129/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
z 15. februára 2002
o integrovanom záchrannom systéme
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek (§ 7) pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tiesňou stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci,
b)
zásahom súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (§ 7), ktoré súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni,
c)
plánom poskytovania pomoci spôsob aktivizovania a koordinovania záchranných zložiek integrovaného záchranného systému vysielaných na zásah na účely poskytnutia pomoci v tiesni,
d)
miestom zásahu priestor, v ktorom záchranné zložky integrovaného záchranného systému poskytujú pomoc v tiesni,
e)
dispečerským pracoviskom pracovisko ostatnej záchrannej zložky, ktoré na základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému (ďalej len „koordinačné stredisko“) alebo operačného strediska tiesňového volania zabezpečuje výkon svojich podriadených súčastí,
f)
komunikačnou a informačnou infraštruktúrou súhrn technických podmienok a organizačných opatrení nevyhnutných na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu medzi koordinačnými strediskami, operačnými strediskami tiesňového volania, dispečerskými pracoviskami, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva") prostredníctvom telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení, rádiových sietí a vzájomne kompatibilného programového vybavenia.
§ 3
Organizácia integrovaného záchranného systému
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
a)
ministerstvo,
b)
ministerstvo zdravotníctva,
c)
obvodné úrady v sídle kraja,
d)
záchranné zložky.
§ 4
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo
a)
riadi a koordinuje plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému,
b)
vypracúva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koncepciu organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému,
c)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva odbornú prípravu (§ 16) osôb zaradených do koordinačných stredísk, operačných stredísk tiesňového volania a dispečerských pracovísk,
d)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave a tvorbe automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
e)
zabezpečuje vysielanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi krajmi,
f)
zabezpečuje vyžadovanie pomoci a vysielanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce,
g)
zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami alebo rádiovými sieťami s vyslanými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce,
h)
ustanovuje technické a prevádzkové podmienky na podporu riadenia a koordinácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a na zabezpečenie činnosti komunikačnej a informačnej infraštruktúry, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1)
§ 4a
Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a)
koordinuje prípravu traumatologických plánov, ktoré sú povinné vypracúvať zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na zabezpečenie úloh súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni pri udalostiach s vysokým počtom postihnutých v ohrození života alebo s poškodením zdravia,
b)
spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému.
§ 5
Pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja
(1)
Obvodný úrad v sídle kraja koordinuje a metodicky riadi plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému na území kraja. Na tieto účely
a)
zriaďuje koordinačné stredisko,
b)
utvára technické podmienky na činnosť koordinačného strediska,
c)
rozhoduje o náhrade výdavkov a náhrade škody (§ 15) a uhrádza tieto náhrady,
d)
spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému.
(2)
Koordinačné stredisko
a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania 112 (§ 6),
b)
spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní a zabezpečuje činnosť súvisiacu s poskytnutím pomoci v tiesni podľa odseku 3 písm. a),
c)
zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom obvode kraja, s ostatnými koordinačnými strediskami, s ministerstvom a s ministerstvom zdravotníctva; ak v územnom obvode kraja nie je zriadené operačné stredisko tiesňového volania, s operačným strediskom tiesňového volania určeného ministerstvom,
d)
vypracúva plán poskytovania pomoci,
e)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ich zásahových obvodoch (§ 8 ods. 3),
f)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, využiteľných na účely poskytovania pomoci v tiesni,
g)
vedie dokumentáciu súvisiacu so zabezpečovaním činností uvedených v písmenách c) až f) a evidenciu činností integrovaného záchranného systému súvisiacu s úlohami uvedenými v písmenách a) a b) a s úlohami uvedenými v odseku 4,
h)
vykonáva odbornú prípravu záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rozsahu ustanovenom v § 16,
i)
spolupracuje s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov1a) v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci pri leteckej nehode,
j)
vyžaduje prostredníctvom ministerstva pomoc záchranných zložiek integrovaného záchranného systému z iného kraja, ak na zásah nepostačujú vlastné sily a prostriedky; v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže o pomoc požiadať priamo iné koordinačné stredisko,
k)
vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov súvisiacich s tiesňovým volaním a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči,
l)
zabezpečuje odovzdanie tiesňového volania z iného štátu pracovisku na príjem tiesňového volania v štáte, odkiaľ bolo tiesňové volanie vyslané.
