440/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.05.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
ZÁKON
z 1. decembra 2000
o správach finančnej kontroly
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu a pôsobnosť správ finančnej kontroly.
§ 2
(1)
Zriaďuje sa
a)
Správa finančnej kontroly so sídlom v Bratislave s pôsobnosťou v územných obvodoch Bratislavského kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja,
b)
Správa finančnej kontroly so sídlom vo Zvolene s pôsobnosťou v územných obvodoch Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja,
c)
Správa finančnej kontroly so sídlom v Košiciach s pôsobnosťou v územných obvodoch Košického kraja a Prešovského kraja.
(2)
Správy finančnej kontroly sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Správy finančnej kontroly sú v rozsahu svojej pôsobnosti samostatnými kontrolnými orgánmi a pri výkone kontroly sú viazané iba zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Správu finančnej kontroly riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
§ 2a
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch poveriť správy finančnej kontroly výkonom kontroly aj mimo ich územnej pôsobnosti.
§ 3
Správa finančnej kontroly
a)
vykonáva následnú finančnú kontrolu podľa osobitného predpisu,1)
b)
vykonáva cenovú kontrolu podľa osobitného predpisu,2)
c)
kontroluje správu a nakladanie s majetkom štátu podľa osobitného predpisu,3)
d)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny a cenovej disciplíny v rozsahu podľa osobitných predpisov,4)
e)
ukladá pokuty v rozsahu podľa osobitných predpisov,5)
f)
vymáha odvod, penále a pokutu podľa osobitného predpisu,6)
g)
spolupracuje s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
h)
kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu.7)
§ 3a
Právna ochrana zamestnancov správ finančnej kontroly
Zamestnanci správ finančnej kontroly majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov.8)
§ 4
(1)
Správy finančnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Na konanie začaté pred 1. marcom 2001 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných vzťahov správ finančnej kontroly zriadených podľa doterajších právnych predpisov prechádzajú 1. marcom 2001 na správy finančnej kontroly zriadené podľa tohto zákona.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 618/2004 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.