104/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

104
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. marca 2003
o Akreditačnej komisii
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") nariaďuje:
§ 1
Spôsob výberu členov Akreditačnej komisie
(1)
Akreditačná komisia (ďalej len „komisia") je poradný orgán vlády (§ 81 ods.1 zákona).
(2)
Návrhy kandidátov na členov komisie (ďalej len „návrh na kandidáta") predkladá ministrovi školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister")
a)
verejná vysoká škola,
b)
súkromná vysoká škola,
c)
štátna vysoká škola prostredníctvom príslušného ústredného orgánu štátnej správy (§ 42 zákona),
d)
ústredné orgány štátnej správy,1)
e)
Slovenská akadémia vied2) (ďalej len „predkladatelia").
(3)
Za kandidáta na člena komisie možno navrhnúť významnú osobnosť z vysokej školy alebo zo Slovenskej akadémie vied, z inej vedeckej ustanovizne a z odbornej ustanovizne a zahraničného odborníka.
(4)
Návrh na kandidáta podľa odseku 2 obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko, tituly a hodnosti, dátum narodenia a adresu pracoviska,
b)
študijný odbor (§ 50 ods. 1 zákona) alebo odbor výskumu a vývoja,3) v ktorom pôsobí,
c)
priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov4) a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia,
d)
počet a zoznam vedeckých prác, umeleckých prác, publikovaných vysokoškolských učebníc, monografií, pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, publikovaných prác v zborníkoch z vedeckých konferencií,
e)
počet udelených patentov, autorských osvedčení, licencií a počet navrhnutých a uskutočnených projektov, technických diel alebo umeleckých diel,
f)
členstvo vo vedeckých alebo v umeleckých radách, v orgánoch Slovenskej akadémie vied a iných vedeckých a odborných ustanovizní, čestné doktoráty, pobyty na zahraničných univerzitách a v iných vedeckých a odborných ustanovizniach,
g)
počet ohlasov na vytvorené dielo v štruktúre
1.
počet citácií v karentovaných časopisoch,
2.
počet citácií v nekarentovaných časopisoch,
3.
počet iných zahraničných ohlasov na vytvorené dielo,
4.
zoznam piatich najvýznamnejších ohlasov podľa hodnotenia kandidáta,
h)
iné významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity.
(5)
Z predložených návrhov na kandidátov minister vyberie kandidátov v počte a zložení podľa § 81 ods. 2 až 4 zákona a predloží návrh na ich vymenovanie za členov komisie vláde. V návrhu uvedie aj vyjadrenie orgánov reprezentácie vysokých škôl.
§ 2
Žiadosti a podklady
(1)
Vysoká škola, nevysokoškolská inštitúcia, externá vzdelávacia inštitúcia alebo právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola (ďalej len „žiadateľ"), podáva komisii alebo príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy žiadosť, ktorá obsahuje
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
odtlačok pečiatky žiadateľa,
d)
predmet žiadosti.
(2)
Žiadateľ priloží k žiadosti podľa odseku 1 podklady, ktorými sú:
a)
ak ide o vyjadrenie podľa § 82 ods. 2 písm. a) alebo § 84 ods. 3 písm. b) zákona, údaje uvedené v prílohe č. 1,
b)
ak ide o vyjadrenie podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona, údaje uvedené v prílohe č. 2,
c)
ak ide o vyjadrenie podľa § 82 ods. 2 písm. c) alebo § 84 ods. 4 písm. c) zákona, údaje uvedené v prílohe č. 3,
d)
ak ide o vyjadrenie podľa § 82 ods. 2 písm. d) zákona, údaje uvedené v prílohe č. 4,
e)
výpis z obchodného registra5) alebo z obdobného registra podľa osobitného predpisu6) nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola,
f)
štátny súhlas podľa § 47 ods. 1 zákona, ak je žiadateľom súkromná vysoká škola.
(3)
Ak ide o komplexnú akreditáciu činností vysokej školy podľa § 84 zákona, podkladmi, ktoré vysoká škola predkladá, sú údaje podľa prílohy č. 5.
(4)
Ak ide o žiadosť právnickej osoby, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola (§ 47 zákona), podkladmi podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona sú údaje uvedené v prvom až štvrtom, šiestom a siedmom bode prílohy č. 1. V údajoch podľa tretieho, štvrtého a šiesteho bodu prílohy č. 1 sa uvedie aj časový plán ich napĺňania.
(5)
Údaje uvedené v podkladoch podľa odseku 2 písm. a) až d) a odsekov 3 a 4 žiadateľ spracuje a predkladá v súlade s kritériami podľa § 82 ods. 8 zákona.
§ 3
Postup pri výkone pôsobnosti komisie podľa § 82 ods. 2 zákona
(1)
Komisia po doručení zaeviduje žiadosť a podklady podľa § 2 a predloží ich príslušnej pracovnej skupine (§ 81 ods. 10 zákona), ak je zriadená.
(2)
Pracovná skupina posúdi najprv úplnosť žiadosti a podkladov predložených komisiou. Ak žiadosť a podklady sú neúplné, požiada komisiu, aby bezodkladne vyzvala žiadateľa na doplnenie žiadosti a podkladov v primeranej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, žiadosť sa začne posudzovať na základe pôvodných podkladov.
(3)
Pracovná skupina posudzuje žiadosť a podklady podľa zákona.
(4)
Pracovná skupina posúdi žiadosť a podklady v prípade potreby za prítomnosti žiadateľa alebo si preverí ním uvedené údaje u žiadateľa.
(5)
Predseda pracovnej skupiny oznámi štatutárnemu orgánu žiadateľa príchod pracovnej skupiny aspoň 15 dní vopred.
(6)
Pracovná skupina vypracuje a predloží komisii hodnotiacu správu alebo stanovisko, ktoré sú podkladom na postup komisie podľa odsekov 9 až 12.
(7)
Po posúdení žiadosti a podkladov v pracovnej skupine doručí predseda pracovnej skupiny rektorovi vysokej školy alebo vedúcemu nevysokoškolskej inštitúcie, alebo vedúcemu externej vzdelávacej inštitúcie hodnotiacu správu pracovnej skupiny (§ 83 ods. 6 zákona) alebo stanovisko na vyjadrenie aspoň 30 dní pred prerokúvaním v komisii.
(8)
Predseda pracovnej skupiny doručí hodnotiacu správu pracovnej skupiny (§ 83 ods. 6 zákona) alebo stanovisko spolu s písomným vyjadrením rektora vysokej školy alebo vedúceho nevysokoškolskej inštitúcie, alebo vedúceho externej vzdelávacej inštitúcie komisii.
(9)
Komisia posúdi podanú žiadosť a podklady podľa zákona na základe hodnotiacej správy alebo stanoviska pracovnej skupiny a s prihliadnutím na vyjadrenie rektora príslušnej vysokej školy alebo vedúceho nevysokoškolskej inštitúcie, alebo vedúceho externej vzdelávacej inštitúcie o hodnotiacej správe alebo o stanovisku pracovnej skupiny a po posúdení schváli príslušné vyjadrenie v lehote určenej zákonom.
(10)
Lehota na vyjadrenie komisie o žiadosti začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, keď bola komisii doručená úplná žiadosť s podkladmi. Ak komisia vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti alebo podkladov podľa § 2 ods. 2 až 4 a žiadateľ ich v určenej lehote nedoplní, lehota na vyjadrenie komisie začína plynúť dňom, keď márne uplynie lehota určená na ich doplnenie.
(11)
Komisia doručí vyjadrenie spolu s vyjadrením rektora vysokej školy alebo vedúceho nevysokoškolskej inštitúcie, alebo vedúceho externej vzdelávacej inštitúcie, ktoré je prílohou k vyjadreniu komisie, ministerstvu školstva alebo inému príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy (§ 43 až 45 zákona).
(12)
Komisia doručí vyjadrenia komisie o návrhoch na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo sídla fakulty verejnej vysokej školy aj rektorovi verejnej vysokej školy.
§ 4
Postup pri výkone pôsobnosti komisie pri komplexnej akreditácii činností vysokej školy (§ 84 zákona)
(1)
Po doručení podkladov podľa § 84 ods. 3 zákona ich komisia zaeviduje a predloží príslušnej pracovnej skupine (§ 81 ods. 10 zákona), ak je zriadená.
(2)
Pracovná skupina posúdi v súlade so zákonom predložené podklady, v prípade potreby si vyžiada ich doplnenie, preverí si v nich uvádzané skutočnosti, doplní si informácie nazretím do príslušnej dokumentácie, obhliadkou priestorov a vybavenia vysokej školy a osobným pohovorom s poverenými predstaviteľmi orgánov akademickej samosprávy vysokej školy, jej zamestnancami a študentmi.
(3)
Predseda pracovnej skupiny oznámi rektorovi vysokej školy príchod pracovnej skupiny aspoň 15 dní vopred.
(4)
Pracovná skupina predloží komisii hodnotiacu správu, ktorá obsahuje analýzu stavu na posudzovanej vysokej škole a návrh odporúčaní podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona.
(5)
Po posúdení žiadosti a podkladov v pracovnej skupine doručí predseda pracovnej skupiny rektorovi vysokej školy hodnotiacu správu a odporúčania pracovnej skupiny (§ 84 ods. 4 a 5 zákona) na vyjadrenie aspoň 30 dní pred prerokúvaním v komisii. Písomné vyjadrenie rektora vysokej školy o ich obsahu je prílohou k hodnotiacej správe a k odporúčaniam komisie (§ 84 ods. 5 zákona).
(6)
Predseda pracovnej skupiny doručí hodnotiacu správu a odporúčania pracovnej skupiny (§ 84 ods. 4 a 5 zákona) spolu s písomným vyjadrením rektora vysokej školy komisii.
(7)
Komisia posúdi podklady podľa zákona na základe hodnotiacej správy a odporúčaní pracovnej skupiny a s prihliadnutím na vyjadrenie rektora príslušnej vysokej školy o hodnotiacej správe a o odporúčaniach pracovnej skupiny a po posúdení vypracuje a schváli hodnotiacu správu a vyjadrenie komisie podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona v lehote určenej zákonom (§ 84 ods. 2 a 5 zákona).
(8)
Na zasadaní komisie pri prerokúvaní hodnotiacej správy a vyjadrenia (§ 84 ods. 4 a 5 zákona) sa zúčastňuje poverený predstaviteľ príslušnej vysokej školy, ktorý sa o hodnotiacej správe a vyjadrení môže vysloviť ústne.
(9)
Komisia doručí hodnotiacu správu a vyjadrenie spolu s vyjadrením rektora vysokej školy o obsahu hodnotiacej správy a obsahu odporúčaní pracovnej skupiny ministerstvu školstva alebo inému príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy (§ 43 až 45 zákona), ktoré poskytnú vyjadrenie komisie rektorovi vysokej školy (§ 84 ods. 5 zákona).
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Údaje podľa § 2 ods. 2 písm. a)
Podklady k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov oprávňujúci ju udeliť jeho absolventom zodpovedajúci titul [§ 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona] obsahujú
1.
údaje o študijnom programe v štruktúre podľa § 51 ods. 4 zákona; v charakteristike podľa § 51 ods. 4 písm. f) zákona sa uvádza aj štruktúra a obsah jednotiek študijného programu podľa predmetov a počet k nim priradených kreditov; v údajoch podľa § 51 ods. 4 písm. k) zákona sa uvádza aj spôsob hodnotenia štátnych skúšok, osobitne aj záverečnej práce,
2.
požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob ich výberu (§ 57 zákona),
3.
údaje o personálnom zabezpečení podľa študijného programu najmenej na štandardnú dĺžku štúdia vrátane údajov o zabezpečení pracovísk vysokej školy alebo fakulty umiestnených mimo jej sídla, na ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie (§ 83 ods. 2 zákona), obsahujú
3a.
informácie o počte a aktuálnom obsadení funkčných miest profesorov a docentov v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorí garantujú študijný program alebo sa zúčastňujú jeho garantovania (§ 75 ods. 4 a 5 zákona; ďalej len „garant“ alebo „spolugarant“),
3b.
vedecko-pedagogickú charakteristiku osôb uvedených v bode 3a., ktorá obsahuje údaje podľa § 1 ods. 4 s poukazom na medzinárodný význam vedeckej práce týchto profesorov a docentov v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch a školiteľov v doktorandských študijných programoch (súčasťou vedecko-pedagogickej charakteristiky garanta je aj charakteristika aktivít garanta súvisiacich s príslušným študijným programom),
3c.
kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov podľa § 12 ods. 1 písm. h) zákona,
3d.
informácie o rozsahu pracovného úväzku garantov a spolugarantov podľa pracovnej zmluvy,
3e.
informácie o tom, ktoré ďalšie študijné programy garanti garantujú na vlastnej vysokej škole alebo na iných vysokých školách,
3f.
