Chronologický register predpisov ročníka 2001

Číslo predpisu Názov predpisu
2/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
15/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)
17/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka
65/2001 Z. z. Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
117/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
126/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na priestorové a materiálne vybavenie očných optík
136/2001 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
150/2001 Z. z. Zákon o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
165/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie
169/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách
170/2001 Z. z. Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
179/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie
198/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax
214/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovou o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu
221/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykonať pri narodení dieťaťa, úmrtí, nezvestnosti a spadnutí osoby cez palubu na námornej lodi plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky
223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
243/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
276/2001 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
283/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
284/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
293/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky
302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
303/2001 Z. z. Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
311/2001 Z. z. Zákonník práce
314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
326/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
327/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o včasnom oznamovaní jadrovej havárie
331/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu
342/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
344/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva
369/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
416/2001 Z. z. Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
427/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
435/2001 Z. z. Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
438/2001 Z. z. Zákon o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja
443/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia
446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov
467/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov
468/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 2002 – 2006
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
491/2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
502/2001 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
507/2001 Z. z. Zákon o poštových službách
513/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby
518/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov
540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike
553/2001 Z. z. Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
569/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro
571/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
588/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov
599/2001 Z. z. Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami