179/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. mája 2001,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3§ 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Určené výrobky
(1)
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
(2)
Do skupiny určených výrobkov „výbušniny“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria
a)
výbušniny na civilné použitie,
b)
výbušné predmety,
c)
pomôcky na civilné použitie výbušnín, náradie a pomôcky potrebné na spoľahlivú a bezpečnú funkciu výbušniny.
(3)
Do skupiny určených výrobkov „výbušniny“ podľa odseku 1 nepatria
a)
strelivo do ručných palných zbraní1) okrem § 9 a 10,
b)
výmetné náplne na použitie do ručných palných zbraní,2)
c)
výbušniny, vrátane munície, určené len na vojenské alebo bezpečnostné účely, zavedené do výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby,
d)
výbušné látky a výbušné predmety určené na výskum, vývoj a skúšanie,
e)
výrobky uvedené v prílohe č. 1a, ktoré sa v odporúčaniach Organizácie Spojených národov považujú za pyrotechnické výrobky alebo za muníciu,
f)
výrobky uvedené v prílohe č. 1b, pri ktorých je potrebné určiť, či sú tieto výrobky pyrotechnickými výrobkami alebo výbušninami.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
výbušninou – látky a predmety, ktoré sa považujú za výbušné podľa všeobecne záväzného právneho predpisu4) a sú v ňom uvedené v triede 1,
b)
bezpečnosťou – zabránenie nehodám, prípadne obmedzenie ich následkov,
c)
bezpečnostným opatrením – zabránenie neoprávnenému používaniu, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom,
d)
prevádzkovateľom – každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná na výrobu, výmenu, prenájom, opravy alebo úpravu výbušnín, alebo obchodovanie s nimi,5)
e)
podnikateľom v odbore výbušnín – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie alebo povolenie na výrobu výbušnín, na ich skladovanie, používanie, prevážanie alebo obchodovanie s nimi,
f)
prevážaním – každé skutočné prevážanie výbušnín na územie Slovenskej republiky s výnimkou prevozu, ktorý sa uskutočňuje v rámci jedného a toho istého miesta,6)
g)
povolením na prevoz – rozhodnutie umožňujúce plánovaný prevoz výbušnín v rámci Slovenskej republiky.
§ 3
Podrobnosti o technických požiadavkách
Podrobnosti o technických požiadavkách na výbušniny podľa § 1 ods. 2 sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 4
Predkladanie určených výrobkov
(1)
Výrobca alebo prevádzkovateľ výbušnín (ďalej len „výrobca“) pri ich uvádzaní na trh postupuje podľa § 12 ods. 3 zákona a požiada autorizovanú osobu o posúdenie zhody ich vlastností s technickými požiadavkami niektorým zo spôsobov uvedených v § 5.
(2)
Autorizovaná osoba podľa charakteru výbušniny, podľa postupu posudzovania zhody, ktorý si určí výrobca podľa § 5, a podľa rozsahu skúšok dohodne s výrobcom počty výrobkov a balení potrebných na posúdenie zhody a termíny ich predloženia.
(3)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.
§ 5
Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody
(1)
Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody výbušnín podľa § 1 ods. 2 sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Posúdenie zhody výbušnín je posúdenie zhody vzorky typu podľa prílohy č. 2 bodu I, podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona a podľa voľby výrobcu
a)
posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 2 bodu II, podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona alebo
b)
posúdenie systému kvality výroby podľa prílohy č. 2 bodu III, podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona, alebo
c)
posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku podľa prílohy č. 2 bodu IV, podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona, alebo
d)
overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 2 bodu V, podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona, alebo
e)
overovanie zhody každého výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 2 bodu VI, podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona.
(3)
Pri posudzovaní autorizovaných osôb sa použijú minimálne kritéria podľa prílohy č. 3. Autorizované osoby, ktoré spĺňajú kritériá posudzovania ustanovené v harmonizovaných normách, spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 3.
§ 6
Obsah vyhlásenia o zhode
(1)
Vyhlásenie o zhode výrobku s technickými požiadavkami vydá výrobca alebo dovozca podľa § 13 zákona a obsahuje
a)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi,
b)
identifikačné údaje o výrobku, pri dovážaných výrobkoch tiež identifikačné údaje o výrobcovi,
c)
opis a určenie výrobku,
d)
zoznam technických predpisov a technických noriem použitých pri posudzovaní zhody s uvedením, ktoré z nich sú harmonizované podľa § 5 ods. 5 zákona,
e)
údaje o použitom spôsobe posúdenia zhody,
f)
údaje o autorizovanej osobe a údaje o doklade vydanom autorizovanou osobou na posudzovaný výrobok,
g)
potvrdenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že výrobok svojimi vlastnosťami spĺňa určené technické požiadavky podľa tohto nariadenia, prípadne ďalších technických predpisov a technických noriem, a že výrobok je pri predpísanom spôsobe použitia bezpečný a že prijal opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickými požiadavkami,
h)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby výrobcu alebo dovozcu, jej podpis a odtlačok pečiatky,
i)
údaje o povolení uviesť výrobok do obehu.
(2)
Ak dôjde ku zmene skutočností, pri ktorých bolo vydané vyhlásenie o zhode výrobku, výrobca alebo dovozca, ak chce naďalej uvádzať výrobky na trh, vykoná nové posúdenie zhody a vydá nové vyhlásenie o zhode v slovenskom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev.
§ 6a
Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na výrobky, ktorých vlastnosti spĺňajú technické požiadavky podľa § 3, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu alebo na základe certifikátu výrobku vydaného autorizovanou osobou. Na takto posúdený výrobok sa umiestni označenie CE.
§ 7
Umiestňovanie značky zhody
(1)
Výrobca, ktorý vydá vyhlásenie o zhode, označí podľa § 19 zákona výbušninu, výbušný predmet alebo pomôcku na použitie výbušnín pred uvedením na trh slovenskou značkou zhody. Ak nemôže označiť priamo určený výrobok, umiestni slovenskú značku zhody na obal najmenšieho spotrebiteľského balenia.
(2)
K slovenskej značke zhody sa pripája identifikačný kód autorizovanej osoby podľa § 18 ods. 3 zákona.
(3)
Podrobnosti o označení CE sú v prílohe č. 4. Na výrobok s označením CE nemožno umiestniť slovenskú značku zhody.
(4)
Je zakázané pripájať k výbušninám značku alebo nápis, ktoré môžu uviesť iného do omylu významom a formou označenia CE. Iná značka, okrem značky uvedenej v § 7 ods. 3, môže byť pripojená na výbušninách za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE sa tým nezníži.
§ 8
Podrobnosti o prevoze výbušnín
(1)
Kontroly výbušnín pri ich prevoze sa vykonávajú len ako súčasť obvyklých kontrolných postupov vykonávaných bez diskriminácie na celom území členských štátov Európskeho spoločenstva (ďalej len „členský štát“).
(2)
Povolenie na prevoz výbušnín dostane príjemca od príslušného orgánu členského štátu (ďalej len „príslušný orgán“) miesta určenia. Príslušný orgán overí, či príjemca výbušnín má oprávnenie na nadobúdanie výbušnín a či má potrebné súhlasy a povolenia. Prevoz výbušnín cez územie jedného členského štátu alebo viacerých členských štátov oznámi osoba zodpovedná za prevoz príslušným orgánom a podlieha ich povoleniu.
(3)
Príslušný orgán po zistení, že vznikli problémy týkajúce sa overenia oprávnenia na nadobúdanie výbušnín podľa odseku 2, zašle ihneď dostupné informácie komisii, ktorú členské štáty vytvoria na výmenu informácií na vykonávanie § 8 a 9.
(4)
Príslušný orgán miesta určenia po povolení odovzdania výbušnín vydá príjemcovi doklad, ktorý obsahuje všetky údaje uvedené v odseku 6. Tento doklad je súčasťou sprievodnej dokumentácie výbušniny až do miesta určenia. Doklad sa na požiadanie predkladá príslušným orgánom. Kópiu tohto dokladu uchováva príjemca desať rokov od uvedenia výrobku na trh; na požiadanie ju predloží príslušnému orgánu miesta určenia.
(5)
Ak príslušný orgán usúdi, že osobitné požiadavky na bezpečnosť nie sú nevyhnutné, môžu sa výbušniny prevážať na jeho územie alebo na časti jeho územia bez predchádzajúceho poskytnutia údajov uvedených v odseku 6. Príslušný orgán miesta určenia potom vydá súhlas, ktorý platí na určený čas, avšak môže byť odôvodneným rozhodnutím pozastavený alebo zrušený. Doklad uvedený v odseku 2, ktorý sprevádza výbušniny až do miesta určenia, sa vzťahuje len na uvedený súhlas.
(6)
Ak sa odovzdávanie výbušnín viaže na splnenie osobitných požiadaviek na bezpečnosť alebo osobitný dohľad na území alebo na časti územia členského štátu, príjemca poskytne pred odovzdaním príslušnému orgánu miesta určenia tieto údaje:
a)
mená a adresy podnikateľov; tieto informácie musia byť dostatočne podrobné, aby bolo možné týchto podnikateľov kontaktovať a overiť, či sú dotknuté osoby úradne spôsobilé na prevzatie zásielky,
b)
počet a množstvo prevezených výbušnín,
c)
úplný opis danej výbušniny a opis spôsobu identifikácie vrátane identifikačného čísla Organizácie Spojených národov,4)
d)
informácie o splnení podmienok pre uvádzanie na trh, ak majú byť výbušniny uvedené na trh,
e)
spôsoby prevozu a trasa dopravy,
f)
predpokladaný termín odchodu a prevzatia,
g)
presné miesta vstupu a výstupu z členských štátov, ak je to nevyhnutné.
(7)
Príslušné orgány v mieste určenia preskúmajú podmienky prevozu, za ktorých sa prevoz uskutoční, osobitne so zreteľom na osobitné požiadavky na bezpečnosť oprávneného použitia výbušnín. Ak sú osobitné požiadavky na bezpečnosť oprávneného použitia splnené, prevoz sa povolí. V prípade tranzitu cez územie iných členských štátov ich príslušné orgány obdobným spôsobom a za rovnakých podmienok preskúmajú a poskytujú informácie týkajúce sa prevozu.
(8)
Bez toho, aby tým boli dotknuté obvyklé kontroly, ktoré vykonáva na svojom území príslušný orgán miesta odoslania, príjemcovia a podnikatelia v odbore výbušnín sú povinní oznámiť príslušným orgánom v mieste odoslania a príslušným orgánom tranzitných štátov na ich žiadosť všetky potrebné informácie, ktoré majú a ktoré sa týkajú prevozu výbušnín.
(9)
Dodávateľ neodovzdá výbušniny, ak príjemca nedostal potrebné povolenia na prevoz na základe ustanovení odseku 2 a odsekov 4 až 7.
§ 9
Podrobnosti o prevoze streliva
(1)
Pri prevoze streliva z jedného členského štátu do iného sa musí dodržať postup ustanovený v tomto nariadení.
(2)
Ak ide o prevoz streliva do iného členského štátu, oznámi osoba zodpovedná za prevoz pred začatím prevozu príslušným orgánom, v ktorom sa toto strelivo nachádza,
a)
meno a adresu predávajúceho alebo osoby predávajúcej strelivo a kupujúceho strelivo alebo nadobúdateľa streliva, prípadne vlastníka,
b)
adresu, na ktorú sa strelivo zasiela alebo prepravuje,
c)
množstvo streliva, ktoré je predmetom zásielky alebo prepravy,
d)
údaje umožňujúce identifikáciu streliva a tiež oznámenie, že strelivo je skontrolované podľa medzinárodnej zmluvy,7)
e)
údaje umožňujúce identifikáciu dopravného prostriedku,
f)
deň odoslania a predpokladaný deň prevzatia.
(3)
Údaje uvedené v písmenách e) a f) sa neoznamujú, ak ide o prevoz medzi prevádzkovateľmi. Príslušný orgán preveruje podmienky, za ktorých dôjde k prevozu, najmä so zreteľom na bezpečnosť prevozu. Ak príslušný orgán tento prevoz povolí, vydá písomné povolenie, ktoré obsahuje všetky údaje uvedené v odseku 2. Toto písomné povolenie je súčasťou sprievodnej dokumentácie streliva až do miesta určenia; predkladá sa kedykoľvek, ak o to príslušný orgán požiada. Sprievodná dokumentácia sa uchováva desať rokov od uvedenia výrobku na trh.
(4)
Príslušný orgán môže prevádzkovateľovi priznať právo prevozu streliva z miesta pobytu z jedného členského štátu do iného miesta pobytu v druhom členskom štáte podľa odseku 2 bez uvedeného povolenia. Príslušný orgán vydá na tento účel rozhodnutie na prevoz platné najviac tri roky, ktoré sa môže kedykoľvek odôvodneným rozhodnutím pozastaviť alebo zrušiť. Doklad s odkazom na tento súhlas je súčasťou sprievodnej dokumentácie streliva až do miesta jeho určenia. Predkladá sa kedykoľvek, ak o to príslušný orgán požiada. Pred uskutočnením prevozu oznámi prevádzkovateľ príslušnému orgánu štátu, z ktorého sa strelivo preváža, všetky údaje uvedené v odseku 2.
(5)
Príslušný orgán poskytne ostatným príslušným orgánom zoznam druhov streliva, na ktoré sa môže vydať povolenie na prevoz na územie jeho štátu bez jeho predchádzajúceho povolenia. Tieto zoznamy streliva sa postupujú prevádzkovateľom, ktorí dostali povolenie na prevoz streliva bez predchádzajúceho povolenia podľa postupu ustanoveného v odseku 3.
(6)
Príslušný orgán oznámi príslušnému orgánu miesta určenia údaje týkajúce sa konečného prevozu streliva, ktoré má k dispozícii, najneskôr počas prevozu. Všetky informácie, ktoré príslušné orgány získajú v rámci postupov ustanovených týmto nariadením, sa oznámia najneskôr počas prevozu príslušnému orgánu v mieste určenia, prípadne príslušným orgánom tranzitných štátov.
§ 10
(1)
Pri vážnom ohrození alebo porušení verejnej bezpečnosti nezákonným držaním alebo používaním výbušnín alebo streliva môže príslušný orgán prijať nevyhnutné opatrenia týkajúce sa prevozu výbušnín alebo streliva odlišne od § 8 a 9.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 rešpektujú zásadu primeranosti a nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie ani skrytým obmedzením obchodu medzi členskými štátmi.
(3)
Príslušný orgán, ktorý prijme opatrenia podľa odseku 1, okamžite o nich upovedomí komisiu podľa § 8 ods. 3; komisia o nich upovedomí ostatné príslušné orgány.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa položky P. č. 134 až 136 prílohy k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2001 okrem § 8 až 10, ktoré nadobudnú účinnosť dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VÝBUŠNINY
I. Všeobecné požiadavky
1. Každá výbušnina je navrhnutá, vyrobená a dodávaná tak, aby pri bežných a predvídateľných podmienkach, najmä so zreteľom na bezpečnostné predpisy a bežné postupy až do použitia, čo najmenej ohrozovala bezpečnosť života a zdravia človeka a aby sa zabránilo škodám na majetku a životnom prostredí.
2. Každá výbušnina spĺňa parametre uvedené výrobcom, aby sa dosiahol najvyšší stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.
3. Každá výbušnina je zložená a vyrobená tak, aby ju pri použití vhodných technických postupov bolo možné zneškodniť spôsobom, ktorého vplyv na životné prostredie je najmenší.
II. Osobitné požiadavky
1. Informácie o výbušninách a o ich vlastnostiach, ktoré sa skúšajú, sa považujú za minimálne. Každá výbušnina sa vyskúša za reálnych podmienok, ak to nemožno vykonať v laboratóriu, vykonajú sa skúšky za podmienok, v ktorých sa má výbušnina používať. Pri skúškach sa zisťuje
a) zloženie a charakteristické vlastnosti vrátane chemického zloženia, stupňa zmiešania, ako aj dávkovanie a rozloženie zrnitosti,
b) fyzikálna a chemická stabilita výbušniny pri zohľadnení prírodných podmienok, ktorým môže byť výbušnina vystavená,
c) citlivosť na náraz a trenie,
d) zloženie z hľadiska ich fyzikálnej a chemickej stability,
e) chemická čistota výbušniny,
f) ochrana výbušniny proti účinkom vody, ak je výbušnina určená na použitie vo vlhkom alebo mokrom prostredí a ak jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť môže byť nepriaznivo ovplyvnená vodou,
g) schopnosť odolať nízkym a vysokým teplotám, ak je výbušnina určená na uskladnenie alebo použitie pri týchto teplotách a ak môže byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo zahriatím bezpečnosť prevádzky alebo funkčná schopnosť jednej zložky alebo výbušniny ako celku,
h) vhodnosť výbušniny na použitie v nebezpečnom prostredí (napr. výbušné prostredie, horúce hmoty a pod.), ak je výbušnina určená na použitie v takých podmienkach,
i) bezpečnosť proti predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo odpáleniu,
j) správne nabíjanie a bezchybná funkcia výbušniny pri používaní na určený účel,
k) vhodné pokyny, a ak je to nevyhnutné, aj označenie upozorňujúce na bezpečné používanie, skladovanie, používanie a zneškodňovanie, a to v štátnom jazyku alebo v jazyku štátu určenia,
l) schopnosť výbušniny, jej obalu a ostatných zložiek odolávať poškodeniu počas skladovania až do výrobcom uvedeného dátumu spotreby,
m) údaje o náradí a pomôckach, ktoré sú potrebné na spoľahlivú a bezpečnú funkciu výbušniny.
2. Jednotlivé skupiny výbušnín tiež spĺňajú najmenej tieto požiadavky:
A. Trhaviny
a) navrhnutý spôsob iniciácie zaisťuje bezpečnú, spoľahlivú a úplnú detonáciu výbušniny. V prípade čierneho prachu treba kontrolovať schopnosť úplnej výbuchovej premeny,
b) ktoré majú tvar náložky, sa preveria z hľadiska prenosu detonácie bezpečne a spoľahlivo z jednej náložky na druhú,
c) splodiny vznikajúce počas výbuchu banských trhavín môžu obsahovať oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, ďalšie plyny, pary alebo vzduchom roznášané pevné zbytky len v množstvách, ktoré za bežných prevádzkových podmienok nepoškodzujú zdravie.
B. Bleskovice, zápalnice a rázové trubice
a) obal bleskovice, zápalnice alebo rázovej trubice je tak mechanicky pevný, aby dostatočne pri normálnom mechanickom namáhaní chránil ním uzavretú výbušninu,
b) údaje o čase horenia zápalnice sú vyznačené a spoľahlivo zistiteľné,
c) bleskovica je spoľahlivo privoditeľná k výbuchu a dostatočne spôsobilá prenášať výbuch a spĺňa požiadavky na skladovanie aj pri osobitných klimatických podmienkach.
