26/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

26
ZÁKON
z 18. decembra 2001
o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom (ďalej len „kontrolný režim"), podmienky sprostredkovateľskej činnosti a povinnosti vlastníkov a iných užívateľov pri nakladaní s týmto tovarom a technológiami, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
(2)
Orgány štátnej správy zodpovedné za uplatňovanie kontrolného režimu sú povinné zohľadňovať pri jeho výkone ciele medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v oblasti kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré vláda Slovenskej republiky uznáva, pri súčasnom napĺňaní zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na tovar, ktorého použitie a nakladanie s ním upravujú osobitné predpisy.1)
§ 2
Kontrolovaný tovar
(1)
Na účely tohto zákona sa za kontrolovaný tovar podliehajúci kontrolnému režimu podľa § 1 ods. 1 považuje tovar a technológie dvojakého použitia, ktoré sa používajú na civilné účely a vzhľadom na svoje úžitkové vlastnosti sa môžu použiť aj na vojenské účely (ďalej len „kontrolovaný tovar").
Kontrolovaným tovarom sú najmä
a)
zariadenia, zostavy, výrobky, ich časti a súčasti, materiály, počítačové vybavenie, chemické a biologické látky, vírusy a prekurzory,
b)
technológie, ktorými sa rozumejú informácie a výrobnotechnické poznatky v zhmotnenej podobe alebo na jednotlivých druhoch nosičov na elektronický prenos dát, modely, prototypy, technické výkresy a náčrty, diagramy, svetlotlače alebo príručky, alebo v zhmotnenej podobe výcvikové alebo technické súpravy, ktoré sa môžu použiť na vyhotovenie technických plánov na výrobu, využitie alebo prepracovanie tovarov vrátane programového vybavenia a technických údajov, nie však tovar samotný,
c)
vedomosti, zručnosti a poznatky o kontrolovaných tovaroch a technológiách, ktoré majú charakter obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a predstavujú aspoň potenciálnu nemateriálnu hodnotu (ďalej len „nemateriálna hodnota").
(2)
Za kontrolovaný tovar sa na účely dovozu, vývozu a na účely sprostredkovateľských činností považujú aj toxické látky využiteľné v chemických zbraniach, prekurzory chemických zbraní a materiály, zariadenia a technológie vrátane softvérov, ktoré sa môžu použiť tak na nevýbušné účely, ako aj pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení, ktorých použitie upravujú osobitné predpisy.2)
(3)
Zoznam kontrolovaného tovaru podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
§ 3
Dovoz, vývoz a sprostredkovateľské činnosti, ktorých predmetom je kontrolovaný tovar
(1)
Fyzická osoba s trvalým3) alebo dlhodobým4) pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky môže do Slovenskej republiky doviezť5) kontrolovaný tovar (ďalej len „dovozca") alebo zo Slovenskej republiky vyviezť5) kontrolovaný tovar (ďalej len „vývozca"), alebo vykonávať sprostredkovateľskú činnosť pre záujemcu o kontrolovaný tovar (ďalej len „sprostredkovateľ") len na základe povolenia podľa tohto zákona (§ 8).
(2)
Za vývoz kontrolovaného tovaru sa považuje aj prenos počítačového programu (softvéru) alebo technológie [§ 2 ods. 1 písm. b)] elektronickými médiami, faxom, telefónom alebo šifrou do zahraničia.
(3)
Sprostredkovateľskou činnosťou podľa tohto zákona je činnosť sprostredkovateľa (odsek 1) smerujúca k tomu, aby záujemca mal možnosť uzavrieť s treťou osobou kúpnu zmluvu o kúpe alebo o predaji kontrolovaného tovaru bez ohľadu na to, kde je kontrolovaný tovar umiestňovaný.
§ 4
Povinnosti dovozcu, vývozcu, vlastníka alebo iného užívateľa a sprostredkovateľa kontrolovaného tovaru
(1)
Dovozca je povinný
a)
najmenej počas troch rokov od dovozu kontrolovaného tovaru a v prípade vlastníctva ku kontrolovanému tovaru počas trvania vlastníctva a najmenej počas troch rokov od prevodu vlastníctva na iného vlastníka alebo užívateľa viesť evidenciu o kontrolovanom tovare, ktorá obsahuje údaje potrebné na určenie charakteru množstva a ceny tovaru:
1.
názov a číselné označenie tovaru podľa zoznamu kontrolovaného tovaru,
2.
množstvo a hodnotu tovaru,
3.
označenie dovozného povolenia,
4.
umiestnenie kontrolovaného tovaru,
5.
pri každej zmene vlastníka alebo užívateľa kontrolovaného tovaru meno a adresu nového vlastníka alebo užívateľa a dátum prevodu vlastníckeho alebo užívateľského práva,
6.
účel použitia kontrolovaného tovaru a
7.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, faktúr, dopravných a iných dokladov,
b)
pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv ku kontrolovanému tovaru písomne upozorniť ďalšieho vlastníka alebo užívateľa na skutočnosť, že ide o kontrolovaný tovar, a informovať ho o podmienkach užívania a používania kontrolovaného tovaru ustanovených v dovoznom povolení a o povinnosti dodržiavať podmienky ustanovené osobitnými predpismi1) pre jednotlivé druhy kontrolovaných tovarov; ďalší vlastník alebo ďalší užívateľ kontrolovaného tovaru je povinný viesť evidenciu o kontrolovanom tovare v rozsahu podľa písmena a),
c)
v prípade likvidácie kontrolovaného tovaru viesť evidenciu o jeho zlikvidovaní v lehote uvedenej v písmene a) a pri jeho likvidácii postupovať podľa osobitného predpisu,6)
d)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi (§ 25 až 30) a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly.
