54/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 10. januára 2002,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 56 ods. 9 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
technickej spôsobilosti rekreačného plavidla na vydanie medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla,
b)
požiadavkách na odbornú spôsobilosť veliteľa rekreačného plavidla na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.
§ 2
Odborná spôsobilosť veliteľa rekreačného plavidla
(1)
Odborná spôsobilosť veliteľa rekreačného plavidla sa podľa oblasti plavby člení na tieto stupne:
a)
stupeň A - veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby,
b)
stupeň B - veliteľ rekreačného plavidla morskej plavby,
c)
stupeň C - veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby.
(2)
Odborná spôsobilosť veliteľa rekreačného plavidla podľa oblasti plavby a spôsobu pohonu rekreačného plavidla sa vyznačuje v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.
§ 3
Rozsah oprávnenia veliteľa rekreačného plavidla podľa oblasti plavby
(1)
Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia (oblasť plavby A).
(2)
Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).
(3)
Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4o Beaufortovej stupnice.
§ 4
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla
(1)
O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A) môže požiadať žiadateľ, ktorý
a)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),
b)
preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 5 000 námorných míľ, z toho najmenej 3 500 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),
c)
úspešne vykonal teoretickú skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „teoretická skúška") na stupeň A pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
d)
je držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.
(2)
O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) môže požiadať žiadateľ, ktorý
a)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),
b)
preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),
c)
úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň B pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
d)
je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.
(3)
O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) môže požiadať žiadateľ, ktorý
a)
úspešne vykonal praktickú skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „praktická skúška") pod vedením inštruktora povereného ministerstvom; praktická skúška sa vykonáva spravidla na mori,
b)
preukáže plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom,
c)
úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň C pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
d)
je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.
(4)
Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznamom členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe. Ak podľa týchto údajov nemožno plavebnú prax preukázať, uchádzač predloží ďalšie doklady o plavbe v danej oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavidle. Po predložení týchto dokladov možno uznať plavebnú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajúcom pod štátnou vlajkou iného štátu.
(5)
O teoretickej skúške a praktickej skúške sa vyhotovuje protokol.
(6)
O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla môže žiadateľ požiadať v lehote do 18 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúšky. Ak žiadateľ v tejto lehote o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nepožiada, po jej uplynutí musí vykonať novú teoretickú skúšku.
(7)
Zdravotná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla sa preukazuje predložením lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako tri mesiace.
(8)
K žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla žiadateľ prikladá
a)
doklady podľa odsekov 1 až 5 a 7,
b)
dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.
(9)
Vzor preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla je uvedený v prílohe č. 1.
§ 5
Teoretická skúška
(1)
Teoretická skúška organizovaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou poverenou ministerstvom sa vykonáva pred skúšobnou komisiou určenou ministerstvom. Pred teoretickou skúškou na stupeň B a stupeň A musí uchádzač preukázať plavebnú prax v rozsahu vyžadovanom na daný stupeň.
(2)
Skúšobnú komisiu na stupeň C tvorí predseda a najmenej piati ďalší členovia, skúšobnú komisiu na stupeň B a na stupeň A tvorí predseda a najmenej traja ďalší členovia.
(3)
Členom skúšobnej komisie (ďalej len „skúšajúci") môže byť fyzická osoba, ktorá preukáže odbornú kvalifikáciu na daný predmet a preukáže odbornú spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla na stupeň B alebo najmenej na stupeň C. Skúšajúci môže skúšať spravidla len jeden predmet. Overovanie vedomostí z predmetu zdravoveda môže vykonávať lekár najmenej s päťročnou praxou.
(4)
Termín teoretickej skúšky určuje ministerstvo; v jednom termíne sa na teoretickej skúške môže zúčastniť najviac 15 osôb.
(5)
Skúšobné otázky teoretickej skúšky zodpovedajú rozsahu vedomostí vyžadovaných pre danú oblasť plavby.
(6)
Teoretickú skúšku tvorí písomná časť a ústna časť a vykonáva sa zo všetkých predmetov týkajúcich sa danej oblasti plavby.
(7)
Písomná časť skúšky z každého predmetu trvá najviac 45 minút a vykonávajú ju všetci účastníci skúšky súčasne.
(8)
Písomnú časť skúšky z predmetu vyhodnotí skúšajúci pred začatím ústnej časti skúšky.
(9)
Po skončení teoretickej skúšky skúšajúci zapíše výslednú známku z tohto predmetu do protokolu. Pri hodnotení vedomostí z jednotlivých predmetov sa používa päťstupňová klasifikácia.
(10)
Pri výslednom hodnotení teoretickej skúšky sa používa dvojstupňová klasifikácia
a)
prospel alebo
b)
neprospel.
(11)
Ak uchádzač neprospel z jedného predmetu alebo z viacerých predmetov, výsledné hodnotenie teoretickej skúšky je „neprospel".
(12)
Skúšobná komisia oznamuje uchádzačovi výsledok teoretickej skúšky po jej skončení.
(13)
Uchádzač, ktorý neprospel z jedného predmetu, môže vykonať opravnú skúšku z tohto predmetu, a to najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa vykonania teoretickej skúšky. Ak uchádzač neprospel na opravnej skúške v prvom opravnom termíne, môže požiadať o opravnú skúšku v druhom opravnom termíne, a to najskôr po dvoch mesiacoch od prvého opravného termínu.
(14)
Ak uchádzač nepožiada o vykonanie opravnej skúšky do 12 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúšky, opakuje teoretickú skúšku v celom rozsahu.
(15)
Uchádzač, ktorý neprospel z dvoch alebo z viacerých predmetov, vykoná novú teoretickú skúšku, a to najskôr po šiestich mesiacoch odo dňa vykonania teoretickej skúšky, na ktorej neprospel.
§ 6
Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A
(1)
Teoretická skúška sa vykonáva z týchto predmetov:
a)
navigácia,
b)
námorné právo,
c)
meteorológia,
d)
anglický jazyk.
(2)
Z navigácie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o
a)
praktickú navigáciu
1.
základy astronomickej navigácie,
2.
slnečný čas, stredný čas, časové pásma,
3.
meranie výšky nebeských telies sextantom,
4.
aktualizácia zmeraných výšok nebeských telies,
5.
astronomická pozičná línia,
6.
určenie zemepisnej šírky z kulminácie Slnka a Severky,
7.
určenie polohy z nesúčasných astronomických pozičných línií zo Slnka,
8.
určenie polohy z hviezd a planét; informatívne,
9.
identifikácia hviezd; praktické použitie,
10.
výpočet dĺžky loxodrómy a ortodrómy,
b)
námorné mapy
1.
grafický spôsob kreslenia súradnicovej siete v Merkatorovej projekcii,
2.
praktická práca na mape; výpočet príkladu,
c)
navigačné zariadenia
1.
sextant; opis a princíp použitia,
2.
astronavigačná kalkulačka; princíp práce a použitie,
3.
radar; princíp práce a použitie,
d)
nautické publikácie
1.
astronomická ročenka (Nautical Almanac),
2.
súpisy rádiových signálov (Admiralty List of Radio Signals); praktické použitie,
3.
tabuľky pre astronavigáciu, napr. HD 605, HD 486; princíp použitia,
4.
celosvetový námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS).
(3)
Z námorného práva sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o
a)
vyšetrovanie námorných nehôd,
b)
námorné súdy,
c)
námorný protest,
d)
spoločnú haváriu.
(4)
Z meteorológie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o
a)
tropické cyklóny
1.
vznik a charakteristika tropických cyklónov,
2.
pohyb tropických cyklónov,
3.
počasie v oblasti tropických cyklónov,
4.
príznaky blížiaceho sa tropického cyklónu,
5.
charakteristické trasy pohybu tropických cyklónov,
6.
tropické cyklóny v Atlantickom oceáne, Indickom oceáne a v Tichom oceáne,
7.
určenie smeru oka tropického cyklónu,
8.
zásady plavby v oblastiach tropických cyklónov,
9.
zásady plavby v oku tropického cyklónu,
b)
monzúny
1.
vznik a charakteristika monzúnov,
2.
zásady plavby v monzúnových oblastiach,
c)
základy oceánografie
1.
morské prúdy,
2.
vzájomný vplyv vetra a morských vĺn,
3.
vznik a charakteristika morských vĺn,
4.
morské vlny v plytkej vode,
5.
extrémne vlny,
6.
tsunami.
(5)
Z anglického jazyka sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o schopnosť v ňom komunikovať.
§ 7
Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B
(1)
Teoretická skúška sa vykonáva z týchto predmetov:
a)
navigácia,
b)
plavebná náuka,
c)
námorné právo,
d)
meteorológia,
e)
anglický jazyk.
(2)
Z navigácie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o
a)
praktickú navigáciu
1.
navigácia v prílivových vodách,
2.
prílivové a odlivové javy; príčiny vzniku prílivov a ich parametre,
3.
práca s prílivovými tabuľkami (Tide Tables Vol. 1); výpočet výšky prílivu v danom čase, výpočet času pre požadovanú výšku prílivu,
4.
prílivové prúdy, ich vznik, výpočet, značenie na mape a praktické využitie,
5.
navigácia v oblasti plytčín,
b)
námorné mapy
1.
elektronické mapy,
2.
praktická práca na mape; výpočet príkladu,
c)
nautické publikácie a ich využitie
1.
prílivové tabuľky (Tide Tables Vol. 1),
2.
súpisy rádiových signálov (Admiralty List of Radio Signals); informatívne,
3.
katalóg máp a jeho využitie pri výbere máp.
(3)
Z plavebnej náuky sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o
a)
plavbu v extrémnych poveternostných podmienkach
1.
príprava rekreačného plavidla na búrku,
2.
prevrátenie rekreačného plavidla,
3.
zaliatie zadnou vlnou,
4.
plavba so zadným vetrom, ak ide o plachetnice,
5.
driftovanie s plachtami, ak ide o plachetnice,
6.
driftovanie bez plachiet, ak ide o plachetnice,
7.
použitie morskej kotvy, ak ide o plachetnice,
8.
plavba s vlečením brzdiacich lán za kormou, ak ide o plachetnice,
b)
poškodenie rekreačného plavidla pri plavbe v extrémnych poveternostných podmienkach a možnosti predchádzania týmto škodám:
1.
poškodenie trupu a jeho oprava,
2.
poškodenie takeláže a jej oprava, ak ide o plachetnice,
3.
použitie búrkového oplachtenia, ak ide o plachetnice,
4.
zhotovenie núdzového oplachtenia, ak ide o plachetnice,
c)
bezpečnosť plavby v extrémnych poveternostných podmienkach
1.
zaliatie kokpitu,
2.
možnosť zmytia osôb cez palubu,
3.
používanie bezpečnostných pásov,
4.
používanie iných bezpečnostných prostriedkov,
5.
vyhľadávanie a záchrana osôb na mori,
d)
plavbu rekreačných plavidiel s motorovým pohonom v extrémnych poveternostných podmienkach,
e)
plavbu viactrupových rekreačných plavidiel poháňaných plachtami v extrémnych poveternostných podmienkach.
(4)
Z námorného práva sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o
a)
námornú nehodu; zodpovednosť a povinnosti veliteľa rekreačného plavidla,
b)
poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou rekreačného plavidla,
c)
poistenie proti plavebným nebezpečenstvám,
d)
námorné záložné právo,
e)
zadržanie rekreačného plavidla,
f)
registráciu rekreačného plavidla,
g)
signalizáciu; používanie vlajok medzinárodného vlajkového kódu a iných signalizačných prostriedkov.
(5)
Z meteorológie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o
a)
monitorovacie systémy
1.
meteorologické merania a pozorovania,
2.
merania meteorologickými radarmi,
3.
meteorologické družicové merania,
4.
meteorologické mapy,
5.
meteorologické družicové a radarové zábery a ich vyhodnocovanie,
6.
aerologické merania,
7.
merania slnečnej radiácie vrátane celkového stavu atmosférického ozónu,
b)
meteorologické objekty
1.
dráhy barických útvarov v Európe,
2.
rozloženie barických útvarov v lete a zime v Európe,
3.
teplý front,
4.
studený front,
5.
fotometeóry,
6.
hurikány, tajfúny, tornáda,
7.
vodné smršte,
c)
synoptickú meteorológiu a predpoveď počasia
1.
analýza prízemnej mapy,
2.
krátkodobé, strednodobé a dlhodobé predpovede počasia,
3.
vypracovanie predpovede počasia,
4.
charakteristické vetry na Jadrane,
5.
charakteristické vetry v Stredozemnom mori,
6.
počasie na Jadrane; predpovede počasia pre Jadran,
7.
počasie v Egejskom mori a Jónskom mori,
d)
stupnice a zápisy
1.
staničný krúžok,
2.
Beaufortova stupnica,
3.
stupnica viditeľnosti,
4.
meteorologické prístroje a zariadenia,
e)
stručný meteorologický slovník.
(6)
Z anglického jazyka sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o
a)
aktívnu znalosť základných jachtárskych termínov a výrazov,
b)
aktívnu znalosť štandardných námorných výrazov (Standard Marine Navigational Vocabulary),
c)
schopnosť prekladu textov plavebných príručiek a publikácií.
§ 8
Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C
(1)
Teoretická skúška sa vykonáva z týchto predmetov:
a)
navigácia,
b)
plavebná náuka,
c)
námorné právo,
d)
meteorológia,
e)
zdravoveda,
f)
anglický jazyk.
(2)
Z navigácie sa vyžadujú tieto vedomosti:
a)
praktická navigácia
1.
základné druhy navigácie,
2.
zemeguľa, zemepisné súradnice, zápis zemepisnej polohy,
3.
zemský magnetizmus, deklinácia a jej výpočet,
4.
lodný magnetizmus, deviácia a jej určovanie,
5.
deviačná tabuľka a deviačná krivka,
6.
základné jednotky používané v navigácii na meranie vzdialeností, uhlov, rýchlosti, času, hĺbok a výšok,
7.
horizont a obzor,
8.
plavba po loxodróme a ortodróme; základné rozdiely,
9.
druhy navigačných znakov,
10.
charakteristika svetiel navigačných znakov,
11.
medzinárodný systém značenia plavebnej dráhy (IALA),
12.
druhy kurzov a námerov a ich výpočet,
13.
druhy pozičných línií (z námeru, vzdialenosti, hĺbky, horizontálneho uhla, z nebeského telesa),
14.
určovanie polohy pomocou pozičných línií,
15.
výpočet teoretickej polohy,
16.
určenie polohy z dvoch a z viacerých súčasných námerov, z dvoch presunutých (nesúčasných) námerov, z námeru a hĺbky, z horizontálnych uhlov,
17.
pôsobenie vetra a prúdu na loď (drift, zános),
18.
plánovanie plavby, príprava máp, publikácií,
19.
lodný denník a jeho vedenie,
b)
námorné mapy
1.
základné kartografické projekcie používané v navigácii,
2.
Merkatorova projekcia; informatívne,
3.
gnómonická projekcia; informatívne,
4.
druhy námorných máp (napr. generálne mapy, pobrežné mapy a plány prístavov),
5.
znaky a skratky používané na mapách,
6.
meranie uhlov, vzdialeností, hĺbok, výšok a prúdov na mapách,
7.
nanášanie kurzov, námerov a polôh z pozičných línií na mape,
8.
praktická práca na mape; výpočet príkladu,
c)
základné druhy navigačných zariadení
1.
magnetický kompas; princíp práce, hlavné časti,
2.
zameriavací kompas,
3.
lodné rýchlomery; druhy, princíp práce, použitie,
4.
ultrazvukové hĺbkomery (echosondy, echoloty); princíp práce, použitie, inštalácia na lodi, ručná sonda (olovnica),
5.
družicový navigačný systém (GPS); princíp práce, použitie,
d)
nautické publikácie a ich použitie
1.
súpis svetiel (List of Lights),
2.
plavebné príručky (Pilot Books),
3.
navigačné tabuľky; informatívne,
4.
astronomická ročenka (Nautical Almanac).
(3)
Z plavebnej náuky sa vyžadujú tieto vedomosti:
a)
základné pojmy
1.
princíp plavby a jej režimy (výtlačný, polosklz, sklz),
2.
hlavné parametre plavidla,
3.
stabilita plavidla (priečna, pozdĺžna, smerová, tvarová),
4.
vplyv laterálu na manévrovanie,
5.
základné názvoslovie častí plavidla, pohonnej jednotky,
6.
základné názvoslovie takeláže, ak ide o plachetnice,
b)
konštrukcia plavidla
1.
materiály používané na stavbu plavidiel,
2.
tvar trupu a jeho vplyv na manévrovacie schopnosti,
3.
funkcia kormidla, druhy kormidiel,
4.
nadstavba, kokpit, predný a zadný kôš, palubné zábradlie,
5.
vnútorné vybavenie,
6.
zabudovaný motor a jeho inštalácia (všeobecne),
7.
prívesný motor (všeobecne),
8.
palivové systémy,
9.
sladkovodné systémy,
10.
stokové systémy,
11.
variče a ich bezpečná inštalácia,
12.
ventilácia motorových a iných uzavretých priestorov,
13.
elektrická inštalácia a akumulátorové batérie,
c)
lodné motory
1.
zážihový motor; princíp činnosti, hlavné časti, výhody a nevýhody,
2.
vznetový motor; princíp činnosti, hlavné časti, výhody a nevýhody,
3.
chladiaci systém,
4.
výfukový systém,
5.
elektrické vybavenie lodného motora,
6.
údržba motora; výmena oleja, prezimovanie motora,
7.
núdzový vypínač motora,
8.
zabránenie znečisťovaniu mora ropnými látkami,
d)
rekreačné plavidlo poháňané plachtami
1.
funkcia a princíp práce plachty,
2.
sily pôsobiace na plachtu,
3.
základné druhy plachiet (rahnové, šikmé),
4.
druhy oplachtenia (napr. šalupa, kuter, keč, jola, škuner),
5.
časti plachty,
6.
takeláž (pevné a pohyblivé lanovie),
7.
vyťahovanie a spúšťanie plachiet,
8.
trimovanie plachiet,
9.
spôsoby zmenšovania plochy plachiet,
10.
búrkové a havarijné oplachtenie,
e)
rekreačné plavidlo poháňané motorom
1.
princíp práce a pôsobenie lodnej vrtule,
2.
vplyv zmyslu otáčania lodnej vrtule na manévrovacie schopnosti,
3.
pôsobenie lodnej vrtule pri plavbe dozadu,
f)
manévrovanie
1.
zásady vyväzovania plavidla; funkcia a druhy lán,
2.
priplávanie k nábrežiu; postup, nákres,
3.
odplávanie od nábrežia; postup, nákres,
4.
priplávanie k bóji; postup, nákres,
5.
odplávanie od bóje; postup, nákres,
6.
kotvenie,
7.
výber bezpečného kotviska,
8.
druhy kotiev,
9.
kotvové vrátky, laná a reťaze,
10.
použitie morskej kotvy,
g)
bezpečnosť plavby
1.
individuálne záchranné prostriedky (záchranné vesty a kruhy),
2.
kolektívne záchranné prostriedky (záchranné ostrovčeky, záchranné člny),
3.
použitie pyrotechnických prostriedkov,
4.
použitie záchranných prostriedkov,
5.
použitie protipožiarnych prostriedkov,
6.
príčiny vzniku požiaru na plavidle,
7.
nácvik mimoriadnej situácie „Požiar na palube"; rozdelenie a postup činností,
8.
nácvik mimoriadnej situácie „Človek cez palubu"; rozdelenie a postup činností,
9.
nasadnutie rekreačného plavidla na plytčinu; postup činností pri jeho sťahovaní z plytčiny,
10.
lekáž rekreačného plavidla; postup činností,
11.
vlečenie rekreačného plavidla,
12.
príprava rekreačného plavidla na búrku, zabezpečenie vnútorného vybavenia,
13.
vysielanie núdzových signálov,
h)
práca s lanami
1.
druhy lán,
2.
materiály používané na výrobu lán,
3.
kladky a kladkostroje,
4.
lanové navijaky,
5.
základné druhy uzlov,
6.
uväzovanie lán na bitvy a úväzníky,
7.
navíjanie a ukladanie lán.
(4)
Z námorného práva sa vyžadujú tieto vedomosti:
a)
základy námorného práva
1.
rozdelenie vôd morí,
2.
právo na vlajku,
3.
základné medzinárodné zmluvy súvisiace s právom na vlajku,
4.