C. Palníky, rozbušky (vrátane časových rozbušiek) a bleskovicové oneskorovače
a) palníky, rozbušky a bleskovicové oneskorovače spoľahlivo iniciujú detonáciu trhavín, na ktoré sú určené, pri všetkých predvídateľných podmienkach použitia,
b) bleskovicové oneskorovače sú spoľahlivo privoditeľné k prenosu detonácie,
c) schopnosť roznetu nie je nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou,
d) čas oneskorenia časovaných rozbušiek je tak rovnomerný, že nebezpečenstvo z prekrývania susedných oneskorovacích časov je zanedbateľné,
e) parametre elektrických rozbušiek (palníkov) sú uvedené na obale (napríklad bezpečný prúd, odpor atď.),
f) prívodné vodiče elektrických rozbušiek (palníkov) sú spoľahlivo izolované a majú dostatočnú mechanickú pevnosť vrátane uchytenia v samotnej rozbuške, s prihliadnutím na ich predpokladané použitie.
D. Prášková výmetná náplň a raketové tuhé pohonné látky
a) tieto látky nevybuchnú, ak sa používajú v súlade s určeným účelom,
b) látky tohto druhu (napr. na báze nitrocelulózy) sú, ak je to potrebné, stabilizované proti samorozkladu,
c) raketové tuhé pohonné látky môžu byť v zlisovanej alebo liatej forme, neobsahujú žiadne nežiadúce trhliny alebo vzduchové bubliny, ktoré by mohli nebezpečne ovplyvniť ich činnosť.
Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
VÝROBKY, KTORÉ SA V ODPORÚČANIACH ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV POVAŽUJÚ ZA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO ZA MUNÍCIU
ČÍSLO
OSN
NÁZOV A OPIS TRIEDA/
ODDIEL
SLOVNÍK
(používať len pre informáciu)
Skupina G
0009 Munícia, zápalná
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.2 G MuníciaVšeobecný pojem súvisiaci najmä
s výrobkami vojenského použitia
pozostávajúcimi zo všetkých druhov bômb,
granátov, rakiet, mín, striel a iných
podobných zariadení.Munícia, zápalnáMunícia obsahujúca zápalnú látku. Okrem
prípadov, keď je samotná zmes
výbušninou, obsahuje aj jednu alebo
viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň so
zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač
s počinovou náplňou alebo výmetnou
náplňou.
0010 Munícia, zápalná
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0009
0015 Munícia, dymová
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.2 G Munícia, dymováMunícia obsahujúca dymotvornú látku.
Okrem prípadov, keď je samotná táto látka
výbušninou, táto munícia obsahuje aj jednu
alebo viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň
so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač
s počinovou alebo výmetnou náplňou.
0016 Munícia, dymová
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s vrhacou náplňou
alebo hnacou náplňou
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0015
0018 Munícia, slzotvorná
s počinovou náplňou,
výmetnou náplňou alebo
hnacou náplňou
1.2 G Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou,
výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou
Munícia obsahujúca slzotvornú látku.
Obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto
zložiek: pyrotechnická látka; hnacia náplň
so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač
s počinovou náplňou alebo výmetnou
náplňou.
0019 Munícia, slzotvorná
s počinovou náplňou,
výmetnou náplňou alebo
hnacou náplňou
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0018
0039 Bomby, fotozábleskové 1.2 G BombyVýbušné výrobky, ktoré sa zhadzujú
z lietadiel. Môžu obsahovať horľavú
kvapalinu s trhacou náplňou;
fotozábleskovú zlož alebo trhaciu náplň.
Pod tento pojem patria bomby,
fotozábleskové.
0049 Náboje, zábleskové 1.1 G Náboje, zábleskovéVýrobky pozostávajúce z puzdra, zápalky
a zábleskovej zložky, to všetko je zostavené
do jedného kusa a pripravené na
vystrelenie.
0050 Náboje, zábleskové 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0049
0054 Náboje, signálne 1.3 G Náboje, signálneVýrobky určené na vystreľovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pištolí atď.
0066 Šnúra, zápalná 1.4 G Šnúra, zápalnáVýrobok pozostávajúci z textilných vlákien
pokrytých čiernym prachom alebo inou
rýchle horiacou pyrotechnickou zložkou
a z pružného ochranného povlaku alebo
pozostávajúci z duše z čierneho prachu
opradenej pružnou tkanou látkou. Horí
pozdĺžne vonkajším plameňom a používa sa
na prenos zážihu od nejakého zariadenia
k náplni.
0092 Svetelné signály, pozemné 1.3 G Svetelné signályVýrobky obsahujúce pyrotechnické zložky,
ktoré sú navrhnuté na použitie pri
osvetľovaní, identifikácii, signalizácii alebo
výstrahe.
0093 Svetelné signály, vzdušné 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0101 Stopina 1.3 G Stopina/zapaľovačHoci tieto dve slová majú spoločný pôvod
(francúzske výrazy fusée, fusil) a niekedy sa
považujú za jedno slovo s rozdielnou
výslovnosťou, je vhodné dodržiavať
dohovor, že slovo stopina (fuse) znamená
zážihové zariadenie v podobe šnúry, kým
slovo zapaľovač (fúze) znamená zariadenie
používané v munícii, ktorého súčasťou sú
mechanické, elektrické, chemické alebo
hydrostatické zložky, určené na spustenie
procesu explozívneho horenia alebo
výbuchu.Stopina, rýchlohoriaca,
(rýchlohoriaca zápalná šnúra)
Výrobok pozostávajúci z bavlnených vlákien
pokrytých jemným čiernym prachom
(rýchlohoriaca zápalná šnúra). Horí
vonkajším plameňom a používa sa na
prenos zážihu vo výrobkoch zábavnej
pyrotechniky atď.
0103 Zažíhač, rúrkový
s kovovým opláštením
1.4 G Zažíhač, rúrkový s kovovým opláštenímVýrobok pozostávajúci z kovovej rúrky
s dušou z explozívne horiacej výbušniny.
0171 Munícia, osvetľovacia,
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.2 G Munícia, osvetľovacia, s počinovou
náplňou alebo bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou náplňou
Munícia určená na vytvorenie jedného
zdroja intenzívneho svetla na osvetlenie
oblasti. Pod tento pojem patria osvetľovacie
náboje, granáty a strely, osvetľovacie
bomby a bomby na označenie cieľov.
0191 Signálne zariadenia, ručné 1.4 G Výrobky určené na vytváranie signálov.
0192 Signály, výbušné,
používané na železničných
tratiach
1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0194 Signály, tiesňové, lodné 1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0195 Signály, tiesňové, lodné 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0196 Signály, dymové 1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0197 Signály, dymové 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0212 Stopovky do munície 1.3 G Stopovky do munícieUzatvorené výrobky obsahujúce
pyrotechnické zložky určené na
zviditeľnenie dráhy strely.
0254 Munícia, osvetľovacia,
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0171
0297 Munícia, osvetľovacia,
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0254
0299 Bomby, fotozábleskové 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0039
0300 Munícia, zápalná
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0009
0301 Munícia, slzotvorná
s počinovou náplňou,
výmetnou náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0018
0303 Munícia, dymová
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0015
0306 Stopovky do munície 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0212
0312 Náboje, signálne 1.4 G Náboje, signálneVýrobky určené na vystreľovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pištolí.
0313 Signály, dymové 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0195
0318 Granáty, cvičné, ručné
alebo do granátometov
1.3 G Granáty ručné alebo do granátometovVýrobky, ktoré sú určené na ručné hádzanie
alebo na vystreľovanie z granátometu. Pod
tento pojem patria granáty cvičné, ručné
alebo do granátometov.
0319 Zápalkové skrutky 1.3 G Zápalkové skrutkyVýrobky pozostávajúce zo zápalky určenej
na iniciáciu a z pomocnej náplne explozívne
horiacej výbušniny, ako je čierny prach,
používané na zážih hnacej náplne v puzdre
nábojnice napríklad do dela.
0320 Zápalkové skrutky 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0319
0333 Zábavná pyrotechnika 1.1 G Zábavná pyrotechnikaPyrotechnické výrobky určené na zábavné
účely.
0334 Zábavná pyrotechnika 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0333
0335 Zábavná pyrotechnika 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0333
0336 Zábavná pyrotechnika 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0333
0362 Munícia, cvičná 1.4 G Munícia, cvičnáMunícia bez hlavnej trhacej náplne
obsahujúca trhaciu alebo výmetnú náplň.
Bežne obsahuje aj zapaľovač a hnaciu
náplň.
0363 Munícia, skúšobná 1.4 G Munícia, skúšobnáMunícia obsahujúca pyrotechnické zložky,
používaná na skúšanie funkcie alebo
pevnosti novej munície, súčastí zbraní
alebo zbraňových kompletov.
0372 Granáty, cvičné, ručné
alebo do granátometov
1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0318
0373 Signálne zariadenia, ručné 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0191
0403 Svetlice, vzdušné 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0418 Svetlice, pozemné 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0419 Svetlice, pozemné 1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0420 Svetlice, vzdušné 1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0421 Svetlice, vzdušné 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0424 Projektily, inertné so
stopovkou
1.3 G ProjektilyVýrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo
z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo
inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť
inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo
môžu obsahovať počinovú náplň alebo
výmetnú náplň alebo trhaciu náplň. Pod
tento pojem patria projektily, inertné, so
stopovkou; projektily s počinovou náplňou
alebo výmetnou náplňou; projektily
s trhacou náplňou.
0425 Projektily, inertné so
stopovkou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0424
0428 Výrobky, pyrotechnické na
technické účely
1.1 G Výrobky, pyrotechnické na technické
účely
Výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické
zložky a ktoré sa používajú na technické
účely, ako je produkcia tepla, produkcia
plynu, divadelné efekty atď. Pod tento
pojem nepatria tieto samostatne uvedené
výrobky: všetky druhy munície; náboje,
signálne; rezačky, káblové, výbušné;
zábavná pyrotechnika; svetlice, vzdušné;
svetlice pozemné; odpaľovacie zariadenia,
výbušné; nity, výbušné; signálne
zariadenia, ručné; signály, tiesňové, signály
výbušné používané na železničných
tratiach; signály, dymové.
0429 Výrobky, pyrotechnické
určené na technické účely
1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0428
0430 Výrobky, pyrotechnické
určené na technické účely
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0428
0431 Výrobky, pyrotechnické
určené na technické účely
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0428
0434 Projektily s počinovou
náplňou alebo výmetnou
náplňou
1.2 G ProjektilyVýrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej
delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej
ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so
stopovkou alebo bez nej, alebo môžu
obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú
náplň alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem
patria projektily, inertné, so stopovkou;
projektily s počinovou náplňou alebo
výmetnou náplňou; strely s trhacou
náplňou.
0435 Projektily s počinovou
náplňou alebo výmetnou
náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0434
0452 Granáty, cvičné, ručné
alebo do granátometov
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0372
0487 Signál, dymový 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0194
0488 Munícia, cvičná 1.3 G Munícia, cvičnáMunícia bez hlavnej trhacej náplne
obsahujúca počinovú náplň alebo výmetnú
náplň. Bežne obsahuje aj zapaľovač
a hnaciu náplň. Pod tento pojem nepatria
tie výrobky, ktoré sú uvedené samostatne:
granáty, cvičné.
0492 Signály, výbušné používané
na železničnej trati
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0194
0493 Signály, výbušné používané
na železničnej trati
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0194
0503 Nafukovacie zariadenia
airbagov alebo moduly
airbagov alebo napínacie
zariadenia bezpečnostných
pásov
1.4 G  
Skupina S
0110 Granáty, cvičné, ručné
alebo do granátometov
1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0318
0193 Signály, výbušné používané
na železničnej trati
1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0194
0337 Zábavná pyrotechnika 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0334
0345 Projektily, inertné so
stopovkou
1.4 S ProjektilyVýrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej
delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej
ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so
stopovkou alebo bez nej, alebo môžu
obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú
náplň alebo trhaciu náplň.
0376 Zápalkové skrutky 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0319
0404 Svetlice, vzdušné 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0092
0405 Náboje, signálne 1.4 S Náboje, signálneVýrobky určené na vystreľovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pištolí atď.
