105/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
ZÁKON
z 31. januára 2002
o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Uvedomujúc si význam aktívnej účasti a zásluh občanov Slovenskej republiky ako príslušníkov československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 a s prihliadnutím na ich súčasné neuspokojivé sociálne postavenie tento zákon ustanovuje
a)
oprávnené osoby, podmienky na uplatnenie nárokov, rozsah a spôsob poskytovania jednorazového finančného príspevku (ďalej len „príspevok"),
b)
príslušnosť ústredného orgánu štátnej správy na konanie a výplatu príspevku.
§ 2
Oprávnené osoby
(1)
Zákon sa vzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 1 ods. 1 prvom bode písm. a), b), c), d), e) a f) a v § 2 ods. 1 prvom až štvrtom bode zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie, ak im bolo o tom vydané osvedčenie podľa § 8 uvedeného zákona, alebo majú doklad, ktorý im toto osvedčenie nahrádza.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje aj na vdovy a vdovcov po osobách uvedených v odseku 1, občanov Slovenskej republiky, ktorých manžel buď padol, alebo kedykoľvek neskoršie zomrel; rovnako sa tento zákon vzťahuje aj na vdovy a vdovcov, ktorí uzavreli nové manželstvo.
(3)
Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 (ďalej len „oprávnené osoby") musia byť ku dňu účinnosti tohto zákona štátnymi občanmi Slovenskej republiky a musia mať na jej území trvalý pobyt.
§ 3
Spôsob uplatnenia nároku
(1)
Oprávnené osoby majú nárok na poskytnutie príspevku (ďalej len „nárok").
(2)
Nárok treba uplatniť vo forme písomnej žiadosti na príslušnom orgáne (§ 5 ods. 1) najneskoršie do 30. júna 2003, inak nárok na príspevok zaniká.
(3)
Oprávnené osoby predložia úradne osvedčený odpis osvedčenia podľa § 8 zákona č. 255/1946 Zb., prípadne dokladu, ktorý toto osvedčenie nahrádza, a ďalšie úradne osvedčené doklady osvedčujúce nárok, ak ich na to orgán príslušný na rozhodnutie a výplatu podľa § 5 vyzve.
(4)
Pri súčasnom splnení podmienok podľa § 2 ods. 1 a 2 oprávnené osoby majú nárok na príspevok, ktorý je podľa tohto zákona vyšší.
§ 4
Výška príspevku
(1)
Oprávneným osobám uvedeným v § 2 ods. 1, ktoré vykonali vojenskú službu v československých zahraničných alebo spojeneckých armádach, ako aj v domácom odboji v rokoch 1939 - 1945 aspoň jeden rok, patrí príspevok v sume 2 655,52 eura a za každý ďalší mesiac vykonanej vojenskej a partizánskej služby, ktorá presahuje jeden rok tejto služby, im patrí príspevok v sume 19,92 eura.
(2)
Oprávneným osobám uvedeným v § 2 ods. 1, ktoré preukázali, že boli v boji zranené a v dôsledku toho im bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, patrí príspevok v sume 2 655,52 eura, ak pre ne nie je výhodnejší príspevok vo výške podľa odseku 1.
(3)
Oprávneným osobám uvedeným v § 2 ods. 1, ktoré vykonali vojenskú službu v československých zahraničných alebo spojeneckých armádach, alebo boli účastníkmi domáceho odboja v rokoch 1939 -1945 v období kratšom ako jeden rok, ale dlhšom ako tri mesiace, patrí príspevok v sume 1 327,76 eura.
(4)
Oprávneným osobám uvedeným v § 2 ods. 1, ktoré vykonali vojenskú službu v československých zahraničných alebo spojeneckých armádach, alebo boli účastníkmi domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 v období najmenej dvoch mesiacov, patrí príspevok v sume 663,88 eura.
(5)
Oprávneným osobám uvedeným v § 2 ods. 2 patrí polovica príspevku, na ktorú by mal nárok druhý z manželov. Ak manžel v boji padol, patrí druhému z manželov príspevok v sume 2 655,52 eura.
§ 5
Konanie o priznanie príspevku
(1)
O poskytnutí príspevku rozhoduje a príspevok vypláca Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Konanie podľa tohto zákona sa začína na návrh oprávnenej osoby.
(3)
Včas uplatnený nárok, ak o ňom nebolo rozhodnuté alebo ak príspevok nebol vyplatený, prechádza v prípade úmrtia oprávnenej osoby na jej dedičov.
(4)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(5)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky posúdi predloženú žiadosť, a ak je opodstatnená, prizná odškodnenie. Písomné stanovisko doručí žiadateľovi do vlastných rúk.
(6)
Ak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, žiadateľ sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde proti Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia stanoviska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(7)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyplatí jednorazový finančný príspevok oprávneným osobám podľa § 2 ods. 1 a 2 najneskôr do 31. decembra 2004.
(8)
Stanovisko podľa odseku 5, ktorým sa nepriznal príspevok alebo časť príspevku a ktoré bolo doručené žiadateľovi, môže z vlastného podnetu preskúmať minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister").
(9)
Ak bolo stanovisko vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, minister vydá nové stanovisko, ktorým prizná príspevok podľa tohto zákona. Na vyplatenie tohto príspevku sa nevzťahuje lehota podľa odseku 7.
(10)
Minister nemôže zrušiť stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho doručenia.
§ 5a
(1)
Prezident Slovenskej republiky alebo minister obrany Slovenskej republiky môže vymenúvať a povyšovať do vojenských hodností osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.2)
(2)
Osoby podľa odseku 1 vymenúva a povyšuje do
a)
generálskych hodností prezident Slovenskej republiky,
b)
poddôstojníckych hodností, práporčíckych hodností a dôstojníckych hodností minister obrany Slovenskej republiky.
(3)
Podrobnosti na vymenúvanie a povyšovanie osôb podľa odseku 1 do vojenských hodností určí prezident Slovenskej republiky.
§ 6
Všeobecné ustanovenia
(1)
Konanie podľa tohto zákona je oslobodené od poplatkov.
(2)
Príspevok poskytnutý oprávneným osobám nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb, nezahŕňa sa do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotného poistenia ani do príjmu rozhodujúceho na účely poskytovania sociálnych dávok.
(3)
Na účely tohto zákona sa bojová činnosť oprávnených osôb špecifikovaných v § 2 ods. 1 v jednotlivých bojových zoskupeniach zlučuje.
(4)
Náklady na príspevok hradí štát.
§ 6a
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na konania začaté pred 1. septembrom 2002.
(2)
Žiadosti predložené do 31. augusta 2002 sa posudzujú podľa tohto zákona.
§ 6b
Prechodné ustanovenie účinné od 30. decembra 2003
Nárok na príspevok, ktorý zanikol podľa § 3 ods. 2 tohto zákona, možno uplatniť písomnou žiadosťou na príslušnom orgáne podľa § 5 ods. 1 najneskôr do 31. marca 2004, inak tento nárok zaniká.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.