129/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
z 15. februára 2002
o integrovanom záchrannom systéme
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek (§ 7) pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tiesňou stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci,
b)
zásahom súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (§ 7), ktoré súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni,
c)
plánom poskytovania pomoci spôsob aktivizovania a koordinovania záchranných zložiek integrovaného záchranného systému vysielaných na zásah na účely poskytnutia pomoci v tiesni.
§ 3
Organizácia integrovaného záchranného systému
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia:
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),
b)
krajské úrady,
c)
záchranné zložky.
§ 4
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo
a)
riadi a koordinuje plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému,
b)
vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému,
c)
zabezpečuje odbornú prípravu (§ 16) osôb zaradených do koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému (ďalej len „koordinačné stredisko"),
d)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave a tvorbe automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
e)
zabezpečuje vysielanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi krajmi,
f)
zabezpečuje vyžadovanie pomoci a vysielanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce.
§ 5
Pôsobnosť krajského úradu
(1)
Krajský úrad koordinuje a metodicky riadi plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému na území kraja. Na tieto účely
a)
zriaďuje koordinačné stredisko,
b)
utvára technické podmienky na činnosť koordinačného strediska,
c)
rozhoduje o náhrade výdavkov a náhrade škody (§ 15) a uhrádza tieto náhrady,
d)
spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému.
(2)
Koordinačné stredisko
a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania 112 (§ 6),
b)
vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní,
c)
zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom obvode kraja, s ostatnými koordinačnými strediskami a s ministerstvom,
d)
vypracúva plán poskytovania pomoci,
e)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ich zásahových obvodoch (§ 8 ods. 3),
f)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, využiteľných na účely poskytovania pomoci v tiesni,
g)
vedie dokumentáciu súvisiacu so zabezpečovaním činností uvedených v písmenách c) až f) a evidenciu činností integrovaného záchranného systému súvisiacu s úlohami uvedenými v písmenách a) a b) a s úlohami uvedenými v odseku 4,
h)
vykonáva odbornú prípravu záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rozsahu ustanovenom v § 16,
i)
spolupracuje s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov1) v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci pri leteckej nehode,
j)
vyžaduje prostredníctvom ministerstva pomoc záchranných zložiek integrovaného záchranného systému z iného kraja, ak na zásah nepostačujú vlastné sily a prostriedky; v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže o pomoc požiadať priamo iné koordinačné stredisko.
(3)
Koordinačné stredisko je oprávnené
a)
vydať pokyn príslušnej základnej záchrannej zložke (§ 8) na vykonanie zásahu, vyzvať niektorú z ostatných záchranných zložiek (§ 9) na vykonanie zásahu alebo tiesňové volanie presmerovať na príslušné operačné stredisko tiesňového volania,
b)
vyžadovať údaje o silách a prostriedkoch využiteľných na zásah od orgánov štátnej správy, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.
(4)
Koordinačné stredisko v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti alebo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti2)
a)
zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,3)
b)
vyrozumieva obce, orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami pri mimoriadnych udalostiach,
c)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných, lokalizačných a likvidačných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov.4)
(5)
Koordinačné stredisko tvoria zamestnanci krajského úradu a zástupcovia základných záchranných zložiek. Základná záchranná zložka poskytne svojho zástupcu na výkon činnosti koordinačného strediska na požiadanie krajského úradu. Pracovnoprávny vzťah alebo obdobný vzťah zástupcu základnej záchrannej zložky vyslaného na výkon činnosti koordinačného strediska sa riadi ustanoveniami osobitných právnych predpisov.5)
(6)
Krajský úrad môže vytvoriť koordinačné stredisko aj na operačnom stredisku základnej záchrannej zložky. Koordinačné stredisko môže v mieste svojej dislokácie zabezpečovať aj činnosť operačných stredísk tiesňového volania (§ 10).
