414/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007 do 31.08.2009

414
ZÁKON
z 29. mája 2002
o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie1) a ustanoviť úlohy subjektom hospodárskej mobilizácie a pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy2) (ďalej len „ústredný orgán"), miestnych orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, povinnosti právnických osôb a práva a povinnosti fyzických osôb.
§ 2
Hospodárska mobilizácia
(1)
Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.
(2)
Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa v rozsahu tohto zákona podieľajú aj ústredné orgány, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, orgány samosprávneho kraja, iné právnické osoby a fyzické osoby.
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
krízovým plánovaním činnosť subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorou sa ustanovuje spôsob vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b)
krízovým plánom hospodárskej mobilizácie súbor usporiadaných informácií o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie,
c)
údajovým dokumentom informácia v písomnej alebo v elektronickej forme dôležitá na rozhodovanie o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, poskytovaná medzi subjektmi hospodárskej mobilizácie,
d)
životne dôležitým výrobkom alebo životne dôležitým tovarom taký výrobok alebo tovar, ktorého nedostatok počas krízovej situácie môže ohroziť zdravie alebo život alebo ohroziť plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek,
e)
organizáciou dodávok životne dôležitých výrobkov cieľavedomé usporiadanie dopravy životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov na určené miesto,
f)
mimoriadnym regulačným opatrením predaj výrobkov a tovarov na prídel, predaj obmedzeného množstva výrobkov a tovarov a zabezpečenie cenovej stability životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov,
g)
jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie sústava technických a programových prostriedkov a metodických pokynov používaných subjektmi hospodárskej mobilizácie na spracovanie, vyhodnocovanie a prenos údajov o hospodárskej mobilizácii a na zhromažďovanie a triedenie informácií na rozhodovanie štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných subjektov hospodárskej mobilizácie,
h)
vecným plnením povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytnúť vecný prostriedok na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie, pričom vecným prostriedkom sa rozumie nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok vrátane technológií, energií, vody a dokumentácie,
i)
pracovnou povinnosťou povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo povinnosť fyzickej osoby, ktorá je, alebo sa stane nezamestnanou,3) prijať ponúknuté pracovné miesto, ak je to nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu; na výkon práce počas pracovnej povinnosti sa v ostatnom vzťahujú osobitné predpisy4) s výnimkou ustanovení o maximálnej dĺžke pracovného času a ustanovení o dovolenke,
j)
uchovaním výrobných schopností sústavné udržiavanie prevádzkyschopnosti výrobných a iných zariadení nevyhnutných na zabezpečenie výroby na náhradu spotreby a strát ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu,
k)
organizáciou výroby súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby a výroba životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie,
l)
organizáciou služieb usporiadanie komunálnych služieb a opravárenských služieb pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie,
m)
výdajňou odberných oprávnení priestor vymedzený obcou, s pôsobnosťou pre obec alebo pre viacero obcí, uspôsobený na výdaj a zúčtovanie odberných oprávnení podľa evidencie obyvateľstva,
n)
odberným oprávnením písomný dokument, ktorý oprávňuje fyzickú osobu na nákup životne dôležitých výrobkov alebo tovarov počas vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení,
o)
majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok určený na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a obstaraný sčasti alebo úplne z prostriedkov štátneho rozpočtu,
p)
organizáciou zdravotníckeho zabezpečenia vytvorenie siete stálych a pomocných nemocníc, rozšírenie lôžkového fondu, komplex hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti obyvateľstva, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie,
q)
organizáciou dopravného zabezpečenia súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na vytvorenie podmienok na prepravu osôb a nákladov dopravnými prostriedkami,
r)
organizáciou poštových služieb súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie využitia verejnej poštovej siete5) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ostatných zložiek, orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, subjektov hospodárskej mobilizácie, ako aj pre potreby obyvateľstva počas krízovej situácie,
s)
organizáciou telekomunikačných služieb súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie prevádzkovania verejných telekomunikačných sietí a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby6) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ostatných zložiek, orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva počas krízovej situácie,
