Predpis bol zrušený predpisom 373/2012 Z. z.

170/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.12.2012

170
ZÁKON
zo 6. apríla 2001
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje tvorbu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a hospodárenie s nimi, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb oprávnených na podnikanie1) s predmetom činnosti ťažba, výroba, obchod, skladovanie a preprava ropy a ropných výrobkov (ďalej len „podnikateľ“), opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze, práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ako aj kontrolu a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ropou a ropnými polotovarmi ropa a ropné polotovary spracovateľné v rafinériách na vybrané ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1,
b)
vybranými ropnými výrobkami
1.
motorové a letecké palivá benzínového typu,
2.
motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje,
3.
vykurovacie oleje
uvedené v prílohe č. 1,
c)
stavom ropnej núdze vážne ohrozenie alebo prerušenie zásobovania ropou a ropnými výrobkami,
d)
núdzovými zásobami ropy a vybraných ropných výrobkov množstvo ropy, ropných polotovarov a vybraných ropných výrobkov určené na predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze.
§ 3
Tvorba a hospodárenie s núdzovými zásobami
(1)
Núdzové zásoby ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“) sú štátnymi hmotnými rezervami. Na núdzové zásoby sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Núdzové zásoby vytvára, dopĺňa a udržiava Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“); tvorba a udržiavanie núdzových zásob vyplýva zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Do núdzových zásob možno zahrnúť zásoby na palube ropných tankerov po prepustení do režimu voľného obehu,3) zásoby v prístavoch vykládky, v nádržiach pri vstupe do ropovodov, v nákladných člnoch určených na vnútrozemskú plavbu, ktoré prepravujú ropu a ropné výrobky, v skladoch podnikateľov s výnimkou zásob v potrubiach a vo výrobných zariadeniach rafinérií, ak spĺňajú podmienky na skladovanie núdzových zásob ustanovené týmto zákonom.
(4)
Núdzovými zásobami podľa tohto zákona nie sú zásoby určené pre ozbrojené sily, zásoby čerpacích staníc, produktovodov a ropovodov v prevádzke, nevyťažené tuzemské zásoby ropy, zásoby určené do palivových zásobníkov námorných plavidiel, náplne cestných cisternových vozidiel a železničných cisternových vozňov určených na prepravu ropy a ropných výrobkov a zásoby nachádzajúce sa u malospotrebiteľov.
(5)
Súčet minimálnych limitov núdzových zásob každého vybraného ropného výrobku je úroveň priemernej deväťdesiatdňovej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku určená podľa prílohy č. 3, nie však menej ako predstavuje deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (príloha č. 2). Čistým dovozom ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa rozumie ich dovoz znížený o uskutočnený vývoz.
(6)
Minimálny limit núdzových zásob sa určuje na základe údajov získaných v rámci štátneho štatistického zisťovania (§ 7 ods. 3).
(7)
Minimálny limit núdzových zásob na príslušný kalendárny rok (odsek 5) sa určuje k 31. marcu kalendárneho roka na obdobie 12 mesiacov. Určený minimálny limit sa musí dosiahnuť k 30. júnu príslušného kalendárneho roka.
(8)
Podiel ropy a ropných polotovarov v núdzových zásobách určuje Správa rezerv podľa vývoja spotreby, dovozov a vývozov ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
§ 4
Skladovanie núdzových zásob
(1)
Núdzové zásoby sa skladujú v skladovacích zariadeniach samostatne alebo spoločne s rovnorodými druhmi zásob iného určenia s možnosťou kontroly ich množstva a kvality.
(2)
Skladovacím zariadením je samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, technologický výrobný celok, prípadne iný objekt, ak spĺňa ekologické,4) protipožiarne5) a tieto technické podmienky:
a)
najmenší povolený objem skladovacieho zariadenia je 4 000 m3 s výnimkou skladovacích zariadení na skladovanie vykurovacích olejov, kde najmenší povolený objem je 500 m3 pri minimálnom objeme jednej nádrže 95 m3,
b)
skladovacie zariadenie na vybrané ropné výrobky s objemom do 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie do cestných cisternových vozidiel alebo železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 70 m3 za hodinu,
c)
skladovacie zariadenie na vybrané ropné výrobky s objemom nad 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie do cestných cisternových vozidiel a železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 140 m3 za hodinu,
d)
príjmové a výdajové zariadenia podľa písmen b) a c) musia byť vybavené zariadením na meranie prietoku a teploty ropných výrobkov,
e)
skladovacie zariadenie na ropu musí umožňovať prepojenie na ropovodnú sieť a meranie množstva prijatej a vydanej ropy,
f)
príjmové a výdajové zariadenia podľa písmen b) a c) a zariadenia na čerpanie do ropovodnej siete alebo produktovodnej siete musia byť pripravené na činnosť do 24 hodín od nahlásenia požiadavky na čerpanie núdzových zásob Správou rezerv.
(3)
Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovody určené na skladovanie a prepravu núdzových zásob sa považujú za verejnoprospešné stavby.6)
(4)
Núdzové zásoby môže skladovať len uznaný skladovateľ.
(5)
Uznaný skladovateľ je podnikateľ vybraný vo verejnom obstarávaní,7) ktorý spĺňa podmienky na skladovanie núdzových zásob.
(6)
Núdzové zásoby sa môžu skladovať aj mimo územia Slovenskej republiky na území štátu, ktorý je členom Európskej únie alebo Medzinárodnej energetickej agentúry, na základe medzivládnej dohody o voľnom dovoze núdzových zásob do Slovenskej republiky.
§ 5
Stav ropnej núdze
(1)
Stav ropnej núdze vyhlasuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením, ak priemerný mesačný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa natoľko zníži oproti priemernému mesačnému čistému dovozu v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ak možno očakávať také jeho zníženie alebo ťažkosti v zásobovaní ropou, ropnými polotovarmi a ropnými výrobkami, že nepriaznivé následky z toho plynúce nemožno odstrániť alebo im zamedziť bez prijatia opatrení podľa tohto zákona.
(2)
Návrh na vyhlásenie stavu ropnej núdze a opatrení na jeho riešenie (§ 6) predkladá vláde predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „predseda Správy rezerv“). Stav ropnej núdze sa začína dňom, ktorý vyhlási vláda.
(3)
Ak pominú dôvody uvedené v odseku 1, vláda nariadením na návrh predsedu Správy rezerv odvolá stav ropnej núdze a opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze (§ 6).
(4)
Vyhlásenie a odvolanie stavu ropnej núdze vláda oznamuje aj v hromadných informačných prostriedkoch. Vo vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom, kde doň možno nazrieť.
(5)
Opatrenia podľa § 6 možno použiť aj v prípade plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 6
Opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze
(1)
Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môže začať kampaň v masovokomunikačných prostriedkoch zameranú na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
(2)
V čase stavu ropnej núdze vláda nariadením prijme na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov niektoré z týchto opatrení:
a)
obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b)
obmedzenie alebo zákaz používania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel s určitými evidenčnými číslami,8)
c)
obmedzenie otváracej doby čerpacích staníc,
d)
obmedzenie alebo zákaz predaja ropy, ropných polotovarov a  ropných výrobkov,
e)
určenie regulačných opatrení dodávateľom ropy, ropných polotovarov a  ropných výrobkov, ktorými sa určí najmä množstvo, miesto, čas, harmonogram a ostatné podmienky výdaja zásob ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov,
f)
dočasné obmedzenie alebo zákaz vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov s výnimkou vývozov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Na prekonanie stavu ropnej núdze môže vláda na návrh predsedu Správy rezerv dať súhlas na predaj alebo pôžičku núdzových zásob pod minimálny limit a súčasne určiť termín ich doplnenia alebo vrátenia.
(4)
Predaj alebo pôžička núdzových zásob (odsek 3) sa vykonáva na základe núdzového plánu spracovania, prepravy a predaja núdzových zásob, ktorý vypracuje Správa rezerv.
(5)
Počas stavu ropnej núdze sú spracovatelia ropy povinní spracovať ropu a ropné polotovary z núdzových zásob na ropné výrobky. Skladovatelia, prepravcovia a   predajcovia sú povinní zabezpečiť skladovanie, prepravu a predaj núdzových zásob (odsek 4).
(6)
Vláda na návrh predsedu Správy rezerv môže vyhlásiť okruh subjektov alebo činností, na ktoré sa opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze nevzťahujú; v individuálnych prípadoch z dôvodu ohrozenia života, zdravia alebo majetku môže udeliť výnimku z vyhlásených opatrení.
