123/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.04.2003

123
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
Týmto opatrením sa zrušujú:
1.
opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1-31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov v znení opatrenia č. 65/502/1994 (oznámenie č. 335/1994 Z. z.),
2.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov (oznámenie č. 289/1993 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/506/1994 (oznámenie č. 336/1994 Z. z.), opatrenie č. 3358/1997-sekr. (oznámenie č. 291/1997 Z. z.) a opatrenie č. 3098/1998-KM (oznámenie č. 359/1998 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 10. apríla 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.