(7)
Plán poskytovania pomoci sa vypracúva v nadväznosti na iné plány, ktoré riešia zabezpečovanie úloh pri ochrane života, zdravia alebo majetku podľa osobitných právnych predpisov.6)
§ 6
Linka tiesňového volania
Na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v tiesni sa zriaďuje vo verejnej telekomunikačnej sieti jednotné európske číslo tiesňového volania 112 (ďalej len „linka tiesňového volania 112"). Zriadenie linky tiesňového volania 112 v koordinačných strediskách zabezpečí Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.7) Prevádzku linky tiesňového volania 112 zabezpečí poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby.8)
Záchranné zložky integrovaného záchranného systému
§ 7
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
a)
základné záchranné zložky,
b)
ostatné záchranné zložky.
§ 8
(1)
Základné záchranné zložky sú:
a)
Hasičský a záchranný zbor9) a Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,10)
b)
záchranná zdravotná služba,11)
c)
útvary Policajného zboru a letecký útvar ministerstva,12)
d)
vojenské záchranné útvary civilnej ochrany a kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,13)
e)
banská záchranná služba.14)
(2)
Základné záchranné zložky
a)
poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového volania,
b)
vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a na ten účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,
c)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§16),
d)
spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich krajskému úradu.
(3)
Základná záchranná zložka vykonáva svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom obvode.
(4)
Pôsobením základných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie a úlohy ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
§ 9
(1)
Ostatné záchranné zložky sú:
a)
Armáda Slovenskej republiky,15)
b)
obecné (mestské) hasičské zbory,16)
c)
závodné hasičské útvary,17)
d)
závodné hasičské zbory,17)
e)
pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,18)
f)
horská služba a Spolok horských vodcov,
g)
jednotky civilnej ochrany,19)
h)
obecná polícia,20)
i)
útvary Železničnej polície,21)
j)
Slovenský Červený kríž,22)
k)
iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.
(2)
Ostatné záchranné zložky
a)
poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania,
b)
oznamujú na vyžiadanie koordinačnému stredisku údaje o svojich silách a prostriedkoch, ktoré môžu poskytnúť na zásah, a údaje o spôsobe svojej aktivizácie pre potreby vypracovania plánu poskytnutia pomoci a pre prípad vyzvania na zásah,
c)
vykonávajú opatrenia súvisiace s ich začlenením do informačnej a komunikačnej siete integrovaného záchranného systému vrátane zabezpečovania spojovacích prostriedkov,
d)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16).
(3)
Pôsobením ostatných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie a úlohy ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
§ 10
Operačné stredisko tiesňového volania
(1)
Operačné stredisko tiesňového volania zriaďuje základná záchranná zložka.
(2)
Operačné stredisko tiesňového volania
a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie,
b)
vysiela základnú záchrannú zložku na zásah a usmerňuje jej činnosť vo svojom zásahovom obvode,
c)
vyžaduje pomoc od záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v zásahovom obvode základnej záchrannej zložky,
d)
bezodkladne informuje dátovým prenosom koordinačné stredisko o prijatí tiesňového volania, vyslaní vlastnej základnej záchrannej zložky na zásah a jej opätovnom zaradení do pohotovosti a vyžiadaní pomoci podľa písmena c),
e)
vyžaduje od koordinačného strediska vyslanie ďalších záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na zásah z iného zásahového obvodu, ak je ich účasť pri zásahu potrebná,
f)
vytvára technické podmienky na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s koordinačným strediskom a s operačnými strediskami tiesňového volania vo svojom zásahovom obvode,
g)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných, lokalizačných a likvidačných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov,4)
h)
spolupracuje s obcami23) pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,
i)
informuje koordinačné stredisko o stave síl a prostriedkov základnej záchrannej zložky,
j)
spolupracuje so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom obvode,
k)
spolupracuje s veliteľom zásahu alebo s oprávnenou osobou pri vyžadovaní osobnej pomoci a vecného plnenia (§ 13),
l)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch základnej záchrannej zložky a evidenciu o jej činnosti.
(3)
Základné záchranné zložky môžu zriadiť na plnenie úloh podľa odseku 2 spoločné operačné stredisko tiesňového volania.
§ 11
Účasť právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb v integrovanom záchrannom systéme
(1)
V rámci integrovaného záchranného systému sa na poskytovaní pomoci v tiesni podieľajú aj ďalšie právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické osoby formou vecného plnenia alebo osobnej pomoci.
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné koordinačnému stredisku na jeho vyžiadanie poskytnúť potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch využiteľných na poskytnutie pomoci v tiesni.
