509/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 14.10.2013

509
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 24. júna 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f) a n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vyhodnotenie predchádzajúceho programu.“.
2.
V § 10 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.".
3.
V § 12 ods. 4 druhá veta znie:
„Kópiu hlásenia zasiela odosielateľ odpadu príslušným úradom do desiatich dní po začatí prepravy nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu zasiela kópiu hlásenia do desiatich dní po prevzatí odpadu príslušným úradom a odosielateľovi nebezpečného odpadu.“.
4.
V § 26 ods. 2 sa slovo „priepustnosti" nahrádza slovami „s koeficientom filtrácie".
5.
V § 26 ods. 2 sa v písmenách a) až c) za prvé nerovnice vkladajú jednotky „m.s-1".
6.
V § 26 ods. 3 sa slovo „priepustnosťou" nahrádza slovami „koeficientom filtrácie".
7.
V § 26 ods. 3 sa v druhej vete za nerovnice vkladajú jednotky „m.s-1".
8.
V § 26 ods. 3 v tretej vete sa slovo „Tesnenie" nahrádza slovami „Geologická bariéra alebo umelo doplnená geologická bariéra".
9.
V § 26 ods. 5 sa slová „hydraulická priepustnosť" nahrádzajú slovami „koeficient filtrácie".
10.
V § 26 ods. 6 sa v poslednej vete vypúšťa slovo „prídavnú".
11.
V § 27 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.“.
12.
V § 27 ods. 7 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve.".
13.
V § 29 ods. 3 písm. d) sa čiarka na konci textu nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac.".
14.
V § 30 sa odsek 9 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov podľa topografickej siete v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.“.
15.
V § 34 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jej náhradu podľa § 27 ods. 2; to sa nevzťahuje na skládky na inertný odpad,".
16.
§ 40 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
preukázanie poistenia skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.“.
17.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
určenie miesta nakladania s odpadmi.“.
18.
V § 43 ods. 2 písmene b) sa slová „havarijný plán" nahrádzajú slovami „opatrenia pre prípad havárie".
19.
Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Povinnosť doplniť geologickú bariéru fóliou z vysokohustotného polyetylénu podľa § 26 ods. 3 tretej vety sa od 1. januára 2009 vzťahuje na skládky odpadov schválené pred 1. septembrom 2002.“.
20.
V prílohe č. 1 sa za bod 2.4 vkladá bod 2.5, ktorý znie:
„2.5 Vyhodnotenie predchádzajúceho programu.“.
21.
V prílohe č. 2 sa za bod 2.2 vkladá bod 2.3, ktorý znie:
„2.3 Vyhodnotenie predchádzajúceho programu.“.
22.
Textová časť prílohy č. 3 „Tlačivo Evidenčný list odpadu" sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Tlačivo má tri časti; prvá časť sa týka nakladania s odpadmi vnútri prevádzky držiteľa odpadu, druhá časť sa týka množstva odpadu, jeho vzniku, príjmu, odovzdania a spôsobu nakladania; tretia časť sa týka právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa odpad odovzdáva alebo od ktorých sa prijíma.
Do Evidenčného listu odpadu sa vznik odpadu a nakladanie s ním zapisujú priebežne tak, ako vzniknú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber alebo výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za týždeň), jeho množstvo súhrnne zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, vedúca evidenciu odpadov, minimálne však raz za týždeň. Evidenčný list odpadu sa vypĺňa osobitne pre každý Y-kód aj v prípade rovnakého čísla druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
FIRMA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, vypĺňa sa, ak nie je totožná s firmou.
Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Kód odpadu - uvádza sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kategória odpadu - uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.
Y-kód - pri nebezpečných odpadoch sa uvedie Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.
Poradové číslo - uvedie sa poradové číslo záznamu.
Dátum nakladania - uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním.
Miesto vzniku - uvedie sa miesto vzniku odpadu alebo nakladania s ním v prevádzke pôvodcu odpadu alebo miesto prijatia a nakladania u držiteľa odpadu. Pri skládke odpadov sa uvedie identifikácia miesta, kde bude odpad uložený (napr. vrstva a štvorec uloženia).
Odpad umiestnený - uvádza sa názov skladu alebo nádoby, kde bude odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, do ktorého sa odpad bude ukladať.
Množstvo odpadu - v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnuté množstvo vzniknutého odpadu a spresniť ho až po odvážení v sklade alebo v inej firme (príjemca odpadu) až po jeho zistení; v stĺpci nakladanie sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie množstvo buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.
Kód činnosti - uvádza sa kód činnosti podľa tabuľky A.
P - pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká.
M - držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
V - zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich prepravy.
R - zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov; uvedené v tabuľke C.
D - zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia ani ohrozovanie zdravia ľudí; je uvedené v tabuľke D.
Tabuľka A
Kód činnosti Produkcia, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
P Pôvodca odpadu
M Držiteľ odpadu
V Zber odpadov
R Zhodnocovanie odpadov
D Zneškodňovanie odpadov
Kód nakladania - uvádza sa kód podľa nasledujúcich tabuliek B, C, D, kde sa rozlišujú činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.
