179/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. mája 2001,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3§ 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Určené výrobky
(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 5.
(2)
Do skupiny určených výrobkov „výbušniny“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria
a)
výbušniny na civilné použitie,
b)
výbušné predmety,
c)
pomôcky na civilné použitie výbušnín, náradie a pomôcky potrebné na spoľahlivú a bezpečnú funkciu výbušniny.
(3)
Do skupiny určených výrobkov „výbušniny“ podľa odseku 1 nepatria
a)
strelivo do ručných palných zbraní1) okrem § 9 a 10,
b)
výmetné náplne na použitie do ručných palných zbraní,2)
c)
výbušniny, vrátane munície, určené len na vojenské alebo bezpečnostné účely, zavedené do výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby,
d)
výbušné látky a výbušné predmety určené na výskum, vývoj a skúšanie,
e)
pyrotechnické predmety.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
výbušninou – látky a predmety, ktoré sa považujú za výbušné podľa všeobecne záväzného právneho predpisu4) a sú v ňom uvedené v triede 1,
b)
bezpečnosťou – zabránenie nehodám, prípadne obmedzenie ich následkov,
c)
bezpečnostným opatrením – zabránenie neoprávnenému používaniu, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom,
d)
prevádzkovateľom – každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná na výrobu, výmenu, prenájom, opravy alebo úpravu výbušnín, alebo obchodovanie s nimi,5)
e)
podnikateľom v odbore výbušnín – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie alebo povolenie na výrobu výbušnín, na ich skladovanie, používanie, prevážanie alebo obchodovanie s nimi,
f)
prevážaním – každé skutočné prevážanie výbušnín na územie Slovenskej republiky s výnimkou prevozu, ktorý sa uskutočňuje v rámci jedného a toho istého miesta,6)
g)
povolením na prevoz – rozhodnutie umožňujúce plánovaný prevoz výbušnín v rámci Slovenskej republiky.
§ 3
Podrobnosti o technických požiadavkách
Podrobnosti o technických požiadavkách na výbušniny podľa § 1 ods. 2 sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 4
Predkladanie určených výrobkov
(1)
Výrobca alebo prevádzkovateľ výbušnín (ďalej len „výrobca“) pri ich uvádzaní na trh postupuje podľa § 12 ods. 3 zákona a požiada autorizovanú osobu o posúdenie zhody ich vlastností s technickými požiadavkami niektorým zo spôsobov uvedených v § 5.
(2)
Autorizovaná osoba podľa charakteru výbušniny, podľa postupu posudzovania zhody, ktorý si určí výrobca podľa § 5, a podľa rozsahu skúšok dohodne s výrobcom počty výrobkov a balení potrebných na posúdenie zhody a termíny ich predloženia.
(3)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.
§ 5
Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody
(1)
Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody výbušnín podľa § 1 ods. 2 sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Posúdenie zhody výbušnín je posúdenie zhody vzorky typu podľa prílohy č. 2 bodu I, podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona a podľa voľby výrobcu
a)
posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 2 bodu II, podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona alebo
b)
posúdenie systému kvality výroby podľa prílohy č. 2 bodu III, podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona, alebo
c)
posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku podľa prílohy č. 2 bodu IV, podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona, alebo
d)
overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 2 bodu V, podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona, alebo
e)
overovanie zhody každého výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 2 bodu VI, podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona.
(3)
Pri posudzovaní autorizovaných osôb sa použijú minimálne kritéria podľa prílohy č. 3. Autorizované osoby, ktoré spĺňajú kritériá posudzovania ustanovené v harmonizovaných normách, spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 3.
§ 6
Obsah vyhlásenia o zhode
(1)
Vyhlásenie o zhode výrobku s technickými požiadavkami vydá výrobca alebo dovozca podľa § 13 zákona a obsahuje
a)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi,
b)
identifikačné údaje o výrobku, pri dovážaných výrobkoch tiež identifikačné údaje o výrobcovi,
c)
opis a určenie výrobku,
d)
zoznam technických predpisov a technických noriem použitých pri posudzovaní zhody s uvedením, ktoré z nich sú harmonizované podľa § 5 ods. 5 zákona,
e)
údaje o použitom spôsobe posúdenia zhody,
f)
údaje o autorizovanej osobe a údaje o doklade vydanom autorizovanou osobou na posudzovaný výrobok,
g)
potvrdenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že výrobok svojimi vlastnosťami spĺňa určené technické požiadavky podľa tohto nariadenia, prípadne ďalších technických predpisov a technických noriem, a že výrobok je pri predpísanom spôsobe použitia bezpečný a že prijal opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickými požiadavkami,
h)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby výrobcu alebo dovozcu, jej podpis a odtlačok pečiatky,
i)
údaje o povolení uviesť výrobok do obehu.
