Chronologický register predpisov ročníka 2002

Číslo predpisu Názov predpisu
19/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
25/2002 Z. z. Oznámenie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o určení právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem
26/2002 Z. z. Zákon o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
31/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
35/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
36/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
48/2002 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu
54/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla
55/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc
79/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín
95/2002 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
96/2002 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
105/2002 Z. z. Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945
121/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii
128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
129/2002 Z. z. Zákon o integrovanom záchrannom systéme
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied
139/2002 Z. z. Zákon o rybárstve
151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
165/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
170/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh
178/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom
181/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom železníc Ruskej federácie a Ministerstvom dopravy Ukrajiny o medzinárodnej železničnej preprave tovaru medzi Slovenskou republikou, Ruskou federáciou a Ukrajinou a o tranzitných prepravách po železniciach týchto štátov
185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
191/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach
193/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom
194/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998 Z. z.
199/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom
207/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
211/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom
213/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
227/2002 Z. z. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní
261/2002 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
269/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
275/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
282/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
308/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat
319/2002 Z. z. Zákon o obrane Slovenskej republiky
321/2002 Z. z. Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky
328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
338/2002 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
344/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
357/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
358/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
376/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru)
386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
397/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
408/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
413/2002 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
414/2002 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
416/2002 Z. z. Zákon o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
422/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
428/2002 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
446/2002 Z. z. Zákon o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
460/2002 Z. z. Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť
465/2002 Z. z. Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov
467/2002 Z. z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
469/2002 Z. z. Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
471/2002 Z. z. Zákon o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov
480/2002 Z. z. Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
489/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
490/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne
496/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z.
499/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, o výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným
506/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
509/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
528/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
529/2002 Z. z. Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
544/2002 Z. z. Zákon o Horskej záchrannej službe
553/2002 Z. z. Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
569/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)
576/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
597/2002 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
614/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia
628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
634/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín
653/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu
716/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
719/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
726/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
730/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
735/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
736/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc
740/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva