36/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2002 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKON
z 18. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z. a zákona č. 302/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku (ďalej len „volič“).“.
2.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov,2b) a“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.“.
3.
§ 3 znie:
㤠3
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva [ďalej len „obecné (mestské) zastupiteľstvo“] môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d).“.
4.
§ 4 znie:
㤠4
Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti [ďalej len „starosta obce (primátor)“] môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d) a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku.“.
5.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Zoznamy voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotovia obce, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestské časti (ďalej len „obec“) na základe stáleho zoznamu voličov.3a) Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 1.“.
6.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň volieb voliča
a)
na základe rozhodnutia súdu,3b)
b)
ktorý platným preukazom totožnosti4) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 11 ods. 3 sa v prvej vete slová „každý, kto má právo voliť“ nahrádzajú slovom „volič“.
8.
V § 11 ods. 4 sa v prvej vete za slová „§ 13 ods. 1“ vkladá čiarka a slová „§ 14 ods. 1“.
9.
V § 11 ods. 4 sa na konci tretej vety vypúšťajú slová „podľa poradia určeného politickou stranou“.
10.
V § 11 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie. Zloženie sľubu potvrdí člen volebnej komisie svojím podpisom.“.
12.
V § 11 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.
13.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Volebné komisie a ich útvary sú zriadené na celé volebné obdobie.“.
14.
V § 16 ods. 9 sa v tretej vete za slovom „voliča“ vypúšťa čiarka a slová „jeho rodné číslo“.
15.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Na funkciu poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na starostu obce (primátora).“.
16.
V § 21 ods. 2 sa v poslednej vete za slovom „voliča“ vypúšťa čiarka a slová „jeho rodné číslo“.
17.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na funkciu starostu obce (primátora) môže kandidovať aj kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva.“.
18.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa označenie „§ 3“ nahrádza označením „§ 4“.
19.
V § 27 sa slová „stálom zozname voličov3a)“ nahrádzajú slovami „zozname voličov“.
20.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Volebná kampaň
(1)
Volebná kampaň (ďalej len „kampaň“) je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa odseku 4, hromadných informačných prostriedkov,5a) plagátov alebo iných nosičov informácií.
(2)
Kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.
(3)
V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane.
(4)
Slovenský rozhlas,5b) Slovenská televízia5ba) a vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),5bb) môžu vyhradiť na kampaň najviac po 30 minút vysielacieho času pre politickú stranu a nezávislého kandidáta, spolu však najviac 5 hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah relácií vysielaných v rámci kampane počas určeného času majú politické strany a nezávislí kandidáti. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu.5bc)
(5)
Náklady na kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú politické strany a nezávislí kandidáti. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky politické strany a nezávislých kandidátov rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(6)
Kampaň je zakázané vysielať v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na kampaň.
(7)
Za kampaň sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo kampane a sú v súlade s programovou službou.5bd) Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie vysielané počas kampane boli vyvážené a nestranné.
(8)
Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa odseku 7 a tých, ktoré sú venované kampani podľa odseku 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech politickej strany alebo nezávislého kandidáta, je počas kampane zakázané.
(9)
Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát, ktorí sú počas kampane predmetom nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií a vyjadrení v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní alebo v hromadných informačných prostriedkoch, majú právo na odpoveď počas kampane. Toto právo uplatnia u vysielateľa5be) alebo u šéfredaktora hromadného informačného prostriedku, ktorý odvysielal alebo uverejnil takúto informáciu alebo vyjadrenie. Vysielateľ alebo šéfredaktor hromadného informačného prostriedku je povinný počas trvania kampane poskytnúť politickej strane alebo nezávislému kandidátovi rovnako hodnotný vysielací čas alebo rovnaký priestor v hromadnom informačnom prostriedku, v akom bola odvysielaná alebo publikovaná predmetná informácia alebo vyjadrenie.
(10)
Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
(11)
V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.
(12)
Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr do siedmeho dňa pred dňom volieb.
(13)
Členovia volebných komisií a pracovníci odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(14)
Počas volieb je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
(15)
Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných predpisov.5bf)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5bf znejú:
„5a)
§ 3 ods. 2 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
5ba)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
5bb)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
5bc)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5bd)
§ 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
5be)
§ 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
5bf)
Zákon č. 308/2000 Z. z.“.
21.
V § 31 ods. 6 prvá veta znie:
„Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.“.
22.
V § 34 sa v druhej vete vypúšťajú slová „týmto opatrením“.
23.
V § 36 sa slovo „Ústredná“ nahrádza slovom „okrsková“.
24.
V § 39 sa vypúšťa odsek 3.
25.
V § 42 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,“.
26.
V § 42 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,“.
27.
V § 43 ods. 2 písm. g) sa za slovo „mená“ vkladajú slová „a priezviská“.
28.
V § 43 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,“.
29.
V § 48 ods. 1 písm. c) sa číslica „5" nahrádza číslicou „4".
30.
V § 51 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 44 ods. 2 a 3.“.
31.
V § 51 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Osvedčenie podpíše starosta obce (primátor).“.
32.
§ 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Spolupráca orgánov verejnej moci
Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 233/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákonom č. 331/1998 Z. z., zákonom č. 389/1999 Z. z., zákonom č. 302/2000 Z. z a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.