(3)
Koordinačné stredisko je oprávnené
a)
vydať pokyn príslušnej základnej záchrannej zložke (§ 8) na vykonanie zásahu, vyzvať niektorú z ostatných záchranných zložiek (§ 9) na vykonanie zásahu alebo tiesňové volanie presmerovať na príslušné operačné stredisko tiesňového volania, dispečerské pracovisko alebo operačné stredisko Policajného zboru,
b)
vyžadovať údaje o silách a prostriedkoch využiteľných na zásah od orgánov štátnej správy, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.
(4)
Koordinačné stredisko v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti alebo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti2)
a)
zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,3)
b)
vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach,
c)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov.4)
(5)
Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska podľa odseku 2 písm. a) až c), i) a j) a odseku 3 zabezpečujú operátori, ktorými sú zástupcovia obvodného úradu v sídle kraja, ministerstva zdravotníctva a Hasičského a záchranného zboru a pri ohrození5) alebo krízovej situácii5a) aj zástupca Policajného zboru, ak o to obvodný úrad v sídle kraja požiada.
(6)
Obvodný úrad v sídle kraja môže vytvoriť koordinačné stredisko aj na operačnom stredisku základnej záchrannej zložky, ak ide o operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby po predchádzajúcom súhlase ministerstva zdravotníctva. Koordinačné stredisko môže v mieste svojej dislokácie zabezpečovať aj činnosť operačných stredísk tiesňového volania (§ 10).
(7)
Plán poskytovania pomoci sa vypracúva v nadväznosti na iné plány, ktoré riešia zabezpečovanie úloh pri ochrane života, zdravia alebo majetku podľa osobitných právnych predpisov.6)
§ 6
Linka tiesňového volania
Na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v tiesni sa zriaďuje vo verejnej telekomunikačnej sieti jednotné európske číslo tiesňového volania 112 (ďalej len „linka tiesňového volania 112"). Zriadenie linky tiesňového volania 112 v koordinačných strediskách zabezpečí Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.7) Prevádzku linky tiesňového volania 112 zabezpečí poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby.8)
Záchranné zložky integrovaného záchranného systému
§ 7
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
a)
základné záchranné zložky,
b)
ostatné záchranné zložky,
c)
útvary Policajného zboru.
§ 8
(1)
Základné záchranné zložky sú:
a)
Hasičský a záchranný zbor,9)
b)
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,10)
c)
kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,11)
d)
Horská záchranná služba,12)
e)
Banská záchranná služba.13)
(2)
Základné záchranné zložky
a)
poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového volania,
b)
vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a na ten účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,
c)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§16),
d)
spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich obvodnému úradu v sídle kraja do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok; ak ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, aj ministerstvu zdravotníctva.
(3)
Základná záchranná zložka vykonáva svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom obvode.
(4)
Pôsobením základných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie a úlohy ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
§ 9
(1)
Ostatné záchranné zložky sú:
a)
Armáda Slovenskej republiky,15)
b)
obecné (mestské) hasičské zbory,16)
c)
závodné hasičské útvary,17)
d)
závodné hasičské zbory,17)
e)
pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,18)
f)
jednotky civilnej ochrany,19)
g)
obecná polícia,20)
h)
Slovenský Červený kríž,22)
i)
iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.
(2)
Ostatné záchranné zložky
a)
poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania, alebo na základe pokynu svojho dispečerského pracoviska,
b)
oznamujú na vyžiadanie koordinačnému stredisku údaje o svojich silách a prostriedkoch, ktoré môžu poskytnúť na zásah, a údaje o spôsobe svojej aktivizácie pre potreby vypracovania plánu poskytnutia pomoci a pre prípad vyzvania na zásah,
c)
vykonávajú opatrenia súvisiace s ich začlenením do informačnej a komunikačnej siete integrovaného záchranného systému vrátane zabezpečovania spojovacích prostriedkov,
d)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16).
