471/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.2002 do 31.12.2008

471
ZÁKON
z 9. júla 2002
o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov (ďalej len „fond") ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek pre začínajúcich pedagógov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium.
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Zapisuje sa do obchodného registra.
(3)
Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu.
§ 2
Orgány fondu
(1)
Orgánmi fondu sú
a)
rada fondu,
b)
riaditeľ fondu,
c)
dozorná rada.
(2)
Funkcie člena rady fondu a člena dozornej rady sú nezlučiteľné. Členmi orgánov fondu môžu byť iba občania Slovenskej republiky.
§ 3
Rada fondu
(1)
Najvyšším orgánom fondu je rada fondu. Rada fondu vykonáva správu fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Rada fondu sa skladá z jedenástich členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister").
(3)
Radu fondu tvoria
a)
traja zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
b)
jeden zástupca delegovaný príslušným prednostom krajského úradu.
(4)
Funkčné obdobie členov rady fondu je dvojročné a do funkcie môžu byť členovia vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.
(5)
Predsedu rady fondu vymenúva a odvoláva minister na návrh členov rady fondu.
(6)
Rada fondu zodpovedá za svoju činnosť dozornej rade.
(7)
Člena rady fondu môže odvolať minister aj pred uplynutím funkčného obdobia, ak
a)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)
riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady fondu podľa štatútu fondu.
(8)
Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(9)
Členstvo a funkcie v rade fondu sú čestné.
§ 4
Pôsobnosť rady fondu
Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä
a)
rozhodovať o poskytnutí prostriedkov fondu na pôžičky pre jednotlivé krajské úrady,
b)
schvaľovať štatút fondu a rokovací poriadok rady fondu,
c)
schvaľovať rozpočet fondu,
d)
schvaľovať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom,1)
e)
schvaľovať výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky,
f)
vymenúvať a odvolávať riaditeľa fondu a určovať jeho mzdu podľa osobitných predpisov.2)
§ 5
Riaditeľ fondu
(1)
Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.
(2)
Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.
(3)
Riaditeľ fondu zodpovedá za
a)
zostavenie návrhu rozpočtu fondu,
b)
plnenie rozhodnutí rady fondu,
c)
riadne vedenie účtovníctva fondu,3)
d)
vypracúvanie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
e)
vypracúvanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu za kalendárny rok a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
f)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,
g)
vypracúvanie návrhov štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a ich predloženie fondu na schválenie,
h)
uzatváranie zmlúv o pôžičke so žiadateľmi v súlade s rozhodnutiami rady fondu,
i)
kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
j)
vymáhanie splátok pôžičky,
k)
plnenie ostatných úloh uložených radou fondu.
(4)
Riaditeľ fondu je zamestnancom fondu. Zamestnanci fondu nesmú byť členmi rady fondu a dozornej rady.
§ 6
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je orgánom fondu, ktorý kontroluje činnosť fondu a jeho hospodárenie.
(2)
Dozorná rada navrhuje a kontroluje nápravné opatrenia zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu.
(3)
Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.
(4)
Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné a do funkcie môžu byť členovia vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. Za podmienok podľa § 3 ods. 7 možno člena dozornej rady odvolať aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia.
(5)
Dozorná rada schvaľuje svoj rokovací poriadok.
(6)
Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady.
(7)
Dozorná rada informuje o výsledku vykonaných kontrol ministra.
(8)
Členstvo v dozornej rade je čestné.
§ 7
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a)
prostriedky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky,4)
b)
splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
c)
dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
d)
úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,
e)
úroky z poskytnutých pôžičiek,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
g)
poplatky a náhrady podľa obchodných podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke (§ 13 ods. 1),
h)
dotácie zo štátneho rozpočtu,
i)
iné príjmy.
§ 8
Žiadateľ o pôžičku
(1)
Žiadateľom o pôžičku z prostriedkov fondu je začínajúci pedagóg (ďalej len „žiadateľ"), ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. a) až c).
(2)
Žiadateľom o pôžičku z prostriedkov fondu môže byť aj pedagóg, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a od ukončenia vysokoškolského štúdia uplynuli najviac tri roky.
(3)
Žiadateľovi o pôžičku podľa tohto zákona možno pôžičku z prostriedkov fondu poskytnúť len jedenkrát.
Použitie prostriedkov fondu
§ 9
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytovanie pôžičiek žiadateľom,
b)
správu fondu.
(2)
Finančné prostriedky z pôžičky sú určené na úhradu nákladov na kúpu bytu, kúpu bytového zariadenia, rekonštrukciu bytu a ďalšie vzdelávanie.
(3)
Na poskytnutie pôžičky z prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(4)
Prostriedky použité na správu fondu vrátane miezd zamestnancom fondu nesmú prekročiť tri percentá zo schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Uvedené percento sa upravuje o medziročný prírastok v závislosti od ročnej miery inflácie. Členom rady fondu a dozornej rady v súvislosti s výkonom funkcie patrí náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Vyčlenené prostriedky na mzdy zamestnancom fondu nesmú prekročiť 35 % z prostriedkov určených na správu fondu podľa odseku 4.
§ 10
(1)
Rada fondu navrhuje výšku prostriedkov na pôžičky pre jednotlivé krajské úrady a predkladá ich ministrovi na schválenie.
(2)
Na základe výsledkov hospodárenia fondu môže rada fondu predložiť ministrovi na schválenie návrh na zvýšenie prostriedkov na ďalšie pôžičky pre jednotlivé krajské úrady. O schválení zvýšenia prostriedkov na pôžičky informuje rada fondu jednotlivé krajské úrady a určí termín na predkladanie žiadostí o pôžičky.
(3)
Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v banke.
§ 11
Podmienky na priznanie pôžičky
(1)
Pôžičku možno priznať žiadateľovi, ktorý
a)
ukončil vysokoškolské štúdium v učiteľských študijných odboroch,
b)
je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
c)
sa zaviaže pracovať v rezorte školstva najmenej na päť rokov a má uzavretú pracovnú zmluvu na výkon pedagogickej činnosti.
(2)
Ak sú žiadateľmi o pôžičku z prostriedkov fondu manželia a obidvaja spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až c), možno im pôžičku poskytnúť obidvom, ak od ukončenia vysokoškolského štúdia uplynuli najviac tri roky.
(3)
V prípade, ak o pôžičku požiadajú manželia a spĺňajú podmienky na poskytovanie pôžičky podľa odseku 1 písm. a) až c), poskytne sa im pôžička prednostne.
§ 12
Postup pri poskytovaní pôžičiek
(1)
Žiadateľ o pôžičku požiada písomne na tlačive vydanom fondom do 10. októbra kalendárneho roka o zaradenie do zoznamu žiadateľov o pôžičku na okresnom úrade alebo krajskom úrade. K žiadosti sa prikladá
a)
doklad o ukončení vysokoškolského štúdia v učiteľskom študijnom odbore,
b)
doklad o uzatvorenej pracovnej zmluve na výkon pedagogickej činnosti,
c)
osvedčenie o štátnom občianstve.
(2)
Krajský úrad alebo okresný úrad zostaví abecedný zoznam žiadateľov o pôžičku. Súčasťou tohto zoznamu sú žiadosti žiadateľov aj s príslušnými dokladmi podľa odseku 1 písm. a) až c).
(3)
Abecedný zoznam žiadateľov podľa odseku 2 spolu so žiadosťami a dokladmi podľa odseku 1 písm. a) až c) zašle okresný úrad na krajský úrad v termíne do 20. januára kalendárneho roka. Krajský úrad zašle kompletné žiadosti za celý kraj na fond v termíne do 20. októbra kalendárneho roka.
(4)
Fond skontroluje, či predložené zoznamy žiadateľov s priloženými dokladmi z jednotlivých okresných úradov alebo krajských úradov sú v súlade so zákonom.
(5)
Ak žiadosti s priloženými dokladmi nemajú potrebné náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až c), fond vyzve bezodkladne krajské úrady alebo okresné úrady na ich doplnenie.
(6)
Ak rada fondu schváli žiadosti, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosť žiadateľom na účel uzavretia zmluvy o pôžičke najneskôr do 20. novembra kalendárneho roka a súčasne o tom informuje krajský úrad alebo okresný úrad.
(7)
Žiadateľ je povinný uzavrieť zmluvu o pôžičke s fondom najneskôr do 15. decembra kalendárneho roka, v ktorom mu bola táto pôžička schválená; inak sa zo zoznamu žiadateľov vyradí.
(8)
Celú činnosť s poskytovaním pôžičiek zabezpečuje fond.
§ 13
Zmluva o pôžičke
(1)
Zmluva o pôžičke obsahuje
a)
údaje o zmluvných stranách (veriteľ a dlžník),
b)
výšku poskytovanej pôžičky,
c)
úrokovú sadzbu,
d)
podmienky čerpania pôžičky,
e)
výšku splátok a termíny ich splatnosti,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok a nesplnenie povinností určených týmto zákonom,
g)
zabezpečenie návratnosti.
(2)
Pôžička sa poskytuje od dátumu uzavretia zmluvy o pôžičke.
(3)
Najvyššia poskytnutá pôžička nesmie prevýšiť sumu 250 000 Sk.
(4)
Pôžička sa spláca s úrokovou sadzbou vo výške štyroch percent ročne počas celej doby splácania.
(5)
Ak dlžník odpracuje v rezorte školstva päť rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma 25 000 Sk. V prípade, ak dlžník odpracuje v rezorte školstva desať rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma ďalších 25 000 Sk.
(6)
Ak nastane skutočnosť podľa § 14 ods. 2 alebo iný kvalifikovaný dôvod nesplácania pôžičky, dlžník je povinný oznámiť fondu prerušenie splácania pôžičky a dôvod prerušenia.
§ 14
Splatnosť pôžičky
(1)
Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je 15 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke.
(2)
Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby, čas materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia, čas ďalšej materskej dovolenky, ak dlžník v tom čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po skončení štúdia.6)
(3)
Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa § 13 ods. 5 sa započítava čas uvedený v odseku 2 a čas trvalej invalidity.
(4)
Dlžník je povinný uhrádzať splátky pôžičky vo výške a termínoch ich splatnosti podľa zmluvy o pôžičke [§ 13 ods. 1 písm. e)].
(5)
Ak nastane niektorý prípad uvedený v odseku 2 alebo ak dlžník predčasne skončí pracovný pomer s rezortom školstva, je dlžník povinný uzavrieť s fondom dohodu o splátkach do 30 dní, ktorá začne plynúť odo dňa, keď nastala niektorá z uvedených skutočností.
(6)
Ak je dlžník v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok, je fond oprávnený nezaplatenú časť pôžičky úročiť od začiatku omeškania úrokovou sadzbou zvýšenou o dve percentá nad úrokovú sadzbu podľa § 13 ods. 4.
(7)
V prípade, ak dlžník neuzavrie novú dohodu o splátkach podľa odseku 4 alebo je v omeškaní so zaplatením viac než troch splátok podľa dohody o splátkach, stane sa celá pôžička alebo jej časť splatnou do šiestich mesiacov od poslednej splátky. Nezaplatená pôžička alebo jej časť sa bude úročiť úrokovou sadzbou zvýšenou o diskontnú sadzbu Národnej banky Slovenska.
§ 15
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
4)
§ 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.