(2)
Ak dôjde ku zmene skutočností, pri ktorých bolo vydané vyhlásenie o zhode výrobku, výrobca alebo dovozca, ak chce naďalej uvádzať výrobky na trh, vykoná nové posúdenie zhody a vydá nové vyhlásenie o zhode v slovenskom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev.
§ 6a
Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na výrobky, ktorých vlastnosti spĺňajú technické požiadavky podľa § 3, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu alebo na základe certifikátu výrobku vydaného autorizovanou osobou. Na takto posúdený výrobok sa umiestni označenie CE.
§ 7
Umiestňovanie značky zhody
(1)
Výrobca, ktorý vydá vyhlásenie o zhode, označí podľa § 19 zákona výbušninu, výbušný predmet alebo pomôcku na použitie výbušnín pred uvedením na trh slovenskou značkou zhody. Ak nemôže označiť priamo určený výrobok, umiestni slovenskú značku zhody na obal najmenšieho spotrebiteľského balenia.
(2)
K slovenskej značke zhody sa pripája identifikačný kód autorizovanej osoby podľa § 18 ods. 3 zákona.
(3)
Podrobnosti o označení CE sú v prílohe č. 4. Na výrobok s označením CE nemožno umiestniť slovenskú značku zhody.
(4)
Je zakázané pripájať k výbušninám značku alebo nápis, ktoré môžu uviesť iného do omylu významom a formou označenia CE. Iná značka, okrem značky uvedenej v § 7 ods. 3, môže byť pripojená na výbušninách za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE sa tým nezníži.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa položky P. č. 134 až 136 prílohy k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2001 okrem § 8 až 10, ktoré nadobudnú účinnosť dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VÝBUŠNINY
I. Všeobecné požiadavky
1. Každá výbušnina je navrhnutá, vyrobená a dodávaná tak, aby pri bežných a predvídateľných podmienkach, najmä so zreteľom na bezpečnostné predpisy a bežné postupy až do použitia, čo najmenej ohrozovala bezpečnosť života a zdravia človeka a aby sa zabránilo škodám na majetku a životnom prostredí.
2. Každá výbušnina spĺňa parametre uvedené výrobcom, aby sa dosiahol najvyšší stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.
3. Každá výbušnina je zložená a vyrobená tak, aby ju pri použití vhodných technických postupov bolo možné zneškodniť spôsobom, ktorého vplyv na životné prostredie je najmenší.
II. Osobitné požiadavky
1. Informácie o výbušninách a o ich vlastnostiach, ktoré sa skúšajú, sa považujú za minimálne. Každá výbušnina sa vyskúša za reálnych podmienok, ak to nemožno vykonať v laboratóriu, vykonajú sa skúšky za podmienok, v ktorých sa má výbušnina používať. Pri skúškach sa zisťuje
a) zloženie a charakteristické vlastnosti vrátane chemického zloženia, stupňa zmiešania, ako aj dávkovanie a rozloženie zrnitosti,
b) fyzikálna a chemická stabilita výbušniny pri zohľadnení prírodných podmienok, ktorým môže byť výbušnina vystavená,
c) citlivosť na náraz a trenie,
d) zloženie z hľadiska ich fyzikálnej a chemickej stability,
e) chemická čistota výbušniny,
f) ochrana výbušniny proti účinkom vody, ak je výbušnina určená na použitie vo vlhkom alebo mokrom prostredí a ak jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť môže byť nepriaznivo ovplyvnená vodou,
g) schopnosť odolať nízkym a vysokým teplotám, ak je výbušnina určená na uskladnenie alebo použitie pri týchto teplotách a ak môže byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo zahriatím bezpečnosť prevádzky alebo funkčná schopnosť jednej zložky alebo výbušniny ako celku,
h) vhodnosť výbušniny na použitie v nebezpečnom prostredí (napr. výbušné prostredie, horúce hmoty a pod.), ak je výbušnina určená na použitie v takých podmienkach,
i) bezpečnosť proti predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo odpáleniu,
j) správne nabíjanie a bezchybná funkcia výbušniny pri používaní na určený účel,
k) vhodné pokyny, a ak je to nevyhnutné, aj označenie upozorňujúce na bezpečné používanie, skladovanie, používanie a zneškodňovanie, a to v štátnom jazyku alebo v jazyku štátu určenia,
l) schopnosť výbušniny, jej obalu a ostatných zložiek odolávať poškodeniu počas skladovania až do výrobcom uvedeného dátumu spotreby,
m) údaje o náradí a pomôckach, ktoré sú potrebné na spoľahlivú a bezpečnú funkciu výbušniny.
2. Jednotlivé skupiny výbušnín tiež spĺňajú najmenej tieto požiadavky:
A. Trhaviny
a) navrhnutý spôsob iniciácie zaisťuje bezpečnú, spoľahlivú a úplnú detonáciu výbušniny. V prípade čierneho prachu treba kontrolovať schopnosť úplnej výbuchovej premeny,
b) ktoré majú tvar náložky, sa preveria z hľadiska prenosu detonácie bezpečne a spoľahlivo z jednej náložky na druhú,
c) splodiny vznikajúce počas výbuchu banských trhavín môžu obsahovať oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, ďalšie plyny, pary alebo vzduchom roznášané pevné zbytky len v množstvách, ktoré za bežných prevádzkových podmienok nepoškodzujú zdravie.
B. Bleskovice, zápalnice a rázové trubice
a) obal bleskovice, zápalnice alebo rázovej trubice je tak mechanicky pevný, aby dostatočne pri normálnom mechanickom namáhaní chránil ním uzavretú výbušninu,
b) údaje o čase horenia zápalnice sú vyznačené a spoľahlivo zistiteľné,
c) bleskovica je spoľahlivo privoditeľná k výbuchu a dostatočne spôsobilá prenášať výbuch a spĺňa požiadavky na skladovanie aj pri osobitných klimatických podmienkach.
C. Palníky, rozbušky (vrátane časových rozbušiek) a bleskovicové oneskorovače
a) palníky, rozbušky a bleskovicové oneskorovače spoľahlivo iniciujú detonáciu trhavín, na ktoré sú určené, pri všetkých predvídateľných podmienkach použitia,
b) bleskovicové oneskorovače sú spoľahlivo privoditeľné k prenosu detonácie,
c) schopnosť roznetu nie je nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou,
d) čas oneskorenia časovaných rozbušiek je tak rovnomerný, že nebezpečenstvo z prekrývania susedných oneskorovacích časov je zanedbateľné,
e) parametre elektrických rozbušiek (palníkov) sú uvedené na obale (napríklad bezpečný prúd, odpor atď.),
f) prívodné vodiče elektrických rozbušiek (palníkov) sú spoľahlivo izolované a majú dostatočnú mechanickú pevnosť vrátane uchytenia v samotnej rozbuške, s prihliadnutím na ich predpokladané použitie.
D. Prášková výmetná náplň a raketové tuhé pohonné látky
a) tieto látky nevybuchnú, ak sa používajú v súlade s určeným účelom,
b) látky tohto druhu (napr. na báze nitrocelulózy) sú, ak je to potrebné, stabilizované proti samorozkladu,
c) raketové tuhé pohonné látky môžu byť v zlisovanej alebo liatej forme, neobsahujú žiadne nežiadúce trhliny alebo vzduchové bubliny, ktoré by mohli nebezpečne ovplyvniť ich činnosť.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
PODROBNOSTI O POSTUPOCH POSUDZOVANIA ZHODY VÝBUŠNÍN
I. Posúdenie zhody vzorky typu [podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona]
1. Tento postup opisuje tú časť, podľa ktorej autorizovaná osoba skúša a potvrdzuje, že vybraná vzorka zastupujúca uvažovanú výrobu vyhovuje príslušným ustanoveniam tohto nariadenia.
