408/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.08.2008

408
ZÁKON
z 27. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 93 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ, ktorým je divadlo alebo iná umelecká ustanovizeň, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, poskytne zamestnancovi zvyšok nepretržitého odpočinku v súhrne najneskôr do začiatku čerpania najbližšej hromadnej dovolenky.".
Čl. III
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podmienka trvania manželstva najmenej jeden rok neplatí, ak ide o cudzinca s povolením na prechodný pobyt na účel štúdia, činnosti podľa osobitných programov alebo na účel zamestnania vyššie postavených zamestnancov právnickej osoby alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky,".
2.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o cudzinca s povolením na prechodný pobyt na účel štúdia, činnosti podľa osobitných programov alebo na účel zamestnania vyššie postavených zamestnancov právnickej osoby alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.".
3.
V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej a umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi v súlade s rozhodnutím Asociačnej rady č. 2/2000 medzi Európskou úniou na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a na základe bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania a vedy s krajinami Európskej únie.“.
Čl. IV
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z. a zákona č. 334/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V základnej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa.".
2.
V § 6 ods. 1 prvá veta znie: „Základná škola má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia nultého ročníka.".
3.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Nultým ročníkom základnej školy je forma výchovy a vzdelávania detí ako integrálna súčasť základnej školy. Vyučovanie v nultom ročníku sa môže organizovať s celodenným výchovným pôsobením s akceleračnými programami a cvičeniami na rozvoj poznávacích a mimopoznávacích funkcií s čiastočným plnením učebných osnov prvého ročníka základnej školy. Nultý ročník je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosahujú školskú zrelosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne a jazykové prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia učiva 1. ročníka základnej školy za jeden školský rok.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V špeciálnych základných školách môže pôsobiť aj asistent učiteľa.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 34 ods. 1 druhá veta znie: „Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, orgán štátnej správy v školstve rozhodne o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky4a) o jeden školský rok na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo po odporúčaní praktického lekára pre deti a dorast, poradenského zariadenia4b) alebo na návrh riaditeľa predškolského zariadenia, ak ho dieťa navštevuje, a to vždy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 21 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 34 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje ako prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.".
7.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Výchova a vzdelávanie detí cudzincov
(1)
Deťmi cudzincov na účely tohto zákona sú deti
a)
osôb, ktoré sú občanmi iného štátu, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,
b)
utečencov alebo žiadateľov o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
c)
zahraničných Slovákov.
(2)
Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom utečencov a žiadateľov o priznanie postavenia utečenca sa poskytuje výchova a vzdelávanie v základných školách a v stredných školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.
(3)
Pre zaradenie detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a v stredných školách na odstránenie jazykových bariér sa organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.
(4)
Deti žiadateľov o priznanie postavenia utečenca a deti utečencov zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka.
(5)
Pre deti žiadateľov o priznanie postavenia utečenca v utečeneckých táboroch, ktorých školská dochádzka podľa zákonov Slovenskej republiky je povinná, kurzy základov slovenského jazyka odborne a finančne zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
8.
V § 50 ods. 1 sa za slovo „ďalej" vkladajú slová „asistent učiteľa v školách a v predškolských zariadeniach,".
9.
Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý znie:
㤠50b
(1)
Asistent učiteľa je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávací proces v školách a v predškolských zariadeniach a podieľa sa na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
(2)
Asistent učiteľa spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti, ak získal úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium.
(3)
Asistent učiteľa musí splniť požiadavky podľa odseku 2 najneskôr do 31. decembra 2010.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.