221/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 18. mája 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykonať pri narodení dieťaťa, úmrtí, nezvestnosti a spadnutí osoby cez palubu na námornej lodi plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o opatreniach, ktoré sa musia vykonať na námornej lodi plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „námorná loď“) v súvislosti s
a)
narodením dieťaťa,
b)
úmrtím osoby,
c)
nezvestnosťou osoby,
d)
spadnutím osoby cez palubu námornej lode.
Narodenie dieťaťa na námornej lodi
§ 2
(1)
O narodení živého alebo mŕtveho dieťaťa (ďalej len „narodenie dieťaťa“) vykoná veliteľ námornej lode bezodkladne záznam v lodnom denníku a najneskôr do 24 hodín spíše zápis o narodení dieťaťa.
(2)
Zápis o narodení dieťaťa podpíšu okrem veliteľa námornej lode aj dvaja členovia lodnej posádky ako svedkovia a lekár, ak je na námornej lodi prítomný, s uvedením dátumu vyhotovenia zápisu.
(3)
Zápis o narodení dieťaťa sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zostáva na námornej lodi, tri vyhotovenia odovzdá veliteľ námornej lode zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pripláva (ďalej len „zastupiteľský úrad“).
§ 3
(1)
V zápise o narodení dieťaťa sa o dieťati uvádzajú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko (pri mŕtvonarodenom dieťati sa meno neuvádza),
b)
pohlavie,
c)
hodina, deň, mesiac a rok narodenia,
d)
miesto narodenia,
e)
stav po pôrode (či sa dieťa narodilo živé, alebo mŕtve),
f)
meno, priezvisko a rodné priezviská rodičov,
g)
dátum a miesto narodenia rodičov (prípadne rodné čísla rodičov),
h)
bydlisko rodičov (prípadne posledné bydlisko na území Slovenskej republiky),
i)
štátne občianstvo rodičov.
(2)
Meno dieťaťa sa zapíše podľa súhlasného vyhlásenia rodičov. Toto vyhlásenie potvrdia rodičia svojimi podpismi.
(3)
Ak na námornej lodi nie je prítomný otec, meno dieťaťa sa zapíše podľa vyhlásenia matky. Toto vyhlásenie matka potvrdí svojím podpisom.
§ 4
(1)
Ak rodičia dieťaťa majú spoločné priezvisko, uvedie sa do zápisu o narodení dieťaťa toto priezvisko.
(2)
Ak rodičia dieťaťa sú manželia a majú rôzne priezviská, uvádza sa do zápisu o narodení dieťaťa priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli pri uzavretí manželstva.
(3)
Ak otec dieťaťa nie je známy, uvedie sa priezvisko matky dieťaťa.
§ 5
Ako miesto narodenia dieťaťa sa uvádza meno námornej lode a zemepisná poloha, v ktorej sa námorná loď nachádza v čase narodenia dieťaťa, a úradný názov miesta vyloženia dieťaťa z námornej lode.
§ 6
Ak nie je možné zistiť niektoré z údajov podľa § 3 ods. 1, vyznačia sa ako neuvedené.
§ 7
Ak sa narodili dvojčatá, trojčatá a naraz viac detí, o každom dieťati sa vyhotoví osobitný zápis o narodení dieťaťa s tým, že sa vyznačí, že ide o súrodencov, a zároveň sa vyznačí poradie, v akom sa deti narodili.
Úmrtie na námornej lodi
§ 8
(1)
Každé úmrtie na námornej lodi veliteľ námornej lode bezodkladne zapíše do lodného denníka a do 24 hodín spíše zápis o úmrtí.
(2)
Zápis o úmrtí podpíšu okrem veliteľa námornej lode aj dvaja členovia lodnej posádky ako svedkovia a lekár, ak je na námornej lodi prítomný, s uvedením dátumu vyhotovenia zápisu.
(3)
Zápis o úmrtí sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zostane na námornej lodi, tri vyhotovenia veliteľ námornej lode odovzdá zastupiteľskému úradu a dve vyhotovenia sa pripoja k majetku mŕtveho.
§ 9
(1)
V zápise o úmrtí sa o mŕtvom uvádzajú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko (prípadne aj rodné priezvisko),
b)
dátum a miesto narodenia, rodné číslo,
c)
pohlavie,
d)
rodinný stav,
e)
štátne občianstvo,
f)
trvalý pobyt,
g)
hodina, deň, mesiac a rok úmrtia,
h)
príčina úmrtia,
i)
miesto úmrtia,
j)
meno, priezvisko a prípadne rodné priezvisko manžela (manželky),
k)
miesto, čas a spôsob pochovania (v prípade pochovania do mora).
(2)
Ak nie je možné presne zistiť príčinu úmrtia, uvádza sa pravdepodobná príčina úmrtia.
(3)
Ako miesto úmrtia sa uvedie meno námornej lode a zemepisná poloha, v ktorej sa nachádza v čase úmrtia, a úradný názov miesta vyloženia mŕtveho z námornej lode. Ak bol mŕtvy pochovaný do mora, do zápisu o úmrtí sa uvedie meno námornej lode, jej zemepisná poloha a poznámka o jeho pochovaní do mora.
(4)
Ak nie je možné zistiť niektoré z údajov podľa odseku 1, vyznačia sa ako neuvedené.
§ 10
(1)
Veliteľ námornej lode vykoná opatrenia nevyhnutné na uschovanie majetku mŕtveho.
(2)
Ku každému zápisu o úmrtí sa pripojí súpis všetkého majetku, ktorý mal mŕtvy na námornej lodi, podpísaný veliteľom námornej lode a dvoma členmi lodnej posádky ako svedkami.
(3)
Majetok mŕtveho odovzdá veliteľ námornej lode spolu s troma vyhotoveniami zápisu o úmrtí a súpisom majetku mŕtveho zastupiteľskému úradu.
§ 11
(1)
Veliteľ námornej lode zabezpečí umiestnenie mŕtveho v chladiarenskom priestore námornej lode.
(2)
O podmienkach uloženia mŕtveho do chladiarenského priestoru rozhodne lekár, ak je na námornej lodi prítomný, alebo v jeho neprítomnosti lodná rada zložená na tento účel z troch členov lodnej posádky. Jedným z členov lodnej rady je dôstojník zodpovedný za lekársku starostlivosť na námornej lodi.
(3)
O podmienkach odovzdania mŕtveho na pevninu rozhodne veliteľ námornej lode po dohode so zastupiteľským úradom.
(4)
Ak z prevádzkových dôvodov nemožno mŕtveho uložiť v chladiarenskom priestore, veliteľ námornej lode zabezpečí jeho dôstojné uloženie v inom vyhradenom priestore.
(5)
Ak námorná loď v priebehu 48 hodín od úmrtia dopláva do najbližšieho prístavu, veliteľ námornej lode odovzdá mŕtveho príslušným orgánom podľa dohody so zastupiteľským úradom v mieste pristátia námornej lode.
(6)
Ak námorná loď nemôže do 48 hodín od úmrtia doplávať do najbližšieho prístavu a mŕtvy nie je uložený v chladiarenskom priestore, ale v inom vyhradenom priestore, veliteľ námornej lode po uplynutí tohto času zabezpečí pochovanie mŕtveho do mora.
(7)
Ak by sa ponechaním mŕtveho na námornej lodi ohrozilo zdravie ostatných osôb, môže veliteľ námornej lode na základe odporúčania lekára, ak je na lodi prítomný, nariadiť pochovanie mŕtveho do mora aj pred uplynutím 48 hodín od jeho úmrtia. Na podmienky pochovania mŕtveho do mora sa vzťahuje odsek 2.
§ 12
Nezvestnosť alebo spadnutie osoby cez palubu
(1)
Ak sa stane člen lodnej posádky alebo cestujúci v priebehu plavby nezvestným alebo ak spadne cez palubu a nebol zachránený, vykoná veliteľ námornej lode bezodkladne záznam v lodnom denníku a najneskôr do 24 hodín spíše zápis o nezvestnosti alebo spadnutí osoby cez palubu.
(2)
Zápis podpíšu okrem veliteľa námornej lode aj dvaja členovia lodnej posádky ako svedkovia s uvedením dátumu vyhotovenia zápisu.
(3)
K zápisu sa priložia protokoly spísané s tými osobami, ktoré môžu poskytnúť akékoľvek údaje, ktoré majú priamy vzťah k nezvestnosti alebo spadnutiu osoby cez palubu.
(4)
Zápis a protokoly sa vyhotovujú v šiestich vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zostáva na námornej lodi, tri vyhotovenia odovzdá veliteľ námornej lode zastupiteľskému úradu a dve vyhotovenia sa pripoja k majetku nezvestného alebo osoby spadnutej cez palubu.
(5)
Na zabezpečenie majetku nezvestného alebo osoby spadnutej cez palubu vykoná veliteľ námornej lode primerane opatrenia podľa § 10. Na údaje v zápise sa primerane vzťahujú ustanovenia § 9.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Jozef Macejko v. r.