanovenia tohto zákona,
c)
ak vlastník námornej lode požiada o pozastavenie platnosti registračného listu z dôvodu súbežnej registrácie v námornom registri iného štátu podľa § 15.
(2)
Pred rozhodnutím o pozastavení platnosti registračného listu podľa odseku 1 písm. a) a b) ministerstvo určí lehotu na odstránenie nedostatku.
(3)
Po odstránení nedostatku ministerstvo vráti registračný list vlastníkovi námornej lode.
(4)
Pozastavením platnosti registračného listu nie sú dotknuté práva tretích osôb, ktoré vznikli pred pozastavením jeho platnosti.
§ 17
Výmaz námornej lode z námorného registra
(1)
O výmaze námornej lode z námorného registra rozhodne ministerstvo
a)
na návrh vlastníka námornej lode,
b)
bez návrhu.
(2)
Ministerstvo vykoná výmaz námornej lode z námorného registra na návrh, ak sa
a)
stratila námorná loď alebo ak sa námorná loď stala trvalo nespôsobilou na plavbu,
b)
zmenila štátna vlajka námornej lode pri zmene jej registrácie.
(3)
Ministerstvo vykoná výmaz námornej lode z námorného registra bez návrhu, ak
a)
sa vykonala prestavba námornej lode alebo jej úprava takým spôsobom, že nezodpovedá pôvodným podmienkam zápisu do námorného registra,
b)
sa v dôsledku námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti stala námorná loď trvalo nespôsobilou na plavbu,
c)
nebola predĺžená platnosť registračného listu,
d)
sa neodstránil v určenej lehote nedostatok podľa § 16 ods. 2,
e)
bola námorná loď zadržaná orgánmi štátneho prístavného dozoru v priebehu dvoch rokov od posledného zistenia viac ako dvakrát z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.
(4)
Výmazom námornej lode z námorného registra sa končí platnosť registračného listu.
(5)
Zápisy v námornom registri sa uchovávajú počas desiatich rokov od výmazu námornej lode z námorného registra.
§ 18
Zánik práva plávať pod štátnou vlajkou
Ak ministerstvo pozastaví platnosť registračného listu námornej lode z dôvodu súbežnej registrácie podľa § 15 a 16 alebo ak ministerstvo vykoná jej výmaz z námorného registra podľa § 17 ods. 2 a 3, právo námornej lode plávať pod štátnou vlajkou zaniká. Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode po jej výmaze z námorného registra bez zbytočného odkladu vráti ministerstvu registračný list a iné lodné doklady vydané ministerstvom.
§ 19
Vlastnícke právo a záložné právo na námornú loď
(1)
Vlastnícke právo na námornú loď a záložné právo na námornú loď sú predmetom zápisu do námorného registra.
(2)
Zmluvy o prevode vlastníckeho práva na námornú loď musia mať písomnú formu.
(3)
Na prevod vlastníctva k založenej námornej lodi je potrebný súhlas záložného veriteľa. Právne skutočnosti sa zapisujú do námorného registra podľa poradia došlých návrhov.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, platia o vlastníckom práve a záložnom práve na hnuteľné veci na námornú loď alebo na jednotlivé vlastnícke podiely na námornej lodi ustanovenia osobitných predpisov.3)
(5)
Na rekreačné plavidlá sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4.
§ 20
Lodné listiny, denníky a iné lodné doklady
(1)
Na námornej lodi okrem námornej jachty musia byť v origináli uložené tieto lodné listiny, denníky a iné lodné doklady:
a)
registračný list alebo dočasný registračný list,
b)
osvedčenie o novostavbe námornej lode,
c)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice,2b)
d)
osvedčenie o klasifikačnej triede námornej lode,
e)
medzinárodné osvedčenie o vymeriavaní námorných lodí,
f)
osvedčenie o bezpečnosti námornej osobnej lode,
g)
osvedčenie o bezpečnosti konštrukcie námornej lode,
h)
osvedčenie o bezpečnostnom vybavení námornej lode,
i)
osvedčenie o bezpečnostnom rádiovom vybavení námornej lode,
j)
osvedčenie o výnimke vrátane prípadného zoznamu nákladu,
k)
osvedčenie o bezpečnosti námornej lode,
l)
medzinárodné osvedčenie o bezpečnosti námornej lode (ISSC),
m)
osvedčenie o spôsobilosti na hromadnú prepravu skvapalnených plynov,
n)
osvedčenie o spôsobilosti na hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií,
o)
medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovaniu ropou,
p)
medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovaniu pri hromadnej preprave škodlivých skvapalnených látok,
q)
medzinárodné osvedčenie o nákladovej značke,
r)
medzinárodné osvedčenie o výnimke z nákladovej značky,
s)
osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou,
t)
osvedčenia alebo akékoľvek iné dokumenty požadované v súlade s osobitným predpisom,1bdb)
u)
lekárske potvrdenia podľa § 41,
v)
osvedčenie o pevnosti trupu námornej lode a strojových zariadeniach,
x)
osvedčenie o bezpečnosti vysokorýchlostných osobných plavidiel4b) a povolenie na ich prevádzku,
y)
osvedčenie o bezpečnosti pre námorné lode určené na špeciálne účely,
z)
osvedčenie o bezpečnosti pre mobilné pobrežné vŕtacie jednotky,
aa) osvedčenie o poistení alebo akýkoľvek iný dokument o finančnej záruke týkajúci sa občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením (Medzinárodný dohovor o občianskej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením, 1992),
ab) osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode podľa § 40a,
ac) osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu v prípade smrti alebo úrazu cestujúcich,
ad) medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia,
ae) medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania splaškami,
af) dokument zhody a osvedčenie o riadení bezpečnej prevádzky vydané v súlade s osobitným predpisom,4c)
ag) dokument zhody so špecifickými požiadavkami na námorné lode prepravujúce nebezpečný tovar,
ah) špeciálny súpis alebo zoznam nebezpečného tovaru alebo podrobný plán uloženia,
ai) záznam o monitorovaní vypúšťania ropy a kontrolnom systéme pre poslednú plavbu s vodným balastom, ak ide o ropný tanker,
aj) inventárny zoznam, protipožiarny plán a pri námorných osobných lodiach bezpečnostný plán v prípade poškodenia,
ak) núdzový plán v prípade ropnej nehody,
al) zložky so záznamami o prehliadke, ak ide o námorné lode na hromadný náklad a ropné tankery,
am) správy o predchádzajúcich inšpekciách štátnej prístavnej kontroly,
an) informácie o pomere A/A-max., ak ide o osobné lode ro-ro,
ao) dokument oprávňujúci na prepravu obilia,
ap) návod na zabezpečenie nákladu,
aq) plán spracovania odpadu a kniha záznamov o odpade,
ar) pomocný rozhodovací systém pre veliteľov námorných osobných lodí,
as) kooperačný plán SAR pre námorné osobné lode plaviace sa na určených trasách,
at) zoznam prevádzkových obmedzení pre námorné osobné lode,
au) príručka pre stabilitu námorných lodí na hromadný náklad,
av) plány nakládky a vykládky námorných lodí na hromadný náklad,
ax) plán organizácie práce členov lodnej posádky,
ay) záznamy o pracovnom čase a čase odpočinku členov lodnej posádky,
az) informácie o stabilite námornej lode,
ba) kniha manipulácie s ropnými látkami,
bb) kniha záznamov o náklade,
bc) súvislý prehľad histórie námornej lode,
bd) povolenie na prepravu cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu cestujúcich,
be) zoznam cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu viac ako dvanástich cestujúcich,
bf) lodný denník,
bg) denník, v ktorom sú zaznamenávané školenia a výcvik vrátane bezpečnostného výcviku členov lodnej posádky,
bh) denník, v ktorom sú zaznamenávané kontroly a údržby záchranných zariadení s príslušenstvom a protipožiarnych zariadení s príslušenstvom,
bi) strojný denník,
bj) zdravotný denník,
bk) denník rádiokomunikačnej služby,
bl) zoznam členov lodnej posádky,
bm) ďalšie osvedčenia a listiny predpísané medzinárodnými dohodami.
(2)
Na námornej jachte musia byť v origináli uložené lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa odseku 1 písm. a), c), e), s), ab), ad), ae), ak), aq), ax), ay), ba), bf), bi) až bm).
(3)
Lodné listiny, denníky a iné lodné doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až t), v) až z), ad) až ag), al) až au), bb) až bd), bf), bi) až bk), bm) majú povahu verejnej listiny.
(4)
Podrobnosti o vedení lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 21
Námornícka knižka
(1)
Námornícka knižka je dokladom o totožnosti člena lodnej posádky, o jeho funkčnom zaradení na námornej lodi a o čase služby na námornej lodi.
(2)
Každý člen lodnej posádky, ktorý je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú ministerstvom; čas platnosti námorníckej knižky je najviac desať rokov.
(3)
O vydanie námorníckej knižky môže požiadať občan Slovenskej republiky, ktorý predloží doklad o tom, že bol členom lodnej posádky, alebo na základe prísľubu o zamestnaní na námornej lodi.
(4)
O vydanie námorníckej knižky môže požiadať fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba bez štátnej príslušnosti na základe prísľubu o zamestnaní na námornej lodi.
(5)
Žiadosť o vydanie námorníckej knižky obsahuje:
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu rodinného príslušníka,
c)
krvnú skupinu, výšku postavy, farbu vlasov, vzhľad tváre, farbu očí, tvar nosa, zvláštne znamenie.
(6)
Osobné údaje podľa odseku 5 sa môžu poskytnúť na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky.
(7)
Do námorníckej knižky sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko člena lodnej posádky,
b)
dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu rodinného príslušníka, krvná skupina, výška postavy, farba vlasov, vzhľad tváre, farba očí, tvar nosa, zvláštne znamenie člena lodnej posádky,
c)
meno námornej lode,
d)
volacia značka námornej lode,
e)
hrubá priestornosť námornej lode v registrovaných tonách,
f)
výkon hlavných motorov námornej lode,
g)
štátna vlajka krajiny, v ktorej je námorná loď registrovaná,
h)
registračný prístav námornej lode,
i)
vlastník námornej lode, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov, ak ide o právnickú osobu,
j)
funkčné zaradenie člena lodnej posádky,
k)
prístav a dátum nalodenia,
l)
prístav a dátum vylodenia,
m)
čas nalodenia.
(8)
Pri nalodení a vylodení podpíše členovi lodnej posádky námornícku knižku veliteľ námornej lode a potvrdí odtlačkom lodnej pečiatky.
(9)
Člen lodnej posádky, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú podľa medzinárodných dohôd.
(10)
Za vydanie námorníckej knižky sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.2)
§ 22
Zoznam členov lodnej posádky
(1)
Každý člen lodnej posádky musí byť zapísaný do zoznamu členov lodnej posádky.
(2)
Do zoznamu členov lodnej posádky sa člen lodnej posádky zapisuje pri nalodení a zo zoznamu členov lodnej posádky sa člen lodnej posádky vyčiarkne pri vylodení. Zápis o nalodení potvrdzuje začiatok jeho služby na námornej lodi, vyčiarknutie člena lodnej posádky zo zoznamu členov lodnej posádky potvrdzuje skončenie jeho služby na námornej lodi.
(3)
Zápis o nalodení člena lodnej posádky vykoná veliteľ námornej lode ihneď po jeho nalodení. Vyčiarknutie člena lodnej posádky zo zoznamu členov lodnej posádky vykoná veliteľ námornej lode ihneď po jeho vylodení. O týchto skutočnostiach veliteľ námornej lode vykoná aj zápis do námorníckej knižky člena lodnej posádky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE NÁMORNEJ PLAVBY
§ 23
Zloženie lodnej posádky
(1)
Lodnú posádku námornej lode okrem námornej jachty tvorí veliteľ námornej lode, dôstojníci, asistent a lodné mužstvo. Lodnú posádku námornej jachty tvorí veliteľ námornej jachty, dôstojníci a lodné mužstvo.
(2)
Veliteľa námornej lode vymenúva a odvoláva vlastník námornej lode.
(3)
Dôstojníci sú tí členovia lodnej posádky, ktorí vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti a boli ustanovení do dôstojníckej funkcie.
