170/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

170
ZÁKON
zo 6. apríla 2001
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje tvorbu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a hospodárenie s nimi, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb oprávnených na podnikanie1) s predmetom činnosti ťažba, výroba, obchod, skladovanie a preprava ropy a ropných výrobkov (ďalej len „podnikateľ“), opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze, práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ako aj kontrolu a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ropou a ropnými polotovarmi ropa a ropné polotovary spracovateľné v rafinériách na vybrané ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1,
b)
vybranými ropnými výrobkami
1.
motorové a letecké palivá benzínového typu,
2.
motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje,
3.
vykurovacie oleje
uvedené v prílohe č. 1,
c)
stavom ropnej núdze vážne ohrozenie alebo prerušenie zásobovania ropou a ropnými výrobkami,
d)
núdzovými zásobami ropy a vybraných ropných výrobkov množstvo ropy, ropných polotovarov a vybraných ropných výrobkov určené na predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze.
§ 3
Tvorba a hospodárenie s núdzovými zásobami
(1)
Núdzové zásoby ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“) sú štátnymi hmotnými rezervami. Na núdzové zásoby sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Núdzové zásoby vytvára a dopĺňa Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“).
(3)
Do núdzových zásob možno zahrnúť zásoby na palube ropných tankerov po prepustení do režimu voľného obehu,3) zásoby v prístavoch vykládky, v nádržiach pri vstupe do ropovodov, v nákladných člnoch určených na vnútrozemskú plavbu, ktoré prepravujú ropu a ropné výrobky, v skladoch podnikateľov s výnimkou zásob v potrubiach a vo výrobných zariadeniach rafinérií, ak spĺňajú podmienky na skladovanie núdzových zásob ustanovené týmto zákonom.
(4)
Núdzovými zásobami podľa tohto zákona nie sú zásoby určené pre ozbrojené sily, zásoby čerpacích staníc, produktovodov a ropovodov v prevádzke, nevyťažené tuzemské zásoby ropy, náplne cestných cisternových vozidiel a železničných cisternových vozňov určených na prepravu ropy a  ropných výrobkov.
(5)
Súčet minimálnych limitov núdzových zásob každého vybraného ropného výrobku je úroveň priemernej deväťdesiatdňovej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku určená podľa prílohy č. 3, nie však menej ako predstavuje deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (príloha č. 2). Čistým dovozom ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa rozumie ich dovoz znížený o uskutočnený vývoz.
(6)
Minimálny limit núdzových zásob sa určuje na základe údajov získaných v rámci štátneho štatistického zisťovania (§ 7 ods. 3).
(7)
Minimálny limit núdzových zásob na príslušný kalendárny rok (odsek 5) sa určuje k 31. marcu kalendárneho roka na obdobie 12 mesiacov. Určený minimálny limit sa musí dosiahnuť k 30. júnu príslušného kalendárneho roka.
(8)
Podiel ropy a ropných polotovarov v núdzových zásobách určuje Správa rezerv podľa vývoja spotreby, dovozov a vývozov ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
§ 4
Skladovanie núdzových zásob
(1)
Núdzové zásoby sa skladujú v skladovacích zariadeniach samostatne alebo spoločne s rovnorodými druhmi zásob iného určenia s možnosťou kontroly ich množstva a kvality.
(2)
Skladovacím zariadením je samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, technologický výrobný celok, prípadne iný objekt, ak spĺňa ekologické,4) protipožiarne5) a tieto technické podmienky:
a)
najmenší povolený objem skladovacieho zariadenia je 4 000 m3 s výnimkou skladovacích zariadení na skladovanie vykurovacích olejov, kde najmenší povolený objem je 500 m3 pri minimálnom objeme jednej nádrže 95 m3,
b)
skladovacie zariadenie na vybrané ropné výrobky s objemom do 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie do cestných cisternových vozidiel alebo železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 70 m3 za hodinu,
c)
skladovacie zariadenie na vybrané ropné výrobky s objemom nad 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie do cestných cisternových vozidiel a železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 140 m3 za hodinu,
d)
príjmové a výdajové zariadenia podľa písmen b) a c) musia byť vybavené zariadením na meranie prietoku a teploty ropných výrobkov,
e)
skladovacie zariadenie na ropu musí umožňovať prepojenie na ropovodnú sieť a meranie množstva prijatej a vydanej ropy,
f)
príjmové a výdajové zariadenia podľa písmen b) a c) a zariadenia na čerpanie do ropovodnej siete alebo produktovodnej siete musia byť pripravené na činnosť do 24 hodín od nahlásenia požiadavky na čerpanie núdzových zásob Správou rezerv.
(3)
Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovody určené na skladovanie a prepravu núdzových zásob sa považujú za verejnoprospešné stavby.6)
(4)
Núdzové zásoby môže skladovať len uznaný skladovateľ.
(5)
Uznaný skladovateľ je podnikateľ vybraný vo verejnom obstarávaní,7) ktorý spĺňa podmienky na skladovanie núdzových zásob.
(6)
Núdzové zásoby sa môžu skladovať aj mimo územia Slovenskej republiky na území štátu, ktorý je členom Európskej únie alebo Medzinárodnej energetickej agentúry, na základe medzivládnej dohody o voľnom dovoze núdzových zásob do Slovenskej republiky.
§ 5
Stav ropnej núdze
(1)
Stav ropnej núdze vyhlasuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením, ak priemerný mesačný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa natoľko zníži oproti priemernému mesačnému čistému dovozu v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ak možno očakávať také jeho zníženie alebo ťažkosti v zásobovaní ropou, ropnými polotovarmi a ropnými výrobkami, že nepriaznivé následky z toho plynúce nemožno odstrániť alebo im zamedziť bez prijatia opatrení podľa tohto zákona.
(2)
Návrh na vyhlásenie stavu ropnej núdze a opatrení na jeho riešenie (§ 6) predkladá vláde predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „predseda Správy rezerv“). Stav ropnej núdze sa začína dňom, ktorý vyhlási vláda.
(3)
Ak pominú dôvody uvedené v odseku 1, vláda nariadením na návrh predsedu Správy rezerv odvolá stav ropnej núdze a opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze (§ 6).
(4)
Vyhlásenie a odvolanie stavu ropnej núdze vláda oznamuje aj v hromadných informačných prostriedkoch. Vo vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom, kde doň možno nazrieť.
§ 6
Opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze
(1)
Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môže začať kampaň v masovokomunikačných prostriedkoch zameranú na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
(2)
V čase stavu ropnej núdze vláda nariadením prijme na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov niektoré z týchto opatrení:
a)
obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b)
obmedzenie alebo zákaz používania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel s určitými evidenčnými číslami,8)
c)
obmedzenie otváracej doby čerpacích staníc,
d)
obmedzenie alebo zákaz predaja ropy, ropných polotovarov a  ropných výrobkov,
e)
určenie regulačných opatrení dodávateľom ropy, ropných polotovarov a  ropných výrobkov,
f)
dočasné obmedzenie alebo zákaz vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov s výnimkou vývozov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Na prekonanie stavu ropnej núdze môže vláda na návrh predsedu Správy rezerv dať súhlas na predaj alebo pôžičku núdzových zásob pod minimálny limit a súčasne určiť termín ich doplnenia alebo vrátenia.
(4)
Predaj alebo pôžička núdzových zásob (odsek 3) sa vykonáva na základe núdzového plánu spracovania, prepravy a predaja núdzových zásob, ktorý vypracuje Správa rezerv.
(5)
Počas stavu ropnej núdze sú spracovatelia ropy povinní spracovať ropu a ropné polotovary z núdzových zásob na ropné výrobky. Skladovatelia, prepravcovia a   predajcovia sú povinní zabezpečiť skladovanie, prepravu a predaj núdzových zásob (odsek 4).
(6)
Vláda na návrh predsedu Správy rezerv môže vyhlásiť okruh subjektov alebo činností, na ktoré sa opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze nevzťahujú; v individuálnych prípadoch z dôvodu ohrozenia života, zdravia alebo majetku môže udeliť výnimku z vyhlásených opatrení.
(7)
Správa rezerv metodicky usmerňuje a koordinuje realizáciu opatrení na riešenie stavu ropnej núdze a vykonáva štátny dohľad nad núdzovými zásobami.
(8)
Správa rezerv spolupracuje s Európskou úniou a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchádzaní a riešení stavu ropnej núdze.
§ 7
Informačná povinnosť
(1)
Podnikatelia a príslušné orgány štátnej správy sú povinní poskytovať Správe rezerv na jej požiadanie všetky aktuálne údaje potrebné na vyhodnotenie stavu núdzových zásob a na riešenie stavu ropnej núdze.
(2)
Správa rezerv pravidelne poskytuje informácie o aktuálnom stave núdzových zásob Medzinárodnej energetickej agentúre, Európskej únii a na požiadanie vláde, Národnej rade Slovenskej republiky a vecne príslušným orgánom štátnej správy.
(3)
Údaje o ťažbe, výrobe, dovoze, vývoze, preprave, skladovaní, predaji a nákupe ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa získavajú v rámci štátneho štatistického zisťovania.9)
(4)
Každoročne k 15. júlu Správa rezerv predloží Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť informáciu o splnení úlohy uloženej v § 3 ods. 7.
§ 8
Kontrola
(1)
Správa rezerv vykonáva
a)
kontrolu množstva a kvality núdzových zásob10) u uznaných skladovateľov.11) Uznaný skladovateľ musí trvalo zabezpečiť odber vzoriek núdzových zásob na overenie ich kvality v akreditovaných laboratóriách12) a umožniť Správe rezerv ich kontrolný odber,
b)
kontrolu plnenia opatrení podľa § 6 ods. 5.
(2)
Kontrolu plnenia opatrení na obmedzenie spotreby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov vykonávajú:
a)
útvary Policajného zboru,13) ak ide o opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b),
b)
Slovenská obchodná inšpekcia,14) ak ide o opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. c), d) a e),
c)
colné orgány,15) ak ide o opatrenie podľa § 6 ods. 2 písm. f).
§ 9
Pokuty
(1)
Správa rezerv uloží pokutu do výšky
a)
1 000 000 Sk tomu, kto nesplní informačnú povinnosť podľa § 7 ods. 1,
b)
5 000 000 Sk tomu, kto nesplní povinnosti podľa § 6 ods. 5,
c)
20 000 000 Sk tomu, kto neoprávnene použije núdzové zásoby alebo ich neoprávnené použitie umožní,
d)
20 000 000 Sk tomu, kto bezdôvodne neodstráni v určenom termíne nedostatky zistené pri kontrole množstva a kvality núdzových zásob,
e)
50 000 000 Sk tomu, kto opakovane neoprávnene použije núdzové zásoby.
(2)
Pokutu do výšky
a)
5 000 Sk uloží útvar Policajného zboru tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b),
b)
1 000 000 Sk uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. c), d) a e),
c)
20 000 000 Sk uloží colný orgán tomu, kto nedodrží opatrenia podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán podľa odsekov 1 a 2 dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(4)
Pri ukladaní pokút sa prihliada na charakter a závažnosť protiprávneho konania, najmä na rozsah porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(5)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
Núdzové zásoby od 1. januára 2009 musia trvalo dosahovať minimálny limit podľa § 3 ods. 5.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A  VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. č. Číslo1) ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY1) Číslo
PRODSLOV
1 2709 00 90 Ostatné surové minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov 1110 103000
2 2710 00 11 Benzíny určené na špecifické spracovanie2) 2320 133000
3 2710 00 41 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie2) 2320 163000
4 2710 00 61 Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie2) 2320 153000
5 2710 00 71 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie2) 2320 173000
    VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY  
    Motorové a letecké palivá benzínového typu1)  
6 2710 00 26 Letecký benzín2) 2320 114000
7 2710 00 27 Motorový benzín ostatný s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom nepresahujúcim 982) 2320 115000
8 2710 00 29 Motorový benzín ostatný s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom 95 alebo vyšším, ale nižším ako 982) 2320 115000
9 2710 00 32 Motorový benzín ostatný s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom 98 alebo vyšším2) 2320 115000
10 2710 00 37 Palivo pre prúdové motory benzínového typu2) 2320 120000
    Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje1)  
11 2710 00 51 Kerozín, palivo pre prúdové motory2) 2320 145000
12 2710 00 55 Kerozín ostatný2) 2320 145000
13 2710 00 59 Stredné oleje na iné účely, ostatné2) 2320 163000
14 2710 00 66 Ťažké oleje, plynové oleje na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % hmotnosti2) 2320 155000
15 2710 00 67 Ťažké oleje, plynové oleje na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,2 % hmotnosti2) 2320 155000
    Vykurovacie oleje1)  
16 2710 00 74 Ťažké vykurovacie oleje na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti2) 2320 175000
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001.
2) Minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto nerastov.
