223/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
ZÁKON
z 15. mája 2001
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1a.
(2)
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami,1)
b)
nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c)
nakladanie s odpadmi z drahých kovov,3)
d)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,4)
e)
nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín.6)
(4)
Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na
a)
nakladanie s odpadmi z banskej činnosti,
b)
ukladanie odpadov na odkaliská,
c)
nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu,
d)
nakladanie s odpadmi z obalov.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi9) povinný sa jej zbaviť.
(2)
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
(3)
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
(4)
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
(5)
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
(6)
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2.
(7)
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia10) alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3.
(8)
Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
(9)
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
(10)
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(11)
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
(12)
Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
(13)
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4.
(14)
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
(15)
Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39.
(16)
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nepovažuje zariadenie, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.
(17)
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 3, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
(18)
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.
(19)
Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a)
je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b)
vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c)
je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a
d)
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.10b)
(20)
Kontaminované zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlórdifenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúcu aspoň jednu z týchto látok v množstve väčšom ako 0,005 percenta hmotnosti (ďalej len „polychlórované bifenyly") alebo zariadenie, ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyšky náplne, a ktoré nebolo dekontaminované.
(21)
Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností umožňujúca za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.
(22)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní polychlórované bifenyly, polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len „použité polychlórované bifenyly"), alebo kontaminované zariadenie alebo u ktorej sa polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenie nachádzajú.
§ 3
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je
a)
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä
1.
rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
2.
výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
3.
vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b)
zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c)
využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b),
d)
zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom,11) ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), b) alebo c).
DRUHÁ ČASŤ
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
§ 4
Základné ustanovenie
(1)
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) určuje ciele odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)] a pre polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia.
(2)
Program obsahuje názov orgánu, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu, držiteľovi polychlórovaných bifenylov a obci, ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, rozpočet odpadového hospodárstva, záväznú časť a smernú časť.
§ 5
Programy vydávané orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva
(1)
Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najmä na základe podkladov od krajských úradov životného prostredia a obvodných úradov životného prostredia a schvaľuje ho vláda. Program Slovenskej republiky uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
(2)
Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia vydávajú formou všeobecne záväznej vyhlášky záväznú časť programu kraja a záväznú časť programu okresu na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky spravidla na päť rokov.
(3)
Program podriadeného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť v súlade so záväznou časťou programu nadriadeného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
(4)
Záväzná časť programu Slovenskej republiky, záväzná časť programu kraja a záväzná časť programu okresu obsahujú cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Ciele zamerané na znižovanie množstva odpadov z obalov množstva polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a opatrenia na ich dosiahnutie sa musia uviesť v samostatnej časti programu Slovenskej republiky.
(5)
Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje zámery na vybudovanie zariadení nadregionálneho významu. Smerná časť programu kraja a programu okresu obsahuje zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi a zariadení na dekontamináciu kontaminovaných zariadení.
(6)
Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia sú povinné zverejniť návrhy svojich programov v mieste svojho sídla obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní tak, aby sa s nimi mohla oboznámiť verejnosť z dotknutého územia; návrhy programov zašlú aj orgánom štátnej správy dotknutým podľa osobitných predpisov12) a obvodný úrad životného prostredia aj obciam z dotknutého územia.
(7)
Verejnosť, dotknuté orgány štátnej správy a obce majú právo podať v lehote, počas ktorej je návrh programu verejne prístupný podľa odseku 6, písomné pripomienky príslušnému úradu.
(8)
Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia sú povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu a prihliadať na podané písomné pripomienky pri dopracúvaní programu.
(9)
Program možno po dohode príslušných úradov vydať spoločne i pre územie viacerých okresov alebo ich častí.
(10)
Program je podkladom na opatrenia na obmedzovanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi, na dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.
(11)
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore so záväznou časťou príslušného programu kraja a so záväznou časťou príslušného programu okresu.
(12)
Ak sa v čase po vydaní programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu, ministerstvo, krajský úrad životného prostredia alebo obvodný úrad životného prostredia sú povinné aktualizovať program Slovenskej republiky, program kraja alebo program okresu. Na aktualizáciu programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 10.
(13)
Ministerstvo, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto je držiteľom odpadu alebo nakladá s odpadmi alebo je držiteľom polychlórovaných bifenylov, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)
§ 6
Program pôvodcu odpadu a program obce
(1)
Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou14) (ďalej len „drobné stavebné odpady“), obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke14a) alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa tohto zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
(2)
Záväzná časť programu pôvodcu odpadu okrem údajov podľa § 5 ods. 4 obsahuje opatrenia na zníženie vzniku odpadov.
(3)
Smerná časť programu pôvodcu odpadu obsahuje údaje podľa § 5 ods. 5.
(4)
Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.
(5)
Do štyroch mesiacov od vydania programu okresu alebo programu kraja podľa § 5 ods. 2 je pôvodca odpadu povinný vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Ak v rozhodnutí nie je ustanovené inak, schválením nového programu pôvodcu odpadu platnosť predchádzajúceho programu zanikne.
(6)
Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zastaví konanie o schvaľovaní programu pôvodcu odpadu podľa § 74 ods. 6 z dôvodu rozporu so záväznou časťou programu okresu, pôvodca odpadu je povinný bezodkladne predložiť na schválenie opätovne program zosúladený a upravený s programom okresu.
(7)
Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce, ktorej územia sa jeho program týka. Pred predložením programu na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je pôvodca odpadu povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci, ktorej územia sa jeho program týka. Pri počte obcí presahujúcom 30 môže pôvodca odpadu zaslať obciam oznámenie o vypracovaní programu a informáciu, kde možno do programu nahliadnuť a dokedy sa možno k nemu vyjadriť. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)
(8)
Na vypracovanie programu obce platia rovnako ustanovenia odsekov 2 až 6.
(9)
Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)
(10)
V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre obce.
§ 6a
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
(1)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný vypracovať a dodržiavať program so zameraním na dekontamináciu kontaminovaných zariadení a nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi. Ak je držiteľ polychlórovaných bifenylov zároveň pôvodcom odpadu, ktorý je povinný vypracovať program podľa § 6, môže obidva programy zlúčiť a vypracovať jeden program so samostatnými časťami.
(2)
Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov okrem údajov podľa § 5 ods. 4 obsahuje aj opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení, termín, do ktorého sa dekontaminácia alebo zneškodnenie vykoná, a ak ide o zariadenia podľa § 40a ods. 11, aj údaj o ich životnosti. Smerná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje údaje podľa § 5 ods. 5. Ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 a 10 platia rovnako.
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Prvý oddiel
Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva
§ 7
Udeľovanie súhlasu
(1)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
a)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b)
b)
zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
c)
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b)
d)
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c),
e)
na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas podľa tohto zákona, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení,
f)
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
g)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov,
h)
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
i)
prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike,
j)
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
k)
uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
l)
zber alebo spracovanie starých vozidiel,
m)
dekontamináciu,
n)
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo g),
o)
zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého (§ 40b ods. 1),
p)
odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 7),
(2)
Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu na dekontamináciu obsahuje
a)
druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), g) alebo l), aj množstvo odpadov,
b)
určenie miesta nakladania s odpadmi alebo zberu alebo spracovania starých vozidiel; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), i) alebo p),
c)
spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. p), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,
d)
čas, na ktorý sa súhlas udeľuje,
e)
pri zariadeniach na nakladanie s nebezpečnými odpadmi aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia,
f)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(3)
Súhlas podľa odseku 1 písm. a), c), d), e) a h) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a)
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
b)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
(4)
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje
a)
triedu skládky odpadov,
b)
podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c)
parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d)
schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.
(5)
Súhlas podľa odseku 1 písm. m) obsahuje
a)
typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
b)
určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)
čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(6)
Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 možno vydať, len ak
a)
odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)
hodnotenie vplyvu na životné prostredie14c) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,
c)
zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
(7)
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa odseku 1 písm. o) a súhlas na dekontamináciu možno udeliť len na určitý čas, najviac na tri roky.
(8)
Platnosť súhlasu podľa odseku 7 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
(9)
Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja a programu okresu, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa súhlas podľa odseku 8 nepredĺži.
(10)
Uzatvorenie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. k) overí príslušný obvodný úrad životného prostredia vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzatvorení skládky vydá potvrdenie.
§ 8
Autorizácia
(1)
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi15) na výkon činností uvedených v odseku 3.
(2)
Vykonávať činnosti podľa odseku 3 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom podnikateľ len na základe autorizácie udelenej ministerstvom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na
a)
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 41),
b)
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov (§ 42),
c)
spracovanie starých vozidiel (§ 49 až 54),
(4)
Ministerstvo môže autorizáciu udeliť jednotlivo na každú činnosť alebo spolu na viac činností.
§ 9
Podmienky udelenia autorizácie
(1)
Podmienkou udelenia autorizácie fyzickej osobe-podnikateľovi je
a)
bezúhonnosť,
b)
trvalý pobyt16) na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát"),
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie alebo jeho zodpovedný zástupca,17)
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti.
(2)
Podmienkou udelenia autorizácie právnickej osobe-podnikateľovi je
a)
bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
b)
sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky alebo v niektorom z členských štátov,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby,
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, pri ktorom dôjde k ohrozeniu života ľudí alebo životného prostredia.18)
(4)
Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti, na ktorú sa udeľuje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie podľa tohto zákona (§ 76).
(5)
Pri autorizácii podľa § 8 ods. 3 písm. b), v rámci ktorej sa vykonáva regenerácia odpadových olejov (§ 42 ods. 2) alebo ich zhodnocovanie využitím ako palivo podľa položky R1 prílohy č. 2, je súčasťou technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia aj zabezpečenie opatrení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí a zabezpečenie použitia technológie zodpovedajúcej úrovni najlepšej dostupnej technológie; ak ide o zariadenia povolené a prevádzkované podľa osobitného predpisu, musí použitá technológia zodpovedať úrovni najlepšej dostupnej techniky;18a) ak ide o regeneráciu odpadových olejov obsahujúcich polychlórované bifenyly, súčasťou technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia je aj zabezpečenie postupu umožňujúceho úplné odstránenie polychlórovaných bifenylov z regenerovaných olejov alebo zníženie ich obsahu na najviac 0,005 percenta hmotnosti.
§ 10
Obsah žiadosti o udelenie autorizácie
(1)
Fyzická osoba-podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“); ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,17) uvedie aj jeho osobné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo (IČO),
f)
osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby (§ 11), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží
a)
výpis z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie nie starší ako tri mesiace,
b)
oprávnenie na podnikanie na činnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa žiada o udelenie autorizácie, a výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra nie starší ako 30 dní,
c)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
d)
odborný posudok v zmysle § 9 ods. 4.
(3)
Právnická osoba-podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,17) uvedie aj jeho osobné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo (IČO),
f)
osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby (§ 11), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi,19)
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(4)
K žiadosti podľa odseku 3 sa priloží
a)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho členov nie starší ako tri mesiace,
b)
oprávnenie na podnikanie na činnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa žiada o udelenie autorizácie, a výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní,
c)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
d)
odborný posudok podľa § 9 ods. 4,
§ 11
Odborne spôsobilá osoba
(1)
Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.
(2)
Za odborne spôsobilú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b)
má vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického smeru alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s odpadmi alebo má stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi, alebo má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej desať rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi,
c)
úspešne vykonala skúšku podľa odseku 3.
(3)
Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov12) a súvisiacich slovenských technických noriem. Skúšku zabezpečuje ministerstvo.
(4)
Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(5)
Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb.
§ 12
Žiadosť o udelenie autorizácie podáva podnikateľ ministerstvu.
§ 13
Udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie a zmena autorizácie
(1)
Rozhodnutie o udelení autorizácie fyzickej osobe-podnikateľovi obsahuje
a)
jej obchodné meno a miesto podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje o odborne spôsobilej osobe (§ 11),
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
čas, na ktorý sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.
(2)
Rozhodnutie o udelení autorizácie právnickej osobe-podnikateľovi obsahuje
a)
jej obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, osobné údaje jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, ako aj osobné údaje o odborne spôsobilej osobe (§ 11),
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
čas, na ktorý sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.
(3)
Osoba, ktorá je držiteľom autorizácie, musí raz za tri roky zabezpečiť odborný posudok oprávnenej osoby o stave plnenia technických požiadaviek ustanovených týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ako aj o stave plnenia podmienok a požiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone činnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného posudku zašle ministerstvu do 14 dní od jeho prijatia od oprávnenej osoby.
(4)
Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie, a to do 15 dní od vzniku zmeny.
(5)
Držiteľ autorizácie môže požiadať o jej predĺženie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená. V žiadosti o predĺženie autorizácie sa uvedú dôvody žiadosti a priloží sa odborný posudok podľa odseku 3.
(6)
Autorizáciu možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená.
(7)
Ministerstvo vedie register osôb, ktorým bola udelená autorizácia.
(8)
Autorizácia má platnosť na celom území Slovenskej republiky.
(9)
Ministerstvo môže na základe oznámenia podľa odseku 4 alebo z vlastného podnetu, ak o to držiteľ autorizácie požiada, rozhodnutie o udelení autorizácie zmeniť.
(10)
Ministerstvo na základe oznámenia podľa odseku 4 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení autorizácie zmení, ak
a)
ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,
b)
držiteľ autorizácie požiada o zúženie rozsahu činností, na ktorých výkon mu bola udelená autorizácia, alebo
c)
z oznámených alebo inak zistených skutočností je preukázané, že držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok na udelenie autorizácie.
§ 14
Zánik autorizácie, zrušenie autorizácie a pozastavenie výkonu činnosti
(1)
Autorizácia zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá je držiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením za mŕtveho, ak vo výkone autorizovanej činnosti nepokračuje ustanovený správca dedičstva20) alebo dedič za podmienok podľa odsekov 2 a 3,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie,
c)
rozhodnutím ministerstva o zrušení autorizácie,
d)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
e)
zrušením konkurzu vyhláseného na držiteľa autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok držiteľa autorizácie nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa autorizácie pre nedostatok majetku.
(2)
Ak v prípade smrti fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom autorizácie a ktorá nemala ustanoveného zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený správca dedičstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu činností, na ktoré bola udelená autorizácia, až do skončenia konania o prejednanie dedičstva.
(3)
Ak chce dedič pokračovať vo vykonávaní prác, na ktoré bola udelená autorizácia, je povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od ukončenia konania o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom, a oznámiť ministerstvu údaje podľa § 10.
(4)
Ministerstvo zruší autorizáciu, ak
a)
osoba, ktorá je držiteľom autorizácie, o to požiada,
b)
dedič nepostupuje podľa odseku 3,
c)
ustanovená odborne spôsobilá osoba prestane spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti,
d)
ten, kto je držiteľom autorizácie, prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
e)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie.
(5)
Ministerstvo môže zrušiť autorizáciu, ak držiteľ autorizácie opätovne alebo závažným spôsobom porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie; za opätovné porušenie sa považuje aj nezaslanie odborného posudku podľa § 13 ods. 3 v náhradnej lehote určenej ministerstvom.
§ 15
Registrácia
(1)
Podnikateľ, ktorý vykonáva zber alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na obvodnom úrade životného prostredia v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu alebo prepravy odpadov potrebný súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na podnikateľa, ktorý zariadi, obstará alebo vykoná21) pre tretiu osobu alebo na jej účet zneškodnenie odpadov alebo zhodnotenie odpadov, ak túto činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia vykoná registráciu podľa odsekov 1 a 2 na základe písomného oznámenia podnikateľa o začatí vykonávania činnosti, na základe ktorej mu vzniká povinnosť registrácie; podnikateľovi vydá o tom potvrdenie.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia vedie zoznam registrovaných osôb podľa odsekov 1 a 2.
§ 16
Vyjadrenie
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva dávajú vyjadrenie k
a)
zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,22)
b)
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k dokumentácii predkladanej na územné konanie,23) k projektovej dokumentácii predkladanej na stavebné konanie,24) k navrhovanému spôsobu naloženia s odpadmi v rámci konania o odstránení stavby24a) a k dokumentácii predkladanej na konanie o povolenie terénnych úprav,24b) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebných odpadov a odpadov z demolácií (§ 40c ods. 1),
c)
pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
d)
prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike.25)
e)
dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti,25a) ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie odpadu.
§ 17
Spoločné ustanovenie
Ak má byť súhlas podľa § 7 alebo vyjadrenie podľa § 16 podkladom na vydanie rozhodnutia o stavbe, zariadení alebo činnosti podľa iného zákona, orgán štátnej správy vydávajúci takéto rozhodnutie môže rozhodnutie vydať až po oboznámení sa s obsahom súhlasu alebo vyjadrenia podľa tohto zákona.
Druhý oddiel
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
§ 18
Spoločné ustanovenia
(1)
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
(2)
Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
(3)
Zakazuje sa
a)
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b)
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)
zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov podľa položky D6 a zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D4 a D7 uvedených v prílohe č. 3,
d)
vykonávať nedovolenú prepravu odpadov (§ 38),
e)
vykonávať bez súhlasu podľa § 7 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa § 7 vyžaduje,
f)
prevádzkovať po 31. decembri 2008 skládku odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2, ktorá nespĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
g)
vykonávať skládkovanie
1.
kvapalných odpadov,
2.
odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3.
infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
4.
opotrebovaných pneumatík a
okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5.
odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5,
h)
riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
i)
zneškodniť odpad úpravou pôdnymi procesmi podľa položky D2 uvedenej v prílohe č. 3 okrem biodegradácie.
j)
oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov na účel ich opätovného použitia,
k)
dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi,
l)
spaľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly na lodiach,
m)
uvádzať na trh vozidlá (§ 49 ods. 4) obsahujúce materiály a súčiastky, ktoré obsahujú olovo, kadmium, ortuť alebo šesťmocný chróm, okrem ustanovených prípadov [§ 68 ods. 3 písm. p)],
o)
zneškodňovať odpad z výroby oxidu titaničitého vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedenej v prílohe č. 3 na pôde tvoriacej poľnohospodársky pôdny fond.
(4)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
(5)
Ak je držiteľ odpadu podľa odseku 4 známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad životného prostredia, na ktorého území sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
(6)
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
(7)
Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 6, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 7, alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
(8)
Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a)
je pôvodcom odpadu,
b)
neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov,26) alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu,27) alebo
c)
mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
(9)
Ak sa v konaní podľa odseku 8 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 8 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti; odsek 7 druhá veta platí rovnako.
(10)
Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.
(11)
Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 9 alebo 10, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom.
