170/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 31.08.2011

170
ZÁKON
zo 6. apríla 2001
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje tvorbu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a hospodárenie s nimi, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb oprávnených na podnikanie1) s predmetom činnosti ťažba, výroba, obchod, skladovanie a preprava ropy a ropných výrobkov (ďalej len „podnikateľ“), opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze, práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ako aj kontrolu a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ropou a ropnými polotovarmi ropa a ropné polotovary spracovateľné v rafinériách na vybrané ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1,
b)
vybranými ropnými výrobkami
1.
motorové a letecké palivá benzínového typu,
2.
motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje,
3.
vykurovacie oleje
uvedené v prílohe č. 1,
c)
stavom ropnej núdze vážne ohrozenie alebo prerušenie zásobovania ropou a ropnými výrobkami,
d)
núdzovými zásobami ropy a vybraných ropných výrobkov množstvo ropy, ropných polotovarov a vybraných ropných výrobkov určené na predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze.
§ 3
Tvorba a hospodárenie s núdzovými zásobami
(1)
Núdzové zásoby ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“) sú štátnymi hmotnými rezervami. Na núdzové zásoby sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Núdzové zásoby vytvára, dopĺňa a udržiava Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“); tvorba a udržiavanie núdzových zásob vyplýva zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Do núdzových zásob možno zahrnúť zásoby na palube ropných tankerov po prepustení do režimu voľného obehu,3) zásoby v prístavoch vykládky, v nádržiach pri vstupe do ropovodov, v nákladných člnoch určených na vnútrozemskú plavbu, ktoré prepravujú ropu a ropné výrobky, v skladoch podnikateľov s výnimkou zásob v potrubiach a vo výrobných zariadeniach rafinérií, ak spĺňajú podmienky na skladovanie núdzových zásob ustanovené týmto zákonom.
(4)
Núdzovými zásobami podľa tohto zákona nie sú zásoby určené pre ozbrojené sily, zásoby čerpacích staníc, produktovodov a ropovodov v prevádzke, nevyťažené tuzemské zásoby ropy, zásoby určené do palivových zásobníkov námorných plavidiel, náplne cestných cisternových vozidiel a železničných cisternových vozňov určených na prepravu ropy a ropných výrobkov a zásoby nachádzajúce sa u malospotrebiteľov.
(5)
Súčet minimálnych limitov núdzových zásob každého vybraného ropného výrobku je úroveň priemernej deväťdesiatdňovej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku určená podľa prílohy č. 3, nie však menej ako predstavuje deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (príloha č. 2). Čistým dovozom ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa rozumie ich dovoz znížený o uskutočnený vývoz.
(6)
Minimálny limit núdzových zásob sa určuje na základe údajov získaných v rámci štátneho štatistického zisťovania (§ 7 ods. 3).
(7)
Minimálny limit núdzových zásob na príslušný kalendárny rok (odsek 5) sa určuje k 31. marcu kalendárneho roka na obdobie 12 mesiacov. Určený minimálny limit sa musí dosiahnuť k 30. júnu príslušného kalendárneho roka.
(8)
Podiel ropy a ropných polotovarov v núdzových zásobách určuje Správa rezerv podľa vývoja spotreby, dovozov a vývozov ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
§ 4
Skladovanie núdzových zásob
(1)
Núdzové zásoby sa skladujú v skladovacích zariadeniach samostatne alebo spoločne s rovnorodými druhmi zásob iného určenia s možnosťou kontroly ich množstva a kvality.
(2)
Skladovacím zariadením je samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, technologický výrobný celok, prípadne iný objekt, ak spĺňa ekologické,4) protipožiarne5) a tieto technické podmienky:
a)
najmenší povolený objem skladovacieho zariadenia je 4 000 m3 s výnimkou skladovacích zariadení na skladovanie vykurovacích olejov, kde najmenší povolený objem je 500 m3 pri minimálnom objeme jednej nádrže 95 m3,
b)
skladovacie zariadenie na vybrané ropné výrobky s objemom do 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie do cestných cisternových vozidiel alebo železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 70 m3 za hodinu,
c)
skladovacie zariadenie na vybrané ropné výrobky s objemom nad 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie do cestných cisternových vozidiel a železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 140 m3 za hodinu,
d)
príjmové a výdajové zariadenia podľa písmen b) a c) musia byť vybavené zariadením na meranie prietoku a teploty ropných výrobkov,
e)
skladovacie zariadenie na ropu musí umožňovať prepojenie na ropovodnú sieť a meranie množstva prijatej a vydanej ropy,
f)
príjmové a výdajové zariadenia podľa písmen b) a c) a zariadenia na čerpanie do ropovodnej siete alebo produktovodnej siete musia byť pripravené na činnosť do 24 hodín od nahlásenia požiadavky na čerpanie núdzových zásob Správou rezerv.