(4)
Lodné mužstvo tvoria ostatní členovia lodnej posádky okrem veliteľa námornej lode a dôstojníckeho zboru.
(5)
Každý člen lodnej posádky musí byť na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý (§ 41).
(6)
Počet členov lodnej posádky a jej zloženie musia zodpovedať požiadavkám medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na bezpečnosť plavby.
(7)
Na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretieho štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako členov lodnej posádky sa nevyžaduje povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a povolenie na zamestnanie podľa osobitných predpisov.5)
(8)
O najmenšom počte členov lodnej posádky a jej zložení pre každú námornú loď rozhodne ministerstvo. Prihliadne pritom na druh, typ, vybavenie a veľkosť námornej lode a na oblasť plavby, na ktorú je námorná loď určená. Údaj o najmenšom počte členov lodnej posádky a o jej zložení uvedie do osvedčenia o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou.
§ 24
Povinnosti veliteľa námornej lode
Veliteľ námornej lode je povinný najmä
a)
plniť pokyny vlastníka námornej lode,
b)
zabezpečiť bezpečnú prevádzku námornej lode; na to je oprávnený použiť všetky opatrenia potrebné na bezpečnú plavbu, udržanie poriadku na námornej lodi a na zaistenie spôsobilosti námornej lode v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, s ustanoveniami medzinárodných dohôd, odporučeniami Medzinárodnej námornej organizácie, so zvyklosťami všeobecne prijatými a uznávanými v námornej plavbe a s právnymi predpismi pobrežného štátu,
c)
vytvoriť podmienky na bezpečnú prepravu osôb, bezpečnosť členov lodnej posádky a nákladu; a určiť vhodný pracovný dorozumievací jazyk pre všetkých členov lodnej posádky ktorý sa zaznamená do lodného denníka; ak určený pracovný dorozumievací jazyk nie je slovenským jazykom, všetky plány a zoznamy musia byť preložené do tohto pracovného dorozumievacieho jazyka,
d)
vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na odvrátenie škody, ktorá hrozí námornej lodi, prepravovaným osobám, členom lodnej posádky a nákladu,
e)
poskytnúť pomoc osobe v mori, na námornej lodi, na rekreačnom plavidle alebo lietadle v núdzi, ak to môže urobiť bez ohrozenia námornej lode, prepravovaných osôb a členov lodnej posádky,
f)
pri vzniku námornej nehody uvedenej v uvedenej v § 28 ods. 1 písm. c) až f) vykonať všetky opatrenia podľa písmen c) a d), ako aj registráciu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,
g)
pri zrážke s inou námornou loďou oznámiť veliteľovi námornej lode, s ktorou sa loď zrazila, meno námornej lode, ktorej velí, názov registračného prístavu, miesto vyplávania a miesto určenia,
h)
bez zbytočného odkladu informovať vlastníka námornej lode a ministerstvo o námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti, ktorá spôsobila smrť alebo vážne ublíženie na zdraví osobe na námornej lodi alebo inej osobe v súvislosti s prevádzkou námornej lode alebo ktorá by mohla ovplyvniť spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo spôsobiť škodu na náklade,
i)
bez zbytočného odkladu podať správu vlastníkovi námornej lode a ministerstvu o prípade nezvestnosti alebo spadnutí osoby cez palubu a urobiť o tom podrobný zápis do lodného denníka,
j)
bez zbytočného odkladu oznámiť vlastníkovi námornej lode a ministerstvu akúkoľvek účasť námornej lode pri zrážke alebo škodu, ktorú námorná loď spôsobila na majetku tretích osôb,
k)
zabezpečiť, aby všetky zariadenia na námornej lodi, pracovné postupy a podmienky vyhovovali predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,6)
l)
zabezpečiť riadnu starostlivosť o
1.
zverený náklad pri jeho nakladaní, počas plavby a pri jeho vykladaní,
2.
bezpečnú nakládku a vykládku lode na hromadný náklad,
3.
lodný odpad a zvyšky nákladu,
4.
lodné listiny, lodný denník a ďalšie doklady ustanovené týmto zákonom a medzinárodnými dohodami,
5.
doklady ustanovené týmto zákonom pre členov lodnej posádky,
6.
doklady vzťahujúce sa na náklad,
m)
zabezpečiť, aby sa pri prevádzke námornej lode neznečisťovalo more a aby sa dodržiavali právne predpisy vzťahujúce sa na zhadzovanie alebo vypúšťanie odpadu alebo iných škodlivých látok do mora,
n)
zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
o)
zabezpečiť dodržiavanie Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov (ISPS Code) (ďalej len „kódex pre bezpečnosť lodí a prístavov“),6a)
p)
dodržiavať medzinárodné zásady o zákaze prepravy otrokov, potláčaní pirátstva a protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,
r)
zabezpečiť, aby členovia lodnej posádky nevykonávali v žiadnej forme nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami,
s)
zabezpečiť, aby námorná loď nevykonávala neoprávnené vysielanie zo šíreho mora,
t)
bez zbytočného odkladu informovať vlastníka námornej lode a ministerstvo o jej zadržaní alebo o akomkoľvek obmedzení práv námornej lode, ako aj členov lodnej posádky,
u)
pri spáchaní trestného činu na námornej lodi postupovať podľa § 30,
v)
vybavovať v rozsahu svojej právomoci sťažnosti členov lodnej posádky a prepravovaných osôb na nedostatky týkajúce sa ubytovania, stravovania, zdravotnej starostlivosti, pracovných podmienok a vzťahov medzi osobami na námornej lodi,
z)
spolupracovať so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“), ktorý je najbližšie k miestu, kde sa námorná loď nachádza, alebo k prístavu, do ktorého námorná loď pláva, a prípadne s ďalšími orgánmi, ak to okolnosti vyžadujú,
aa) plniť ohlasovacie povinnosti vo vzťahu k prístavným orgánom a predložiť lodné listiny na nahliadnutie prístavným orgánom, povereným pracovníkom ministerstva a zastupiteľskému úradu,
ab) zabezpečiť zrozumiteľnú formu komunikácie medzi námornou loďou a pobrežnými orgánmi a námornými loďami navzájom v súlade s medzinárodnou dohodou,6b)
ac) zabezpečiť člena lodnej posádky určeného na pomoc cestujúcim v núdzových situáciách, ktorý komunikuje v anglickom jazyku, jazykoch štátnej príslušnosti cestujúcich, ako aj ručnou signalizáciou, názornou ukážkou, upútaním pozornosti alebo ďalším iným ako verbálnym spôsobom.
§ 25
Vzťah veliteľa námornej lode k osobám prítomným na námornej lodi
(1)
Veliteľ námornej lode je povinný na námornej lodi vykonávať veliteľskú právomoc.
(2)
Všetci členovia lodnej posádky a prepravované osoby sú povinné riadiť sa príkazmi veliteľa námornej lode, ktoré vydáva v súlade so svojou právomocou.
(3)
Veliteľ námornej lode vykoná nevyhnutné opatrenia proti osobe na námornej lodi, ktorá nesplnila jeho príkaz. Ak táto osoba ohrozuje bezpečnosť námornej lode, prepravovaných osôb, lodnej posádky alebo nákladu a ak nemožno toto nebezpečenstvo odvrátiť inak, najmä ak je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, veliteľ námornej lode je oprávnený umiestniť takú osobu v osobitnom priestore, najdlhšie však počas plavby do najbližšieho prístavu. O tomto opatrení je veliteľ námornej lode povinný urobiť zápis do lodného denníka a bez zbytočného odkladu informovať zastupiteľský úrad, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pláva. Ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, veliteľ námornej lode informuje aj najbližší policajný úrad.
§ 26
Oprávnenie veliteľa námornej lode
(1)
Veliteľ námornej lode je oprávnený vykonávať v mene vlastníka námornej lode a na jeho zodpovednosť právne úkony, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku námornej lode, vrátane právnych úkonov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov.
(2)
Veliteľ námornej lode je oprávnený predať alebo dať námornú loď a náklad do zálohu, ako aj vymáhať pohľadávky vyplývajúce z prepravných zmlúv alebo vykonávať iné právne úkony, ale len na základe písomného splnomocnenia vlastníka námornej lode alebo vlastníka nákladu, ak sa týka nákladu.
(3)
Ak to vyžaduje naliehavý záujem vlastníka námornej lode, člena lodnej posádky alebo inej osoby prítomnej na lodi, veliteľ námornej lode je oprávnený bezodplatne vykonať overenie a osvedčenie podpisu, kópie alebo odpisu listiny.
§ 26a
Vstup námornej lode do prístavu alebo na kotvisko
(1)
Prevádzkovateľ, agent6c) alebo veliteľ námornej lode, ktorá sa musí podrobiť rozšírenej inšpekcii a smeruje do prístavu alebo na kotvisko členského štátu, oznámi prístavnému orgánu alebo orgánu zriadenému na tento účel do troch dní pred príchodom do prístavu alebo kotviska alebo pred opustením predchádzajúceho prístavu alebo kotviska, ak bude plavba trvať menej ako tri dni, tieto údaje:
a)
identifikácia námornej lode (názov, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo číslo MMSI),
b)
plánovaný čas postoja,
c)
konfigurácia trupu tankera, stav nákladných nádrží a nádrží na vodný balast, objem a druh nákladu,
d)
plánované činnosti v prístave alebo na kotvisku určenia (napríklad nakládka, vykládka),
e)
plánované pravidelné technické kontroly a dôležité údržbárske a opravné práce, ktoré sa vykonajú, kým je námorná loď v prístave určenia,
f)
dátum poslednej rozšírenej inšpekcie na území, v ktorom štáty, ktoré sú signatármi Parížskeho memoranda o porozumení, vykonávajú rozšírené inšpekcie.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú v elektronickej forme a v súlade s osobitným predpisom.6d)
(3)
Prevádzkovateľ námornej lode alebo veliteľ námornej lode zabezpečí, aby bol v prevádzkovom pláne dostatočný čas na vykonanie rozšírenej inšpekcie. Námorná loď zostáva v prístave až do ukončenia rozšírenej inšpekcie; tým nie sú dotknuté kontrolné opatrenia z bezpečnostných dôvodov.
§ 26b
Zamietnutie vstupu námornej lode do prístavu alebo na kotvisko
(1)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode môže požiadať prístavný orgán, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu námornej lode do prístavu alebo na kotvisko (ďalej len „zamietnutie vstupu“), o zrušenie tohto príkazu. Žiadosť sa podáva prístavnému orgánu, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu. Prílohou k žiadosti musí byť znalecký posudok znalca povereného ministerstvom, ktorý vykonal obhliadku námornej lode, potvrdzujúci dodržiavanie medzinárodných dohovorov a dokument vydaný klasifikačnou spoločnosťou, ktorá námornú loď klasifikovala, potvrdzujúci, že táto loď zodpovedá normám klasifikačnej triedy určeným klasifikačnou spoločnosťou. Ministerstvo potvrdí prístavnému orgánu vykonanie obhliadky námornej lode znalcom.
(2)
Zamietnutie vstupu sa zruší, ak vlastník alebo prevádzkovateľ predloží prístavnému orgánu, v ktorom boli zistené nedostatky na námornej lodi, dôkaz o tom, že námorná loď spĺňa požiadavky ustanovené v medzinárodných dohovoroch.
(3)
Ak nedostatky námornej lode nemôžu byť odstránené v prístave zadržania a prístavný orgán povolí námornej lodi preplávať do iného prístavu vybraného veliteľom námornej lode a prístavným orgánom, v ktorom je možné nedostatky odstrániť, veliteľ námornej lode požiada ministerstvo o určenie podmienok plavby do vybraného prístavu. Podmienky plavby určené ministerstvom a schválené prístavným orgánom sa vzťahujú na bezpečnosť a zdravie cestujúcich a členov lodnej posádky, bezpečnosť iných námorných lodí a ochranu morského prostredia.
(4)
Pri neoprávnenom zadržaní námornej lode alebo neoprávnenom omeškaní námornej lode je vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode oprávnený na náhradu finančnej straty alebo škody, pričom dôkazné bremeno nesie vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode.
