133/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
z 19. februára 2002
o Slovenskej akadémii vied
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Slovenská akadémia vied (ďalej len „akadémia") je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.
(2)
Akadémia ako rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu1) so sídlom v Bratislave.
§ 2
Akadémia vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie (ďalej len „organizácia"), ktoré zriaďuje ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu.2)
§ 3
(1)
Akadémii v rozsahu tohto zákona sa zaručuje sloboda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov.
(2)
Akadémia môže spolupracovať s vedeckými spoločnosťami zriadenými podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o spolupráci.
(3)
Akadémia na účely reprezentácie svojej činnosti, propagácie rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých poznatkov môže zriadiť učenú spoločnosť akadémie ako čestný orgán akadémie, ktorého členmi sa môžu stať významní vedci akadémie, ktorí obohatili vedu v Slovenskej republike i v zahraničí. Členmi učenej spoločnosti akadémie sa môžu stať aj významní vedci zo zahraničia.
(4)
Členom učenej spoločnosti akadémie patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri plnení úloh vyplývajúcich z účelu, na ktorý sa zriadila učená spoločnosť akadémie (odsek 3), podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Názov učenej spoločnosti akadémie, spôsob jej zriadenia, zloženie, organizačné a finančné zabezpečenie určuje štatút akadémie.
(6)
Na pôde akadémie nie je povolená činnosť politických strán a politických hnutí.
§ 4
(1)
Činnosť akadémie je zameraná na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných, technických a spoločenských vied v súlade so štátnou vednou a technickou politikou a zúčastňuje sa aj na aplikovanom výskume.
(2)
Akadémia ďalej
a)
rozpracúva a rozširuje originálne výsledky základného výskumu a podieľa sa na ich využívaní, popularizácii a sprístupňovaní,
b)
zúčastňuje sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu5) a udeľuje vedecké hodnosti podľa osobitného predpisu,6)
c)
priznáva v procese ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti vedeckých zamestnancov vedecko-kvalifikačné stupne podľa osobitného predpisu,7)
d)
zúčastňuje sa na tvorbe a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky,
e)
podieľa sa na medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci,
f)
spolupracuje vo výskume a vzdelávaní s vysokými školami a ostatnými rezortnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a právnickými osobami z oblasti výroby a služieb,
g)
vydáva periodické a neperiodické publikácie,
h)
spolupracuje v oblasti vedy a techniky s ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky pri riešení koncepčných, koordinačných problémov a pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov,
i)
poskytuje expertíznu činnosť v oblasti vedy pre potreby ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
§ 5
(1)
Akadémia je správcom rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu.8)
(2)
Akadémia hospodári s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu a s mimorozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu.9)
DRUHÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA AKADÉMIE A ODBORNÉ ORGÁNY AKADÉMIE
§ 6
Akademická obec
(1)
Akademickú obec akadémie tvoria zamestnanci akadémie s vysokoškolským vzdelaním a doktorandi.
(2)
Akademickú obec organizácie tvoria zamestnanci organizácie s vysokoškolským vzdelaním a doktorandi.
§ 7
Samosprávne orgány akadémie
Samosprávne orgány akadémie sú:
a)
snem akadémie,
b)
vedecká rada akadémie,
c)
predsedníctvo akadémie.
§ 8
Snem akadémie
(1)
Najvyšší samosprávny orgán akadémie je snem akadémie.
(2)
Snem akadémie tvoria členovia volení akademickými obcami vedeckých organizácií z akademickej obce akadémie.
(3)
Funkčné obdobie snemu akadémie je štyri roky.
(4)
Na čele snemu akadémie je predseda snemu akadémie, ktorého volia členovia snemu akadémie z členov snemu akadémie.
(5)
Snem akadémie zvoláva predseda snemu akadémie podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka; predseda snemu akadémie zvolá zasadnutie snemu akadémie vždy, ak o to požiada najmenej pätina členov snemu akadémie alebo predsedníctvo akadémie.