(2)
Vývozca je povinný
a)
predložiť ministerstvu potvrdenie o konečnom použití kontrolovaného tovaru vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia a dodržiavať podmienky ustanovené vo vývoznom povolení,
b)
na žiadosť ministerstva mu predložiť po skončení vývozu potvrdenie o overení dodávky vydané príslušným orgánom krajiny určenia, potvrdzujúce prijatie kontrolovaného tovaru v povolenej krajine určenia dohodnutým zahraničným zmluvným partnerom,
c)
najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k vývozu kontrolovaného tovaru, viesť evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje potrebné na určenie charakteru, množstva a ceny tovaru:
1.
názov a číselné označenie tovaru podľa zoznamu kontrolovaného tovaru,
2.
množstvo a hodnotu tovaru,
3.
označenie vývozného povolenia,
4.
dátum predaja kontrolovaného tovaru,
5.
meno a adresu zahraničného zmluvného partnera a konečného užívateľa,
6.
účel použitia kontrolovaného tovaru a
7.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, faktúr, dopravných a iných expedičných dokladov,
d)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi (§ 25 až 30) a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní tejto kontroly.
(3)
Vlastník alebo iný užívateľ kontrolovaného tovaru je povinný užívať kontrolovaný tovar len na účely uvedené v dovoznom povolení a dodržiavať podmienky v ňom ustanovené a plniť povinnosti dovozcu podľa odseku 1.
(4)
Sprostredkovateľ je povinný
a)
najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu kontrolovaného tovaru, bez ohľadu na to, kde je kontrolovaný tovar umiestňovaný, viesť evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje potrebné na určenie charakteru, množstva a ceny tovaru vrátane príslušných dokladov,
b)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi podľa § 27 a 30 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť pri vykonávaní tejto kontroly.
§ 5
Orgány štátnej správy v oblasti kontrolného režimu
(1)
Orgánom štátnej správy v oblasti kontrolného režimu je ministerstvo.
(2)
Inými orgánmi štátnej správy v oblasti kontrolného režimu sú:
a)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí"),
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany"),
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra"),
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva"),
e)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a colné úrady (ďalej len „colný orgán"),
f)
Slovenská informačná služba,
g)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad jadrového dozoru").
§ 6
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo v oblasti kontrolného režimu
a)
spolupracuje s príslušnými orgánmi iných krajín, zabezpečuje medzinárodné vzťahy na úrovni vlád, vládnych alebo medzivládnych organizácií a spoločenstiev, ktoré sú zodpovedné za plnenie úloh v oblasti kontrolného režimu,
b)
rozhoduje o odvolaní vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol colný orgán pri výkone kontroly kontrolovaného tovaru,
c)
vedie evidenciu žiadostí o povolenie na dovoz, vývoz a sprostredkovateľskú činnosť týkajúcich sa kontrolovaného tovaru,
d)
vydáva pre potreby zahraničných osôb medzinárodné dovozné certifikáty,
e)
udeľuje a odníma povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru vrátane povolenia na vývoz softvéru alebo technológie prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu,
f)
udeľuje povolenia na sprostredkovateľskú činnosť týkajúcu sa kontrolovaného tovaru (ďalej len „sprostredkovateľské povolenie"),
g)
vedie evidenciu dovozcov a vývozcov využívajúcich na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru všeobecné povolenia podľa § 19,
h)
vedie evidenciu sprostredkovateľov,
i)
kontroluje v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy (§ 5 ods. 2) dodržiavanie tohto zákona,
j)
ukladá sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
§ 7
Spolupráca ministerstva s inými orgánmi štátnej správy
(1)
Iné orgány štátnej správy (§ 5 ods. 2) pri výkone činností podľa osobitných predpisov7) na požiadanie ministerstva mu poskytujú vyjadrenia potrebné na udelenie alebo odňatie povolenia na dovoz, vývoz alebo sprostredkovateľkú činnosť týkajúce sa kontrolovaného tovaru a v spolupráci s ministerstvom sa podieľajú na výkone kontroly dodržiavania tohto zákona.
(2)
Iné orgány štátnej správy poskytujú vyjadrenia podľa odseku 1 v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti ministerstva z hľadiska
a)
zahraničnopolitických záujmov,
b)
bezpečnostných záujmov,
c)
obchodných záujmov,
d)
ochrany colného územia,
e)
zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a nešírenia jadrových zbraní.
(3)
Ak lehota na poskytnutie vyjadrenia podľa odseku 2 nie je postačujúca, iný orgán štátnej správy o tom upovedomí ministerstvo a poskytne mu informácie najneskôr v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti ministerstva.
(4)
Vyjadrenia iných orgánov štátnej správy v prípadoch udelenia alebo odňatia povolenia majú pre ministerstvo odporúčajúci charakter. Ak iné orgány štátnej správy v lehote podľa odseku 2 sa nevyjadria alebo nezvolia postup podľa odseku 3, predpokladá sa, že s udelením alebo odňatím povolenia súhlasia. Zamietavé vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí k vydaniu individuálneho povolenia je pre ministerstvo záväzné.
(5)
Colný orgán vedie evidenciu dovezeného a vyvezeného kontrolovaného tovaru podľa § 29.
§ 8
Povoľovacie konanie
Doviezť kontrolovaný tovar, vyviezť kontrolovaný tovar a vykonať sprostredkovateľskú činnosť možno len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v povolení ministerstva na dovoz, vývoz alebo vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti udelenom ako individuálne povolenie, individuálne otvorené povolenie, všeobecné povolenie alebo ako sprostredkovateľské povolenie.
§ 9
Individuálne povolenie
(1)
Individuálne povolenie je písomné rozhodnutie ministerstva umožňujúce dovozcovi alebo vývozcovi doviezť alebo vyviezť určený druh a množstvo kontrolovaného tovaru na základe zmluvy uzavretej medzi dovozcom alebo vývozcom a jeho zahraničným obchodným partnerom.
(2)
Písomnú žiadosť o udelenie individuálneho povolenia predkladá dovozca alebo vývozca ministerstvu po písomnom prejave vôle zahraničného obchodného partnera vykonanom na účel uzatvorenia zmluvy podľa odseku 1 obsahujúcej údaje o druhu a množstve kontrolovaného tovaru. O udelenie individuálneho povolenia je potrebné požiadať pri každej zmluve, ktorej predmetom je dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru, ak sa nevyužije všeobecné povolenie (§ 19) alebo povolenie podľa § 21.
(3)
Žiadosť o udelenie individuálneho povolenia musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky dovozcu alebo vývozcu a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo dovozcu alebo vývozcu, pri fyzickej osobe rodné číslo a miesto trvalého alebo dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
meno, sídlo a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera alebo tuzemského zmluvného partnera,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
e)
názov kontrolovaného tovaru podľa príslušných dokladov [§ 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c)], jeho číselné označenie podľa zoznamu kontrolovaného tovaru, jeho množstvo, cenu a označenie výrobcu,
f)
názov krajiny, z ktorej sa má kontrolovaný tovar doviezť alebo do ktorej sa má kontrolovaný tovar vyviezť,
g)
účel použitia kontrolovaného tovaru,
h)
názov a sídlo, prípadne trvalý alebo dlhodobý pobyt konečného užívateľa kontrolovaného tovaru,
i)
návrh na dobu platnosti individuálneho povolenia.
(4)
Žiadosť o individuálne povolenie treba doložiť
a)
návrhom na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve9) o kúpe kontrolovaného tovaru alebo už uzavretou zmluvou medzi dovozcom alebo vývozcom a jeho zahraničným zmluvným partnerom s presnou špecifikáciou kontrolovaného tovaru vrátane uvedenia jeho množstva,
b)
pri vývoze potvrdením o konečnom použití kontrolovaného tovaru vyhotoveným príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že kontrolovaný tovar sa nepoužije na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení a že sa bez súhlasu krajiny vývozcu opäť nevyvezie; pri dovoze obdobným vyhlásením s písomným záväzkom užívateľa, že kontrolovaný tovar sa použije na účely uvedené vo vyhlásení,
c)
povolením úradu jadrového dozoru v prípade dovozu a vývozu jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydaným podľa osobitného zákona,10)
d)
na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi riadne posúdenie žiadosti.
(5)
Ak vývozca vyváža kontrolovaný tovar [§ 2 ods. 1 písm. b) a c)] prostredníctvom faxu alebo iným elektronickým médiom, alebo telefónom, postupuje podľa odsekov 1 až 4; na vývoz kontrolovaného tovaru prostredníctvom telefónu sa odseky 1 až 4 vzťahujú vtedy, ak je technológia obsiahnutá v dokumente, ktorého významná časť sa číta, alebo ak sa popíše takým spôsobom, že sa dosiahne rovnaký výsledok, akoby bola vyvezená prostredníctvom faxu alebo iným elektronickým médiom.
(6)
Individuálne povolenie je neprenosné, nepodlieha prevodu a prechodu práv, exekučnému,11) konkurznému12) a dedičskému13) konaniu.
(7)
Vzor žiadosti o udelenie individuálneho povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Udelenie individuálneho povolenia
(1)
Ministerstvo rozhodne o udelení individuálneho povolenia v lehote do 90 dní od predloženia žiadosti.
(2)
Rozhodnutie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky dovozcu alebo vývozcu a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo dovozcu alebo vývozcu, pri fyzickej osobe rodné číslo a miesto trvalého alebo dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
d)
názov kontrolovaného tovaru, jeho číselné označenie podľa zoznamu kontrolovaného tovaru, jeho množstvo a cenu,
e)
meno a sídlo, prípadne obchodné meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera a meno a sídlo konečného užívateľa kontrolovaného tovaru,
f)
dobu platnosti individuálneho povolenia,
g)
ďalšie podmienky individuálneho povolenia vyplývajúce zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná, vrátane podmienok vývozu softvéru a technológie prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu,
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)
V rozhodnutí ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného individuálneho povolenia.
§ 11
Oznámenie o vykonaní dovozu alebo vývozu
(1)
Dovozca alebo vývozca oznámi ministerstvu objem vykonaného dovozu alebo vývozu po jeho skončení, najneskôr do 15 dní po skončení platnosti individuálneho povolenia, ak nie je v podmienkach povolenia ustanovený iný termín.
(2)
Ak sa nevyužije individuálne dovozné povolenie alebo individuálne vývozné povolenie, dovozca alebo vývozca udelené povolenie vráti najneskôr do 15 dní po skončení jeho platnosti.
§ 12
Neudelenie individuálneho povolenia
Ministerstvo individuálne povolenie neudelí, ak
a)
dovozca alebo vývozca nesplnil podmienky podľa § 9 alebo
b)
dovozca alebo vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy alebo zahraničné právne predpisy v tejto oblasti, alebo
c)
dovozca alebo vývozca nedodržal povinnosť požiadať o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom (§ 17 ods. 1), alebo
d)
dovozom alebo vývozom sa ohrozia zahraničnopolitické, bezpečnostné a obchodné záujmy Slovenskej republiky, alebo
e)
nie sú splnené podmienky podľa osobitných zákonov.2), 5), 10)
§ 13
Odňatie individuálneho povolenia
(1)
Ministerstvo udelené povolenie odníme, ak
a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) štát nezodpovedá držiteľovi povolenia za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla odňatím povolenia.
§ 14
Individuálne otvorené povolenie
(1)
Individuálne otvorené povolenie je písomné rozhodnutie ministerstva umožňujúce dovozcovi alebo vývozcovi dovážať alebo vyvážať kontrolovaný tovar rovnakého charakteru v opakujúcich sa dodávkach.
(2)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti dovozcu alebo vývozcu udeliť individuálne otvorené povolenie v prípade predpokladaných opakovaných dovozov alebo vývozov kontrolovaného tovaru v určenej tovarovej štruktúre a v teritoriálnom rozsahu na určité časové obdobie spravidla na kalendárny rok, nie však dlhšie ako na tri roky.
(3)
Žiadosť o udelenie individuálneho otvoreného povolenia musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky dovozcu alebo vývozcu a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo dovozcu alebo vývozcu, pri fyzickej osobe rodné číslo a miesto trvalého alebo dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
d)
názov kontrolovaného tovaru a jeho číselné označenie podľa zoznamu kontrolovaného tovaru, jeho predpokladané množstvo a celkovú cenu,
e)
názvy krajín alebo teritoriálneho zoskupenia, z ktorých sa má kontrolovaný tovar doviezť alebo do ktorých sa má kontrolovaný tovar vyviezť,
f)
predpokladaný účel použitia kontrolovaného tovaru,
g)
obchodné meno a sídlo, prípadne miesto dlhodobého alebo trvalého pobytu konečného užívateľa, ak je v čase podania žiadosti známy,
h)
návrh na dobu platnosti individuálneho otvoreného povolenia.
(4)
Žiadosť o individuálne otvorené povolenie treba doložiť
a)
zoznamom zahraničných obchodných partnerov,
b)
dokladmi preukazujúcimi predpokladané dodávky kontrolovaného tovaru, ku ktorého dovozu alebo vývozu sa vyžaduje individuálne otvorené povolenie, ak boli medzi tuzemským vývozcom alebo tuzemským dovozcom a jeho zahraničnými zmluvnými partnermi uzavreté obchodné dohody,
c)
povolením úradu jadrového dozoru pri dovoze alebo vývoze jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydaným podľa osobitného predpisu.10)
(5)
Na vývoz kontrolovaného tovaru [§ 2 ods. 1 písm. b) a c)] prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu sa vzťahuje § 9 ods. 5.
(6)
Vzor žiadosti o udelenie individuálneho otvoreného povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 15
Udelenie individuálneho otvoreného povolenia
(1)
Ministerstvo rozhodne o udelení individuálneho otvoreného povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru v lehote do 90 dní od predloženia žiadosti.
(2)
Rozhodnutie o udelení individuálneho otvoreného povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky dovozcu alebo vývozcu a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo dovozcu alebo vývozcu, pri fyzickej osobe rodné číslo a miesto trvalého alebo dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
d)
názov kontrolovaného tovaru a jeho číselné označenie podľa zoznamu kontrolovaného tovaru, celkové množstvo a celkovú cenu,
e)
názvy krajín alebo teritoriálneho zoskupenia, z ktorých môže dovozca dovážať alebo do ktorých môže vývozca vyvážať kontrolovaný tovar,
f)
čas platnosti individuálneho otvoreného povolenia a lehoty na priebežné hlásenia o realizácii jednotlivých dovozov alebo vývozov kontrolovaného tovaru,
g)
ďalšie podmienky, na základe ktorých možno vyviezť alebo doviezť kontrolovaný tovar, vrátane podmienok vývozu kontrolovaného tovaru prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu,
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)
V rozhodnutí ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného individuálneho otvoreného povolenia; na vývoz kontrolovaného tovaru prostredníctvom individuálneho otvoreného povolenia sa vzťahuje § 9 ods. 5.
§ 16
Odňatie individuálneho otvoreného povolenia
Vydané individuálne otvorené povolenie ministerstvo odníme za podmienok podľa § 13.
§ 17
Predbežný súhlas na rokovanie
(1)
Vývozca alebo sprostredkovateľ vývozu je povinný z hľadiska zahraničnopolitických, bezpečnostných a obchodných záujmov pred predložením žiadosti o udelenie individuálneho povolenia (§ 9) písomne požiadať ministerstvo o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom. V žiadosti uvedie údaje podľa § 9 ods. 3.
(2)
K žiadosti sa ministerstvo vyjadrí do 30 dní od jej predloženia. Predbežný súhlas môže ministerstvo zmeniť, ak došlo k zmene podmienok, za ktorých bol vydaný. Predbežný súhlas nenahradzuje udelenie individuálneho povolenia a nemá charakter správneho rozhodnutia.
(3)
Zoznam kontrolovaného tovaru, pri ktorého vývoze alebo sprostredkovaní vývozu je potrebný súhlas ministerstva podľa odseku 1, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa kritérií uvedených v odseku 4.
(4)
Kritériami na zaradenie kontrolovaného tovaru do zoznamu kontrolovaného tovaru, pri ktorom je potrebné požiadať o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom pred uzavretím zmluvy, sú:
a)
určený objem vyvážaného kontrolovaného tovaru v rámci jednej zmluvy vo vzťahu k určenej položke kontrolovaného tovaru,
b)
technické a úžitkové vlastnosti kontrolovaného tovaru zvyšujúce riziko jeho použitia na výrobu a šírenie zbraní hromadného ničenia,
c)
predpokladané miesto konečného použitia kontrolovaného tovaru vyvážaného zo Slovenskej republiky z hľadiska zahraničnopolitických záujmov štátu alebo z hľadiska osobitných podmienok ustanovených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo vládou Slovenskej republiky,
d)
kombinácia podmienok uvedených v písmenách a) až c).
§ 18
Všeobecné povolenie
(1)
Všeobecné povolenie umožňuje dopredu neurčenému dovozcovi alebo vývozcovi za určených podmienok doviezť alebo vyviezť kontrolovaný tovar bez povolenia ministerstva. Na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru podľa § 2 ods. 2 sa všeobecné povolenie nevzťahuje.
(2)
Podrobnosti o podmienkach dovozu alebo vývozu kontrolovaného tovaru na základe všeobecného povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 19
Využívanie všeobecného povolenia
(1)
Dovozca alebo vývozca, ktorý má v úmysle dovážať alebo vyvážať kontrolovaný tovar na základe všeobecného povolenia, je povinný požiadať ministerstvo o zápis do evidencie dovozcov a vývozcov využívajúcich všeobecné povolenie. V žiadosti o zápis uvedie meno, sídlo a miesto podnikania a pri fyzickej osobe meno, trvalý alebo dlhodobý pobyt a identifikačné číslo; k žiadosti pripojí kópiu výpisu z obchodného registra alebo kópiu iného dokladu.
(2)
Ministerstvo na základe žiadosti zapíše žiadateľa do evidencie dovozcov a vývozcov využívajúcich všeobecné povolenie. Oznámenie o zápise zašle žiadateľovi a na vedomie colnému orgánu.
(3)
Dovozca alebo vývozca je povinný oznámiť ministerstvu zmeny v údajoch zapisovaných do obchodného registra alebo skončenie dovozu alebo vývozu kontrolovaného tovaru na základe všeobecného povolenia.
(4)
V prípade využitia všeobecného povolenia dovozca alebo vývozca nepredkladá colným orgánom individuálne povolenie alebo individuálne otvorené povolenie a do colného vyhlásenia uvedie namiesto čísla povolenia číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa príslušné všeobecné povolenie vydalo.
(5)
Ministerstvo môže vymazať dovozcu a vývozcu využívajúcich všeobecné povolenie z evidencie, ak zistí, že dovozca alebo vývozca porušil povinnosti podľa odseku 3. Oznámenie o výmaze z evidencie zašle dovozcovi alebo vývozcovi využívajúcemu všeobecné povolenie a na vedomie colnému orgánu.
§ 20
Povoľovacie konanie v osobitných prípadoch
(1)
Vývozca je povinný požiadať o individuálne povolenie na vývoz aj pri vývoze tovaru, ktorý nie je uvedený v zozname kontrolovaného tovaru podľa § 2 ods. 3, ak
a)
bol informovaný príslušným štátnym orgánom alebo ak vie, že sa tovar bude používať alebo sa môže použiť vcelku alebo sčasti na vývoj, výrobu, nakladanie, údržbu, skladovanie, odhaľovanie, zisťovanie, rozširovanie chemických, biologických alebo jadrových zbraní, ako aj na prevádzkovanie zariadení na výrobu týchto zbraní alebo na vývoj, výrobu, údržbu alebo skladovanie riadených striel schopných takéto zbrane niesť, alebo
b)
krajina vývozu je predmetom zbrojného embarga uvaleného záväznou rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, záväznou rezolúciou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a záväznou rezolúciou Rady Európy alebo rozhodnutím vlády Slovenskej republiky a ak bol vývozca informovaný príslušným štátnym orgánom o tom, že príslušné položky kontrolovaného tovaru inak bežne dovážané alebo vyvážané prostredníctvom všeobecného povolenia sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na konečné použitie vojenského charakteru. Pod konečným použitím kontrolovaného tovaru sa rozumie
1.
začlenenie kontrolovaného tovaru do vojenských položiek uvedených vo vojenskom zozname podľa osobitného predpisu,14)
2.
používanie výrobného, skúšobného alebo analytického zariadenia a jeho komponentov na vývoj, výrobu alebo údržbu kontrolovaného tovaru zaradeného do vojenských položiek14) podľa prvého bodu,
3.
používanie akýchkoľvek nefinalizovaných výrobkov, ktoré majú charakter kontrolovaného tovaru zaradeného do vojenských položiek,14) v závode na výrobu vojenských položiek.
(2)
Povinnosť požiadať o individuálne povolenie na vývoz podľa odseku 1 vzniká vývozcovi aj v prípade, ak má podozrenie, že sa tovar môže použiť vcelku alebo sčasti na činnosti uvedené v odseku 1 písm. a); tejto povinnosti sa zbaví, ak preukáže, že vykonal príslušné opatrenia na zistenie skutočného použitia vyvážaného tovaru, a ak sa presvedčí o tom, že nehrozí jeho zneužitie.
(3)
Na povoľovacie konanie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú § 10 až 15.
(4)
Nesplnením povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vývozca nezbavuje možnej trestnoprávnej zodpovednosti podľa osobitného zákona.15)
§ 21
Povolenie na vývoz nemateriálnych hodnôt
(1)
Povinnosť požiadať o povolenie na vývoz nemateriálnych hodnôt [§ 2 ods. 1 písm. c)] má každá organizácia, inštitúcia alebo podnik, ktorý vyrába, vyvíja alebo inak zušľachťuje kontrolovaný tovar a ktorý má v úmysle nemateriálne hodnoty vyviezť z územia Slovenskej republiky.
(2)
Žiadosť o povolenie na vývoz nemateriálnych hodnôt sa predkladá ministerstvu v lehote do 30 dní pred vývozom a treba ju doložiť
a)
podrobným opisom nemateriálnej hodnoty [§ 2 ods. 1 písm. c)],
b)
navrhovaným spôsobom vývozu,
c)
potvrdením o konečnom použití nemateriálnej hodnoty vyhotoveným príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že kontrolovaný tovar sa nepoužije na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení a že informácie takto získané sa bez súhlasu krajiny vývozcu neposkytnú tretím stranám,
d)
na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi posúdenie žiadosti.
(3)
Ministerstvo môže vydať povolenie v lehote uvedenej v § 10 ods. 1, ak krajina dovozu nemateriálnych hodnôt nie je krajinou podliehajúcou pod zbrojné embargo alebo iné obmedzujúce opatrenia uvalené na krajinu orgánmi alebo organizáciami uvedenými v § 17 ods. 4 písm. c) a ak žiadateľ svojou činnosťou nepoškodí zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky v krajine dovozu.
(4)
Ministerstvo odníme povolenie na vývoz nemateriálnych hodnôt za podmienok uvedených v § 13 ods. 1.
(5)
Nesplnením povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vývozca nezbavuje možnej trestnoprávnej zodpovednosti podľa osobitného zákona.15)
§ 22
Sprostredkovateľské povolenie
(1)
Povinnosť požiadať o sprostredkovateľské povolenie má právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má predmet sprostredkovateľskej činnosti zapísaný v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri a vykonáva alebo má v úmysle vykonávať takú činnosť.
(2)
Subjekt žiadajúci o udelenie sprostredkovateľského povolenia v žiadosti uvedie
a)
právne postavenie žiadateľa (právnická osoba alebo fyzická osoba), ktorý o povolenie žiada, s jeho identifikačnými znakmi,
b)
návrh na čas platnosti sprostredkovateľského povolenia.
(3)
Žiadosť o udelenie sprostredkovateľského povolenia treba doložiť
a)
výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace,
b)
vyhlásením o doteraz vykonávanej (nevykonávanej) sprostredkovateľskej činnosti,
c)
vyhlásením o tom, v akej tovarovej štruktúre kontrolovaného tovaru má v úmysle sprostredkovateľskú činnosť vykonávať podľa názvu a číselného označenia kontrolovaných tovarov a identifikačné znaky zmluvného partnera, pre ktorého sprostredkovateľskú činnosť má v úmysle vykonávať.
(4)
Porušením povinností podľa odsekov 1 a 2 sa sprostredkovateľ nezbavuje trestnoprávnej zodpovednosti podľa osobitného zákona.15)
§ 23
Udelenie a odňatie sprostredkovateľského povolenia
(1)
Ministerstvo rozhodne o udelení sprostredkovateľského povolenia v lehote podľa § 10 ods. 1.
(2)
Rozhodnutie o udelení sprostredkovateľského povolenia obsahuje
a)
právne postavenie subjektu, ktorému sa povolenie vydáva, s jeho identifikačnými znakmi,
b)
tovarovú štruktúru sprostredkovaného kontrolovaného tovaru podľa názvu a číselného označenia,
ako aj ďalšie náležitosti podľa § 10 ods. 2 písm. d) až g).
(3)
Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie neudelí, ak by jeho udelenie mohlo ohroziť ciele alebo záujmy Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2.
(4)
Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie odníme, ak sprostredkovateľ svojou činnosťou poškodí zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky v tretích krajinách, v ktorých sprostredkovateľskú činnosť vyvíja, alebo ak sprostredkovateľské povolenie bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov, alebo ak neboli dodržané podmienky určené v sprostredkovateľskom povolení; štát nezodpovedá sprostredkovateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla odňatím povolenia.
§ 24
Vzor žiadosti o udelenie povolenia na vývoz nemateriálnych hodnôt a vzor žiadosti o udelenie sprostredkovateľského povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Predbežná kontrola
§ 25
(1)
Ak má ministerstvo pochybnosti o tom, či má dovozca alebo vývozca v úmysle nadobudnúť kontrolovaný tovar skutočne pre svoju potrebu alebo na účel, ktorý v žiadosti o udelenie povolenia uviedol, požiada iný orgán štátnej správy (§ 5 ods. 2) o vykonanie predbežnej kontroly.
(2)
Iný orgán štátnej správy vykoná predbežnú kontrolu aj v prípade, ak o to požiada príslušný orgán krajiny dodávateľa prostredníctvom ministerstva na základe rovnocenného právneho predpisu platného v krajine dodávateľa alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Iný orgán štátnej správy vykonávajúci predbežnú kontrolu oznámi výsledky kontroly ministerstvu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa jej vykonania.
(4)
Ak ministerstvo koná na základe požiadania príslušného orgánu krajiny dodávateľa (odsek 2), výsledky predbežnej kontroly oznámi krajine dodávateľa najneskôr v lehote 30 dní odo dňa prijatia výsledkov kontroly podľa odseku 3.
§ 26
Pred poskytnutím potrebných vyjadrení (§ 7) slúžiacich ministerstvu na rozhodnutie o udelení alebo odňatí povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru môžu iné orgány štátnej správy vykonať predbežnú kontrolu zameranú na overenie údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia, na účel a podmienky používania kontrolovaného tovaru alebo overiť údaje týkajúce sa používania kontrolovaného tovaru pred rozhodnutím o odňatí povolenia.
§ 27
Priebežná kontrola
Colný orgán, Slovenská informačná služba a úrad jadrového dozoru vykonávajú v mieste, kde sa kontrolovaný tovar nachádza, priebežnú kontrolu plnenia podmienok určených v udelenom povolení a plnenia všeobecných povinností uvedených v § 4. Vykonávajú tiež kontrolu dovážaného alebo vyvážaného tovaru, ktorý nie je uvedený v zozname kontrolovaného tovaru, ak získajú informácie, že sa tento tovar môže použiť na účely uvedené v § 20 ods. 1 písm. a). Kontrolu vykonávajú rovnako v prípade, ak o to požiada ministerstvo alebo príslušný orgán krajiny dodávateľa prostredníctvom ministerstva. O zistených výsledkoch informujú ministerstvo v lehote uvedenej v § 25 ods. 3.
Predbežné a priebežné kontroly
§ 28
(1)
Colný orgán, Slovenská informačná služba a úrad jadrového dozoru podľa osobitných predpisov5), 7), 10) sú oprávnené pri vykonávaní predbežnej a priebežnej kontroly a ministerstvo pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto zákona vstupovať do miestností a priestorov, v ktorých sa kontrolovaný tovar nachádza, podľa príslušných dokladov nachádzať má alebo sa nachádzať bude, nahliadať do spisov týkajúcich sa kontrolovaného tovaru a vyhotovovať z nich odpisy pri dodržaní podmienok ochrany utajovaných skutočností.16)
(2)
Ak požiada príslušný orgán krajiny dodávateľa o účasť na vykonaní predbežnej alebo priebežnej kontroly, orgány uvedené v § 27 mu vyhovejú s prihliadnutím na podmienky vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.2),5),7)
(3)
Colný orgán pri výkone kontroly kontrolovaného tovaru môže tranzit5) takého tovaru obmedziť, zastaviť alebo vrátiť do krajiny vývozcu, ak si to vyžadujú zahraničnopolitické, bezpečnostné a obchodné záujmy Slovenskej republiky alebo záujmy inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak ich vláda Slovenskej republiky uznáva.
§ 29
Na zabezpečenie kontrolnej činnosti vedú colné orgány evidenciu dovezeného a vyvezeného kontrolovaného tovaru a na požiadanie poskytujú ministerstvu potrebné informácie o uskutočnenom dovoze alebo vývoze kontrolovaného tovaru v lehote do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie.
§ 30
Kontrola vykonávaná ministerstvom
(1)
Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo samostatne alebo s inými orgánmi štátnej správy (§ 5 ods. 2).
(2)
Ministerstvo vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických osôb. Poverení zamestnanci ministerstva a prizvané fyzické osoby postupujú pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu.17)
(3)
Dovozca, vývozca, vlastník alebo iný užívateľ a sprostredkovateľ je povinný povereným zamestnancom ministerstva a prizvaným fyzickým osobám pri výkone kontroly podľa odseku 1
a)
predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,
b)
umožniť prehliadku objektov, dopravných a prepravných zariadení alebo iných priestorov, v ktorých je alebo sa predpokladá, že je umiestnený kontrolovaný tovar, a to aj v objektoch, dopravných a prepravných zariadeniach a priestoroch nachádzajúcich sa mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o kontrolovaný tovar vyvezený alebo sprostredkovaný osobami uvedenými v § 4 ods. 2 a 4.
(4)
Kontrolovaná osoba má právo oboznámiť sa s obsahom protokolu,18) dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a vyjadriť sa k jeho obsahu v určenej lehote.
§ 31
Poskytovanie informácií
Ministerstvo poskytne informácie získané pri výkone kontroly medzinárodným inštitúciám, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré vláda Slovenskej republiky uznáva, ako aj krajinám pôvodu tovaru, krajinám dovozcu a vývozcu, na základe rovnocenných právnych predpisov platných v zahraničí alebo na základe medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 32
Súčinnosť tretích osôb
Na zabezpečenie kontroly nad dodržiavaním tohto zákona je ministerstvo oprávnené žiadať od iných právnických osôb, ktoré vedú evidenciu majetku dovozcu, vývozcu alebo sprostredkovateľa, údaje potrebné na výkon kontroly.
Sankcie
§ 33
(1)
Kto premiestni kontrolovaný tovar z colného územia Slovenskej republiky do zahraničia alebo zo zahraničia na colné územie Slovenskej republiky bez povolenia napriek tomu, že tento zákon povolenie vyžaduje, uloží mu colný orgán
a)
pokutu do 10 000 000 Sk alebo do trojnásobku ceny tovaru, ak je táto cena vyššia ako 10 000 000 Sk,
b)
prepadnutie kontrolovaného tovaru.
Sankcie podľa písmen a) a b) možno uložiť samostatne alebo v súbehu.
(2)
Ak dovozca, vývozca, vlastník alebo iný užívateľ kontrolovaného tovaru alebo sprostredkovateľ dovozu a vývozu kontrolovaného tovaru iného ako jadrového alebo špeciálneho materiálu poruší povinnosti podľa § 4, môže mu colný orgán uložiť pokutu do 3 000 000 Sk.
(3)
Ministerstvo uloží vývozcovi pokutu za porušenie povinností podľa § 17 a 20 do 5 000 000 Sk alebo do 20 % hodnoty vyvezeného tovaru, ak je táto hodnota vyššia ako 5 000 000 Sk.
(4)
Pokuta podľa odsekov 1 až 3 sa určí s ohľadom na mieru, význam a čas ohrozenia zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov štátu, prípadne s ohľadom na škodu, ktorá vznikne protiprávnym konaním. Týmto nie sú dotknuté sankcie podľa osobitných predpisov.1), 2)
§ 34
(1)
Pokutu a prepadnutie kontrolovaného tovaru podľa § 33 ods. 1 a 2 uloží colný orgán rozhodnutím; pri rozhodovaní o uložení sankcií postupuje podľa Colného zákona.5)
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu colného orgánu rozhoduje ministerstvo.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného orgánu nemá odkladný účinok. Colný orgán, proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje, môže odkladný účinok povoliť, ak sa tým nesťaží výkon rozhodnutia alebo ak tomu nebráni verejný záujem.
(4)
Pokutu podľa § 33 ods. 3 uloží ministerstvo rozhodnutím.
(5)
Pokutu a prepadnutie kontrolovaného tovaru možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa porušenie zákona zistilo, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(6)
Uložená pokuta je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, a je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné ustanovenia
§ 35
Ministerstvo vydá dovozcovi pred dovozom kontrolovaného tovaru spolu s individuálnym povolením alebo individuálnym otvoreným povolením aj medzinárodný dovozný certifikát v prípade, že o jeho vydanie požiada zahraničný dodávateľ. Medzinárodný dovozný certifikát obsahuje údaje zhodné s dovozným povolením.
§ 36
Colný úrad potvrdí dovozcovi po uskutočnenom dovoze doklad o overení dodávky, ak tento doklad požaduje zahraničný dodávateľ. V prípade zistenia nezrovnalostí pri dovezenom kontrolovanom tovare colný úrad informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom ministerstva príslušný štátny orgán krajiny vývozcu.
§ 37
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní19) s výnimkou
a)
odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu ministerstva o odňatí individuálneho povolenia podľa § 13, o odňatí individuálneho otvoreného povolenia podľa § 16, o odňatí povolenia na vývoz nemateriálnych hodnôt podľa § 21 ods. 4 a o odňatí sprostredovateľského povolenia podľa § 23 ods. 4 a
b)
konania podľa § 34 ods.1 až 3.
§ 38
Prechodné ustanovenie
(1)
Povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia podľa tohto zákona. Ak sa zmení vlastník alebo iný užívateľ kontrolovaného tovaru dovezeného podľa doterajších povolení, vzťahuje sa na doterajšieho vlastníka alebo užívateľa povinnosť informovať ďalšieho vlastníka alebo iného užívateľa o tom, že ide o kontrolovaný tovar.
(2)
Colné orgány dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona prestávajú viesť evidenciu o pohybe kontrolovaného tovaru po území Slovenskej republiky.
(3)
Na povoľovacie konanie začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 39
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa
1.
zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole v znení vyhlášky č. 505/1992 Zb. a vyhlášky č. 23/1994 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 22 sa vypúšťa písmeno d) vrátane odkazov 11 a 12 a poznámok pod čiarou k nim.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 28, 31 a 32 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
2)
Napríklad zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a zákona č. 470/2000 Z. z.
3)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
6)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Napríklad zákon č. 130/1998 Z. z., zákon č. 238/2001 Z. z., zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 23/2001 Z. z.
9)
§ 50a Občianskeho zákonníka.§ 289 až 292 Obchodného zákonníka.
10)
Zákon č. 130/1998 Z. z.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 zákona č. 179/1998 Z. z. v znení zákona č. 26/2002 Z. z.
16)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).