(3)
Pôsobením ostatných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie a úlohy ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
§ 9a
Útvary Policajného zboru
Útvary Policajného zboru
a)
podieľajú sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe pokynu operačného strediska Policajného zboru,
b)
vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia súvisiace s ich pôsobením v integrovanom záchrannom systéme a na tento účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,
c)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16),
d)
spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich obvodnému úradu v sídle kraja do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 10
Operačné stredisko tiesňového volania
(1)
Operačné stredisko tiesňového volania zriaďuje základná záchranná zložka; úlohy operačného strediska tiesňového volania pre kontrolné chemické laboratóriá plní ministerstvo. Postavenie operačného strediska tiesňového volania podľa tohto zákona má aj operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,22a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Operačné stredisko tiesňového volania
a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie,
b)
vysiela základnú záchrannú zložku na zásah a usmerňuje jej činnosť vo svojom zásahovom obvode,
c)
vyžaduje pomoc od záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v zásahovom obvode základnej záchrannej zložky,
d)
bezodkladne informuje dátovým prenosom koordinačné stredisko o prijatí tiesňového volania, vyslaní vlastnej základnej záchrannej zložky na zásah a jej opätovnom zaradení do pohotovosti a vyžiadaní pomoci podľa písmena c),
e)
vyžaduje od koordinačného strediska vyslanie ďalších záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na zásah z iného zásahového obvodu, ak je ich účasť pri zásahu potrebná,
f)
vytvára technické podmienky na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s koordinačným strediskom a s operačnými strediskami tiesňového volania vo svojom zásahovom obvode,
g)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov,4)
h)
spolupracuje s obcami23) pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác,
i)
informuje koordinačné stredisko o stave síl a prostriedkov základnej záchrannej zložky,
j)
spolupracuje so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom obvode,
k)
spolupracuje s veliteľom zásahu alebo s oprávnenou osobou pri vyžadovaní osobnej pomoci a vecného plnenia (§ 13),
l)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch základnej záchrannej zložky a evidenciu o jej činnosti.
(3)
Základné záchranné zložky môžu zriadiť na plnenie úloh podľa odseku 2 spoločné operačné stredisko tiesňového volania.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby [§ 8 ods. 1 písm. b)].
§ 10a
Operačné stredisko Policajného zboru
Operačné stredisko Policajného zboru
a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie,
b)
informuje bezodkladne hlasovým a dátovým prenosom koordinačné stredisko a príslušné operačné stredisko tiesňového volania vo svojom zásahovom obvode o prijatí tiesňového volania na poskytnutie pomoci základnými záchrannými zložkami,
c)
spolupracuje so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom obvode,
d)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.4)
§ 11
Účasť právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb v integrovanom záchrannom systéme
(1)
V rámci integrovaného záchranného systému sa na poskytovaní pomoci v tiesni podieľajú aj ďalšie právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické osoby formou vecného plnenia alebo osobnej pomoci.
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné koordinačnému stredisku na jeho vyžiadanie poskytnúť potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch využiteľných na poskytnutie pomoci v tiesni.
(3)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie, sú povinné na požiadanie koordinačného strediska bezplatne uverejniť informáciu o tiesni a o opatreniach súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
§ 12
Riadenie a koordinácia činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu
(1)
Na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „veliteľ zásahu"); v horských oblastiach pri záchrannej činnosti podľa osobitného predpisu12) vedúci zásahu z Horskej záchrannej služby.
(2)
Ak nezasahuje Hasičský záchranný zbor, na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ alebo vedúci jednotky tej záchrannej zložky integrovaného záchranného systému, ktorého určí príslušné koordinačné stredisko (ďalej len „oprávnená osoba"), v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci pri leteckej nehode orgán zodpovedný za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov.1)
(3)
Veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba nezasahuje do odborných činností iných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
(4)
Ak si to situácia na mieste zásahu vyžaduje, zriaďuje si veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba štáb ako svoj poradný orgán zložený zo zástupcov zasahujúcich záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
(5)
Fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú na mieste zásahu, sú povinné podriadiť sa rozhodnutiam a príkazom veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby, ako aj strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu.
(6)
Veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba si môže vyžiadať na zásah ďalšie záchranné zložky integrovaného záchranného systému alebo požiadať o pomoc (§ 13 ods. 1) právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické osoby, ktoré majú technické prostriedky na poskytnutie požadovanej pomoci.
§ 13
Osobná pomoc a vecné plnenie
(1)
Každý je povinný pri zásahu na výzvu veliteľa zásahu, oprávnenej osoby alebo operačného strediska tiesňového volania poskytnúť pomoc, ktorá spočíva
a)
v osobnej pomoci alebo inej pomoci potrebnej na záchranu života, zdravia alebo majetku,
b)
vo vecnom plnení potrebnom na záchranu života, zdravia alebo majetku.
(2)
Bezprostredne po zásahu je veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba povinná vystaviť na žiadosť osoby, ktorá poskytla pomoc podľa odseku 1, písomné potvrdenie o poskytnutí pomoci.
(3)
Pri požiadaní o osobnú pomoc a pri ukladaní vecných plnení treba prihliadať na to, aby sa tým neohrozila výživa toho, kto osobnú pomoc alebo vec poskytol, prípadne výživa jeho rodiny, alebo aby sa neohrozil chod jeho podnikateľskej činnosti.
§ 14
Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie
(1)
Povinnosť poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie podľa § 13 sa nevzťahuje na
a)
vojakov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, ak by poskytnutím osobnej pomoci alebo vecného plnenia bol ohrozený výkon ich služby,
b)
zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie vo verejnej hromadnej doprave, v energetike, pôšt a telekomunikácií, ak by poskytnutie osobnej pomoci alebo vecného plnenia mohlo mať za následok vážne ohrozenie zdravia, života a majetku iných osôb, závažnú poruchu prevádzky alebo iný závažný následok,
c)
zamestnancov právnickej osoby a osoby oprávnenej na podnikanie v oblasti zdravotníctva, ak by poskytnutím osobnej pomoci alebo vecného plnenia bolo vážne ohrozené plnenie úloh podľa osobitných predpisov24) alebo plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,25)
d)
osoby telesne alebo duševne nespôsobilé, osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a zamestnancov cudzích zastupiteľských úradov.
(2)
Osobnú pomoc alebo vecné plnenie nie je povinný poskytnúť ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie vlastné alebo inej osoby.
§ 15
Náhrada výdavkov a náhrada škody
(1)
Ten, kto poskytol osobnú pomoc alebo vecné plnenie, má právo na náhradu škody,26) ktorá mu vznikla osobnou pomocou alebo vecným plnením, ak mu toto právo nevyplýva z osobitných predpisov.27) Žiadosť o finančnú náhradu sa uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa osobná pomoc alebo vecné plnenie poskytlo.
(2)
Prostriedky, ktoré sa prevzali ako vecné plnenie, sa bezprostredne po zániku potreby vrátia tomu, od koho sa prevzali.
(3)
Ak nemožno prostriedok, ktorý sa prevzal ako vecné plnenie, po zániku potreby vrátiť, poskytne sa právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo inej fyzickej osobe iný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty alebo sa poskytne finančná náhrada.
(4)
Záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ktoré v rámci poskytovania pomoci na vyžiadanie koordinačného strediska vykonávali činnosti nad rámec svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov, majú právo na finančnú náhradu. Žiadosť uplatňujú záchranné zložky integrovaného záchranného systému na obvodnom úrade v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa osobná pomoc alebo vecné plnenie poskytlo.
(5)
Ak ten, kto spôsobil ujmu na živote, zdraví alebo majetku je známy, obvodný úrad v sídle kraja si uplatní právo na úhradu vynaložených nákladov voči tomu, kto za túto ujmu zodpovedá.
§ 16
Odborná príprava
(1)
Odborná príprava záchranných zložiek integrovaného záchranného systému zahŕňa
a)
zásady organizácie a zabezpečovania činnosti koordinačného strediska,
b)
spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie koordinačnými strediskami a operačnými strediskami tiesňového volania,
c)
spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií medzi záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,
d)
spôsob riadenia a zásady koordinácie činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu,
e)
zabezpečenie a spôsob využívania automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií koordinačných stredísk a operačných stredísk tiesňového volania a vedenie dokumentácie a evidencie činnosti základných záchranných zložiek.
(2)
Odbornej prípravy sa zúčastňujú zástupcovia
a)
koordinačných stredísk v rozsahu ustanovenom v odseku 1,
b)
základných záchranných zložiek a útvarov Policajného zboru v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. b) až e),
c)
ostatných záchranných zložiek v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. c) až e).
(3)
Základná záchranná zložka umožní na požiadanie ministerstva vykonať časť odbornej prípravy operátorov vo svojom operačnom stredisku tiesňového volania, ak ide o operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva.
§ 17
Financovanie integrovaného záchranného systému
(1)
Výdavky na integrovaný záchranný systém sa financujú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
(2)
Výdavkami integrovaného záchranného systému sú výdavky súvisiace s
a)
budovaním a zabezpečovaním činnosti koordinačných stredísk,
b)
vykonávaním odbornej prípravy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,
c)
telekomunikačným prepojením koordinačných stredísk s operačnými strediskami tiesňového volania,
d)
náhradou výdavkov a škôd podľa tohto zákona.
Správne delikty
§ 18
Pokuty právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
(1)
Obvodný úrad v sídle kraja môže uložiť pokutu do výšky 6638 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a)
neposkytne koordinačnému stredisku potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch využiteľných na poskytnutie pomoci v tiesni,
b)
poruší povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné plnenie,
c)
neuposlúchne pokyn veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby alebo odmieta strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu podľa § 12.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel obvodný úrad v sídle kraja, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Pri určení pokuty obvodný úrad v sídle kraja prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28)
(5)
Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku integrovaného záchranného systému sa dopustí ten, kto
a)
zneužije linku tiesňového volania tým, že úmyselne vyžiada poskytnutie pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo úmyselne blokuje linku tiesňového volania,
b)
neuposlúchne pokyn veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby alebo odmieta strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu podľa § 12,
c)
poruší povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné plnenie.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 môže obvodný úrad uložiť pokutu do výšky 1659 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.29)
(4)
Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 20
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Vytvorenie technických podmienok na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu informácií verejnou telekomunikačnou sieťou a telekomunikačnými prostriedkami medzi operačnými strediskami tiesňového volania zabezpečí zriaďovateľ základnej záchrannej zložky do 30. júna 2003.
(2)
Vybudovanie koordinačného strediska zabezpečí krajský úrad do 30. júna 2007. Do vybudovania koordinačného strediska plní jeho úlohy operačné stredisko tiesňového volania, ktoré určí krajský úrad.
(3)
Zriadenie linky tiesňového volania 112 a jej prevádzku pre koordinačné stredisko alebo operačné stredisko tiesňového volania, ktoré plní úlohy koordinačného strediska, zabezpečí telekomunikačný úrad a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby od 1. júla 2003.
§ 20a
Základné záchranné zložky zabezpečia do 30. júna 2007 doplnenie označenia cestných vozidiel o symbol SOS 112 červenej farby alebo bielej farby, ak je farba karosérie červená. Výška písma symbolu nesmie byť menšia ako 100 mm. Ostatné záchranné zložky môžu označiť svoje dopravné prostriedky symbolom SOS 112 po oznámení svojho rozhodnutia krajskému úradu.
§ 20b
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 129/2002 Z. z. v znení zákona č. 579/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Čl. 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002).
1)
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 17 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 ods. 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.§ 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
4)
§ 5 ods. 4 a § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
6)
Napríklad § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., § 3 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.
7)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
8)
§ 26 zákona č. 195/2000 Z. z.
9)
Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
12)
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
13)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
14)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
14a)
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
§ 33 zákona č. 314/2001 Z. z.
17)
§ 31 zákona č. 314/2001 Z. z.
18)
Napríklad § 17 zákona č. 143/1998 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 420 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
29)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.