61/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
ZÁKON
z 9. februára 2000
o osvetovej činnosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy, ktorými sa zabezpečuje osvetová činnosť, postavenie osvetových zariadení, práva a povinnosti zriaďovateľov alebo zakladateľov osvetových zariadení, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku osvetovej činnosti.
§ 2
Osvetová činnosť
(1)
Osvetová činnosť podľa tohto zákona je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života.
(2)
Osvetová činnosť zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že
a)
sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky,
b)
prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie,
c)
vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti,
d)
vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,
e)
napomáha prevenciu protispoločenských javov a drogových závislostí,
f)
umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami.
(3)
Osvetovú činnosť zabezpečuje osvetové zariadenie.
§ 3
Osvetové zariadenie
Osvetové zariadenie z hľadiska odborného zamerania je
a)
osvetové zariadenie so všeobecným zameraním,
b)
osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním, najmä hvezdáreň a planetárium.
§ 4
Zriaďovanie osvetového zariadenia
Zriaďovateľom alebo zakladateľom osvetového zariadenia môže byť
a)
ústredný orgán štátnej správy,
b)
samosprávny kraj,
c)
obec,1)
d)
iná právnická osoba,
e)
fyzická osoba.
§ 5
Práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa
(1)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ osvetového zariadenia je oprávnený
a)
zriadiť a zrušiť osvetové zariadenie,
b)
určovať odborné zameranie osvetového zariadenia.
(2)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ osvetového zariadenia je povinný
a)
vydať zriaďovaciu listinu2) alebo štatút osvetového zariadenia,
b)
zabezpečiť činnosť osvetového zariadenia po odbornej, personálnej a finančnej stránke.
§ 6
Štátne osvetové zariadenie
(1)
Štátne osvetové zariadenie sa zriaďuje3) ako právnická osoba.
(2)
Ministerstvo je zriaďovateľom alebo zakladateľom Národného osvetového centra v Bratislave a Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
§ 7
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávna pôsobnosť obcí a samosprávnych krajov na úseku osvetovej činnosti
(1)
Štátnu správu na úseku osvetovej činnosti vykonáva ministerstvo, ktoré
a)
utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj osvetovej činnosti,
b)
podporuje tvorbu a verejnú prezentáciu výsledkov osvetovej činnosti v Slovenskej republike a v zahraničí,
c)
zriaďuje štátne osvetové zariadenie s celoštátnou pôsobnosťou.
(2)
Samosprávny kraj
a)
zriaďuje osvetové zariadenia s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
b)
zabezpečuje a koordinuje osvetovú činnosť prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
c)
ustanovuje vybrané osvetové zariadenie, ktoré vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja.
§ 8
Osvetové zariadenia utvárajú informačné údaje bázy dát o kultúre.
§ 9
Prechodné ustanovenie
(1)
Osvetové zariadenie zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za osvetové zariadenie zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k osvetovým zariadeniam okrem Tatranského kultúrneho centra Vysoké Tatry-Starý Smokovec prechádza od 1. apríla 2002 na samosprávny kraj. Zriaďovateľská funkcia k Tatranskému kultúrnemu centru Vysoké Tatry-Starý Smokovec prechádza od 1. apríla 2002 na mesto Vysoké Tatry.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. a zákona č. 186/1997 Z. z.
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2000.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z.
3)