(3)
Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovody určené na skladovanie a prepravu núdzových zásob sa považujú za verejnoprospešné stavby.6)
(4)
Núdzové zásoby môže skladovať len uznaný skladovateľ.
(5)
Uznaný skladovateľ je podnikateľ vybraný vo verejnom obstarávaní,7) ktorý spĺňa podmienky na skladovanie núdzových zásob.
(6)
Núdzové zásoby sa môžu skladovať aj mimo územia Slovenskej republiky na území štátu, ktorý je členom Európskej únie alebo Medzinárodnej energetickej agentúry, na základe medzivládnej dohody o voľnom dovoze núdzových zásob do Slovenskej republiky.
§ 5
Stav ropnej núdze
(1)
Stav ropnej núdze vyhlasuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením, ak priemerný mesačný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa natoľko zníži oproti priemernému mesačnému čistému dovozu v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ak možno očakávať také jeho zníženie alebo ťažkosti v zásobovaní ropou, ropnými polotovarmi a ropnými výrobkami, že nepriaznivé následky z toho plynúce nemožno odstrániť alebo im zamedziť bez prijatia opatrení podľa tohto zákona.
(2)
Návrh na vyhlásenie stavu ropnej núdze a opatrení na jeho riešenie (§ 6) predkladá vláde predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „predseda Správy rezerv“). Stav ropnej núdze sa začína dňom, ktorý vyhlási vláda.
(3)
Ak pominú dôvody uvedené v odseku 1, vláda nariadením na návrh predsedu Správy rezerv odvolá stav ropnej núdze a opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze (§ 6).
(4)
Vyhlásenie a odvolanie stavu ropnej núdze vláda oznamuje aj v hromadných informačných prostriedkoch. Vo vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom, kde doň možno nazrieť.
(5)
Opatrenia podľa § 6 možno použiť aj v prípade plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 6
Opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze
(1)
Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môže začať kampaň v masovokomunikačných prostriedkoch zameranú na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
(2)
V čase stavu ropnej núdze vláda nariadením prijme na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov niektoré z týchto opatrení:
a)
obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b)
obmedzenie alebo zákaz používania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel s určitými evidenčnými číslami,8)
c)
obmedzenie otváracej doby čerpacích staníc,
d)
obmedzenie alebo zákaz predaja ropy, ropných polotovarov a  ropných výrobkov,
e)
určenie regulačných opatrení dodávateľom ropy, ropných polotovarov a  ropných výrobkov, ktorými sa určí najmä množstvo, miesto, čas, harmonogram a ostatné podmienky výdaja zásob ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov,
f)
dočasné obmedzenie alebo zákaz vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov s výnimkou vývozov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Na prekonanie stavu ropnej núdze môže vláda na návrh predsedu Správy rezerv dať súhlas na predaj alebo pôžičku núdzových zásob pod minimálny limit a súčasne určiť termín ich doplnenia alebo vrátenia.
(4)
Predaj alebo pôžička núdzových zásob (odsek 3) sa vykonáva na základe núdzového plánu spracovania, prepravy a predaja núdzových zásob, ktorý vypracuje Správa rezerv.
(5)
Počas stavu ropnej núdze sú spracovatelia ropy povinní spracovať ropu a ropné polotovary z núdzových zásob na ropné výrobky. Skladovatelia, prepravcovia a   predajcovia sú povinní zabezpečiť skladovanie, prepravu a predaj núdzových zásob (odsek 4).
(6)
Vláda na návrh predsedu Správy rezerv môže vyhlásiť okruh subjektov alebo činností, na ktoré sa opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze nevzťahujú; v individuálnych prípadoch z dôvodu ohrozenia života, zdravia alebo majetku môže udeliť výnimku z vyhlásených opatrení.