0432 Výrobky, pyrotechnické
alebo na technický účel
1.4 S  
Príloha č. 1b k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
VÝROBKY, PRI KTORÝCH JE POTREBNÉ URČIŤ, ČI IDE O PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO VÝBUŠNINY
ČÍSLO
OSN
NÁZOV A OPIS TRIEDA/
ODDIEL
SLOVNÍK
(používať len pre informáciu)
Skupina G
0121 Zažíhače 1.1 G ZažíhačeVýrobky obsahujúce jednu alebo viaceré
výbušné látky, používané na spustenie
výbuchového explozívneho horenia. Môžu
byť aktivované chemicky, elektricky alebo
mechanicky.
0314 Zažíhače 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0121
0315 Zažíhače 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0121
0316 Zapaľovače, zažíhacie 1.3 G
0317 Zapaľovače, zažíhacie 1.4 G
0325 Zažíhače 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0121
0353 Výrobky, výbušné, NOS 1.4 G
0454 Zažíhače 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0121
Skupina S
0131 Zapaľovače zápalnej šnúry 1.4 S Zapaľovače zápalnej šnúryVýrobky rôznej konštrukcie aktivované
trením, nárazom alebo elektricky,
používané na zapálenie zápalnice.
0349 Výrobky, výbušné, NOS 1.4 S
0368 Zapaľovače, zažíhacie 1.4 S
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
PODROBNOSTI O POSTUPOCH POSUDZOVANIA ZHODY VÝBUŠNÍN
I. Posúdenie zhody vzorky typu [podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona]
1. Tento postup opisuje tú časť, podľa ktorej autorizovaná osoba skúša a potvrdzuje, že vybraná vzorka zastupujúca uvažovanú výrobu vyhovuje príslušným ustanoveniam tohto nariadenia.
2. Žiadosť o vykonanie posúdenia zhody vzorky typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca pôsobiaci v Slovenskej republike (ďalej len „výrobca“) autorizovanej osobe, ktorú si sám zvolí. Žiadosť obsahuje
a) meno a adresu výrobcu, a ak je žiadosť podaná splnomocneným zástupcom, aj jeho meno a adresu,
b) písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c) dokumentáciu uvedenú v bode 3.
Žiadateľ poskytne autorizovanej osobe vzorku zastupujúcu uvažovanú výrobu (ďalej len „vzorka“). Autorizovaná osoba si môže vyžiadať ďalšie vzorky, ak sú nevyhnutné na vykonávanie programu skúšok.
3. Dokumentácia umožňuje vyhodnotenie zhody výrobku s požiadavkami tohto nariadenia. V podkladoch zahŕňa, v miere nevyhnutnej na posúdenie, potrebné údaje o množstve zložiek, o spôsobe vyhotovenia a o funkčnosti výrobku, a ak je to potrebné na hodnotenie, aj tieto údaje:
a) všeobecný opis vzorky,
b) projektové a výrobné výkresy a schémy konštrukčných prvkov, montážne skupiny alebo podskupiny, zapojenie okruhov atď.,
c) opisy a vysvetlenie nevyhnutné na pochopenie výkresov a plánov, ako aj funkčnosti výrobku,
d) zoznam slovenských technických noriem podľa § 5 zákona použitých úplne alebo čiastočne a opis riešení prijatých na splnenie technických požiadaviek tohto nariadenia, ak sa nepoužili slovenské technické normy uvedené v § 5 ods. 5 zákona,
e) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, vykonaných kontrol atď.,
f) správy o skúškach.
4. Autorizovaná osoba
4.1 preverí dokumentáciu, overí, či je vzorka vyrobená v zhode s dokumentáciou, a zaznamená prvky, ktoré boli navrhnuté podľa ustanovení príslušných slovenských technických noriem uvedených v § 5 zákona, ako aj prvky navrhnuté bez použitia príslušných ustanovení týchto noriem,
4.2 vykoná alebo nechá vykonať vhodné kontroly a potrebné skúšky na zistenie, či v prípade, že sa nepoužili slovenské technické normy uvedené v § 5 zákona, spĺňajú riešenia zvolené výrobcom technické požiadavky tohto nariadenia,
4.3 vykoná alebo nechá vykonať vhodné kontroly a potrebné skúšky na zistenie, či v prípade, že sa výrobca rozhodol použiť príslušné slovenské technické normy, sa tieto skutočne použili,
4.4 dohodne so žiadateľom miesto, kde sa budú vykonávať kontroly a potrebné skúšky.
5. Ak vzorka podľa tohto nariadenia vyhovuje, vystaví autorizovaná osoba žiadateľovi certifikát. Certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery kontroly a údaje potrebné na identifikáciu schválenej vzorky.
Zoznam príslušných častí dokumentácie sa prikladá k certifikátu a jednu kópiu uchováva autorizovaná osoba.
Ak je žiadosť výrobcu o certifikát zamietnutá, autorizovaná osoba toto zamietnutie podrobne odôvodní.
Určí sa spôsob možnej nápravy.
6. O všetkých zmenách schváleného výrobku žiadateľ upovedomí autorizovanú osobu, ktorá uchováva dokumentáciu k certifikátu, ak tieto zmeny môžu ovplyvniť zhodu s technickými požiadavkami alebo predpísanými podmienkami používania výrobku, vydá sa dodatočné schválenie. Toto dodatočné schválenie sa vydáva formou dodatku k pôvodnému certifikátu.
7. Autorizovaná osoba oznámi ostatným autorizovaným osobám príslušné údaje a informácie o certifikátoch a ich dodatkoch vydaných a odňatých.
8. Ostatné autorizované osoby môžu dostať kópie certifikátov a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom sú kedykoľvek k dispozícii ostatným autorizovaným osobám.
9. Výrobca uchováva spolu s dokumentáciou kópie certifikátov a ich dodatkov najmenej desať rokov od posledného dňa výroby.
Ak výrobca nepôsobí v Slovenskej republike, zodpovedá za uchovávanie dokumentácie osoba, ktorá uvádza výrobok na trh.
II. Posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom [podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona]
1. Tento postup opisuje tú časť, podľa ktorej výrobca zaisťuje a prehlasuje, že výbušniny sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte a vyhovujú technickým požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca umiestni na každú výbušninu označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné vyhlásenie o zhode.
2. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný postup zaisťoval zhodu vyrobeného výrobku so vzorkou opísanou v certifikáte a s technickými požiadavkami tohto nariadenia.