šíre more,
5.
pobrežné vody,
6.
vnútorné a národné vody,
7.
medzinárodné prielivy a kanály,
8.
bezpečnosť plavby na mori,
9.
základné medzinárodné dohovory1) (SOLAS, MARPOL, COLREG),
10.
záchrana na mori; právne dôsledky požiadania o záchranu,
11.
poskytnutie pomoci,
12.
vlečenie na mori,
13.
základné povinnosti veliteľa rekreačného plavidla,
14.
dokumenty rekreačného plavidla a jeho posádky,
15.
používanie štátnej vlajky a iných vlajok,
b)
Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori (COLREG)
1.
časti A až E,
2.
prílohy II a IV,
c)
znalosť právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rekreačných plavidiel.
(5)
Z meteorológie sa vyžadujú tieto vedomosti:
a)
základné pojmy
1.
zloženie atmosféry,
2.
bilancia žiarenia,
3.
vyžarovanie zemského povrchu a atmosféry,
b)
meteorologické prvky a javy
1.
teplota a tlak vzduchu,
2.
oblačnosť a druhy oblakov,
3.
druhy hydrometeorov,
4.
prúdenie vzduchu,
5.
základné jednotky používané v meteorológii,
c)
typy prístrojov
1.
tlakomer (aneroid, nastavenie na úroveň hladiny mora),
2.
teplomer,
3.
vlhkomer,
d)
počasie
1.
rozdiely medzi počasím na pevnine a na mori,
2.
systémy cirkulácie vzduchových hmôt,
3.
kondenzácia vodnej pary,
4.
atmosférické zrážky,
5.
búrky,
6.
hmla a dohľadnosť,
7.
lokálne počasie,
e)
barické útvary
1.
vzduchové hmoty,
2.
teplý a studený front,
3.
tlaková výš a tlaková níž,
4.
podružné barické útvary (napr. brázda nízkeho tlaku, výbežok vysokého tlaku),
5.
barické útvary a vietor,
6.
Beaufortova stupnica sily vetra,
f)
vyhodnocovanie synoptických informácií
1.
synoptická mapa,
2.
základné značky na synoptických mapách,
3.
informácie zo synoptickej mapy,
4.
predpovede počasia,
5.
technické prostriedky na získavanie predpovedí počasia (napr. rádiové predpovede, systémy Navtex).
(6)
Zo zdravovedy sa vyžadujú tieto vedomosti:
a)
zásady prvej pomoci
1.
zástava srdcovej činnosti; príčiny, spôsoby nepriamej masáže srdca,
2.
zástava dýchania; príčiny, spôsoby umelého dýchania,
3.
tepnové a žilové krvácanie,
4.
vnútorné krvácanie; možné príčiny,
5.
šokové stavy; najčastejšie príčiny,
6.
podchladenie; možnosti prežitia v závislosti od časového faktora,
7.
ošetrovanie rán; druhy zdravotníckeho materiálu,
8.
zlomeniny; druhy zlomenín,
9.
úrazy chrbtice;
10.
popáleniny; klasifikácia popálenín,
11.
úrazy kĺbov; prvá pomoc a ďalšie ošetrovanie,
12.
otras mozgu; príznaky, prvá pomoc a ďalšie ošetrovanie,
13.
prvá pomoc poskytnutá topiacemu,
14.
úrazy elektrickým prúdom,
15.
otravy; možné zdroje otráv,
b)
najčastejšie druhy ochorení
1.
srdcový infarkt; príčiny, príznaky, základná starostlivosť, nutnosť lekárskeho vyšetrenia,
2.
stavy bezvedomia; príčiny, príznaky, prvá pomoc a ďalšia starostlivosť,
3.
akútne brušné príhody; príčiny, príznaky, prvá pomoc a ďalšia starostlivosť,
4.
ľadvinová a žlčníková kolika; príčiny, príznaky, prvá pomoc,
5.
ochorenia dýchacích ciest; zápal pľúc, angína - príznaky, možnosti liečenia,
6.
alergie; príčiny, prevencia, možnosti liečenia,
7.
morská choroba; príčiny, prevencia,
8.
úpal; príčiny, príznaky, prvá pomoc, ďalšia starostlivosť, prevencia,
c)
zásady hygieny
1.
osobná hygiena,
2.
potraviny a ich uloženie na rekreačnom plavidle,
3.
pitná voda a jej uskladnenie na rekreačnom plavidle,
4.
zásady správnej výživy,
5.
psychohygiena; zásady prevencie vzniku konfliktných situácií medzi členmi posádky,
d)
základné vybavenie príručnej lekárničky; druhy liekov podľa štandardu vyžadovaného v medzinárodnom signálovom kóde.
(7)
Z anglického jazyka sa vyžaduje
a)
znalosť základných jachtárskych termínov a výrazov používaných napr. v navigácii, pri stavbe lodí, v meteorológii, v styku s prístavnými orgánmi,
b)
znalosť štandardných námorných výrazov (Standard Marine Navigational Vocabulary); znalosť základných slovných spojení v komunikácii medzi plavidlami navzájom a medzi plavidlami a pobrežím,
c)
schopnosť prekladu textov plavebných príručiek a publikácií.
§ 9
Praktická skúška
(1)
Praktická skúška sa vykonáva na rekreačnom plavidle pred komisiou určenou ministerstvom, ktorá je zložená z inštruktorov na praktickú skúšku.
(2)
Inštruktor na praktickú skúšku je fyzická osoba poverená výkonom tejto funkcie najviac na päť rokov, ktorá
a)
je držiteľom odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla na stupeň A alebo najmenej na stupeň B,
b)
preukáže plavebnú prax najmenej 3 000 námorných míľ v oblasti plavby A po získaní preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby na stupeň A, alebo najmenej 5 000 námorných míľ v oblasti plavby C a v oblasti plavby B po získaní preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla na stupeň B,
c)
preukáže schopnosť výkonu funkcie inštruktora na praktickú skúšku.
(3)
Poverenie inštruktora na praktickú skúšku sa vydáva podľa spôsobu pohonu rekreačného plavidla.
(4)
Pri praktickej skúške sa preukazujú tieto zručnosti:
a)
plánovanie plavby,
b)
príprava rekreačného plavidla na plavbu,
c)
kormidlovanie a plavba určeným kurzom,
d)
manévrovanie, ak ide o plachetnicu, s použitím plachiet aj motora,
e)
práce na palube vrátane prác s lanami,
f)
používanie záchranných prostriedkov,
g)
riešenie mimoriadnych situácií, ako sú napr. „Človek cez palubu", „Požiar na palube".
§ 10
Kvalifikačný kurz
(1)
Uchádzač o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla na stupeň C musí pred teoretickou skúškou a praktickou skúškou absolvovať kvalifikačný kurz.
(2)
Vykonávaním kvalifikačného kurzu možno poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá
a)
požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b)
preukáže, že predmetom jej činnosti je vykonávanie činností súvisiacich so získaním odbornej spôsobilosti na vedenie rekreačného plavidla,
c)
predloží učebnú osnovu kvalifikačného kurzu,
d)
predloží zoznam školiteľov s uvedením ich odbornej kvalifikácie a stupňa odbornej spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel,
e)
predloží návrh odbornej literatúry na prípravu uchádzačov.
(3)
V rámci zabezpečenia výkonu dohľadu nad priebehom kvalifikačného kurzu termíny konania kvalifikačných kurzov oznámi právnická osoba alebo fyzická osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu ministerstvu každoročne do 30. novembra na prvý polrok nasledujúceho roka a každoročne do 31. mája na druhý polrok; zmenu alebo zrušenie už určeného termínu oznámi ministerstvu najneskôr 14 dní pred jeho konaním.
(4)
V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb.
(5)
Kvalifikačný kurz sa vykonáva v rozsahu najmenej 36 vyučovacích hodín.
(6)
Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá preukáže odbornú kvalifikáciu z predmetu a odbornú spôsobilosť veliteľa rekreačného plavidla najmenej na stupeň C; školiteľom z predmetu zdravoveda môže byť lekár s praxou najmenej päť rokov.
§ 11
Schvaľovanie technickej spôsobilosti rekreačného plavidla
(1)
Schvaľovaním technickej spôsobilosti rekreačného plavidla (ďalej len „technická spôsobilosť") možno poveriť inú právnickú osobu ako klasifikačnú spoločnosť, ak
a)
požiada o poverenie na schvaľovanie technickej spôsobilosti,
b)
preukáže, že predmetom jej činnosti je vykonávanie činností súvisiacich s overovaním technickej spôsobilosti,
c)
predloží predpisy na posudzovanie technickej spôsobilosti; takými predpismi sa spravidla rozumejú klasifikačné predpisy uznanej klasifikačnej spoločnosti určené pre rekreačné plavidlá,
d)
predloží poverenie alebo súhlas klasifikačnej spoločnosti na posudzovanie technickej spôsobilosti podľa pravidiel tejto klasifikačnej spoločnosti,
e)
predloží zoznam fyzických osôb poverených schvaľovaním technickej spôsobilosti s uvedením ich odbornej kvalifikácie.
(2)
Technická spôsobilosť rekreačného plavidla sa overuje
a)
pred vydaním medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla,
b)
počas stavby rekreačného plavidla, ak ide o individuálnu stavbu,
c)
ak sa vykonala prestavba rekreačného plavidla alebo jeho úprava takým spôsobom, že nezodpovedá pôvodným podmienkam vydania medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla,
d)
ak dôjde k námornej nehode rekreačného plavidla, ktorá ovplyvnila jeho spôsobilosť na plavbu.
§ 12
Oblasti plavby rekreačného plavidla
(1)
Pre rekreačné plavidlo z hľadiska jeho technickej spôsobilosti sú ustanovené tieto oblasti plavby:
a)
oblasť plavby I - plavba bez obmedzenia,
b)
oblasť plavby II - plavba s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia,
c)
oblasť plavby III - plavba s obmedzením do vzdialenosti najviac 20 námorných míľ od pobrežia,
d)
oblasť plavby IV - plavba s obmedzením do vzdialenosti najviac troch námorných míľ od pobrežia.
(2)
Oblasť plavby rekreačného plavidla sa vyznačuje do medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla.
