496/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 30.11.2011

496
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
1.
§ 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
㤠1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky obchodovania s vojenským materiálom, podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s vojenským materiálom a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
§ 2
Zákaz obchodovania so zbraňami hromadného ničenia
Obchodovať, dovážať, vyvážať, nadobúdať, sprostredkúvať obchodovanie alebo prepravovať zbrane hromadného ničenia, ktorými sú jadrové, chemické alebo biologické zbrane a ich komponenty, je zakázané.“.
2.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
obchodovaním s vojenským materiálom predaj alebo kúpa vojenského materiálu, zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materiálom alebo sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom oprávnenými osobami,
b)
oprávnenou osobou právnická osoba, ktorá
1.
má sídlo na území Slovenskej republiky a má povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom vydané podľa tohto zákona alebo
2.
je výrobcom vojenského materiálu a nevyváža ho z územia Slovenskej republiky a nevykonáva ani sprostredkovateľskú činnosť,
c)
sprostredkovateľskou činnosťou s vojenským materiálom činnosť sprostredkovateľa, ktorá smeruje k tomu, aby zahraničný záujemca mal možnosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, ktorej predmetom je výroba, nadobudnutie alebo predaj vojenského materiálu vrátane činností a služieb umožňujúcich výrobu, nadobudnutie alebo predaj vojenského materiálu,
d)
zahraničnoobchodnou činnosťou s vojenským materiálom dovoz1) alebo vývoz1a) vojenského materiálu, ako aj jeho kúpa alebo predaj v zahraničí bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky oprávnenými osobami.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
§ 2 písm. n) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
1a)
§ 2 písm. o) zákona č. 238/2001 Z. z.“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „hromadne".
4.
V § 4 ods. 1 písm. c) sa za slovo „poskytované" vkladajú slová „alebo prijímané".
5.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Podrobnosti podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva").“.
6.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
7.
Názov druhej časti znie:
„DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY OBCHODOVANIA S VOJENSKÝM MATERIÁLOM“.
8.
§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
㤠5
Obchodovanie s vojenským materiálom
(1)
Obchodovať s vojenským materiálom môže oprávnená osoba za podmienok uvedených v § 6.
(2)
O vydaní povolenia oprávnenej osobe [§ 3 ods. 1 písm. b) bod 1] rozhodne ministerstvo hospodárstva po vyjadrení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí"), Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany"), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra") a Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „bezpečnostný úrad").
(3)
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 2 sa o žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva hospodárstva. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadria alebo ak svoje záporné vyjadrenie neodôvodnia, má sa za to, že s vydaním povolenia súhlasia.
§ 6
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Žiadateľ o povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom musí spĺňať tieto podmienky:
a)
základné imanie žiadateľa o povolenie, ktorým nie je výrobca vojenského materiálu, je najmenej 5 000 000 Sk a tvorí ho viac ako 51 % vkladov pochádzajúcich od tuzemských osôb,
b)
štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca žiadateľa o povolenie dosiahol vek najmenej 25 rokov, má trvalý pobyt3a) alebo dlhodobý pobyt3b) na území Slovenskej republiky, je spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný a spoľahlivý.
(2)
Splnenie podmienok uvedených v písmenách a) a b) je žiadateľ povinný preukázať ministerstvu hospodárstva pri podaní žiadosti. Ak dôjde po podaní žiadosti u žiadateľa k zmenám, žiadateľ je povinný tieto zmeny oznámiť ministerstvu hospodárstva do 30 dní od ich vzniku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
3b)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v danom odbore podnikania".
10.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Osoba bezúhonná a spoľahlivá
(1)
Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie ustanovení podľa § 25 ods. 2 a 3 alebo nebola štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom právnickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom alebo licencia podľa tohto zákona.“.
11.
V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
špecifikáciu vojenského materiálu a konkrétny spôsob obchodovania [§ 3 ods. 1 písm. a)],“.
12.
V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace,“.
13.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „písm. b) a c)," nahrádzajú slovami „ods.1,".
14.
V § 9 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
poslednou účtovnou závierkou overenou audítorom alebo informatívnou účtovnou závierkou, pričom doba odo dňa podania žiadosti o povolenie do dňa, ku ktorému sa riadna účtovná závierka zostavuje, nesmie byť dlhšia ako dva mesiace.“.
15.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky ani colné nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
i)
potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, poistného na zdravotné poistenie ani príspevku na poistenie v nezamestnanosti.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.
16.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Povolenie
(1)
Ministerstvo hospodárstva vydá povolenie, ak sú vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy (§ 5 ods. 2) kladné a ak žiadosť o vydanie povolenia spĺňa požiadavky uvedené v § 9, do 60 dní od doručenia žiadosti.
