168/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 9. decembra 2001 na základe článku 10.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.