(6)
Zvolením člena snemu akadémie za člena predsedníctva akadémie zaniká jeho členstvo v sneme akadémie. Nového člena snemu akadémie zvolí akademická obec príslušnej vedeckej organizácie (§ 15 ods. 3 písm. a) v doplňujúcich voľbách (odsek 2).
(7)
Snem akadémie
a)
schvaľuje štatút akadémie,
b)
schvaľuje volebný poriadok snemu akadémie a rokovací poriadok snemu akadémie,
c)
schvaľuje výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
schvaľuje zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie a kontroluje ich dodržiavanie,
e)
schvaľuje zásady odmeňovania členov predsedníctva akadémie podľa osobitného predpisu,10)
f)
schvaľuje koncepciu vednej politiky akadémie,
g)
schvaľuje podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií akadémie,
h)
určuje počet podpredsedov akadémie a počet členov predsedníctva akadémie,
i)
volí kandidátov na členov predsedníctva akadémie z návrhov akademickej obce a navrhuje ich odvolanie,
j)
volí kandidáta na predsedu akadémie z členov predsedníctva akadémie najmenej dva mesiace pred skončením funkčného obdobia predsedu akadémie a navrhuje odvolanie predsedu akadémie,
k)
volí kandidátov na členov vedeckej rady akadémie z návrhov organizácií a pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie (§ 9 ods. 5),
l)
predkladá návrh na vymenovanie alebo odvolanie predsedu akadémie ministrovi školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister"),
m)
vyjadruje sa o pravidlách výberového konania na obsadzovanie funkcií riaditeľov vedeckých organizácií,
n)
schvaľuje platový poriadok akadémie.
(8)
Predseda snemu akadémie
a)
na základe výsledkov volieb v sneme akadémie do predsedníctva akadémie a do vedeckej rady akadémie vymenúva a na základe uznesenia snemu akadémie odvoláva členov predsedníctva akadémie a členov vedeckej rady akadémie,
b)
vymenúva a odvoláva delegovaných členov vedeckej rady akadémie podľa § 9 ods. 4.
§ 9
Vedecká rada akadémie
(1)
Vedecká rada akadémie je samosprávny orgán akadémie na riešenie vedeckých a koncepčných úloh.
(2)
Predsedom vedeckej rady akadémie je predseda akadémie.
(3)
Vedeckú radu akadémie tvorí predseda akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie.
(4)
Členom vedeckej rady akadémie je aj delegovaný zástupca sektora vysokých škôl, ktorého deleguje Rada vysokých škôl a zástupca podnikateľského sektora výskumu a vývoja, ktorého deleguje reprezentatívne združenie zamestnávateľov.11)
(5)
Členmi vedeckej rady akadémie sú tiež zástupcovia organizácií a pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe výsledkov volieb do vedeckej rady akadémie v sneme akadémie.
(6)
Počet externých členov vedeckej rady akadémie tvorí štvrtinu až tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady akadémie.
(7)
Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie je štyri roky.
(8)
Vedecká rada akadémie
a)
vypracúva koncepciu vednej politiky akadémie v súlade s koncepciou štátnej vednej a technickej politiky,
b)
volí a odvoláva podpredsedu vedeckej rady akadémie; volí ho z členov vedeckej rady akadémie,
c)
vyhodnocuje vedeckú činnosť akadémie,
d)
udeľuje vedecké hodnosti,6)
e)
udeľuje vyznamenania a ceny akadémie určené štatútom akadémie,
f)
schvaľuje návrhy na vymenovanie predsedov a ostatných členov vedeckých kolégií (§ 11) a návrhy na ich odvolanie,
g)
vyjadruje sa o vedeckej profilácii vedeckých organizácií a o výsledkoch ich vedeckej činnosti.
§ 10
Predsedníctvo akadémie
(1)
Výkonný samosprávny orgán akadémie je predsedníctvo akadémie.
(2)
Predsedníctvo akadémie tvorí predseda akadémie, podpredsedovia akadémie, vedecký sekretár akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe výsledkov volieb do predsedníctva akadémie.