štruktúru funkcií profesorov, docentov a vysokoškolských učiteľov podľa § 111 ods. 8 zákona, ktorí zabezpečujú uskutočňovanie príslušného študijného programu [uvádza sa v nej aj ich počet, ich prehľad, ich kvalifikácia, druh ich pracovnoprávneho vzťahu k vysokej škole a dĺžka obdobia, na ktoré majú uzatvorený pracovný pomer, povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré vyučujú; osobitne sa uvádza počet profesorov a docentov, ktorí uskutočňujú prednášky v povinných predmetoch a povinne voliteľných predmetoch, a počet vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov alebo umeleckých pracovníkov (§ 74 ods. 1 zákona), ktorí vedú záverečné práce],
3g.
pravidlá na tvorbu zloženia skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok,
4.
údaje o materiálnom, technickom, priestorovom a informačnom zabezpečení podľa študijného programu najmenej na štandardnú dĺžku štúdia vrátane údajov o zabezpečení pracovísk vysokej školy alebo fakulty umiestnených mimo jej sídla, na ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie (§ 83 ods. 2 zákona), obsahujú aj údaje o laboratóriách a ich vybavení, o vybavení knižnicami, študovňami, o dostupnosti internetu, základnej študijnej literatúry, učebníc, monografií, zahraničných vedeckých časopisov a o pokrytí povinných, prípadne aj povinne voliteľných predmetov dostupnou základnou študijnou literatúrou,
5.
údaje charakterizujúce úroveň študentov a absolventov študijného programu, ktoré obsahujú
5a.
podiel absolventov študijného programu z celkového počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých stupňoch študijného programu,
5b.
správy skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok o ich konaní zahŕňajúce aj hodnotenie úrovne absolventov vrátane posúdenia úrovne všetkých absolventov (od najlepších po najslabších absolventov) vzhľadom na štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom študijnom programe a údaje o vedeckých, technických alebo umeleckých výsledkoch študentov a absolventov študijných programov druhého a tretieho stupňa aj s medzinárodným uznaním,
5c.
prehľad o spôsobe uplatnenia absolventov s odhadom podielov uplatnenia v príslušných oblastiach praxe a porovnaním s navrhnutým profilom absolventa,
6.
počet študentov alebo predpokladaný počet prijímaných uchádzačov o štúdium s plánom na obdobie najmenej na štandardnú dĺžku štúdia,
7.
pri doktorandských študijných programoch okrem údajov uvedených v prvom až šiestom bode obsahujú aj
7a.
mená školiteľov a ich vedecko-pedagogickú charakteristiku podľa tretieho bodu,
7b.
pravidlá na schvaľovanie školiteľov podľa § 54 ods. 4 zákona s informáciou o schválení školiteľov a stručnú charakteristiku organizačného zabezpečenia doktorandských študijných programov, ktorá obsahuje praktické zabezpečenie ustanovení § 54 zákona,
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Údaje podľa § 2 ods. 2 písm. b)
Podklady k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu [§ 82 ods. 2 písm. b) zákona] obsahujú
3.
údaje podľa bodu 2a. prílohy č. 5,
4.
údaje o personálnom zabezpečení podľa tretieho bodu prílohy č. 1, ktoré obsahujú aj informácie o počte profesorov, docentov a vedeckých pracovníkov a ich aktuálny zoznam s priznaným kvalifikačným stupňom I a IIa1) v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorí sú garantmi alebo spolugarantmi doktorandského študijného programu v študijnom odbore,
5.
informáciu, s ktorou vysokou školou sa bude nevysokoškolská inštitúcia podieľať na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Údaje podľa § 2 ods. 2 písm. c)
Podklady k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov [§ 82 ods. 2 písm. c) a § 84 ods. 4 písm. c) zákona] v študijnom odbore obsahujú
1.