(5)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode má právo odvolať sa proti zadržaniu námornej lode alebo zamietnutiu vstupu prístavným orgánom. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(6)
Náklady na novú inšpekciu námornej lode, ktorej sa námorná loď podrobí pred zrušením príkazu na zamietnutie vstupu, znáša vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode.
(7)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode hradia náklady spojené
a)
s úvodnou, podrobnejšou a rozšírenou inšpekciou námornej lode,
b)
so zadržaním námornej lode; zadržanie sa nezruší, pokiaľ nie je uhradená celá suma alebo sa nezloží dostatočná záruka náhrady týchto nákladov.
(8)
Náklady súvisiace s inšpekciami hradia vlastník námornej lode, prevádzkovateľ námornej lode alebo zástupca vlastníka alebo prevádzkovateľa námornej lode.
(9)
Fyzická osoba alebo právnická osoba s oprávneným záujmom o bezpečnosť námornej lode, bezpečnosť alebo zdravie posádky, životné alebo pracovné podmienky na námornej lodi a prevenciu znečisťovania životného prostredia môže predložiť prístavnému orgánu sťažnosť; ak ide o sťažnosť na bezpečnosť alebo zdravie posádky alebo životné alebo pracovné podmienky na námornej lodi, môže predložiť sťažnosť aj na Národný inšpektorát práce.6e)
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 a § 26a sa nevzťahujú na námorné jachty.
§ 27
Námorný protest
(1)
Námorný protest je právny úkon, ktorý smeruje k zachovaniu práv, ak
a)
bola spôsobená smrť alebo vážne ublíženie na zdraví,
b)
vznikla alebo mohla vzniknúť škoda na námornej lodi a náklade.
(2)
Námorný protest musí obsahovať úplný a presný opis všetkých závažných okolností, za ktorých došlo alebo mohlo dôjsť k smrti alebo vážnemu ublíženiu na zdraví osôb prítomných na lodi, k poškodeniu námornej lode a nákladu, ako aj opatrení, ktoré boli použité na odvrátenie alebo zmenšenie škody. Súčasťou námorného protestu je výpis z lodného denníka, strojného denníka alebo, ak je to potrebné, kópia alebo odpis lodných listín a lodných dokladov.
(3)
Námorný protest podáva veliteľ námornej lode zastupiteľskému úradu v najbližšom prístave, do ktorého námorná loď pripláva. Ak nemožno námorný protest podať zastupiteľskému úradu, veliteľ námornej lode podá námorný protest v najbližšom prístave
a)
súdu alebo námornému úradu, alebo
b)
notárovi.
(4)
Veliteľ námornej lode je podľa odseku 1 povinný podať námorný protest do 24 hodín po priplávaní námornej lode do prístavu. Ak k udalosti, v ktorej sa námorný protest podáva, došlo v prístave, veliteľ námornej lode je povinný podať námorný protest do 24 hodín od tejto udalosti.
§ 28
Námorná nehoda a námorná mimoriadna udalosť
(1)
Námorná nehoda je udalosť, v dôsledku ktorej došlo k
a)
smrti alebo vážnemu ublíženiu na zdraví v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
b)
nezvestnosti osoby z námornej lode v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
c)
neodvratnej skaze, pravdepodobnej neodvratnej skaze alebo opusteniu námornej lode,
d)
poškodeniu námornej lode,
e)
stroskotaniu alebo obmedzeniu spôsobilosti námornej lode alebo účasti námornej lode v kolízii,
f)
poškodeniu námornej lode súvisiacemu s prevádzkou námornej lode alebo
g)
znečisteniu životného prostredia spôsobeného poškodením námornej lode súvisiacim s jej prevádzkou.
(2)
Za vážnu námornú nehodu sa považuje námorná nehoda, pri ktorej došlo k požiaru, výbuchu, kolízii s iným objektom, nasadnutiu na plytčinu, zrážke s inou loďou, poškodeniu námornej lode ľadom alebo vplyvom nepriaznivého počasia, praskline trupu námornej lode alebo ak v ich dôsledku sa predpokladá poškodenie trupu námornej lode a spôsobujú
a)
nefunkčnosť hlavných motorov, rozsiahle poškodenia obytných priestorov, vážne poškodenie konštrukcie námornej lode, ktoré sú príčinou nespôsobilosti námornej lode pokračovať v plavbe alebo
b)
znečistenie životného prostredia a poruchu námornej lode, ktorá si vyžaduje jej vlečenie alebo pomoc z brehu.
(3)
Za veľmi vážnu námornú nehodu sa považuje námorná nehoda, v dôsledku ktorej došlo k smrti, neodvratnej skaze námornej lode alebo vážnemu znečisteniu životného prostredia.
(4)
Námorná mimoriadna udalosť je udalosť, v dôsledku ktorej je ohrozená námorná loď, fyzická osoba na námornej lodi alebo v dôsledku ktorej dôjde k vážnemu poškodeniu námornej lode alebo k znečisteniu životného prostredia.
(5)
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva členov stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „stála vyšetrovacia komisia“). Námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť vyšetruje vyšetrovateľ námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „vyšetrovateľ“) alebo odborná komisia na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „odborná vyšetrovacia komisia“). Vyšetrovateľa vymenúva a odbornú vyšetrovaciu komisiu zriaďuje predseda stálej vyšetrovacej komisie z členov stálej vyšetrovacej komisie. Predseda stálej vyšetrovacej komisie vykonáva funkciu vedúceho špecializovaného útvaru ministerstva.7) Členmi stálej vyšetrovacej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy sú v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti. Stála vyšetrovacia komisia je pri výkone vyšetrovania nezávislá od ministerstva. Člen stálej vyšetrovacej komisie musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbor námorná navigácia, strojný odbor alebo iný odbor technického zamerania.
(6)
Ak pri námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti došlo k spáchaniu trestného činu, ministerstvo postúpi vec orgánom činným v trestnom konaní.
(7)
Vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti sa musí začať najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť stala.
§ 28a
Opatrenia proti vypúšťaniu znečisťujúcich látok do mora
(1)
Znečisťujúcimi látkami sú ropné látky7a) a škodlivé kvapalné látky.7b)
(2)
Vypúšťanie znamená vypustenie znečisťujúcich látok z námornej lode do mora podľa medzinárodnej zmluvy.7c)
(3)
Je zakázané vypúšťať znečisťujúce látky z námornej lode v týchto oblastiach:
a)
vo vnútorných vodách členského štátu vrátane prístavov v rozsahu uplatňovania medzinárodnej zmluvy,7d)
b)
v pobrežnom mori členského štátu,
c)
v morských úžinách využívaných na medzinárodnú plavbu podliehajúcu režimu tranzitného prechodu podľa medzinárodnej zmluvy7e) v rozsahu, v akom členský štát vykonáva jurisdikciu nad takými morskými úžinami,
d)
vo vyhradenej hospodárskej zóne alebo ekvivalentnej oblasti členského štátu zriadenej v súlade s medzinárodným právom,
e)
na šírom mori.
(4)
Odsek 3 sa nevzťahuje na vojnové lode, vojnové pomocné lode a lode, ktoré vlastní alebo prevádzkuje Slovenská republika na iné ako obchodné účely.
(5)
Vypúšťanie znečisťujúcich látok z námornej lode sa nepovažuje za porušenie odseku 3, ak sú splnené požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 7.
(6)
Veliteľ námornej lode, vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode nie je zodpovedný za vypúšťanie znečisťujúcich látok z námornej lode v oblastiach uvedených v odseku 3 písm. c) až e), ak sú splnené požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 7.
(7)
Pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 29
Opatrenia pri neodvratnej skaze námornej lode
(1)
Neodvratnou skazou námornej lode sa rozumie skaza námornej lode, ktorú nemožno pri použití všetkých dostupných prostriedkov odvrátiť.
(2)
Ak námornej lodi hrozí neodvratná skaza, veliteľ námornej lode musí zabezpečiť, aby boli vykonané všetky opatrenia na záchranu prepravovaných osôb, členov lodnej posádky a na záchranu lodných listín, máp, denníkov, cenností a pokladničnej hotovosti.
(3)
Veliteľ námornej lode je v prípade neodvratnej skazy námornej lode povinný námornú loď opustiť ako posledný.
§ 30
Opatrenia pri spáchaní skutku so znakmi trestného činu
(1)
Ak skutočnosti nasvedčujú, že na námornej lodi bol spáchaný skutok, ktorý má znaky trestného činu (ďalej len „skutok“), veliteľ námornej lode je povinný
a)
bez zbytočného odkladu vykonať také opatrenia, ktoré by zabránili páchateľovi pokračovať v páchaní skutku alebo vyhnúť sa zodpovednosti,
b)
vyžiadať si nevyhnutné vysvetlenia od osoby podozrivej zo spáchania skutku, ako aj od osôb, ktoré boli svedkami pri jeho spáchaní, a vykonať ďalšie úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie dôkazov,
c)
spísať o spáchaní skutku podrobný zápis, ktorý podpíše veliteľ námornej lode alebo jeho zástupca.
(2)
Veliteľ námornej lode odovzdá zápis podľa odseku 1 písm. c) a dôkazy majúce vzťah k spáchanému skutku zastupiteľskému úradu, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď priplávala. Veliteľ námornej lode súčasne dohodne so zastupiteľským úradom spôsob odovzdania osoby podozrivej zo spáchania skutku. Zastupiteľský úrad, ak ide o osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, rovnopis zápisu a informácie o opatreniach vykonaných v štáte, do ktorého námorná loď priplávala, bez zbytočného odkladu postúpi Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
(3)
Veliteľ námornej lode pri spisovaní zápisu a zabezpečovaní potrebných dôkazov postupuje podľa osobitného predpisu.8)
§ 31
Opatrenia pri narodení a úmrtí na námornej lodi
(1)
O každom narodení alebo úmrtí na námornej lodi, pri nezvestnosti a pri spadnutí osoby cez palubu je veliteľ námornej lode povinný spísať do 24 hodín zápis v prítomnosti dvoch členov lodnej posádky, zaznamenať udalosť v lodnom denníku a informovať o tejto skutočnosti vlastníka námornej lode a zastupiteľský úrad, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pripláva.
(2)
Ak došlo na námornej lodi k úmrtiu, veliteľ námornej lode rozhodne o spôsobe dopravy mŕtveho do najbližšieho prístavu alebo o jeho pochovaní do mora. Ak je to možné, veliteľ námornej lode prijme rozhodnutie na základe konzultácie s lekárom.
(3)
Veliteľ námornej lode v prítomnosti dvoch svedkov vykoná súpis všetkého majetku mŕtveho, ktorý mal na námornej lodi, a vykoná opatrenia na úschovu tohto majetku až do jeho odovzdania vlastníkovi námornej lode alebo blízkym osobám mŕtveho.9) Súpis majetku sú povinní podpísať okrem veliteľa aj obidvaja svedkovia. Veliteľ námornej lode vykoná príslušný zápis do lodného denníka.
(4)
Zápis o narodení alebo zápis o úmrtí na námornej lodi je iná listina o matričnej udalosti podľa osobitného predpisu;10) spolu s majetkom mŕtveho a prípadným závetom mŕtveho ju veliteľ námornej lode odovzdá zastupiteľskému úradu, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pripláva. Iný postup je veliteľ námornej lode povinný dohodnúť so zastupiteľským úradom a s vlastníkom námornej lode.
(5)
Podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykonať pri narodení dieťaťa, úmrtí, nezvestnosti a spadnutí osoby cez palubu na námornej lodi, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
§ 32
Služby lodivoda
(1)
Veliteľ námornej lode je povinný použiť služby lodivoda, ktorý pozná plavebné podmienky v miestach, v ktorých to určujú právne predpisy pobrežného štátu.
(2)
Veliteľ námornej lode je oprávnený použiť služby lodivoda aj v miestach, v ktorých to nie je povinné, ak to pokladá za nevyhnutné s ohľadom na bezpečnosť plavby.
(3)
Veliteľ námornej lode je povinný poskytnúť lodivodovi všetky informácie o námornej lodi, ktoré súvisia s využitím jeho služieb.
