730/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.07.2003

730
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2002,
ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z., a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Týmto nariadením sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat určených na odchov a výkrm. Podrobnosti o minimálnych normách ochrany teliat môže ustanoviť Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára1) všeobecne záväzným právnym predpisom.2)
§ 2
Teľaťom sa rozumie mláďa hovädzieho dobytka (Bos taurus) a druhov Bizón americký (Bison bison) a Byvol vodný (Bubalus bubalus) do šiestich mesiacov veku bez ohľadu na pohlavie a plemennú príslušnosť.
§ 3
(1)
Zariadenia na chov teliat musia spĺňať všeobecné požiadavky na chov teliat uvedené v prílohe č. 2 a tieto ďalšie požiadavky:
a)
ak sú teľatá ustajňované v skupinách, musia mať k dispozícii dostatočnú voľnú podlahovú plochu, aby sa dokázali obrátiť a ľahnúť si bez toho, že by im niečo prekážalo, pričom na každé teľa so živou hmotnosťou do 150 kg musí pripadať aspoň 1,5 m2,
b)
ak sú teľatá ustajnené v individuálnych boxoch alebo priviazané v stojiskách, boxy alebo stojiská musia mať perforované steny a ich šírka nesmie byť menšia ako 90 cm s povolenou odchýlkou 10 % alebo 0,80-násobok výšky v kohútiku.
(2)
Novovybudované alebo prestavané zariadenia na chov, alebo zariadenia na chov uvedené do prevádzky po prvý raz musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
šírka každého jednotlivého koterca pre teľa musí zodpovedať najmenej výške teľaťa v kohútiku meranej v stoji a dĺžka musí zodpovedať najmenej dĺžke tela teľaťa meranej od hrota nosa po sedací hrboľ, násobenej koeficientom 1,1; koterce pre teľatá, okrem kotercov slúžiacich na izoláciu chorých zvierat, musia mať perforované steny, aby umožnili teľatám priamy vizuálny a hmatový kontakt,
b)
každé teľa chované v skupine musí mať k dispozícii voľnú plochu, ktorá musí mať najmenej 1,5 m2 na každé teľa so živou hmotnosťou do 150 kg, 1,7 m2 na každé teľa so živou hmotnosťou od 150 kg až do 220 kg a 1,8 m2 na každé teľa so živou hmotnosťou nad 220 kg,
c)
teľa staršie ako osem týždňov neustajňovať v koterci, ak veterinárny lekár neurčí inak.
(3)
Ustanovenia odseku 1 a 2 sa nevzťahujú na zariadenia na chov, ktoré majú menej ako šesť teliat, a na teľatá chované spolu s matkou v období mliečnej výživy.
§ 4
(1)
Súčasťou veterinárnych kontrol3) sú aj požiadavky na ochranu teliat; o výsledkoch týchto kontrol a ich rozsahu Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje Komisiu Európskej únie každé dva roky k poslednému pracovnému dňu v mesiaci apríl, prvý raz v roku 2004.
(2)
Kontrolu plnenia požiadaviek ochrany teliat môžu vykonávať veterinárni odborníci určení Európskou úniou v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri ochrane teliat.
§ 5
Pri dovoze z tretích krajín4) teľatá musia byť sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom krajiny pôvodu, ktorý osvedčuje, že teľatá pochádzajú z podmienok porovnateľných s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením.
§ 6
Existujúce zariadenia na chov musia splniť požiadavky uvedené v § 3 o. ds2 do 31. decembra 2006.
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 730/2002 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
1. Smernica Rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991 stanovujúca minimálne normy na ochranu teliat (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 340, 11.12.1991, s. 28)
2. Smernica Rady č. 97/2/ES z 20. januára 1997, ktorou sa mení Smernica Rady č. 91/629/EHS stanovujúca minimálne normy na ochranu teliat (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 25, 28.1.1997, s. 24)
3. Rozhodnutie Komisie č. 97/182/ES z 24. februára 1997, ktorým sa mení príloha Smernice Rady č. 91/629/EHS stanovujúcej minimálne normy na ochranu teliat (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 76, 24.2.1997, s. 30)
Smernice Rady a Rozhodnutie Komisie sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 730/2002 Z. z.
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA CHOV TELIAT
1. Materiály používané na výstavbu ustajnenia pre teľatá a najmä materiály na boxy a príslušenstvo, s ktorými môžu prísť teľatá do kontaktu, nesmú byť pre teľatá škodlivé a musia sa dať dôkladne čistiť a dezinfikovať.
2. Elektrické obvody a zariadenia musia byť inštalované tak, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom.
3. Izolácia, kúrenie a vetranie budovy musia zaručovať, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre teľatá škodlivá.
4. Všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu teliat sa musia kontrolovať aspoň raz denne; ak sa zistí porucha, musí sa okamžite odstrániť, alebo ak to nie je možné, musia sa urobiť primerané kroky na zabezpečenie zdravia a pohody teliat až do odstránenia poruchy, predovšetkým tým, že sa použijú alternatívne metódy kŕmenia a udržania vyhovujúceho prostredia.
5. V chovoch, kde sa používa systém umelého vetrania, musí byť zabezpečený vhodný záložný systém zaručujúci dostatočnú obnovu vzduchu potrebnú na zachovanie zdravia a pohody teliat v prípade poruchy systému a poplašný systém, ktorý chovateľa upozorní na poruchu; poplašný systém sa musí pravidelne testovať.
6. Teľatá nesmú byť chované v nepretržitej tme; chovateľ musí zabezpečiť vhodné prirodzené alebo umelé osvetlenie, aby sa vyhovelo potrebám teliat z hľadiska ich správania a fyziológie.
7. Ak umelé osvetlenie je jediným zdrojom svetla, musí svietiť počas prirodzeného svitu, najmenej od 9.00 do 17.00 h; okrem toho musí byť k dispozícii aj dostatočne silné osvetlenie, ktoré kedykoľvek umožní prehliadku teliat.
8. Vlastník teľaťa alebo osoba zodpovedná za teľatá musí ustajnené teľatá kontrolovať aspoň dvakrát denne, teľatá chované vonku aspoň jedenkrát denne a každému teľaťu, ktoré sa javí choré alebo poranené, musí bezodkladne zabezpečiť vhodné ošetrenie. Vlastník teľaťa alebo osoba zodpovedná za teľatá musí s veterinárnym lekárom čo najskôr konzultovať zdravotný stav každého teľaťa, ktoré nereaguje na jeho starostlivosť, a ak je to potrebné, choré alebo poranené teľatá izolovať vo vhodnom ustajnení so suchou pohodlnou podstielkou.
9. Ustajnenie pre teľatá musí byť konštruované tak, aby umožňovalo každému teľaťu bez problémov si ľahnúť, odpočívať, vstať a čistiť sa.
10. Teľatá nesmú byť priviazané, s výnimkou teliat chovaných v skupinovom ustajnení, ktoré sa môžu uväzovať na dobu nie dlhšiu ako 1 hodinu počas kŕmenia mliekom alebo mliečnymi náhradkami; ak sa používa priväzovanie, toto nesmie teľatám zapríčiniť poranenie, musí sa pravidelne kontrolovať a prispôsobovať potrebám teliat a musí byť zostrojené tak, aby umožnilo teľaťu pohybovať sa a predišlo sa riziku uškrtenia alebo poranenia teľaťa.
11. Stajne, ohrady, príslušenstvo a nástroje, ktoré sa používajú pre teľatá, sa musia riadne čistiť a dezinfikovať, aby sa zabránilo prenosu infekcie a zvyšovaniu koncentrácie choroboplodných zárodkov; výkaly, moč a neskŕmené alebo roztrúsené krmivo sa musia odstraňovať tak často, ako je to potrebné, aby sa obmedzil zápach a vyhlo sa priťahovaniu múch a hlodavcov.
12. Podlahy musia byť hladké, ale nie klzké, aby sa predchádzalo poraneniu teliat, a konštruované tak, aby nespôsobili poranenie alebo utrpenie teľatám, ktoré na nich stoja alebo ležia, musia vyhovovať veľkosti a hmotnosti teliat a tvoriť pevný, rovný a stabilný povrch; ležisko musí byť pohodlné, čisté, vhodne odvodňované a nesmie nepriaznivo pôsobiť na teľatá, pričom teľatá do dvoch týždňov veku musia mať k dispozícii vhodnú podstielku.
13. Všetky teľatá musia dostávať vhodnú výživu prispôsobenú ich veku, hmotnosti, fyziologickým potrebám a potrebám súvisiacim so správaním, podporujúcu ich dobrý zdravotný stav a pohodu; na tento účel ich krmivo musí obsahovať dostatok železa, ktorý zaručí priemernú hladinu hemoglobínu v krvi najmenej 4,5 mmol/l, a každé teľa staršie ako dva týždne bude dostávať minimálnu dennú dávku vlákniny, ktorej množstvo sa bude zvyšovať z 50 na 250 g na deň vo veku od 8 do 20 týždňov.
14. Teľatá nesmú mať nasadený náhubok.
15. Všetky teľatá musia byť kŕmené najmenej dva razy denne; ak sú teľatá ustajnené v skupine a kŕmené iným spôsobom ako do úplného nasýtenia alebo individuálnym automatickým kŕmnym systémom, každé teľa musí mať prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné teľatá v skupine.
16. Všetky teľatá staršie ako dva týždne musia mať prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody alebo musia mať možnosť uspokojiť ich potrebu príjmu tekutín pitím iných tekutín.
17. Čerstvá napájacia voda musí byť vždy k dispozícii v horúcom počasí alebo chorým teľatám.
18. Kŕmne a napájacie zariadenia musia byť navrhnuté, skonštruované, umiestnené a udržiavané tak, aby sa minimalizovalo znečistenie krmiva a vody.
19. Každé teľa musí dostať kravské mledzivo čo najskôr po narodení, najneskôr však do šiestich hodín života.
1)
§ 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.