údaje o vedeckom (umeleckom) profile vysokej školy a fakulty (§ 83 ods. 4 zákona) v danom študijnom odbore, a to aj z hľadiska medzinárodného významu dosiahnutých výsledkov, ktoré obsahujú aj
1a.
údaje o najvýznamnejších vedeckých (umeleckých) prácach, technických dielach, patentoch, ktoré sa na vysokej škole (fakulte) za ostatných šesť rokov vytvorili, a údaje o národnom a medzinárodnom ohlase (krátkodobom, dlhodobom) na tieto výsledky,
1b.
zoznam piatich najvýznamnejších prác každého profesora a docenta za celé obdobie jeho činnosti a citácie na tieto práce dokumentované v medzinárodných databázach alebo iná forma preukázania, že ide o významné dielo,
2.
údaje o garantovi a spolugarantovi habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a ich vedecko-pedagogickú charakteristiku, ktorá obsahuje
2a.
údaje podľa § 1 ods. 4 v nadväznosti na prvý bod s poukazom na medzinárodný význam vedeckej práce týchto garantov a spolugarantov v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, v doktorandských študijných programoch v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore (súčasťou vedecko-pedagogickej charakteristiky garanta je aj charakteristika aktivít garanta súvisiacich s príslušným študijným programom),
2b.
informácie o rozsahu pracovného úväzku garantov a spolugarantov podľa pracovnej zmluvy vrátane druhu ich pracovnoprávneho vzťahu k vysokej škole a dĺžky obdobia, na ktorú majú uzatvorený pracovný pomer,
2c.
informácie o tom, ktoré študijné programy a ktoré habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov garanti a spolugaranti garantujú na vlastnej vysokej škole alebo na iných vysokých školách,
3.
zoznam docentov a profesorov vymenovaných od ostatného posudzovania spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov,
4.
kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov [§ 12 ods.1 písm. e) a § 30 ods. 1 písm. e) zákona],
5.
zoznam akreditovaných študijných programov v danom študijnom odbore a v príbuzných študijných odboroch (§ 83 ods. 4 a 5 zákona),
6.
zoznam členov vedeckej (umeleckej) rady vysokej školy a vedeckej (umeleckej) rady fakulty (§ 11 a 29 zákona).
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Údaje podľa § 2 ods. 2 písm. d)
Podklady k žiadosti o vyjadrenie o návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy alebo fakulty štátnej vysokej školy [§ 82 ods. 2 písm. d) zákona] obsahujú
1.
názov, sídlo a začlenenie (§ 2 ods. 13 zákona) vysokej školy alebo názov a sídlo fakulty pri návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty; navrhované sídlo pri návrhu na zmenu sídla vysokej školy alebo fakulty; odôvodnenie návrhu,
2.
dlhodobý zámer vysokej školy (§ 2 ods. 10 zákona) alebo jeho návrh alebo dlhodobý zámer fakulty [§ 27 ods. 1 písm. f) zákona], alebo jeho návrh pri návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, ktorý obsahuje aj údaje o oblastiach výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, a časový plán napĺňania dlhodobého zámeru alebo jeho návrhu,
3.
údaje o plnení dlhodobého zámeru s najvýznamnejšími výsledkami aj v oblastiach výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v prípade návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla vysokej školy alebo fakulty,
4.
údaje uvedené v prílohe č. 1 za dotknuté študijné programy v prípade návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie vysokej školy alebo fakulty, prípadne aj informácie o zámere a časovom pláne napĺňania údajov uvedených v treťom, štvrtom a šiestom bode prílohy č. 1; v prípade návrhu na zriadenie sa neuvádzajú údaje uvedené v bodoch 5a. a 5b. prílohy č. 1,
5.
návrh vnútorných predpisov vysokej školy [§ 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona] pri návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie vysokej školy,
6.
informáciu o prechode práv, pohľadávok a záväzkov vysokej školy navrhovanej na zrušenie a informáciu o tom, ktorá iná vysoká škola alebo fakulta vysokej školy umožní dokončiť vysokoškolské vzdelanie študentom zrušenej vysokej školy alebo zrušenej fakulty v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore pri návrhu na zrušenie vysokej školy alebo fakulty,
7.
údaje uvedené v treťom a štvrtom bode prílohy č. 1 a údaje o prípadných ďalších zmenách, ak nastali pri zmene sídla vysokej školy, vypracované podľa údajov uvedených v prvom, druhom, piatom, šiestom a siedmom bode prílohy č. 1 pri návrhu na zmenu sídla vysokej školy.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Údaje podľa § 2 ods. 3
Podklady ku komplexnej akreditácii činností vysokej školy (§ 84 zákona) obsahujú
1.
podklady podľa § 84 ods. 3 písm. a) až c) zákona, ktoré obsahujú aj dlhodobý zámer vysokej školy, hodnotenie jeho plnenia za príslušné hodnotené obdobie, a podklady v rozsahu údajov podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) (prílohy č. 1, 2 a 3),
2.
podklady podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona, ktoré obsahujú aj
2a.
zoznam najvýznamnejších výsledkov riešenia projektov vedy, techniky alebo umenia s finančnou podporou orgánov Európskej únie, domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb a zo štátneho rozpočtu v hodnotenom období; vyhodnotenie celkovej úspešnosti získavania finančnej podpory na takéto projekty,
2b.
zoznam najvýznamnejších výsledkov riešenia projektov výskumu a vývoja v rámci spolupráce s organizáciami a pracoviskami výskumu a vývoja a zoznam realizovaných nových technických riešení, vedeckých alebo technických diel, alebo technologických postupov výroby v hodnotenom období,
2c.
vyhodnotenie úspešnosti doktorandského štúdia podľa jednotlivých študijných odborov za hodnotené obdobie,
2d.
informáciu o výsledku periodického hodnotenia výskumu a vývoja1) spolu s kópiou podkladov na toto hodnotenie, ktorému bola podrobená vysoká škola v hodnotenom období, vrátane kópie osvedčenia o vykonaní periodického hodnotenia spôsobilosti vysokej školy vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ak ho vysokej škole vydal minister podľa osobitného predpisu2); tieto ustanovenia sa na umelecké vysoké školy vzťahujú primerane,
2e.
zoznam akreditovaných výskumných a vývojových laboratórií3) vysokej školy vykonávajúcich výskum, vývoj, skúšanie, kalibrácie a nerutinné merania a skúšky,
2f.
zoznam akreditovaných certifikačných orgánov4) vysokej školy certifikujúcich manažérstvo a systém kvality právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja,
3.
podklady na vyjadrenie o návrhu na začlenenie vysokej školy ako univerzitnej vysokej školy alebo neuniverzitnej vysokej školy [§ 82 ods. 2 písm. f) a § 84 ods. 4 písm. e) zákona], ktoré obsahujú aj zoznam akreditovaných študijných programov a všetkých priznaných práv [§ 2 ods. 5 a § 83 ods. 1 a 3 zákona] vrátane štatistických údajov o zložení študentov a učiteľov vysokej školy,
4.
podklady na vyjadrenie o návrhu na začlenenie univerzitnej vysokej školy ako výskumnej univerzity [§ 82 ods. 2 písm. f) a § 84 ods. 4 písm. e) zákona], ktoré obsahujú aj výsledky hodnotení úrovne verejnej vysokej školy podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona za ostatné dva roky hodnoteného obdobia, a zoznam riadnych profesorov verejnej vysokej školy s uvedením údajov o ich zaradení ako garantov študijných programov 2. stupňa alebo študijných programov spájajúcich 1. a 2. stupeň, alebo študijných programov 3. stupňa.
1d.
doklady podľa § 49a ods. 2 písm. d) zákona, ktoré obsahujú údaje a doklady o štúdiu primerane podľa prílohy č. 1 tretieho bodu, štvrtého bodu až bodu 4c, piateho bodu až bodu 6c, štatút, študijný poriadok a zásady výberového konania pracoviska zahraničnej vysokej školy,
2.
primerane prílohy podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona uvedené v časti A druhom bode až bode 2d tejto prílohy.
1)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
3)
§ 3 ods. 1 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.
4)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
1)
§ 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.
1)
§ 17 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.
2)