t)
organizáciou stavebných a sanačných činností súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie obnovy železničných dráh a pozemných komunikácií, energetických, výrobných alebo rozvodných zariadení, alebo iných objektov,
u)
organizáciou veterinárnej starostlivosti komplex preventívnych a protiepidemických opatrení uskutočňovaných na ochranu zvierat,
v)
finančným zabezpečením vytvorenie zásad finančných vzťahov, získanie finančných prostriedkov a hospodárenie s nimi pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie,
x)
bankovými službami spojenými s finančným zabezpečením služby spojené so zabezpečovaním financovania potrieb hospodárskej mobilizácie, služby spojené so zabezpečovaním financovania štátneho rozpočtu v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, a s tým súvisiacim platobným stykom a vedením účtov štátneho rozpočtu,
y)
organizáciou sociálneho zabezpečenia príprava komplexu opatrení pre poskytovateľov sociálnej pomoci a pre obyvateľstvo odkázané na sociálnu pomoc,7)
z)
evidenciou ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovnej povinnosti vedenie záznamov o práceschopnom obyvateľstve na účel uloženia pracovnej povinnosti,
za) evidenciou vecných prostriedkov pre potreby vecného plnenia vedenie záznamov o vecných prostriedkoch na účel uloženia vecného plnenia,
zb) redukovaným výchovno-vzdelávacím procesom komplex organizačných a materiálno-technických a personálnych opatrení na zníženie rozsahu alebo na zmenu režimu výučby na základných, stredných a vysokých školách,
zc) ochranou kultúrneho fondu komplex organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na ochranu kultúrnych pamiatok, predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, historického knižničného fondu, historických knižničných dokumentov a historických archívnych dokumentov,
zd) ostatnými zložkami obecná polícia,8) Hasičský a záchranný zbor9) a záchranné služby.10)
§ 4
Subjekty hospodárskej mobilizácie
Subjektom hospodárskej mobilizácie je
a)
ústredný orgán určený vládou Slovenskej republiky,
b)
obvodný úrad; v Košiciach je obvodný úrad v sídle kraja obvodný úrad Košice,
c)
obec,
d)
podnikateľ,11) rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola, alebo nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby11a) určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „určený subjekt"),
1.
rozhodnutím12) ústredného orgánu alebo
2.
písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu (ďalej len „príkaz"), ak vznikla krízová situácia,
e)
Národná banka Slovenska,
f)
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.
§ 5
Opatrenia hospodárskej mobilizácie
Opatreniami hospodárskej mobilizácie sú
a)
krízové plánovanie,
b)
organizácia výroby a organizácia služieb,
c)
regulácia rozvodu a spotreby elektrickej energie a tepla a regulácia distribúcie a spotreby plynu,
d)
uchovanie výrobných schopností,
e)
organizácia dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení,
f)
zriaďovanie výdajní odberných oprávnení,
g)
organizácia zdravotníckeho zabezpečenia,
h)
organizácia dopravného zabezpečenia,
i)
organizácia telekomunikačných služieb a organizácia poštových služieb,
j)
organizácia stavebných a sanačných činností,
k)
organizácia veterinárnej starostlivosti,
l)
finančné zabezpečenie,
m)
organizácia sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci,
n)
tvorba štátnych hmotných rezerv13) a hospodárenie s nimi,
o)
použitie štátnych hmotných rezerv, ak osobitný predpis neustanovuje inak,13)
p)
riešenie stavu ropnej núdze, ak osobitný predpis neustanovuje inak,14)
q)
evidencia ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh podľa osobitného predpisu,14a)
r)
pracovná povinnosť,
s)
evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia,
t)
vecné plnenie,
u)
redukovaný výchovno-vzdelávací proces,
v)
poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola informácia dostupná všetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reč,15)
x)
ochrana kultúrneho fondu,
y)
ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,16)
z)
vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením.
§ 6
Financovanie hospodárskej mobilizácie
(1)
Z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky17) sa financujú výdavky na hospodársku mobilizáciu prostredníctvom rozpočtových kapitol18) subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústrednými orgánmi štátnej správy.
(2)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Národnú banku Slovenska, Slovenský rozhlas a pre Slovenskú televíziu sa určujú v rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(3)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu sa určujú účelovo vo vzťahu k jednotlivým rozpočtovým kapitolám17) v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
§ 7
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
(1)
Subjekty hospodárskej mobilizácie v rozsahu
a)
svojej pôsobnosti,2)
b)
určenom v rozhodnutí alebo v príkaze podľa § 4 písm. d)
nepretržite vykonávajú opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. a), d), f), h) a j), l), n), q), s) alebo y).
