342/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

342
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 22. augusta 2001
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom1), a to Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, Správa služieb diplomatického zboru a Správa účelových zariadení.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
(1)
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk.
(2)
Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
(1)
Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 7
Nájom nehnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)
Na platnosť nájomnej zmluvy nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu nehnuteľné veci štátu na dlhší čas ako päť rokov alebo na neurčitý čas.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzatvorenej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak prenechávajú do výpožičky nehnuteľné veci štátu na dlhší čas ako päť rokov alebo na neurčitý čas a ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak ide o hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia a ak ich správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 9
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.
Eduard Kukan v. r.
1)
§ 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 386/1996 Z. z.