(4)
Zodpovednosť veliteľa námornej lode za riadenie námornej lode v prípade použitia služieb lodivoda zostáva nedotknutá s výnimkou oblastí, pre ktoré právne predpisy pobrežného štátu výslovne uvádzajú, že lodivod preberá zodpovednosť za riadenie námornej lode.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÁ HAVÁRIA A ZÁCHRANA MAJETKU
§ 33
Spoločná havária
(1)
Ak je námorná loď a náklad v spoločnom námornom ohrození, veliteľ námornej lode, ak je to možné, so súhlasom vlastníka námornej lode môže rozhodnúť o účelnom a úmyselnom spôsobení škody menšieho rozsahu, aby sa zabránilo vzniku škody väčšieho rozsahu (ďalej len „spoločná havária“).
(2)
Škoda vzniknutá pri spoločnej havárii sa rozdeľuje medzi námornú loď, prepravné a náklad pomerne podľa ich hodnoty na účet vlastníka námornej lode a vlastníka nákladu, ktorí sú povinní znášať pomernú časť škody zo spoločnej havárie.
(3)
Pri náhrade škody, ktorá vznikne na námornej lodi alebo na náklade a ktorá nie je spoločnou haváriou, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.11)
(4)
Na zaistenie nároku zo spoločnej havárie má vlastník námornej lode záložné právo na náklad, ktorý sa prepravuje námornou loďou.
(5)
Veliteľ námornej lode môže zadržať náklad, na ktorom viazne pomerná časť škody zo spoločnej havárie, ak táto nie je zaplatená alebo ak nie je poskytnutá zodpovedajúca záruka.
(6)
Vlastník námornej lode je povinný na žiadosť ostatných účastníkov spoločnej havárie poskytnúť zodpovedajúcu záruku za pomernú časť škody zo spoločnej havárie, ktorá pripadá na námornú loď, a to pred odplávaním námornej lode z prístavu, v ktorom sa skončila plavba, pri ktorej došlo k spoločnej havárii.
§ 34
Konanie o spoločnej havárii
(1)
Výška náhrad, spôsob a rozdelenie príspevkov sa určia v registračnom prístave námornej lode alebo v prístave, v ktorom sa skončila plavba vzťahujúca sa na spoločnú haváriu, ak medzi účastníkmi spoločnej havárie sa nedohodlo inak.
(2)
Vlastník námornej lode je povinný po vyhlásení spoločnej havárie bez zbytočného odkladu urobiť úkony potrebné na vypracovanie rozdelenia spoločnej havárie (dispaše) a najmä vyhotovením dispaše poveriť jedného dispašéra alebo viacerých dispašérov podľa zoznamu, ktorý vedie Slovenská obchodná a priemyselná komora.
(3)
Dispašér vypracuje dispaš písomne, podpíše ju a označí svojou pečiatkou.
§ 35
Záchrana majetku
(1)
Za dobrovoľne vykonanú záchranu námornej lode a ďalších hodnôt na námornej lodi patrí záchrancovi odmena primeraná stupňu ohrozenia zachraňovaných hodnôt, ohrozenia záchrancu, jeho úsiliu a úspešnosti záchrany.
(2)
Záchrancovi vzniká nárok na odmenu, ak sa zachránili aspoň nepatrné majetkové hodnoty.
(3)
Za záchranu námornej lode alebo majetkových hodnôt patrí odmena vlastníkovi námornej lode, ktorá túto pomoc poskytla. Vlastník tejto námornej lode má nárok na poskytnutie úmerného podielu náhrady aj od vlastníkov ďalších hodnôt na námornej lodi, ktorí mali prospech z úspešnej záchrany.
(4)
Nárok na odmenu za záchranu nevzniká, ak si záchranu veliteľ zachraňovanej námornej lode výslovne a odôvodnene nepraje.
(5)
Odmena za záchranu patrí členom lodnej posádky, ktorí poskytli pomoc, a to aj vtedy, keď zachránená námorná loď patrí tomu istému vlastníkovi ako námorná loď, ktorá bola v nebezpečenstve.
(6)
Nárok na odmenu za záchranu sa premlčuje po troch rokoch od vzniku udalosti.
(7)
Vykonávanie záchrany, spôsob vysporiadania medzi záchrancom a zachraňovaným a podmienky ochrany životného prostredia pri vykonávaní záchrany sa spravujú medzinárodnými dohodami.
ŠIESTA ČASŤ
VLASTNÍK NÁMORNEJ LODE
§ 36
Zodpovednosť vlastníka námornej lode za škodu
(1)
Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú veliteľom námornej lode a členmi lodnej posádky pri vykonávaní námornej plavby podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.11)
(2)
Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú lodivodom s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4.
(3)
Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú veliteľovi námornej lode a členom lodnej posádky, ktorá im vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, podľa osobitných predpisov.12)
§ 37
Obmedzenie rozsahu náhrady škody
(1)
Vlastník námornej lode a záchranca môžu v prípadoch ustanovených medzinárodnou dohodou uplatniť právo na obmedzenie rozsahu náhrady škody spôsobenej pri vykonávaní námornej plavby alebo činnosťou námornej lode.
(2)
Obmedzenie rozsahu náhrady škody podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby uvedené v § 36 ods. 1 a 2, ak proti nim boli vznesené nároky na náhradu škody spôsobenej pri vykonávaní námornej plavby.
(3)
Zodpovednosťou vlastníka námornej lode za škodu sa rozumie zodpovednosť za škodu súvisiacu s prevádzkou námornej lode v prípadoch, keď sa zodpovednosť za škodu uplatňuje proti námornej lodi.
(4)
Uplatnenie práva na obmedzenie zodpovednosti za rozsah náhrady škody neznamená priznanie zodpovednosti za škodu.
(5)
Právo na obmedzenie rozsahu náhrady škody nemôže uplatniť osoba, ktorá spôsobila škodu úmyselným konaním.
(6)
Obmedzenie rozsahu náhrady škody a započítanie protinárokov sa spravuje medzinárodnými dohodami.
§ 38
Námorné záložné právo
(1)
Námorné záložné právo vzniká súčasne so vznikom nároku
a)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na mzdu vrátane repatriačných nákladov a na poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové zabezpečenie,
b)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na náklady poskytované v súvislosti s pracovným úrazom a v prípade úmrtia na náklady na pohreb a na výživu pozostalých, ak došlo k týmto udalostiam v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
c)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na odmenu za záchranu námornej lode alebo iného majetku,
d)
oprávnených subjektov na náhradu prístavných, prejazdových, lodivodských a iných úhrad,
e)
oprávnených subjektov na náhradu škody z vykonávania námornej plavby s výnimkou škôd na náklade, kontajneroch a na osobných veciach prepravovaných na námornej lodi.
(2)
Pri zabezpečovaní námorného záložného práva sa postupuje podľa osobitného predpisu,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Na zabezpečenie nárokov podľa odseku 1 vzniká námorné záložné právo k námornej lodi a k inému majetku vlastníka námornej lode, ak tieto nároky neboli uspokojené.
(4)
Uspokojenie nárokov podľa odseku 1 má prednosť pred uspokojením iných pohľadávok zabezpečených inými záložnými právami.
(5)
Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov podľa odseku 1 je jeden rok od vzniku týchto nárokov.
§ 39
Zodpovednosť vlastníka námornej lode pri preprave nákladu
(1)
Vlastník námornej lode zodpovedá za dodržanie dohodnutých podmienok na prepravu nákladu.
(2)
Podmienky zodpovednosti vlastníka námornej lode pri preprave nákladu sa spravujú medzinárodnými dohodami.
§ 40
Povinnosti vlastníka námornej lode
(1)
Vlastník námornej lode je povinný najmä
a)
vykonávať námornú plavbu v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
b)
zabezpečiť, aby veliteľ námornej lode dodržiaval všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa vztyčovania štátnej vlajky, štandardy prezidenta Slovenskej republiky a iných vlajok,
c)
udržiavať námornú loď v stave spôsobilom na plavbu podľa tohto zákona, medzinárodných dohôd a v súlade s medzinárodnými pravidlami a zvyklosťami,
d)
vymenovať za veliteľa námornej lode osobu, ktorá zaručuje bezpečné riadenie námornej lode,
e)
obsadiť námornú loď lodnou posádkou v počte a zložení zodpovedajúcom účelu plavby a požiadavkám medzinárodných dohôd a zabezpečiť, aby každý člen lodnej posádky bol na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý (§ 41); náklady spojené s lekárskou prehliadkou zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky uhrádza vlastník námornej lode,
f)
vybaviť námornú loď výstrojom vyhovujúcim predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia,6e) starať sa o námornú loď a zásobovať ju potravinami,
g)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu prípady úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo na námornej lodi alebo v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
h)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu účasť námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti, ako aj okolnosti nepriaznivo ovplyvňujúce spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo jej technický stav,
i)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu zadržanie námornej lode a okolnosti, z ktorých vyplýva zodpovednosť veliteľa námornej lode alebo prevádzkovateľa námornej lode voči tretím osobám,
j)
zabrániť, aby námorná loď neporušovala zákaz prepravy otrokov, spolupracovať pri potláčaní pirátstva a protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,
k)
zabrániť, aby sa na námornej lodi v žiadnej forme nevykonával nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami,
l)
zabrániť, aby námorná loď nevykonávala neoprávnené vysielanie zo šíreho mora,
m)
zabrániť, aby námorná loď neznečisťovala životné prostredie a najmä, aby sa dodržiavali právne predpisy týkajúce sa zhadzovania odpadu alebo iných škodlivých látok do mora,
n)
zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
o)
zabezpečiť dodržiavanie kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
p)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu akékoľvek zmeny údajov, ktoré sú predmetom zápisu do námorného registra,
r)
spolupracovať so zastupiteľskými úradmi v krajinách, do ktorých námorná loď pripláva,
s)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode za škody spôsobené prevádzkou námornej lode tretím osobám, ako aj za škody spôsobené na životnom prostredí pri začatí prevádzky námornej lode a udržiavať tieto poistenia po celý čas jej prevádzky,
t)
uschovávať lodné listiny počas najmenej troch rokov od uplynutia posledného zápisu; po uplynutí tohto času sa lodné listiny odovzdajú do archívu.
(2)
Vlastník námornej lode, okrem námornej jachty, je povinný viesť dokumentáciu a mať k dispozícii údaje o praxi, príprave, zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na pridelené služby všetkých členov lodnej posádky, ktorí sú k nemu v pracovnom pomere.
(3)
Vlastník námornej lode zabezpečí,
a)
aby členovia lodnej posádky boli po pridelení na námornú loď oboznámení so svojimi konkrétnymi službami a so všetkými zariadeniami, vybavením, opatreniami a postupmi na námornej lodi a charakteristikami námornej lode, ktoré sú dôležité na výkon služby alebo v stave núdze,
b)
oboznámenie každého člena lodnej posádky s jeho činnosťou v núdzovej situácii a jeho povinnosťami pri situáciách dôležitých z hľadiska bezpečnosti, ochrany životného prostredia alebo zmiernenia následkov znečistenia životného prostredia,
c)
aby členovia lodnej posádky pridelení na jeho námornú loď absolvovali kvalifikačné kurzy pravidelne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
d)
účinnú ústnu komunikáciu na palube námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,13a) ak tak neurčí veliteľ podľa § 24.
(4)
Vlastník námornej lode je povinný poskytnúť veliteľovi námornej lode písomné inštrukcie ustanovujúce zásady a postupy, na základe ktorých sú novo nastúpení členovia lodnej posádky oboznámení s vybavením lode, prevádzkovými predpismi a inými opatreniami, ktoré sú potrebné na výkon ich služby pred začatím takejto služby, a ktoré obsahujú
a)
určenie dostatočného časového obdobia pre novo nastúpeného člena lodnej posádky, aby sa oboznámil s vybavením, ktoré bude používať alebo prevádzkovať, a postupmi a opatreniami pri výkone strážnej služby, týkajúcimi sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia a činnosti v núdzových situáciách, ktoré sú špecifické pre danú námornú loď a ktoré sú nevyhnutné pre správny výkon služby,
b)
poverenie kvalifikovaného člena lodnej posádky, zodpovedného za oboznámenie novo nastúpeného člena lodnej posádky s informáciami podľa písmena a) v jazyku, ktorému rozumie.
(5)
Vlastník námornej lode zabezpečí, aby veliteľ, dôstojník a iný člen lodnej posádky námornej prievoznej lode, ktorým boli pridelené osobitné povinnosti, absolvovali oboznamovací výcvik na zabezpečenie výkonu týchto povinností podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.13b)
§ 40a
Poistenie zodpovednosti vlastníka námornej lode
(1)
Vlastník námornej lode preukazuje uzavretie zmluvy o poistení podľa § 40 ods. 1 písm. s)jedným alebo viacerými osvedčeniami o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode.
(2)
Osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode obsahuje
a)
meno námornej lode, jej IMO číslo a registračný prístav,
b)
meno a priezvisko vlastníka námornej lode alebo obchodné meno alebo názov a miesto podnikania alebo sídlo vlastníka námornej lode,
c)
druh a dobu trvania poistenia,
d)
obchodné meno alebo názov poskytovateľa poistenia a sídlo alebo miesto podnikania poskytovateľa poistenia a prípadne sídlo organizačnej zložky poskytovateľa poistenia, kde bolo poistenie uzavreté.
(3)
Výška poistenia pre každú námornú loď v prípade poistnej udalosti sa musí rovnať maximálnej výške obmedzenia zodpovednosti určenej v závislosti od hodnoty menových jednotiek Medzinárodného menového fondu (SDR).
(4)
Ak je osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode vydané v inom jazyku ako anglickom, francúzskom alebo španielskom, musí byť preložené do jedného z týchto jazykov.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.1bf)
SIEDMA ČASŤ
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ ČLENA LODNEJ POSÁDKY
§ 41
(1)
Veliteľ námornej lode, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi, okrem námornej jachty, platný preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti zodpovedajúci medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Preukaz odbornej spôsobilosti a preukaz spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas. Veliteľ námornej jachty, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej jachte platný preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty. Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty sa vydáva najviac na päť rokov na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu. Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť prístavným orgánom, vlastníkovi námornej jachty, prevádzkovateľovi námornej jachty alebo osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky na základe písomnej žiadosti.
(2)
Preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi po preukázaní jeho totožnosti, ak
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov, okrem veliteľa námornej lode, u ktorého sa vyžaduje dosiahnuť vek najmenej 30 rokov,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na danú funkciu,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,14)
d)
úspešne absolvoval kvalifikačné kurzy podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
e)
vykonal odbornú skúšku pred komisiou určenou ministerstvom alebo uznanou ministerstvom.
(3)
Kvalifikačné predpoklady na účely tohto zákona sú
a)
vzdelanie na danú funkciu,
b)
odborná prax vykonaná na námornej lodi.
(4)
Veliteľovi námornej lode a dôstojníkom, u ktorých sa na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi vyžaduje preukaz odbornej spôsobilosti, vydá ministerstvo okrem preukazu odbornej spôsobilosti aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, ktorým potvrdzuje, že žiadateľ spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je najviac päť rokov odo dňa jeho vydania alebo do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo preukazu spôsobilosti po absolvovaní doplnkových odborných kurzov podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14a) alebo do jeho zrušenia, pozastavenia jeho platnosti alebo jeho vyhlásením za neplatný príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu. Po skončení platnosti potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti možno potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti predĺžiť najviac na päť rokov, ak žiadateľ preukáže, že jeho odborná spôsobilosť trvá a sú splnené podmienky podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(5)
Člen lodnej posádky podľa odseku 1 preukazuje odbornú spôsobilosť pred každým nalodením predložením platného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. p) a platnej námorníckej knižky vlastníkovi námornej lode. Veliteľ námornej lode a dôstojníci súčasne predkladajú aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti.
(6)
Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti vydaný iným členským štátom, v rozsahu spôsobilosti, funkcie a úrovne zodpovednosti v ňom uvedenom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti a to po overení pravosti a platnosti požadovaných dokladov. Žiadateľ o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti má právo podať opravný prostriedok, ak je jeho žiadosť o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti zamietnutá. Potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti je platné najviac do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, ale nie viac ako päť rokov odo dňa vydania preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, do jeho zrušenia, pozastavenia platnosti alebo do vyhlásenia preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu za neplatný.
(7)
Ministerstvo môže uznať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti14a) vydaný tretím štátom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, ak bol Európskou komisiou uznaný tretí štát za štát, ktorý spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Ak tretí štát nie je Európskou komisiou uznaný, ministerstvo môže predložiť Európskej komisii odôvodnenú žiadosť o jeho uznanie, pričom súčasne musí rokovať s príslušným orgánom tretieho štátu o zmluve, ktorou sa tretí štát zaväzuje bezodkladne oznámiť každú zmenu systému prípravy a preukazovania spôsobilosti vykonávanú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) pričom sa presvedčí, že veliteľ a dôstojník v riadiacej úrovni majú vedomosti z právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby zodpovedajúce funkcii, ktorú môžu vykonávať. Ak predmetom žiadosti o uznanie tretieho štátu je aj uznanie osoby, ktorá vykonáva kvalifikačné kurzy v treťom štáte, ministerstvo musí preveriť, či tretí štát spĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bh) Ak ministerstvo usúdi, že tretí štát neplní požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) oznámi to bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov Európskej komisii. Ministerstvo musí bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty o úmysle odobrať potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydané tretím štátom.
(8)
Ak Európska komisia prijala rozhodnutie o odobratí uznania tretieho štátu podľa odseku 7, ministerstvo je povinné podľa odôvodnenia rozhodnutia Európskej komisie prijať opatrenia na vykonanie tohto rozhodnutia. Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pred prijatím rozhodnutia Európskej komisie o odobratí uznania tretieho štátu zostáva v platnosti a môže byť vydané potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti na vyššiu funkciu, ak na túto funkciu je vyžadovaná iba dodatočná prax, ktorú člen lodnej posádky spĺňa.
(9)
Ministerstvo na žiadosť členského štátu, tretieho štátu, vlastníka námornej lode alebo prevádzkovateľa námornej lode poskytne písomnú informáciu o pravosti a platnosti ním vydaného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. p), potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, námorníckej knižky a výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. m).
Ministerstvo sprístupňuje informácie podľa prvej vety v elektronickej forme.
(10)
Ak platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti skončila pred 1. januárom 2017, ministerstvo určí, či žiadateľ o vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je povinný preukázať, že spĺňa podmienky ustanovené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(11)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku na obsadenie člena lodnej posádky, okrem člena lodnej posádky, ktorý zabezpečuje na námornej lodi rádiokomunikáciu, osobou, ktorá nevlastní preukaz odbornej spôsobilosti zodpovedajúci danej funkcii, ale je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti bezprostredne nižšieho stupňa.
(12)
Výnimku z preukazovania odbornej spôsobilosti povoľuje ministerstvo menovite pre určenú osobu, na určenú námornú loď a na čas neprekračujúci šesť mesiacov; na funkciu veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka možno výnimku povoliť, len ak ide o vyššiu moc, a to len na najkratší nevyhnutný čas.
(13)
Ak sa povoľuje výnimka na obsadenie funkcie člena lodnej posádky, pričom táto funkcia sa obsadzuje členom lodnej posádky podľa odseku 11, na ktorú sa nepožaduje preukaz odbornej spôsobilosti, môže byť takáto výnimka povolená členovi lodnej posádky, ktorého kvalifikácia a prax sú v súlade s požiadavkami na funkciu, na ktorú sa povoľuje výnimka, a úspešne absolvoval skúšku, ktorou preukazuje splnenie požiadaviek na povolenie výnimky.
(14)
Pred konaním odbornej skúšky pred komisiou určenou ministerstvom uchádzač preukazuje zdravotnú spôsobilosť lekárskym potvrdením, ktoré nemôže byť staršie ako tri mesiace. Preukázanie zdravotnej spôsobilosti je podmienkou povolenia na vykonanie odbornej skúšky. Zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky vrátane vydávania lekárskeho potvrdenia posudzuje ministerstvom poverený lekár poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.14b)
(15)
Ministerstvo poverí na výkon činnosti podľa odseku 14 lekára, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, absolvoval školenia o životných, pracovných a zdravotných podmienkach na námorných lodiach alebo prax lodného lekára na námornej lodi, má k dispozícii zdravotnícke zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v rozsahu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14c) a je nezávislý od vlastníka námornej lode, prevádzkovateľa námornej lode, člena lodnej posádky a osoby sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky. Žiadosť o vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár vykonáva činnosť podľa odseku 14. Prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa prvej vety. Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť príslušným orgánom iného štátu, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a členovi lodnej posádky. Poverený lekár je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny údajov uvedené v žiadosti a jej prílohe. Ministerstvo odoberie poverenému lekárovi poverenie na výkon činnosti podľa odseku 14, ak prestane spĺňať podmienky podľa prvej vety alebo požiada o zrušenie poverenia.
(16)
Člen lodnej posádky musí preukázať zdravotnú spôsobilosť pred nalodením platným lekárskym potvrdením vydaným podľa odseku 14. Lekárske potvrdenie vydá poverený lekár členovi lodnej posádky, ak spĺňa normy zdravotnej spôsobilosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14d) Člen lodnej posádky, ktorý žiada o lekárske potvrdenie, musí preukázať, že dosiahol vek najmenej 18 rokov, a svoju totožnosť. Ak v lekárskom potvrdení člena lodnej posádky nie je uvedené inak, jeho platnosť je najviac 24 mesiacov, ak ide o člena lodnej posádky, ktorý je starší ako 55 rokov, platnosť lekárskeho potvrdenia je 12 mesiacov. Platnosť lekárskeho potvrdenia člena lodnej posádky, ktorý má pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú, zodpovedá dohodnutej dĺžke pracovného pomeru, najviac je však 24 mesiacov.
(17)
Ministerstvo môže v naliehavých prípadoch, najviac na tri mesiace, povoliť výnimku členovi lodnej posádky na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi bez lekárskeho potvrdenia do najbližšieho prístavu, v ktorom námorná loď zastaví a v ktorom môže člen lodnej posádky získať lekárske potvrdenie, ak platnosť lekárskeho potvrdenia uplynula počas plavby alebo pred nalodením a z časového hľadiska nie je možné získať lekárske potvrdenie.
(18)
Člen lodnej posádky je povinný absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.6)
(19)
Podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ÔSMA ČASŤ
PRACOVNÝ POMER ČLENA LODNEJ POSÁDKY, SLUŽBA NA NÁMORNEJ LODI A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O ČLENA LODNEJ POSÁDKY
§ 42
Pracovný pomer člena lodnej posádky
(1)
Člen lodnej posádky je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo k prevádzkovateľovi námornej lode. Ak je člen lodnej posádky v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi námornej lode, na prevádzkovateľa námornej lode sa primerane vzťahujú § 23, 24, 26, 31, 39 až 42, 44, 47 až 50 a 60.
(2)
Člen lodnej posádky môže vykonávať službu na námornej lodi iba v pracovnom pomere. Pracovný pomer veliteľa námornej lode vzniká jeho vymenovaním.
(3)
Ak sa pracovný pomer člena lodnej posádky dohodne na neurčitý čas, vlastník námornej lode uzatvorí s členom lodnej posádky pri každom nalodení dodatok k pracovnej zmluve, ktorý upravuje účel nalodenia. Ak sa pracovný pomer dohodne na určitý čas, musí byť v pracovnej zmluve dohodnutý čas a miesto nalodenia člena lodnej posádky, meno námornej lode a miesto, kam má člen lodnej posádky právo byť dopravený na náklady vlastníka námornej lode po vylodení (ďalej len „repatriácia“).
(4)
Členom lodnej posádky námornej lode môže byť iba osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 18 rokov.
(5)
V pracovnej zmluve nemožno dohodnúť skúšobnú dobu.
(6)
S členom lodnej posádky nemožno dohodnúť vedľajšiu činnosť.
(7)
Člena lodnej posádky nemožno previesť na inú prácu okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,15) ako aj v prípade, ak veliteľ námornej lode rozhodol, že je ohrozená bezpečnosť osôb, námornej lode alebo nákladu.
(8)
Vlastník námornej lode ani člen lodnej posádky počas služby na námornej lodi nemôžu pracovný pomer okamžite zrušiť.
(9)
Ak pracovný pomer člena lodnej posádky dojednaný na určitý čas sa má skončiť vtedy, keď je člen lodnej posádky nalodený alebo v priebehu jeho repatriácie, pracovný pomer sa skončí až dňom ukončenia repatriácie, ak medzi vlastníkom námornej lode a členom lodnej posádky sa nedohodlo inak.
(10)
Člen lodnej posádky sa môže s vlastníkom námornej lode dohodnúť na predĺžení času služby a pracovného pomeru a na jeho vylodení z ekonomických dôvodov v niektorom z prístavov, do ktorých námorná loď pripláva.
(11)
Člen lodnej posádky má nárok na dovolenku za kalendárny rok, za ktorú mu patrí náhrada mzdy. Základná výmera dovolenky je dva a pol kalendárnych dní za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru a pomerná časť za časť kalendárneho mesiaca nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru. Za základnú výmeru dovolenky za kalendárny rok nemožno poskytnúť peňažnú náhradu s výnimkou skončenia pracovného pomeru.
(12)
Cesta do prístavu nalodenia a repatriácia sa posudzujú ako zahraničná pracovná cesta.16)
(13)
Pri vzniku pracovného pomeru člena lodnej posádky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.17)
§ 43
Služba na námornej lodi
(1)
Službu na námornej lodi vykonáva člen lodnej posádky odo dňa nalodenia do dňa vylodenia, ak nie je výkonu služby na námornej lodi zbavený.
(2)
Služba na námornej lodi, počas ktorej člen lodnej posádky nevykonáva prácu, sa s výnimkou vychádzky na pevninu považuje na účely náhrady škody za činnosť vykonávanú v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.
(3)
Vychádzkou na pevninu sa rozumie čas od vstupu na pevnú zem do opustenia pevnej zeme. Pobyt na pevnine na účely plnenia služobných povinností alebo návštevy zdravotníckeho zariadenia sa nepokladá za vychádzku na pevnine.
§ 44
Pracovný čas a čas odpočinku člena lodnej posádky
(1)
Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky je 40 hodín týždenne, ak nie je vnútorným predpisom vlastníka námornej lode upravená. Aj pri upravenom pracovnom čase zostáva výška mzdy člena lodnej posádky rovnaká ako pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase. Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky nesmie presiahnuť 14 hodín v priebehu 24 hodín a 72 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní.
(2)
Ak pracovný čas člena lodnej posádky nemôže byť rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé týždne, môže byť pracovný čas rozvrhnutý na jednotlivé týždne nerovnomerne. O rozvrhnutí pracovného času rozhoduje veliteľ námornej lode.
(3)
Nepretržitá dĺžka jednej zmeny nemôže presiahnuť 12 hodín vrátane nariadenej práce nadčas. Čas na odpočinok medzi dvoma zmenami nemôže byť kratší ako osem hodín. Tieto obmedzenia neplatia pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých veliteľ námornej lode rozhodol, že došlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, námornej lode alebo nákladu.
(4)
Celkový čas odpočinku člena lodnej posádky, ktorý vykonáva strážnu službu, nemôže byť v priebehu 24 hodín kratší ako desať hodín a 77 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní a nemôže sa deliť na viac ako dve časti, z ktorých jedna trvá aspoň šesť hodín. Celkový čas odpočinku člena lodnej posádky nesmie byť kratší ako 10 hodín v priebehu 24 hodín a 77 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní pričom interval medzi za sebou nasledujúcimi dobami odpočinku nemôže prekročiť 14 hodín.
(5)
Doba odpočinku ustanovená v odseku 4 sa nemusí dodržať v stave núdze alebo počas iných mimoriadnych prevádzkových podmienok. Poplachové cvičenia sa vykonávajú spôsobom, ktorý minimálne narúša dobu odpočinku a nespôsobuje dodatočnú únavu. Veliteľ námornej lode je oprávnený nariadiť pracovnú pohotovosť v prípadoch naliehavej prevádzkovej potreby alebo ak je ohrozená bezpečnosť osôb, námornej lode alebo nákladu.
(6)
Ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, veliteľ námornej lode je povinný počas pobytu námornej lode v prístave umožniť členovi lodnej posádky primerane dlhší odpočinok úpravou rozvrhnutia pracovného času a na žiadosť jednotlivých členov lodnej posádky im poskytnúť náhradné voľno za prácu nadčas a vo sviatok. Ak je člen lodnej posádky v pracovnej pohotovosti povolaný do služby, má nárok na zodpovedajúcu náhradnú dobu odpočinku, ak je jeho doba odpočinku narušená výkonom služby.
(7)
Na námornej lodi musí byť na všeobecne prístupnom mieste umiestnený plán organizácie práce členov lodnej posádky vrátane rozvrhu strážnej služby, dĺžky pracovného času a času odpočinku každého člena lodnej posádky. Tento plán je vypracovaný v štandardizovanom formáte v určenom pracovnom dorozumievacom jazyku alebo určených pracovných dorozumievacích jazykoch a v anglickom jazyku. Každý člen lodnej posádky podpíše záznam o svojom dennom čase odpočinku a dostane kópiu tohto záznamu potvrdenú veliteľom námornej lode alebo ním poverenou osobou.
(8)
Veliteľ námornej lode, dôstojník a iní členovia lodnej posádky nesmú vykonávať pridelené povinnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou morského životného prostredia pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky.
§ 45
Odstupné
Ak námorná loď stroskotá, dôjde k jej strate alebo sa stane úplne nespôsobilou na námornú plavbu, pracovný pomer člena lodnej posádky sa tým skončí a patrí mu
a)
odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku priznané z dôvodu predčasného ukončenia pracovného pomeru podľa osobitného predpisu18) a
b)
mimoriadne odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.
§ 46
Pracovné povinnosti člena lodnej posádky
(1)
Člen lodnej posádky je počas služby na námornej lodi povinný
a)
plniť príkazy veliteľa námornej lode a služobne nadriadených členov lodnej posádky,
b)
zachovávať voči veliteľovi námornej lode a služobne nadriadeným členom lodnej posádky úctu a zdvorilosť, a to aj v čase, keď nevykonáva prácu,
c)
podrobiť sa osobitnej právomoci veliteľa námornej lode, ak ide o vynútené predčasné vylodenie,
d)
dodržiavať zásady občianskeho spolužitia vo vzťahu k ostatným členom lodnej posádky a k prepravovaným osobám,
e)
zachovávať námorné zvyklosti a zásady dobrej námorníckej praxe,
f)
poskytnúť pomoc pri hroziacom nebezpečenstve potrebnú pri záchrane osôb, námornej lode alebo nákladu, ak týmto konaním neohrozí svoje zdravie alebo život,
g)
vykonávať strážnu službu, ak má na jej výkon odbornú spôsobilosť,
h)
podrobiť sa kontrole na účely zistenia, či nie je alebo nebol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, ak túto kontrolu nariadil veliteľ námornej lode alebo iný služobne nadriadený člen lodnej posádky, a to
1.
v čase voľna člena lodnej posádky, ak je potrebné zistiť, či nie je pod vplyvom týchto látok pri nástupe do práce alebo pri pracovnej pohotovosti,
2.
ak došlo k pracovnému úrazu člena lodnej posádky,
3.
ak je dôvodné podozrenie, že člen lodnej posádky je alebo bol v službe pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,
i)
dodržiavať podmienky bezpečnej prevádzky námornej lode.
(2)
V priebehu služby na námornej lodi nemôže člen lodnej posádky prechovávať na námornej lodi omamné alebo psychotropné látky, strelné zbrane, strelivo alebo výbušniny a nemôže ani pomáhať inému k takejto činnosti.
§ 47
Osobitná právomoc veliteľa námornej lode
(1)
Pri závažnom alebo opätovnom porušení pracovnej disciplíny je veliteľ námornej lode oprávnený zbaviť člena lodnej posádky výkonu služby na námornej lodi.
(2)
Opatrenie uvedené v odseku 1 môže veliteľ námornej lode uložiť len vtedy, ak člen lodnej posádky porušil pracovnú disciplínu, ohrozil bezpečnosť osôb, námornú loď alebo náklad. V prípade zbavenia výkonu služby na námornej lodi a následnej repatriácie je veliteľ námornej lode povinný vziať do úvahy možnosť vylodenia člena lodnej posádky s ohľadom na dopravné spojenie z prístavu vylodenia. Vylodením nemožno ohroziť život, zdravie ani osobnú slobodu vylodeného. Spôsob vylodenia a repatriácie dohodne vopred veliteľ námornej lode s jej vlastníkom.
(3)
Ak je člen lodnej posádky zbavený výkonu služby, nepatrí mu po tento čas mzda ani náhrada mzdy. Ak bol člen lodnej posádky zbavený výkonu služby odôvodnene, je povinný vlastníkovi námornej lode nahradiť vzniknuté náklady na repatriáciu a na vyslanie náhradného člena posádky námornej lode na námornú loď. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže vlastník námornej lode tieto náklady primerane znížiť.
(4)
Opatrenie podľa odseku 1 možno uložiť do piatich dní odo dňa, keď sa veliteľ námornej lode dozvedel o porušení pracovnej disciplíny členom lodnej posádky, najdlhšie však do jedného mesiaca odo dňa, keď došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. Uložené opatrenie musí byť primerané závažnosti porušenia pracovnej disciplíny, forme a miere zavinenia a ďalším okolnostiam prípadu. Použitie osobitného predpisu19) nie je uložením opatrenia dotknuté.
(5)
Veliteľ námornej lode musí umožniť členovi lodnej posádky, ktorému ukladá opatrenie, vyjadriť sa o veci. O jeho vyjadrení, uložení opatrenia a jeho odôvodnení vypracuje veliteľ námornej lode písomný záznam. Do lodného denníka urobí o tejto skutočnosti stručný zápis. Veliteľ námornej lode je povinný rozhodnutie o uložení opatrenia urobiť písomne a doručiť do vlastných rúk členovi lodnej posádky, ktorý porušil pracovnú disciplínu.
(6)
Ak člen lodnej posádky nesúhlasí s uložením opatrenia, môže sa v lehote 30 dní od svojej repatriácie odvolať na ministerstvo. Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia nemá odkladný účinok.
(7)
Ministerstvo prerokuje odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia do 30 dní od jeho doručenia a rozhodnutie o uložení opatrenia potvrdí alebo zruší. Ak bolo opatrenie na zbavenie výkonu služby zrušené, posudzuje sa čas, po ktorý bol člen lodnej posádky výkonu služby zbavený až do jeho prípadného návratu na námornú loď ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa.
(8)
Veliteľ námornej lode môže v čase do vylodenia člena lodnej posádky svoje rozhodnutie o uložení opatrenia zrušiť. O zrušení opatrenia urobí veliteľ námornej lode zápis do lodného denníka. Zrušenie rozhodnutia o uložení opatrenia je veliteľ námornej lode povinný urobiť písomne a doručiť do vlastných rúk členovi lodnej posádky, ktorého sa zrušenie týka.
(9)
Veliteľovi námornej lode za závažné porušenie pracovnej disciplíny uloží opatrenie vlastník námornej lode. Ak ministerstvo uplatnilo voči veliteľovi námornej lode sankciu podľa tohto zákona, vlastník námornej lode mu z rovnakých dôvodov nemôže uložiť disciplinárne opatrenie.
§ 48
Repatriácia člena lodnej posádky
(1)
Člen lodnej posádky má právo na repatriáciu
a)
v súvislosti so zánikom práva námornej lode plávať pod štátnou vlajkou,
b)
v prípade stroskotania námornej lode,
c)
ak bol na vlastníka námornej lode vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie,20)
d)
po uplynutí dohodnutého času služby na námornej lodi,
e)
po skončení pracovného pomeru,
f)
ak na výkon práce na námornej lodi trvalo alebo dočasne stratil zdravotnú spôsobilosť a podľa posúdenia lekára ju počas predpokladaného času nalodenia nenadobudne,
g)
ak vlastník námornej lode nie je schopný plniť povinnosti voči členovi lodnej posádky pri strate námornej lode, pri jej exekučnom predaji alebo v prípade nespôsobilosti námornej lode na plavbu v dôsledku jej vážneho poškodenia,
h)
pri zbavení výkonu služby, alebo ak je podozrivý zo spáchania trestného činu.