3. Výrobca uchováva kópiu vyhlásení o zhode najmenej desať rokov od vyrobenia posledného výrobku.
Ak výrobca nepôsobí v Slovenskej republike, zodpovedá za uchovávanie dokumentácie osoba, ktorá uvedie výrobok na trh.
4. Autorizovaná osoba zvolená výrobcom vykoná alebo nechá vykonať v náhodných intervaloch kontroly výrobku. Vhodná vzorka dokončených výrobkov odobratá na mieste autorizovanou osobou sa skontroluje a vykonajú sa vhodné skúšky vymedzené v príslušnom technickom predpise alebo v slovenskej technickej norme podľa § 5 zákona alebo podľa rovnocennej skúšky na overenie zhody výrobku s technickými požiadavkami tohto nariadenia. Ak jedna kontrolovaná vzorka alebo viacej kontrolovaných vzoriek výrobkov nie je v zhode, autorizovaná osoba prijme príslušné opatrenia.
Výrobca na zodpovednosť autorizovanej osoby označí výrobok jej identifikačným kódom počas výrobného procesu.
III. Posúdenie systému kvality výroby [podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona]
1. Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca, ktorý plní úlohy podľa bodu 2, zaisťuje a vyhlasuje, že výbušniny sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte a vyhovujú technickým požiadavkám tohto nariadenia. Výrobca umiestni na každú výbušninu označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné vyhlásenie o zhode. Toto označenie je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za inšpekciu podľa bodu 4.
2. Výrobca používa schválený systém kvality na výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie podľa bodu 3. Podlieha inšpekcii podľa bodu 4.
3. Systém kvality
3.1 Výrobca podá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality na určené druhy výbušnín autorizovanej osobe, ktorú si sám zvolí. Žiadosť obsahuje
a) všetky podstatné informácie o danej kategórii výbušnín,
b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c) dokumentáciu schválenej vzorky a kópiu certifikátu.
3.2 Systém kvality zabezpečuje zhodu výbušnín so vzorkou a opísaným postupom v certifikáte a s technickými požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov týkajúcich sa kvality. Obsahuje najmä náležitý opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí managmentu s ohľadom na kvalitu výbušnín,
b) výrobných postupov, metód kontroly a zabezpečovania kvality a postupov a systematických činností, ktoré sa používajú,
c) kontroly a skúšky, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po nej a ich počet,
d) záznamov o kvalite, napr. inšpekčné správy, dátumy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti atď.,
e) prostriedkov umožňujúcich kontrolu dosahovania požadovanej kvality výbušniny a účinného systému zabezpečenia kvality.
3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality na určenie, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s požiadavkami systémov kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej slovenskej technickej norme. V skupine vykonávajúcej inšpekciu je aspoň jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Postup posudzovania zahŕňa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu.
Rozhodnutie inšpekcie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a odôvodnené závery posúdenia.
3.4 Výrobca sa zaviaže na plnenie povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržuje ho tak, že je stále vhodný a účinný.
Výrobca priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či zmenený systém kvality aj naďalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je treba nové posúdenie. Svoj záver oznámi výrobcovi. V oznámení sú uvedené závery inšpekcie a odôvodnenie.
4. Výkon inšpekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby
4.1 Účelom inšpekcie je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky plynúce zo schváleného systému kvality.
4.2 Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do priestorov kontroly a skúšania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému kvality,
b) správy súvisiace so systémom kvality, ako sú inšpekčné správy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.
4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva inšpekciu, aby zistila, či výrobca dodržuje a používa systém kvality a predkladá mu správu o inšpekcii.
4.4 Autorizovaná osoba môže naviac vykonávať neočakávané inšpekcie u výrobcu. Pri týchto kontrolách môže autorizovaná osoba, ak je treba, vykonávať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality. Autorizovaná osoba predloží výrobcovi správu o inšpekcii, a ak vykonala skúšku, správu o skúške.
5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov od vyrobenia posledného výrobku k dispozícii kontrolnym orgánom
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b) zmeny uvedené v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy autorizovanej osoby, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6. Autorizovaná osoba poskytne ostatným autorizovaným osobám podstatné informácie o vydaných a odňatých schváleniach systémov kvality.
IV. Posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku [podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona]
1. Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca, ktorý plní úlohy ustanovené v bode 2, zaisťuje a vyhlasuje, že výbušniny sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte. Výrobca umiestni na každú výbušninu označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné vyhlásenie o zhode. Označenie je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za inšpekciu podľa bodu 4.
2. Výrobca používa schválený systém kvality na kontrolu a skúšky dokončených výbušnín podľa bodu 3. Podlieha inšpekcii podľa bodu 4.
3. Systém zabezpečenia kvality
3.1 Výrobca podá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality na výbušniny autorizovanej osobe, ktorú si sám zvolí. Žiadosť obsahuje
a) všetky vhodné informácie pre kategóriu uvažovaných výbušnín,
b) dokumentáciu systému kvality,
c) dokumentáciu týkajúcu sa schválenej vzorky a kópiu certifikátu.
3.2 Každá výbušnina sa na základe systému kvality kontroluje a vykonávajú sa vhodné skúšky vymedzené v príslušnom technickom predpise alebo slovenských technických normách podľa § 5 zákona alebo rovnocenné skúšky na overenie jej zhody s technickými požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov týkajúcich sa kvality. Obsahuje najmä náležitý opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí vedenia s ohľadom na kvalitu výrobku,
b) kontrol a skúšok, ktoré sa vykonávajú po výrobe,
c) prostriedkov kontroly fungovania systému kvality,
d) záznamov o kvalite, napr. inšpekčné správy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.
3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s požiadavkami systémov kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej slovenskej technickej norme.
V skupine vykonávajúcej posudzovanie je aspoň jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Postup posudzovania zahŕňa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery inšpekcie a odôvodnenie.
3.4 Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržovať ho tak, že je stále vhodný a účinný.
Výrobca priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či zmenený systém kvality aj naďalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je treba nové posúdenie.
Svoj záver oznámi výrobcovi. V oznámení sú uvedené závery inšpekcie a odôvodnenie.
4. Výkon inšpekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby
4.1 Účelom inšpekcie je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2 Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do priestorov kontroly a skúšania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému kvality,
b) dokumentáciu o výbušnine,
c) záznamy o kvalite, ako sú inšpekčné správy a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.
4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva inšpekcie, aby zistila, či výrobca udržuje a používa systém kvality a predkladá výrobcovi správu o inšpekcii.