(2)
Subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorým je obec, nepretržite vykonáva opatrenie uvedené v § 5 písm. f), h) a j).
(3)
Po vyhlásení núdzového stavu môže vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") na návrh ministerstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v § 5 písm. b), c), e), g), i), k), o), p), r), t) alebo v); obvodný úrad v sídle kraja môže z vlastného podnetu alebo po dohode so samosprávnym krajom19) nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v § 5 písm. e), r) alebo t) v územnom obvode kraja.
(4)
V čase výnimočného stavu môže vláda nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky okrem opatrení podľa odseku 3 alebo niektorého z nich aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v § 5 písm. u) alebo z); obvodný úrad v sídle kraja môže nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu a za podmienok podľa odseku 3.
(5)
V čase vojnového stavu alebo v čase vojny môže vláda nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky okrem opatrení podľa odseku 3 alebo 4 aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v § 5 písm. m) alebo x); obvodný úrad v sídle kraja môže nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu a za podmienok podľa odseku 3.
DRUHÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
§ 8
Vláda
Vláda na návrh ministerstva
a)
určuje ústredné orgány ako subjekty hospodárskej mobilizácie,
b)
vydáva nariadenia vlády na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 3 až 5 v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu; nariadenie vlády o vykonaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa bezodkladne vyhlasuje v tlači a vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a dodatočne sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,20)
c)
vydáva súhlas na predaj alebo na likvidáciu majetku podľa § 30d ods. 3 a 4.
§ 9
Ústredné orgány určené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie
(1)
Ústredné orgány určené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie
a)
kontrolujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti;2) o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie poskytujú informácie ministerstvu dvakrát za kalendárny rok a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu poskytujú informácie podľa pokynov ministerstva,
b)
určujú rozhodnutím12) alebo v čase vojny, v čase vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu príkazom vedúceho ústredného orgánu subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti;2) v rozhodnutí alebo v príkaze určujú aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
c)
metodicky usmerňujú a koordinujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
d)
sústreďujú informácie z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie od subjektov hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti; aktualizované údajové dokumenty predkladajú dvakrát za kalendárny rok ministerstvu,
e)
navrhujú ministerstvu vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 3 až 5 v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu a ich rozsah,
f)
vykonávajú správu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
g)
predkladajú ministerstvu návrh na predaj alebo likvidáciu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie podľa § 30d ods. 3 a 4,
h)
koordinujú s ministerstvom prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i)
navrhujú ministerstvu nariadenie mimoriadneho regulačného opatrenia.
(2)
Pri vykonávaní kontroly opatrení hospodárskej mobilizácie sa vzťahy medzi zamestnancami ústredných orgánov podľa odseku 1 písm. a) a subjektmi hospodárskej mobilizácie podľa § 4, podliehajúcimi tejto kontrole primerane spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.20a)
§ 10
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
predkladá vláde návrhy na určenie subjektov hospodárskej mobilizácie spomedzi ústredných orgánov,
b)
predkladá vláde návrhy na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 3 až 5 v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu,
c)
predkladá vláde návrh na predaj alebo likvidáciu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie podľa § 30d ods. 3 a 4,
d)
uplatňuje záujmy hospodárskej mobilizácie v privatizačných projektoch a pri zmenách vlastníckych vzťahov subjektov hospodárskej mobilizácie,
e)
koordinuje udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
f)
poskytuje aktualizované údaje o subjektoch hospodárskej mobilizácie z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie dvakrát v roku ústredným orgánom, ktoré sú určené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie, a obvodným úradom v sídle kraja,
g)
požaduje od Slovenskej televízie a od Slovenského rozhlasu poskytnutie vysielacieho času na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie,
h)
vedie centrálnu evidenciu odberných oprávnení, koordinuje so subjektmi hospodárskej mobilizácie prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 9 písm. g) a § 14 písm. h),
i)
rozhoduje o odvolaní
1.
obce proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja o zriadení výdajne odberných oprávnení,
2.
proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 21 ods. 2,
3.
proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 28 ods. 4,
4.
proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 29 ods. 2.
§ 11
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
a)
uplatňuje požiadavky ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu na subjektoch hospodárskej mobilizácie,
b)
uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c)
koordinuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti.
§ 13
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu uplatňuje písomne voči Národnej banke Slovenska požiadavky na
a)
vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením,
b)
zabezpečovanie vykonávania bankových služieb spojených s finančným zabezpečením podľa písm. a) prostredníctvom iných bánk,21) ktoré boli určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.
§ 14
Obvodný úrad v sídle kraja
(1)
Obvodný úrad v sídle kraja
a)
uplatňuje požiadavky obvodných úradov v územnom obvode kraja a požiadavky samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na vecne príslušných ústredných orgánoch,
b)
sústreďuje informácie z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie od obvodných úradov v územnom obvode kraja; aktualizované údaje od obvodných úradov v územnom obvode kraja predkladá dvakrát v roku ministerstvu,
c)
poskytuje dvakrát v roku obvodným úradom v územnom obvode kraja ministerstvom aktualizované údaje o subjektoch hospodárskej mobilizácie z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
d)
riadi a koordinuje činnosť obvodných úradov vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní opatrení podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
e)
informuje ministerstvo o nariadení na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t) v územnom obvode kraja,
f)
informuje vecne príslušné ústredné orgány na ich žiadosť a po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie, nachádzajúcich sa v územnom obvode kraja a o fyzických osobách evidovaných v územnom obvode kraja, ktorým možno uložiť pracovnú povinnosť,
g)
vedie evidenciu odberných oprávnení a poskytuje o nich ministerstvu, na jeho žiadosť, informáciu,
h)
koordinuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i)
vydáva po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 3 až 5 písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti a písomný príkaz právnickej osobe alebo fyzickej osobe na vecné plnenie; na konanie o vydávaní písomných príkazov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,12)
j)
zabezpečuje prostredníctvom obvodných úradov v územnom obvode kraja vedenie evidencie
1.
odberných oprávnení, ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
2.
o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, ako aj predkladanie odôvodnených návrhov na ich zaradenie do evidencie príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy,
3.
o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie. Aktualizované údaje predkladá dvakrát do roka vecne príslušnému orgánu štátnej správy určenému vládou ako subjekt hospodárskej mobilizácie,
k)
rozhoduje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní12) o povinnosti obce v územnom obvode kraja zriadiť výdajňu odberných oprávnení, vedie evidenciu výdajní odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu.
(2)
Obvodný úrad v sídle kraja spolupracuje pri zabezpečovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v oblasti organizácie dopravného zabezpečenia a v oblasti organizácie stavebných a sanačných činností podľa § 5 písm. h) a j) so samosprávnym krajom podľa osobitných predpisov.21a)
§ 15
Obvodný úrad
Obvodný úrad
a)
uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b)
informuje obvodný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť a po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie, nachádzajúcich sa na území obvodu a o fyzických osobách evidovaných na území obvodu, ktorým možno uložiť pracovnú povinnosť,
c)
vedie evidenciu odberných oprávnení, zabezpečuje ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných oprávnení, vedie evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie a evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie,
d)
koná vo veciach správnych deliktov podľa § 28 ods. 4 až 6 a vo veciach priestupkov podľa § 29 ods. 2.
TRETIA HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
§ 16
Samosprávny kraj
Samosprávny kraj pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s obvodným úradom v sídle kraja pri
a)
uplatňovaní svojich požiadaviek na príslušných ústredných orgánoch štátnej správy,
b)
vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 14 ods. 2.
§ 17
Obec
(1)
Obec
a)
uplatňuje požiadavky na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na obvodnom úrade v sídle kraja,
b)
zriaďuje výdajne odberných oprávnení podľa rozhodnutia12) obvodného úradu v sídle kraja a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení,
c)
uplatňuje požiadavky na odberné oprávnenia na obvodnom úrade v sídle kraja,
d)
vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h) a j).
(2)
Pôsobnosť podľa odseku 1 vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy.
ŠTVRTÁ HLAVA
POVINNOSTI URČENÉHO SUBJEKTU, PRÁVNICKEJ OSOBY, KTORÁ NIE JE URČENÝM SUBJEKTOM, A PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB
§ 18
Opatrenia hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti určeného subjektu
(1)
Určený subjekt vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v rozsahu určenom rozhodnutím alebo príkazom podľa § 4 písm. d).
(2)
Určený subjekt poskytuje údajové dokumenty a informácie o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie ústrednému orgánu, ktorý ho určil; informácie poskytuje dvakrát v roku alebo na žiadosť.
§ 19
Povinnosti právnickej osoby, ktorá nie je určeným subjektom
(1)
Právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu je povinná najmä
a)
podriadiť sa vecnému plneniu,
b)
dodržiavať regulačné opatrenia22) spotreby elektrickej energie a tepla, spotreby plynu, vody a spotreby životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov,
c)
podriadiť sa mimoriadnym regulačným opatreniam.
(2)
Právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je povinná podriadiť sa alebo dodržiavať opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v odseku 1, ak boli nariadené podľa § 7 ods. 3 až 5.
§ 20
Práva fyzických osôb
(1)
Počas krízovej situácie má fyzická osoba právo najmä na dodávku životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov v sortimente a množstve potrebnom na prežitie.
(2)
Fyzická osoba si právo podľa odseku 1 uplatňuje voči obci.
§ 21
Povinnosti fyzických osôb
(1)
Počas krízovej situácie je fyzická osoba povinná najmä
a)
dodržiavať regulačné opatrenia22) spotreby elektrickej energie a tepla, spotreby plynu, vody a spotreby životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov,
b)
podriadiť sa organizácii zdravotníckeho zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia,
c)
podriadiť sa pracovnej povinnosti,
d)
podriadiť sa vecnému plneniu,
e)
podriadiť sa redukovanému výchovno-vzdelávaciemu systému,
ak tieto opatrenia hospodárskej mobilizácie boli nariadené podľa § 7 ods. 3 až 5.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. d) nie je dotknuté právo fyzickej osoby na náhradu škody; náhrada škody sa uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja, ktorý o nej rozhodne.12)
(3)
Povinnosť podriadiť sa pracovnej povinnosti podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na
a)
osobu, ktorá je invalidná,23) osobu, ktorá je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím24) (ďalej len „osoba telesne nespôsobilá") alebo osobu duševne nespôsobilú,25)
b)
osobu mladšiu ako 18 rokov a staršiu ako 60 rokov,
c)
osobu vykonávajúcu profesionálnu službu, povinnú vojenskú službu alebo inú službu namiesto povinnej vojenskej služby a osobu, ktorá dobrovoľne prevzala brannú povinnosť,26)
d)
tehotnú ženu a ženu do tretieho mesiaca po pôrode,
e)
osobu, ktorá sa stará o dieťa do 15 rokov veku,
f)
osobu, ktorá sa stará o ďalšiu osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna, alebo je staršia ako osemdesiat rokov, alebo sa stará o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, alebo sa stará o občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov,
g)
osobu, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na celodenné osobné a riadne opatrovanie,
h)
osobu požívajúcu exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osobu patriacu k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom, k orgánom cudzích štátov alebo k medzinárodným orgánom, ak tieto úrady alebo orgány pôsobia na území Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov a nejde o občanov Slovenskej republiky,
i)
ostatných cudzincov v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo medzinárodného práva.
(4)
Dôvod oslobodenia od pracovnej povinnosti je potrebné preukázať vhodným spôsobom; telesnú alebo duševnú nespôsobilosť25) treba preukázať úradným potvrdením lekára alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.
(5)
Povinnosť podriadiť sa vecnému plneniu podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na osobu, u ktorej by sa poskytnutím vecného prostriedku ohrozila jej výživa alebo výživa jej rodiny; pri ukladaní vecného plnenia sa prihliada aj na neohrozenie chodu jej hospodárskeho zariadenia.
PIATA HLAVA
ÚLOHY ĎALŠÍCH SUBJEKTOV HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
§ 22
Národná banka Slovenska
Národná banka Slovenska
a)
vykonáva nepretržite opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. a),
b)
pripravuje opatrenia a v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu zabezpečuje vykonávanie opatrení
1.
na ochranu meny a na ochranu menových rezerv v zlate a v iných devízových hodnotách,
2.
na ochranu hotovostného peňažného obehu slovenskej meny vytváraním osobitných zásob peňažných prostriedkov,
3.
v devízovej oblasti27) vrátane zmenárenskej činnosti,
4.
na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby zabezpečenia činnosti ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov počas krízových situácií na základe písomnej zmluvy uzavretej s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Štátnou pokladnicou,
c)
spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri koordinovaní krízového plánovania bánk určených ako subjekt hospodárskej mobilizácie,
d)
kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti. O stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie poskytuje informácie ministerstvu dvakrát za kalendárny rok v termíne dohodnutom s ministerstvom; v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu poskytuje informácie podľa pokynov ministerstva.
§ 23
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas
a)
vykonávajú nepretržite opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. a), v) a y); opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) vykonávajú bezodplatne,
b)
koordinujú a kontrolujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti. O stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie poskytujú informácie ministerstvu dvakrát za kalendárny rok v termíne dohodnutom s ministerstvom; v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu poskytujú informácie podľa požiadaviek ministerstva.
ŠIESTA HLAVA
NÁHRADY
§ 24
Odmeňovanie za pracovnú povinnosť
(1)
Mzda, plat alebo funkčný plat za pracovnú povinnosť sa fyzickej osobe uhrádza podľa všeobecných predpisov o mzde alebo o plate.4)
(2)
Odmenu podľa odseku 1 poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bola pracovná povinnosť uložená.
(3)
Mzda, plat alebo funkčný plat sa poskytuje v peniazoch v termínoch určených pri uložení pracovnej povinnosti; so súhlasom toho, komu bola pracovná povinnosť uložená a kto ju aj plnil, možno poskytnúť mzdu, plat alebo funkčný plat aj v naturálnych požitkoch.
§ 25
Náhrada za vecné plnenie
(1)
Vecné prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako vecné plnenie podľa tohto zákona do užívania, sa po zániku potreby vrátia tomu, kto ich poskytol, alebo jeho právnemu nástupcovi.
(2)
Za vecné plnenie sa poskytne peňažná náhrada tomu, komu bolo vecné plnenie uložené a kto ho aj plnil, alebo jeho právnemu nástupcovi.
(3)
Peňažná náhrada podľa odseku 2 sa poskytuje vo výške, v akej sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.
(4)
Peňažnú náhradu za vecné plnenie poskytuje obvodný úrad v sídle kraja.
§ 26
Náhrada škody pri úraze a chorobe z povolania
(1)
Ak bola fyzickej osobe spôsobená ujma na zdraví, došlo k chorobe z povolania alebo k jej smrti v dôsledku uloženia pracovnej povinnosti alebo v priamej súvislosti s ňou, uhrádza tým vzniknutú škodu štát obdobne podľa predpisov o zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania,28) ak jej nevznikol nárok na náhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu.
(2)
Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.
§ 27
Náhrada škody
(1)
Ak nemožno vecný prostriedok, ktorý sa prevzal do užívania, po zániku potreby vrátiť v dôsledku jeho poškodenia, zničenia alebo straty, poskytne sa právnickej osobe alebo jej právnemu nástupcovi, alebo fyzickej osobe alebo jej právnemu nástupcovi iný vecný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty; ak to nie je možné alebo účelné, poskytne sa peňažná náhrada.29)
(2)
Náhradu škody poskytuje obvodný úrad v sídle kraja.
SIEDMA HLAVA
PORUŠENIE POVINNOSTÍ SUBJEKTU HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE, PRÁVNICKEJ OSOBY, KTORÁ NIE JE URČENÝM SUBJEKTOM, A POVINNOSTI FYZICKEJ OSOBY PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
§ 28
Správne delikty
(1)
Ústredný orgán, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, môže mu uložiť pokutu do 500 000 Sk za
a)
nevykonanie opatrení určených v rozhodnutí alebo v príkaze podľa § 4 písm. d),
b)
nedodržanie § 30a až 30c o nakladaní s majetkom hospodárskej mobilizácie.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. b) nie je dotknutá povinnosť náhrady výdavkov na obstaranie majetku hospodárskej mobilizácie alebo jej pomernej čiastky.
(3)
V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu môže štátny orgán podľa odseku 1 za nevykonanie opatrení určených v rozhodnutí12) alebo v príkaze podľa § 4 písm. d) uložiť pokutu do 1 000 000 Sk.
(4)
Obvodný úrad môže právnickej osobe, ktorá nie je určeným subjektom, uložiť pokutu do 1 000 000 Sk za nedodržanie § 19.
(5)
Ústredný orgán, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na výšku škody a spoločenskú nebezpečnosť konania, ktoré bolo spôsobené porušením povinností subjektu hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 a právnickej osoby, ktorá nie je určeným subjektom podľa odseku 4.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ústredný orgán, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo obvodný úrad dozvedel o porušení povinností subjektu hospodárskej mobilizácie alebo právnickej osoby, ktorá nie je určeným subjektom, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(7)
Na konanie o ukladaní sankcií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Pokuty uložené podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 29
Priestupky
(1)
Priestupku pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa dopustí ten, kto
a)
nedodrží ako predávajúci mimoriadne regulačné opatrenie pri predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov,
b)
sa nepodriadi pracovnej povinnosti,
c)
sa nepodriadi vecnému plneniu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) môže uložiť obvodný úrad pokutu do výšky 50 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) môže uložiť obvodný úrad pokutu do výšky 10 000 Sk.
(3)
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,30) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pokuty uložené podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Nakladanie s majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie
§ 30
(1)
Správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie uvedený v § 4 písm. a) a b) (ďalej len „správca majetku štátu").
(2)
Majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý bol sčasti alebo úplne obstaraný z prostriedkov štátneho rozpočtu a je vo vlastníctve podnikateľa,11) alebo neziskovej organizácie,11a) ktorí sú určenými subjektmi, alebo je vo vlastníctve subjektu hospodárskej mobilizácie uvedeného v § 4 písm. c), e) a f) (ďalej len „vlastník"), je vlastník povinný využívať na účely hospodárskej mobilizácie.
(3)
Na obstaranie majetku podľa odseku 2 možno poskytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu;30a) podmienky poskytnutia príspevku a jeho rozsah je potrebné písomne dohodnúť medzi poskytovateľom príspevku a vlastníkom. Písomná dohoda musí obsahovať
a)
označenie účastníkov dohody,
b)
vymedzenie majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie sa poskytuje príspevok zo štátneho rozpočtu,
c)
výšku poskytovaného príspevku zo štátneho rozpočtu vrátane rozloženia jeho poskytnutia na obdobie jednotlivých rozpočtových rokov,
d)
spôsob využívania majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie bol poskytnutý príspevok zo štátneho majetku,
e)
lehotu vrátenia poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu podľa odseku 4,
f)
zmluvnú pokutu.
(4)
Ak vlastník majetku podľa ods. 2 prestane byť subjektom hospodárskej mobilizácie alebo majetok neslúži na účely hospodárskej mobilizácie v dobe kratšej ako 15 rokov od poskytnutia príspevku na nehnuteľný majetok a 7 rokov od poskytnutia príspevku na hnuteľný majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie bol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu, je povinný príspevok vrátiť v plnej výške tomu, kto príspevok poskytol, v lehote dohodnutej podľa odseku 3 písm. e). Skutočnosť, že majetok neslúži na účely hospodárskej mobilizácie, určí vlastník so súhlasom toho, kto príspevok poskytol.
(5)
Príspevok, ktorý je vrátený podľa odseku 4, je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 30a
(1)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie okrem hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu13) môže správca majetku štátu prenechať subjektu hospodárskej mobilizácie do nájmu31) alebo do výpožičky32) alebo môže spoločne užívať majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie so subjektom hospodárskej mobilizácie alebo s inou právnickou osobou alebo s inou fyzickou osobou na základe písomnej dohody o spoločnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie.
(2)
Dohoda o spoločnom užívaní podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
označenie účastníkov dohody o spoločnom užívaní,
b)
vymedzenie majetku štátu, ktorý je predmetom spoločného užívania,
c)
spôsob a rozsah spoločného užívania majetku štátu vrátane ustanovenia o prednostnom užívaní majetku štátu v prípade vzniku krízovej situácie,
d)
podiel zúčastnených strán na uhrádzaní výdavkov spojených s prevádzkou, údržbou, servisom alebo technickým zhodnotením spoločne užívaného majetku štátu,
e)
dobu spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
f)
zmluvnú pokutu.
(3)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie s výnimkou hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu13) môže nájomca alebo vypožičiavateľ prenechať ďalej do nájmu31) alebo do výpožičky32) len na účely hospodárskej mobilizácie a len so súhlasom správcu majetku štátu.
(4)
Ak majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu z dôvodu svojho úplného opotrebenia, poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke alebo z iného závažného dôvodu, je majetkom štátu neupotrebiteľným a nakladá sa s ním podľa osobitného predpisu.32a)
§ 30b
(1)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie v správe správcu majetku štátu, ktorý mu neslúži na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, je majetkom prebytočným.
(2)
Správca majetku štátu písomne určí prebytočný majetok štátu podľa odseku 1.
(3)
Správca majetku štátu je povinný písomne ponúknuť prebytočný majetok štátu podľa odseku 1 ostatným správcom majetku štátu, ktorým by tento majetok štátu mohol účelne slúžiť na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.
(4)
Ak o písomnú ponuku podľa odseku 3 neprejaví záujem žiadny správca majetku štátu, a ani sám ho nemôže využiť na plnenie iných úloh vo svojej pôsobnosti, je správca majetku štátu povinný naložiť s ním podľa osobitného predpisu.32a)
§ 30c
(1)
Na prevod správy majetku štátu podľa § 30b ods. 3 sa vzťahujú ustanovenia zákona o správe majetku štátu,32a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Prevod správy majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie je vždy bezodplatný.
§ 30d
(1)
Vlastník majetku na základe písomnej zmluvy môže majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorý bol poskytnutý príspevok podľa § 30 ods. 2 so súhlasom toho, kto príspevok poskytol, prenechať tento do
a)
nájmu,31)
b)
výpožičky, alebo
c)
ho môže so súhlasom toho, kto príspevok poskytol, spoločne užívať s iným subjektom hospodárskej mobilizácie alebo s inou právnickou osobou alebo s inou fyzickou osobou.
(2)
Na dohodu o spoločnom užívaní podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 30a ods. 2.
(3)
Majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je vo vlastníctve podľa § 30 ods. 2, pri ktorom uplynula lehota na vrátenie príspevku na jeho obstaranie podľa § 30 ods. 4, môže vlastník na návrh toho, kto príspevok poskytol a so súhlasom vlády predať.
(4)
Ak nemožno s majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie naložiť podľa odseku 3, môže ho vlastník na návrh toho, kto príspevok poskytol a so súhlasom vlády zlikvidovať.
(5)
Na prevod vlastníctva podľa odseku 3 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.32a)
§ 30e
Iný spôsob nakladania s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie
(1)
Iný spôsob nakladania s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje na taký majetok štátu v správe správcu majetku štátu, ktorý je ako celok alebo jeho časť technicky alebo technologicky uspôsobený tak, že prevodom inému správcovi majetku štátu, zmenou vypožičiavateľa alebo nájomcu alebo predajom celku, alebo jeho časti by stratil spôsobilosť na užívanie na účely hospodárskej mobilizácie.
(2)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 sa ponúkne do vlastníctva doterajšiemu vypožičiavateľovi, nájomcovi alebo tomu, s kým je uzatvorená dohoda o spoločnom užívaní podľa § 30a ods. 1, ak oň prejaví záujem.
(3)
Ak sa s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie nenaloží podľa odseku 2, potom spôsob naloženia s ním písomne určí správca majetku štátu, kde uvedie aj skutočnosti vedúce k záveru, že určený spôsob nakladania s dotknutým majetkom štátu je pre správcu majetku štátu najvýhodnejší.
(4)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie alebo majetok podľa § 30 ods. 2 nemožno postihnúť exekúciou ani výkonom rozhodnutia.
(5)
Na majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie alebo na majetok podľa § 30 ods. 2 nemožno zriadiť záložné právo.
§ 31
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Nakladanie s majetkom na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý bol nadobudnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo jeho nadobudnutie bolo dotované zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov, treba dať do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2005.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b)
predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach,
c)
udržiavaní a využívaní jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
d)
štruktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie a periodicite údajových dokumentov a informácií,
e)
štruktúre a obsahu krízového plánu.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o výrobe a dodávkach životne dôležitých poľnohospodárskych výrobkov alebo životne dôležitých tovarov v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu.
(4)
Podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb a organizácii poštových služieb na obdobie krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
(5)
Podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 32
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 22 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
2.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/1993 na koordináciu hospodárskej mobilizácie (oznámenie č. 204/1993 Z. z.).
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Článok 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
2)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
4)
Zákonník práce.Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
6)
7)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
10)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
11a)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
14)
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
14a)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
16)
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
20a)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
21a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
24)
§ 50 a 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 450/2000 Z. z.
25)
§ 186 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
26)
§ 4 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.
27)
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
32a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.