491/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

491
ZÁKON
z 18. októbra 2001
o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Intervenčná poľnohospodárska agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“) na účel stabilizácie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a potravinami (ďalej len „výrobok“) na území Slovenskej republiky s cieľom podporovať ich výrobu, nákup a predaj a minimalizovať negatívne dôsledky zmien na tomto trhu s nimi.
(2)
Agentúra je príspevková organizácia1) Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) so sídlom v Bratislave.
§ 2
(1)
Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)
Na zabezpečenie úloh agentúry zriaďuje riaditeľ pre jednotlivé druhy výrobkov komoditné rady ako svoje odborné orgány.
(3)
Členmi komoditnej rady sú zamestnanci agentúry, zamestnanci ministerstva poverení ministrom a zástupcovia záujmových združení výrobcov, spracovateľov a predajcov výrobku navrhovaní Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.2)
(4)
Podrobnosti o organizačnej štruktúre a činnosti agentúry určí štatút agentúry. Štatút agentúry schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(5)
Agentúra zostavuje o svojej činnosti výročnú správu, ktorá je prílohou správy o poľnohospodárstve a potravinárstve, prerokúvanej podľa osobitného predpisu,3) a obsahuje vyhodnotenie účinnosti uplatňovaných nástrojov na organizovanie trhu.
§ 3
(1)
Zdroje agentúry sú:
a)
príjmy z predaja výrobkov získaných štátnymi intervenčnými nákupmi,
b)
dohodnuté príspevky od účastníkov trhu (napr. za prekročenie kvóty),
c)
príjmy z peňažného postihu vyplývajúce z uzatvorených zmlúv okrem sankcií za porušenie rozpočtovej disciplíny,
d)
príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2)
Prostriedky agentúry možno použiť na
a)
nákup, úpravu, spracovanie, skladovanie, dopravu a predaj výrobkov,
b)
uhrádzanie cenových rozdielov pri vývoze a dovoze výrobkov,
c)
propagáciu odbytu a spotreby niektorých druhov výrobkov,
d)
úhradu služieb, výkonov súvisiacich s činnosťami podľa písmen a) až c),
e)
úhradu nákladov na činnosť agentúry.
§ 4
(1)
Agentúra v súlade s týmto zákonom a s medzinárodnými zmluvami,4) ktorými je Slovenská republika viazaná,
a)
vykonáva reguláciu niektorého druhu výrobku na trhu v prípade jeho prebytku alebo nedostatku (ďalej len „organizovanie trhu“),
b)
propaguje odbyt a spotrebu niektorých druhov výrobkov,
c)
podieľa sa na príprave návrhov na organizovanie trhu s výrobkami (trhové poriadky),
d)
vykonáva kontrolu nad organizovaním trhu s výrobkami.
(2)
Organizovanie trhu vykonáva agentúra
a)
štátnym intervenčným nákupom za intervenčné ceny, dopravou, skladovaním, úpravou a spracovaním výrobkov,
b)
predajom výrobkov získaných štátnym intervenčným nákupom,
c)
kvantitatívnym regulovaním výroby, odbytu a spotreby (ďalej len „kvotácia“).
(3)
Intervenčná cena je cena výrobku pri jeho prebytku na trhu v štandardnej kvalite, pričom zohľadňuje priemerné náklady na jeho výrobu. Jej výšku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky na návrh ministra podľa § 6 ods. 2 písm. a).
(4)
Činnosti uvedené v odseku 2 vykonáva agentúra vo vlastnom mene.
(5)
Agentúra môže vykonávať činnosti uvedené v odseku 2 písm. a) a b) aj prostredníctvom podnikateľov na základe uzatvorenej zmluvy, podľa výberu z obchodnej súťaže,5) ktorí
a)
majú oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti podľa osobitného predpisu,6)
b)
vlastnia vhodné zariadenia a používajú vhodné technológie podľa činnosti a výrobku.
(6)
Organizovanie trhu podľa tohto zákona sa vzťahuje na výrobky pôvodom zo Slovenskej republiky a na podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(7)
Na predaj výrobkov získaných intervenčným nákupom sa zmluvy uzatvárajú na základe obchodnej verejnej súťaže alebo na neobchodné účely7) za dohodnutú cenu.
§ 5
(1)
Štátny intervenčný nákup výrobkov možno uskutočniť, ak v určenom období ustanoveným spôsobom zistená cena výrobku dosahovaná na vymedzenom trhu poklesne pod vopred určenú cenovú úroveň.
(2)
Výrobky nakúpené štátnym intervenčným nákupom možno dodať na trh, ak v určenom období ustanoveným spôsobom zistená cena výrobku dosahovaná na vymedzenom trhu presiahne vopred určenú cenovú úroveň.
§ 6
(1)
Výrobky, ktoré podliehajú organizovaniu trhu podľa tohto zákona, určuje vláda Slovenskej republiky, ktorá na návrh ministra schvaľuje aj zásady organizovania a podpory trhu s určitým druhom výrobkov alebo ich skupinou, v ktorých najmä určí spôsob organizovania trhu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.8)
(2)
V súlade so zásadami podľa odseku 1 alebo na základe vyhodnotenia informácií podľa § 9 na návrh ministra bez zbytočného odkladu podľa osobitných predpisov8)
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1.
zaraďuje do zoznamu tovaru s regulovanými cenami výrobky podľa tohto zákona,
2.
určuje ceny a vyhlasuje rozhodnutia o regulácii cien,
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
zaraďuje do zoznamu tovaru, ktorého vývoz alebo dovoz vyžaduje úradné povolenie (licencia), výrobky podľa tohto zákona,
2.
udeľuje úradné povolenie na vývoz a dovoz výrobkov (licencia) a určuje ich podmienky,
c)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
1.
dopĺňa zásoby výrobkov do štátnych hmotných rezerv,
2.
uvoľňuje zásoby na trh.
§ 7
Dovoz a vývoz výrobkov
(1)
Dovoz výrobkov na územie Slovenskej republiky a vývoz výrobkov z územia Slovenskej republiky možno uskutočniť len na základe predloženia licencie na dovoz alebo vývoz výrobkov udelenej podľa osobitného predpisu9) a platnej v deň prijatia colného vyhlásenia.10)
(2)
Vydanie licencie je podmienené zložením zábezpeky zo strany žiadateľa o udelenie licencie zabezpečujúcej záväzok dovozu alebo vývozu výrobkov počas platnosti licencie. Zábezpeka prepadne celkom alebo sčasti v prospech agentúry, ak sa vývoz alebo dovoz výrobkov neuskutoční celkom alebo sčasti v priebehu platnosti licencie okrem mimoriadnych udalostí (prírodné katastrofy, štrajk, havárie, vyhlásenie výnimočného stavu a pod.) alebo sa uskutoční v rozpore s podmienkami licencie.
(3)
Na dosiahnutie účelu zákona možno zaviesť zákaz alebo obmedzenie dovozu a vývozu výrobkov alebo iné opatrenia na ochranu domáceho trhu s výrobkami podľa osobitných predpisov11) a v súlade s právami a záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.12)
§ 8
(1)
Podrobnosti o podmienkach uplatňovania opatrení na organizovanie trhu s výrobkami (ďalej len „trhový poriadok“) pre jednotlivé oblasti trhu s výrobkami ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Trhový poriadok upraví najmä
a)
druh, množstvo a kvalitu výrobkov podliehajúcich uplatňovaniu opatrení na organizovanie trhu s výrobkami,
b)
okruh účastníkov trhu, voči ktorým sa budú uplatňovať opatrenia na organizovanie trhu,
c)
podrobnosti realizácie cenovej regulácie a cenového monitoringu,
d)
podmienky štátneho intervenčného nákupu,
e)
podmienky predaja výrobkov,
f)
podmienky a spôsob uskutočnenia kvotácie,
g)
postup pri uskutočňovaní výberových konaní podľa tohto zákona,
h)
podrobnosti vytvárania informačných databáz a používania informačného systému,
i)
obdobie uplatňovania jednotlivých opatrení na organizovanie trhu.
(3)
Trhové poriadky vyhlasuje ministerstvo v dostatočnom časovom predstihu, ktorý je odvodený od biologických vlastností výrobkov; ich uplatnenie na jednotlivých kupujúcich a predávajúcich možno podmieniť uzatvorením zmluvy medzi nimi zodpovedajúcej tomuto časovému úseku alebo s použitím určených obchodných podmienok.13)
§ 9
(1)
Na dosiahnutie účelu zákona je agentúra oprávnená vyžadovať od príslušných orgánov štátnej správy a od podnikateľov s ich súhlasom údaje o cenách výrobkov, o dovoze a vývoze výrobkov, o obchode s výrobkami.
(2)
Výrobca a spracovateľ sú povinní viesť evidenciu o množstve a odbyte výrobkov, ktoré sú predmetom organizovania trhu, a túto na požiadanie bezplatne odovzdať agentúre.
(3)
Agentúra môže údaje podľa odsekov 1 a 2 poskytnúť samosprávnemu orgánu2) zastupujúceho podnikateľa daného druhu výrobku na účely uplatnenia ochranného opatrenia podľa osobitných predpisov.14)
§ 10
(1)
Činnosti uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) a b) v druhu ovocie a zelenina, ryby a rybie výrobky vykonávajú právnické osoby, ktoré boli na tento účel uznané ministerstvom.
(2)
Ministerstvo môže vydať potvrdenie o uznaní len právnickej osobe, ktorá združuje15) alebo bola založená16) z výrobcov vyrábajúcich druh výrobku uvedeného v odseku 1.
(3)
Kontrolu dodržania podmienok uznania vykonáva agentúra. Ak agentúra zistí nedodržanie podmienok uznania, navrhne ministerstvu zrušenie potvrdenia o uznaní.
(4)
Na vydanie potvrdenia o uznaní a na jeho zrušenie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 11
(1)
Štátny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) sa zrušuje.
(2)
Odo dňa zrušenia fondu prechádzajú do správy agentúry
a)
peňažné prostriedky v správe fondu,
b)
majetok v správe fondu,
c)
práva a povinnosti fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov,
d)
pohľadávky a záväzky fondu.
§ 12
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví podrobnosti upravujúce spoločný trh a obchod s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorými sa rozumejú produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, rybolovu, ovocie a zelenina, ako aj výrobky po prvotnom spracovaní priamo súvisiace s týmito produktami na vykonanie čl. 64 ods. 5 Európskej dohody o pridružovaní uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej.17)
§ 13
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1993 Z. z. a zákona č. 240/1998 Z. z.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
3)
§ 9 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
4)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
5)
§ 281 Obchodného zákonníka.
6)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z.
9)
§ 56 zákona č. 42/1980 Zb.
10)
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
11)
Napríklad § 56 zákona č. 42/1980 Zb., § 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z., § 45 až 50 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon č. 238/2001 Z. z.
12)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.
14)
Zákon č. 59/1997 Z. z., zákon č. 214/1997 Z. z., zákon č. 226/1997 Z. z.
16)
§ 56 Občianskeho zákonníka.
17)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z.