427/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
V súlade s článkom 9 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. augusta 2001.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
Vláda Slovenskej republiky a vláda Juhoslovanskej zväzovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), vedomé si priateľských vzťahov medzi oboma krajinami a ich národmi,
v záujme ďalšieho zintenzívnenia spolupráce medzi Slovenskou republikou a Juhoslovanskou zväzovou republikou,
dohodli sa takto:
Článok 1
Občania štátov oboch zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu vstúpiť na územie štátu druhej zmluvnej strany bez víz a môžu sa na ňom zdržiavať deväťdesiat (90) dní.
Článok 2
(1)
Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú zamestnancami diplomatických misií alebo konzulárnych úradov, oficiálnych zastúpení, ako aj medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vstúpiť, vycestovať a zdržiavať sa na území štátu druhej zmluvnej strany počas vykonávania svojich služobných povinností bez víz.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb, ktorí sú v ňom uvedení a ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov.
Článok 3
Občania štátov oboch zmluvných strán môžu vstúpiť, vycestovať alebo prechádzať územím štátu druhej zmluvnej strany cez hraničné priechody určené na medzinárodný cestovný styk.
Článok 4
(1)
Táto dohoda nijako neobmedzuje právo zmluvných strán zakázať vstup alebo skrátiť pobyt občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sa považujú za nežiaducich.
(2)
Občania štátov oboch zmluvných strán sú počas svojho pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany povinní dodržiavať právne predpisy tohto štátu.
Článok 5
(1)
Na účel ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo zdravia majú zmluvné strany právo čiastočne alebo úplne prerušiť vykonávanie tejto dohody.
(2)
Zmluvné strany sa budú navzájom diplomatickou cestou bezodkladne informovať o rozhodnutí prerušiť alebo obnoviť vykonávanie tejto dohody.
Článok 6
Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných diplomatických a služobných pasov, ako aj vzory nových alebo pozmenených diplomatických a služobných pasov vrátane údajov o ich platnosti, a to najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením do praxe.
Článok 7
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať diplomatickou cestou písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Platnosť dohody sa skončí uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Článok 8
(1)
Spory týkajúce sa vykonávania tejto dohody sa budú riešiť diplomatickými prostriedkami.
(2)
Každá zmena alebo doplnenie tejto dohody, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, nadobudnú platnosť výmenou nót o ich súhlase.
Článok 9
Táto dohoda nadobudne platnosť uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa nasledujúceho po dni vzájomnej výmeny písomných oznámení oboch zmluvných strán o splnení všetkých podmienok na nadobudnutie platnosti dohody v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Dané v Bratislave 26. februára 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Juhoslovanskej zväzovej republiky:

Goran Svilanovič v. r.