13/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

13
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie) bolo 3. októbra 2001 v Ženeve prijaté nové znenie Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 81/1970 Zb.) v znení neskorších zmien (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb., vyhláška ministra zahraničných vecí č. 79/1985 Zb.).
Nové znenie Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu nadobudlo platnosť 1. apríla 2002 a tým istým dňom nadobudlo platnosť aj pre Slovenskú republiku.
VYKONÁVACÍ PREDPISk Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
1.
kapitola: Všeobecné ustanovenia
Pravidlo 1: Použité skratky
Pravidlo 2: Počítanie lehôt
Pravidlo 3: Pracovné jazyky
Pravidlo 4: Príslušný orgán
2.
kapitola: Medzinárodná prihláška
Pravidlo 5: Náležisti medzinárodnej prihlášky
Pravidlo 6: Nevyhovujúce prihlášky
3.
kapitola: Medzinárodný zápis
Pravidlo 7: Zápis označenia pôvodu do medzinárodného registra
Pravidlo 8: Dátum medzinárodného zápisu
4.
kapitola: Vyhlásenie o odmietnutí ochrany
Pravidlo 10: Nevyhovujúce vyhlásenie o odmietnutí
Pravidlo 11: Vzatie späť vyhlásenia o odmietnutí
5.
kapitola: Ďalšie záznamy, ktoré sa týkajú medzinárodného zápisu
Pravidlo 12: Lehoty pre tretie osoby
Pravidlo 13: Zmeny
Pravidlo 14: Vzdanie sa ochrany
Pravidlo 15: Výmaz medzinárodného zápisu
Pravidlo 16: Neplatnosť
Pravidlo 17: Opravy v medzinárodnom registri
6.
kapitola: Ostatné ustanovenia a poplatky
Pravidlo 18: Zverejnenie
Pravidlo 19: Výpisy z medzinárodného registra a ďalšie informácie poskytované Medzinárodným úradom
Pravidlo 21: Dátum odoslania jednotlivých druhov oznámení
Pravidlo 22: Spôsoby oznamovania Medzinárodným úradom
Pravidlo 23: Poplatky
Pravidlo 24: Platnosť
1. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 1
Použité skratky
Na účely výkladu tohto vykonávacieho predpisu výraz
i)
„Dohoda“ znamená Lisabonskú dohodu o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu z 31. októbra 1958, ktorá bola revidovaná 14. júla 1967 v Štokholme a pozmenená 28. septembra 1979,
ii)
„označenie pôvodu“ znamená označenie pôvodu podľa definície v článku 2 ods. 1 Dohody,
iii)
„medzinárodný zápis“ znamená medzinárodný zápis označenia pôvodu podľa Dohody,
iv)
„medzinárodná prihláška“ znamená žiadosť o medzinárodný zápis,
v)
„medzinárodný register“ znamená úradný súbor záznamov o medzinárodných zápisoch vedený Medzinárodným úradom, ktoré sú vykonané podľa Dohody alebo tohto vykonávacieho predpisu a uchovávané na nosičoch dát akéhokoľvek druhu,
vi)
„zmluvná krajina“ znamená členskú krajinu Dohody,
vii)
„krajina pôvodu“ znamená zmluvnú krajinu podľa definície v článku 2 ods. 2 Dohody,
viii)
„Medzinárodný úrad“ znamená Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva,
ix)
„úradný formulár“ znamená formulár predpísaný Medzinárodným úradom,
x)
„príslušný orgán“ znamená orgán uvedený v pravidle 4 ods. 1 písm. a), b) alebo c) tohto vykonávacieho predpisu,
xi)
„majiteľ práva na užívanie označenia pôvodu“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu podľa článku 5 ods. 1 Dohody,
xii)
„vyhlásenie o odmietnutí“ znamená vyhlásenie podľa článku 5 ods. 3 Dohody,
xiii)
„vestník“ znamená periodikum podľa článku 5 ods. 2 Dohody na nosičoch dát akéhokoľvek druhu použitých na jeho zverejnenie.