(7)
Správa rezerv metodicky usmerňuje a koordinuje realizáciu opatrení na riešenie stavu ropnej núdze a vykonáva štátny dohľad nad núdzovými zásobami.
(8)
Správa rezerv spolupracuje s Európskou úniou a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchádzaní a riešení stavu ropnej núdze.
§ 7
Informačná povinnosť
(1)
Podnikatelia a príslušné orgány štátnej správy sú povinní poskytovať Správe rezerv na jej požiadanie všetky aktuálne údaje potrebné na vyhodnotenie stavu núdzových zásob a na riešenie stavu ropnej núdze.
(2)
Správa rezerv pravidelne poskytuje informácie o aktuálnom stave núdzových zásob Medzinárodnej energetickej agentúre, Európskej únii a na požiadanie vláde, Národnej rade Slovenskej republiky a vecne príslušným orgánom štátnej správy.
(3)
Údaje o ťažbe, výrobe, dovoze, vývoze, preprave, skladovaní, predaji a nákupe ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa získavajú v rámci štátneho štatistického zisťovania.9)
(4)
Správa rezerv informuje Európsku komisiu o každom čerpaní núdzových zásob, ak núdzové zásoby klesnú pod minimálnu povinnú úroveň. Správa rezerv v informácii uvedie:
a)
deň, kedy núdzové zásoby klesli pod minimálnu povinnú úroveň,
b)
dôvody takéhoto čerpania,
c)
opatrenia prijaté na obnovenie zásob,
d)
odhad predpokladaného vývoja núdzových zásob, pokiaľ zásoby zostanú pod minimálnou povinnou úrovňou.
(5)
Každoročne k 15. júlu Správa rezerv predloží Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť informáciu o splnení úlohy uloženej v § 3 ods. 7.
§ 7a
Príspevok na nakladanie s núdzovými zásobami
(1)
Podnikateľ, ktorý ropu alebo vybrané ropné výrobky dovezie z tretieho štátu alebo prepraví z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) na územie Slovenskej republiky (ďalej len „dovoz“), je povinný uhradiť príspevok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob (ďalej len „príspevok“).
(2)
Podnikateľ je povinný Správe rezerv do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom doviezol ropu alebo vybrané ropné výrobky na územie Slovenskej republiky,
a)
podať hlásenie o dovezenom množstve ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „hlásenie o dovoze“) a o výške príspevku,
b)
uhradiť príspevok na účet, ktorý zverejní Správa rezerv na svojom webovom sídle.
(3)
Podnikateľ je povinný Správe rezerv do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vyviezol na územie tretieho štátu alebo prepravil na územie iného členského štátu ropu alebo vybrané ropné výrobky z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vývoz“), podať hlásenie o vyvezenom množstve ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „hlásenie o vývoze“).
(4)
Základ príspevku, výpočet a sadzba príspevku, vzor hlásenia o dovoze a vzor hlásenia o vývoze sú v prílohe č. 4.
(5)
Ak podnikateľ zistí, že podané hlásenie podľa odseku 2 alebo odseku 3 je nesprávne alebo neúplné, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Správe rezerv dodatočné hlásenie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti pôvodne podanému hláseniu. V prípade nedoplatku podnikateľ doplatí Správe rezerv rozdiel príspevku do 10 pracovných dní odo dňa podania dodatočného hlásenia. V prípade preplatku podnikateľ môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie rozdielu z uhradeného príspevku.
(6)
Podnikateľ môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie príspevku alebo jeho časti za množstvo ropy alebo vybraných ropných výrobkov, ktoré vyviezol z územia Slovenskej republiky a za ktoré bol Správe rezerv preukázateľne akýmkoľvek spôsobom zaplatený príspevok. Podnikateľ je povinný na účel vrátenia príspevku preukázateľne doložiť uskutočnený vývoz z územia Slovenskej republiky sprievodnými dokladmi potvrdenými príjemcom a colnou správou, dodávateľskou faktúrou a dokladom preukazujúcim nadobudnutie vyvezeného tovaru.