4.4 Autorizovaná osoba môže vykonávať neočakávané inšpekcie u výrobcu. Pri týchto inšpekciách môže autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykonávať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality. Autorizovaná osoba predloží výrobcovi správu o prehliadke, a ak vykonala skúšku, správu o skúške.
5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov od vyrobenia posledného výrobku k dispozícii pre kontrolne orgány
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b) zmeny uvedené v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy oznámeného subjektu, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6. Autorizovaná osoba poskytne ostatným autorizovaným osobám podstatné informácie o vydaných a odňatých schváleniach systémov kvality.
V. Overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom [podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona]
1. Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca zaisťuje a vyhlasuje, že výbušniny podliehajúce ustanoveniam bodu 3 sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte a vyhovujú príslušným požiadavkám tohto nariadenia.
2. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný postup zaisťoval zhodu výrobkov so vzorkou opísanou v certifikáte a s technickými požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Na každý výrobok umiestni označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá vyhlásenie o zhode.
3. Autorizovaná osoba vykoná vhodné inšpekcie a skúšky, aby skontrolovala zhodu výbušniny s technickými požiadavkami tohto nariadenia a inšpekciou a skúšaním každej výbušniny postupom opísaným v bode 4.
Výrobca najmenej desať rokov od dátumu výroby poslednej výbušniny uchováva kópiu vyhlásenia o zhode.
4. Inšpekcia a skúšanie každej výbušniny
4.1 Všetky výbušniny sa jednotlivo skontrolujú a vykonajú sa vhodné skúšky vymedzené v príslušnom technickom predpise alebo slovenských technických normách podľa § 5 zákona alebo skúšky rovnocenné, na účel overenia ich zhody so vzorkou a požiadavkami tohto nariadenia.
4.2 Autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripojiť svoj identifikačný kód na každú schválenú výbušninu a vypracuje písomný certifikát s odvolaním sa na vykonané skúšky.
4.3 Výrobca predloží na žiadosť certifikáty vystavené autorizovanou osobou.
VI. Overovanie zhody každého výrobku s certifikovaným typom [podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona]
1. Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca zaisťuje a vyhlasuje, že výbušnina, ktorá dostala certifikát uvedený v bode 2, spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. Výrobca na výrobok umiestni označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá vyhlásenie o zhode.
2. Autorizovaná osoba skontroluje výbušninu a vykoná vhodné skúšky ustanovené v príslušnom technickom predpise alebo slovenskej technickej norme podľa § 5 ods. 6 zákona alebo skúšky rovnocenné, aby zaistila jej zhodu s technickými požiadavkami tohto nariadenia.
Autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripojiť na schválenú výbušninu svoj identifikačný kód a vypracuje certifikát s odvolaním sa na vykonané skúšky.
3. Dokumentácia umožňuje posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia a porozumenie návrhu, výrobe a fungovaniu výbušniny. Dokumentácia obsahuje v miere potrebnej na posúdenie
a) všeobecný opis výrobku,
b) projektové a výrobné výkresy a plány konštrukčných častí a skupín, okruhy zapojenia obvodov atď.,
c) opisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie výkresov uvedených v písmene b) a schém a fungovanie výbušniny alebo ochranného systému,
d) zoznam slovenských technických noriem podľa § 5 zákona používaných úplne alebo čiastočne a opis riešení prijatých na splnenie technických požiadaviek tohto nariadenia, ak sa nepoužili slovenské technické normy podľa § 5 ods. 5 zákona,
e) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, skúšok, vykonaných inšpekcií atď.,
f) správy o skúškach.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA AUTORIZOVANÉ OSOBY
1. Autorizovaná osoba, jej riaditeľ a zamestnanci zodpovední za vykonávanie overovacích skúšok nie sú konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi alebo užívateľmi výbušnín, ktoré kontrolujú, ani ich poverenými zástupcami. Nie sú zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnení zástupcovia na navrhovaní, konštrukcii, predaji alebo údržbe týchto výbušnín. Táto požiadavka nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcami a týmto orgánom.
2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci zaoberajúci sa kontrolami vykonávajú overovacie skúšky s najvyšším stupňom profesionality a technickej spôsobilosti a nesmú byť vystavení žiadnym tlakom a pohnútkam, osobitne finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich posudok alebo výsledok kontroly, najmä od osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch overovania.
3. Autorizovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné zariadenia, ktoré jej umožňujú riadne vykonávať administratívne a technické úlohy spojené s overovaním, má prístup k zariadeniu potrebnému na osobitné overovanie.
4. Zamestnanci zodpovední za kontroly majú
a) dôkladný technický a odborný výcvik,
b) dostatočné znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšky a zodpovedajúce skúsenosti s týmito skúškami,
c) spôsobilosť vystavovať certifikáty, záznamy a správy vyžadované na zaznamenanie priebehu skúšok.
5. Nestrannosť zamestnancov vykonávajúcich kontroly je zaručená. Ich odmena nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok.
6. Autorizovaná osoba má uzatvorené poistenie zodpovednosti, ak nie je táto zodpovednosť krytá štátom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak Slovenská republika nie je priamo zodpovedná za skúšky.
7. Zamestnanci autorizovanej osoby sú zaviazaní zachovať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám získaným pri plnení svojich úloh, s výnimkou priameho rokovania s príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, v ktorej sa táto činnosť vykonáva v rámci tohto nariadenia alebo ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ju uvádzajú do platnosti.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
OZNAČENIE CE
Označenie CE sa skladá z písmen „CE“ podľa § 21 zákona.
Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.
Jednotlivé prvky označenia CE majú približne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý je najmenej 5 mm.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontroly na civilné použitie (Ú. v. EÚ L 121, 15. 5. 1993, s. 20, corrigendum: Ú. v. EÚ L 79, 7. 4. 1995, s. 34).
2. Smernica Komisie 2004/57/ES z 23. apríla 2004 o určovaní pyrotechnických výrobkov a určitých druhov munície na účely smernice Rady 93/15/EHS o zosúladení ustanovení vzťahujúcich sa na uvádzanie výbušnín určených na civilné účely na trh a na dohľad nad nimi (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004, s. 73).
1)
§ 1 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.
2)
§ 1 ods. 1 písm. k) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z.
4)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
5)
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
6)
§ 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.