(2)
Náklady na repatriáciu hradí vlastník námornej lode s výnimkou repatriácie podľa odseku 1 písm. h), keď náklady na repatriáciu hradí vylodený člen lodnej posádky.
(3)
Na účely poskytovania cestovných náhrad a zdravotnej starostlivosti sa za čas repatriácie považuje čas od vylodenia člena lodnej posádky do jeho príchodu do miesta určeného v pracovnej zmluve alebo inak dohodnutého s výnimkou času, v ktorom člen lodnej posádky repatriáciu bez vážneho dôvodu prerušil, ak sa s vlastníkom námornej lode nedohodol inak.
§ 49
Zabezpečenie sociálnych podmienok členov lodnej posádky
(1)
Vlastník námornej lode je povinný
a)
poskytovať členom lodnej posádky počas služby na námornej lodi bezplatne ubytovanie a stravovanie, zásobovať ich pitnou vodou a základnými predmetmi osobnej hygieny,
b)
zabezpečiť, aby námorná loď bola vybavená vhodnými ubytovacími a stravovacími priestormi, priestormi a zariadením na skladovanie a chladenie potravín a na prípravu jedál a nápojov, priestormi s vybavením na odpočinok a voľný čas, hygienickým a sanitárnym zariadením, prípadne osobitnými priestormi pre chorých; tieto priestory sa musia dostatočne vetrať, vykurovať, osvetľovať a musí sa v nich udržiavať čistota. Sociálne zariadenia a poskytované služby na námornej lodi musia byť prístupné všetkým členom lodnej posádky, ak nie sú určené výhradne pre prepravované osoby,
c)
zabezpečiť, aby námorná loď bola zásobená vodou a potravinami v množstve, ktoré zodpovedá počtu osôb prítomných na námornej lodi, dĺžke a povahe plavby,
d)
zabezpečiť, aby bol počet osôb spoločne ubytovaných primeraný určeniu námornej lode a umožnil im dostatočný odpočinok,
e)
zabezpečiť úschovu peňazí a cenností cestujúcich a členov lodnej posádky.
(2)
Veliteľ námornej lode alebo ním poverený dôstojník je povinný pravidelne vykonávať kontrolu priestorov, zariadení a služieb uvedených v odseku 1. O priebehu a výsledku kontrol a o prijatých opatreniach je povinný vykonať zápis do lodného denníka.
(3)
Vlastník námornej lode a veliteľ námornej lode sú povinní zabezpečiť pre členov lodnej posádky bezplatne poštové služby, umožniť im a ich rodinným príslušníkom v odôvodnených prípadoch a za primeraný poplatok využitie komunikačných prostriedkov, a ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, umožniť členom lodnej posádky stretnutie s ich rodinnými príslušníkmi v prístavoch, prípadne návštevu rodinných príslušníkov na námornej lodi.
§ 50
Zdravotná starostlivosť o členov lodnej posádky
(1)
Vlastník námornej lode
a)
zabezpečí, aby námorná loď zodpovedala medzinárodne uznávaným zdravotníckym a hygienickým normám,
b)
umožní členovi lodnej posádky návštevu lekára v prípade nevyhnutného ošetrenia alebo očkovania v prístavoch, do ktorých námorná loď pripláva,
c)
zabezpečí vybavenie námornej lode lodnou lekárničkou, potrebným zdravotníckym materiálom a lekárskou príručkou,
d)
zabezpečí, aby každý člen lodnej posádky absolvoval odborné zdravotnícke kurzy podľa medzinárodných dohôd,
e)
v prípade potreby členovi lodnej posádky umožní lekárske konzultácie počas plavby prostredníctvom rádiového alebo družicového spojenia vrátane konzultácií so špecialistami.
(2)
Zdravotná starostlivosť o členov lodnej posádky, zdravotnícke vybavenie námornej lode, obsah lodnej lekárničky a odborné kurzy zdravotnej starostlivosti sa spravujú medzinárodnými dohodami.
DEVIATA ČASŤ
REKREAČNÉ PLAVIDLÁ
§ 51
Základné ustanovenia pre rekreačné plavidlá
(1)
Rekreačné plavidlo [§ 2 písm. e)] je poháňané
a)
plachtami,
b)
motorom alebo
c)
plachtami a motorom súčasne.
(2)
Rekreačné plavidlo má
a)
celkovú dĺžku väčšiu ako 2,5 m a menšiu ako 24 m,
b)
výkon hlavného motora vyšší ako 4 kW,
c)
plochu základného oplachtenia väčšiu ako 12 m2,
d)
počet osôb na palube nie vyšší ako 12.
(3)
Rekreačné plavidlo musí byť označené
a)
menom rekreačného plavidla,
b)
názvom sídla registračného prístavu,
c)
evidenčným znakom.
(4)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) a b) musia byť umiestnené spravidla v zadnej časti rekreačného plavidla; meno rekreačného plavidla môže byť umiestnené aj na jeho bokoch. Evidenčný znak rekreačného plavidla musí byť umiestnený na obidvoch bokoch v prednej časti rekreačného plavidla.
§ 52
Register rekreačných plavidiel
(1)
Ministerstvo vedie register rekreačných plavidiel v námornom registri oddelene od ďalších registrov podľa § 9 ods. 3.
(2)
Podrobnosti o vedení registra rekreačných plavidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis o vedení námorného registra, ktorý vydá ministerstvo.
§ 53
Zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel
(1)
Rekreačné plavidlo možno zapísať do registra rekreačných plavidiel len na návrh.
(2)
Návrh na zápis do registra rekreačných plavidiel môže podať
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže registráciu v krajine svojho pôvodu,
d)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej príslušnosti.
(3)
Návrh na zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel musí byť doložený listinami preukazujúcimi údaje, ktoré sú predmetom zápisu podľa odseku 5.
(4)
Rekreačné plavidlo možno zapísať do registra rekreačných plavidiel len vtedy, ak žiadateľ uvedený v odseku 2 predloží doklady o tom, že
a)
rekreačné plavidlo je technicky spôsobilé na plavbu,
b)
rekreačné plavidlo bolo vymazané z registra rekreačných plavidiel iného štátu, ak v takom registri bolo zapísané.
(5)
Do registra rekreačných plavidiel sa zapisujú tieto údaje:
a)
poradové číslo zápisu,
b)
deň zápisu rekreačného plavidla,
c)
meno rekreačného plavidla,
d)
spôsob nadobudnutia rekreačného plavidla,
e)
číslo klasifikačného certifikátu rekreačného plavidla,
f)
číslo protokolu o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla,
g)
evidenčný znak rekreačného plavidla,
h)
registračný prístav rekreačného plavidla,
i)
plavebná oblasť rekreačného plavidla,
j)
rok a miesto stavby rekreačného plavidla,
k)
typ a výrobné číslo rekreačného plavidla,
l)
povolený počet osôb prítomných na rekreačnom plavidle,
m)
najväčšia dĺžka rekreačného plavidla,
n)
najväčšia šírka rekreačného plavidla,
o)
najväčší ponor rekreačného plavidla,
p)
najväčšia výška rekreačného plavidla,
r)
výtlak rekreačného plavidla,
s)
typ a výrobné číslo hlavného motora rekreačného plavidla,
t)
výkon hlavného motora rekreačného plavidla,
u)
plocha základného oplachtenia (pri plachetnici),
v)
vlastník rekreačného plavidla; meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
x)
prevádzkovateľ rekreačného plavidla; meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
y)
číslo medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla, dátum jeho vydania a doba platnosti,
z)
záložné právo na rekreačné plavidlo a pohľadávky na rekreačné plavidlo zabezpečované záložným právom.
(6)
Predmetom zápisu do registra rekreačných plavidiel sú aj zmeny údajov uvedených v odseku 5. Vlastník rekreačného plavidla je povinný ministerstvu bez zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri.
(7)
Podmienkou zápisu rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel je preukázanie platného medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla.
§ 54
Technická spôsobilosť rekreačného plavidla a medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla
(1)
Ministerstvo podľa § 4 ods. 1 písm. b) poveruje schvaľovaním technickej spôsobilosti rekreačného plavidla uznanú klasifikačnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.
(2)
Technická spôsobilosť a vybavenie rekreačného plavidla sa potvrdzujú protokolom o technickej spôsobilosti vydaným poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou poverenou ministerstvom.
(3)
Ministerstvo na základe protokolu o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a dokladov preukazujúcich údaje požadované na zápis do registra rekreačných plavidiel podľa § 53 ods. 5 a vyhlásenia o zhode20a) vydá medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla. Platnosť medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla je najviac päť rokov.
§ 55
Registračný list
Ak rekreačné plavidlo a jeho vlastník spĺňajú podmienky uvedené v § 5254, ministerstvo vykoná zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel a vydá mu registračný list. Registračný list platí päť rokov, ak k zrušeniu jeho platnosti nedôjde skôr z dôvodu straty rekreačného plavidla, zmeny jeho technickej spôsobilosti, jeho prestavby alebo úpravy takým spôsobom, že nezodpovedá pôvodným podmienkam zápisu do registra rekreačných plavidiel.
§ 56
Odborná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla
(1)
Rekreačné plavidlo môže viesť len fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pre určenú oblasť plavby. Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu. Osobné údaje uvedené v žiadosti možno poskytnúť prístavným orgánom na základe ich písomnej žiadosti.
(2)
Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla vydáva ministerstvo žiadateľovi, ktorý
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov,
b)
preukáže plavebnú prax pre danú oblasť plavby,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,
d)
vykonal teoretickú a praktickú skúšku odbornej spôsobilosti pre danú oblasť plavby pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
e)
je držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu pre danú oblasť plavby.
(3)
Platnosť preukazu spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nie je obmedzená.
(4)
Na rekreačnom plavidle môžu byť okrem veliteľa rekreačného plavidla prítomní členovia posádky rekreačného plavidla a iné osoby; členom posádky rekreačného plavidla môže byť fyzická osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov, je zdravotne spôsobilá a schopná podľa pokynov veliteľa rekreačného plavidla pomáhať pri jeho vedení.
(5)
Inou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je veliteľom rekreačného plavidla ani členom posádky rekreačného plavidla.
(6)
Počas plavby na mori sa všetky osoby prítomné na rekreačnom plavidle zapisujú do lodného denníka.
(7)
Všetky osoby prítomné na rekreačnom plavidle sú povinné riadiť sa príkazmi veliteľa rekreačného plavidla.
(8)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 57
Základné povinnosti veliteľa rekreačného plavidla
(1)
Veliteľ rekreačného plavidla je povinný najmä
a)
riadiť rekreačné plavidlo a zaistiť jeho bezpečné vedenie v súlade s medzinárodnými dohodami, zvyklosťami všeobecne prijatými v námornej plavbe a právnymi predpismi pobrežného štátu,
b)
zaistiť bezpečnosť osôb prítomných na rekreačnom plavidle a vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škôd ohrozujúcich rekreačné plavidlo alebo ohrozujúcich osoby na ňom prítomné,
c)
poskytnúť pomoc osobe v núdzi, ak tak môže urobiť bez vážneho nebezpečenstva pre seba, pre osoby prítomné na rekreačnom plavidle alebo pre rekreačné plavidlo,
d)
zabrániť znečisteniu životného prostredia zo strany rekreačného plavidla,
e)
v prípade námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti primerane postupovať podľa § 29 ods. 2 a 3.
(2)
Na veliteľa rekreačného plavidla sa primerane vzťahuje § 24 písm. a) až z).
§ 58
Listiny a iné doklady rekreačného plavidla
(1)
Na rekreačnom plavidle musia byť uložené:
a)
registračný list,
b)
medzinárodné osvedčenie na plavbu na mori,
c)
lodný denník, ak konštrukcia rekreačného plavidla umožňuje jeho bezpečné uloženie.
(2)
Podrobnosti o vedení listín a o iných dokladoch rekreačného plavidla podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 59
Poistenie
Vlastník rekreačného plavidla je povinný na obdobie prevádzky rekreačného plavidla uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou rekreačného plavidla. Ak vlastník rekreačného plavidla takú zmluvu nemá uzatvorenú, ministerstvo môže rekreačnému plavidlu odňať medzinárodné osvedčenie na plavbu na mori a jeho opätovné vydanie podmieniť dodatočným uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou rekreačného plavidla.