(2)
V rozhodnutí o povolení sa uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie,
b)
predmet podnikania,
c)
špecifikácia vojenského materiálu a konkrétny spôsob obchodovania [§ 3 ods. 1 písm. a)],
d)
meno a adresa zodpovedného zástupcu,
e)
doba platnosti povolenia nie dlhšia ako päť rokov,
f)
ďalšie podmienky potrebné na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom.
(3)
Oprávnená osoba je povinná zdržať sa obchodovania s vojenským materiálom, ak by obchodovanie viedlo k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika na základe mnohostranných a dvojstranných dohôd uznáva.
(4)
Oprávnená osoba môže obchodovať s vojenským materiálom v rozsahu vydaného povolenia odo dňa zápisu predmetu tejto činnosti do obchodného registra.
(5)
Oprávnená osoba je povinná predložiť ministerstvu hospodárstva potvrdenie o zápise do obchodného registra podľa odseku 4 do siedmich dní odo dňa zápisu.“.
17.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povinnosti držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Držiteľ povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný
a)
viesť najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu obchodu s vojenským materiálom, evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje o druhu vojenského materiálu, krajine pôvodu, krajine konečného použitia, predávajúcom a kupujúcom,
b)
umožniť kontrolu podľa § 23,
c)
informovať ministerstvo hospodárstva v lehotách a v rozsahu určených ministerstvom hospodárstva v povolení na sprostredkovateľskú činnosť o počte a rozsahu sprostredkovateľských činností v danom období,
d)
informovať ministerstvo hospodárstva o zmenách v údajoch uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až c) do 15 dní od ich vzniku; v prípade zániku držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je tento povinný ho vrátiť najneskôr do troch dní odo dňa zániku,
e)
zdržať sa sprostredkovateľskej činnosti s vojenským materiálom, ak by viedla k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika na základe mnohostranných a dvojstranných dohôd uznáva,
f)
zdržať sa výkonu sprostredkovateľskej činnosti, ak by ňou bol alebo mohol byť podporovaný terorizmus alebo medzinárodný organizovaný zločin.“.
18.
V § 11 písmená b) a c) znejú:
„b)
neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia alebo od zrušenia povolenia, alebo
c)
to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.“.
19.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa za slovom „činnosti" čiarka nahrádza slovom „alebo".
20.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo hospodárstva zruší povolenie, ak
a)
oprávnená osoba poškodila zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
b)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
c)
oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia,
d)
to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
e)
bol vyhlásený konkurz, bolo povolené vyrovnanie alebo nútené vyrovnanie, alebo bolo vydané rozhodnutie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
neboli dodržané podmienky určené v povolení.“.
21.
Názov tretej časti znie:
„TRETIA ČASŤ
PODMIENKY VYKONÁVANIA ZAHRANIČNOOBCHODNEJ ČINNOSTI S VOJENSKÝM MATERIÁLOM“.
22.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Licencie
(1)
Oprávnená osoba [§ 3 písm. b) bod 1], ktorá má povolenie podľa § 10, môže vojenský materiál doviezť pre potreby
a)
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b)
tuzemského výskumu, vývoja, výroby a marketingu,
c)
obchodovania so zahraničným užívateľom.
(2)
Oprávnená osoba [§ 3 písm. b) bod 1], ktorá má povolenie podľa § 10, môže vyviezť vojenský materiál získaný
a)
z prebytkov vojenského materiálu ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov,
b)
od tuzemského výrobcu vojenského materiálu alebo
c)
od oprávnenej osoby podľa odseku 1.
(3)
Oprávnená osoba môže vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone a udelenej licencie.
(4)
Oprávnená osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 je povinná požiadať o udelenie licencie na každý prípad zahraničnoobchodnej činnosti s vojenským materiálom.
(5)
Ozbrojené sily, ozbrojené zbory alebo oprávnené osoby oznámia ministerstvu hospodárstva predaj vojenského materiálu na účely obchodovania najneskôr do 15 dní odo dňa predaja; to sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom.
(6)
Oprávnená osoba, ktorá doviezla vojenský materiál zo zahraničia a neuskutočnila jeho vývoz na základe už udelenej licencie, je povinná túto skutočnosť vrátane miesta uskladnenia vojenského materiálu ohlásiť ministerstvu hospodárstva do 15 dní od skončenia platnosti vydanej licencie.“.
23.
V § 15 ods. 4 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).
24.
V § 15 ods. 4 písmená h) až j) a l) znejú:
„h)
názov štátu, z ktorého sa má doviezť alebo do ktorého sa má vyviezť vojenský materiál, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj vojenského materiálu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja vojenského materiálu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
j)
dohodnutú cenu8) v slovenských korunách,
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vojenský materiál vyviezť.“.
25.