2. Žiadosť o vykonanie posúdenia zhody vzorky typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca pôsobiaci v Slovenskej republike (ďalej len „výrobca“) autorizovanej osobe, ktorú si sám zvolí. Žiadosť obsahuje
a) meno a adresu výrobcu, a ak je žiadosť podaná splnomocneným zástupcom, aj jeho meno a adresu,
b) písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c) dokumentáciu uvedenú v bode 3.
Žiadateľ poskytne autorizovanej osobe vzorku zastupujúcu uvažovanú výrobu (ďalej len „vzorka“). Autorizovaná osoba si môže vyžiadať ďalšie vzorky, ak sú nevyhnutné na vykonávanie programu skúšok.
3. Dokumentácia umožňuje vyhodnotenie zhody výrobku s požiadavkami tohto nariadenia. V podkladoch zahŕňa, v miere nevyhnutnej na posúdenie, potrebné údaje o množstve zložiek, o spôsobe vyhotovenia a o funkčnosti výrobku, a ak je to potrebné na hodnotenie, aj tieto údaje:
a) všeobecný opis vzorky,
b) projektové a výrobné výkresy a schémy konštrukčných prvkov, montážne skupiny alebo podskupiny, zapojenie okruhov atď.,
c) opisy a vysvetlenie nevyhnutné na pochopenie výkresov a plánov, ako aj funkčnosti výrobku,
d) zoznam slovenských technických noriem podľa § 5 zákona použitých úplne alebo čiastočne a opis riešení prijatých na splnenie technických požiadaviek tohto nariadenia, ak sa nepoužili slovenské technické normy uvedené v § 5 ods. 5 zákona,
e) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, vykonaných kontrol atď.,
f) správy o skúškach.
4. Autorizovaná osoba
4.1 preverí dokumentáciu, overí, či je vzorka vyrobená v zhode s dokumentáciou, a zaznamená prvky, ktoré boli navrhnuté podľa ustanovení príslušných slovenských technických noriem uvedených v § 5 zákona, ako aj prvky navrhnuté bez použitia príslušných ustanovení týchto noriem,
4.2 vykoná alebo nechá vykonať vhodné kontroly a potrebné skúšky na zistenie, či v prípade, že sa nepoužili slovenské technické normy uvedené v § 5 zákona, spĺňajú riešenia zvolené výrobcom technické požiadavky tohto nariadenia,
4.3 vykoná alebo nechá vykonať vhodné kontroly a potrebné skúšky na zistenie, či v prípade, že sa výrobca rozhodol použiť príslušné slovenské technické normy, sa tieto skutočne použili,
4.4 dohodne so žiadateľom miesto, kde sa budú vykonávať kontroly a potrebné skúšky.
5. Ak vzorka podľa tohto nariadenia vyhovuje, vystaví autorizovaná osoba žiadateľovi certifikát. Certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery kontroly a údaje potrebné na identifikáciu schválenej vzorky.
Zoznam príslušných častí dokumentácie sa prikladá k certifikátu a jednu kópiu uchováva autorizovaná osoba.
Ak je žiadosť výrobcu o certifikát zamietnutá, autorizovaná osoba toto zamietnutie podrobne odôvodní.
Určí sa spôsob možnej nápravy.
6. O všetkých zmenách schváleného výrobku žiadateľ upovedomí autorizovanú osobu, ktorá uchováva dokumentáciu k certifikátu, ak tieto zmeny môžu ovplyvniť zhodu s technickými požiadavkami alebo predpísanými podmienkami používania výrobku, vydá sa dodatočné schválenie. Toto dodatočné schválenie sa vydáva formou dodatku k pôvodnému certifikátu.
7. Autorizovaná osoba oznámi ostatným autorizovaným osobám príslušné údaje a informácie o certifikátoch a ich dodatkoch vydaných a odňatých.
8. Ostatné autorizované osoby môžu dostať kópie certifikátov a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom sú kedykoľvek k dispozícii ostatným autorizovaným osobám.
9. Výrobca uchováva spolu s dokumentáciou kópie certifikátov a ich dodatkov najmenej desať rokov od posledného dňa výroby.
Ak výrobca nepôsobí v Slovenskej republike, zodpovedá za uchovávanie dokumentácie osoba, ktorá uvádza výrobok na trh.
II. Posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom [podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona]
1. Tento postup opisuje tú časť, podľa ktorej výrobca zaisťuje a prehlasuje, že výbušniny sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte a vyhovujú technickým požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca umiestni na každú výbušninu označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné vyhlásenie o zhode.
2. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný postup zaisťoval zhodu vyrobeného výrobku so vzorkou opísanou v certifikáte a s technickými požiadavkami tohto nariadenia.
3. Výrobca uchováva kópiu vyhlásení o zhode najmenej desať rokov od vyrobenia posledného výrobku.
Ak výrobca nepôsobí v Slovenskej republike, zodpovedá za uchovávanie dokumentácie osoba, ktorá uvedie výrobok na trh.
4. Autorizovaná osoba zvolená výrobcom vykoná alebo nechá vykonať v náhodných intervaloch kontroly výrobku. Vhodná vzorka dokončených výrobkov odobratá na mieste autorizovanou osobou sa skontroluje a vykonajú sa vhodné skúšky vymedzené v príslušnom technickom predpise alebo v slovenskej technickej norme podľa § 5 zákona alebo podľa rovnocennej skúšky na overenie zhody výrobku s technickými požiadavkami tohto nariadenia. Ak jedna kontrolovaná vzorka alebo viacej kontrolovaných vzoriek výrobkov nie je v zhode, autorizovaná osoba prijme príslušné opatrenia.
Výrobca na zodpovednosť autorizovanej osoby označí výrobok jej identifikačným kódom počas výrobného procesu.
III. Posúdenie systému kvality výroby [podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona]
1. Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca, ktorý plní úlohy podľa bodu 2, zaisťuje a vyhlasuje, že výbušniny sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte a vyhovujú technickým požiadavkám tohto nariadenia. Výrobca umiestni na každú výbušninu označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné vyhlásenie o zhode. Toto označenie je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za inšpekciu podľa bodu 4.
2. Výrobca používa schválený systém kvality na výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie podľa bodu 3. Podlieha inšpekcii podľa bodu 4.
3. Systém kvality
3.1 Výrobca podá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality na určené druhy výbušnín autorizovanej osobe, ktorú si sám zvolí. Žiadosť obsahuje
a) všetky podstatné informácie o danej kategórii výbušnín,
b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c) dokumentáciu schválenej vzorky a kópiu certifikátu.
3.2 Systém kvality zabezpečuje zhodu výbušnín so vzorkou a opísaným postupom v certifikáte a s technickými požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov týkajúcich sa kvality. Obsahuje najmä náležitý opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí managmentu s ohľadom na kvalitu výbušnín,
b) výrobných postupov, metód kontroly a zabezpečovania kvality a postupov a systematických činností, ktoré sa používajú,
c) kontroly a skúšky, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po nej a ich počet,
d) záznamov o kvalite, napr. inšpekčné správy, dátumy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti atď.,
e) prostriedkov umožňujúcich kontrolu dosahovania požadovanej kvality výbušniny a účinného systému zabezpečenia kvality.
3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality na určenie, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s požiadavkami systémov kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej slovenskej technickej norme. V skupine vykonávajúcej inšpekciu je aspoň jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Postup posudzovania zahŕňa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu.
Rozhodnutie inšpekcie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a odôvodnené závery posúdenia.
3.4 Výrobca sa zaviaže na plnenie povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržuje ho tak, že je stále vhodný a účinný.
Výrobca priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či zmenený systém kvality aj naďalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je treba nové posúdenie. Svoj záver oznámi výrobcovi. V oznámení sú uvedené závery inšpekcie a odôvodnenie.
4. Výkon inšpekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby
4.1 Účelom inšpekcie je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky plynúce zo schváleného systému kvality.
4.2 Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do priestorov kontroly a skúšania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému kvality,
b) správy súvisiace so systémom kvality, ako sú inšpekčné správy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.
4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva inšpekciu, aby zistila, či výrobca dodržuje a používa systém kvality a predkladá mu správu o inšpekcii.
4.4 Autorizovaná osoba môže naviac vykonávať neočakávané inšpekcie u výrobcu. Pri týchto kontrolách môže autorizovaná osoba, ak je treba, vykonávať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality. Autorizovaná osoba predloží výrobcovi správu o inšpekcii, a ak vykonala skúšku, správu o skúške.
5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov od vyrobenia posledného výrobku k dispozícii kontrolnym orgánom
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b) zmeny uvedené v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy autorizovanej osoby, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6. Autorizovaná osoba poskytne ostatným autorizovaným osobám podstatné informácie o vydaných a odňatých schváleniach systémov kvality.
IV. Posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku [podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona]
1. Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca, ktorý plní úlohy ustanovené v bode 2, zaisťuje a vyhlasuje, že výbušniny sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte. Výrobca umiestni na každú výbušninu označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné vyhlásenie o zhode. Označenie je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za inšpekciu podľa bodu 4.
2. Výrobca používa schválený systém kvality na kontrolu a skúšky dokončených výbušnín podľa bodu 3. Podlieha inšpekcii podľa bodu 4.
3. Systém zabezpečenia kvality
3.1 Výrobca podá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality na výbušniny autorizovanej osobe, ktorú si sám zvolí. Žiadosť obsahuje
a) všetky vhodné informácie pre kategóriu uvažovaných výbušnín,
b) dokumentáciu systému kvality,
c) dokumentáciu týkajúcu sa schválenej vzorky a kópiu certifikátu.
3.2 Každá výbušnina sa na základe systému kvality kontroluje a vykonávajú sa vhodné skúšky vymedzené v príslušnom technickom predpise alebo slovenských technických normách podľa § 5 zákona alebo rovnocenné skúšky na overenie jej zhody s technickými požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov týkajúcich sa kvality. Obsahuje najmä náležitý opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí vedenia s ohľadom na kvalitu výrobku,
b) kontrol a skúšok, ktoré sa vykonávajú po výrobe,
c) prostriedkov kontroly fungovania systému kvality,
d) záznamov o kvalite, napr. inšpekčné správy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.
3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s požiadavkami systémov kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej slovenskej technickej norme.
V skupine vykonávajúcej posudzovanie je aspoň jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Postup posudzovania zahŕňa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery inšpekcie a odôvodnenie.
3.4 Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržovať ho tak, že je stále vhodný a účinný.
Výrobca priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či zmenený systém kvality aj naďalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je treba nové posúdenie.
Svoj záver oznámi výrobcovi. V oznámení sú uvedené závery inšpekcie a odôvodnenie.
4. Výkon inšpekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby
4.1 Účelom inšpekcie je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2 Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do priestorov kontroly a skúšania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému kvality,
b) dokumentáciu o výbušnine,
c) záznamy o kvalite, ako sú inšpekčné správy a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.
4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva inšpekcie, aby zistila, či výrobca udržuje a používa systém kvality a predkladá výrobcovi správu o inšpekcii.
4.4 Autorizovaná osoba môže vykonávať neočakávané inšpekcie u výrobcu. Pri týchto inšpekciách môže autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykonávať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality. Autorizovaná osoba predloží výrobcovi správu o prehliadke, a ak vykonala skúšku, správu o skúške.
5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov od vyrobenia posledného výrobku k dispozícii pre kontrolne orgány
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b) zmeny uvedené v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy oznámeného subjektu, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6. Autorizovaná osoba poskytne ostatným autorizovaným osobám podstatné informácie o vydaných a odňatých schváleniach systémov kvality.
V. Overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom [podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona]
1. Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca zaisťuje a vyhlasuje, že výbušniny podliehajúce ustanoveniam bodu 3 sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte a vyhovujú príslušným požiadavkám tohto nariadenia.
2. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný postup zaisťoval zhodu výrobkov so vzorkou opísanou v certifikáte a s technickými požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Na každý výrobok umiestni označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá vyhlásenie o zhode.
3. Autorizovaná osoba vykoná vhodné inšpekcie a skúšky, aby skontrolovala zhodu výbušniny s technickými požiadavkami tohto nariadenia a inšpekciou a skúšaním každej výbušniny postupom opísaným v bode 4.
Výrobca najmenej desať rokov od dátumu výroby poslednej výbušniny uchováva kópiu vyhlásenia o zhode.
4. Inšpekcia a skúšanie každej výbušniny
4.1 Všetky výbušniny sa jednotlivo skontrolujú a vykonajú sa vhodné skúšky vymedzené v príslušnom technickom predpise alebo slovenských technických normách podľa § 5 zákona alebo skúšky rovnocenné, na účel overenia ich zhody so vzorkou a požiadavkami tohto nariadenia.