(7)
Správa rezerv na základe písomnej žiadosti podnikateľa podľa odseku 6 bez zbytočného odkladu preverí oprávnenosť vrátenia príspevku. Ak vznikol nárok na vrátenie príspevku alebo jeho časti, Správa rezerv vydá rozhodnutie o vrátení príspevku alebo jeho časti a uhradí podnikateľovi príslušnú čiastku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(8)
Nárok na vrátenie príspevku alebo jeho časti zaniká, ak podnikateľ nepožiadal o vrátenie príspevku do šiestich kalendárnych mesiacov od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vývoz uskutočnený.
(9)
Ak Správa rezerv zistí z hlásení podľa odseku 2 alebo odseku 3 nedoplatok, vystaví podnikateľovi platobný výmer na rozdiel príspevku, ktorý mal byť Správe rezerv uhradený. Podnikateľ je povinný uhradiť Správe rezerv rozdiel príspevku podľa platobného výmeru do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade preplatku podnikateľ môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie rozdielu z uhradeného príspevku.
(10)
Ak Správa rezerv zistí nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3, vyzve podnikateľa na podanie dodatočného hlásenia, ktoré je podnikateľ povinný doručiť Správe rezerv do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(11)
Ak Správa rezerv zistí nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b), vystaví podnikateľovi platobný výmer na príspevok, ktorý vypočíta z podkladov, ktoré má k dispozícii. Podnikateľ je povinný uhradiť Správe rezerv príspevok do 10 pracovných dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
(12)
Správa rezerv sústreďuje príjmy z príspevku na samostatnom mimorozpočtovom účte. Do siedmich pracovných dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka odvedie Správa rezerv do príjmov štátneho rozpočtu zostatok na účte z príspevku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Zostatkom na účte z príspevku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok sa rozumie rozdiel medzi sumou vybratého príspevku a sumou vráteného príspevku. Zostatok na účte z príspevku za posledný štvrťrok odvedie Správa rezerv do príjmov štátneho rozpočtu do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Výdavky na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov štátneho rozpočtu.
§ 8
Kontrola
(1)
Správa rezerv vykonáva
a)
kontrolu množstva a kvality núdzových zásob10) u uznaných skladovateľov.11) Uznaný skladovateľ musí trvalo zabezpečiť odber vzoriek núdzových zásob na overenie ich kvality v akreditovaných laboratóriách12) a umožniť Správe rezerv ich kontrolný odber,
b)
kontrolu plnenia opatrení podľa § 6 ods. 5.
c)
kontrolu plnenia povinností podľa § 7a
(2)
Kontrolu plnenia opatrení na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov vykonávajú:
a)
útvary Policajného zboru,13) ak ide o opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b),
b)
Slovenská obchodná inšpekcia,14) ak ide o opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. c), d) a e),
c)
colné orgány,3) ak ide o opatrenie podľa § 6 ods. 2 písm. f).
§ 9
Pokuty
(1)
Správa rezerv uloží pokutu do výšky
a)
33 193 eur tomu, kto nesplní informačnú povinnosť podľa § 7 ods. 1,
b)
165 969 eur tomu, kto nesplní povinnosti podľa § 6 ods. 5,
c)
663 878 eur tomu, kto neoprávnene použije núdzové zásoby alebo ich neoprávnené použitie umožní,
d)
663 878 eur tomu, kto bezdôvodne neodstráni v určenom termíne nedostatky zistené pri kontrole množstva a kvality núdzových zásob,
e)
1 659 695 eur tomu, kto opakovane neoprávnene použije núdzové zásoby.
f)
331 eur tomu, kto nepodá hlásenie podľa § 7a ods. 2 písm. a) alebo § 7a ods. 3,
g)
60 % z nezaplateného príspevku alebo jeho časti podľa § 7a ods. 2 písm. b) alebo § 7a ods. 11 podnikateľovi.
(2)
Pokutu do výšky
a)
165 eur uloží útvar Policajného zboru tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b),
b)
33 193 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. c), d) a e),
c)
663 878 eur uloží colný orgán tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(3)
Správa rezerv uloží podnikateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy príspevku za každý deň omeškania s platbou odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti príspevku až do dňa platby vrátane, nie však menej ako 165 eur.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán podľa odsekov 1 až 3 dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(5)
Pri ukladaní pokút sa prihliada na charakter a závažnosť protiprávneho konania, najmä na rozsah porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(6)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)
(7)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
Núdzové zásoby od 1. januára 2009 musia trvalo dosahovať minimálny limit podľa § 3 ods. 5.