Pravidlo 2
Počítanie lehôt
1)
(Lehoty vyjadrené v rokoch)
Lehota vyjadrená v rokoch uplynie v príslušnom nasledujúcom roku v mesiaci s rovnakým názvom v deň s rovnakým číslom ako má mesiac a deň udalosti, od ktorej začína lehota plynúť, okrem prípadu, keď udalosť nastala 29. februára a v príslušnom nasledujúcom roku má február 28 dní a lehota uplynie 28. februára.
2)
(Lehoty vyjadrené v mesiacoch)
Lehota vyjadrená v mesiacoch uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci v deň s rovnakým číslom ako má deň udalosti, od ktorej začína lehota plynúť; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň s rovnakým číslom, lehota uplynie v posledný deň tohto mesiaca.
3)
(Uplynutie lehoty v deň, ktorý nie je pracovným dňom Medzinárodného úradu alebo príslušného orgánu)
Ak lehota uplynie v deň, ktorý nie je pracovným dňom Medzinárodného úradu alebo príslušného orgánu, dňom uplynutia lehoty je prvý nasledujúci pracovný deň bez ohľadu na odseky 1 a 2.
Pravidlo 3
Pracovné jazyky
1)
(Medzinárodná prihláška)
Medzinárodná prihláška musí byť napísaná v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku.
2)
(Komunikácia po podaní medzinárodnej prihlášky)
3)
(Zápisy do medzinárodného registra a zverejnenia)
4)
(Prepis a preklady označenia pôvodu)
Ak príslušný orgán doloží prepis označenia pôvodu podľa pravidla 5 ods. 2 písm. c) alebo preklad, alebo viac prekladov označenia pôvodu podľa pravidla 5 ods. 3 (ii), Medzinárodný úrad nekontroluje ich správnosť.
Pravidlo 4
Príslušný orgán
1)
(Oznámenie Medzinárodnému úradu)
Každá zmluvná krajina oznámi Medzinárodnému úradu názov a sídlo, ako aj akúkoľvek zmenu názvu alebo sídla
a)
svojho príslušného orgánu, ktorý je poverený
i)
podávať medzinárodnú prihlášku podľa pravidla 5, odstraňovať nedostatky medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 6 ods. 1, žiadať o zápis zmeny medzinárodného zápisu do medzinárodného registra podľa pravidla 13 ods. 2, oznamovať Medzinárodnému úradu vzdanie sa ochrany v jednej zmluvnej krajine alebo vo viacerých zmluvných krajinách podľa pravidla 14 ods. 1, žiadať Medzinárodný úrad o výmaz medzinárodného zápisu podľa pravidla 15 ods. 1, žiadať opravu medzinárodného registra podľa pravidla 17 ods. 1 a komunikovať s Medzinárodným úradom podľa pravidla 19 ods. 2 písm. b) ohľadom dokumentov uvedených v pravidle 5 ods. 3 (v) a
ii)
prijímať oznámenia Medzinárodného úradu uvedené v pravidle 9 ods. 3, pravidle 10 ods. 1 a 2, pravidle 11 ods. 3, pravidle 12 ods. 2 a pravidle 16 ods. 2,
b)
svojho príslušného orgánu, ktorý je poverený
i)
oznámiť vyhlásenie o odmietnutí, oznámiť vzatie späť vyhlásenia o odmietnutí podľa pravidla 11, oznámiť neplatnosť podľa pravidla 16 ods. 1, žiadať o opravu medzinárodného registra podľa pravidla 17 ods. 1 a vyhlásiť v súlade s pravidlom 17 ods. 3, že nemôže zabezpečiť ochranu opraveného medzinárodného zápisu, a
ii)
prijímať oznámenia Medzinárodného úradu uvedené v pravidle 7 ods. 1, pravidle 13 ods. 3, pravidle 14 ods. 2, pravidle 15 ods. 2 a pravidle 17 ods. 2, a
c)
svojho príslušného orgánu, ktorý je poverený oznámiť Medzinárodnému úradu, že sa tretím osobám podľa článku 5 ods. 6 Dohody poskytla lehota, ktorá nemôže prekročiť dva roky.