(3)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie, sú povinné na požiadanie koordinačného strediska bezplatne uverejniť informáciu o tiesni a o opatreniach súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
§ 12
Riadenie a koordinácia činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu
(1)
Na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy veliteľ zásahu z Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „veliteľ zásahu").
(2)
Ak nezasahuje Hasičský záchranný zbor alebo Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ alebo vedúci jednotky tej záchrannej zložky integrovaného záchranného systému, ktorého určí príslušné koordinačné stredisko (ďalej len „oprávnená osoba"), v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci pri leteckej nehode orgán zodpovedný za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov.1)
(3)
Veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba nezasahuje do odborných činností iných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
(4)
Ak si to situácia na mieste zásahu vyžaduje, zriaďuje si veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba štáb ako svoj poradný orgán zložený zo zástupcov zasahujúcich záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
(5)
Fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú na mieste zásahu, sú povinné podriadiť sa rozhodnutiam a príkazom veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby, ako aj strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu.
(6)
Veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba si môže vyžiadať na zásah ďalšie záchranné zložky integrovaného záchranného systému alebo požiadať o pomoc (§ 13 ods. 1) právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické osoby, ktoré majú technické prostriedky na poskytnutie požadovanej pomoci.
§ 13
Osobná pomoc a vecné plnenie
(1)
Každý je povinný pri zásahu na výzvu veliteľa zásahu, oprávnenej osoby alebo operačného strediska tiesňového volania poskytnúť pomoc, ktorá spočíva
a)
v osobnej pomoci alebo inej pomoci potrebnej na záchranu života, zdravia alebo majetku,
b)
vo vecnom plnení potrebnom na záchranu života, zdravia alebo majetku.
(2)
Bezprostredne po zásahu je veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba povinná vystaviť na žiadosť osoby, ktorá poskytla pomoc podľa odseku 1, písomné potvrdenie o poskytnutí pomoci.
(3)
Pri požiadaní o osobnú pomoc a pri ukladaní vecných plnení treba prihliadať na to, aby sa tým neohrozila výživa toho, kto osobnú pomoc alebo vec poskytol, prípadne výživa jeho rodiny, alebo aby sa neohrozil chod jeho podnikateľskej činnosti.
§ 14
Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie
(1)
Povinnosť poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie podľa § 13 sa nevzťahuje na
a)
vojakov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, ak by poskytnutím osobnej pomoci alebo vecného plnenia bol ohrozený výkon ich služby,
b)
zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie vo verejnej hromadnej doprave, v energetike, pôšt a telekomunikácií, ak by poskytnutie osobnej pomoci alebo vecného plnenia mohlo mať za následok vážne ohrozenie zdravia, života a majetku iných osôb, závažnú poruchu prevádzky alebo iný závažný následok,
c)
zamestnancov právnickej osoby a osoby oprávnenej na podnikanie v oblasti zdravotníctva, ak by poskytnutím osobnej pomoci alebo vecného plnenia bolo vážne ohrozené plnenie úloh podľa osobitných predpisov24) alebo plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,25)
d)
osoby telesne alebo duševne nespôsobilé, osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a zamestnancov cudzích zastupiteľských úradov.
(2)
Osobnú pomoc alebo vecné plnenie nie je povinný poskytnúť ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie vlastné alebo inej osoby.
§ 15
Náhrada výdavkov a náhrada škody
(1)
Ten, kto poskytol osobnú pomoc alebo vecné plnenie, má právo na náhradu škody,26) ktorá mu vznikla osobnou pomocou alebo vecným plnením, ak mu toto právo nevyplýva z osobitných predpisov.27) Žiadosť o finančnú náhradu sa uplatňuje na krajskom úrade, v ktorého územnom obvode sa osobná pomoc alebo vecné plnenie poskytlo.
(2)
Prostriedky, ktoré sa prevzali ako vecné plnenie, sa bezprostredne po zániku potreby vrátia tomu, od koho sa prevzali.
(3)
Ak nemožno prostriedok, ktorý sa prevzal ako vecné plnenie, po zániku potreby vrátiť, poskytne sa právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo inej fyzickej osobe iný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty alebo sa poskytne finančná náhrada.