V § 15 ods. 5 písm. b) sa slovo „dokladom" nahrádza slovami „originálom dokladu" a vypúšťa sa slovo „ústredným" a v prvom a šiestom bode sa vypúšťa slovo „ústredného".
26.
V § 15 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
za originál dokladu podľa písmena b) sa na účely tohto zákona považuje aj jeho rovnopis overený zastupiteľským úradom Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
27.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Udelenie licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o udelení licencie do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie; o vyjadrenie o žiadosti o udelenie licencie ministerstvo hospodárstva môže požiadať ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a bezpečnostný úrad.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 sa o žiadosti ministerstva hospodárstva vyjadria do 30 dní odo dňa jej doručenia.
(3)
Vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o udelení licencie odporúčajúci charakter s výnimkou záporného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí o udelení vývoznej licencie, ktoré je pre ministerstvo hospodárstva záväzné. Ak sa ústredné orgány štátnej správy nevyjadria v lehote podľa odseku 2 alebo ministerstvo zahraničných vecí svoje záporné vyjadrenie neodôvodní, má sa za to, že s udelením licencie súhlasia.
(4)
Na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie môže ministerstvo hospodárstva vydať rozhodnutie o predĺžení doby platnosti licencie.
(5)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom,
c)
číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,7)
d)
názov a špecifikáciu vojenského materiálu a jeho množstvo,
e)
krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri vývoze, obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného partnera a konečného užívateľa vojenského materiálu,
f)
ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom podľa požiadaviek ministerstva hospodárstva.
(6)
V rozhodnutí sa vymedzí miesto na záznamy colných orgánov9) o čerpaní udelenej licencie v merných jednotkách.“.
28.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.".
29.
V § 17 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a na žiadosť ministerstva hospodárstva predkladá certifikát o overení dodávky vydaný príslušným orgánom krajiny určenia.“.
30.
V § 17 ods. 3 sa číslica „30" nahrádza číslicou „15".
31.
V § 18 sa na konci pripájajú tieto slová:
„po udelení dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.“.
32.
§ 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:
㤠19
Zamietnutie žiadosti o licenciu
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zamietnutí žiadosti o licenciu, ak
a)
žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 15,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky alebo
c)
neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení licencie a nezmenili sa okolnosti, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti.
§ 20
Zrušenie a odňatie licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zrušení a odňatí udelenej licencie, ak sa obchod s vojenským materiálom neuskutočnil alebo ešte nedokončil a
a)
licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
vyžadujú to zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenej licencii,
d)
zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie obchodovania s vojenským materiálom alebo
e)
oprávnená osoba porušila pri vykonávaní obchodovania s vojenským materiálom so zahraničím alebo v súvislosti s touto činnosťou právne predpisy Slovenskej republiky alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná v tejto oblasti.
(2)
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení licencie nemá odkladný účinok.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), c), d) a e) štát nezodpovedá oprávnenej osobe, ktorej bola udelená licencia, za prípadnú škodu vzniknutú zrušením a odňatím licencie.“.
33.
§ 22 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
reklamovaný vojenský materiál.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 619 až 627 Občianskeho zákonníka.
§ 436 až 441 Obchodného zákonníka.“.
34.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Colný orgán9) pri výkone kontroly tranzitu vojenského materiálu môže tento obmedziť, zastaviť alebo vrátiť do krajiny vývozcu, ak si to vyžadujú zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky alebo záujmy organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ich vláda Slovenskej republiky uznáva.“.
35.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poruší § 14 ods. 5 a 6 alebo § 27a;".
36.
V § 25 ods. 2 písm. c) sa slová „(§ 10)" nahrádzajú slovami „(§ 10 a 10a)" a slovo „a" sa nahrádza slovom „alebo".
37.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
(1)
Oprávnená osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vykonávala alebo vykonáva sprostredkovateľskú činnosť, je povinná požiadať o vydanie povolenia na sprostredkovateľskú činnosť do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
V konaniach o žiadostiach o povolenie obchodovať s vojenským materiálom podaných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa tohto zákona.
(3)
Každý, kto je vlastníkom alebo iným užívateľom vojenského materiálu s výnimkou výrobcu, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov, je povinný ohlásiť ministerstvu hospodárstva druh, množstvo a spôsob uskladnenia vojenského materiálu, ktorý vlastní alebo inak užíva, v lehote do 31. marca 2003 podľa stavu k 31. 12. 2002.
(4)
Oprávnená osoba, ktorá je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona držiteľom povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom, môže obchodovať s vojenským materiálom v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; v tejto lehote oprávnená osoba, ktorá mieni pokračovať v tomto obchodovaní, podá žiadosť o povolenie obchodovať s vojenským materiálom podľa tohto zákona.
(5)
Povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 26/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.