DESIATA ČASŤ
POKUTY
§ 60
(1)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 166 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
a)
vykonáva námornú plavbu pod štátnou vlajkou bez registračného listu alebo dočasného registračného listu,
b)
nezabezpečuje udržiavanie námornej lode v stave spôsobilom na plavbu,
c)
neplní povinnosti zriadiť a využívať monitorovací a informačný systém pre námornú plavbu podľa osobitných predpisov,
d)
nezabezpečila, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3.
(2)
Ministerstvo uloží pokutu od 5 000 eur do 16 600 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
a)
vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia,
b)
neoznámila zmenu podľa § 4 ods. 14 v dokladoch predložených podľa § 4 ods. 13,
c)
nezabezpečila, aby osvedčenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu bolo vydané len osobe, ktorá úspešne absolvovala kvalifikačný kurz,
d)
získala preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukaz zdravotnej spôsobilosti, výnimku podľa § 41 ods. 13 alebo lodné doklady podľa § 20 v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky alebo vydá členovi lodnej posádky lekárske potvrdenie bez toho, aby bola na takú činnosť poverená ministerstvom,
f)
neoznámila zmeny údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe podľa § 41 ods. 15.
(3)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 16 600 eur vlastníkovi námornej lode, ak
a)
nemá na námornej lodi pri plavbe na mori lodné listiny, denníky a iné lodné dokladypodľa § 20,
b)
nezabezpečil pravidelné technické prehliadky námornej lode podľa medzinárodných dohôd,
c)
nepodal ministerstvu okamžité hlásenie prípadu úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo na námornej lodi alebo v súvislosti s jej prevádzkou,
d)
nezabezpečil okamžité hlásenie udalostí ovplyvňujúcich spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo účasť námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti ministerstvu,
e)
neplní povinnosti v rámci povinných kontrol námorných prievozných lodí a námorných osobných lodí ustanovených osobitným predpisom,20b)
f)
nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
g)
neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
h)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námornej lodi,
i)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. a), f), j) až m), ods. 3 a 4.
(4)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 6 650 eur vlastníkovi námornej lode, ak
a)
nezabezpečil riadne označenie námornej lode,
b)
nezabezpečil riadne obsadenie námornej lode,
c)
nezabezpečil, aby výkon služby vykonávali iba osoby odborne a zdravotne spôsobilé podľa § 41,
d)
neoznámil ministerstvu zmeny týkajúce sa zápisu námornej lode do námorného registra podľa § 12,
e)
neuzatvoril zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námornej lode ani za škody spôsobené na životnom prostredí pri začatí prevádzky námornej lode a neudržiaval toto poistenie po celý čas jej prevádzky podľa § 40 ods. 1 písm. s) a § 40a,
f)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. b), d), i), t), ods. 2 a 5.
(5)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 6 650 eur veliteľovi námornej lode, ak
a)
narušil svojím konaním spôsobilosť námornej lode na plavbu,
b)
nezabezpečil, aby všetky zariadenia zodpovedali predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
c)
nezabezpečil požiadavky podľa § 24 písm. b) až j), l), p) až v), aa) až ac),
d)
nezabezpečil, aby na námornej lodi boli uložené predpísané lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa § 20,
e)
nezabezpečil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, mala zodpovedajúcu kvalifikáciu,
f)
pripustil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, bola pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a psychotropných látok,
g)
nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
h)
neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
i)
spôsobil znečistenie životného prostredia,
j)
neplní povinnosti súvisiace s vyložením lodného odpadu a zvyškov nákladu z námornej lode a povinnosti súvisiace s bezpečnou nakládkou a vykládkou námornej lode ustanovené osobitnými predpismi,20c)
k)
nezabezpečil rozvrhnutie pracovného času, organizáciu práce, strážnej služby a doby odpočinku na námornej lodi podľa § 44,
l)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námornej lodi,
m)
nezabezpečil komunikáciu lode s pobrežnými orgánmi podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.13a)
(6)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 1 660 eur vlastníkovi rekreačného plavidla, ak
a)
nemal na rekreačnom plavidle pri plavbe na mori listiny podľa § 58 ods. 1 písm. a) a b),
b)
nezabezpečil, aby rekreačné plavidlo viedla fyzická osoba odborne spôsobilá podľa § 56 ods. 1,
c)
neoznámil ministerstvu všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri,
d)
spôsobil znečistenie životného prostredia.
(7)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.
(8)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Uložením pokuty nie je dotknutá zodpovednosť za náhradu škody.
JEDENÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 61
Vzťah k predpisom o podnikaní
Na podnikanie o námornej plavbe sa vzťahuje všeobecný predpis o podnikaní.21)
§ 62
Vzťah k Zákonníku práce
Ak tento zákon neustanovuje inak, pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce. U cudzích štátnych príslušníkov sa tieto vzťahy spravujú podmienkami pracovnej zmluvy.
§ 63
Vzťah k správnemu poriadku
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.22)
§ 64
Príslušnosť súdu
Na konanie v sporoch, ktoré vzniknú pri používaní tohto zákona, je príslušný Krajský súd v Bratislave, ak sa medzi stranami nedohodlo inak.
§ 65
Platnosť lodných listín, lodných dokladov a preukazov odbornej spôsobilosti
Lodné listiny, lodné doklady a preukazy odbornej spôsobilosti vydané ministerstvom podľa predpisov platných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti do 31. januára 2002. Preukazy odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel a medzinárodné osvedčenia rekreačného plavidla vydané podľa predpisov platných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti do 31. januára 2002.
§ 65a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Ministerstvo môže vydať preukaz odbornej spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti a potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti do 1. januára 2017 podľa doterajších predpisov členom lodnej posádky, ktorí pred 1. júlom 2013 začali vykonávať plavebnú prax, schválený kvalifikačný kurz alebo štúdium na vysokej námornej škole alebo strednej námornej škole.
(2)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 66
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.,
2.
nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe,
3.
nariadenie ministra dopravy č. 39/1955 Zb. o obmedzení zodpovednosti prevádzkovateľa námornej lode,
4.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 160/1956 Ú. v. o podmienkach prepravy nákladu po mori,
5.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 65/1967 Zb. o plaveckých a námorníckych knižkách,
6.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 89/1985 Zb. o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí,
7.
výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 7210/75-25 o poplachovej činnosti na československých námorných lodiach (registrovaný v čiastke 11/1975 Zb.),
8.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 22 690/1983-025 o vybavení rekreačných plavidiel plávajúcich v režime medzinárodnej plavby lodnými dokumentmi (registrovaná v čiastke 20/1984 Zb.),
9.
výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 18 381/1990-040 o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok československých námorných lodí (registrovaný v čiastke 52/1990 Zb.),
10.
výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 19 404/1988-0320 o odmeňovaní členov posádok československých námorných lodí (registrovaný v čiastke 14/1989 Zb.),
11.
výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 18 850/1990-0320, ktorým sa mení výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 19 404/1988-0320 o odmeňovaní posádok československých námorných lodí (registrovaný v čiastke 90/1990 Zb.),
12.
výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 17 384/1989-050 o tonážnej značke na česko-slovenských námorných lodiach (registrovaný v čiastke 54/1990 Zb.).
§ 67
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 435/2000 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
3. Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997) v znení smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 315, 25. 11. 1998), smernice Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 (Ú. v. ES L 204, 28. 7. 2001), smernice Komisie 2002/75/ES z 2. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 254, 23. 9. 2002) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
4. Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
5. Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 týkajúca sa Dohody o organizácii pracovného času námorníkov uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 167, 2. 7. 1999).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 332, 28. 12. 2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 136, 18. 5. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/103/ES zo 17. novembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 326, 13. 12. 2003), smernice Komisie 2005/23/ES z 8. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9. 3. 2005) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 13, 16. 1. 2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch a o zmene a doplnení smernice 2001/25/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií vrátane trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení korigend (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006 a Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 280, 27. 10. 2009).
11. Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2009).
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES z 23. apríla 2009 o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/20/ES z 23. apríla 2009 o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady =OJ:L:2009:131:0132:01:SK:HTML href="http://Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/21/ES z 23. apríla 2009 o plnení povinností vlajkového štátu (Text s významom pre EHP)" target=_blank>2009/21/ES z 23. apríla 2009 o plnení povinností vlajkového štátu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013 , ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 218, 14. 8. 2013).
18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 o určitých zodpovednostiach vlajkového štátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a jeho presadzovanie (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).
Príloha č. 2 k zákonu č. 435/2000 Z. z.
INFORMÁCIE ZASIELANÉ EURÓPSKEJ KOMISII NA ŠTATISTICKÉ ÚČELY
Ministerstvo poskytne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23) informácie o
1. preukaze odbornej spôsobilosti alebo potvrdení preukazu odbornej spôsobilosti, ktorými sú
a) dátum narodenia člena lodnej posádky,
b) štátna príslušnosť člena lodnej posádky,
c) pohlavie člena lodnej posádky,
d) číslo potvrdeného preukazu odbornej spôsobilosti (*),
e) číslo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti (*),
f) funkcia/funkcie,
g) dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti,
h) dátum uplynutia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti,
i) stav preukazu odbornej spôsobilosti (platný, zadržaný, zrušený, vyhlásený za stratený, zničený),
j) obmedzenia,
k) jedinečný identifikátor člena lodnej posádky, ak je dostupný (*),
l) meno člena lodnej posádky (*),
2. potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného iným štátom, ktorými sú
a) jedinečný identifikátor člena lodnej posádky, ak je dostupný (*),
b) meno člena lodnej posádky (*),
c) dátum narodenia člena lodnej posádky,
d) štátna príslušnosť člena lodnej posádky,
e) pohlavie člena lodnej posádky,
f) štát vydávajúci originál preukazu odbornej spôsobilosti,
g) číslo originálu preukazu odbornej spôsobilosti (*),
h) číslo potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (*),
i) funkcia/funkcie,
j) dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti,
k) dátum uplynutia platnosti,
l) stav potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (platný, zadržaný, zrušený, vyhlásený za stratený, zničený),
m) obmedzenia.
Poznámka:
Informácie označené symbolom (*) sa poskytujú v anonymizovanej podobe.
1c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1993 Z. z. o štandarde prezidenta Slovenskej republiky.
1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 180/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.
1b)
Napríklad Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
1ba)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
1bb)
Príloha I čl. 1 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla 2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
1bc)
Príloha II dodatok B časť II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009.
1bca)
Kapitola V časť A-V/2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
1bd)
Kapitola II až IV Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 v znení zmien a doplnkov z roku 1995 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
1bda)
Kapitola I časť A-I/7 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
1bdb)
Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
1be)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
1bf)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009.
1bg)
§ 8a ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2010 Z. z.
1bh)
Kapitola I časti A-I/6, A-I/8, A-I/12 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
1bi)
Kapitola I časť A-I/6 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z.
2b)
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
4b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.
4c)
Kapitola IX Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
5)
§ 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., § 132 až 138 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
6a)
Kapitola XI Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
6b)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
6d)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z.
6e)
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 18 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7a)
Príloha I Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
7b)
Príloha II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
7c)
Čl. 2 Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
7d)
Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
7e)
Časť III oddiel 2 Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 242/1996 Z. z.).
10)
§ 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
11)
Napríklad § 420 až 450 Občianskeho zákonníka, § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
12)
§ 187 až 205c Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
13a)
Kapitola V pravidlo 14 ods. 3 a 4 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
13b)
Kapitola I časť A-I/14 a kapitola I časť B-I/14 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
14)
Napríklad Dohovor o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164) (oznámenie č. 445/1991 Zb.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
14a)
Kapitola V pravidlo V/1-1 a V/1-2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
14b)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14c)
Kapitola I časť A-I/9 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
14d)
Napríklad Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
15)
§ 37 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 ods. 1 zákona č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.
20)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
20a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.
20c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 579/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej lode na hromadný náklad.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu.
21)
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
23)
Kapitola I časť A-I/2 ods. 9 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.