(12)
Odpad určený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadom až do začatia jeho zhodnocovania činnosťami R1 až R10 podľa prílohy č. 2.
§ 19
Povinnosti držiteľa odpadu
(1)
Držiteľ odpadu je povinný
a)
zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)],
b)
zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c)
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,28)
d)
zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
e)
zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
f)
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
g)
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení,
h)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
i)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,29)
j)
predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi,
k)
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
l)
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk25) alebo ich vývoz podľa štvrtej časti tohto zákona,
m)
zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,
n)
na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.
(2)
Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program podľa § 6.
(3)
Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je okrem povinností podľa odseku 1 povinný
a)
zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
b)
vyžadovať preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy alebo iný odpad [§ 68 ods. 3 písm. n)]; bez preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad prevziať ani vykúpiť,
c)
viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmena b), ako aj o druhoch a množstve odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených.
d)
farebné kovy alebo iný kovový odpad pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z koľajových vedení, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, koľajových vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky, že z takýchto zariadení pochádzajú, vykupovať iba od prevádzkovateľov dráh a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
e)
farebné kovy alebo iný kovový odpad pozostávajúci z dopravných značiek a dopravných zariadení alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupovať iba od správcov pozemných komunikácií a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe.
(4)
Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia odseku 1 písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i).
(5)
Na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, sa ustanovenia odsekov 1 až 3 nevzťahujú s výnimkou prípadu podľa odseku 4.
(6)
Ak je držiteľom odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu (ďalej len „dopravca"), vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia odseku 1 písm. i), j) a k).
(7)
Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. p), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. f), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu a odpadu uvedeného v § 43; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d) až f). Ustanovenia osobitných predpisov30a) nie sú postupom podľa tohto odseku dotknuté.
(8)
Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 7, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa odseku 7; po jeho prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 7 sa táto vec nepovažuje za odpad.
(9)
Plnenie povinností držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, je povinná zabezpečiť táto právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ.
§ 20
Povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov na území Slovenskej republiky
(1)
Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečných odpadov30b) (ďalej len „odosielateľ nebezpečných odpadov"), je povinný
a)
zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s týmto zákonom a v prípade, že sa na prepravu nebezpečných odpadov vyžaduje súhlas podľa § 7, aj v súlade s týmto súhlasom,
b)
vykonať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí;31) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.32)
(2)
Odosielateľ nebezpečných odpadov a ten, komu sú podľa zmluvy uvedenej v odseku 1 nebezpečné odpady určené (ďalej len „príjemca nebezpečných odpadov") sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov; v prípade, že súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal krajský úrad životného prostredia, aj tomuto úradu,
c)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu nakladania s odpadmi v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu33) a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
d)
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73).
(3)
Odosielateľ nebezpečných odpadov, príjemca nebezpečných odpadov a dopravca sú pri preprave nebezpečných odpadov povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečných odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)].
(4)
Príjemca nebezpečných odpadov je povinný do 10 dní po prevzatí zásielky odpadu zaslať sprievodný list nebezpečných odpadov potvrdený podľa odseku 3 odosielateľovi nebezpečných odpadov, obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov a v prípade, že súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal krajský úrad životného prostredia, aj tomuto úradu, ak tento zákon vo štvrtej časti neustanovuje inak.
§ 21
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný
a)
zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo c),
b)
prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenie na zneškodňovanie odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom podľa § 7 ods. 1 písm. f),
c)
zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
d)
zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený,
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
f)
viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie, o spôsobe nakladania s nimi, ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, aj o obsahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)],
g)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena f) príslušnému obvodnému úradu životného prostredia,
h)
na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,
i)
umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v odpadovom hospodárstve výkon činností podľa § 19 ods. 1 písm. i),
j)
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k)
oznamovať bezodkladne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa
položiek D1, D5 a D10 uvedených v prílohe č. 3,
l)
odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov,
m)
na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu,
n)
ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr tri dni vopred písomne ohlásiť obvodnému úradu životného prostredia, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti.
(2)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa odseku 1 povinný
a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie súhlasu,
b)
prevádzkovanie skládky odpadov zabezpečovať osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu19) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov,
c)
v ustanovených prípadoch uchovávať najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať výsledky analytickej kontroly odpadov [§ 68 ods. 3 písm. n)],
d)
zabezpečovať odborné a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
e)
skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou [§ 7 ods. 4 písm. d)].
(3)
Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí musí byť súčasťou zámeru navrhovateľa pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.34)
(4)
V prípade podľa odseku 1 písm. h), ak je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v primeranom čase a v plnej výške, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade nákladov možno postupovať podľa osobitného predpisu.35)
(5)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v súvislosti so spaľovaním odpadov.
(6)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(7)
Odpady možno skladovať najdlhšie jeden rok. Na dlhšie skladovanie môže obvodný úrad životného prostredia dať súhlas len výnimočne, najmä ak sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
§ 22
Účelová finančná rezerva
(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.36) Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.
(2)
Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov)36) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
(3)
Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta takto:
R = Q x A,
A = CN : K,
kde R je odvod na tvorbu účelovej finančnej rezervy v Sk za rok,
Q je množstvo uložených odpadov za rok v tonách,
A je výška odvodu na jednotkové množstvo odpadov v Sk vypočítaná jednorazovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona,
CN sú projektovou dokumentáciou navrhované investičné náklady na uzavretie, rekultiváciu a prevádzkové náklady na monitorovanie skládky odpadov v Sk,
K je voľná kapacita skládky odpadov pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona v čase výpočtu v tonách.
(4)
Pri skládkach odpadov, ktorých životnosť v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona je kratšia ako desať rokov, prevádzkovateľ skládky odpadov na tvorbu účelovej finančnej rezervy odvádza ročne najmenej 10 % projektovou dokumentáciou navrhovaných investičných a prevádzkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, najmenej však 70 Sk a pri skládkach na inertný odpad najmenej 20 Sk za tonu odpadov uloženej po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(5)
Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte37) prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky účelovej finančnej rezervy povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu, na ktorý bude prostriedky účelovej finančnej rezervy každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov účelovej finančnej rezervy na účel uvedený v odseku 1.
(6)
Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(7)
Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. k) na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno čerpať do výšky určenej v písomnom potvrdení, ktorým príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vopred potvrdí oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov. Tento postup sa neuplatní v prípadoch, keď prevádzkovateľ skládky odpadov plní povinnosť podľa odseku 10 alebo obec plní povinnosť podľa odseku 12, alebo keď je vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy už oprávnený voľne s nimi nakladať (odsek 13).
(8)
Ak sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol pred ukončením uzavretia, rekultivácie alebo monitorovania skládky po jej uzavretí ukončiť svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského oprávnenia38) všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 7.
(9)
Ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bolo prevádzkovateľovi skládky odpadov povolené vyrovnanie39) pred ukončením uzavretia, rekultivácie alebo monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení vyrovnania všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 7.
(10)
Prevádzkovateľ skládky odpadov uvedený v odseku 8 alebo 9 je povinný ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie, deň zrušenia živnostenského oprávnenia alebo deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení vyrovnania previesť prostriedky vytvorenej účelovej finančnej rezervy na účet obce, na ktorú prechádza právo nakladať s týmito prostriedkami.
(11)
V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu,40) uznesenia o potvrdení núteného vyrovnania41) alebo uznesenia o potvrdení vyrovnania42) prechádzajú na prevádzkovateľa skládky odpadov späť všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré prešli na obec podľa odseku 9; to neplatí, ak sa v dôsledku zrušenia konkurzu prevádzkovateľ zrušuje podľa osobitného predpisu.43) Prechod práv a povinností súvisiacich s uzavretím, rekultivovaním a monitorovaním skládky odpadov vrátane prechodu práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy z obce na prevádzkovateľa skládky oznámi obci prevádzkovateľ skládky odpadov bezodkladne.
(12)
Obec, na ktorú prešli práva a povinnosti vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy podľa odseku 9, je povinná previesť prevedené prostriedky účelovej finančnej rezervy na osobitný účet prevádzkovateľa skládky odpadov (odsek 5) do 14 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 11.
(13)
Vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy je po skončení monitorovania skládky odpadov v lehote určenej v projektovej dokumentácii (§ 21 ods. 2) oprávnený na základe potvrdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej rezervy voľne nakladať.
(14)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli práva a povinnosti súvisiace s uzatvorením, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov, sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) a príslušným daňovým orgánom kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a správnosti jej čerpania.
(15)
Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou podľa osobitných predpisov.44)
ŠTVRTÁ ČASŤ
DOVOZ, VÝVOZ A TRANZIT ODPADOV
§ 23
Základné ustanovenia
(1)
Na účely tohto zákona sa považuje za
a)
dovoz odpadov – preprava odpadov cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky,
b)
vývoz odpadov – preprava odpadov cez štátnu hranicu z územia Slovenskej republiky na územie iného štátu,
c)
tranzit odpadov – preprava odpadov od vstupného pohraničného colného orgánu k výstupnému pohraničnému colnému orgánu v Slovenskej republike bez skladovania na jej území,
d)
príslušný úrad štátu vývozu – úrad ustanovený štátom, z ktorého sa zásielka odpadov odosiela,
e)
príslušný úrad štátu dovozu – úrad ustanovený štátom, do ktorého je zásielka odpadov určená,
f)
príslušný úrad štátu tranzitu – úrad ustanovený štátom, ktorým zásielka odpadov prechádza,
g)
príslušný úrad na území Slovenskej republiky – ministerstvo,
h)
žiadateľa o prepravu odpadov cez štátnu hranicu (ďalej len „žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov“) – fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je pôvodcom odpadu; ak to nie je možné, tak osoba, ktorá zhromažďuje odpady, spracováva odpady, obchoduje s odpadmi alebo ktorá zariadi, obstará alebo vykoná21) pre tretiu osobu alebo na jej účet zneškodnenie odpadov alebo zhodnotenie odpadov, alebo ak tieto osoby nie sú známe alebo oprávnené na danú činnosť, tak iný držiteľ odpadu, ktorý žiada o vývoz odpadu. Pri dovoze odpadov a tranzite odpadov sa za žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov považuje osoba určená podľa práva štátu vývozu; ak žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov nebol takto určený, tak osoba, ktorá je držiteľom odpadu,
i)
príjemcu odpadov – fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ku ktorej sa odpady prepravujú na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
j)
tlačivo oznámenia – doklad o oznámení prepravy odpadov cez štátnu hranicu, ktorý tvorí súčasť žiadosti o povolenie dovozu odpadov, vývozu odpadov alebo tranzitu odpadov a sprevádza odpady pri ich dovoze, vývoze a tranzite,
k)
tlačivo hlásenia – doklad o preprave a trase prepravy odpadov cez štátnu hranicu, ktorý sprevádza odpady pri ich dovoze, vývoze a tranzite.
(2)
Odpady určené na zhodnotenie sa na účely riadenia, kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu zaraďujú do
a)
Zeleného zoznamu odpadov, ak sú pre ne v Slovenskej republike vytvorené dostatočné podmienky na zhodnotenie, vyhovujúce z hľadiska ochrany životného prostredia,
b)
Žltého zoznamu odpadov, ak vykazujú jednu alebo viac nebezpečných vlastností alebo ak pre ne nie sú v Slovenskej republike vytvorené dostatočné podmienky na zhodnotenie, vyhovujúce z hľadiska ochrany životného prostredia,
c)
Červeného zoznamu odpadov, ak obsahujú látky, ktoré bežne vykazujú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo niekoľko nebezpečných vlastností.
(3)
Zakázaný je
a)
dovoz odpadov určených na zneškodnenie okrem dovozu odpadov vzniknutých pri pasívnom zušľachťovacom styku,45) pričom predmetom zušľachťovania sú odpady,
b)
vývoz odpadov určených na zneškodnenie okrem vývozu do štátov, ktoré sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a sú tiež stranami Bazilejského dohovoru,46) ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Táto výnimka neplatí v prípade, ak sa na území Slovenskej republiky nachádza zariadenie na zneškodňovanie odpadov s dostatočnou kapacitou a na porovnateľnej technickej úrovni,
c)
vývoz nebezpečných odpadov určených na zhodnotenie okrem vývozu do členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
d)
dovoz odpadov určených na spaľovanie vrátane využitia ako paliva alebo na získanie energie iným spôsobom podľa položky R1 prílohy č. 2 okrem dovozu odpadov vzniknutých pri pasívnom zušľachťovacom styku, pričom predmetom zušľachťovania sú odpady, a okrem dovozu odpadov na zhodnotenie z členských štátov; ak ide o dovoz uskutočňovaný po 31. decembri 2006, táto výnimka sa vzťahuje iba na prípady, ak zhodnotenie má byť vykonané v zariadení povolenom a prevádzkovanom podľa osobitného predpisu.18a)
e)
vývoz odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov na účely ich zhodnotenia v ustanovených prípadoch [§ 68 ods. 3 písm. r)].
(4)
Na účely vývozu podľa odseku 3 písm. c) sa za nebezpečný odpad považuje odpad, ktorý je
a)
uvedený v prílohe VIII Bazilejského dohovoru,
b)
označený ako nebezpečný v Katalógu odpadov,
c)
zaradený do Žltého zoznamu odpadov a jeho kódové označenie začína písmenom A alebo je zaradený do Červeného zoznamu odpadov,
d)
uvedený v prílohe IX Bazilejského dohovoru a obsahuje látky uvedené v prílohe I Bazilejského dohovoru v rozsahu, ktorý spôsobuje prejavenie sa nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III Bazilejského dohovoru.
§ 24
Kaucia
(1)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný pred začatím prepravy odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov a do Červeného zoznamu odpadov cez štátnu hranicu zložiť kauciu na úhradu nákladov spojených s navrátením odpadov do štátu pôvodu a s ich zneškodnením pre prípad, ak príjemca odpadov odpady neprevezme. Splnenie tejto povinnosti je žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov povinný preukázať pred vydaním povolenia na dovoz odpadov alebo povolenia na vývoz odpadov.
(2)
Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných nákladov na prepravu odpadov a na ich zneškodnenie, a to vo výške jeden a pol násobku týchto nákladov.
(3)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov zloží kauciu vo výške určenej podľa odseku 2 v banke tak, že viaže na svojom účte finančné prostriedky vo výške kaucie na neurčitý čas v prospech ministerstva.
(4)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný po uskutočnení prepravy bezodkladne, najneskôr do 30 dní od uskutočnenia prepravy, predložiť ministerstvu potvrdenie o prevzatí odpadov príjemcom odpadov. Ak žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov neuskutoční túto prepravu, predloží ministerstvu záväzné prehlásenie, že preprava sa neuskutoční. V oboch prípadoch dá ministerstvo bezodkladne, najneskôr do 10 dní od predloženia potvrdenia o prevzatí odpadov príjemcom odpadov alebo prehlásenia, že preprava sa neuskutoční, súhlas na zrušenie vkladu zriadeného podľa odseku 3.
Prvý oddiel
Dovoz odpadov určených na zhodnotenie
§ 25
Zelený zoznam odpadov
(1)
Pri dovoze odpadov určených na zhodnotenie zaradených do Zeleného zoznamu odpadov musia byť odpady sprevádzané tlačivom hlásenia [§ 68 ods. 3 písm. g)].
(2)
Tlačivo hlásenia musí byť podpísané držiteľom odpadu.
(3)
Po skončení prepravy odošle príjemca odpadov vyplnené tlačivo hlásenia do troch dní po prevzatí zásielky ministerstvu.
§ 26
Žltý zoznam odpadov
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz odpadov určených na zhodnotenie, ktorý je zaradený do Žltého zoznamu odpadov, podáva žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov ministerstvu; kópiu zašle príjemcovi odpadov, príslušnému úradu štátu vývozu a príslušnému úradu štátu tranzitu. Žiadosť môže namiesto žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov podať aj príslušný úrad štátu vývozu.
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz odpadov, ktoré sú v štáte vývozu zaradené do Zeleného zoznamu odpadov a v Slovenskej republike do Žltého zoznamu odpadov, podáva príjemca odpadov.
(3)
Žiadosti podľa odsekov 1 a 2 obsahujú najmä
a)
údaje o pôvode, zložení a množstve odpadov určených na zhodnotenie; meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko, ak je ich pôvodcom fyzická osoba, a obchodné meno a sídlo, ak je ich pôvodcom právnická osoba (ďalej len „identifikačné údaje“), a v prípade odpadov rôzneho pôvodu podrobný zoznam odpadov a ak sú známi pôvodcovia, aj ich identifikačné údaje,
b)
plány prepravnej trasy a pri nebezpečných odpadoch aj spôsob poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu,
c)
opatrenia na zaručenie bezpečnej prepravy, najmä zo strany dopravcu,
d)
osobné údaje príjemcu odpadov, identifikáciu a umiestnenie zariadenia oprávneného na zhodnotenie odpadov, druh a čas platnosti oprávnenia vydaného na účely prevádzky zariadenia,
e)
plánovanú metódu zneškodnenia zvyšných odpadov po uskutočnení zhodnotenia,
f)
množstvo zhodnotiteľného materiálu v pomere k množstvu zvyšných odpadov,
g)
odhadovanú hodnotu zhodnotiteľného materiálu,
h)
vyplnené tlačivo oznámenia.
(4)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný preukázať, že má s príjemcom odpadov uzavretú zmluvu,47) ktorej predmetom je zhodnotenie odpadov a v ktorej je dohodnutý záväzok
a)
žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov prevziať odpady späť, ak sa dovoz odpadov neuskutoční tak, ako sa plánoval alebo sa uskutoční v rozpore s týmto zákonom,
b)
príjemcu odpadov oznámiť v prípade vývozu odpadov na zhodnotenie do iného štátu túto skutočnosť príslušnému úradu pôvodného štátu vývozu,
c)
príjemcu odpadov zaslať bezodkladne žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, najneskôr však do 180 dní po prijatí odpadov potvrdenie, že odpady sa zhodnotili v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
(5)
Zmluva uzatvorená podľa odseku 4 je prílohou žiadostí podľa odsekov 1 a 2.
(6)
Pri preprave odpadov cez štátnu hranicu medzi dvoma zariadeniami tej istej právnickej osoby sa môže zmluva podľa odseku 4 nahradiť písomným prehlásením tejto právnickej osoby o zhodnotení odpadov.
(7)
V prípade prepravy odpadov určených na zhodnotenie cez štátnu hranicu od pôvodného príjemcu odpadov do iného štátu sa takáto ďalšia preprava považuje za vývoz odpadov.
(8)
Žiadosť podanú v súlade s odsekmi 1 až 6 ministerstvo potvrdí žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov do troch pracovných dní od jej doručenia a kópiu potvrdenia doručí ostatným dotknutým príslušným úradom a príjemcovi odpadov. Žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti podľa odsekov 1 až 6, ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov vráti.
§ 27
Námietky, povolenie a podmienky dovozu odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov
(1)
V prípade dovozu odpadov zo štátov, ktoré sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je ministerstvo oprávnené
a)
do 30 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8
1.
vzniesť k preprave odpadov písomné námietky alebo
2.
dať k preprave odpadov písomné povolenie, alebo
b)
do 20 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8 písomne určiť podmienky prepravy odpadov a
c)
v prípade podľa písmena a) bodu 2 a písmena b) určiť výšku kaucie, ktorú musí žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov zložiť pred začatím prepravy.
(2)
V prípade dovozu odpadov zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je ministerstvo oprávnené
a)
do 60 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8 vzniesť k preprave odpadov písomné námietky alebo
b)
do 70 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8 udeliť k preprave odpadov písomné povolenie, alebo prepravu zamietnuť,
c)
do 60 dní od odoslania potvrdenia podľa § 26 ods. 8 písomne určiť podmienky prepravy odpadov,
d)
určiť výšku kaucie, ktorú musí žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov zložiť pred začatím prepravy.
(3)
Námietky podľa odsekov 1 a 2 možno vzniesť, ak
a)
dovoz nie je v súlade s cieľmi programu Slovenskej republiky,
b)
dovoz nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany životného prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo ochrany zdravia ľudí,
c)
žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov alebo príjemca odpadov v minulosti uskutočnil nedovolenú prepravu odpadov cez štátnu hranicu (§ 38),
d)
zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
e)
pomer zhodnotiteľnej a nezhodnotiteľnej časti odpadov, odhadnutá hodnota materiálu, ktorý sa má v konečnej fáze zhodnotiť, alebo pomer nákladov na zhodnotenie k nákladom na zneškodnenie nezhodnotiteľnej časti je nevýhodný ekonomicky alebo z hľadiska ochrany životného prostredia.
(4)
Námietky, povolenie alebo podmienky podľa odsekov 1 a 3 zašle ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, ostatným dotknutým príslušným úradom a príjemcovi odpadov. Určené podmienky dovozu odpadov zapisuje ministerstvo do tlačiva oznámenia. Ak sa uplatnia námietky, dovoz sa neuskutoční.
(5)
Ak ministerstvo udelí povolenie na dovoz odpadov, potvrdí ho na tlačive oznámenia. Ak v povolení na dovoz odpadov nie je uvedené inak, stráca povolenie platnosť uplynutím jedného roka od jeho vydania.
§ 28
Preprava odpadov zaradených do Žltého zoznamu cez štátnu hranicu
(1)
Preprava odpadov určených na zhodnotenie cez štátnu hranicu, ktorá sa uskutočňuje z členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, sa môže začať uplynutím lehoty podľa § 27 ods. 1 písm. a), ak k nej neboli oznámené žiadne námietky. Ak všetky dotknuté príslušné úrady dajú k preprave odpadov písomné povolenie, preprava cez štátnu hranicu sa môže začať ihneď po tom, ako sa tieto povolenia žiadateľovi doručili.
(2)
Preprava odpadov určených na zhodnotenie cez štátnu hranicu, ktorá sa uskutočňuje zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, sa môže začať až po doručení písomného povolenia na prepravu odpadov cez štátnu hranicu žiadateľovi.
(3)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov doručí najneskôr tri pracovné dni pred začatím prepravy odpadov kópiu vyplneného tlačiva hlásenia ministerstvu, ostatným dotknutým príslušným úradom a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste príjemcu odpadov. Dopravca je povinný odovzdať jednu kópiu tlačiva hlásenia vstupnému pohraničnému colnému orgánu; vstupný pohraničný colný orgán je po potvrdení vstupu odpadov na územie Slovenskej republiky povinný zaslať bezodkladne ním potvrdenú kópiu tlačiva hlásenia ministerstvu.
(4)
Ku každej zásielke odpadov musí byť priložená kópia tlačiva hlásenia a rovnopis tlačiva oznámenia. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na preprave odpadov, vyplnia tlačivo hlásenia, podpíšu ho na určených miestach a ponechajú si jednu kópiu.
(5)
Príjemca odpadov do troch pracovných dní po prijatí odpadov určených na zhodnotenie doručí kópie vyplneného tlačiva hlásenia žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, ministerstvu a dotknutým príslušným úradom.
(6)
Ak sa preprava odpadov cez štátnu hranicu začne napriek tomu, že boli voči nej vznesené námietky, príjemca odpadov odpady neprevezme.
(7)
Príjemca odpadov bezodkladne, najneskôr však do 180 dní od prijatia odpadov zašle na kópii tlačiva hlásenia potvrdenie o zhodnotení odpadov žiadateľovi, ministerstvu a dotknutým príslušným úradom.
§ 29
Červený zoznam odpadov a odpady nezaradené do zoznamov odpadov
Na odpady zaradené do Červeného zoznamu odpadov a na odpady nezaradené do žiadneho zoznamu odpadov platí postup ako pre odpady zaradené do Žltého zoznamu odpadov s tým, že preprava odpadov cez štátnu hranicu sa môže začať až po doručení písomného povolenia dotknutých príslušných úradov.
Druhý oddiel
Vývoz odpadov určených na zneškodnenie
§ 30
Žiadosť o udelenie povolenia na vývoz odpadov
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia na vývoz odpadov podáva žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov ministerstvu. Kópiu žiadosti zašle žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov príjemcovi odpadov a ostatným dotknutým príslušným úradom.
(2)
Žiadosť obsahuje najmä:
a)
pôvod, zloženie a množstvo odpadov a identifikačné údaje pôvodcu odpadu,
b)
plán prepravnej trasy a spôsob poistenia zodpovednosti za škodu,
c)
opatrenia na zaistenie bezpečnej prepravy v súlade s podmienkami dotknutých štátov,
d)
identifikačné údaje príjemcu odpadov, umiestnenie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a druh a čas platnosti oprávnenia, na ktorého základe sa zariadenie prevádzkuje,
e)
činnosti použité pri zneškodňovaní odpadov podľa prílohy č. 3,
f)
vyplnené tlačivo oznámenia.
(3)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný preukázať, že má s príjemcom odpadov uzavretú zmluvu,47) ktorej predmetom je zneškodnenie odpadov a v ktorej je dohodnutý záväzok
a)
žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov prevziať odpady späť, ak sa vývoz odpadov neuskutoční tak, ako sa plánoval, alebo sa uskutoční v rozpore s týmto zákonom,
b)
príjemcu odpadov zaslať do troch pracovných dní po prijatí odpadov na zneškodnenie žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, ministerstvu a ostatným dotknutým príslušným úradom vyplnené tlačivo hlásenia,
c)
príjemcu odpadov zaslať bezodkladne, najneskôr však do 180 dní po prevzatí odpadov, žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov, ministerstvu a ostatným dotknutým príslušným úradom potvrdenie o zneškodnení odpadov,
d)
príjemcu odpadov znášať náklady spojené s vrátením odpadov do štátu vývozu a s ich vhodným zneškodnením, ak v dôsledku ním vydaného nesprávneho potvrdenia o zneškodnení odpadov došlo k vráteniu kaucie.
(4)
Prílohou žiadosti o udelenie povolenia na vývoz odpadov je zmluva uzatvorená podľa odseku 3.
(5)
Pri preprave odpadov cez štátnu hranicu medzi dvoma zariadeniami tej istej právnickej osoby sa môže zmluva podľa odseku 3 nahradiť písomným prehlásením tejto právnickej osoby o zneškodnení odpadov.
(6)
Prílohou žiadosti o udelenie povolenia na vývoz odpadov do štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je aj kópia písomného súhlasu štátu tranzitu, ak tento štát takýto súhlas vydáva, a kópia písomného súhlasu štátu dovozu.
(7)
Ministerstvo zašle kópiu žiadosti o udelenie povolenia na vývoz odpadov do štátov, ktoré sú členské štáty Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, príjemcovi a ostatným dotknutým príslušným úradom namiesto žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov; ak by samé vznieslo námietky proti preprave odpadov podľa § 31 ods. 2, nemusí kópiu žiadosti zaslať, pričom o námietkach informuje žiadateľa o cezhraničnú prepravu bezodkladne.
(8)
Žiadosť podanú v súlade s odsekmi 1 až 6 ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov do troch pracovných dní od doručenia žiadosti potvrdí a kópiu potvrdenia doručí ostatným dotknutým príslušným úradom a príjemcovi odpadov. Žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti podľa odsekov 1 až 6, ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov vráti.
§ 31
Povolenie na vývoz odpadov
(1)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný poskytnúť na požiadanie príslušného úradu štátu dovozu a príslušného úradu štátu tranzitu zo štátov, ktoré sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, požadované doplňujúce informácie k žiadosti.
(2)
Príslušný úrad štátu dovozu a príslušný úrad štátu tranzitu, ktoré sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, môžu v lehote do 60 dní od zaslania potvrdenia podľa § 30 ods. 8 vzniesť k preprave odpadov písomné námietky alebo určiť jej podmienky, ktoré zašlú žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov a kópie zašlú ministerstvu.
(3)
Ministerstvo v lehote do 70 dní od zaslania potvrdenia podľa § 30 ods. 8 povolí vývoz odpadov s podmienkami alebo bez nich alebo rozhodne o jeho zamietnutí, pričom zohľadní Bazilejský dohovor46) a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(4)
Ak má ministerstvo k vývozu odpadov námietky alebo námietky vzniesol príslušný úrad štátu dovozu alebo príslušný úrad štátu tranzitu členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, alebo ak žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov nepredložil doklady podľa § 30 ods. 2 až 6, ministerstvo žiadosť o povolenie na vývoz odpadov zamietne.
(5)
Námietky možno vzniesť, ak
a)
vývoz odpadov nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany životného prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo ochrany zdravia ľudí,
b)
žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov alebo príjemca odpadov v minulosti uskutočnil nedovolenú prepravu odpadov cez štátnu hranicu (§ 38),
c)
zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d)
vývoz odpadov nie je v súlade s cieľmi programu Slovenskej republiky,
e)
možno uplatniť zásadu sebestačnosti na národnej úrovni,
f)
zariadenie na zneškodňovanie odpadov musí zneškodňovať odpady, ktoré majú pôvod na bližšom území, a príslušný úrad štátu dovozu oznámil, že uprednostňuje zneškodňovanie týchto odpadov.
(6)
Ministerstvo neudelí povolenie na vývoz odpadov skôr ako 61 dní od zaslania potvrdenia o prijatí žiadosti; môže rozhodnúť skôr, ak dostane písomné povolenie od ostatných príslušných úradov štátov, ktoré sú členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(7)
Ak ministerstvo udelí povolenie na vývoz odpadov, potvrdí ho na tlačive oznámenia a zašle ho bezodkladne príjemcovi odpadov a ostatným dotknutým príslušným úradom.
§ 32
Preprava odpadov cez štátnu hranicu pri vývoze
(1)
Preprava odpadov cez štátnu hranicu sa môže začať až po doručení povolenia podľa § 31 ods. 7 žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov.
(2)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov doručí najneskôr tri pracovné dni pred začatím prepravy kópiu vyplneného tlačiva hlásenia ministerstvu a ostatným dotknutým príslušným úradom.
(3)
Pri výstupe odpadov z územia Slovenskej republiky je dopravca povinný odovzdať vyplnenú kópiu tlačiva hlásenia výstupnému pohraničnému colnému orgánu; výstupný pohraničný colný orgán je po potvrdení výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky povinný zaslať bezodkladne ním potvrdenú kópiu tlačiva hlásenia ministerstvu.
(4)
Ku každej zásielke odpadov musí byť priložená kópia tlačiva oznámenia s odtlačkom schvaľovacej pečiatky a kópia tlačiva hlásenia. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na preprave odpadov cez štátnu hranicu, vyplnia tlačivo hlásenia na určených miestach, podpíšu ho a ponechajú si jednu kópiu.
(5)
Ak ministerstvo do 42 dní od výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky nedostane informáciu od príjemcu, že odpady prijal, informuje o tom bezodkladne príslušný úrad štátu dovozu; to platí aj pre prípad, ak ministerstvo do 180 dní od výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky nedostane od príjemcu odpadov potvrdenie o zneškodnení odpadov podľa § 30 ods. 3 písm. c).
Tretí oddiel
Vývoz odpadov určených na zhodnotenie
§ 33
Vývoz odpadov určených na zhodnotenie
(1)
Na vývoz odpadov na účely ich zhodnotenia, ak sú zaradené do Zeleného zoznamu odpadov, nie je potrebné povolenie, ak tento zákon neustanovuje.
(2)
Na vývoz odpadov na účely ich zhodnotenia, ak sú zaradené do Žltého zoznamu odpadov, sa vzťahujú § 26, 27 a 28.
(3)
Na vývoz odpadov na účely ich zhodnotenia, ak sú zaradené do Červeného zoznamu odpadov alebo ak odpady nie sú zaradené do žiadneho zoznamu odpadov, platí rovnako § 29.
(4)
Na vývoz ustanovených druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov do vybraných štátov [§ 68 ods. 3 písm. s)] na účely ich zhodnotenia platí postup ako na vývoz odpadov na účely ich zhodnotenia zaradených do Žltého zoznamu odpadov alebo Červeného zoznamu odpadov.
(5)
Pri vývoze odpadov uvedených v odsekoch 2 až 4
a)
je dopravca povinný odovzdať jednu kópiu tlačiva hlásenia výstupnému pohraničnému colnému orgánu,
b)
je výstupný pohraničný colný orgán po potvrdení výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky povinný zaslať bezodkladne ním potvrdenú kópiu tlačiva hlásenia ministerstvu,
c)
je ministerstvo povinné v prípade, ak do 42 dní od výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky nedostane od príjemcu odpadov potvrdenie o jeho prijatí, bezodkladne informovať príslušný úrad štátu dovozu,
d)
musí zmluva medzi žiadateľom o cezhraničnú prepravu odpadov a príjemcom odpadov obsahovať záväzok podľa § 26 ods. 4.
Štvrtý oddiel
Spoločné ustanovenie pre vývoz odpadov
§ 34
Spätný dovoz vyvezených odpadov
(1)
Ak príslušný úrad štátu dovozu informuje ministerstvo, že preprava odpadov cez štátnu hranicu sa neskončila tak, ako sa plánovala, ministerstvo vyzve žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov, aby do 90 dní od vyzvania zabezpečil na vlastné náklady spätný dovoz vyvezených odpadov na územie Slovenskej republiky.
(2)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je na spätný dovoz vyvezených odpadov povinný podať novú žiadosť. Ak je žiadosť riadne odôvodnená, ministerstvo nemôže brániť spätnému dovozu vyvezených odpadov na územie Slovenskej republiky.
(3)
Povinnosť žiadateľa o cezhraničnú prepravu odpadov prevziať odpady späť podľa § 26 ods. 4 písm. a) sa skončí, keď príjemca odpadov zašle potvrdenie podľa § 28 ods. 7.
(4)
Ak žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 3, prepadne kaucia podľa § 24 v prospech ministerstva v plnej výške. Tieto prostriedky ministerstvo použije na zabezpečenie spätného dovozu vyvezených odpadov a na zabezpečenie ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
Piaty oddiel
Tranzit odpadov
§ 35
Tranzit odpadov určených na zhodnotenie a na zneškodnenie
(1)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov je povinný poskytnúť na požiadanie príslušného úradu štátu vývozu a príslušného úradu štátu dovozu požadované doplňujúce informácie k podanej žiadosti.
(2)
Pri tranzite odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov sa musí k zásielke odpadov priložiť tlačivo hlásenia, ktoré musí okrem údajov uvedených v § 25 ods. 1 obsahovať aj údaj o účele prepravy.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia tranzitu odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov alebo odpadov nezaradených do žiadneho zoznamu odpadov podáva žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov ministerstvu formou vyplneného tlačiva oznámenia na osobitnom tlačive a kópiu zašle príjemcovi odpadov a ostatným dotknutým príslušným úradom.
(4)
Ministerstvo žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov bezodkladne po doručení žiadosti o tranzit odpadov potvrdí jej prijatie.
(5)
Ministerstvo v lehote do 20 dní od zaslania potvrdenia o prijatí žiadosti o vydanie povolenia tranzitu odpadov udelí povolenie na tranzit s podmienkami alebo bez nich alebo rozhodne o jeho zamietnutí. Do podmienok premietne aj podmienky, ktoré dostalo od dotknutého príslušného úradu nasledujúceho štátu tranzitu. Zamietnutie tranzitu a podmienky musia byť odôvodnené.
(6)
Ministerstvo nemôže brániť tranzitu odpadov pri ich spätnom dovoze (§ 34), ak je žiadosť o povolenie tranzitu odpadov riadne odôvodnená.
(7)
Ak ministerstvo udelí povolenie tranzitu odpadov, potvrdí ho na tlačive oznámenia a rovnopis povolenia zašle ostatným dotknutým príslušným úradom a colnému úradu vstupu na územie Slovenskej republiky a výstupu z územia Slovenskej republiky.
(8)
Žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov po prevzatí povolenia na tranzit odpadov vyplní tlačivo hlásenia a doručí jeho kópie dotknutým príslušným úradom najneskôr tri pracovné dni pred začatím prepravy cez štátnu hranicu.
(9)
Ku každej zásielke odpadov musí byť priložený rovnopis tlačiva oznámenia s odtlačkom pečiatky potvrdzujúcim povolenie tranzitu. Osoby zúčastňujúce sa na preprave vyplnia tlačivo hlásenia na určenom mieste, podpíšu ho a ponechajú si jeden rovnopis.
(10)
Pri vstupe odpadov na územie Slovenskej republiky a pri výstupe odpadov z územia Slovenskej republiky je pohraničný colný orgán po potvrdení vstupu odpadov alebo výstupu odpadov povinný bezodkladne zaslať ním potvrdenú kópiu tlačiva hlásenia ministerstvu.
§ 36
Tranzit odpadov určených na zhodnotenie v osobitnom prípade
(1)
Pri tranzite odpadov určených na zhodnotenie, ktoré sú zaradené do Žltého zoznamu odpadov, do Červeného zoznamu odpadov alebo odpadov nezaradených do žiadneho zoznamu odpadov a prepravujú sa cez územie Slovenskej republiky z členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a do týchto štátov, predloží žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov žiadosť o vydanie povolenia na tranzit formou tlačiva oznámenia všetkým dotknutým príslušným úradom tranzitu.
(2)
Ministerstvo do troch pracovných dní po doručení žiadosti o vydanie povolenia na tranzit odpadov zašle žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov a príjemcovi odpadov potvrdenie o doručení žiadosti.
(3)
Ministerstvo môže v lehote do 30 dní po odoslaní potvrdenia o prevzatí žiadosti na vydanie povolenia tranzitu odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov zaslať žiadateľovi o cezhraničnú prepravu odpadov a ostatným dotknutým príslušným úradom tranzitu písomné námietky alebo povolenie tranzitu; v prípade odpadov zaradených do Červeného zoznamu odpadov alebo odpadov nezaradených do žiadneho zoznamu odpadov vždy vydá písomné námietky alebo povolenie tranzitu.
(4)
Námietky možno vzniesť, ak
a)
preprava odpadov nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany životného prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo ochrany zdravia ľudí,
b)
žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov alebo príjemca odpadov v minulosti uskutočnil nedovolenú prepravu odpadov cez štátnu hranicu (§ 38),
c)
zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(5)
Tranzit podľa odsekov 1 až 3 sa môže vykonať, len ak neboli vznesené žiadne námietky.
(6)
Pri tranzite odpadov určených na zhodnotenie, zaradených do Zeleného zoznamu odpadov cez územie Slovenskej republiky do štátu, ktorý nie je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, alebo do štátu, v ktorom nie sú tieto odpady zaradené do Zeleného zoznamu odpadov, sa postupuje ako pri tranzite odpadov zaradených do Žltého zoznamu odpadov.
Šiesty oddiel
Spoločné ustanovenia pre dovoz, vývoz a tranzit odpadov
§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak sa pravidelne prepravujú cez štátne hranice odpady s rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami rovnakému príjemcovi odpadov a po rovnakej trase, môže žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov použiť súhrnnú žiadosť, ktorá sa môže týkať zásielok odpadov zasielaných najviac počas jedného roka. Vydanie povolenia na tranzit odpadov na základe súhrnnej žiadosti môže ministerstvo podmieniť predložením doplňujúcich informácií.
(2)
Ak je zloženie odpadov iné, ako je uvedené v súhrnnej žiadosti podľa odseku 1, alebo sa nerešpektujú podmienky určené pre zásielky odpadov, ministerstvo povolenie tranzitu odpadov vydané na základe súhrnnej žiadosti zruší; zrušenie žiadosti ministerstvo oznámi dotknutým príslušným úradom.
(3)
Odpady, na ktorých prepravu sa vzťahujú rôzne druhy žiadostí, sa nesmú počas prepravy miešať.
(4)
Tlačivo oznámenia a tlačivo hlásenia musia byť vyplnené vždy v štátnom jazyku.48) Na požiadanie dotknutých príslušných úradov je žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov povinný na vlastné náklady zabezpečiť preklad do jazyka, o ktorý tieto úrady požiadajú.
(5)
Namiesto tlačiva oznámenia alebo tlačiva hlásenia vydaného a vyplneného v štátnom jazyku48) možno na účel žiadosti o udelenie povolenia podľa tejto časti zákona alebo na účel sprevádzania odpadov pri ich preprave cez štátnu hranicu použiť aj tlačivá vydané alebo vyplnené v inom jazyku, ak obsah použitého tlačiva je svojím významom rovnaký ako obsah tlačiva podľa ustanoveného vzoru [§ 68 ods. 3 písm. g)] a ak spolu s takýmto tlačivom je predložený aj jeho úradne overený preklad.
(6)
Na dovoz odpadov v rámci ich aktívneho zušľachťovacieho styku25) platia primerane ustanovenia tohto zákona.
(7)
Na odpady, ktoré vzniknú pri čistení a údržbe lodí a lietadiel v prístavoch a na letiskách na území Slovenskej republiky, sa nevzťahujú ustanovenia štvrtej časti tohto zákona. Za pôvodcu týchto odpadov sa považuje prevádzkovateľ prístavu a prevádzkovateľ letiska.
§ 38
Postup pri nedovolenej preprave odpadov
(1)
Nedovolenou prepravou odpadov cez štátnu hranicu (ďalej len „nedovolená preprava odpadov“) je preprava odpadov cez štátnu hranicu, ktorá sa
a)
uskutočnila bez toho, aby sa tlačivo oznámenia zaslalo všetkým dotknutým príslušným úradom v súlade s týmto zákonom,
b)
uskutočnila bez povolenia ministerstva, ak sa vyžaduje jeho vydanie podľa tohto zákona,
c)
uskutočnila na základe povolenia ministerstva, ktoré žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov získal na základe nepravdivých údajov alebo podvodom,
d)
uskutočnila sa v rozpore s podmienkami uvedenými v tlačive oznámenia,
e)
skončí zhodnotením odpadov alebo zneškodnením odpadov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva alebo s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
f)
uskutoční v rozpore s ustanoveniami § 23 ods. 3.
(2)
Ak nedovolenú prepravu odpadov vykonal žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov, ministerstvo do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedelo o nedovolenej preprave odpadov alebo v lehote požadovanej dotknutými príslušnými úradmi skontroluje, či odpady prevzal späť žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov v súlade s § 34 ods. 1 až 3 alebo zabezpečí postup podľa § 34 ods. 4.
(3)
Ak nedovolenú prepravu odpadov vykonal príjemca odpadov, ministerstvo do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedelo o nedovolenej preprave odpadov alebo v lehote požadovanej dotknutými príslušnými úradmi zabezpečí, aby príjemca odpadov zhodnotil alebo zneškodnil odpady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva alebo zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí ministerstvo. Na účely splnenia tejto povinnosti ministerstvo spolupracuje s ostatnými dotknutými príslušnými úradmi.
(4)
Ak ide o nedovolenú prepravu odpadov, ktorá nespadá do odsekov 2 a 3, ministerstvo spolupracuje s ostatnými dotknutými príslušnými úradmi s cieľom zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie týchto odpadov spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie. Náklady na zneškodnenie týchto odpadov znáša žiadateľ o cezhraničnú prepravu odpadov alebo príjemca odpadov, prípadne obaja na základe rozhodnutia ministerstva.
PIATA ČASŤ
NAKLADANIE S ODPADMI
§ 39
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
(1)
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
(2)
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
(3)
Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 2 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
a)
zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
(4)
Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
(5)
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný
a)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(6)
Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
(7)
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§ 6) a so všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 4. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
(8)
Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
(9)
Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
(10)
Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona49) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(11)
Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka,
a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 5 písm. c), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 4; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(12)
Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(13)
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
§ 40
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(1)
Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
(2)
Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, možno len ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov a ak je to v súlade so súhlasom udeleným podľa § 7 ods. 1 písm. j) tohto zákona.
(3)
Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, môže príslušný obvodný úrad životného prostredia v prípadoch, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, rozhodnúť o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť.
(4)
Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale31) a riadne označený podľa osobitného predpisu.50)
(5)
Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. l) a n)].
(6)
Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
(7)
Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti.
(8)
Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú aj na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium pre posudzovanie nebezpečných vlastností podľa Katalógu odpadov.
(9)
Odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušného technického, prírodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo skončené stredoškolské vzdelanie príslušného technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.
§ 40a
Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi
(1)
Držiteľ kontaminovaného zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm3 je povinný
a)
oznámiť ministerstvom poverenej organizácii držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca od jeho nadobudnutia a každú zmenu v množstve obsahu polychlórovaných bifenylov v lehote 10 dní od zistenia zmeny,
b)
v oznámení podľa písmena a) uviesť najmä
1.
svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, názov, sídlo alebo miesto podnikania,
2.
opis kontaminovaného zariadenia,
3.
adresu miesta umiestnenia kontaminovaného zariadenia,
4.
množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré sa v kontaminovanom zariadení nachádza,
5.
dátum a spôsob nakladania s kontaminovaným zariadením alebo jeho premiestnenia, ktoré už bolo vykonané alebo sa má vykonať,
c)
označiť ustanoveným spôsobom vstup do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené.
(2)
Držiteľ kontaminovaného zariadenia, v ktorom sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti, je povinný
a)
oznámiť ministerstvom poverenej organizácii držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca od jeho nadobudnutia; v oznámení uvedie svoje meno a priezvisko, adresu a opis zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly,
b)
označiť takéto zariadenie ustanoveným spôsobom,
c)
takéto zariadenie dekontaminovať alebo zneškodniť postupom podľa odseku 11.
(3)
Na základe oznámení podľa odsekov 1 a 2 ministerstvo prostredníctvom poverenej organizácie vedie a priebežne aktualizuje zoznam kontaminovaných zariadení; zoznam obsahuje okrem oznámených údajov aj dátum doručenia oznámenia. Poverená organizácia je povinná do jedného mesiaca od doručenia oznámenia podľa odseku 1 alebo 2 zaslať držiteľovi kontaminovaného zariadenia potvrdenie o zapísaní do zoznamu; ak je kontaminované zariadenie súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,50a) poverená organizácia zašle kópiu potvrdenia aj Štátnej energetickej inšpekcii.50b)
(4)
Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia je potrebné dekontaminovať alebo zneškodniť a použité polychlórované bifenyly je potrebné zneškodniť čo najskôr. Kontaminované zariadenia uvedené v odseku 1 musia byť dekontaminované alebo zneškodnené najneskôr do 31. decembra 2010. Dekontamináciu alebo zneškodnenie je povinný zabezpečiť držiteľ polychlórovaných bifenylov, a to iba v zariadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas podľa § 7, ak sa dekontaminácia alebo zneškodnenie nevykonáva v zariadení oprávnenom na takúto činnosť a nachádzajúcom sa v niektorom z členských štátov Európskej únie.
(5)
Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, použitými polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami sa do ich odovzdania do zariadenia na zneškodňovanie odpadov postupuje tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku požiaru, najmä aby sa zamedzil ich styk s horľavinami.
(6)
Ak sú kontaminované zariadenia okrem zariadení uvedených v odseku 1 súčasťou iného zariadenia, ktoré je hlavným zariadením, je držiteľ hlavného zariadenia povinný v čase vyradenia z činnosti, recyklácie alebo zneškodňovania hlavného zariadenia odstrániť z neho kontaminované zariadenia a osobitne ich zhromaždiť.
(7)
Použité polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia možno zneškodňovať iba činnosťami podľa položiek D8, D9, D10 a D15 uvedených v prílohe č. 3. Kontaminované zariadenia, ktoré nemôžu byť dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou podľa položky D12 uvedenej v prílohe č. 3, ak sa vykonáva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.
(8)
Na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení spaľovaním sa vzťahuje osobitný predpis.2) Iné spôsoby zneškodnenia možno použiť, len ak je zabezpečená aspoň taká úroveň ochrany životného prostredia ako pri spaľovaní a ak sa použije technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej technológie.
(9)
Údržbu transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov možno vykonávať len do ich dekontaminácie, vyradenia z činnosti alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, a to len ak je zabezpečené, že transformátory sú v prevádzkyschopnom stave, nepresakujú, a ak cieľom ich údržby je zabezpečenie súladu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých so slovenskými technickými normami a požiadavkami týkajúcimi sa dielektrickej kvality.
(10)
Transformátory s obsahom polychlórovaných bifenylov väčším ako 0,05 percenta hmotnosti možno dekontaminovať, ak
a)
cieľom dekontaminácie je zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov na 0,005 percenta hmotnosti a menej; ak to nie je možné, zníženie obsahu musí byť menej ako 0,05 percenta hmotnosti,
b)
náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menšie riziká,
c)
výmena kvapaliny neznemožní následné zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov,
d)
údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov, nachádzajúci sa na transformátore, bude bezodkladne po jeho dekontaminácii vymenený za ustanovené označenie.
(11)
Transformátory s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti možno dekontaminovať v súlade s podmienkami odseku 10 písm. b) až d); ak nedôjde k dekontaminácii, je držiteľ týchto transformátorov povinný zabezpečiť ich zneškodnenie po skončení ich životnosti.
(12)
Ustanovenia tohto zákona o dekontaminácii kontaminovaných zariadení sa vzťahujú aj na zariadenia, ktoré síce neobsahujú polychlórované bifenyly, ale patria k typu zariadení, ktoré polychlórované bifenyly obsahovať môžu; na ich držiteľov sa vzťahujú povinnosti držiteľov kontaminovaných zariadení týkajúce sa dekontaminácie alebo zneškodnenia po skončení ich životnosti.
(13)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverenej osobe vykonať monitorovanie množstva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ministerstvu podľa odseku 1 alebo 2; ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia rovnako.
§ 40b
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
(1)
Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého je jeho zber vrátane triedenia, preprava, zneškodňovanie činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov na povrchu zeme alebo pod povrchom zeme podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, ako aj úprava vrátane úpravy potrebnej na jeho opätovné využitie, zhodnocovanie a recykláciu.
(2)
Znečisťovaním životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého je priame alebo nepriame vypúšťanie zvyškov z procesu výroby oxidu titaničitého do životného prostredia, ktorého následky predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, poškodzujú prírodu, prírodné prostredie a ekosystémy, osobitne chránené časti prírody a krajiny60) alebo bránia užívaniu životného prostredia alebo jeho zložiek v súlade s osobitnými predpismi.50c)
(3)
Ten, kto vykonáva zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov na povrchu zeme alebo pod povrchom zeme podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, je povinný
a)
dodržiavať ustanovené limity akútnej toxicity,
b)
vykonávať periodické monitorovanie tohto odpadu a prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje,
c)
počínať si pri svojej činnosti tak, aby nedošlo k porušeniu podmienok vydania súhlasu ustanovených v § 7 ods. 6 písm. c).
(4)
Pri zneškodňovaní odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverená osoba periodické monitorovanie tohto odpadu, ako aj prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje; ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia rovnako.
(5)
Zariadenie na výrobu oxidu titaničitého možno prevádzkovať, len ak spĺňa požiadavky najlepšej dostupnej technológie s použitím materiálov, ktoré sú najmenej škodlivé pre životné prostredie, a nespôsobuje znečisťovanie životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého.
§ 40c
Stavebné odpady a odpady z demolácií
(1)
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,50d) zabezpečovacích prác,50e) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb50f) (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb50g) alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb50h) (ďalej len „stavebné a demolačné práce").
(2)
Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
(3)
Povinnosť podľa odseku 2 neplatí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií.
§ 41
Nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormi obsahujúcimi niektoré nebezpečné látky
(1)
Na účely tohto zákona sa za batériu alebo akumulátor považuje zdroj elektrickej energie generovanej priamou premenou chemickej energie, ktorý sa skladá z jednej primárnej batérie alebo niekoľkých primárnych batérií neschopných opätovného nabitia, alebo zo sekundárnych článkov schopných opätovného nabitia uvedených v prílohe č. 7.
(2)
Za opotrebovanú batériu alebo akumulátor sa považuje batéria alebo akumulátor, ktorý nie je opakovane použiteľný na účel, na ktorý bol pôvodne určený, a je určený na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
(3)
Zakazuje sa s účinnosťou od 1. júla 2001 uvádzať na trh51) batérie a akumulátory s obsahom ortuti viac ako 0,0005 % hmotnosti. Tento zákaz sa vzťahuje aj na prístroje, ktorých súčasťou sú uvedené batérie a akumulátory; nevzťahuje sa na gombíkové batérie a batérie zložené z gombíkových článkov s obsahom ortuti do 2 % hmotnosti.
(4)
Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako aj výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa batérie a akumulátory zabudovávajú, sú povinní od 1. júla 2001 zabezpečiť ich označovanie symbolmi ustanovenými vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. h)]. Označenie musí obsahovať údaje o separovanom zbere a možnej recyklácii a údaje o obsahu ťažkých kovov v nich.
(5)
Výrobca zariadení, do ktorých sa batérie a akumulátory zabudovávajú, je povinný zabezpečiť ich zabudovanie do zariadenia tak, aby ich mohol užívateľ po opotrebovaní ľahko vybrať. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na kategórie zariadení uvedených v prílohe č. 8.
(6)
K zariadeniam uvedeným v prílohe č. 8, ktorých batérie a akumulátory nemôže užívateľ ľahko vybrať, musí byť pripojené poučenie, ktoré užívateľa upozorní na prítomnosť batérií a akumulátorov nebezpečných pre životné prostredie, a uvedený návod, ako sa dajú bezpečne vybrať.
(7)
Opotrebované batérie a akumulátory uvedené v prílohe č. 7 možno zberať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(8)
Zakazuje sa opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností.
(9)
Batérie a akumulátory, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uvedená v odseku 5 a ktoré sa na území Slovenskej republiky vyrobili alebo ktoré sa na územie Slovenskej republiky doviezli pred nadobudnutím účinnosti ustanovenia odseku 4, možno bez označenia predpísanými symbolmi uvádzať na trh do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(10)
Držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov uvedených v prílohe č. 7 je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie len držiteľovi autorizácie [§ 8 ods. 3 písm. a)].
(11)
Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov uvedených v prílohe č. 7, ako aj dovozca zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(12)
Osoba povinná platiť príspevok podľa odseku 11 zodpovedá aj za správnosť jeho výpočtu.
(13)
Výrobca platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Určí ho podľa § 56 zo skutočného objemu výroby v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.
(14)
Dovozca platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Určí ho podľa § 56 za dovozy uskutočnené v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.
(15)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu batérií, akumulátorov alebo zariadení, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(16)
Plnenie povinností uvedených v odsekoch 3 až 6 a odseku 9 kontrolujú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitného predpisu.52) Na tento účel sú oprávnené
a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b)
odoberať vzorky výrobkov na vykonanie skúšky,
c)
požadovať sprievodné listiny výrobkov,
d)
kontrolovať označovanie výrobkov uvádzaných do obehu,
e)
upozorňovať výrobcov a dovozcov výrobkov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
f)
zadržať prepravu alebo predaj výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g)
uložiť stiahnutie výrobku z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.
(17)
Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako aj dovozca zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(18)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov, ako aj ten, kto zbiera odpady zo zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu opotrebovaných batérií a akumulátorov a odpadov z uvedených zariadení a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 42
Nakladanie s odpadovými olejmi
(1)
Za odpadové oleje sa na účely tohto zákona považujú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
(2)
Regeneráciou odpadových olejov sa rozumie proces, ktorým sa môžu z odpadových olejov vyrobiť základné oleje predovšetkým odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prímesí obsiahnutých v týchto olejoch. Základné oleje nesmú obsahovať nebezpečný odpad.
(3)
Zakazuje sa
a)
vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
b)
uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
(4)
Ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, je držiteľ odpadových olejov povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou; ak to nie je možné, tento držiteľ je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie v súlade s osobitnými predpismi.2) Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.
(5)
Ten, kto zabezpečuje zber, regeneráciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenie odpadových olejov, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o odpadových olejoch a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(6)
Odpadové oleje možno zberať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(7)
Držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie [§ 8 ods. 3 písm. b)].
(8)
Výrobca a dovozca všetkých minerálnych mazacích olejov do spaľovacích motorov, prevodových olejov, olejov pre turbíny a hydraulických olejov, ako aj dovozca zariadení, v ktorých sa tieto oleje nachádzajú, sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(9)
Osoba povinná platiť príspevok podľa odseku 8 zodpovedá aj za správnosť jeho výpočtu.
(10)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(11)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu olejov alebo zariadení, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(12)
Výrobca a dovozca uvedení v odseku 8 sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 43
Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami
(1)
Výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá,53) ktoré sa v Slovenskej republike predávajú samostatne alebo na kolesách týchto vozidiel, sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu pneumatík, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca a dovozca uvedení v odseku 4 sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(6)
Držiteľ pneumatík, ktoré sú odpadom (ďalej len „opotrebované pneumatiky“), prednostne zabezpečí ich zhodnotenie činnosťou podľa položky R3 prílohy č. 2, a ak to nie je možné, ostatnými činnosťami podľa prílohy č. 2.
(7)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o opotrebovaných pneumatikách a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 44
Príspevok do Recyklačného fondu na odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov
(1)
Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov vyrobených na báze lepenky a dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(2)
Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto zákona považujú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru.
(3)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(4)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(5)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu materiálov alebo výrobkov uvedených v odseku 1, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(6)
Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch, sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(7)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z materiálov uvedených v odseku 1, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 44a
Príspevok do Recyklačného fondu za kovové obaly
(1)
Výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu obalov alebo výrobkov uvedených v odseku 1, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca a dovozca kovových obalov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(6)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov uvedených v odseku 1, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 45
Príspevok do Recyklačného fondu za elektrické a elektronické zariadenia
(1)
Výrobca a dovozca elektrických a elektronických zariadení sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Elektrickými a elektronickými zariadeniami sa na účel tohto zákona rozumejú veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebiteľské zariadenia, osvetľovacie zariadenia, hračky a športové náčinie, zdravotnícke zariadenia, monitorovacie a kontrolné prístroje a automaty.
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu výrobkov uvedených v odseku 1, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca a dovozca elektrických a elektronických zariadení sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(6)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len „elektronický šrot“), je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o elektronickom šrote a o objeme jeho zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 46
Príspevok do Recyklačného fondu za výrobky z plastov
(1)
Výrobca a dovozca výrobkov z polyetyléntereftalátu a dovozca výrobkov balených v tomto materiáli sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na suroviny, predlisky a vlákna.
(2)
Výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu a dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na suroviny, vlákna a výrobky určené na priemyselné použitie; priemyselným použitím sa rozumie ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou, ich zabudovanie do konštrukcie alebo ich použitie ako komponentov alebo dielcov určených na montáž alebo skladanie iných výrobkov.
(3)
Príspevky platia a za správnosť ich výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 na trh v Slovenskej republike.
(4)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(5)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(6)
Výrobca a dovozca plastov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(7)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z výrobkov uvedených v odseku 1 a 2, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 47
Príspevok do Recyklačného fondu za svetelné zdroje s obsahom ortuti
(1)
Výrobca a dovozca svetelných zdrojov s obsahom ortuti sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu svetelných zdrojov s obsahom ortuti, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca a dovozca svetelných zdrojov s obsahom ortuti sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(6)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 48
Príspevky do Recyklačného fondu za papier a sklo
(1)
Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených v papieri a lepenke s výnimkou hygienického a sanitárneho papiera a výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera a papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(2)
Výrobca a dovozca skla (vrátane obalového a tabuľového obločného skla), ako aj dovozca výrobkov balených v sklených obaloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(3)
Príspevok uvedený v odseku 1 sa platí, ak výroba alebo dovoz presiahne 10 ton ročne.
(4)
Príspevok uvedený v odseku 2 sa platí, ak výroba alebo dovoz presiahne 10 ton ročne.
(5)
Príspevok podľa odseku 1 a 2 platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v týchto odsekoch na trh v Slovenskej republike.
(6)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(7)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu papiera, lepenky, skla alebo výrobkov, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(8)
Výrobca a dovozca výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(9)
Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
ŠIESTA ČASŤ
STARÉ VOZIDLÁ
§ 49
Základné ustanovenie
(1)
Na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je uvedené inak.
(2)
Táto časť zákona sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s predpismi na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.
(3)
Na trojkolesové motorové vozidlá kategórie L253a) sa nevzťahujú ustanovenia § 50, § 52 ods. 1 písm. l) a n), § 52 ods. 2 a 3 a § 52a ods. 1 písm. e).
(4)
Vozidlom na účely tohto zákona je motorové vozidlo54) kategórie M1 alebo N1,55) ako aj trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2.
(5)
Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ56) chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.57) Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste58) alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia59) alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.60)
(6)
Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
(7)
Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, prípravu na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.
(8)
Spracovateľom starých vozidiel je právnická osoba-podnikateľ alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 8 ods. 3 písm. c).
(9)
Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa § 51 ods. 5 určí obvodný úrad životného prostredia.
(10)
Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel a materiálov a látok v nich obsiahnutých pre životné prostredie.
(11)
Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred odovzdaním na spracovanie spracovateľovi starých vozidiel.
(12)
Opätovné použitie častí starých vozidiel je činnosť, pri ktorej sa časti starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené, v súlade s osobitným predpisom.61)
(13)
Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnotenia.
(14)
Šrotovacie zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na rozkúskovanie alebo rozdrvenie starých vozidiel na časti alebo fragmenty vrátane získavania kovového šrotu vhodného na opätovné použitie.
§ 50
Povinnosti výrobcu vozidiel a dovozcu vozidiel
(1)
Výrobca vozidiel je pri výrobe vozidiel povinný používať také materiály, časti vozidiel a konštrukčné prvky, ktoré umožnia bez nepriaznivého vplyvu na ich kvalitu a bezpečnosť opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnotenie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel; podrobnosti o termínoch a limitoch ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(2)
Ten, kto vozidlá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dováža (ďalej len „dovozca vozidiel"), je povinný dovážať a uvádzať na trh len také vozidlá, časti vozidiel a konštrukčné prvky do nich, ktoré umožnia pri ich spracovaní spracovateľmi starých vozidiel zabezpečiť opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnotenie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel v termínoch a limitoch ustanovených podľa odseku 1.
(3)
Výrobca vozidiel, výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú na uľahčenie identifikácie týchto materiálov, častí a vybavenia vhodných na ich opätovné používanie alebo zhodnotenie povinní používať ustanovené kódovanie [§ 68 ods. 3 písm. t)].
(4)
Výrobca vozidiel a dovozca vozidiel sú povinní do šiestich mesiacov po uvedení ním vyrábaného typu vozidla alebo ním dovážaného vozidla na trh zabezpečiť dostatočné informácie o rozoberaní tohto typu vozidla; informácie musia umožniť identifikáciu jednotlivých častí vozidiel a materiálov, umiestnenie všetkých nebezpečných látok vo vozidle, odstránenie všetkých kvapalín z vozidla a rozobratie vozidla tak, aby bolo možné pri spracovaní starých vozidiel postupovať v súlade s týmto zákonom. Tieto informácie je výrobca vozidiel alebo dovozca vozidiel povinný poskytnúť spracovateľovi starých vozidiel bezodkladne po tom, ako o ne spracovateľ starých vozidiel po uvedenom termíne požiada.
(5)
Výrobca častí vozidiel je povinný prostredníctvom výrobcu vozidiel alebo dovozcu vozidiel bezodkladne poskytnúť spracovateľovi starých vozidiel na jeho požiadanie informácie o rozoberaní častí starých vozidiel, a ak sú vhodné na opätovné použitie, aj informácie o testovaní vozidiel, alebo ak sa stanú odpadmi, aj informácie o ich zhodnocovaní alebo zneškodňovaní.
(6)
Výrobca vozidiel alebo dovozca vozidiel je povinný prostredníctvom propagačnej literatúry používanej na marketing pravidelne, najmenej jedenkrát za rok, zverejňovať informácie o
a)
návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti ich zhodnocovania, ak sa stanú odpadmi, vrátane ich recyklovateľnosti,
b)
rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov opätovného použitia a zhodnocovania odpadov vznikajúcich pri spracovaní starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
c)
pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti so zvyšovaním zhodnocovania odpadov vznikajúcich pri spracovaní starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel s cieľom znižovania množstva odpadov určeného na zneškodnenie.
(7)
Výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú povinní poskytnúť výrobcovi vozidiel a dovozcovi vozidiel na ich požiadanie potrebnú súčinnosť pri plnení povinností podľa odsekov 1, 2, 4 a 6. Spracovatelia starých vozidiel a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo zariadení na zneškodňovanie odpadov pochádzajúcich zo spracovania starých vozidiel sú povinní rovnako poskytnúť výrobcovi vozidiel a dovozcovi vozidiel súčinnosť pri plnení povinností podľa odseku 6.
(8)
Ustanoveniami odsekov 4 až 7 nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.13)
(9)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak predmetom výroby alebo dovozu sú špeciálne automobily.62)
§ 51
Povinnosti držiteľa starého vozidla
(1)
Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel.
(2)
Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla alebo ak si nechce staré vozidlo ponechať, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.
(3)
Ak si držiteľ starého vozidla chce ponechať staré vozidlo, je povinný
a)
predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov63) okresnému dopravnému inšpektorátu čestné vyhlásenie o ponechaní si starého vozidla,
b)
zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel,
c)
zaslať v lehote podľa písmena b) príslušnému obvodnému úradu životného prostredia kópiu čestného vyhlásenia podľa písmena a),
d)
umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.
(4)
Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa odseku 3 písm. b), urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia podľa § 53 ods. 7 (ďalej len „určené parkovisko“); náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí
a)
držiteľa starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami podľa odseku 6 v prípade jeho nečinnosti,
b)
Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),
c)
obvodný úrad životného prostredia,
d)
obec.
(5)
Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 4 písm. a) držiteľ starého vozidla neprevezme staré vozidlo z určeného parkoviska, obvodný úrad životného prostredia začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne o tom, že vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, držiteľom starého vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne inak, môže v rozhodnutí zároveň určiť, že staré vozidlo je odpadom.
(6)
Ten, čieho staré vozidlo pripadlo podľa odseku 5 štátu, má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny starého vozidla určenej ku dňu, keď sa štát stal držiteľom starého vozidla, a súčtu nákladov spojených s určením tejto ceny, neuhradených nákladov spojených s postupom podľa odseku 4 a trov konania podľa odseku 5; nárok na náhradu možno uplatniť na obvodnom úrade životného prostredia, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla štátu vydal, do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(7)
Ten, komu držiteľ starého vozidla neuhradil náklady spojené s postupom podľa odseku 4, môže nárok na náhradu týchto nákladov uplatniť na obvodnom úrade životného prostredia, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla štátu vydal, do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, a to vo výške, ktorú oznámil obvodnému úradu životného prostredia na účel náhrady podľa odseku 6; uspokojením tohto nároku sa povinnosť držiteľa starého vozidla uhradiť náklady podľa odseku 4 považuje za splnenú.
(8)
Ak chce držiteľ starého vozidla naložiť s ním iným spôsobom, než uviedol v čestnom vyhlásení podľa odseku 3 písm. a), najmä predať alebo darovať staré vozidlo alebo jeho časť inej osobe, prípadne ho znova prihlásiť do evidencie vozidiel,64) je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 14 dní po tom, ako so starým vozidlom takto naložil, obvodnému úradu životného prostredia; pri zmene v osobe držiteľa starého vozidla spolu s oznámením doručí obvodnému úradu životného prostredia aj čestné vyhlásenie nového držiteľa starého vozidla o tom, že si chce vozidlo ponechať. Na nového držiteľa starého vozidla prechádzajú spolu s držbou aj povinnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) a povinnosti podľa tohto odseku.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj v prípade, ak sa o vyradení starého vozidla z evidencie vozidiel koná bez žiadosti jeho držiteľa.65)
§ 52
Povinnosti spracovateľa starých vozidiel
(1)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný
a)
pri výstavbe nových zariadení na spracovanie starých vozidiel alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
b)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia vydanom podľa § 7 ods. 1 písm. l),
c)
vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
d)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
e)
viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
f)
viesť a uchovávať evidenciu o vyplatenom finančnom príspevku,
g)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia,
h)
nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
i)
zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
j)
zverejniť svoje preberacie podmienky,
k)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla na spracovanie potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa vzoru ustanoveného vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. j)] a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal, ak túto povinnosť za neho nevykonáva osoba vykonávajúca zber starých vozidiel (§ 52a),
l)
prevziať vo svojej prevádzke staré vozidlo na spracovanie bez požadovania poplatku alebo inej platby od osoby, od ktorej ho prevzal,
m)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k odpadom produkovaným ním,
n)
pri svojej činnosti zabezpečiť dodržanie ustanovených termínov a limitov na opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel (§ 50 ods. 1).
(2)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem kúpnej ceny vyplatiť finančný príspevok za podmienok podľa odseku 3 držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie, a to bez ohľadu na trhovú hodnotu starého vozidla; touto povinnosťou môže poveriť osobu vykonávajúcu zber starých vozidiel (§ 52a).
(3)
Nárok na vyplatenie finančného príspevku vo výške 1 000 Sk má držiteľ starého vozidla, ktorý doviezol alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady a odovzdal ho spracovateľovi starých vozidiel v spracovateľskom zariadení.
(4)
Časti starého vozidla určené na ich opätovné použitie nie sú odpadom; spracovateľ starých vozidiel je povinný skladovať ich v súlade s ustanovenými podmienkami [§ 68 ods. 3 písm. j)].
§ 52a
Zber starých vozidiel
(1)
Zber starých vozidiel môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba, ak
a)
jej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l),
b)
zber vykonáva pre spracovateľa starých vozidiel, s ktorým má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu, alebo pre svoju potrebu, ak je sama spracovateľom starých vozidiel,
c)
vystavuje v mene spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie [§ 52 ods. 1 písm. k)],
d)
zber vykonáva výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie spracovateľovi starých vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel,
e)
pri zbere nepožaduje poplatok alebo inú platbu od osôb, od ktorých staré vozidlá prevzala,
f)
staré vozidlo odovzdá najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia spracovateľovi starých vozidiel.
(2)
Zber starých vozidiel možno vykonávať iba v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia,68) ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí; na jeho prevádzkovanie sa nevyžaduje súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. d).
§ 53
Staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy
(1)
Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené
a)
na ceste alebo na inom verejnom priestranstve, zabezpečí správca cesty,
b)
na inom mieste než podľa písmena a), zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec; v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.
(2)
Odstránenie starého vozidla zabezpečí osoba zodpovedná za jeho odstránenie podľa odseku 1 jeho odovzdaním na určené parkovisko (odsek 7), a to bezodkladne po zistení, že staré vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu,66) je na pozemku odstavené viac než 30 dní. Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska; môže však požiadať o následnú úhradu z Recyklačného fondu podľa § 63 ods. 1 písm. b) alebo od držiteľa starého vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť (odsek 6).
(3)
Ak držiteľ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani pomocou okresného dopravného inšpektorátu, obvodný úrad životného prostredia na úradnej tabuli uverejní oznam o odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko; v ozname uvedie najmä základné identifikačné údaje o vozidle, dátum odovzdania na určené parkovisko a dôsledky postupu podľa odseku 4.
(4)
Ak sa do jedného roka od odovzdania starého vozidla na určené parkovisko neprihlási alebo inak nezistí jeho držiteľ alebo iná oprávnená osoba, považuje sa staré vozidlo za opustenú vec.67)
(5)
Ten, kto v lehote podľa odseku 4 zistí informáciu o tom, kto je držiteľom starého vozidla umiestneného na určenom parkovisku, je povinný to bezodkladne oznámiť správcovi určeného parkoviska a obvodnému úradu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia upovedomí zisteného držiteľa starého vozidla o odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko a súčasne ho oboznámi s dôsledkami nečinnosti podľa § 51 ods. 5. Ustanovenia § 51 ods. 5 až 7 sa použijú rovnako.
(6)
Držiteľ starého vozidla zistený podľa odseku 5 je povinný nahradiť náklady spojené s odstránením tohto vozidla a s jeho uložením na určenom parkovisku tomu, kto tieto náklady vynaložil.
(7)
Určené parkovisko určuje obvodný úrad životného prostredia na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l); ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, obvodný úrad životného prostredia môže určené parkovisko určiť v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva. Na zriadenie a prevádzkovanie určeného parkoviska platia rovnako ustanovenia § 52a ods. 2.
(8)
Prevádzkovateľ určeného parkoviska vedie evidenciu prevzatých a odovzdaných starých vozidiel.
§ 54
Príspevok do Recyklačného fondu za vozidlá
(1)
Výrobca a dovozca vozidiel sú povinní za každé motorové vozidlo uvedené na trh zaplatiť príspevok do Recyklačného fondu v sume podľa § 56; výrobca a dovozca vozidiel v tomto prípade neplatia príspevky za iné časti vozidla, ktoré tvoria jeho súčasť.
(2)
Príspevok podľa odseku 1 platí a za správnosť jeho výpočtu zodpovedá výrobca vozidiel a dovozca vozidiel, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh, ako aj právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú výrobcom alebo dovozcom a ktoré dovezú výrobky uvedené v odseku 1 na územie Slovenskej republiky. Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú výrobcom alebo dovozcom a ktoré dovezú výrobky podľa odseku 1 na územie Slovenskej republiky, zaplatia príspevok do Recyklačného fondu najneskôr v deň prvého zapísania dovezeného motorového vozidla do evidencie motorových vozidiel podľa osobitných predpisov.
(3)
Výrobca vozidiel platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca vozidiel platí príspevok podľa § 41 ods. 14.
(4)
Výrobca a dovozca vozidiel podľa odseku 1 sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu vozidiel, ohlásiť Recyklačnému fondu údaje potrebné na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia (§ 41 ods. 15). Povinnosť registrácie v Recyklačnom fonde (§ 41 ods. 15) sa netýka právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré dovezú výrobky podľa odseku 1 len pre vlastnú potrebu.
(5)
Výrobca vozidiel a dovozca vozidiel sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(6)
Ten, kto vykonáva zber alebo spracovanie starých vozidiel je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o prevzatých a spracovaných starých vozidlách a objeme odpadov vzniknutých z ich spracovania,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
SIEDMA ČASŤ
RECYKLAČNÝ FOND
§ 55
Zriadenie Recyklačného fondu
(1)
Zriaďuje sa Recyklačný fond ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania
a)
opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 41),
b)
odpadových olejov (§ 42),
c)
opotrebovaných pneumatík (§ 43),
d)
viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44),
e)
elektrických a elektronických zariadení (§ 45),
f)
plastov (§ 46),
g)
svetelných zdrojov s obsahom ortuti (§ 47),
h)
papiera (§ 48),
i)
skla (§ 48),
j)
vozidiel (§ 49 až 54).
k)
odpadov z kovových obalov.
(2)
Recyklačný fond sa vnútorne člení na ústredie a na sektor
a)
opotrebovaných batérií a akumulátorov,
b)
odpadových olejov,
c)
opotrebovaných pneumatík,
d)
viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
elektrických a elektronických zariadení,
f)
plastov,
g)
svetelných zdrojov s obsahom ortuti,
h)
papiera,
i)
skla,
j)
vozidiel,
k)
kovových obalov,
l)
všeobecný.
(3)
Recyklačný fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.70)
§ 56
Výpočet príspevku výrobcu a príspevku dovozcu do Recyklačného fondu
(1)
Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu do Recyklačného fondu sa vypočíta ako súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa tento príspevok platí, a sadzby. Sadzba sa ustanoví na základe predpokladaných nákladov na zber a zhodnotenie odpadov z výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, uvedených na trh v Slovenskej republike.
(2)
Do množstva výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike sa na účely výpočtu príspevku a ustanovenia sadzby nezapočítava množstvo vyvezených výrobkov. Príspevok podľa odseku 1 sa znižuje o čiastku za množstvo skutočne vyvezených výrobkov.
(3)
Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníži o príspevok za to množstvo výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a pri ktorých výrobca alebo dovozca preukáže, že sám alebo prostredníctvom zmluvného partnera zabezpečil ich zhodnotenie alebo zabezpečil spracovanie starých vozidiel; na túto činnosť nemožno zmluvnému partnerovi poskytnúť prostriedky z Recyklačného fondu.
(4)
Ak výrobca alebo dovozca preukáže, že po zaplatení príspevku do Recyklačného fondu zhodnotí v priebehu kalendárneho roka spôsobom podľa odseku 3 odpady z výrobkov, za ktoré zaplatil tento príspevok, vráti mu Recyklačný fond tú časť ním uhradeného príspevku, na ktorú sa vzťahuje možnosť zníženia príspevku podľa odseku 3, najviac však do výšky zaplateného príspevku.
(5)
Recyklačný fond vydá potvrdenie o registrácii (§ 41 ods. 15) a o zaplatení príspevku osobám, ktoré sa nemusia registrovať v Recyklačnom fonde.
(6)
Colné orgány oznamujú70a) ministerstvu mesačne, do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca, informácie z colnej štatistiky o tovaroch, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť do Recyklačného fondu.
§ 57
Orgány Recyklačného fondu
(1)
Orgánmi Recyklačného fondu sú
a)
správna rada,
b)
dozorná rada,
c)
riaditeľ.
(2)
Na účely tohto zákona sa zástupcom podnikateľov rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov71) a zástupcom štátu sa rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vymenovaný ministrom financií Slovenskej republiky, ministrom hospodárstva Slovenskej republiky s výnimkou zástupcu podnikateľov alebo ministrom životného prostredia Slovenskej republiky s výnimkou člena dozornej rady vymenovaného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a záujmových združení miest a obcí.
§ 58
Správna rada
(1)
Správna rada je najvyšší orgán Recyklačného fondu. Vykonáva správu Recyklačného fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Správna rada má sedemnásť členov, z ktorých
a)
jedenásť členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov tak, aby v nej mali svoje zastúpenie výrobcovia alebo dovozcovia za každý sektor podľa § 55 ods. 2 písm. a) až k), pričom je viazaný predloženými návrhmi,
b)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky,
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky,
d)
troch členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
e)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky; členstvo v správnej rade je nezastupiteľné. Členovia správnej rady môžu byť vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.
(5)
Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zástupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvolený zástupca záujmových združení miest a obcí alebo zástupca štátu.
(6)
Správna rada najmä
a)
schvaľuje rozpočet Recyklačného fondu a rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja činnosti a politiky Recyklačného fondu a zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b)
rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s § 63,
c)
schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka,
d)
schvaľuje a zverejňuje ročnú účtovnú závierku Recyklačného fondu overenú audítorom,72)
e)
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti a hospodárení Recyklačného fondu,
f)
schvaľuje štatút Recyklačného fondu a rokovací poriadok správnej rady,
g)
vymenúva a odvoláva riaditeľa a určuje jeho odmenu podľa osobitného predpisu.73)
(7)
Štatút Recyklačného fondu upraví najmä
a)
úlohy členov správnej rady a dozornej rady,
b)
postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vzťahy a vzťahy k orgánom Recyklačného fondu,
c)
vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozhodovacej právomoci správnej rady a dozornej rady,
d)
vymedzenie prípadov, keď sa pri rozhodovaní správnej rady vyžaduje iná ako nadpolovičná väčšina členov správnej rady,
e)
pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov z Recyklačného fondu,
f)
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami,
g)
frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej rady a spôsob ich zvolávania,
h)
organizačnú štruktúru Recyklačného fondu.
(8)
Členovi správnej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.74)
§ 59
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť správnej rady a riaditeľa.
(2)
Dozorná rada má sedem členov, z ktorých
a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z výrobcov a dovozcov, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
b)
troch členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky, z toho jedného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a jedného na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
(3)
Členovia dozornej rady sú do funkcie vymenovaní na päť rokov; ich členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. Funkciu člena dozornej rady nemožno vykonávať dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zástupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvolený zástupca záujmových združení miest a obcí, zástupca štátu alebo zástupca mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia.
(5)
Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj predsedom správnej rady. Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov zároveň aj predsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj podpredsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov zároveň aj podpredsedom správnej rady.
(6)
Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.
(7)
Dozorná rada najmä
a)
dozerá na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b)
preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok a stanoviská k nim predkladá správnej rade,
c)
kontroluje činnosť riaditeľa pri plnení rozhodnutí správnej rady a vo veciach súvisiacich s činnosťou Recyklačného fondu,
d)
predkladá príslušným ministrom správy o činnosti dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
predkladá správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
f)
dáva podnety na odvolanie člena správnej rady tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za člena správnej rady,
g)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
h)
schvaľuje výber audítora,
i)
ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti vykonávanej dozornou radou.
(8)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia a činnosti Recyklačného fondu.
(9)
Členovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.74)
§ 60
Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej rade
(1)
Členstvo v správnej rade alebo členstvo v dozornej rade zaniká uplynutím obdobia, na ktoré je člen správnej rady alebo dozornej rady vymenovaný, alebo jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie, alebo smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Člena správnej rady a člena dozornej rady možno odvolať z jeho funkcie, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním,
b)
neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,
c)
začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.
(3)
Nového člena správnej rady a nového člena dozornej rady do funkcie vymenúva minister toho rezortu, ktorý do funkcie vymenoval pôvodného člena; v prípadoch podľa § 58 ods. 2 písm. a) a § 59 ods. 2 písm. a) tak urobí do 10 dní od predloženia návrhu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, v ostatných prípadoch do 30 dní od odvolania alebo od vzdania sa funkcie člena správnej rady alebo člena dozornej rady.
(4)
Funkčné obdobie člena správnej rady alebo člena dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa končí dňom vymenovania nového člena podľa odseku 3.
§ 61
Riaditeľ
(1)
Riaditeľ je štatutárnym orgánom Recyklačného fondu; koná v mene Recyklačného fondu, pričom rozhoduje o všetkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom Recyklačného fondu vyhradené správnej rade alebo dozornej rade. Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.
(2)
Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.
(3)
Riaditeľ zodpovedá za
a)
vedenie účtovníctva Recyklačného fondu,75)
b)
plnenie rozhodnutí správnej rady,
c)
uvoľňovanie prostriedkov na základe rozhodnutia správnej rady na účely podľa § 63,
d)
uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu so žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s rozhodnutiami správnej rady,
e)
kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu,
f)
vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu a za vymáhanie iných pohľadávok Recyklačného fondu,
g)
vypracovanie ročnej účtovnej závierky Recyklačného fondu a jej predloženie správnej rade a dozornej rade do 31. marca nasledujúceho roka,
h)
vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok a jej predloženie správnej rade a dozornej rade do 30. apríla nasledujúceho roka,
i)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti Recyklačného fondu,
j)
plnenie úloh štatutárneho orgánu podľa osobitných predpisov,76)
k)
plnenie ostatných úloh uložených správnou radou.
(4)
Okrem materiálov podľa odseku 3 písm. g) a h) predkladá riaditeľ správnej rade
a)
návrh rozpočtu Recyklačného fondu na príslušný kalendárny rok,
b)
žiadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu (§ 64 ods. 4).
(5)
Riaditeľ určuje mzdy a rozhoduje o poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom a členom správnej rady a členom dozornej rady podľa osobitných predpisov.77)
(6)
Riaditeľ je povinný informovať dvakrát ročne verejnosť o výške príspevkov do Recyklačného fondu a o použití prostriedkov Recyklačného fondu.
§ 62
Zdroje Recyklačného fondu
(1)
Zdrojom príjmov Recyklačného fondu sú
a)
príspevky výrobcov a dovozcov za
1.
výrobu a dovoz batérií a akumulátorov (§ 41 ods. 11),
2.
výrobu a dovoz olejov (§ 42 ods. 8),
3.
výrobu a dovoz pneumatík (§ 43 ods. 1),
4.
výrobu a dovoz viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44 ods. 1),
5.
výrobu a dovoz elektrických a elektronických zariadení (§ 45 ods. 1),
6.
výrobu a dovoz plastov (§ 46 ods. 1 a 2),
7.
výrobu a dovoz svetelných zdrojov s obsahom ortuti (§ 47 ods. 1),
8.
výrobu a dovoz papiera (§ 48 ods. 1),
9.
výrobu a dovoz skla (§ 48 ods. 2),
10.
výrobu a dovoz vozidiel (§ 54),
11.
výrobu a dovoz kovových obalov (§ 44a ods. 1),
b)
dary a príspevky domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
c)
príjmy zo zmluvných pokút (§ 64 ods. 12),
d)
úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fondom,
e)
príjmy z vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Recyklačného fondu (§ 64 ods. 12),
f)
výnosy zo správy vlastného majetku,
g)
úroky z prostriedkov Recyklačného fondu uložených v bankách,
h)
ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(2)
Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výške 88 % do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo výške 12 % do všeobecného sektora. Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. b), f), g) a h) plynú do všeobecného sektora. Zdroje príjmov podľa odseku 1 písm. c), d) a e) plynú do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku.
§ 63
Použitie prostriedkov Recyklačného fondu
(1)
Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s účelom odpadového hospodárstva (§ 3) použiť na
a)
úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel (§ 55 ods. 1),
b)
úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ nie je známy alebo neexistuje,
c)
úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska (§ 53 ods. 7),
d)
úhradu vyplatených finančných príspevkov (§ 52 ods. 2),
e)
úhradu výdavkov spojených so správou Recyklačného fondu vrátane činnosti sekretariátu Recyklačného fondu,
f)
úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu.
(2)
Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitných podúčtoch jednotlivých sektorov (§ 65 ods. 3) možno použiť len v súlade s jeho vnútorným členením. Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom podúčte všeobecného sektora možno použiť pre oblasti všetkých sektorov na účely podľa odsekov 3 a 4. Presuny prostriedkov Recyklačného fondu v rámci osobitných podúčtov jednotlivých sektorov sú zakázané.
(3)
Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom podúčte všeobecného sektora možno použiť na odpady za výrobky a materiály, za ktoré plynú príspevky do Recyklačného fondu, a to na
a)
propagáciu zhodnocovania odpadov,
b)
podporu separovaného zberu odpadov,
c)
zabezpečovanie informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov,
d)
podporu zameranú na vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.
(4)
Výdavky na správu Recyklačného fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby a nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu nesmú prekročiť s výnimkou príjmov podľa § 62 ods. 1 písm. g) a h) tri percentá ročných príjmov fondu z predchádzajúceho roka. Hradia sa podľa rozpočtu schváleného správnou radou z prostriedkov všeobecného sektora.
(5)
Výdavky na správu Recyklačného fondu sa vedú na osobitnom účte.
§ 64
Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu
(1)
Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie, recyklácie príslušnej komodity na základe zmluvy, ktorú Recyklačný fond musí uzatvoriť.
(2)
Na poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu s výnimkou úhrady vyplatených finančných príspevkov podľa odsekov 13 a 14 a vrátenia príspevku podľa § 56 ods. 4 nie je právny nárok.
(3)
O poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu rozhoduje správna rada s výnimkou poskytnutia prostriedkov Recyklačného fondu na úhradu vyplatených finančných príspevkov podľa odsekov 13 a 14 a vrátenia príspevkov podľa § 56 ods. 4.
(4)
Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadosť obsahuje
a)
základné údaje o žiadateľovi; u právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie,
b)
výšku požadovaných prostriedkov Recyklačného fondu a navrhovaný účel a spôsob ich využitia,
c)
odôvodnenie žiadosti vrátane priloženia príslušných dokladov a projekt činnosti, na ktorú sa prostriedky Recyklačného fondu žiadajú.
(5)
Žiadateľ k žiadosti priloží kópiu rozhodnutia o udelení autorizácie (§ 13), ak ide o činnosť, pre ktorú sa autorizácia podľa tohto zákona požaduje.
(6)
Prostriedky Recyklačného fondu na účely podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) sa poskytujú ako účelová dotácia alebo úver.
(7)
Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu do 60 dní od doručenia žiadosti, v odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosti chýbajú náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo má iné nedostatky, riaditeľ vyzve najneskôr do 15 dní žiadateľa o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky žiadosti neodstráni, správna rada žiadosť zamietne.
(8)
Pri rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu správna rada prihliada najmä na súlad navrhovaného využitia prostriedkov s účelom odpadového hospodárstva (§ 3), súlad so schváleným rozpočtom Recyklačného fondu, na schválené priority štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky a na schválený program Slovenskej republiky. Podkladom na rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu v príslušnom sektore musí byť projekt realizácie systému zberu a zhodnotenia odpadov príslušného sektora (komoditný program sektora), ktorý musí byť v súlade s programom.
(9)
Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ je povinný vyzvať žiadateľa do 15 dní odo dňa rozhodnutia správnej rady na uzavretie zmluvy. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ písomne žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia správnej rady.
(10)
Na základe rozhodnutia správnej rady uzatvára riaditeľ v mene Recyklačného fondu so žiadateľom o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu. Táto zmluva obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel, druh a výšku prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu,
c)
podmienky použitia prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu,
d)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e)
zabezpečenie záväzkov žiadateľa o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu,
f)
výšku splátok a termíny ich splatnosti pri poskytnutí pôžičky,
g)
zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
(11)
Prostriedky Recyklačného fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté podľa rozhodnutia správnej rady, a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu. Nepoužité prostriedky je žiadateľ o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu povinný bezodkladne vrátiť Recyklačnému fondu.
(12)
Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky Recyklačného fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vrátiť ich Recyklačnému fondu a zaplatiť zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
(13)
Recyklačný fond uhradí spracovateľovi starých vozidiel štvrťročne celkovú sumu preukázateľne vyplatených finančných príspevkov podľa § 52 ods. 2, a to do 15 dní od predloženia dokladov podľa odseku 14.
(14)
Spracovateľ starých vozidiel predkladá Recyklačnému fondu doklady preukazujúce výšku skutočne vyplatených finančných príspevkov podľa § 52 ods. 2 do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka. Ak tak neurobí ani do troch mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty, jeho nárok na poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu za príslušný štvrťrok zaniká.
§ 65
Hospodárenie Recyklačného fondu
(1)
Hospodárenie Recyklačného fondu sa riadi rozpočtom Recyklačného fondu na príslušný kalendárny rok.
(2)
Prostriedky Recyklačného fondu sa vedú na osobitných účtoch v banke na území Slovenskej republiky.
(3)
Zdroje príjmu Recyklačného fondu v jednotlivých sektoroch uvedených v § 55 ods. 2 sa vedú na osobitných účtoch.
§ 66
Ochrana informácií
(1)
Členovia orgánov Recyklačného fondu, zamestnanci Recyklačného fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s činnosťou Recyklačného fondu, sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a informácie na elektronických nosičoch zabezpečiť pred ich zneužitím. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zániku členstva v orgánoch Recyklačného fondu, po skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca Recyklačného fondu alebo po skončení obdobného vzťahu iných osôb.
(2)
Podľa tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie informácia, ktorú Recyklačný fond alebo žiadateľ o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu označil ako dôvernú, určil obdobie zachovávania mlčanlivosti a ktorej zverejnenie by znamenalo významnú výhodu pre iné osoby alebo ktorá by mala nepriaznivý vplyv na osobu, ktorá túto informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka.
(3)
Z dôvodov verejného záujmu môže osobu povinnú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách oslobodiť od tejto povinnosti len osoba, ktorá informáciu poskytla a označila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa informácia týka, alebo súd.
(4)
Sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu78) nie je odsekmi 1 až 3 dotknuté.
ÔSMA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, OBCE A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 67
Základné ustanovenie
(1)
Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú
a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
krajské úrady životného prostredia,
d)
obvodné úrady životného prostredia.
(2)
Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce (§ 72) a Štátna energetická inšpekcia (§ 72a).
§ 68
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program Slovenskej republiky,
c)
dáva námietky, povolenia a určuje podmienky pri dovoze, vývoze a tranzite odpadov podľa štvrtej časti tohto zákona,
d)
vedie a aktualizuje prostredníctvom poverenej organizácie zoznam kontaminovaných zariadení (§ 40a ods. 3),
e)
dáva súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, ak si to vyhradí,
f)
dáva súhlas na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike [§ 7 ods. 1 písm. i)],
g)
schvaľuje program pôvodcu odpadu s celoslovenskou pôsobnosťou, ak si to vyhradí,
h)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
i)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
j)
konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie opatrenia podľa § 73 ods. 3, ak ide o vplyvy činnosti vykonávanej v inom štáte, a môže požiadať o zastavenie zneškodňovania odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3,
k)
vedie evidenciu o preprave odpadov cez štátnu hranicu podľa štvrtej časti tohto zákona,
l)
udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 8 až 14 a pozastavuje výkon činností, na ktoré bola udelená autorizácia (§ 14 ods. 2),
m)
vedie register odborne spôsobilých osôb (§ 11 ods. 5), register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 13 ods. 7) a register oprávnených osôb (§ 76 ods. 9),
n)
zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti (§ 11 ods. 3) a skúšok oprávnených osôb [§ 76 ods. 3 písm. d)] a ustanovuje oprávnenú osobu (§ 76 ods. 2),
o)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
p)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu,46)
r)
na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov,
s)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu na výkon činnosti oprávnenej osoby (§ 76),
t)
oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a zoznam kontaminovaných zariadení podľa § 40a ods. 3,
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, programu okresu, programu pôvodcu odpadu, programu držiteľa polychlórovaných bifenylov a programu obce,
b)
podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti,
c)
obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb (§ 11 ods. 5),
d)
obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 13 ods. 7),
e)
zoznam odpadov, zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,
f)
obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie odpadov držiteľa odpadu, prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a čas jej uchovávania, ako aj obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie objemu výroby a dovozu výrobkov podľa piatej časti tohto zákona a odpadov z nich a čas jej uchovávania a obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb,
g)
zaradenie odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a vzory dokladov požadovaných pri preprave odpadov podľa štvrtej časti tohto zákona,
h)
podrobnosti o spôsobe označovania batérií a akumulátorov,
i)
prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb, náležitosti odborného posudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti a podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb (§ 76 ods. 9),
j)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých vozidiel, o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku, o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní a o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel vrátane vzoru potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a čestného vyhlásenia o ponechaní si starého vozidla,
k)
podrobnosti o prípadoch, v ktorých spracovateľ starých vozidiel vyplatí držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie, finančný príspevok, a podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených finančných príspevkoch,
l)
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
m)
sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu,
n)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi prípady, v ktorých sa výsledky analytickej kontroly odpadov archivujú najmenej dva roky a vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, a limity toxicity, podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
o)
podrobnosti o dekontaminácii, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky na metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania,
p)
zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. m) vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky z tohto zákazu a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia,
r)
zoznam štátov a zoznam druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov, ktorých vývoz na účely ich zhodnotenia do týchto štátov sa zakazuje [§ 23 ods. 3 písm. e)],
s)
zoznam štátov a druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov, na ktoré sa pri ich vývoze na účely ich zhodnotenia použije postup ako pri vývoze odpadov na účely ich zhodnotenia zaradených do Žltého zoznamu odpadov, a zoznam štátov a druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov, na ktoré sa pri ich vývoze na účely ich zhodnotenia použije postup ako pri vývoze odpadov na účely ich zhodnotenia zaradených do Červeného zoznamu odpadov (§ 33 ods. 4),
t)
spôsob kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov (§ 50 ods. 3),
§ 69
Inšpekcia
Inšpekcia
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
b)
ukladá pokuty (§ 78),
c)
rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
§ 70
Krajský úrad životného prostredia
Krajský úrad životného prostredia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na území kraja,
c)
rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § 69 písm. c),
d)
schvaľuje program pôvodcu odpadu a program obce presahujúci územie okresu,
e)
dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám podľa § 16 písm. a),
f)
dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 písm. b), ak svojím vplyvom presahuje územie okresu,
g)
dáva súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie okresu a súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, ak si ho nevyhradilo ministerstvo,
h)
rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov,
i)
je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť
1.
pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia10) alebo závažnej ekologickej ujme,79)
2.
prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené zákonom o odpadoch alebo jeho vykonávacími predpismi a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo k závažnej ekologickej ujme,
j)
vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b),
k)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
l)
ukladá pokuty (§ 78),
m)
ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnotiť alebo zneškodniť odpad [§ 21 ods. 1 písm. h)],
n)
dáva súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilnými zariadeniami [§ 7 ods. 1 písm. h)],
o)
dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 16 písm. d)].
§ 71
Obvodný úrad životného prostredia
Obvodný úrad životného prostredia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program okresu a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b)
vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov podľa § 7 ods. 8, potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy podľa § 22 ods. 7 a potvrdenie podľa § 22 ods. 13,
c)
vykonáva registráciu podľa § 15 a § 81 ods. 8,
d)
vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l),
e)
schvaľuje program pôvodcu odpadu a program obce, ktoré nepresahujú územie okresu,
g)
schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 21 ods. 2),
h)
rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 40 ods. 3),
i)
uskutočňuje konanie podľa § 51 ods. 5 až 7 a 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, určuje, či je staré vozidlo odpadom, a plní povinnosti podľa § 53 ods. 3 a 5,
j)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k)
ukladá pokuty (§ 78 a 80),
l)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu na území okresu,
m)
prejednáva priestupky [§ 80 ods. 3 písm. b)],
n)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a dáva vyjadrenia s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
o)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce,
p)
vykonáva monitorovanie podľa § 40a ods. 13 a § 40b ods. 4 okrem prípadu podľa § 72a písm. c),
§ 72
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 80 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky,
b)
poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce,
§ 72a
Štátna energetická inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 40a ods. 1 písm. a) a c), § 40a ods. 2 písm. a) a b) a § 40a ods. 10 písm. d), ak ide o kontaminované zariadenia, ktoré nie sú odpadom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,50a)
b)
ukladá pokuty (§ 78) za porušenia povinností podľa písmena a),
c)
v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich držiteľ podľa § 40a ods. 1 alebo 2, a údaje o zistenom množstve oznamuje obvodnému úradu životného prostredia.
§ 73
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1)
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je zisťovanie, ako právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas (§ 7) alebo autorizácia (§ 8 až 14), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky.
(2)
Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ho na to a, ak je to možné alebo účelné, uloží mu opatrenie na nápravu a určí mu lehotu, v ktorej má opatrenie na nápravu vykonať. Ak kontrolovaný nevykoná v určenej lehote opatrenie na nápravu, alebo ak opatrenie na nápravu nie je možné alebo účelné uložiť, orgán štátneho dozoru uloží kontrolovanému pokutu.
(3)
Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1, vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, ak
a)
výsledky monitorovania naznačujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. o),
b)
výsledky testov akútnej toxicity naznačujú, že boli prekročené ustanovené limity [§ 68 ods. 3 písm. n)],
c)
výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,
d)
zneškodňovanie činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1, vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 má za následok škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo na iné využívanie dotknutého prostredia.
(4)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je v súvislosti s touto činnosťou oprávnená vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia; preukazuje sa preukazom alebo poverením orgánu štátneho dozoru, ak sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.81)
(5)
Kontrolovaná osoba je povinná osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky a do prevádzkových priestorov, stavieb a zariadení, nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.
(6)
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu.82)
§ 74
Konanie
(1)
Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.83)
(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na
a)
vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja a programu okresu podľa § 5,
b)
vydávanie potvrdenia podľa § 7 ods. 10 a § 22 ods. 7,
c)
registráciu podľa § 15,
d)
vydávanie vyjadrenia podľa § 16,
e)
rozhodovanie o výške kaucie podľa § 24 ods. 2,
f)
konania podľa štvrtej časti tohto zákona s výnimkou § 38 ods. 4,
g)
rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 64,
h)
rozhodovanie podľa § 69 písm. c),
i)
vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (ďalej len „odborná posudková spôsobilosť") podľa § 76 ods. 5.
(3)
Rozklad podaný proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 21 ods. 1 písm. h) nemá odkladný účinok.
(4)
Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) až e), k), m) a n) je vždy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo na ktorej území sa dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať.
(5)
Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac obvodných úradov životného prostredia a krajský úrad životného prostredia, konanie dokončí krajský úrad životného prostredia.
(6)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konanie zastaví, ak účastník vzal späť návrh na jeho začatie a ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania, ďalej ak odpadol dôvod konania začatého na podnet orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ak účastník nedoplnil žiadosť o začatie konania v určenej lehote, ktorá mu bola daná vo výzve na doplnenie žiadosti; konanie o schvaľovaní programu pôvodcu odpadu podľa § 6 sa zastaví aj v prípade, ak predložený program pôvodcu odpadu je v rozpore so záväznou časťou programu okresu alebo kraja.
(7)
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom určenia odpadu.
(8)
Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov odpadov a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje.
(9)
Orgán štátnej správy príslušný na vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a vyjadrenia podľa § 16 písm. a) až c) je v integrovanom povoľovaní83a) dotknutým orgánom.
§ 75
Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia
(1)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie
a)
zmeniť,
1.
ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
2.
ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3.
ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,
b)
zrušiť
1.
v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
2.
ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného prostredia určené vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v záväznej technickej norme,
3.
ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok,
4.
ak povinný nesplní uložené opatrenie na nápravu a pokračovaním činnosti sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie ľudí alebo zvierat, alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
5.
ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému bola uložená pokuta podľa § 78 ods. 2 písm. v), neodvedie celú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v náhradnej lehote určenej v opatrení na nápravu podľa § 73 ods. 2 alebo opätovne neodvedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v lehote podľa § 22 ods. 6.
(2)
Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípade znáša náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej skutočnosti. Ak je v konaní viac účastníkov, náklady znáša ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutočnosti zavinil.
(3)
Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť:
a)
uplynutím času, na ktorú bolo vydané,
b)
zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané,
c)
skončením činnosti, na ktorú bolo vydané,
d)
neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4.
(4)
Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo k zmene prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.
§ 76
Odborný posudok oprávnenej osoby a jej ustanovenie
(1)
Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a o udelenie autorizácie podľa tohto zákona je v ustanovených prípadoch odborný posudok oprávnenej osoby [§ 68 ods. 3 písm. i)].
(2)
Oprávnenú osobu ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej posudkovej spôsobilosti skúškou.
(3)
Za oprávnenú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického smeru alebo stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe v príslušnom odbore alebo stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej desať rokov praxe v príslušnom odbore,
c)
absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom,
d)
úspešne vykonala skúšku.
(4)
Odbornou posudkovou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a súčasného stavu techniky v oblasti odpadového hospodárstva.
(5)
Odbornú posudkovú spôsobilosť ministerstvo potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(6)
Čas platnosti osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti je najviac päť rokov. Čas platnosti osvedčenia môže ministerstvo predĺžiť najviac na jeho dvojnásobok, ak oprávnená osoba o predĺženie požiada najneskôr tri mesiace pred uplynutím času platnosti a súčasne predloží ministerstvu výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; pri posudzovaní žiadosti je ministerstvo povinné prihliadať na kvalitu a úroveň doterajšieho výkonu odbornej posudkovej spôsobilosti oprávnenou osobou, ako aj na plnenie povinnosti podľa § 77.
(7)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom oprávnenej osoby.
(8)
Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť vydanie odborného posudku oprávnenou osobou, môže ministerstvo povoliť vydanie odborného posudku na základe jednorazového povolenia aj osobe, ktorá nie je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.
(9)
Ministerstvo vedie register oprávnených osôb; register je verejne prístupný.
(10)
Účinky osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, ako aj predĺženia času jeho platnosti nastávajú dňom ich zápisu do registra oprávnených osôb.
§ 77
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba je povinná
a)
oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na ktorých základe jej bolo vydané osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti,
b)
dodržiavať podmienky výkonu posudkovej činnosti ustanovené podľa tohto zákona,
c)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo nového overenia odbornej posudkovej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
d)
na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplniť odborný posudok, ktorý vydala,
e)
zaslať ministerstvu do 31. januára kalendárneho roka rovnopisy všetkých v predchádzajúcom kalendárnom roku vydaných odborných posudkov vrátane ich doplnkov.
§ 77a
Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)
Ministerstvo môže osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti
a)
zmeniť, ak
1.
oprávnená osoba písomne požiadala o rozšírenie jeho rozsahu; ustanovenie § 76 ods. 3 písm. b) až d) platí rovnako,
2.
nastanú skutočnosti, pre ktoré oprávnená osoba nemôže posudkovú činnosť riadne vykonávať vo všetkých oblastiach udelených v rámci rozsahu osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, alebo
3.
oprávnená osoba preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre danú oblasť v rámci rozsahu svojho osvedčenia na nedostatočnej odbornej úrovni,
b)
zrušiť, ak oprávnená osoba
1.
nesplnila povinnosť podľa § 77 písm. a), b), d) alebo e),
2.
vydala odborný posudok v rozpore s udeleným osvedčením o odbornej posudkovej spôsobilosti, alebo
3.
preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre rôzne oblasti v rámci rozsahu svojho osvedčenia na nedostatočnej odbornej úrovni.
(2)
Ministerstvo osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti
a)
zmení, ak
1.
ide o zmenu údajov uvedených v osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom alebo
2.
oprávnená osoba požiada o zúženie jeho rozsahu,
b)
zruší, ak oprávnená osoba
1.
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
2.
na základe právoplatného rozsudku prestala byť bezúhonnou (§ 9 ods. 3),
3.
získala osvedčenie na základe uvedenia nepravdivých údajov,
4.
nesplnila povinnosť podľa § 77 písm. c), alebo
5.
písomne požiadala o zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(3)
Ak ide o prípady podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu alebo odseku 1 písm. b) tretieho bodu, ministerstvo je povinné pred zmenou alebo zrušením osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti zhodnotiť aj odbornú úroveň vydaných odborných posudkov.
(4)
Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti nastávajú dňom ich zápisu do registra oprávnených osôb.
DEVIATA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 78
Správne delikty
(1)
Pokutu do 200 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a)
nepredložila na schválenie program podľa § 6 alebo schválený program neplní,
b)
neposkytne súčinnosť pri vypracúvaní programu obce alebo neposkytne obcou požadované údaje podľa § 6 ods. 9 a § 39 ods. 9,
c)
nezabezpečí odborný posudok oprávnenej osoby podľa § 13 ods. 3,
d)
neoznámi ministerstvu každú zmenu údajov podľa § 13 ods. 4,
e)
sa nezaregistruje na obvodnom úrade životného prostredia podľa § 15 a § 81 ods. 8 alebo v Recyklačnom fonde podľa § 41 ods. 15, § 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 45 ods. 4, § 46 ods. 5, § 47 ods. 4, § 48 ods. 7 a § 54 ods. 4,
f)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,
h)
poruší povinnosti pri zbere odpadov vrátane ich výkupu ustanovené v § 19 ods. 3,
i)
nesplní povinnosť pri preprave nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 3 a 4,
j)
nezverejní zoznam druhov odpadov v súlade s § 21 ods. 1 písm. d),
k)
neoznámi neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 21 ods. 1 písm. k),
l)
nezabezpečí zber komunálnych odpadov alebo zber drobných stavebných odpadov v súlade s § 39 ods. 3,
m)
vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov v rozpore s § 39 ods. 7 a § 81 ods. 9,
n)
nakladá s odpadmi určenými na zhodnotenie v rozpore s § 18 ods. 12,
o)
nepodá návrh na začatie konania podľa § 81 ods. 2 a 5,
p)
nesplní povinnosť podľa § 53,
r)
nesplní povinnosť podľa § 40a ods. 1 alebo 2,
(2)
Pokutu do 500 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a)
vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 7 alebo autorizácia podľa § 8, bez tohto súhlasu alebo autorizácie alebo v rozpore s nimi okrem prípadu podľa § 21 ods. 1 písm. a),
b)
nakladá s odpadmi v rozpore s § 18 ods. 1,
c)
uloží alebo zneškodní odpad v rozpore s § 18 ods. 3 písm. a) až c),
d)
nezaraďuje odpad podľa Katalógu odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. a),
e)
nezabezpečí zhromažďovanie odpadov utriedených podľa druhu alebo ich nezabezpečí pred znehodnotením, odcudzením alebo iným únikom podľa § 19 ods. 1 písm. b),
f)
nezabezpečí podľa § 19 ods. 1 písm. d), e) a f) zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadov,
i)
nepredloží doklady podľa § 19 ods. 1 písm. j),
j)
nevykoná opatrenie na nápravu uložené podľa § 19 ods. 1 písm. k), § 20 ods. 2 písm. d) a § 21 ods. 1 písm. j),
k)
nezabezpečí využitie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. l),
l)
nezabezpečí analytickú kontrolu odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. m) alebo neuchováva výsledky analytickej kontroly odpadov podľa § 21 ods. 2 písm. c),
m)
vykoná prepravu nebezpečných odpadov v rozpore s § 20 ods. 1,
n)
nezabezpečí prepravu odpadov podľa § 20 ods. 1 písm. b),
o)
prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenie na zneškodňovanie odpadov v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo bez schváleného prevádzkového poriadku,
p)
nezabezpečí odpady pred odcudzením alebo iným únikom podľa § 21 ods. 1 písm. c),
r)
nezneškodní alebo neznehodnotí odpady v súlade s § 21 ods. 1 písm. h), alebo skladuje odpady v rozpore s § 21 ods. 7,
s)
neodstráni negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov podľa § 21 ods. 1 písm. l),
t)
nepredloží na schválenie projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí podľa § 21 ods. 2 alebo schválenú projektovú dokumentáciu nedodržiava,
u)
neuchováva záznamy z monitoringu alebo neohlási výsledky z monitoringu podľa § 21 ods. 6,
v)
nevytvára finančnú rezervu alebo s ňou nakladá v rozpore s § 22,
w)
nezloží kauciu podľa § 24,
x)
nenakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi spôsobom ustanoveným v súlade s § 39 ods. 5,
y)
nakladá s nebezpečnými odpadmi alebo odpadmi uvedenými v § 40 ods. 8 v rozpore s § 40,
z)
nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41,
za) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
zb) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
zc) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51,
zd) neplní schválený plán úprav skládky odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2 a § 81 ods. 7,
ze) nezabezpečí dekontamináciu alebo zneškodnenie polychlórovaných bifenylov, kontaminovaného zariadenia alebo použitých polychlórovaných bifenylov v súlade s týmto zákonom,
zf) nesplní povinnosť ustanovenú v § 40a ods. 5 alebo ods. 6,
zg) vykoná údržbu transformátorov v rozpore s § 40a ods. 9,
zh) nesplní povinnosť ustanovenú v § 40b ods. 3,
zi) nakladá s odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v rozpore s § 47,
zj) nesplní povinnosť podľa § 50 alebo § 52 alebo vykonáva zber starých vozidiel v rozpore s § 52a,
zk) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
zl) nesplní povinnosť podľa § 39 ods. 6, 12 a 14,
zm) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.
(3)
Pokutu do 5 000 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a)
vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3 písm. d)],
b)
nezabezpečí podľa § 19 ods. 1 písm. c) oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ich označovanie, alebo s nimi inak nakladá v rozpore s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
c)
zhodnotí alebo zneškodní odpady bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a)],
d)
poruší zákaz alebo povinnosti ustanovené v § 23, 25 až 38 pre dovoz, vývoz a tranzit odpadov,
e)
nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 44a ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a § 54 ods. 1 alebo ho nezaplatí včas alebo v plnej výške,
f)
nedodrží ustanovenie § 18 ods. 3 písm. i).
g)
poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. k).
§ 79
Ukladanie pokút
(1)
Konanie o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.
(3)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ znovu poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(6)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 80
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 18 ods. 3 písm. b)],
b)
uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)],
c)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,
d)
nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), f) a k), alebo nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. i),
e)
vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3 písm. d)],
f)
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9,
g)
nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40,
h)
nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41,
i)
nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
j)
nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
k)
ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods. 6,
l)
vypracuje odborný posudok v rozpore s týmto zákonom alebo v odbornom posudku uvedie nepravdivé údaje,
m)
nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 54 ods. 1 alebo nezaplatí ho včas alebo v ustanovenej sume,
n)
nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1 písm. b) alebo podľa § 53 ods. 5.
o)
nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
p)
nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 8,
r)
nakladá s odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v rozpore s § 47,
s)
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.
(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) a f) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk,
b)
odseku 1 písm. d), e), g) až s) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.
(3)
Priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c), f) a s) prejednáva obec,
b)
odseku 1 písm. d), e), g) až r) prejednáva obvodný úrad životného prostredia.
(4)
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,84) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c), f) a s) sú príjmom rozpočtu obce,
b)
odseku 1 písm. d), e), g) až r) sú príjmom štátneho rozpočtu.
DESIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 81
Prechodné ustanovenia
(1)
Správne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončí orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vo veci koná, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase začatia konania.
(2)
Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, podá návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Kto nakladá s odpadmi na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov, je povinný predložiť toto rozhodnutie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie; spolu s týmto rozhodnutím predloží aj návrh na zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov.
(4)
Prevádzkovateľ skládky odpadov uvedenej do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona je povinný
a)
do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona splniť povinnosť podľa odseku 3; zároveň predloží pôvodnú dokumentáciu, ktorá slúžila ako podklad na vydanie stavebného povolenia na výstavbu skládky odpadov a odborný posudok oprávnenej osoby ako podklad na zaradenie skládky odpadov do príslušnej triedy skládok odpadov,
b)
do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona
1.
spracovať a predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
2.
v prípadoch, ak skládka odpadov nespĺňa všetky požiadavky na skládku odpadov podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, spracovať a predložiť na schválenie plán úprav skládky odpadov vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku odpadov najneskôr do 31. decembra 2008.
(5)
Ak sa rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré treba predložiť podľa odseku 3 a odseku 4 písm. a) na preskúmanie, nepredloží na preskúmanie v ustanovenej lehote a v rovnakej lehote sa neurobí úkon držiteľa rozhodnutia smerujúci ku skončeniu nakladania s odpadmi podľa tohto rozhodnutia, začne orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konanie z vlastného podnetu, ktorého výsledkom bude zrušenie rozhodnutia a určenie postupu skončenia nakladania s odpadmi; orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pri rozhodovaní prihliadne najmä na možnosť držiteľa rozhodnutia skončiť činnosť v súlade s týmto zákonom.
(6)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o preskúmaní rozhodnutia predloženého podľa odseku 3 do jedného roka od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 3 a o preskúmaní rozhodnutia predloženého podľa odseku 4 písm. a) do troch mesiacov od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 3.
(7)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o schválení projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí podľa odseku 4 písm. b) bodu 1 a o schválení plánu úprav skládky odpadov vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku odpadov podľa odseku 4 písm. b) bodu 2 do jedného roka od ich predloženia.
(8)
Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje registrácia podľa § 15, je povinný zaregistrovať sa do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(9)
Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 7 tohto zákona do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemôže túto činnosť ďalej na území obce vykonávať. Na toho, kto zhodnocuje komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad na území obce, sa zákaz podľa predchádzajúcej vety uplatní od 1. septembra 2004.
(10)
Prvé zasadnutie Správnej rady Recyklačného fondu zvolá člen správnej rady, ktorého vymenoval a touto úlohou poveril minister životného prostredia, tak, aby sa konalo do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; tento člen správnej rady vedie a predsedá zasadnutiam správnej rady, dokiaľ nie je zvolený predseda Správnej rady Recyklačného fondu podľa § 58 ods. 5. Na začatie svojej činnosti môže Recyklačný fond použiť jednorazový úver.
(11)
Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom kontaminovaného zariadenia, je povinný ohlásiť údaje podľa § 40a ods. 1 alebo ods. 2 do 28. februára 2005.
(12)
Kto k 1. marcu 2004 vykonáva dekontamináciu polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, je povinný do 31. augusta 2004 podať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva návrh na začatie konania o vydanie súhlasu na vykonávanú činnosť podľa tohto zákona.
(13)
Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný do 31. augusta 2004 vypracovať a predložiť na schválenie program podľa § 6a. Ak je taký držiteľ polychlórovaných bifenylov zároveň aj pôvodcom odpadu, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona má vypracovaný a schválený program pôvodcu odpadu, môže program podľa § 6a vypracovať a predložiť na schválenie ako doplnok k programu pôvodcu.
(14)
Kto je k 1. marcu 2004 výrobcom alebo dovozcom výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, je povinný sa zaregistrovať v Recyklačnom fonde do 30. apríla 2004; to neplatí na výrobcu a dovozcu podľa § 41 ods. 11, ak už túto povinnosť splnili.
(15)
Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom autorizácie na činnosti, na ktorých vykonávanie sa autorizácia podľa tohto zákona vyžaduje v zmenenom rozsahu, je povinný rozhodnutie o udelení autorizácie predložiť ministerstvu v lehote do 31. mája 2004; ministerstvo je povinné rozhodnutie o udelení autorizácie zmeniť v lehote troch mesiacov od jeho predloženia. Rozhodnutia, ktorými boli udelené autorizácie na činnosti, na ktoré sa už podľa tohto zákona autorizácia nevyžaduje, strácajú platnosť dňom 1. marca 2004.
(16)
Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy tých pôvodcov odpadov, ktorí produkujú ročne menej ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo menej ako 10 ton ostatných odpadov, strácajú platnosť dňom 1. marca 2004.
(17)
Podmienka autorizácie zabezpečiť použitie technológie zodpovedajúcej úrovni najlepšej dostupnej technológie alebo najlepšej dostupnej techniky v prípadoch regenerácie odpadových olejov alebo ich zhodnocovania podľa § 9 ods. 5 musí byť splnená do 31. októbra 2007.
(18)
Autorizácia vydaná do 29. februára 2004 sa považuje za autorizáciu vydanú podľa tohto zákona.
§ 82
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 371/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 309/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.,
3.
položky 67 až 72 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4.
§ 47 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov,
6.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z. a zákona č. 405/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 91 ods. 2 v prvej vete sa slová „osvedčenie a tabuľku s evidenčným číslom.“ nahrádzajú slovami „osvedčenie, tabuľku s evidenčným číslom a potvrdenie alebo čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
§ 51 ods. 2 a § 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z. a zákona č. 58/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Obec vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území obce, a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce.“.
2.
Za § 10c sa vkladá § 10d, ktorý znie:
㤠10d
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
(1)
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce, a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
(2)
Poplatok platí
a)
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt9b) alebo prechodný pobyt,9c)
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor,
(ďalej len „poplatník za odpady“).
(3)
Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.9d)
(4)
Sadzba poplatku je
a)
najmenej 80 Sk a najviac 1 200 Sk za osobu a kalendárny rok alebo
b)
najmenej 80 Sk za osobu a kalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber.
(5)
Sadzba poplatku sa vo všeobecne záväznom nariadení obce určí na príslušné obdobie
a)
pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci,
b)
pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad,
c)
pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb, podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,
d)
pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
(6)
Pri vydávaní všeobecne záväzného nariadenia obec postupuje podľa § 15.
(7)
Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na tieto účely.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b) až 9d) znejú:
„9b)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
§ 6 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9c)
§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z.
§ 16 ods. 7 zákona č. 73/1995 Z. z.
9d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky uvedené v § 1 ods. 1 písm. b), c), e), f), g), h), i), j) a k) a v § 1 ods. 2 vyrubí obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok uvedený v § 1 ods. 2 platí spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce, obec poplatok uvedený v § 1 ods. 2 nevyrubí platobným výmerom.“.
4.
Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok uvedený v § 1 ods. 2 znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 10d ods. 4 alebo môže poplatok uvedený v § 1 ods. 2 odpustiť.“.
5.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenie
Ak po 31. decembri 2001 neustanoví obec všeobecne záväzným nariadením podľa § 15 nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov, platí sa poplatok uvedený v § 1 ods. 2 v najnižšej sadzbe podľa § 10d ods. 4.“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z, zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z. a zákona č. 338/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 80b sa vkladá § 80ba, ktorý znie:
㤠80ba
(1)
Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.
(2)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou
2.
§ 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002,
3.
§ 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7 a § 49 až 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003,
4.
§ 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2003,
5.
§ 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie drvených opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2006,
6.
§ 21 ods. 8, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1a k zákonu č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa úplne preberajú nasledujúce smernice:
1. Smernica Rady č. 1975/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 194, 25/07/1975, strana 39 až 41),
2. Smernica Rady č. 1991/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 377, 31/12/1991, strana 20 až 27),
3. Smernica Rady 1975/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 194, 25/07/1975, strana 23 až 25),
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 269, 21/10/2000, strana 34 až 43),
5. Smernica Rady č. 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 182, 16/07/1999, strana 1 až 19),
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z odvetvia priemyslu na výrobu oxidu titaničitého v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 54, 25/02/1978, strana 19 až 24),
7. Smernica Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 243, 24/09/1996, strana 31 až 35).
Smernice Rady a Smernice Európskeho parlamentu a Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 1 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ODPADY
1. Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný.
2. Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti.
3. Výrobky po záručnej lehote.
4. Rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené.
5. Plánovanými činnosťami znečistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery).
6. Nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory).
7. Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli).
8. Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky).
9. Odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, použité filtre).
10. Odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania).
11. Odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy).
12. Znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené polychlorovanými bifenylmi).
13. Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie zákon zakazuje.
14. Výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov).
15. Znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa pôdy.
16. Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedených bodoch.
Príloha č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ZHODNOCOVANIE ODPADOV
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
R6 Regenerácia kyselín a zásad.
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.
R12 Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Príloha č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.).
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.).
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.).
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.).
D10 Spaľovanie na pevnine.
D11 Spaľovanie na mori.
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12.
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12.
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Príloha č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADOV
Kód
H1 Výbušnosť: látky a prípravky, ktoré môžu vybuchnúť účinkom plameňa alebo ktoré sú viac citlivé na otrasy alebo trenie ako dinitrobenzén.
H2 Oxidovateľnosť: látky a prípravky, ktoré spôsobujú vysoko exotermické reakcie v kontakte s inými látkami, hlavne s horľavými látkami.
H3-A Vysoká horľavosť
– kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 21 oC (vrátane extrémne horľavých kvapalín), alebo
– látky a prípravky, ktoré sa môžu zohriať a v konečnom dôsledku vzplanúť pri styku so vzduchom pri teplote okolia bez akéhokoľvek pôsobenia energie, alebo
– tuhé látky a prípravky, ktoré môžu ľahko vzplanúť po krátkom styku zo zdrojom vznietenia a ktorých horenie alebo spaľovanie pokračuje po odstránení zdroja vznietenia, alebo
– plynné látky a prípravky, ktoré sú zápalné na vzduchu pri normálnom tlaku, alebo
– látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou alebo vlhkým vzduchom uvoľňujú vysoko horľavé plyny v nebezpečných množstvách.
H3-B Horľavosť: kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vyšší ako 21 oC a rovná sa alebo je nižší ako 55 oC.
H4 Dráždivosť: neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okamžitom, predĺženom alebo opakovanom styku s pokožkou alebo sliznicou môžu spôsobiť zápal.
H5 Škodlivosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť obmedzené zdravotné nebezpečie.
H6 Toxicita: látky a prípravky (vrátane veľmi jedovatých látok a prípravkov), ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť vážne, akútne alebo chronické zdravotné nebezpečie a dokonca smrť.
H7 Rakovinotvornosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu vyvolať rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt.
H8 Leptavosť: látky a prípravky, ktoré môžu poškodiť pri styku živé tkanivo.
H9 Infekčnosť: látky obsahujúce živé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že spôsobujú ochorenia ľudí alebo iných živých organizmov.
H10 Vývojová toxicita: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu vyvolať nededičné vrodené deformácie alebo zvýšiť ich výskyt.
H11 Mutagénnosť: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť genetické poškodenia alebo zvýšiť ich výskyt.
H12 Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo veľmi toxické plyny.
H13 Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík.
H14 Ekotoxicita: látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať okamžité alebo oneskorené ohrozenie jednej alebo viacerých zložiek životného prostredia.
Príloha č. 5 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
HRANIČNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE ŠKODLIVÝCH LÁTOK V ODPADE
Ukazovateľ Hraničná hodnota v mg/kg suš.
1 suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) 100
2 suma polychlórovaných bifenylov (PCB) 100
3 extrahovatelhé organické halogénzlúčeniny (extrakt) 100
4 ľahko uvoľniteľné kyanidy 10 000
5 suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt) 50 000
6 benzén, toluén, xylén 5 000
7 fenoly 10 000
8 merkaptán 1 000
9 ortuť 3 000
10 arzén1) 5 000
11 olovo1) 10 000
12 kadmium 5 000
13 nikel1) 5 000
14 obsah rozpustných látok (20 °C)2) 300 000
Príloha č. 6 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ODPADY, KTORÉ SA MUSIA PRED ULOŽENÍM NA SKLÁDKE ODPADOV STABILIZOVAŤ
Odpady obsahujúce prach alebo vlákna azbestu
06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu
10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest
17 06 05 stavebné odpady obsahujúce azbest
Odpady obsahujúce nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v koncentrácii vyššej ako 1000 mg/kg sušiny
Tuhé odpady patriace do skupiny 0603 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a použitia soli, ich roztokov a oxidov kovov
Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd
Ďalšie odpady
05 07 01 odpady obsahujúce ortuť
06 04 03 odpady obsahujúce arzén
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov
16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú
16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor
16 08 07 použité katalyzátory znečistené nebezpečnými látkami
19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov
19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky
19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky
19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Príloha č. 7 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
BATÉRIE A AKUMULÁTORY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TENTO ZÁKON
1. Batérie a akumulátory prepustené do obehu po 1. januári 1999 s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 % hmotnosti.
2. Batérie a akumulátory prepustené do obehu po 18. septembri 1992, obsahujúce
a) viac ako 25 mg ortuti na jeden článok,
b) kadmium v objeme väčšom ako 0,025 % hmotnosti,
c) Pb v objeme väčšom ako 0,4 % hmotnosti.
3. Zásadité mangánové batérie a akumulátory prepustené do obehu po 18. septembri 1992 s obsahom ortuti vyšším ako 0,025 % hmotnosti.
Príloha č. 8 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ZOZNAM KATEGÓRIÍ ZARIADENÍ PODĽA § 41 ods. 5
1. Zariadenia, ktorých batérie sa pripájajú, privárajú alebo inak trvalo pripevňujú ku svorkám, aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka elektrickej energie pri náročných priemyselných aplikáciách a aby ostali zachované pamäťové a dátové funkcie zariadení informačnej techniky a kancelárskych strojov, pri ktorých je použitie batérií a akumulátorov uvedených v prílohe č. 7 tohto zákona technicky nevyhnutné.
2. Referenčné články v zariadeniach na vedecké alebo profesionálne účely a batérie a akumulátory umiestnené v lekárskych prístrojoch určených na udržiavanie životne dôležitých funkcií, ako aj v kardiostimulátoroch, ktorých nepretržitá funkcia je nevyhnutná; batérie a akumulátory môžu vyberať iba kvalifikované osoby.
3. Prenosné zariadenia, pri ktorých by výmena batérií nekvalifikovanými osobami mohla ohroziť bezpečnosť užívateľa alebo ovplyvniť funkciu zariadenia, ako aj profesionálne zariadenia určené na použitie v silne agresívnom prostredí, napríklad za prítomnosti tekutých látok.
1)
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
4)
§ 17 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.
6)
§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
7)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 43 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
10)
§ 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
10a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb., zákon č. 309/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
12)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
14)
§ 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
14a)
Napríklad § 7 Obchodného zákonníka a § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
14c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
§ 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
18a)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Napríklad § 27 Zákonníka práce, § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka.
20)
§ 175e Občianskeho súdneho poriadku.
§ 13 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
22)
§ 11a ods. 2 a 11 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 459/2000 Z. z.
24)
§ 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 122 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 239/2000 Z. z.
25a)
§ 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb.
26)
Napríklad § 25 ods. 4 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, § 11 a 65 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 190/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
30)
§ 2 písm. d) a § 123 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
30a)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.
31)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).
32)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
36)
§ 24 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
§ 9 zákona č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
38)
Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka,§ 15a až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a § 57 až 59 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
39)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
40)
§ 44 a 44a zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 39 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
42)
§ 60 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
44)
Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
45)
§ 157 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
46)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/2000 Z. z. o prijatí zmien v prílohe č. I a prijatie dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
48)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
50a)
§ 13 písm. c) a g) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
50b)
§ 39 zákona č. 70/1998 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
50c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon č. 184/2002 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z.
51)
§ 2 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
53)
§ 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.o premávke na pozemných komunikáciách.
54)
§ 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
55)
§ 2 ods. 5 písm. a) a ods. 7 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
56)
§ 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
57)
§ 91, 92, 103 a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
58)
§ 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
59)
§ 2 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
60)
§ 3 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
61)
§ 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
63)
§ 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
64)
§ 91 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
65)
§ 92, § 103 ods. 1 písm. a) a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
66)
§ 86 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
68)
Napríklad § 8 zákona č. 17/1992 Zb.
70a)
§ 6 ods. 3 písm. r) zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve.
71)
§ 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
72)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a o Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
73)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
74)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
75)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
76)
Napríklad Zákonník práce.
77)
Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 119/1992 Zb.
78)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
79)
§ 10 zákona č. 17/1992 Zb.
80)
§ 61 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
81)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
83)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
83a)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
84)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1)
Uvedené hraničné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky náterových látok, emailov, odpady zapracované do sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov).
2)
Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu.