275/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
ZÁKON
zo 17. mája 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „ak tak ustanovuje osobitný zákon," vkladajú slová „Národnej banky Slovenska,".
2.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa slová „do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do orgánov samosprávy obcí,2)" nahrádzajú slovami „do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy,2) voľby prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,".
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
§ 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.“.
4.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slová „výnimočného stavu" dopĺňajú slová „a o prenesení právomoci dojednávať medzinárodné zmluvy".
5.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ich označenie nemožno použiť názov všeobecne záväzného právneho predpisu uvedeného v odseku 1,".
6.
V § 1 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
rozhodnutia medzinárodných orgánov a medzinárodných organizácií, o ktorých Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky rozhodlo, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
7.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Medzinárodná zmluva nadobúda platnosť spôsobom a dňom určeným v jej ustanoveniach alebo iným spôsobom podľa pravidiel medzinárodného práva.2a) Medzinárodná zmluva sa vyhlasuje v Zbierke zákonov bezodkladne po jej odovzdaní na uverejnenie (§ 10 ods. 3), najneskôr v deň nadobudnutia jej platnosti pre Slovenskú republiku; týmto vyhlásením je záväzná pre fyzické osoby a právnické osoby, ak v medzinárodnej zmluve nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia jej platnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad článok 24 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb.).“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
8.
V § 4 ods. 2 sa slová: „Slovenskej republiky a iných orgánov štátnej správy" nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska".
9.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Medzinárodné zmluvy sa vyhlasujú tak, že sa v Zbierke zákonov uverejní oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí medzinárodnej zmluvy obsahujúce jej úplné znenie alebo údaj o tom, kde možno do nej nazrieť, ako aj údaje dôležité na jej vykonávanie, najmä deň nadobudnutia platnosti zmluvy pre Slovenskú republiku.“.
10.
V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Rozhodnutie medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie sa uverejňuje oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí rozhodnutia obsahujúcim údaje dôležité na jeho vykonávanie a údaj o tom, kde možno do rozhodnutia nazrieť, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky neodovzdá na uverejnenie aj úplné znenie rozhodnutia.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
11.
V § 5 ods. 1 sa slová „Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy," nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky, iné orgány štátnej správy a Národná banka Slovenska,".
12.
V § 5 ods. 2 sa slová „štátnej správy alebo iného orgánu štátnej správy" nahrádzajú slovami „štátnej správy, iného orgánu štátnej správy alebo Národnej banky Slovenska".
13.
V § 5 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy" nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky, iné orgány štátnej správy a Národná banka Slovenska".
14.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Ak má medzinárodná zmluva prednosť pred zákonmi,3c) súčasťou oznámenia o uzavretí medzinárodnej zmluvy je rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o tejto skutočnosti;3d) prílohou oznámenia je doložka prednosti tejto medzinárodnej zmluvy pred zákonmi; zároveň sa uverejní aj úplné znenie takej medzinárodnej zmluvy. V úplnom znení sa uverejní tiež medzinárodná zmluva, pri ktorej sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.3e) Pri ostatných medzinárodných zmluvách oznámenie o uzavretí medzinárodnej zmluvy obsahuje údaj o tom, kde možno do medzinárodnej zmluvy nazrieť, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky nevyhlási aj úplné znenie medzinárodnej zmluvy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3c, 3d a 3e znejú:
„3c)
Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
3d)
Čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3e)
Čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.“.
15.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uverejňuje zánik platnosti vyhlásenej medzinárodnej zmluvy pre Slovenskú republiku, vyhlásenie výhrady k medzinárodnej zmluve a iné skutočnosti týkajúce sa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy.
(4)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska zabezpečia, aby medzinárodné zmluvy a rozhodnutia medzinárodných orgánov a medzinárodných organizácií, ktorých úplné znenie sa neuverejnilo, boli odo dňa uverejnenia oznámenia o ich uzavretí alebo prijatí každému prístupné na nazretie na všetkých miestach uvedených v tomto oznámení, a to aj v slovenskom jazyku.3f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:
„3f)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Úplné znenie medzinárodnej zmluvy a rozhodnutia medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie sa stránkujú osobitne.“.
17.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Úplné znenie medzinárodnej zmluvy sa v Zbierke zákonov vyhlasuje v autentickom jazyku zmluvy a zároveň v preklade do slovenského jazyka,3f) ak slovenský jazyk nie je autentickým jazykom zmluvy. Ak je medzinárodná zmluva uzavretá vo viacerých cudzích autentických jazykoch, vyhlasuje sa len v jednom z nich. Úplné znenie medzinárodnej zmluvy v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku sa vyhlasuje v samostatnej prílohe tej čiastky Zbierky zákonov, v ktorej je uverejnené oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí medzinárodnej zmluvy. Rovnako sa postupuje pri uverejňovaní úplného znenia rozhodnutia medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie.“.
18.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „odstraňujú" vkladá slovo „bezodkladne".
19.
Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky, výnosy a opatrenia sa odovzdávajú na uverejnenie v Zbierke zákonov najneskôr 15 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti.
(3)
Medzinárodné zmluvy odovzdá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na uverejnenie v Zbierke zákonov najneskôr 15 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti pre Slovenskú republiku.“.
20.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 4 znejú:
„1)
Čl. 125 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky.
4)
Napríklad čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 44/1998 Z. z., zákonom č. 276/2001 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.