§ 10a
Prechodné ustanovenia účinné od 15. mája 2006
Núdzové zásoby do 31. decembra 2006 musia trvalo dosahovať minimálny limit na úrovni 73 dní priemernej dennej spotreby, do 31. decembra 2007 na úrovni 82 dní priemernej dennej spotreby a do 31. decembra 2008 na úrovni 90 dní priemernej dennej spotreby.
§ 10b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. č. Číslo KN1) ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
1 2709 00 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
2 2710 11 11 Benzíny, ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie2)
3 2710 19 11 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie2)
4 2710 19 31 Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie2)
5 2710 19 51 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie2)
VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY2)
Motorové a letecké palivá benzínového typu
6 2710 11 31 Letecký benzín
7 2710 11 41 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) nepresahujúcim 95
8 2710 11 45 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 95 alebo vyšším, ale nižším ako 98
9 2710 11 49 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo vyšším
10 2710 11 70 Palivo pre tryskové motory benzínového typu
Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
11 2710 19 21 Kerozín, palivo pre tryskové motory
12 2710 19 25 Kerozín ostatný
13 2710 19 29 Ostatné stredné oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, okrem kerozínu
14 2710 19 41 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 % hmotnosti
15 2710 19 45 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0, 05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0, 2 % hmotnosti
Vykurovacie oleje
16 2710 19 61 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
17 2710 19 63 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
18 2710 19 65 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
19 2710 19 69 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
1) KN – Kombinovaná nomenklatúra je súčasťou Spoločného colného sadzobníka, ktorý je publikovaný v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).
2) Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto nerastov iné ako odpadové oleje.
Príloha č. 2 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
I. VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV A  ROPNÝCH VÝROBKOV
1. Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený číslom 365 a vynásobený číslom 90:
Výťažok primárneho benzínu
A. Rafinérska výroba primárneho benzínu
B. Primárny benzín použitý ako rafinérske palivo
C. Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu
D. Rafinérska vsádzka ropy, gazolínu a ropných polotovarov
E. Percento výťažku primárneho benzínu = (A-B-C)/D) x 100
Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov
F. Dovoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov
G. Vývoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov
H. Zmena stavu zásob ropy, gazolínu a ropných polotovarov
I. Čistý dovoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov = F-G-H
J. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel primárneho benzínu = I x 0,96
Čistý dovoz ropných výrobkov
K. Dovoz ropných výrobkov
L. Dovoz primárneho benzínu
M. Vývoz ropných výrobkov
N. Vývoz primárneho benzínu
O. Palivo určené pre námorné lode
P. Primárny benzín určený ako palivo pre námorné lode
Q. Zmena stavu zásob ropných výrobkov
R. Zmena stavu zásob primárneho benzínu
S. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu = (K-L)-(M-N)-(O-P)-(Q-R)
T. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = S x 1,065
Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz
Metóda č. 1:
U. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J+T)
V. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (U/365)
W. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V x 90)
Metóda č. 2:
X. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I - E+T)
Y. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (X/365)
Z. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y x 90)
Metóda č. 3:
AA. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1-E/100))+T)
BB. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (AA/365)
CC. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (BB x 90)
2. Ak percento výťažku primárneho benzínu v riadku E je menšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č.1.
3. Ak percento výťažku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väčšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 2 alebo 3.
4. Pre výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne vyššiu hodnotu.
5. Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
II. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH PRIEMERNÝCH ČISTÝCH DOVOZOV
Zásoby ropy a ropných polotovarov
A. Zásoby ropy, gazolínu a ropných polotovarov
B. Zásoby ropy, gazolínu a ropných polotovarov znížené o konštantný podiel primárneho benzínu = A x 0,96
Zásoby ropných výrobkov
C. Zásoby ropných výrobkov
D. Zásoby primárneho benzínu
E. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu = C-D
F. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = E x 1,065
G. Zásoby benzínov
H. Zásoby petrolejov
I. Zásoby plynových olejov
J. Zásoby vykurovacích olejov
K. Celkové zásoby ropných výrobkov = (G+H+I+J)
L. Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1,2
Ďalšie zásoby
M. Zásoby propán-butánu (LPG)
N. Zásoby ropných výrobkov určených na iné ako energetické účely
Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
O. Metóda č. 1: Celkové zásoby ropy, gazolínu, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B+F) x 0,9
P. Metóda č. 2: Celkové zásoby ropy, gazolínu, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B+L) x 0,9
Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dňoch priemerných čistých dovozov
Q. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)
R. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 1 = O/Q
S. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 2 = P/Q
Príloha č. 3 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY
1. Priemerná denná spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok je podielom celkovej spotreby vybraných ropných výrobkov predchádzajúceho kalendárneho roka a počtu kalendárnych dní v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2. Priemerná deväťdesiatdňová spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej spotreby vybraných ropných výrobkov (odsek 1) číslom 90.