Tabuľka B
Kód Zhromažďovanie odpadov
Z Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku
O Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
Tabuľka C
Kód Zhodnocovanie odpadov
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Tabuľka D
Kód Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.)
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9 Fýzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
D13 Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
IČO, obchodné meno nasledujúceho držiteľa odpadu - v stĺpci sa uvedie IČO a obchodné meno firmy, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Keď sa vykonáva zber odpadov, u fyzických osôb a právnických osôb sa uvedie ich IČO, obchodné meno a miesto podnikania. Keď sa vykonáva zber farebných kovov alebo iných odpadov, ktoré ustanoví vláda nariadením, v stĺpci Poznámka sa uvedie aj číslo preukazu totožnosti fyzickej osoby.
Poznámka - v prípade zmeny kategórie odpadu sa v poznámke uvedie číslo rozhodnutia a meno autorizovanej osoby.
Zodpovedná osoba - uvádza sa poverený pracovník, ktorý je vo firme/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii) firmy/prevádzkarne.“.
23.
Textová časť prílohy č. 4 „Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM" sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním tak, že sa jedna kolónka tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný spôsob (kód) nakladania a zhodnú firmu okrem zhromažďovania.
Typ dokladu - uvádza sa podľa spôsobu nakladania s odpadom písmeno:
P - pôvodca odpadu je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej činnosťou vzniká odpad.
M - držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
V - zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich prepravy.
R - zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov; uvedené v tabuľke 2B.
D - zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, aké nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia ani ohrozovanie zdravia ľudí; je uvedené v tabuľke 2C.
Za rok - uvedie sa rok, za ktorý sa podáva hlásenie.
Evidenčné číslo - pridelí a vyplní miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil - uvedie sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
FIRMA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie.
Štatutárny orgán - uvádza sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje organizáciu; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Uvedené údaje sú/nie sú predmetom obchodného tajomstva - podpisujúci zakrúžkovaním vyznačí, či uvedené údaje sú, alebo nie sú predmetom obchodného tajomstva.
PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s firmou.
Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.
Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo záznamu.
V stĺpci 2 sa uvedie kód odpadu podľa Katalógu odpadov.
V stĺpci 3 sa uvádza názov odpadu podľa Katalógu odpadov (môže sa uviesť aj skrátený názov).
Pri zmene kategórie sa časť prekategorizovaného odpadu uvedie do samostatného riadka.
V stĺpci 4 sa uvádza kategória odpadu podľa Katalógu odpadov. V prípade zmeny kategórie odpadu sa uvedie v stĺpci 9 poradové číslo poznámky a pod týmto číslom sa v priloženom komentári uvedie číslo rozhodnutia a meno autorizovanej osoby, ktorá vydala rozhodnutie o zmene kategórie odpadu.
V stĺpci 5 sa pri nebezpečných odpadoch uvedie Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. s kódmi podľa tabuliek 1A, 1B a 1C. V prípade viacerých možností sa z tabuľky 1B priradí kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.
V stĺpci 6 sa uvádza množstvo odovzdaného jedného druhu odpadu podľa jednotlivých spôsobov nakladania (podľa stĺpca 7), a to pre každý spôsob nakladania do samostatného riadka.
V stĺpci 7 sa uvádzajú kódy jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi podľa tabuliek 2 A, 2 B a 2 C. Na tieto kódy sa vzťahujú príslušné množstvá odpadu uvedené v stĺpci 6. Ak sa odpad odovzdáva inému subjektu na ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie, uvedie sa v tomto stĺpci znak O.
V stĺpci 8 sa uvádza IČO a obchodné meno každého príjemcu odpadu. V prípade odovzdania odpadu inému držiteľovi odpadu na účely ďalšieho nakladania s ním sa neuvádza dopravca. V prípade prevzatia odpadu sa uvádza IČO a obchodné meno každého držiteľa odpadu, od ktorého bol odpad prevzatý. V prípade odovzdania alebo prevzatia odpadu od fyzickej osoby sa uvedie IČO obecného úradu a názov obce podľa miesta jej trvalého pobytu a v prípade dovozu alebo vývozu odpadu sa uvedie obchodné meno firmy a názov štátu dovozu alebo vývozu.
V stĺpci 9 sa uvádza poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových čísel. Text poznámok sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súčasťou tlačiva. V prípade dovozu odpadu sa uvedie písmeno I a v prípade vývozu písmeno E.
Producenti odpadov katalógových čísel 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, 19 08 11 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, 19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné, ako uvedené v položke 19 08 11, 19 08 13 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, a 19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v položke 19 08 13, uvedú množstvo odpadu v sušine.
Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvádza len obchodné meno firmy, jej IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorú sa hlásenie podáva, a poradové číslo strany. Miestne príslušný úrad vyplní evidenčné číslo.
Súčasťou tohto hlásenia musí byť príloha s textom poznámok v stĺpci 9.
Ak subjet podávajúci hlásenie je pôvodcom odpadu aj výkupcom, prípadne prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, podáva hlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.
Y - kód nebezpečných odpadov podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.