(4)
Záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ktoré v rámci poskytovania pomoci vykonávali činnosti nad rámec svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov, majú právo na finančnú náhradu. Žiadosť uplatňujú záchranné zložky integrovaného záchranného systému na krajskom úrade, v ktorého územnom obvode sa osobná pomoc alebo vecné plnenie poskytlo.
(5)
Ak ten, kto spôsobil ujmu na živote, zdraví alebo majetku je známy, krajský úrad si uplatní právo na úhradu vynaložených nákladov voči tomu, kto za túto ujmu zodpovedá.
§ 16
Odborná príprava
(1)
Odborná príprava záchranných zložiek integrovaného záchranného systému zahŕňa
a)
zásady organizácie a zabezpečovania činnosti koordinačného strediska,
b)
spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie koordinačnými strediskami a operačnými strediskami tiesňového volania,
c)
spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií medzi záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,
d)
spôsob riadenia a zásady koordinácie činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu,
e)
zabezpečenie a spôsob využívania automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií koordinačných stredísk a operačných stredísk tiesňového volania a vedenie dokumentácie a evidencie činnosti základných záchranných zložiek.
(2)
Odbornej prípravy sa zúčastňujú zástupcovia
a)
koordinačných stredísk v rozsahu ustanovenom v odseku 1,
b)
základných záchranných zložiek v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. b) až e),
c)
ostatných záchranných zložiek v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. c) až e).
§ 17
Financovanie integrovaného záchranného systému
(1)
Výdavky na integrovaný záchranný systém sa financujú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a rozpočtových kapitol krajských úradov.
(2)
Výdavkami integrovaného záchranného systému sú výdavky súvisiace s
a)
budovaním a zabezpečovaním činnosti koordinačných stredísk,
b)
vykonávaním odbornej prípravy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,
c)
telekomunikačným prepojením koordinačných stredísk s operačnými strediskami tiesňového volania,
d)
náhradou výdavkov a škôd podľa tohto zákona.
Správne delikty
§ 18
Pokuty právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
(1)
Krajský úrad môže uložiť pokutu do výšky 200 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a)
neposkytne koordinačnému stredisku potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch využiteľných na poskytnutie pomoci v tiesni,
b)
poruší povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné plnenie,
c)
neuposlúchne pokyn veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby alebo odmieta strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu podľa § 12.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel krajský úrad, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Pri určení pokuty krajský úrad prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28)
(5)
Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku integrovaného záchranného systému sa dopustí ten, kto
a)
zneužije linku tiesňového volania tým, že úmyselne vyžiada poskytnutie pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo úmyselne blokuje linku tiesňového volania,
b)
neuposlúchne pokyn veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby alebo odmieta strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu podľa § 12,
c)
poruší povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné plnenie.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 môže krajský úrad uložiť pokutu do výšky 50 000 Sk.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.29)
(4)
Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 20
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Vytvorenie technických podmienok na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu informácií verejnou telekomunikačnou sieťou a telekomunikačnými prostriedkami medzi operačnými strediskami tiesňového volania zabezpečí zriaďovateľ základnej záchrannej zložky do 30. júna 2003.
(2)
Vybudovanie koordinačného strediska zabezpečí krajský úrad do 30. júna 2007. Do vybudovania koordinačného strediska plní jeho úlohy operačné stredisko tiesňového volania, ktoré určí krajský úrad.
(3)
Zriadenie linky tiesňového volania 112 a jej prevádzku pre koordinačné stredisko alebo operačné stredisko tiesňového volania, ktoré plní úlohy koordinačného strediska, zabezpečí telekomunikačný úrad a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby od 1. júla 2003.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 17 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 ods. 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.§ 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
4)
§ 5 ods. 4 a § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
6)
Napríklad § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., § 3 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.
7)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
8)
§ 26 zákona č. 195/2000 Z. z.
9)
Zákon č. 315/2001 Z. z.
10)
§ 32 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
11)
§ 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
14)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
§ 33 zákona č. 314/2001 Z. z.
17)
§ 31 zákona č. 314/2001 Z. z.
18)
Napríklad § 17 zákona č. 143/1998 Z. z., zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.
19)
§ 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 420 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
29)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.