(3)
Členovia predsedníctva akadémie majú zachovaný pracovný pomer vo svojich organizáciách.
(4)
Funkčné obdobie predsedníctva akadémie je štyri roky.
(5)
Predsedníctvo akadémie
a)
koordinuje a kontroluje činnosť akadémie,
b)
prerokúva návrh rozpočtu a rozdelenie rozpočtu akadémie,
c)
volí kandidátov na podpredsedov akadémie a vedeckého sekretára akadémie z členov predsedníctva akadémie a navrhuje ich odvolanie,
d)
zabezpečuje pravidelné hodnotenie organizácií,
e)
predkladá snemu akadémie na schválenie
1.
štatút akadémie,
2.
výročnú správu o činnosti akadémie a výsledky hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok,
3.
zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie,
4.
návrh podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií akadémie,
5.
koncepciu vednej politiky akadémie,
f)
schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií,
g)
schvaľuje návrhy na vymenovanie riaditeľov (vedúcich) organizácií a návrhy na ich odvolanie,
h)
schvaľuje organizačný poriadok akadémie,
i)
schvaľuje zriadenie, zrušenie, zlúčenie, rozdelenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia organizácií na základe vlastného rozhodnutia, návrhu orgánov akadémie alebo návrhu vedeckej rady vedeckej organizácie. Akadémia ako zriaďovateľ organizácií koná v týchto veciach podľa osobitného predpisu.12)
(6)
Predsedníctvo akadémie zodpovedá za svoju činnosť snemu akadémie.
§ 11
Vedecké kolégiá
(1)
Vedecké kolégiá zložené z významných zamestnancov akadémie, vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na koordináciu a rozvoj príslušných vedných odborov sú odborné orgány akadémie pre skupiny príbuzných vedných odborov.
(2)
Predsedu vedeckého kolégia a ostatných členov vedeckého kolégia po schválení vo vedeckej rade akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3)
Funkčné obdobie vedeckého kolégia je štyri roky.
(4)
Predseda vedeckého kolégia zodpovedá za výkon svojej funkcie predsedovi akadémie.
Predseda akadémie a zabezpečenie činnosti akadémie
§ 12
Predseda akadémie
(1)
Na čele akadémie je predseda akadémie ako štatutárny orgán akadémie. Predseda akadémie koná v jej mene vo všetkých veciach okrem tých, ktoré sú týmto zákonom vyhradené iným orgánom akadémie. Predseda akadémie zodpovedá za činnosť a hospodárenie akadémie.
(2)
Predsedu akadémie vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.13)
(3)
Návrh na vymenovanie a odvolanie predsedu akadémie predkladá minister prezidentovi Slovenskej republiky [§ 8 ods. 7 písm. l)].
(4)
Funkčné obdobie predsedu akadémie je štyri roky.
(5)
Predseda akadémie riadi predsedníctvo akadémie.
(6)
Predseda akadémie vydáva pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií.
(7)
Predseda akadémie
a)
na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva
1.
podpredsedov akadémie,
2.
vedeckého sekretára akadémie,
3.
riaditeľov (vedúcich) organizácií,
b)
na návrh vedeckej rady akadémie vymenúva a odvoláva predsedov a ostatných členov vedeckých kolégií.
(8)
Predseda akadémie vymenúva a odvoláva vedúceho úradu akadémie.
(9)
Predsedu akadémie v čase jeho neprítomnosti v celom rozsahu zastupuje ním poverený podpredseda akadémie.
(10)
Predsedu akadémie vo vymedzených oblastiach zastupujú podpredsedovia akadémie.
(11)
Vedecký sekretár akadémie vykonáva činnosti v oblastiach vymedzených predsedom akadémie, a to so zameraním najmä na oblasť medzinárodnej spolupráce akadémie.
(12)
Predseda akadémie poveruje členov predsedníctva akadémie plnením konkrétnych úloh.
(13)
Predseda akadémie po prerokovaní v predsedníctve akadémie predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu akadémie, ako aj ďalšie dokumenty týkajúce sa vývoja rozpočtového hospodárenia, súhrnných účtovných výkazov, prehľadu o rozpočtových opatreniach a záverečného účtu rozpočtovej kapitoly akadémie podľa osobitného predpisu.14)
(14)
Predseda akadémie zodpovedá za výkon svojej funkcie snemu akadémie a vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ministrovi. Platové náležitosti predsedovi akadémie určuje snem akadémie podľa osobitného predpisu.10)
(15)
Predseda akadémie predkladá ministrovi v ním určenom termíne a rozsahu výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok schválenú snemom akadémie. Minister predkladá vláde Slovenskej republiky v termíne do 31. mája výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok.
(16)
Predsedu akadémie môže vláda Slovenskej republiky alebo minister prizývať na rokovanie vlády Slovenskej republiky v súvislosti s prerokúvaním otázok a dokumentov z oblasti vedy a techniky.
§ 13
Úrad akadémie
(1)
Úlohy spojené s odborným, organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií, ako aj úlohy patriace do pôsobnosti snemu akadémie, vedeckej rady akadémie, predsedníctva akadémie a ďalších funkcionárov akadémie po organizačnej a administratívnej stránke vykonáva úrad akadémie.
(2)
Na čele úradu akadémie je vedúci úradu akadémie, ktorého vymenúva a odvoláva predseda akadémie. Vedúcemu úradu akadémie určuje platové náležitosti predseda akadémie podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Organizačnú štruktúru úradu akadémie určuje a plnenie jeho úloh kontroluje predsedníctvo akadémie.
(4)
Akadémia vykonáva podľa osobitného predpisu15) kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu prostredníctvom kontrolného orgánu akadémie. Kontrolný orgán vymenúva predseda akadémie. Kontrolný orgán vykonáva vnútornú kontrolu akadémie, koordinuje výkon kontroly v rámci akadémie a organizácií, vybavuje sťažnosti a kontroluje plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených na základe vlastnej kontroly a ďalších kontrolných orgánov. Tým nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov.16)
(5)
Kontrolný orgán akadémie za svoju činnosť zodpovedá predsedovi akadémie.
§ 14
Štatút akadémie
Podrobnosti o úlohách, činnosti a vnútornej organizačnej štruktúre akadémie, o postavení a činnosti samosprávnych orgánov akadémie a vedeckých kolégií (§ 11), o počte ich členov, o ich platových náležitostiach podľa osobitného predpisu,10) o spôsobe rokovania a uznášania sa, ako aj podrobnosti o voľbách určí štatút akadémie.
TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIE
§ 15
(1)
Zriaďovateľom organizácie je akadémia. Organizácia je právnická osoba. Práva a povinnosti akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k organizáciám v jej pôsobnosti upravuje osobitný predpis.17)
(2)
Predmet činnosti a formu hospodárenia organizácie určuje zriaďovacia listina organizácie.
(3)
Organizáciami akadémie sú:
a)
vedecké organizácie vykonávajúce výskum (ďalej len „vedecká organizácia"),
b)
špecializované organizácie,
c)
servisné organizácie.
(4)
Akadémia poskytuje
a)
príspevky príspevkovým organizáciám,
b)
organizáciám prostriedky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a na ostatné činnosti v súlade s osobitným predpisom9) a so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
c)
dotácie na vedecko-technické služby.17a)
(5)
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácie určuje predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácie.
