397/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.2002 do 31.08.2012

397
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
určuje výšku mesačného limitu používania služobného mobilného telefónu členom regulačnej rady a výšku limitu náhrad výdavkov na ubytovanie členom regulačnej rady.“.
2.
V § 9 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 11, ktoré znejú:
„(8)
Členovi regulačnej rady pri ceste na zasadnutie regulačnej rady a späť patrí náhrada výdavkov vo výške preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov na ubytovanie a stravné vo výške podľa osobitného predpisu.6a) Výšku limitu náhrad výdavkov na ubytovanie určí predseda úradu.
(9)
Členovi regulačnej rady patria cestovné náhrady, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.6a)
(10)
Člen regulačnej rady má právo počas vykonávania funkcie používať jeden služobný mobilný telefón; výšku mesačného limitu používania služobného mobilného telefónu určí predseda úradu.
(11)
Člen regulačnej rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 12 až 16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.