Príloha č. 2 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
I. VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV A  ROPNÝCH VÝROBKOV
1. Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený číslom 365 a vynásobený číslom 90:
Výťažok primárneho benzínu
A. Rafinérska výroba primárneho benzínu
B. Primárny benzín použitý ako rafinérske palivo
C. Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu
D. Rafinérska vsádzka ropy, gazolínu a ropných polotovarov
E. Percento výťažku primárneho benzínu = (A-B-C)/D) x 100
Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov
F. Dovoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov
G. Vývoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov
H. Zmena stavu zásob ropy, gazolínu a ropných polotovarov
I. Čistý dovoz ropy, gazolínu a ropných polotovarov = F-G-H
J. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel primárneho benzínu = I x 0,96
Čistý dovoz ropných výrobkov
K. Dovoz ropných výrobkov
L. Dovoz primárneho benzínu
M. Vývoz ropných výrobkov
N. Vývoz primárneho benzínu
O. Palivo určené pre námorné lode
P. Primárny benzín určený ako palivo pre námorné lode
Q. Zmena stavu zásob ropných výrobkov
R. Zmena stavu zásob primárneho benzínu
S. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu = (K-L)-(M-N)-(O-P)-(Q-R)
T. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = S x 1,065
Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz
Metóda č. 1:
U. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J+T)
V. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (U/365)
W. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V x 90)
Metóda č. 2:
X. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I - E+T)
Y. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (X/365)
Z. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y x 90)
Metóda č. 3:
AA. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1-E/100))+T)
BB. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (AA/365)
CC. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (BB x 90)
2. Ak percento výťažku primárneho benzínu v riadku E je menšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č.1.
3. Ak percento výťažku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väčšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 2 alebo 3.
4. Pre výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne vyššiu hodnotu.
5. Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
II. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH PRIEMERNÝCH ČISTÝCH DOVOZOV
Zásoby ropy a ropných polotovarov
A. Zásoby ropy, gazolínu a ropných polotovarov
B. Zásoby ropy, gazolínu a ropných polotovarov znížené o konštantný podiel primárneho benzínu = A x 0,96
Zásoby ropných výrobkov
C. Zásoby ropných výrobkov
D. Zásoby primárneho benzínu
E. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu = C-D
F. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = E x 1,065
G. Zásoby benzínov
H. Zásoby petrolejov
I. Zásoby plynových olejov
J. Zásoby vykurovacích olejov
K. Celkové zásoby ropných výrobkov = (G+H+I+J)
L. Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1,2
Ďalšie zásoby
M. Zásoby propán-butánu (LPG)
N. Zásoby ropných výrobkov určených na iné ako energetické účely
Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
O. Metóda č. 1: Celkové zásoby ropy, gazolínu, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B+F) x 0,9
P. Metóda č. 2: Celkové zásoby ropy, gazolínu, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B+L) x 0,9
Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dňoch priemerných čistých dovozov
Q. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)
R. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 1 = O/Q
S. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 2 = P/Q
Príloha č. 3 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY
1. Priemerná denná spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok je podielom celkovej spotreby vybraných ropných výrobkov predchádzajúceho kalendárneho roka a počtu kalendárnych dní v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2. Priemerná deväťdesiatdňová spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej spotreby vybraných ropných výrobkov (odsek 1) číslom 90.
3. Na určenie celkového množstva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách vybraných ropných výrobkov sa ropa a ropné polotovary prepočítajú podľa jedného z pravidiel, ktoré určí Správa rezerv na každý kalendárny rok, a to
a) vzájomným pomerom množstiev vybraných ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b) vzájomným pomerom množstiev plánovanej výroby vybraných ropných výrobkov v rafinériách pre daný kalendárny rok alebo
c) podielom celkového vyrobeného množstva vybraných ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového spracovaného množstva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku.
4. Núdzové zásoby v počte dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka každého vybraného ropného výrobku je podiel množstva núdzových zásob vybraných ropných výrobkov zvýšený o množstvo ropy a ropných polotovarov prepočítané na vybrané ropné výrobky podľa odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypočítanej podľa odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo.
5. Celkové núdzové zásoby v dňoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súčtom množstva zásob všetkých vybraných ropných výrobkov vydeleným súčtom priemerných denných spotrieb vybraných ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.
6. Spotreba vybraných ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
3)
§ 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane povrchových a podzemných vôd, zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
5)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
6)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
9)
§ 19 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
10)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
12)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
15)
§ 15 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).