Tabuľka 1A
Kód Skupiny odpadov
Y1 Klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2 Odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3 Odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4 Odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5 Odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6 Odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7 Odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8 Odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9 Odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10 Odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11 Odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracúvaní
Y12 Odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13 Odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14 Odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15 Látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16 Látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17 Odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18 Zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
Tabuľka 1B
Kód Odpady obsahujúce tieto škodliviny:
Y19 Karbonyly kovov
Y20 Berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21 Zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22 Zlúčeniny medi
Y23 Zlúčeniny zinku
Y24 Arzén, zlúčeniny arzénu
Y25 Selén, zlúčeniny selénu
Y26 Kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27 Antimón, zlúčeniny antimónu
Y28 Telúr, zlúčeniny telúru
Y29 Ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30 Tálium, zlúčeniny tália
Y31 Olovo, zlúčeniny olova
Y32 Anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33 Anorganické kyanidy
Y34 Roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35 Roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36 Azbest (prach a vlákna)
Y37 Organické zlúčeniny fosforu
Y38 Organické kyanidy
Y39 Fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40 Étery
Y41 Halogénované organické rozpúšťadlá
Y42 Organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43 Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44 Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45 Organohalogénové zlúčeniny, iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
Tabuľka 1C
Kód Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46 Odpady z domácnosti
Y47 Zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu
Kódovanie spôsobov nakladania s odpadmi
V tlačive sa uvádzajú kódy nakladania podľa tabuliek 2A, 2B a 2C, v ktorých sa rozlišuje zhromažďovanie a činnosti, ktoré vedú k zhodnoteniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodneniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.
Tabuľka 2A
Kód Zhromažďovanie odpadov
Z Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku
O Odovzdanie odpadov inému subjektu na ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
Tabuľka 2B
Kód Zhodnocovanie odpadov
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Tabuľka 2C
Kód Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.)
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9 Fýzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
D13 Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)“.
24.
Prílohy č. 6, 7 a 8 znejú:
Príloha č. 6 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 283/2001 Z. z
Príloha č. 8 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
25.
Textová časť prílohy č. 9 „Tlačivo HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU" sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Tlačivo HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU
Do tlačiva sa výrobok, za ktorý sa platí do Recyklačného fondu,2) zapisuje priebežne tak, ako vzniká v procese výroby (ak ide o jednorazový vznik výrobku). Ak výrobok vzniká kontinuálne za určité obdobie (napr. za zmenu, za týždeň), zapisuje sa jeho množstvo súhrnne, podľa možnosti zodpovednou osobou, vedúcou evidencie výrobku, minimálne však raz za týždeň. V prípade dovozu, vývozu a reexportu sa do tlačiva zapisuje množstvo dovezeného, vyvezeného alebo reexportovaného výrobku.
Evidenčné číslo - pridelí a vyplní miestne príslušný úrad, resp. Recyklačný fond.
Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad, resp. na Recyklačný fond.
Doklad za úrad overil - uvedie sa pracovník miestne príslušného úradu, resp. Recyklačného fondu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
FIRMA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa organizácie.
Štatutárny orgán - uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje organizáciu; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD
Táto časť sa vypĺňa, ak nie je totožná s firmou.
Názov samostatnej prevádzkarne / závodu - uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.
Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za vedenie evidencie; jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
NÁZOV VÝROBKU
Názov výrobku3) - uvedie sa názov vyrobeného, dovezeného, vyvezeného alebo reexportovaného výrobku. Ak sa vyrába, dováža, vyváža alebo reexportuje viac druhov výrobkov, každý druh výrobku sa uvedie v samostatnom tlačive.
Dátum - uvedie sa dátum výroby, dovozu, vývozu alebo reexportu výrobku.
Množstvo výrobku - uvedie sa v tonách.
V stĺpci výroba/dovoz/vývoz sa uvedie množstvo vyrobeného/dovezeného/vyvezeného výrobku.
V stĺpci reexport sa uvedie množstvo výrobku, ktoré bolo vyvezené z dovezeného výrobku.
Stĺpce vývoz a reexport vypĺňajú výrobca a dovozca výrobkov, za ktoré sa platí do Recyklačného fondu.
IČO, obchodné meno - v prípade dovozu, vývozu a reexportu sa v stĺpci uvedie IČO a obchodné meno firmy, od ktorej bol výrobok dovezený, do ktorej bol výrobok vyvezený, resp. reexportovaný. U fyzických osôb sa uvedie meno a priezvisko a miesto ich trvalého pobytu.
V stĺpci výroba (dovoz, vývoz, reexport) sa uvedie množstvo vyrobeného (dovezeného, vyvezeného, reexportovaného) výrobku v tonách.
Do kolónky Spolu sa uvedie súčet všetkých položiek podľa stĺpcov výroba, dovoz, vývoz, reexport za príslušný štvrťrok.“.
26.
V prílohe č. 12 položka č. 5 znie:
27.
V prílohe č. 15 sa v časti III písm. b) v druhom bode vypúšťa skratka „AS".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
László Miklós v. r.
2)
§ 41 až 48 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení zákona č. 96/2002 Z. z.
3)
§ 62 ods.1 a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.