2)
(Jediný orgán alebo viaceré orgány)
Oznámenie podľa odseku 1 môže určovať jediný orgán alebo niekoľko rôznych orgánov. Ale iba jediný orgán môže byť určený vzhľadom na každé ustanovenie podľa písmen a) až c).
2. KAPITOLA
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA
Pravidlo 5
Náležitosti medzinárodnej prihlášky
1)
(Podanie)
Medzinárodnú prihlášku podáva na Medzinárodný úrad príslušný orgán krajiny pôvodu na úradnom formulári určenom na tento účel a prihlášku musí tento orgán podpísať.
2)
(Povinný obsah medzinárodnej prihlášky)
a)
V medzinárodnej prihláške sa uvedie
i)
krajina pôvodu,
ii)
majiteľ alebo majitelia práva na užívanie označenia pôvodu pomenovaní spoločným názvom alebo ak je spoločné pomenovanie nemožné, vymenovaní jednotlivo,
iii)
označenie pôvodu, ktoré sa má zapísať v úradnom jazyku krajiny pôvodu, alebo ak má krajina pôvodu viac ako jeden úradný jazyk, v jednom z týchto úradných jazykov alebo vo viacerých z týchto úradných jazykov,
iv)
tovar, pre ktorý sa označenie prihlasuje,
v)
oblasť výroby tovaru,
vi)
názov a dátum platnosti právnych predpisov alebo administratívnych nariadení, súdnych rozhodnutí alebo dátum a číslo zápisu, na ktorých základe je označenie pôvodu chránené v krajine pôvodu.
b)
Ak sú názvy majiteľa alebo majiteľov práva na užívanie označenia pôvodu alebo oblasti výroby tovaru uvedené v inom písme ako je latinské písmo, tieto názvy musia byť prepísané do latinského písma; pri prepise sa použije hláskoslovie jazyka medzinárodnej prihlášky.
c)
Ak je znenie označenia pôvodu uvedené v inom písme, ako je latinské písmo, musí byť označenie pôvodu uvedené podľa písmena a) (iii) doplnené prepisom do latinského písma; pri prepise sa použije hláskoslovie jazyka medzinárodnej prihlášky.
d)
Medzinárodnú prihlášku musí nasledovať zápisný poplatok, ktorého výška je stanovená v pravidle 23.
3)
(Nepovinný obsah medzinárodnej prihlášky)
V medzinárodnej prihláške možno uviesť
i)
adresy majiteľov práva na užívanie označenia pôvodu,
ii)
jeden preklad alebo viac prekladov označenia pôvodu v toľkých jazykoch, v koľkých si to príslušný orgán krajiny pôvodu praje,
iii)
výrok o skutočnosti, že pre niektoré prvky označenia pôvodu sa nepožaduje ochrana,
iv)
vyhlásenie o vzdaní sa ochrany v jednej zmluvnej krajine alebo vo viacerých zmluvných krajinách jednotlivo vymenovaných,
v)
kópiu nariadení, rozhodnutí alebo zápisu v pôvodnom jazyku uvedených podľa odseku 2 písm. a) (vi).
Pravidlo 6
Nevyhovujúce prihlášky
1)
(Prieskum prihlášky a odstránenie nedostatkov)
a)
Ak Medzinárodný úrad zistí, že medzinárodná prihláška nespĺňa, s výhradou odseku 2, podmienky stanovené v pravidle 3 ods. 1 alebo v pravidle 5 ods. 1 a 2, odloží zápis a vyzve príslušný orgán, aby odstránil zistené nedostatky v lehote troch mesiacov odo dňa, ktorým je táto výzva datovaná.
b)
Ak príslušný orgán neodstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov od dátumu výzvy podľa písmena a), Medzinárodný úrad pošle tomuto orgánu k výzve upomienku. Poslanie takejto upomienky nemá žiadny vplyv na trojmesačnú lehotu podľa písmena a).
c)
Ak odstránenie nedostatkov nie je doručené Medzinárodnému úradu v lehote troch mesiacov uvedenej podľa písmena a), Medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku zamietne a informuje o tom príslušný orgán krajiny pôvodu.
d)
Ak je podľa písmena c) medzinárodná prihláška zamietnutá, Medzinárodný úrad vráti poplatky zaplatené za túto prihlášku znížené o čiastku zodpovedajúcu polovici zápisného poplatku stanoveného v pravidle 23.