§ 13
Vydanie medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla
(1)
K žiadosti o vydanie medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla žiadateľ prikladá
a)
protokol o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla (ďalej len „protokol o technickej spôsobilosti"), ktorý sa vydáva na základe kontroly technického stavu rekreačného plavidla vrátane kontroly jeho základného vybavenia; pre oblasť plavby IV možno protokol o technickej spôsobilosti nahradiť osvedčením rekreačného plavidla na vnútrozemskú plavbu vydaným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu,2)
b)
doklad o spôsobe nadobudnutia rekreačného plavidla, napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o kúpe prenajatej veci, faktúru alebo iný daňový doklad,
c)
osvedčenie výrobcu rekreačného plavidla o povolenej oblasti plavby; nevyžaduje sa pri individuálnej stavbe,
d)
doklad o evidovaní rekreačného plavidla vydaný orgánom štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu podľa osobitného predpisu,2) ak rekreačné plavidlo bolo takto evidované,
e)
doklad o tom, že rekreačné plavidlo nie je zapísané v registri rekreačných plavidiel v Slovenskej republike alebo v registri rekreačných plavidiel iného štátu,
f)
doklad o úhrade colného dlhu,3) ak bolo rekreačné plavidlo dovezené do Slovenskej republiky; nevyžaduje sa, ak bolo rekreačné plavidlo evidované orgánom štátnej správy podľa písmena d).
(2)
Číslo medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla sa skladá z písmen a čísel v tvare
„SK - X - XXXXX", kde
a)
písmená „SK" znamenajú registráciu rekreačného plavidla v Slovenskej republike,
b)
číslo „X" znamená kategóriu rekreačného plavidla
1.
číslo 0 znamená rekreačné plavidlo poháňané závesným motorom s výkonom 4 kW a väčším,
2.
číslo 1 znamená rekreačné plavidlo poháňané zabudovaným motorom s výkonom 4 kW a väčším,
3.
číslo 2 znamená rekreačné plavidlo poháňané plachtami so základnou plochou oplachtenia 12 m2 a väčšou bez motora alebo s pomocným závesným motorom,
4.
číslo 3 znamená rekreačné plavidlo poháňané plachtami so základnou plochou oplachtenia 12 m2 a väčšou s pomocným zabudovaným motorom,
5.
číslo 7 znamená rekreačné plavidlo, ktorého medzinárodné osvedčenie neplatí na území Slovenskej republiky a pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa musí jeho dovoz prejednať podľa colných predpisov,
c)
číslo „XXXXX" znamená registračné číslo rekreačného plavidla v námornom registri.
(3)
Vzor medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla je uvedený v prílohe č. 2.
§ 14
Vybavenie rekreačného plavidla
(1)
Rekreačné plavidlo musí mať štandardné vybavenie navigačnými svetlami a signálnymi prostriedkami podľa medzinárodných dohovorov,1) ako aj základné vybavenie ustanovené pre danú oblasť plavby; na rekreačnom plavidle môže byť okrem základného vybavenia aj odporúčané vybavenie.
(2)
Rekreačné plavidlo musí mať pre oblasť plavby I základné vybavenie v rozsahu vyžadovanom pre oblasť plavby II rozšírené o toto navigačné vybavenie:
a)
astronomická ročenka,
b)
tabuľky na výpočet astronomických pozičných línií,
c)
sextant,
d)
stopky.
(3)
Rekreačné plavidlo musí mať pre oblasť plavby II základné vybavenie v rozsahu vyžadovanom pre oblasť plavby III rozšírené o
a)
navigačné vybavenie
1.
rýchlomer (elektronický alebo mechanický),
2.
navigačné tabuľky,
3.
barometer,
4.
vonkajší teplomer,
5.
chronometer,
b)
záchranné, signálne a signalizačné vybavenie
1.
rádiostanica,
2.
malá sada vlajok medzinárodného signálového kódu; vlajky písmen C, D, F, H, M, N, O, Q, V, W,
3.
signalizačné zrkadielko,
4.
záchranné koleso alebo záchranná podkova; najmenej dva kusy štandardného typu s plávajúcim lankom, z toho jedno vybavené svetelnou bójou.
(4)
Rekreačné plavidlo musí mať pre oblasť plavby III základné vybavenie v rozsahu vyžadovanom pre oblasť plavby IV rozšírené o
a)
navigačné vybavenie
1.
zameriavací kompas a kormidlový kompas,
2.
mapy a plavebné príručky (zoznam svetiel a hmlových signálov, súpis rádiových signálov, tabuľky prílivov) podľa plavebnej oblasti rekreačného plavidla,
3.
dva navigačné trojuholníky,
4.
kružidlo,
5.
ďalekohľad 7 × 50,
6.
ručná sonda,
7.
tabuľka deviácie,
8.
rádioprijímač na príjem meteorologických správ a informácií o bezpečnosti plavby,
b)
odporúčané navigačné vybavenie
1.
rádiotelefón VHF,
2.
rádiový zameriavač s rozsahom 150 - 400 kHz,
3.
elektronický navigačný systém (napr. GPS, Loran),
4.
hĺbkomer (echosonda),
5.
radar,
6.
anemometer,
c)
záchranné, signálne a signalizačné vybavenie
1.
radarový odrážač,
2.
záchranný ostrovček s plným vybavením; ak to konštrukcia rekreačného plavidla neumožňuje, záchranný ostrovček pre oblasť plavby III možno nahradiť pevným člnom alebo nafukovacím člnom štandardného typu,
3.
záchranné vesty; na rekreačnom plavidle sa vyžaduje počet záchranných viest podľa počtu povolených osôb na rekreačnom plavidle zvýšený o jednu náhradnú vestu,
4.
záchranný krúžok s lankom primeranej dĺžky,
5.
plávajúca kotva zodpovedajúca veľkosti a typu rekreačného plavidla, ak ide o plachetnice,
6.
vodotesná signalizačná baterka s náhradnými batériami a žiarovkou,
7.
tri červené padáčikové svetlice,
8.
tri ručné červené fakle,
9.
oranžová dymovnica,
10.
píšťalka,
11.
lekárnička s vybavením na úrovni štandardnej autolekárničky s obsahom zodpovedajúcim počtu osôb prítomných na rekreačnom plavidle a predpokladanej dĺžke plavby; rekreačné plavidlo môže mať ďalšie dodatočné vybavenie lekárničky podľa odporúčania lekára,
12.
dva bezpečnostné pásy, ak ide o plachetnice,
d)
palubné vybavenie
1.
hlavná kotva schváleného typu zodpovedajúca veľkosti a typu rekreačného plavidla,
2.
náhradná kotva,
3.
tri vyväzovacie laná s dĺžkou najmenej 15 m,
4.
najmenej štyri odrazníky,
5.
vrhacie lanko primeranej dĺžky,
6.
prívesný motor alebo dve pádla,
7.
vylievačka,
8.
vlečné lano primeranej dĺžky,
e)
havarijné a protipožiarne vybavenie
1.
jeden hasiaci prístroj pre rekreačné plavidlo so zabudovaným motorom s výkonom do 50 kW; ak ide o plachetnice, vyžaduje sa hasiaci prístroj s práškovou alebo snehovou náplňou s kapacitou najmenej 2 kg hasiacej látky alebo penový hasiaci prístroj s obsahom najmenej 7 l,
2.
dva hasiace prístroje pre rekreačné plavidlo so zabudovaným motorom s výkonom od 50 kW do 100 kW; nevyžaduje sa, ak je rekreačné plavidlo vybavené automatickým hasiacim zariadením,
3.
dva hasiace prístroje pre rekreačné plavidlo so zabudovaným motorom s výkonom nad 100 kW a ďalší hasiaci prístroj na každých začatých 100 kW; nevyžaduje sa, ak je rekreačné plavidlo vybavené automatickým hasiacim zariadením,
4.
jeden dodatočný hasiaci prístroj, ak ide o rekreačné plavidlo s kajutou s celkovou dĺžkou do 12 m,
5.
dva dodatočné hasiace prístroje, ak ide o rekreačné plavidlo s kajutou s celkovou dĺžkou viac ako 12 m,
6.
vedro s objemom 10 l s lankom,
7.
sada náhradných dielcov na takeláž, ak ide o plachetnice,
8.
sada náhradných dielcov na motor,
9.
sada náradia na havarijné opravy,
10.
havarijné čerpadlo; v oblasti plavby III možno nahradiť ručnou pumpou,
11.
náhradné žiarovky do navigačných svetiel,
f)
odporúčané havarijné a protipožiarne vybavenie
1.
hasiaca nehorľavá prikrývka,
2.
sada náhradných dielcov pre havarijné čerpadlo.
(5)
Na rekreačnom plavidle sa pre oblasť plavby IV vyžaduje toto základné vybavenie:
a)
štátna vlajka Slovenskej republiky,
b)
kormidlový kompas; ak to konštrukcia rekreačného plavidla umožňuje,
c)
dve vyväzovacie laná s dĺžkou najmenej 15 m,
d)
bidlo s háčikom,
e)
záchranný kruh alebo záchranná podkova,
f)
vedro s lankom,
g)
vylievačka,
h)
dve veslá alebo pádla,
i)
vodotesná signalizačná baterka,
j)
hasiaci prístroj; ak to konštrukcia rekreačného plavidla umožňuje,
k)
ručná pumpa,
l)
záchranné vesty; na rekreačnom plavidle sa vyžaduje počet záchranných viest podľa počtu povolených osôb na ňom,
m)
kotva s kotvovou reťazou alebo kotvovým lanom primeranej dĺžky.
§ 15
Výmena preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla
(1)
Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla vydaného ministerstvom sa vymieňa na základe písomnej žiadosti, ku ktorej žiadateľ prikladá
a)
pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla,
b)
dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.
(2)
Výmenou preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla iného ako vydaného ministerstvom sa rozumie vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla podľa § 4.
(3)
Výmena preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla iného ako vydaného ministerstvom sa vykonáva po preskúšaní žiadateľa na základe písomnej žiadosti, ku ktorej žiadateľ prikladá
a)
protokol o preskúšaní nahrádzajúci protokol podľa § 4 ods. 5,
b)
pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla,
c)
dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.
(4)
Preskúšanie žiadateľa vykoná komisia určená ministerstvom.
§ 16
Výmena medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla
Medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla sa vymieňa na základe písomnej žiadosti, ku ktorej žiadateľ prikladá
a)
pôvodné medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla,
b)
platný protokol o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla.
§ 17
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2002.
Jozef Macejko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 54/2002 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 54/2002 Z. z.
1)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
2)
§ 24 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.