59/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 1998 nadobudli platnosť Zmeny vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode. Zmeny boli prijaté pod bodom č. 13 na zasadaní Zhromaždenia riadiacich orgánov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktoré sa konalo v Ženeve v dňoch od 22. septembra do 1. októbra 1997.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK
A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE
Pravidlo 6
Jazyky
(1)
(bez zmeny)
(2)
Oznamy, ktoré nie sú medzinárodnou prihláškou
(a)
Všetky oznamy týkajúce sa medzinárodnej prihlášky upravenej výlučne podľa dohody alebo medzinárodného zápisu vyplývajúceho z nej musia byť v súlade s pravidlom 17(2)(v) a (3) vo francúzskom jazyku. Neplatí to v prípadoch, v ktorých medzinárodný zápis vyplývajúci z medzinárodnej prihlášky upravenej výlučne podľa dohody je alebo bol predmetom následného územného určenia podľa pravidla 24(1) (b); v tých prípadoch platí písmeno (b).
(b)
(bez zmeny)
(3)
Zápis a uverejnenie
(a)
(bez zmeny)
(b)
(bez zmeny)
(c)
V prípade následného územného určenia vykonaného podľa pravidla 24(1)(b), ktoré je prvým následným územným určením vykonaným podľa tohto pravidla, medzinárodný úrad je povinný spolu s uverejnením tohto následného územného určenia uverejniť vo Vestníku aj príslušný medzinárodný zápis v anglickom jazyku a znovu uverejniť medzinárodný zápis vo francúzskom jazyku. Potom bude toto následné územné určenie zapísané do medzinárodného registra v anglickom a vo francúzskom jazyku. Zápis do medzinárodného registra a uverejnenie vo Vestníku všetkých údajov, ktoré majú byť zapísané a uverejnené podľa týchto pravidiel a ktoré sa týkajú príslušného medzinárodného zápisu, budú vo francúzskom a v anglickom jazyku.
(4)
(bez zmeny)
Pravidlo 15
Dátum medzinárodného zápisu vo zvláštnych prípadoch
(1)
Medzinárodná prihláška obsahujúca nedostatky
(a)
V prípade, že medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu neobsahuje
(i)
(bez zmeny)
(ii)
údaje, z ktorých možno vyvodiť záver, že prihlasovateľ je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku,
(iii)
zmluvné strany, ktoré sú určené,
(iv)
dátum a číslo základnej prihlášky, prípadne základného zápisu,
(v)
vyhlásenie registračného úradu pôvodu podľa pravidla 9(5)(a)(v) alebo pravidla 9(6)(a)(vii),
(vi)
a (vii) (bez zmeny)
medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bol posledný z chýbajúcich prvkov doručený medzinárodnému úradu. Pritom platí, že ak bude posledný chýbajúci prvok zaslaný medzinárodnému úradu v dvojmesačnej lehote podľa článku 3(4) dohody a článku 3(4) protokolu, medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bola neúplná medzinárodná prihláška doručená registračnénu úradu pôvodu.
(b)
(bez zmeny)
(2)
(bez zmeny)
Pravidlo 17
Oznámenie o zamietnutí
(1)
(bez zmeny)
(2)
Zamietnutie, ktoré nie je založené na námietke
Ak nie je zamietnutie založené na námietke, oznámenie podľa odseku (1) musí obsahovať
(i)
(bez zmeny)
(ii)
číslo medzinárodného zápisu, pokiaľ možno spoločne s inými údajmi, ktoré umožňujú potvrdenie totožnosti medzinárodného zápisu, ako napr. slovné prvky známky alebo číslo základnej prihlášky alebo číslo základného zápisu,
(iii)
(zrušené)
(iv)
až (viii) (bez zmeny)
(3)
až (5) (bez zmeny)
Pravidlo 24
Územné určenie nasledujúce po medzinárodnom zápise
(1)
Oprávnenie
(a)
(bez zmeny)
(b)
(bez zmeny)
(c)
Majiteľ medzinárodného zápisu vyplývajúceho z medzinárodnej prihlášky upravenej výlučne protokolom môže určiť zmluvné strany viazané dohodou bez ohľadu na to, či sú zmluvné strany viazané zároveň aj protokolom. Platí to za predpokladu, že zmluvná strana, ktorej registračný úrad je zároveň registračným úradom pôvodu, v čase určenia je viazaná dohodou alebo, v prípade zmeny vlastníctva, zmluvná strana alebo prinajmenšom jedna zo zmluvných strán, vo vzťahu ku ktorej nový majiteľ spĺňa podmienky kladené na majiteľa medzinárodného zápisu, je viazaná dohodou a za predpokladu, že medzinárodný zápis sa zakladá na základnom zápise alebo že sa zakladá na základnej prihláške a táto prihláška vyústila do zápisu.
(2)
(bez zmeny)
(3)
Obsah
(a)
(bez zmeny)
(b)
(bez zmeny)
(c)
Následné územné určenie môže okrem toho obsahovať
(i)
údaje a preklad, prípadne preklady podľa pravidla 9(4)(b),
(ii)
žiadosť, aby následné územné určenie nadobudlo účinnosť po zápise zmeny alebo výmazu týkajúceho sa príslušného medzinárodného zápisu alebo po obnovení medzinárodného zápisu.
(d)
Ak je medzinárodný zápis založený na základnej prihláške, následné územné určenie bude doložené vyhlásením podpísaným registračným úradom pôvodu potvrdzujúcim, že táto prihláška vyústila do zápisu, a uvádzajúcim dátum a číslo tohto zápisu, pokiaľ toto vyhlásenie už nebolo prijaté medzinárodným úradom.