4.2 Autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripojiť svoj identifikačný kód na každú schválenú výbušninu a vypracuje písomný certifikát s odvolaním sa na vykonané skúšky.
4.3 Výrobca predloží na žiadosť certifikáty vystavené autorizovanou osobou.
VI. Overovanie zhody každého výrobku s certifikovaným typom [podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona]
1. Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca zaisťuje a vyhlasuje, že výbušnina, ktorá dostala certifikát uvedený v bode 2, spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. Výrobca na výrobok umiestni označenie CE podľa § 21 zákona alebo slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá vyhlásenie o zhode.
2. Autorizovaná osoba skontroluje výbušninu a vykoná vhodné skúšky ustanovené v príslušnom technickom predpise alebo slovenskej technickej norme podľa § 5 ods. 6 zákona alebo skúšky rovnocenné, aby zaistila jej zhodu s technickými požiadavkami tohto nariadenia.
Autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripojiť na schválenú výbušninu svoj identifikačný kód a vypracuje certifikát s odvolaním sa na vykonané skúšky.
3. Dokumentácia umožňuje posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia a porozumenie návrhu, výrobe a fungovaniu výbušniny. Dokumentácia obsahuje v miere potrebnej na posúdenie
a) všeobecný opis výrobku,
b) projektové a výrobné výkresy a plány konštrukčných častí a skupín, okruhy zapojenia obvodov atď.,
c) opisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie výkresov uvedených v písmene b) a schém a fungovanie výbušniny alebo ochranného systému,
d) zoznam slovenských technických noriem podľa § 5 zákona používaných úplne alebo čiastočne a opis riešení prijatých na splnenie technických požiadaviek tohto nariadenia, ak sa nepoužili slovenské technické normy podľa § 5 ods. 5 zákona,
e) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, skúšok, vykonaných inšpekcií atď.,
f) správy o skúškach.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA AUTORIZOVANÉ OSOBY
1. Autorizovaná osoba, jej riaditeľ a zamestnanci zodpovední za vykonávanie overovacích skúšok nie sú konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi alebo užívateľmi výbušnín, ktoré kontrolujú, ani ich poverenými zástupcami. Nie sú zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnení zástupcovia na navrhovaní, konštrukcii, predaji alebo údržbe týchto výbušnín. Táto požiadavka nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcami a týmto orgánom.
2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci zaoberajúci sa kontrolami vykonávajú overovacie skúšky s najvyšším stupňom profesionality a technickej spôsobilosti a nesmú byť vystavení žiadnym tlakom a pohnútkam, osobitne finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich posudok alebo výsledok kontroly, najmä od osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch overovania.
3. Autorizovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné zariadenia, ktoré jej umožňujú riadne vykonávať administratívne a technické úlohy spojené s overovaním, má prístup k zariadeniu potrebnému na osobitné overovanie.
4. Zamestnanci zodpovední za kontroly majú
a) dôkladný technický a odborný výcvik,
b) dostatočné znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšky a zodpovedajúce skúsenosti s týmito skúškami,
c) spôsobilosť vystavovať certifikáty, záznamy a správy vyžadované na zaznamenanie priebehu skúšok.
5. Nestrannosť zamestnancov vykonávajúcich kontroly je zaručená. Ich odmena nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok.
6. Autorizovaná osoba má uzatvorené poistenie zodpovednosti, ak nie je táto zodpovednosť krytá štátom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak Slovenská republika nie je priamo zodpovedná za skúšky.
7. Zamestnanci autorizovanej osoby sú zaviazaní zachovať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám získaným pri plnení svojich úloh, s výnimkou priameho rokovania s príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, v ktorej sa táto činnosť vykonáva v rámci tohto nariadenia alebo ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ju uvádzajú do platnosti.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
OZNAČENIE CE
Označenie CE sa skladá z písmen „CE“ podľa § 21 zákona.
Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.
Jednotlivé prvky označenia CE majú približne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý je najmenej 5 mm.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1. Smernica Rady č. 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontroly na civilné použitie.
2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
§ 1 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.
2)
§ 1 ods. 1 písm. k) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z.
4)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
5)
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
6)
§ 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.