2)
(Medzinárodná prihláška, ktorá sa za medzinárodnú prihlášku nepovažuje)
Ak medzinárodná prihláška nie je podaná na Medzinárodný úrad prostredníctvom príslušného orgánu krajiny pôvodu, Medzinárodný úrad ju nepovažuje za medzinárodnú prihlášku a vráti ju odosielateľovi.
3. KAPITOLA
MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS
Pravidlo 7
Zápis označenia pôvodu do medzinárodného registra
1)
(Zápis, osvedčenie a oznámenie)
Ak Medzinárodný úrad zistí, že medzinárodná prihláška spĺňa podmienky stanovené v pravidle 3 ods. 1 a v pravidle 5, zapíše označenie pôvodu do medzinárodného registra, pošle osvedčenie o medzinárodnom zápise orgánu, ktorý o zápis žiadal, a oznámi medzinárodný zápis príslušným orgánom tých zmluvných krajín, ktorým nebolo oznámené vzdanie sa ochrany.
2)
(Obsah zápisu)
V medzinárodnom zápise sú uvedené
(i)
všetky údaje uvedené v medzinárodnej prihláške,
(ii)
jazyk, v ktorom Medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku prijal,
(iii)
číslo medzinárodného zápisu,
(iv)
dátum medzinárodného zápisu.
Pravidlo 8
Dátum medzinárodného zápisu
1)
(Nedostatky, ktoré ovplyvňujú dátum medzinárodného zápisu)
Ak medzinárodná prihláška neobsahuje všetky tieto údaje
(i)
krajina pôvodu,
(ii)
majiteľ alebo majitelia práva na užívanie označenia pôvodu,
(iii)
označenie pôvodu, ktoré má byť zapísané,
(iv)
tovar, pre ktorý sa označenie prihlasuje; dátumom medzinárodného zápisu je dátum dňa, v ktorom Medzinárodný úrad prijal posledný z chýbajúcich údajov.
2)
(Dátum medzinárodného zápisu vo všetkých ostatných prípadoch)
Vo všetkých ostatných prípadoch je dátumom medzinárodného zápisu dátum dňa, v ktorom prijal Medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku.
3)
(Dátum účinnosti medzinárodného zápisu)
a)
Označenie pôvodu, ktoré je predmetom medzinárodného zápisu, je chránené od dátumu medzinárodného zápisu v každej zmluvnej krajine, ktorá neurobila vyhlásenie súlade s článkom 5 ods. 3 Dohody o tom, že nemôže zabezpečiť ochranu označenia pôvodu, alebo ak zmluvná krajina urobila takéto vyhlásenie podľa písmena b) tohto pravidla, od dátumu uvedeného v tomto vyhlásení.
b)
Zmluvná krajina môže vo vyhlásení oznámiť generálnemu riaditeľovi, že v súlade so svojimi právnymi predpismi je označenie pôvodu, ktoré je predmetom medzinárodného zápisu, chránené od dátumu dňa uvedeného v tomto vyhlásení, ale tento dátum nesmie byť neskorší ako dátum skončenia ročnej lehoty uvedenej v článku 5 ods. 3 Dohody.
4. KAPITOLA
VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ OCHRANY
Pravidlo 9
Vyhlásenie o odmietnutí
1)
(Oznámenie Medzinárodnému úradu)
Vyhlásenie o odmietnutí oznamuje Medzinárodnému úradu príslušný orgán zmluvnej krajiny, pre ktorú je odmietnutie vystavené, a ktoré musí tento orgán podpísať.