(7)
Správa rezerv metodicky usmerňuje a koordinuje realizáciu opatrení na riešenie stavu ropnej núdze a vykonáva štátny dohľad nad núdzovými zásobami.
(8)
Správa rezerv spolupracuje s Európskou úniou a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchádzaní a riešení stavu ropnej núdze.
§ 7
Informačná povinnosť
(1)
Podnikatelia a príslušné orgány štátnej správy sú povinní poskytovať Správe rezerv na jej požiadanie všetky aktuálne údaje potrebné na vyhodnotenie stavu núdzových zásob a na riešenie stavu ropnej núdze.
(2)
Správa rezerv pravidelne poskytuje informácie o aktuálnom stave núdzových zásob Medzinárodnej energetickej agentúre, Európskej únii a na požiadanie vláde, Národnej rade Slovenskej republiky a vecne príslušným orgánom štátnej správy.
(3)
Údaje o ťažbe, výrobe, dovoze, vývoze, preprave, skladovaní, predaji a nákupe ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa získavajú v rámci štátneho štatistického zisťovania.9)
(4)
Správa rezerv informuje Európsku komisiu o každom čerpaní núdzových zásob, ak núdzové zásoby klesnú pod minimálnu povinnú úroveň. Správa rezerv v informácii uvedie:
a)
deň, kedy núdzové zásoby klesli pod minimálnu povinnú úroveň,
b)
dôvody takéhoto čerpania,
c)
opatrenia prijaté na obnovenie zásob,
d)
odhad predpokladaného vývoja núdzových zásob, pokiaľ zásoby zostanú pod minimálnou povinnou úrovňou.
(5)
Každoročne k 15. júlu Správa rezerv predloží Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť informáciu o splnení úlohy uloženej v § 3 ods. 7.
§ 7a
Poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami
(1)
Podnikateľ, ktorý uvedie do daňového voľného obehu, prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov alebo inak uvedie na trh Slovenskej republiky vybrané ropné výrobky (ďalej len „dovezené vybrané ropné výrobky“), je povinný uhradiť poplatok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob (ďalej len „poplatok“).
(2)
Podnikateľom podľa odseku 1 sa rozumie osoba, ktorá vybrané ropné výrobky
a)
uvedie do daňového voľného obehu9a) podľa osobitného predpisu9b) na území Slovenskej republiky,
b)
prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,9c)
c)
dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,9d)
d)
uvedie do daňového voľného obehu, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v písmenách a) až c).
(3)
Podnikateľ podľa odseku 2 je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 uviesť údaje o množstve dovezených vybraných ropných výrobkov v daňovom priznaní, ktoré podáva podľa osobitného predpisu,9e) a v lehote na zaplatenie spotrebnej dane podľa osobitného predpisu9e) zaplatiť colnému úradu poplatok vypočítaný podľa prílohy č. 4. Podnikateľ podľa odseku 2 písm. c) je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 použiť daňové priznanie podľa osobitného predpisu,9e) v ktorom colnému úradu oznámi súhrnne množstvo vybraných ropných výrobkov, ktoré doviezol z tretích štátov za príslušný kalendárny mesiac, a zaplatiť colnému úradu poplatok, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vybrané ropné výrobky doviezol. Ak podnikateľ podľa odseku 2 písm. a), b) alebo d) dováža vybrané ropné výrobky uvedené v prílohe č. 4, na ktoré nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane podľa osobitného predpisu,9f) je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 uviesť množstvo týchto vybraných ropných výrobkov v daňovom priznaní podľa osobitného predpisu9e) a zaplatiť colnému úradu poplatok, a to v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú v daňovom priznaní údaje týkajúce sa výpočtu poplatku nesprávne, postupuje sa podľa osobitného predpisu.9g)
(4)
Na správu tohto poplatku sa použije osobitný predpis,9h) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak má podnikateľ nárok na vrátenie spotrebnej dane podľa osobitného predpisu9i), vzniká mu nárok na vrátenie poplatku, ak bol tento poplatok preukázateľne zaplatený colnému úradu. Nárok na vrátenie poplatku vzniká podnikateľovi v prípadoch podľa osobitného predpisu 9i) aj, ak preukázateľne zaplatil poplatok z vybraných ropných výrobkov, na ktoré nie je ustanovená sadzba dane podľa osobitného predpisu.9f) Pri vrátení poplatku alebo jeho časti postupuje podnikateľ a colný úrad primerane podľa osobitného predpisu9i) s výnimkou podľa osobitného predpisu.9ia)
(6)
Pri vymáhaní neuhradeného poplatku alebo jeho časti postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu.9j)
(7)
Colný úrad vyberá a sústreďuje príjmy z poplatku vrátane pokút vybratých podľa § 9 ods. 3 na samostatnom mimorozpočtovom účte. Príjmy z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili podnikatelia na samostatný mimorozpočtový účet colného úradu za kalendárny mesiac, znížené o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku, odvedie colný úrad do príjmov Správy rezerv do desiatich pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Príjmy z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili podnikatelia na samostatný mimorozpočtový účet colného úradu za posledný kalendárny mesiac, znížené o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku, odvedie colný úrad do príjmov Správy rezerv do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Výdavky na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov štátneho rozpočtu.
(8)
Colný úrad zašle Správe rezerv informáciu o prevode príjmov z poplatku najneskôr do desiatich pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Colný úrad v informácii uvedie
a)
údaj o výške príjmu za úhradu poplatku podľa vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 4 štvrtom bode s uvedením ich množstva,
b)
údaj o výške uplatneného nároku na vrátenie poplatku, a to v členení podľa vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 4 štvrtom bode,
c)
príjem z pokút uložených podľa § 9 ods. 3, ktoré boli uhradené, a to v členení podľa jednotlivých pokút podľa § 9 ods. 3, kde uvedie obchodné meno a sídlo podnikateľa alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt podnikateľa a dátum, kedy bola vyrubená pokuta podnikateľom uhradená.
(9)
Ak Správa rezerv zistí z hlásení podľa odseku 2 alebo odseku 3 nedoplatok, vystaví podnikateľovi platobný výmer na rozdiel príspevku, ktorý mal byť Správe rezerv uhradený. Podnikateľ je povinný uhradiť Správe rezerv rozdiel príspevku podľa platobného výmeru do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade preplatku podnikateľ môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie rozdielu z uhradeného príspevku.
(10)
Ak Správa rezerv zistí nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3, vyzve podnikateľa na podanie dodatočného hlásenia, ktoré je podnikateľ povinný doručiť Správe rezerv do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(11)
Ak Správa rezerv zistí nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b), vystaví podnikateľovi platobný výmer na príspevok, ktorý vypočíta z podkladov, ktoré má k dispozícii. Podnikateľ je povinný uhradiť Správe rezerv príspevok do 10 pracovných dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
(12)
Správa rezerv sústreďuje príjmy z príspevku na samostatnom mimorozpočtovom účte. Do siedmich pracovných dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka odvedie Správa rezerv do príjmov štátneho rozpočtu zostatok na účte z príspevku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Zostatkom na účte z príspevku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok sa rozumie rozdiel medzi sumou vybratého príspevku a sumou vráteného príspevku. Zostatok na účte z príspevku za posledný štvrťrok odvedie Správa rezerv do príjmov štátneho rozpočtu do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Výdavky na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov štátneho rozpočtu.
§ 8
Kontrola
(1)
Správa rezerv vykonáva
a)
kontrolu množstva a kvality núdzových zásob10) u uznaných skladovateľov.11) Uznaný skladovateľ musí trvalo zabezpečiť odber vzoriek núdzových zásob na overenie ich kvality v akreditovaných laboratóriách12) a umožniť Správe rezerv ich kontrolný odber,
b)
kontrolu plnenia opatrení podľa § 6 ods. 5.
(2)
Kontrolu plnenia opatrení na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov vykonávajú:
a)
útvary Policajného zboru,13) ak ide o opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b),
b)
Slovenská obchodná inšpekcia,14) ak ide o opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. c), d) a e),
c)
colné orgány,3) ak ide o opatrenie podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(3)
Kontrolu plnenia povinností podľa § 7a vykonávajú colné úrady.
§ 9
Pokuty
(1)
Správa rezerv uloží pokutu do výšky
a)
33 193 eur tomu, kto nesplní informačnú povinnosť podľa § 7 ods. 1,
b)
165 969 eur tomu, kto nesplní povinnosti podľa § 6 ods. 5,
c)
663 878 eur tomu, kto neoprávnene použije núdzové zásoby alebo ich neoprávnené použitie umožní,
d)
663 878 eur tomu, kto bezdôvodne neodstráni v určenom termíne nedostatky zistené pri kontrole množstva a kvality núdzových zásob,
e)
1 659 695 eur tomu, kto opakovane neoprávnene použije núdzové zásoby.
(2)
Pokutu do výšky
a)
165 eur uloží útvar Policajného zboru tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b),
b)
33 193 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. c), d) a e),
c)
663 878 eur uloží colný orgán tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(3)
Podnikateľovi, ktorý
a)
nepodá v lehote podľa § 7a ods. 3 daňové priznanie na účel úhrady poplatku podľa § 7a ods. 1, uloží colný úrad pokutu vo výške 330 eur,
b)
nesprávne uvedie výšku poplatku, uloží colný úrad pokutu vo výške 0,01 % z kladného rozdielu medzi výškou poplatku uvedenou v daňovom priznaní a výškou poplatku uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní, najmenej však 50 eur,
c)
nezaplatí poplatok alebo jeho časť v lehote podľa § 7a ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 60 % z nezaplateného poplatku alebo jeho časti,
d)
zaplatí poplatok alebo jeho časť po lehote podľa § 7a ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy poplatku za každý deň omeškania s platbou odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti poplatku až do dňa platby vrátane, najmenej však 165 eur.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán podľa odsekov 1 až 3 dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(5)
Pri ukladaní pokút sa prihliada na charakter a závažnosť protiprávneho konania, najmä na rozsah porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(6)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16) Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 3 sa vzťahuje osobitný predpis.9j)
(7)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
Núdzové zásoby od 1. januára 2009 musia trvalo dosahovať minimálny limit podľa § 3 ods. 5.
§ 10a
Prechodné ustanovenia účinné od 15. mája 2006
Núdzové zásoby do 31. decembra 2006 musia trvalo dosahovať minimálny limit na úrovni 73 dní priemernej dennej spotreby, do 31. decembra 2007 na úrovni 82 dní priemernej dennej spotreby a do 31. decembra 2008 na úrovni 90 dní priemernej dennej spotreby.
§ 10b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 10c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)
Podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011 sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 31. augusta 2011, a všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. septembrom 2011, ako aj na ne nadväzujúce lehoty až do ich uplynutia, pričom práva a povinnosti vyplývajúce podnikateľovi z § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011 za obdobie od 1. januára 2011 do 31. augusta 2011 ostávajú v platnosti až do ich splnenia. Nárok na vrátenie príspevku podľa § 7a ods. 6 predpisu účinného do 31. augusta 2011 zaniká 31. decembra 2011.
(2)
Podnikateľ, ktorý preukázateľne zaplatil Správe rezerv príspevok za ropu, ktorú doviezol do 31. augusta 2011 podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011, môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie príspevku alebo jeho časti za množstvo ropy alebo vybraných ropných výrobkov vyrobených z ropy dovezenej do 31. augusta 2011, ktoré vyviezol z územia Slovenskej republiky. Podnikateľ podľa prvej vety je povinný na účel vrátenia príspevku doložiť uskutočnený vývoz z územia Slovenskej republiky sprievodnými dokladmi potvrdenými príjemcom a colným úradom, dodávateľskou faktúrou a dokladom preukazujúcim nadobudnutie vyvezeného tovaru. Nárok na vrátenie príspevku podľa tohto odseku zaniká 31. januára 2012.
§ 10d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2012
(1)
Ak mal podnikateľ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázateľne uhradil príspevok podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011, a nevznikla mu do 31. decembra 2011 povinnosť podľa § 7a ods. 1 predpisu účinného od 1. septembra 2011, povinnosť uhradiť poplatok za vybrané ropné výrobky podľa § 7a predpisu účinného od 1. septembra 2011 sa na tieto vybrané ropné výrobky nevzťahuje.
(2)
Ak mal podnikateľ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázateľne uhradil príspevok podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011, a od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2011 splnil povinnosť podľa § 7a ods. 1 predpisu účinného od 1. septembra 2011, môže požiadať colný úrad o vrátenie tohto poplatku z týchto zásob, ktorý preukázateľne uhradil podľa § 7a predpisu účinného od 1. septembra 2011. Nárok na vrátenie poplatku podľa tohto odseku zaniká 31. marca 2012.
(3)
Ak mal podnikateľ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázateľne uhradil príspevok podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011 a v období od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2011 také vybrané ropné výrobky vyviezol na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložil podľa osobitného predpisu9i) alebo také vybrané ropné výrobky dodal na územie iného členského štátu v režime pozastavenia dane podľa osobitného predpisu,9i) môže požiadať colný úrad o vrátenie príspevku z týchto zásob, ktorý preukázateľne uhradil podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011; vrátiť príspevok možno na základe žiadosti, ku ktorej podnikateľ predloží všetky doklady potrebné na preukázanie oprávnenosti na vrátenie príspevku. Colný úrad vráti príspevok z týchto zásob vypočítaný podľa sadzby uvedenej v prílohe č. 4 predpisu účinného do 31. augusta 2011. Nárok na vrátenie príspevku podľa tohto odseku zaniká 31. marca 2012. Ak colný úrad vráti príspevok podľa tohto odseku, do príjmov Správy rezerv odvedie príjmy podľa § 7a ods. 7 znížené o vrátené príspevky podľa tohto odseku.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. č. Číslo KN1) ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
1 2709 00 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
2 2710 11 11 Benzíny, ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie2)
3 2710 19 11 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie2)
4 2710 19 31 Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie2)
5 2710 19 51 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie2)
VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY2)
Motorové a letecké palivá benzínového typu
6 2710 11 31 Letecký benzín
7 2710 11 41 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) nepresahujúcim 95
8 2710 11 45 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 95 alebo vyšším, ale nižším ako 98
9 2710 11 49 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo vyšším
10 2710 11 70 Palivo pre tryskové motory benzínového typu
Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
11 2710 19 21 Kerozín, palivo pre tryskové motory
12 2710 19 25 Kerozín ostatný
13 2710 19 29 Ostatné stredné oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, okrem kerozínu
14 2710 19 41 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 % hmotnosti
15 2710 19 45 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0, 05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0, 2 % hmotnosti
Vykurovacie oleje
16 2710 19 61 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
17 2710 19 63 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
18 2710 19 65 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
19 2710 19 69 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
1) KN – Kombinovaná nomenklatúra je súčasťou Spoločného colného sadzobníka, ktorý je publikovaný v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).
2) Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto nerastov iné ako odpadové oleje.
Príloha č. 2 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
I. VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV A  ROPNÝCH VÝROBKOV
1. Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený číslom 365 a vynásobený číslom 90:
Výťažok primárneho benzínu
A. Rafinérska výroba primárneho benzínu
B. Primárny benzín použitý ako rafinérske palivo
C. Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu
D. Rafinérska vsádzka ropy, gazolínu a ropných polotovarov
E. Percento výťažku primárneho benzínu = (A-B-C)/D) x 100
Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov
F. Dovoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov
G. Vývoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov
H. Zmena stavu zásob ropy, gazolínu a ropných polotovarov
I. Čistý dovoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov = F-G-H
J. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel primárneho benzínu = I x 0,96
Čistý dovoz ropných výrobkov
K. Dovoz ropných výrobkov
L. Dovoz primárneho benzínu
M. Vývoz ropných výrobkov
N. Vývoz primárneho benzínu
O. Palivo určené pre námorné lode
P. Primárny benzín určený ako palivo pre námorné lode
Q. Zmena stavu zásob ropných výrobkov
R. Zmena stavu zásob primárneho benzínu
S. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu = (K-L)-(M-N)-(O-P)-(Q-R)
T. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = S x 1,065
Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz
Metóda č. 1:
U. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J+T)
V. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (U/365)
W. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V x 90)
Metóda č. 2:
X. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I - E+T)
Y. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (X/365)
Z. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y x 90)
Metóda č. 3:
AA. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1-E/100))+T)
BB. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (AA/365)
CC. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (BB x 90)
2. Ak percento výťažku primárneho benzínu v riadku E je menšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č.1.
3. Ak percento výťažku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väčšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 2 alebo 3.
4. Pre výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne vyššiu hodnotu.
5. Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
II. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH PRIEMERNÝCH ČISTÝCH DOVOZOV
Zásoby ropy a ropných polotovarov
A. Zásoby ropy, gazolínu a ropných polotovarov
B. Zásoby ropy, gazolínu a ropných polotovarov znížené o konštantný podiel primárneho benzínu = A x 0,96
Zásoby ropných výrobkov
C. Zásoby ropných výrobkov
D. Zásoby primárneho benzínu
E. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu = C-D
F. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = E x 1,065
G. Zásoby benzínov
H. Zásoby petrolejov
I. Zásoby plynových olejov
J. Zásoby vykurovacích olejov
K. Celkové zásoby ropných výrobkov = (G+H+I+J)
L. Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1,2
Ďalšie zásoby
M. Zásoby propán-butánu (LPG)
N. Zásoby ropných výrobkov určených na iné ako energetické účely
Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
O. Metóda č. 1: Celkové zásoby ropy, gazolínu, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B+F) x 0,9
P. Metóda č. 2: Celkové zásoby ropy, gazolínu, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B+L) x 0,9
Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dňoch priemerných čistých dovozov
Q. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)
R. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 1 = O/Q
S. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 2 = P/Q
Príloha č. 3 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY
1. Priemerná denná spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok je podielom celkovej spotreby vybraných ropných výrobkov predchádzajúceho kalendárneho roka a počtu kalendárnych dní v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2. Priemerná deväťdesiatdňová spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej spotreby vybraných ropných výrobkov (odsek 1) číslom 90.
3. Na určenie celkového množstva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách vybraných ropných výrobkov sa ropa a ropné polotovary prepočítajú podľa jedného z pravidiel, ktoré určí Správa rezerv na každý kalendárny rok, a to:
a) vzájomným pomerom množstiev vybraných ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b) vzájomným pomerom množstiev plánovanej výroby vybraných ropných výrobkov v rafinériách pre daný kalendárny rok alebo
c) podielom celkového vyrobeného množstva vybraných ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového spracovaného množstva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku; najviac na 40 % celkového záväzku na vybrané ropné výrobky uvedené v § 2 písm. b) prvom a druhom bode a najviac na 50 % na vykurovacie oleje.
4. Núdzové zásoby v počte dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka každého vybraného ropného výrobku je podiel množstva núdzových zásob vybraných ropných výrobkov zvýšený o množstvo ropy a ropných polotovarov prepočítané na vybrané ropné výrobky podľa odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypočítanej podľa odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo.
5. Celkové núdzové zásoby v dňoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súčtom množstva zásob všetkých vybraných ropných výrobkov vydeleným súčtom priemerných denných spotrieb vybraných ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.
6. Spotreba vybraných ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
7. Štatistické údaje o výrobe, zásobách a spotrebe vybraných ropných výrobkov spolu so správou o núdzových zásobách skladovaných na území Slovenskej republiky v prospech iného členského štátu, ako aj núdzových zásobách skladovaných v inom členskom štáte v prospech Slovenskej republiky, uvádzané v hmotnostných jednotkách predkladá Správa rezerv Komisii najneskôr 25. deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa údaje predkladajú.
Príloha č. 4 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
ZÁKLAD POPLATKU, VÝPOČET A SADZBA POPLATKU
1. Základom poplatku je množstvo vybraných ropných výrobkov, ktoré podnikateľ uviedol do daňového voľného obehu, prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích štátov alebo inak uviedol na trh Slovenskej republiky, vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C pre vybrané ropné výrobky podľa bodu 4 písm. a) a b) alebo v kilogramoch pre vybrané ropné výrobky podľa bodu 4 písm. c).
2. Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a príslušnej sadzby poplatku podľa bodu 4.
3. Výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor.
4. Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
  a) motorový benzín a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 a 2710 12 70 ..... 19,65 eura za 1 000 litrov,
  b) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 ..... 19,65 eura za 1 000 litrov,
  c) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 a 2710 20 90 ..... 19,65 eura za 1 000 kilogramov.
Príloha č. 5 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady (ES) 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 217, 8. 8. 2006).
2. Smernica Rady (EHS) 73/238/EHS z 24. júla 1973 o opatreniach na zmiernenie následkov ťažkostí pri zásobovaní ropou a ropnými produktmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 1; Ú. v. ES L 228/16. 8. 1973).
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
3)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 04; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
4)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane povrchových a podzemných vôd, zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
5)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
6)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
9)
§ 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
9a)
§ 2 ods. 1 písm. i) bod 1, 2 a 4 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 482/2009 Z. z.
9b)
§ 19 až 20 a § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9c)
§ 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9d)
9e)
§ 14 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9f)
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9g)
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
9h)
§ 40 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
9i)
§ 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9ia)
§ 79 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z.
9j)
Zákon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
12)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).