467/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 31.08.2008

467
ZÁKON
z 2. júla 2002
o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje podmienky výroby liehu a spracovania liehu, jeho uvádzanie na trh, manipuláciu a iné nakladanie s ním.
(2)
Ustanovenia osobitných predpisov1) týkajúce sa výroby liehu a spracovania liehu, jeho uvádzania na trh, manipulácie a iného nakladania s ním nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Liehom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
etylalkohol, ktorý je vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou,
b)
zmes etylalkoholu s inými alkoholmi a látkami, ak obsah etylalkoholu v zmesi je vyšší ako 15 objemových percent,
c)
liehovina, ktorou sa rozumie kvapalina obsahujúca etylalkohol, určená na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu iných požívatín; má špecifické organoleptické vlastnosti a množstvo etylalkoholu najmenej 15 objemových percent okrem vaječných likérov a likérov s vajcom s dovoleným množstvom etylalkoholu najmenej 14 objemových percent; liehovina sa môže vyrábať destiláciou alebo zmiešaním,
d)
lieh s obsahom 95 objemových percent etylalkoholu používaný na lekárske a farmaceutické účely,
e)
etylalkohol vyrobený destiláciou alebo iným oddeľovaním zo skvasených roztokov pochádzajúcich z výroby celulózy (sulfitový lieh),
f)
etylalkohol vyrobený chemickou syntézou (syntetický lieh).
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
mernou jednotkou množstva liehu
1.
objem liehu v litroch alkoholu (l a) pri teplote 20 stupňov Celzia (oC),
2.
hmotnosť liehu v kilogramoch (kg); odvodenou jednotkou je gram (g), ak ide o lieh používaný na lekárske a farmaceutické účely,
b)
koncentráciou liehu
1.
hmotnostné percento určené pomerom hmotnosti 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku, k celkovej hmotnosti tohto výrobku násobeným číslom 100,
2.
objemové percento určené pomerom objemu 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku pri teplote 20 oC, k celkovému objemu tohto výrobku násobeným číslom 100,
c)
výrobou liehu
1.
výroba surového liehu,
2.
výroba rafinovaného liehu,
3.
zušľachťovanie liehu,
3.1. rafinácia (čistenie),
3.2. rektifikácia (viacnásobne opakovaná destilácia v kolóne),
3.3. dehydratácia (odstránenie vody z liehu),
3.4. regenerácia (získavanie liehu z použitých roztokov a odpadov obsahujúcich lieh),
3.5. špeciálna úprava sorpčnými metódami (karbonizácia a pod.),
4.
výroba destilátov,
5.
výroba sulfitového liehu,
6.
výroba syntetického liehu,
d)
spracovaním liehu
1.
stárenie (zrenie),
2.
egalizácia (zmiešavanie alebo sceľovanie),
3.
spracovanie liehu na liehoviny a ocot,
4.
denaturácia liehu, pridanie povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov, čím sa stane lieh nevhodným na požívanie (§ 10),
5.
iné spracovanie liehu,
e)
uvádzaním liehu na trh dodanie liehu, ktorý je výsledkom činnosti upravenej týmto zákonom, predaj, ponúkanie na účely predaja, obmena,2)
f)
manipuláciou s liehom prečerpávanie, plnenie, meranie, váženie, balenie, skladovanie a označovanie,
g)
iným nakladaním s liehom doprava a každá ďalšia činnosť, ktorú nemožno považovať za činnosť uvedenú v písmenách c) až f),
h)
normou strát liehu percentuálne vyjadrenie prirodzených a nezavinených úbytkov liehu vznikajúcich pri činnostiach uvedených v písmenách c) až g) a pri výrobe vonných a chuťových látok, droždia a octu,
i)
surovým liehom lieh vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou; nemožno ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
j)
rafinovaným liehom lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; takto upravený rafinovaný lieh je určený najmä na spracovanie na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
k)
rafinovaným liehom technickým lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; je určený najmä na technické účely, nemožno ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
l)
destilátom lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii vybraných poľnohospodárskych surovín, najmä ovocia vrátane hrozna, ovocných vín, hroznových vín, ovocných výliskov a hroznových výliskov,
m)
denaturovaným liehom
1.
všeobecne denaturovaný lieh s množstvom najmenej 80 objemových percent etylalkoholu s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov,
2.