3. Na určenie celkového množstva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách vybraných ropných výrobkov sa ropa a ropné polotovary prepočítajú podľa jedného z pravidiel, ktoré určí Správa rezerv na každý kalendárny rok, a to:
a) vzájomným pomerom množstiev vybraných ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b) vzájomným pomerom množstiev plánovanej výroby vybraných ropných výrobkov v rafinériách pre daný kalendárny rok alebo
c) podielom celkového vyrobeného množstva vybraných ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového spracovaného množstva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku; najviac na 40 % celkového záväzku na vybrané ropné výrobky uvedené v § 2 písm. b) prvom a druhom bode a najviac na 50 % na vykurovacie oleje.
4. Núdzové zásoby v počte dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka každého vybraného ropného výrobku je podiel množstva núdzových zásob vybraných ropných výrobkov zvýšený o množstvo ropy a ropných polotovarov prepočítané na vybrané ropné výrobky podľa odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypočítanej podľa odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo.
5. Celkové núdzové zásoby v dňoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súčtom množstva zásob všetkých vybraných ropných výrobkov vydeleným súčtom priemerných denných spotrieb vybraných ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.
6. Spotreba vybraných ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
7. Štatistické údaje o výrobe, zásobách a spotrebe vybraných ropných výrobkov spolu so správou o núdzových zásobách skladovaných na území Slovenskej republiky v prospech iného členského štátu, ako aj núdzových zásobách skladovaných v inom členskom štáte v prospech Slovenskej republiky, uvádzané v hmotnostných jednotkách predkladá Správa rezerv Komisii najneskôr 25. deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa údaje predkladajú.
Príloha č. 4 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
I. ZÁKLAD PRÍSPEVKU, VÝPOČET A SADZBA PRÍSPEVKU
1. Základom príspevku je množstvo vyjadrené
a) v kilogramoch pre ropu kódu kombinovanej nomenklatúry 2709 00 90 a vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 27 10 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69,
b) v litroch pri teplote 15 °C pre motorové a letecké palivá benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 70 a motorovú naftu, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45.
2. Príspevok sa vypočíta ako súčin základu príspevku a príslušnej sadzby príspevku podľa bodu 5.
3. Súhrnná výška príspevku za príslušný kalendárny mesiac tvorí súčet príspevkov za ropu a vybrané ropné výrobky podľa bodu 5.
4. Súhrnná výška príspevku za príslušný kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
5. Sadzba príspevku pre ropu a vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
a) ropa kódu kombinovanej nomenklatúry 2709 00 90 ......................................... 18,62 eura za 1 000 kilogramov,
b) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31,
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 a 2710 11 70 ........................................................................... . 16,23 eura za 1 000 litrov,
c) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu
kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25,
2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 ................................................................................. 16,23 eura za 1 000 litrov,
d) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 ............................................................... 16,23 eura za 1 000 kilogramov.
II. VZORY HLÁSENÍ
1.
VZOR
HLÁSENIE
o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov dovezeného na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu alebo prepraveného na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu a o výške príspevku
2.
VZOR
HLÁSENIE o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov vyvezeného z územia Slovenskej republiky na územie tretieho štátu alebo prepraveného na územie iného členského štátu
Príloha č. 5 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady (ES) 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 217, 8. 8. 2006).
2. Smernica Rady (EHS) 73/238/EHS z 24. júla 1973 o opatreniach na zmiernenie následkov ťažkostí pri zásobovaní ropou a ropnými produktmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 1; Ú. v. ES L 228/16. 8. 1973).
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
3)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 04; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
4)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane povrchových a podzemných vôd, zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
5)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
6)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
9)
§ 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
10)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
12)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).