2)
(Obsah vyhlásenia o odmietnutí)
Vyhlásenie o odmietnutí sa vystavuje pre medzinárodné zápisy jednotlivo a uvádza alebo obsahuje
i)
číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť medzinárodného zápisu, ako je znenie označenia pôvodu,
ii)
dôvody odmietnutia ochrany,
iii)
ak je odmietnutie ochrany založené na existencii skoršieho práva, základné údaje o tomto dotknutom skoršom práve, a to ak ide o národnú, regionálnu alebo medzinárodnú prihlášku, alebo zápis ochrannej známky, najmä dátum a číslo prihlášky, prípadne dátum priority, dátum a číslo zápisu (ak je k dispozícii), meno a adresu majiteľa, vyobrazenie ochrannej známky spolu s príslušným zoznamom tovarov a služieb uvedeným v prihláške ochrannej známky alebo v osvedčení o zápise ochrannej známky s tým, že tento zoznam možno predložiť v jazyku prihlášky alebo osvedčenia o zápise dotknutej ochrannej známky,
iv)
niektoré prvky označenia pôvodu, ak sa odmietnutie vzťahuje iba na tieto prvky,
v)
právne alebo administratívne prostriedky, ktoré možno uplatniť proti odmietnutiu spolu s príslušnými odvolacími lehotami.
3)
(Zápis do medzinárodného registra a oznámenie príslušnému orgánu krajiny pôvodu)
Ak sa nepoužije pravidlo 10 ods. 1, Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé odmietnutie spolu s dátumom dňa, ku ktorému bolo vyhlásenie o odmietnutí poslané Medzinárodnému úradu, a kópiu tohto vyhlásenia dá na vedomie príslušnému orgánu krajiny pôvodu.
Pravidlo 10
Nevyhovujúce vyhlásenie o odmietnutí
1)
(Vyhlásenie o odmietnutí, ktoré sa za vyhlásenie o odmietnutí nepovažuje)
a)
Za vyhlásenie o odmietnutí Medzinárodný úrad nepovažuje také vyhlásenie o odmietnutí,
i)
v ktorom nie je uvedené číslo dotknutého medzinárodného zápisu okrem prípadu, ak sú vo vyhlásení dané iné údaje umožňujúce jednoznačne určiť tento zápis,
ii)
v ktorom nie sú uvedené žiadne dôvody odmietnutia,
iii)
ktoré je poslané Medzinárodnému úradu po uplynutí lehoty jedného roka stanovenej v článku 5 ods. 3 Dohody,
iv)
ktoré príslušný orgán neoznámil Medzinárodnému úradu.
b)
Ak sa použije ustanovenie písmena a), Medzinárodný úrad pošle, okrem prípadu, že nie je možné jednoznačne určiť dotknutý medzinárodný zápis, kópiu vyhlásenia o odmietnutí príslušnému orgánu krajiny pôvodu a informuje orgán, ktorý vyhlásenie o odmietnutí vydal, že toto vyhlásenie Medzinárodný úrad nepovažuje za vyhlásenie o odmietnutí, nebolo zapísané do medzinárodného registra a uvedie dôvody.
2)
(Nevyhovujúce vyhlásenie)
Ak má vyhlásenie o odmietnutí také nedostatky, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, Medzinárodný úrad napriek tomu toto vyhlásenie zapíše do medzinárodného registra a kópiu vyhlásenia o odmietnutí pošle príslušnému orgánu krajiny pôvodu. Na požiadanie tohto orgánu Medzinárodný úrad vyzve orgán, ktorý vyhlásenie o odmietnutí vydal, aby bez meškania odstránil nedostatky vyhlásenia.
Pravidlo 11
Vzatie späť vyhlásenia o odmietnutí
1)
(Oznámenie Medzinárodnému úradu)
Orgán, ktorý vyhlásenie o odmietnutí vydal, môže každé takéto vyhlásenie kedykoľvek čiastočne alebo úplne vziať späť. Vzatie späť vyhlásenia o odmietnutí, ktoré musí príslušný orgán podpísať, oznamuje Medzinárodnému úradu príslušný orgán.