(4)
a (5) (bez zmeny)
(6)
Dátum následného územného určenia
(a)
(bez zmeny)
(b)
a (c) (bez zmeny)
(d)
Napriek ustanoveniam písmen (a), (b) a (c), ak následné územné určenie obsahuje žiadosť vykonanú v súlade s odsekom (3)(c)(ii), môže byť označené dátumom, ktorý je neskorší ako dátum vyplývajúci z ustanovení písmen (a), (b) alebo (c).
(7)
(9) (bez zmeny)
Pravidlo 25
Žiadosť o zápis zmeny.
Žiadosť o zápis výmazu
(1)
Predloženie žiadosti
(a)
Žiadosť o zápis treba predložiť medzinárodnému úradu na príslušnom oficiálnom tlačive v jednej kópii za predpokladu, že sa žiadosť týka týchto skutočností:
(i)
až (iii) (bez zmeny)
(iv)
zmeny v mene alebo adrese majiteľa,
(v)
(bez zmeny)
(b)
a (c) (bez zmeny)
(2)
Obsah žiadosti
(a)
(bez zmeny)
(b)
(bez zmeny)
(c)
Žiadosť o zápis zmeny alebo žiadosť o zápis výmazu môže tiež obsahovať žiadosť, aby bol takýto zápis uskutočnený pred zápisom alebo po zápise inej zmeny alebo výmazu, alebo následného územného určenia týkajúceho sa príslušného medzinárodného zápisu, alebo po obnovení medzinárodného zápisu.
(3)
a (4) (bez zmeny)
Pravidlo 27
Zápis zmeny a výmazu, oznámenie o zmene alebo výmaze.
Vyhlásenie o neúčinnosti zmeny vo vlastníctve
(1)
Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu
(a)
Za predpokladu splnenia požiadavky podľa pravidla 25(1)(a) medzinárodný úrad bezodkladne zapíše zmenu alebo výmaz do medzinárodného registra. Okrem toho medzinárodný úrad bude informovať o tejto skutočnosti registračné úrady na území určených zmluvných strán, ktorých sa zmena týka, alebo v prípade zrušenia registračné úrady všetkých určených zmluvných strán a zároveň bude informovať aj majiteľa, ak žiadosť predložil registračný úrad, potom aj tento registračný úrad. Ak sa zápis týka zmeny vo vlastníctve, medzinárodný úrad bude v prípade úplnej zmeny vo vlastníctve informovať taktiež bývalého majiteľa a v prípade čiastočnej zmeny vo vlastníctve majiteľa časti medzinárodného zápisu, ktorá bola postúpená alebo inak prevedená. Ak žiadosť o zápis výmazu podal majiteľ alebo registračný úrad počas päťročnej lehoty podľa článku 6(3) dohody a článku 6(3) protokolu, medzinárodný úrad musí informovať aj registračný úrad pôvodu.
(b)
Zmena alebo výmaz budú zapísané odo dňa doručenia žiadosti spĺňajúcej predpísané podmienky medzinárodnému úradu okrem prípadu, ak žiadosť bola vykonaná v súlade s pravidlom 25(2)(c), vtedy môže byť zapísaná od neskoršieho dátumu.
(2)
(bez zmeny)
(3)
Zápis spojenia medzinárodných zápisov
Ak jedna fyzická osoba alebo právnická osoba bola zapísaná ako majiteľ dvoch alebo viacerých medzinárodných zápisov vyplývajúcich z čiastočných zmien vo vlastníctve podľa odseku (2), zápisy sa spoja do jedného, ak o to táto osoba požiada buď priamo alebo prostredníctvom registračného úradu pôvodu alebo iného zainteresovaného úradu. Medzinárodný zápis vyplývajúci z tohto spojenia bude označený číslom medzinárodného zápisu, ktorého časť bola postúpená alebo prevedená, ak je to možné, spolu s veľkým písmenom.
(4)
(bez zmeny)
Pravidlo 35
Mena, v ktorej sa majú platby uskutočniť
(1)
(bez zmeny)
(2)
Určenie výšky individuálnych poplatkov v švajčiarskej mene
(a)
(bez zmeny)
(b)
(bez zmeny)
(c)
Ak sa počas obdobia dlhšieho ako tri po sebe nasledujúce mesiace oficiálny výmenný kurz Organizácie Spojených národov medzi švajčiarskou menou a inou menou, v ktorej zmluvná strana určila individuálny poplatok, zvýši alebo zníži najmenej o 5 % oproti poslednému oficiálnemu kurzu, ktorý sa použil pri určení výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej mene, registračný úrad príslušnej zmluvnej strany môže požiadať generálneho riaditeľa o určenie novej výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej mene podľa oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov, ktorý platil v deň predchádzajúci dňu, keď sa žiadosť predložila. Generálny riaditeľ bude postupovať podľa tejto žiadosti. Nová výška poplatku bude platiť odo dňa, ktorý určí generálny riaditeľ, za predpokladu, že tento dátum nenastane skôr ako mesiac a neskôr ako dva mesiace od dátumu uverejnenia tejto sumy vo Vestníku.
(d)
Ak sa počas obdobia dlhšieho ako tri po sebe nasledujúce mesiace oficiálny výmenný kurz Organizácie Spojených národov medzi švajčiarskou menou a inou menou, v ktorej zmluvná strana určila individuálny poplatok, zníži najmenej o 10 % oproti poslednému oficiálnemu kurzu, ktorý sa použil pri určení výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej mene, generálny riaditeľ stanoví novú výšku individuálneho poplatku v švajčiarskej mene podľa oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov. Nová výška poplatku bude platiť odo dňa, ktorý určí generálny riaditeľ, za predpokladu, že tento dátum nenastane skôr ako mesiac a neskôr ako dva mesiace od dátumu uverejnenia tejto sumy vo Vestníku.