168/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 9. decembra 2001 na základe článku 10.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.