65/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2015

65
ZÁKON
z 1. februára 2001
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje správu a vymáhanie súdnych pohľadávok.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
a)
súdnou pohľadávkou pohľadávka z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov vrátane Špecializovaného trestného súdu, pri ktorej vzniká poplatková povinnosť zaplatiť súdne poplatky, trovy trestného konania, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania; súdnou pohľadávkou je aj pohľadávka vyplývajúca z rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky v trestnom konaní, ako aj pohľadávka, o ktorej tak ustanoví osobitný predpis,1)
b)
správou súdnych pohľadávok súhrn oprávnení a povinností správcu súdnych pohľadávok (ďalej len „správca“),
c)
správcom súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla; dňom doručenia výkazu nezaplatených súdnych pohľadávok (ďalej len „výkaz“) alebo dňom doručenia rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky v trestnom konaní justičnej pokladnici sa stáva správcom justičná pokladnica.
§ 3
Oprávnenia a povinnosti správcu
(1)
Správca je povinný viesť o súdnych pohľadávkach evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.1a)
(2)
Správca je povinný dbať o to, aby všetky povinnosti povinného boli včas a riadne splnené, aby súdna pohľadávka bola včas uplatnená a aby rozhodnutia súdov týkajúce sa poplatkovej povinnosti boli včas vykonané.
(3)
Ak súdna pohľadávka nebola zaplatená v ustanovenej lehote, zašle súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, výkaz Krajskému súdu v Bratislave (§ 4 ods. 1); to neplatí, ak ide o súdnu pohľadávku vyplývajúcu z rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky v trestnom konaní.
(4)
Prílohou výkazu je rozhodnutie súdu a prípadne iné doklady, ktoré preukazujú súdnu pohľadávku.
§ 4
Justičná pokladnica
(1)
Funkciu justičnej pokladnice vykonáva Krajský súd v Bratislave.
(2)
Justičná pokladnica
a)
spravuje súdne pohľadávky,
b)
zastupuje štát ako oprávnenú osobu,
c)
vymáha súdne pohľadávky.
(3)
Justičná pokladnica má postavenie výkonného orgánu Krajského súdu v Bratislave na vymáhanie súdnych pohľadávok s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.
(4)
Justičná pokladnica môže trvale upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky od povinného, ak súdnu pohľadávku nie je možné vymôcť. Za pohľadávku, ktorú nie je možné vymôcť podľa tohto zákona, sa považuje pohľadávka, pri ktorej
a)
je súdna pohľadávka premlčaná a povinný vzniesol námietku premlčania,
b)
je pravdepodobné, že výťažok, ktorý by sa pri jej vymáhaní dosiahol, nepostačí ani na krytie nákladov spojených s jej vymáhaním,
c)
je zrejmé, že majetok povinného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,
d)
sa najmenej v období troch rokov idúcich za sebou až doteraz bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia,
e)
vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,
f)
nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov povinného ako fyzickej osoby a právnych nástupcov povinného ako právnickej osoby.
(5)
Justičná pokladnica trvale upustí od vymáhania súdnej pohľadávky alebo jej neuhradenej časti
a)
na základe uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia,
b)
na základe uznesenia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty,
c)
na základe uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania,
d)
na základe uznesenia súdu o výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zaniknutej obchodnej spoločnosti neprechádza na jej právneho nástupcu,
e)
na základe uznesenia súdu, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka, ale len v tom prípade, ak dlžník (úpadca) je z obchodného registra vymazaný.
(6)
Trvalým upustením súdnej pohľadávky podľa odseku 5 pohľadávka zaniká.
(7)
Justičná pokladnica trvale upustí od vymáhania súdnej pohľadávky aj vtedy, ak zaniklo s ňou spojené právo.1b)
(8)
Na trvalé upustenie od vymáhania súdnej pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy1c) sa vyžaduje súhlas Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(9)
Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku súdnej pohľadávky, výšku súdnej pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania tejto súdnej pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;1a) toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom. Povinný sa o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky neupovedomuje.
(10)
Ak povinná fyzická osoba alebo právnická osoba uhradí súdnu pohľadávku, od ktorej vymáhania justičná pokladnica trvale upustila, nepovažuje sa táto úhrada za plnenie bez právneho dôvodu1d) a povinná fyzická osoba alebo povinná právnická osoba nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.
(11)
Justičná pokladnica môže na písomnú žiadosť povinného, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť s povinným písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade platenia. V dohode o splátkach alebo o odklade platenia sa povinný zaviaže zaplatiť súdnu pohľadávku naraz vtedy, ak nezaplatí niektorú splátku včas alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(12)
Justičná pokladnica môže za podmienky uvedenej v odseku 11 dočasne upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky, ktorú prechodne nemožno vymáhať.
(13)
Justičná pokladnica môže zo závažných dôvodov na písomnú žiadosť povinného celkom alebo čiastočne odpustiť pohľadávku nepresahujúcu šesťnásobok minimálnej mzdy,1c) ak
a)
pohľadávka nevznikla v súvislosti so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol povinný právoplatne odsúdený, alebo bolo uložené ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky,
b)
povinný nemá voči správcovi inú pohľadávku.
(14)
Rozhodnutie o odpustení súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku súdnej pohľadávky, výšku súdnej pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania tejto súdnej pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o odpustení súdnej pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,1a) toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.
§ 5
Výzva
(1)
Ak to justičná pokladnica považuje za účelné, písomne vyzve povinného, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy súdnu pohľadávku uhradil.
(2)
Písomná výzva na úhradu súdnej pohľadávky obsahuje
a)
označenie justičnej pokladnice,
b)
spisové označenie rozhodnutia, ktorým bolo uložené peňažné plnenie, a dátum výzvy,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt povinného, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo povinného, ktorý je právnickou osobou,
d)
sumu súdnej pohľadávky,
e)
číslo účtu justičnej pokladnice,
f)
upozornenie, že po uplynutí lehoty podľa odseku 1 začne justičná pokladnica vymáhať súdnu pohľadávku výkonom rozhodnutia.
Druhá časť
Vymáhanie súdnych pohľadávok
§ 6
Výkon rozhodnutia
(1)
Justičná pokladnica vymáha súdnu pohľadávku výkonom rozhodnutia.
(2)
Výkon rozhodnutia je nútený výkon, ktorým sa vymáha zaplatenie súdnej pohľadávky.
(3)
Konanie o výkone rozhodnutia sa začína dňom doručenia výkazu (§ 3 ods. 3). Ak ide o súdnu pohľadávku vyplývajúcu z rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky v trestnom konaní, konanie o výkone rozhodnutia sa začína dňom, keď sa toto rozhodnutie stane vykonateľným.
(4)
Vymáhanie súdnej pohľadávky začína justičná pokladnica z úradnej moci.
§ 7
Príslušnosť
(1)
Justičná pokladnica pôsobí ako vecne a miestne príslušný súd.
(2)
Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky. Justičná pokladnica poverí súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadávky predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu a predajom podniku.
(3)
Úkony vykonané exekútorom podľa odseku 2 sa považujú za úkony justičnej pokladnice.
§ 8
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Štátne orgány, obce, vyššie územné celky, notári a iné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a majetku, sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť im známe údaje potrebné na výkon rozhodnutia.
(2)
Útvary Policajného zboru poskytujú justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť v odôvodnených prípadoch ochranu a súčinnosť pri výkone rozhodnutia.
(3)
Tretie osoby, ktoré majú údaje, listiny a iné veci, ktoré sú potrebné na výkon rozhodnutia, ak to možno od nich požadovať, sú povinné justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť tieto údaje poskytnúť, listiny a veci vydať alebo zapožičať.
(4)
Banky sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť údaje poskytované súdu na účely občianskeho súdneho konania podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Pošta je povinná oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť údaje potrebné na výkon rozhodnutia, najmä totožnosť osôb, ktoré majú prenajaté poštové priehradky, údaje o počte tam došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm doručených povinnému poštou alebo do jeho poštovej priehradky, totožnosť prijímateľa zásielok poste restante, alebo umožniť zamestnancovi justičnej pokladnice tieto údaje získať na pošte a správnosť údajov oznámených poštou na mieste preveriť.
(6)
Orgány telekomunikácií sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť totožnosť užívateľov telefónnych, ďalekopisných a telefaxových staníc, ktoré nie sú uvedené vo verejne dostupných zoznamoch.
(7)
Poisťovne sú povinné oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť výplaty poistných plnení.
(8)
Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť meno podávateľa inzerátu uverejneného pod značkou.
(9)
Dopravcovia sú povinní oznámiť justičnej pokladnici na jej písomnú žiadosť odosielateľa a adresáta prepravovaného nákladu, ako aj údaje o prepravovanom tovare.
(10)
Justičná pokladnica môže požiadať o súčinnosť aj ďalšie osoby.
§ 9
Pohľadávkový titul na výkon rozhodnutia
(1)
Pohľadávkovým titulom na výkon rozhodnutia je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie podľa § 2 písm. a).
(2)
Pohľadávkové tituly na výkon rozhodnutia týkajúce sa jedného povinného možno spojiť do jedného konania.
§ 10
Spôsoby výkonu rozhodnutia
(1)
Spôsob výkonu rozhodnutia určí justičná pokladnica.
(2)
Justičná pokladnica môže uskutočniť výkon rozhodnutia v jednom konaní aj viacerými spôsobmi.
§ 11
Platobné miesto
(1)
Platobným miestom je justičná pokladnica.
(2)
Justičná pokladnica vo svojom rozhodnutí uvedie vždy číslo účtu justičnej pokladnice, na ktorý povinný, tretie osoby alebo iné osoby poukazujú finančné prostriedky, na rozlíšenie platieb uvedie variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo súdnej pohľadávky; to platí aj pre povereného exekútora, ktorý uvedie číslo svojho osobitného bankového účtu.
(3)
Na účet justičnej pokladnice sa poukazujú tieto platby:
a)
plnenie na základe výzvy justičnej pokladnice,
b)
plnenia z jednotlivých spôsobov uskutočňovania výkonu rozhodnutia,
c)
príjem z predaja na dražbe alebo z predaja na základe ponuky,
d)
plnenie na základe uplatnenia predkupného práva,
e)
úhrada trov výkonu rozhodnutia.
(4)
Ak ide o vykonávanie exekúcie na základe poverenia exekútora alebo platbu podľa odseku 3 písm. c) až e), je platobným miestom sídlo exekútorského úradu povereného exekútora, ktorý je povinný po ukončení exekúcie bezodkladne previesť takto získané prostriedky po odpočítaní trov exekúcie justičnej pokladnici.
Rozdelenie a použitie výťažku
§ 12
(1)
Justičná pokladnica výťažok podľa § 11 ods. 3 písm. a) až e) použije na pokrytie súdnej pohľadávky po pripísaní týchto prostriedkov na účet justičnej pokladnice.
(2)
Súdny exekútor poverený na vykonanie exekúcie justičnou pokladnicou podľa § 7 ods. 2 zo zostatku výťažku podľa § 11 ods. 3 písm. e) pokryje vratky dražobných zábezpek neúspešných dražiteľov, hotové výdavky, rozdiel medzi nezaplateným a najvyšším podaním uhradeným v opakovanej dražbe, náklady opakovanej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že najvyššie podanie v dražbe dražiteľ nezaplatil, a náklady spojené s exekúciou.
(3)
Ak sa vymáhajú viaceré súdne pohľadávky v jednom konaní (§ 9 ods. 2), použije sa výťažok na úhradu vymáhaných súdnych pohľadávok podľa poradia vzniku súdnej pohľadávky.
(4)
Čiastku presahujúcu sumu súdnej pohľadávky a trov výkonu rozhodnutia justičná pokladnica vráti povinnému.
§ 13
Justičná pokladnica nie je oprávnená uspokojiť iné osoby uplatňujúce si nárok na zvyšok výťažku z výkonu rozhodnutia; to platí aj pre súdneho exekútora povereného justičnou pokladnicou podľa § 7 ods. 2.
Tretia časť
Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia
§ 14
(1)
Na výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky sa použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na výkon rozhodnutia predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu a predajom podniku sa použijú ustanovenia Exekučného poriadku,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 15
Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa na správu súdnych pohľadávok nevzťahujú ustanovenia § 6 a 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 17
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, tento zákon sa vzťahuje pri nakladaní so súdnymi pohľadávkami aj na konania začaté pred nadobudnutím jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní o nútenom výkone pohľadávok štátu nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 13 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
1c)
§ 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
2)
§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.