osobitne denaturovaný lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
3.
osobitne denaturovaný bezvodý lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
n)
denaturačným prostriedkom látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré nezvratne zmenia vlastnosti liehu tak, že nie je vhodný na požívanie,
o)
bezvodým liehom lieh vyrobený dehydratáciou surového alebo rafinovaného liehu; obsahuje najmenej 99,7 objemového percenta etylalkoholu,
p)
pribudlinou zmes vyšších alkoholov s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorá obsahuje najviac 15 objemových percent etylalkoholu, ktorá vzniká pri alkoholovom kvasení dekarboxyláciou a deamináciou z aminokyselín prítomných v surovine; nemožno ju použiť na potravinárske účely,
r)
úkvapom zmes aldehydov, esterov a iných prchavých zložiek s nižším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 93,1 objemového percenta etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii,
s)
dokvapom zmes vyšších alkoholov, vyšších kyselín, aldehydov, esterov a iných prchavých látok s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 88 objemových percent etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii.
(3)
Liehovarníckym závodom na účely tohto zákona sa rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, ktorým je
a)
priemyselný liehovar, ktorý spracúva prevažne ako základnú surovinu melasu, škrobnaté suroviny a ostatné suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy,
b)
poľnohospodársky liehovar, ktorý spracúva prevažne neštandardné poľnohospodárske produkty a produkty štiepenia škrobu,
c)
ovocný liehovar, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné vína a hroznové vína, borievky a odpady z výroby vína a zo spracovania ovocia; výrobné zariadenie je usporiadané tak, aby destilácia bola spojená priamo s rektifikáciou,
d)
liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie, ktorý spracúva všetky suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy; výrobne je usporiadaný tak, aby sa výroba registrovala na každom stupni výroby kontrolným liehovým meradlom,
e)
droždiareň, ak pri výrobe droždia je lieh vedľajším výrobkom,
f)
výrobňa bezvodého liehu, v ktorej sa azeotropnou destiláciou alebo podobnými technologickými postupmi pomocou benzénu, cyklohexánu alebo iných chemických zlúčenín získava bezvodý lieh; výrobné zariadenie tvorí sústava kolón; výroba bezvodého liehu je registrovaná kontrolným liehovým meradlom,
g)
rafinéria liehu, ktorá spracúva surový lieh vyrobený v poľnohospodárskych a priemyselných liehovaroch alebo vyrába rafinovaný lieh priamo zo zápar pripravených skvasením cukorných roztokov pochádzajúcich zo škrobnatých surovín, cukorných surovín a z iných poľnohospodárskych surovín skvasiteľných na lieh,
h)
denaturačný závod, v ktorom sa lieh denaturuje v súlade s týmto zákonom,
i)
samostatný sklad liehu, závod, ktorý uskladňuje vyrobený alebo nakúpený lieh v úradne overených nádržiach opatrených úradne overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu na účely jeho ďalšieho spracovania v liehovarníckych závodoch vlastného podniku alebo vyskladňuje lieh na účely predaja; iná osoba ako výrobca a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky nesmie skladovať lieh v inom ako spotrebiteľskom balení,
j)
egalizačná stanica, ktorá spracúva lieh egalizáciou (zmiešavaním) a uskladňuje vyrobený alebo dodaný lieh,
k)
výrobňa liehovín, liehovar, ktorý spracúva lieh ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy liehovín a plní liehoviny do spotrebiteľského balenia,
l)
plniareň, v ktorej sa lieh a liehovina vyrobená v inom liehovarníckom závode plní do spotrebiteľského balenia,
m)
octáreň, v ktorej sa lieh vyrobený v inom liehovarníckom závode spracúva na ocot,
n)
chemický liehovar (výrobňa syntetického liehu), ktorý vyrába syntetický lieh syntézou zo surovín fosílneho pôvodu (hydratáciou etylénu),
o)
sulfitový liehovar (výrobňa sulfitového liehu), ktorý vyrába sulfitový lieh kvasnou technológiou z odpadov pri výrobe celulózy pôsobením sulfitových kvasiniek,
p)
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, liehovar, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába len zo suroviny dodanej pestovateľmi a nie z vlastných zdrojov.
(4)
Na iných spracovateľov liehu, ktorí nie sú liehovarníckymi závodmi podľa odseku 3, sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 3 písm. i).
(5)
Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).
(6)
Za lieh sa na účely tohto zákona nepovažujú ovocné šťavy ani pribudlina, ak objem etylalkoholu v nej je nižší ako 15 objemových percent celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi, ani úkvapy, dokvapy a ani vína určené na priemyselné spracovanie.
§ 3
Podmienky na vydávanie povolenia
(1)
Vyrábať lieh a spracúvať lieh, manipulovať s ním a uvádzať ho na trh môže len právnická osoba a fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. a)], ktorej na základe žiadosti Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vydalo povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh (ďalej len „povolenie"). Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
Ak je žiadateľom o povolenie právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
meno a priezvisko osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a spôsob, akým konajú za žiadateľa,
c)
doterajší predmet podnikania žiadateľa,
d)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
e)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 2 k žiadosti priloží
a)
výpis z obchodného registra žiadateľa,
b)
doklad o tom, že splatené vklady do základného imania žiadateľa dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 11,
c)
doklad o tom, že zodpovedný zástupca žiadateľa spĺňa podmienky uvedené v odseku 9,
d)
výpis z katastra nehnuteľností3) preukazujúci vlastníctvo liehovarníckeho závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,
e)
zmluvu o nájme,4) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,
f)
doklad o kúpe preukazujúci, že je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu, alebo doklad o prenájme technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu,
g)
výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace,
h)
rozhodnutie príslušného orgánu o schválení programu odpadového hospodárstva;5) v prípade, ak žiadateľ nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva, predkladá doklad o zhodnocovaní odpadu alebo zneškodňovaní odpadu,6)
i)
vyjadrenie autorizovanej osoby7) k technologickej časti liehovarníckeho závodu,
j)
posudok štátneho okresného hygienika8) nie starší ako tri mesiace,
k)
odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie,9)
l)
doklad orgánu potravinového dozoru o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,10)
m)
doklady o zabezpečení kontrolného mechanizmu na
1.
overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaného liehu a spracúvaného liehu a zhody vyrobeného liehu s jeho označením a súčasne
2.
overovanie zhody vyrobeného liehu a spracovaného liehu s jeho označením pri uvádzaní na trh,11)
n)
vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o splnení požiadaviek správnej výrobnej praxe,12) ak žiadateľ bude vyrábať lieh na lekárske a farmaceutické účely,
o)
potvrdenie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky preukazujúce splnenie povinnosti podľa odseku 8 a § 4 ods. 4.
(4)
Zodpovedným zástupcom žiadateľa je fyzická osoba ustanovená výrobcom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie liehovarníckeho závodu.
(5)
Ak je žiadateľom o povolenie fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a obchodné meno,
b)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
c)
predmet podnikania žiadateľa,
d)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(6)
Žiadateľ podľa odseku 5 k žiadosti priloží
a)
doklady uvedené v odseku 3 s výnimkou odseku 3 písm. a), b) a g),
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 20 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania žiadateľa, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 12.
(7)
Ak v odseku 3 nie je uvedené inak, doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 60 dní.
(8)
Žiadateľ je povinný preukázať splnenie povinností uvedených v osobitných predpisoch.13)
(9)
Žiadateľ je povinný preukázať, že zodpovedný zástupca žiadateľa
a)
má príslušné vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného vysokoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej trojročnú prax v odbore výroby liehu alebo má príslušné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie, alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného stredoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej päťročnú prax v odbore výroby liehu,
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
c)
je so žiadateľom v pracovnom pomere; ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, žiadateľ je povinný ku dňu skončenia pracovného pomeru ustanoviť iného zodpovedného zástupcu a túto skutočnosť spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až c) bezodkladne oznámiť ministerstvu; zodpovedný zástupca môže byť v pracovnom pomere len s jedným výrobcom.
(10)
Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje
a)
na prevádzkovanie chemického liehovaru (výrobne syntetického liehu),
b)
na prevádzkovanie sulfitového liehovaru (výrobne sulfitového liehu),
c)
na uvádzanie spotrebiteľského balenia liehu14) na trh,
d)
na denaturáciu liehu v colnom sklade.
(11)
Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c) a i), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 5 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.
(12)
Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c) a i), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 5 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 5 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.