2)
(Obsah oznámenia)
V oznámení o vzatí späť vyhlásenia o odmietnutí sa uvedie
(i)
číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť medzinárodného zápisu, ako je znenie označenia pôvodu,
ii)
dátum dňa, ku ktorému bolo vyhlásenie o odmietnutí vzaté späť.
3)
(Zápis do medzinárodného registra a oznámenie príslušnému orgánu krajiny pôvodu)
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé vzatie späť podľa odseku 1 a kópiu oznámenia o vzatí späť pošle príslušnému orgánu krajiny pôvodu.
5. KAPITOLA
ĎALŠIE ZÁZNAMY, KTORÉ SA TÝKAJÚ MEDZINÁRODNÉHO ZÁPISU
Pravidlo 12
Lehoty pre tretie osoby
1)
(Oznámenie Medzinárodnému úradu)
Ak príslušný orgán zmluvnej krajiny oznámi Medzinárodnému úradu, že tretím osobám v tejto krajine je poskytnutá lehota na ukončenie používania označenia pôvodu v súlade s článkom 5 ods. 6 Dohody, musí tento orgán takéto oznámenie podpísať a uvedie sa v ňom
i)
číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť medzinárodného zápisu, ako je znenie označenia pôvodu,
ii)
totožnosť dotknutých tretích strán,
iii)
lehota poskytnutá tretím osobám,
iv)
dátum dňa, od ktorého začína lehota plynúť, pričom tento dátum nemôže byť neskorší ako dátum uplynutia trojmesačnej lehoty stanovenej v článku 5 ods. 6 Dohody.
2)
(Zápis do medzinárodného registra a oznámenie príslušnému orgánu krajiny pôvodu)
Za podmienky, že oznámenie podľa odseku 1 pošle príslušný orgán Medzinárodnému úradu v lehote troch mesiacov od uplynutia jednoročnej lehoty stanovenej v článku 5 ods. 3 Dohody, Medzinárodný úrad toto oznámenie zapíše do medzinárodného registra s údajmi v ňom uvedenými a kópiu tohto oznámenia pošle príslušnému orgánu krajiny pôvodu.
Pravidlo 13
Zmeny
1)
(Prípustné zmeny)
Príslušný orgán krajiny pôvodu môže požiadať Medzinárodný úrad, aby do medzinárodného registra zapísal
i)
zmenu majiteľa práva na užívanie označenia pôvodu,
ii)
zmenu mena alebo adresy majiteľa alebo majiteľov práva na užívanie označenia pôvodu,
iii)
zmenu ohraničenia oblasti výroby tovaru, pre ktorý označenie pôvodu platí,
iv)
zmeny, ktoré sa týkajú právnych predpisov alebo administratívnych opatrení, súdnych rozhodnutí alebo zápisov uvedených v pravidle 5 ods. 2 písm. a) (iv),
v)
zmeny, ktoré sa týkajú krajiny pôvodu a nemajú vplyv na oblasť výroby tovaru, pre ktorý je označenie pôvodu platné.
2)
(Konanie)
Žiadosť o zápis zmeny uvedenej v odseku 1 podáva na Medzinárodný úrad príslušný orgán, žiadosť musí tento orgán podpísať a doplniť poplatkom, ktorého výška je stanovená v pravidle 23.
3)
(Zápis do medzinárodného registra a jeho oznámenie príslušným orgánom)
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra zmenu požadovanú podľa odsekov 1 a 2 a oznam o nej pošle príslušnému orgánu ostatných zmluvných krajín.
Pravidlo 14
Vzdanie sa ochrany
1)
(Oznámenie Medzinárodnému úradu)
Príslušný orgán krajiny pôvodu môže Medzinárodnému úradu kedykoľvek oznámiť, že sa vzdáva ochrany v jednej alebo viacerých zmluvných krajinách, ktoré jednotlivo vymenuje. V oznámení o vzdaní sa ochrany sa uvedie číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť medzinárodného zápisu, ako je znenie označenia pôvodu, a musí ho podpísať príslušný orgán.
2)
(Zápis do medzinárodného registra a jeho oznámenie príslušným orgánom)
Medzinárodný úrad zapíše vzdanie sa ochrany podľa odseku 1 do medzinárodného registra a oznam o vzdaní sa pošle príslušným orgánom tých zmluvných krajín, pre ktoré je vzdanie sa ochrany účinné.
Pravidlo 15
Výmaz medzinárodného zápisu
1)
(Žiadosť o výmaz)
Príslušný orgán krajiny pôvodu môže kedykoľvek požiadať Medzinárodný úrad o výmaz medzinárodného zápisu, o ktorý žiadal. V žiadosti o výmaz sa uvedie číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť medzinárodného zápisu, ako je znenie označenia pôvodu, a musí ju podpísať príslušný orgán krajiny pôvodu.
2)
(Zápis do medzinárodného registra a jeho oznámenie príslušným orgánom)
Medzinárodný úrad zapíše výmaz do medzinárodného registra spolu s údajmi uvedenými v žiadosti a oznam o výmaze pošle príslušnému orgánu ostatných zmluvných krajín.
Pravidlo 16
Neplatnosť
1)
(Oznámenie neplatnosti Medzinárodnému úradu)
Ak je účinnosť medzinárodného zápisu v zmluvnej krajine vyhlásená za neplatnú a neplatnosť už nemôže byť predmetom žiadneho opravného prostriedku, príslušný orgán zmluvnej krajiny musí neplatnosť oznámiť Medzinárodnému úradu. Oznámenie uvádza alebo obsahuje
i)
číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť medzinárodného zápisu, ako je znenie označenia pôvodu,
ii)
orgán, ktorý neplatnosť vyhlásil,
iii)
dátum vyhlásenia neplatnosti,
iv)
niektoré prvky označenia pôvodu, ak sa neplatnosť vzťahuje iba na tieto prvky,
v)
kópiu rozhodnutia, ktorým bola účinnosť medzinárodného zápisu vyhlásená za neplatnú.
2)
(Zápis do medzinárodného registra a oznámenie príslušnému orgánu krajiny pôvodu)
Medzinárodný úrad zapíše neplatnosť do medzinárodného registra spolu s údajmi uvedenými v odseku 1 (i) až (iv), ktoré sú uvedené v oznámení o neplatnosti, a kópiu tohto oznámenia dá na vedomie príslušnému orgánu krajiny pôvodu.
Pravidlo 17
Opravy v medzinárodnom registri
1)
(Postup)
Ak Medzinárodný úrad z moci úradnej alebo na žiadosť príslušného orgánu krajiny pôvodu zistí, že v medzinárodnom registri je chyba týkajúca sa medzinárodného zápisu, urobí v registri primerané zmeny.
2)
(Oznámenie o opravách príslušným orgánom)
Medzinárodný úrad dá tento úkon na vedomie príslušnému orgánu každej zmluvnej krajiny.
3)
(Uplatnenie pravidiel 9 až 11)
Ak sa oprava chyby týka znenia označenia pôvodu alebo výrobku, pre ktorý je označenie pôvodu platné, príslušný orgán zmluvnej krajiny má právo vyhlásiť, že nemôže zabezpečiť ochranu takto opraveného medzinárodného zápisu. Príslušný orgán musí vyhlásenie poslať Medzinárodnému úradu v lehote jedného roka od dátumu oznámenia Medzinárodného úradu o oprave. Pre pravidlá 9 až 11 sa použije mutatis mutandis.
6. KAPITOLA
OSTATNÉ USTANOVENIA A POPLATKY
Pravidlo 18
Zverejnenie
Medzinárodný úrad zverejňuje všetky záznamy urobené v medzinárodnom registri vo vestníku.
Pravidlo 19
Výpisy z medzinárodného registra a ďalšie informácie poskytované Medzinárodným úradom
1)
(Informácie o obsahu medzinárodného registra)
Výpisy z medzinárodného registra alebo akékoľvek informácie o obsahu medzinárodného registra poskytuje Medzinárodný úrad každej osobe, ktorá o ne požiada, po zaplatení poplatku, ktorého výška je stanovená v pravidle 23.
2)
(Poskytovanie nariadení, rozhodnutí alebo zápisu, v ktorých zmysle je označenie pôvodu chránené)
a)
Ktorákoľvek osoba môže požiadať Medzinárodný úrad o kópiu nariadení, rozhodnutí alebo zápisu uvedeného v pravidle 5 ods. 2 písm. a) (vi) v pôvodnom jazyku po zaplatení poplatku, ktorého výška je stanovená v pravidle 23.
b)
Ak boli tieto dokumenty Medzinárodnému úradu už poskytnuté, Medzinárodný úrad bez meškania pošle ich kópie osobe, ktorá o ne požiadala.
c)
Ak tieto dokumenty neboli Medzinárodnému úradu poskytnuté, Medzinárodný úrad požiada o ich kópiu príslušný orgán krajiny pôvodu a po prijatí ich pošle osobe, ktorá o ne požiadala.
Pravidlo 20
Podpis
Ak sa podľa tohto vykonávacieho predpisu vyžaduje podpis orgánu, môže byť vytlačený alebo nahradený pripojením presnej kópie podpisu alebo úradnou pečiatkou.
Pravidlo 21
Dátum odoslania jednotlivých druhov oznámení
Ak sa vyhlásenia podľa pravidiel 9 ods. 1 a 17 ods. 3 alebo oznámenie podľa pravidla 12 ods. 1 posielajú prostredníctvom poštovej služby, dátum odoslania sa určí podľa poštovej pečiatky. Ak je poštová pečiatka nečitateľná alebo ak chýba, Medzinárodný úrad zaobchádza s predmetnou zásielkou tak, ako keby bola odoslaná 20 dní pred dátumom dňa jej prijatia na Medzinárodnom úrade. Ak sa vyššie uvedené vyhlásenia alebo oznámenia posielajú prostredníctvom doručovacej služby, dátum odoslania sa určí podľa informácií poskytnutých touto doručovacou službou na základe podrobností, ktoré si doručovacia služba o zásielke zaznamenala.
Pravidlo 22
Spôsoby oznamovania Medzinárodného úradu
1)
(Oznámenie o medzinárodnom zápise)
Oznámenie o medzinárodnom zápise podľa pravidla 7 ods. 1 posiela Medzinárodný úrad príslušnému orgánu každej zmluvnej krajiny ako doporučenú zásielku s potvrdením o prijatí alebo akýmkoľvek iným spôsobom umožňujúcim Medzinárodnému úradu určiť dátum prijatia oznámenia.
2)
(Iné oznámenia)
Akékoľvek iné oznámenie Medzinárodného úradu uvedené v tomto vykonávacom predpise posiela Medzinárodný úrad príslušným orgánom ako doporučenú zásielku alebo akýmkoľvek iným spôsobom umožňujúcim Medzinárodnému úradu zistiť, že oznámenie bolo prijaté.
Pravidlo 23
Poplatky
Medzinárodný úrad vyberá tieto poplatky splatné vo švajčiarskych frankoch:
Suma
(švajčiarske franky)
i) Poplatok za zápis označenia pôvodu 500
ii) Poplatok za záznam zmeny v zápise 200
iii) Poplatok za výpis z medzinárodného registra 90
iv) Poplatok za potvrdenie alebo akúkoľvek inú informáciu o obsahu medzinárodného registra písomnou formou 80
Pravidlo 24
Platnosť
Tento vykonávací predpis nadobudol platnosť 1. apríla 2002 a počnúc týmto dňom nahrádza predošlý vykonávací predpis.