165/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. septembra 1993 sa uskutočnila s platnosťou od 1. januára 1993 notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
ZMLUVNÉ DOKUMENTY
Medzinárodnej námornej organizácie, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika a ktoré ku dňu jej rozdelenia nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku
1.
Dohovor o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy
(Londýn 9. apríla 1965, vyhláška č. 25/1968 Zb.)
2.
Medzinárodný dohovor o nákladovej značke
(Londýn 5. apríla 1966, vyhláška č. 129/1969 Zb.)
3.
Medzinárodný dohovor o vymeriavaní lodí
(Londýn 23. júna 1969)
4.
Medzinárodný dohovor o bezpečných kontajneroch
(Londýn 2. decembra 1972)
5.
Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori
(Londýn 20. decembra 1972)
6.
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori
(Londýn l. novembra 1974)
7.
Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973
(Londýn 17. februára 1978)
8.
Protokol 1978 k Medzinárodnému dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori
(Londýn 17. februára 1978)
9.
Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov
(Londýn 7. júla 1978)
10.
Protokol z roku 1988 k Medzinárodnému dohovoru o nákladovej značke
(Londýn 11. novembra 1988)
11.
Protokol z roku 1988 k Medzinárodnému dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori
(Londýn 11. novembra 1988)
Do dokumentov číslo 3 až 11 možno nahliadnuť na odbore vodnej dopravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.