§ 4
Vydanie povolenia
(1)
Ministerstvo vydá povolenie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia priložil všetky doklady a splnil všetky povinnosti a podmienky uvedené v § 3 ods. 1 až 9, a oznamuje to Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo").
(2)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia nepriložil všetky doklady alebo nesplnil niektorú z povinností uvedených v § 3 ods. 1 až 9, vyzve žiadateľa v lehote podľa odseku 1, aby chýbajúce doklady priložil alebo odstránil nedostatky. Vo výzve určí primeranú lehotu, najmenej však 15 dní. Ak v tejto lehote žiadateľ chýbajúce doklady priloží, postupuje sa podľa odseku 1.
(3)
Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia v určenej lehote nepriložil chýbajúce doklady, ministerstvo povolenie nevydá, konanie zastaví alebo žiadosť zamietne.
(4)
Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadateľ alebo iná právnická osoba, v ktorej má žiadateľ priamu alebo nepriamu majetkovú účasť prevyšujúcu 10 %, nepreukáže splnenie povinností podľa § 3 ods. 8, alebo právnická osoba, ktorých vlastníkom, spoluvlastníkom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je vlastník, spoluvlastník, člen štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán žiadateľa má záväzky podľa § 3 ods. 8.
(5)
Ak žiadateľ nadobudol liehovarnícky závod postupom podľa osobitného predpisu,15) je povinný požiadať o vydanie povolenia podľa § 3 najneskôr do uplynutia lehoty uvedenej v tomto osobitnom predpise.16)
(6)
Ministerstvo vedie register vydaných povolení, do ktorého zapisuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo výrobcu,
b)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo,
c)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3,
d)
sídlo liehovarníckeho závodu,
e)
dátum vydania povolenia.
(7)
Ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku zverejňuje register vydaných povolení.
§ 5
Oznamovacia povinnosť výrobcu
(1)
Výrobca je povinný oznámiť ministerstvu zmenu údajov uvedených v žiadosti v lehote 15 dní odo dňa, keď k zmene údajov došlo, a doložiť doklady osvedčujúce zmenu. Ministerstvo zmenu údajov vyznačí v registri vydaných povolení (§ 4 ods. 6).
(2)
Výrobca je povinný zmenu údajov uvedených v § 3 ods. 3 písm. e) a f) oznámiť ministerstvu do 15 dní odo dňa, keď k zmene údajov došlo, a doložiť doklady osvedčujúce zmenu.
(3)
Ak sa výrobca rozhodne zrušiť alebo predať liehovarnícky závod, je povinný túto skutočnosť pred skončením činnosti oznámiť ministerstvu 15 dní vopred.
(4)
Ak je na majetok výrobcu vyhlásený konkurz,17) výrobca oznámi túto skutočnosť ministerstvu najneskôr do 10 dní od vyhlásenia konkurzu.
(5)
Výrobca je povinný oznámiť ministerstvu najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca množstvo liehu vyrobeného za predchádzajúci kalendárny mesiac.
§ 6
Zánik povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
zrušením právnickej osoby,18)
b)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
c)
uplynutím jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia, ak výrobca nezačal vykonávať činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané,
d)
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorej predmetom je prevod liehovarníckeho závodu z vlastníctva výrobcu do vlastníctva inej osoby,
e)
neodvedením splatnej spotrebnej dane z liehu podľa osobitného predpisu,19) a to desiatym dňom odo dňa splatnosti spotrebnej dane.
(2)
Povolenie vydané výrobcami na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na základe nájomnej zmluvy uzavretej s vlastníkom liehovarníckeho závodu nezaniká, ak výrobca (nájomca) nadobudne k nemu vlastnícke právo od jeho doterajšieho vlastníka. Ustanovenie § 5 tým nie je dotknuté.
(3)
Ministerstvo o zániku povolenia informuje colné riaditeľstvo.
§ 7
Odňatie povolenia
(1)
Ministerstvo výrobcovi povolenie odníme, ak
a)
oznámi písomne ministerstvu skončenie výroby liehu v liehovarníckom závode, pre ktorý bolo povolenie vydané,
b)
nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
c)
základné imanie výrobcu, ktorým je právnická osoba, klesne pod minimálnu hodnotu uvedenú v § 3 ods. 3 písm. b),
d)
vlastné imanie výrobcu, ktorý je fyzická osoba, klesne pod minimálnu hodnotu uvedenú v § 3 ods. 6 písm. c),
e)
prevádzkuje liehovarnícky závod iný výrobca než ten, ktorému bolo povolenie vydané,
f)
došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobných zariadení a kontrolných liehových meradiel a ich zabezpečenia alebo k inému porušeniu povinností podľa § 9,
g)
skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie preukázať,
h)
porušil pri vyskladnení spotrebiteľského balenia liehu osobitný predpis,13)
i)
porušil oznamovaciu povinnosť podľa § 5 napriek písomnej výzve ministerstva,
j)
uviedol nepravdivé údaje v žiadosti o vydanie povolenia,
k)
neplní opatrenia uložené orgánom potravinového dozoru,20) orgánom štátneho dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení,9)
l)
o to požiada colné riaditeľstvo z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov výrobcom v oblasti kontroly výroby a obehu liehu a zdaňovania liehu13) alebo v oblasti správy daní21) výrobcom.
(2)
Výrobca, ktorému bolo povolenie odňaté podľa odseku 1, môže opätovne požiadať o vydanie povolenia až po odstránení dôvodov, ktoré viedli k jeho odňatiu.
§ 8
Povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia
(1)
Vyrábať lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia môže právnická osoba alebo fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. b)], ktorej ministerstvo na základe žiadosti vydalo povolenie. Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa osobitného predpisu.21a)
(2)
Ministerstvo pri vydávaní povolenia postupuje podľa § 4 ods. 1 až 5, ak
a)
žiadateľ splnil podmienky uvedené v § 3 s výnimkou odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. b) a p), odseku 5 písm. d), odseku 6 písm. c) a odseku 9 písm. a),
b)
žiadateľ alebo zodpovedný zástupca žiadateľa úspešne vykonal odbornú prípravu,
c)
žiadateľ písomne vyhlási, že nemá osobitný vzťah22) k inému výrobcovi liehovarníckeho závodu.
(3)
Lieh vyrobený v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia a vyskladnený výrobcom pestovateľovi je určený na vlastnú spotrebu pestovateľa a nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
(4)
Pestovateľom je fyzická osoba, ktorá získa kvas alebo inú surovinu (ovocné víno, hroznové víno) z ovocia dopestovaného vlastnou pestovateľskou činnosťou.
(5)
Výrobca v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je povinný viesť o výrobe liehu evidenciu, ktorá musí obsahovať
a)
meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia pestovateľa, ktorý prevádzkovateľovi dodal surovinu na výrobu liehu, ktorú sám vypestoval,
b)
množstvo a druh pestovateľom dodanej suroviny na výrobu liehu,
c)
množstvo vyrobeného liehu a odovzdaného liehu pestovateľovi.
(6)
Výrobca v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je povinný uchovávať evidenciu vedenú podľa odseku 5 najmenej desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa príslušná výroba liehu uskutočnila.
(7)
Na zánik povolenia a odňatie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa vzťahujú § 6 a 7 s výnimkou § 7 ods. 1 písm. h).
(8)
Obsah a rozsah odbornej prípravy podľa odseku 2 písm. b) ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstvo.
(9)
Podrobnosti o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
Povinnosti výrobcu pri výrobe liehu a spracovaní liehu
(1)
Výrobca pri výrobe liehu a spracovaní liehu je povinný používať len také suroviny a technologické zariadenia, ktoré zodpovedajú zdravotným a kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi.23)
(2)
Výrobca je povinný predložiť na požiadanie správcovi dane opis a podrobný nákres usporiadania technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu s uvedením kapacity vrátane umiestnenia kontrolných liehových meradiel.
(3)
Výrobca je povinný dodržiavať podmienky balenia, označovania, skladovania, prepravy a uvádzania liehu na trh ustanovené osobitným predpisom.24)
(4)
Výrobca a iní spracovatelia liehu sú povinní viesť o výrobe liehu a spracovaní liehu evidenciu.
(5)
Pri výrobe liehu sa zakazuje
a)
zasahovať bez súhlasu správcu dane do predpísaného usporiadania výrobných zariadení a kontrolných liehových meradiel vrátane ich zabezpečenia,
b)
miešať etylalkohol so syntetickým liehom, sulfitovým liehom a denaturovaným liehom,
c)
používať syntetický lieh, sulfitový lieh a denaturovaný lieh na výrobu potravín, potravinárskych aromatických a vonných látok; uvedené sa netýka etylalkoholu, ktorý je denaturovaný octom na výrobu kvasného octu.
(6)
Je zakázané uvádzať lieh na trh,
a)
ak sa jeho vzhľad, chuť, zloženie alebo iné znaky zmenili tak, že nezodpovedá svojmu označeniu,
b)
neoznačený alebo označený zavádzajúcim spôsobom,
c)
balený do nevhodných obalov alebo do zdravotne škodlivých obalov,
d)
denaturovaný nedovoleným spôsobom.
(7)
Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát vznikajúcich podľa činností uvedených v § 2 ods. 2 písm. c) až g) a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(8)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže povoliť výnimku z noriem strát liehu ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 13
Kontrola
(1)
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u výrobcu minimálne štyrikrát ročne. Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú oprávnení
a)
vstúpiť do priestorov liehovarníckeho závodu uvedeného v § 2 ods. 3,
b)
vyžiadať doklady a informácie preukazujúce, že výrobca, u ktorého sa kontrola vykonáva, v čase kontroly spĺňa podmienky, na základe ktorých mu bolo povolenie vydané.
(2)
Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní vyžiadať si od výrobcu, u ktorého sa kontrola vykonáva, doklady a informácie preukazujúce, že výrobca v čase kontroly spĺňa podmienky podľa tohto zákona, na základe ktorých mu bolo vydané povolenie.
(3)
Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní
a)
predložiť pred začiatkom kontroly služobný preukaz a poverenie na výkon kontroly,
b)
umožniť výrobcovi, u ktorého sa kontrola vykonáva, byť prítomný pri výkone kontroly.
(4)
Výrobca pri kontrole je oprávnený
a)
predložiť dôkazy počas výkonu kontroly,
b)
podať písomné námietky proti postupu povereného zamestnanca ministerstva.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že výrobca skladuje, prechováva alebo predáva lieh a nevie preukázať jeho pôvod, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.27)
(6)
Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.
§ 14
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
výrobcovi podľa § 2 ods. 5 písm. a) od 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk, ak bez povolenia prevádzkuje liehovarnícky závod, ktorému povolenie zaniklo alebo mu bolo odňaté, alebo nesplnil povinnosť uvedenú v § 15 ods. 1,
b)
výrobcovi podľa § 2 ods. 5 písm. b) od 100 000 Sk do 3 000 000 Sk, ak bez povolenia prevádzkuje liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia, ktorému povolenie zaniklo alebo mu bolo odňaté, alebo nesplnil povinnosť uvedenú v § 15 ods. 1,
c)
výrobcovi uvedenému v písmenách a) a b) do 1 000 000 Sk, ak poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas a následky protiprávneho konania.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
Výrobca, ktorý prevádzkuje liehovarnícky závod na základe povolenia a osvedčenia vydaného pred 1. septembrom 2002, je povinný prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona do 31. decembra 2002.
(2)
Držiteľ povolenia a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom 2002, je povinný preukázať ministerstvu splnenie povinností podľa odseku 1 do 31. marca 2003. Uplynutím uvedenej lehoty platnosť povolenia a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom 2002 zaniká.
(3)
Výrobca liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý ho prevádzkuje na základe povolenia a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom 2002, preukáže ministerstvu splnenie povinnosti podľa odseku 1 do 31. marca 2003 potvrdením daňového riaditeľstva podľa § 3 ods. 3 písm. o) a písomným vyhlásením podľa § 8 ods. 2 písm. c).
(4)
Nevybavené žiadosti o povolenie a osvedčenie podané pred 1. septembrom 2002 sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona.
(5)
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28)
§ 15a
(1)
Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených na prípravu všeobecne denaturovaného liehu podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. mája 2004.
(2)
Povolenia na použitie iného denaturačného prostriedku na prípravu osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného bezvodného liehu, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj povolenia jeho najmenšieho prípustného množstva a použitia takto denaturovaného liehu vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. mája 2004.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 135/2000 Z. z.
§ 17
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 23 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
8)
§ 20 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 21 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
11)
§ 5 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
12)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z o reklame v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 238/2001 Z. z.
14)
§ 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
15)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
16)
§ 15a zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.
17)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
18)
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 19 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
23)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
27)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).