(6)
Vedecké organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia môžu v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh vykonávať aj podnikateľskú činnosť.18)
§ 16
Vedecká organizácia
Vedecké organizácie sú zamerané na
a)
uskutočňovanie výskumu,
b)
prispievanie k využitiu výsledkov výskumu,
c)
získavanie, spracúvanie a rozširovanie vedeckých informácií,
d)
využívanie výsledkov vlastného výskumu pri vypracúvaní posudkov, stanovísk, odporúčaní a pri uskutočňovaní rôznych foriem šírenia vedeckých poznatkov,
e)
zúčastňovanie sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu,5)
f)
spoluprácu s vysokými školami a ostatnými organizáciami a pracoviskami výskumu a vývoja Slovenskej republiky,
g)
uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce,
h)
vykonávanie edičnej činnosti,
i)
plnenie úloh podľa osobitných predpisov.19)
§ 17
Riaditeľ vedeckej organizácie
(1)
Štatutárny orgán vedeckej organizácie je riaditeľ.
(2)
Riaditeľa vedeckej organizácie po schválení návrhu v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3)
Riaditeľ vedeckej organizácie je povinný prerokúvať vo vedeckej rade vedeckej organizácie zameranie činnosti a organizačnú štruktúru vedeckej organizácie.
(4)
Funkčné obdobie riaditeľa vedeckej organizácie je štyri roky.
§ 18
Vedecká rada vedeckej organizácie
(1)
Vedecká rada vedeckej organizácie (ďalej len „vedecká rada organizácie") je odborný orgán vedeckej organizácie.
(2)
Vedeckú radu organizácie volí akademická obec organizácie.
(3)
Štvrtinu až tretinu členov vedeckej rady organizácie tvoria zástupcovia vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja Slovenskej republiky.
(4)
Na čele vedeckej rady organizácie je predseda vedeckej rady organizácie, ktorého volia členovia vedeckej rady organizácie spomedzi seba.
(5)
Funkčné obdobie vedeckej rady organizácie je štyri roky.
(6)
Vedecká rada organizácie
a)
určuje vedeckú profiláciu vedeckej organizácie,
b)
vyjadruje sa o činnosti a organizácii vedeckej organizácie a o koncepčných otázkach,
c)
navrhuje zlúčenie, rozdelenie a zrušenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia vedeckej organizácie,
d)
schvaľuje správu o činnosti vedeckej organizácie,
e)
navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na účely doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu.20)
§ 19
Pracovný pomer so zamestnancami vedeckých organizácií
(1)
Pracovný pomer so zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním vo vedeckých organizáciách sa môže dohodnúť na určitý čas, najviac na päť rokov.21)
(2)
Pracovný pomer so zamestnancami, ktorí majú vedecký kvalifikačný stupeň I,22) sa uzatvára na neurčitý čas, ak sa nedohodne inak.
§ 20
Špecializované organizácie a servisné organizácie
(1)
Špecializované organizácie a servisné organizácie vykonávajú osobitné činnosti slúžiace na plnenie úloh akadémie a poskytujú služby na zabezpečenie činnosti vedeckých organizácií.
(2)
Na čele organizácií uvedených v odseku 1 je riaditeľ alebo vedúci, ktorého po schválení v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa alebo vedúceho špecializovanej organizácie alebo servisnej organizácie je štyri roky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Rada vedcov akadémie, ktorá vznikla podľa doterajších predpisov, má od 1. apríla 2002 postavenie snemu akadémie a plní úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Funkcionári, ktorí boli zvolení podľa doterajších predpisov, od 1. apríla 2002 sa považujú za zvolených podľa tohto zákona.
(3)
Funkčné obdobie orgánov akadémie, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa mení na funkčné obdobie ustanovené podľa tohto zákona.
(4)
Od 1. apríla 2002 sú vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied organizáciami, riaditelia vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied riaditeľmi organizácií a vedecké rady vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied sú vedeckými radami podľa tohto zákona.
(5)
Predsedníctvo akadémie do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona predloží na schválenie snemu akadémie návrh štatútu akadémie.
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 291/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/1993 Z. z. a čl. IV zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z.
§ 23
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 22 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.
7)
Zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.
Vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.
8)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
11)
§ 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
12)
§ 21, 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Článok 102 Ústavy Slovenskej republiky.
14)
§ 16 a 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z.
18)
§ 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
19)
Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
20)
Zákon č. 131/2002 Z. z.
21)
22)
§ 4 ods. 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb.