182/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 1980 bol v Haagu prijatý Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 19. septembra 2002.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 119 z 12. decembra 2002 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 14. februára 2003. Ratifikačná listina bola uložená na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva, depozitára dohovoru, 11. marca 2003.
Dohovor nadobudol platnosť 1. mája 1988 na základe článku 34 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 34 ods. 2.
Slovenská republika urobila pri ratifikácii nasledujúce vyhlásenie:
„Slovenská republika podľa článku 28 ods.1 dohovoru vylučuje uplatnenie článku 1 na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi niektorého zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali v minulosti obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, ak medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc, nie je zaručená vzájomnosť.“
Slovenská republika súčasne urobila k článku 29 toto vyhlásenie:
„Slovenská republika určuje ako ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru na prijímanie žiadostí o právnu pomoc Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Slovenská republika určuje ako odosielajúci orgán podľa článku 4 dohovoru Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Slovenská republika určuje ako odosielajúci orgán podľa článku 16
a)
Justičnú pokladnicu pri Krajskom súde v Bratislave pre žiadosti o výkon rozhodnutí o trovách konania, ak oprávneným na trovy je štát,
b)
v ostatných prípadoch Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“
Prílohou tohto oznámenia je Zoznam zmluvných strán dohovoru ku dňu nadobudnutia jeho platnosti a prehľad ich výhrad a vyhlásení.
K oznámeniu č. 182/2003 Z. z.
DOHOVOR O UĽAHČENÍ PRÍSTUPU K JUSTIČNÝM ORGÁNOM V CUDZINE
(uzavretý 25. októbra 1980)
Zmluvné štáty tohto dohovoru,
vedené želaním uľahčiť prístup k justičným orgánom v cudzine,
rozhodli sa na ten účel uzavrieť dohovor
a dohodli sa takto:
I. KAPITOLA
PRÁVNA POMOC POSKYTOVANÁ ÚČASTNÍKOM KONANIA
Článok 1
Štátni občania zmluvného štátu a osoby s obvyklým pobytom na území ktoréhokoľvek zmluvného štátu majú nárok na právnu pomoc v súdnom konaní v občianskych a obchodných veciach v každom inom zmluvnom štáte za rovnakých podmienok, ako keby boli štátnymi občanmi tohto štátu a mali obvyklý pobyt na jeho území.
Osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, ale ktoré mali v minulosti obvyklý pobyt na území zmluvného štátu, v ktorom sa má začať alebo sa už začalo súdne konanie, majú tiež nárok na právnu pomoc podľa odseku 1, ak predmet konania má priamu súvislosť s ich minulým obvyklým pobytom v tomto štáte.
V štátoch, v ktorých sa právna pomoc poskytuje aj v správnych, sociálnych a fiskálnych veciach, ustanovenia tohto článku sa uplatnia aj v prípadoch prejednávaných súdmi alebo tribunálmi príslušnými v takýchto veciach.
Článok 2
Článok 1 sa použije aj na právne poradenstvo, ak je žiadateľ prítomný na území štátu, kde sa o poradenstvo žiada.
Článok 3
Každý zmluvný štát určí ústredný orgán na prijímanie žiadostí o právnu pomoc podaných podľa tohto dohovoru a na prijímanie opatrení v súvislosti s nimi.
Federálne štáty a štáty, ktoré majú viac právnych systémov, môžu určiť viac ústredných orgánov. Ak ústredný orgán, ktorému bola doručená žiadosť o právnu pomoc, nie je príslušný sa ňou zaoberať, postúpi žiadosť príslušnému ústrednému orgánu tohto istého zmluvného štátu.
Článok 4
Každý zmluvný štát určí jeden alebo viac orgánov na odosielanie žiadostí o právnu pomoc príslušnému ústrednému orgánu dožiadaného štátu.
Žiadosti o právnu pomoc sa zasielajú bez sprostredkovania iného orgánu, a to s použitím vzoru pripojeného k tomuto dohovoru.
Tento článok nebráni zaslaniu žiadosti diplomatickou cestou.
Článok 5
Ak žiadateľ o právnu pomoc nie je prítomný na území dožiadaného štátu, môže svoju žiadosť podať odosielajúcemu orgánu zmluvného štátu, na ktorého území má svoj obvyklý pobyt, pričom mu nič nebráni využiť iné prostriedky na podanie svojej žiadosti príslušnému orgánu dožiadaného štátu.
Žiadosť sa podáva na tlačive podľa vzoru pripojeného k dohovoru. Pripoja sa k nej všetky potrebné doklady, pričom dožiadaný štát má podľa okolností právo žiadať ďalšie informácie alebo doklady.
Zmluvný štát môže vyhlásiť, že jeho prijímajúci ústredný orgán prijme žiadosti zaslané aj inou cestou alebo spôsobom.
Článok 6
Odosielajúci orgán poskytne žiadateľovi súčinnosť v tom, že zabezpečí, aby k žiadosti boli pripojené všetky informácie a doklady, o ktorých vie, že sú potrebné na posúdenie žiadosti. Odosielajúci orgán zabezpečí, aby boli splnené všetky formálne náležitosti.
Ak sa odosielajúci orgán domnieva, že žiadosť je zjavne neopodstatnená, môže odmietnuť jej odoslanie.
Ak je to potrebné, odosielajúci orgán poskytne žiadateľovi súčinnosť pri zabezpečení bezplatného prekladu dokladov.
Odosielajúci orgán odpovedá na žiadosti prijímajúceho ústredného orgánu dožiadaného štátu o ďalšie informácie.
Článok 7
Žiadosť, prílohy a odpovede na žiadosti o ďalšie informácie sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov dožiadaného štátu, alebo sa opatria prekladom do jedného z týchto jazykov.
Ak zabezpečenie prekladu do jazyka dožiadaného štátu je v dožadujúcom štáte spojené s ťažkosťami, dožiadaný štát prijme doklady vyhotovené v angličtine alebo vo francúzštine, alebo opatrené prekladom do jedného z týchto jazykov.
Písomnosti pochádzajúce od prijímajúceho ústredného orgánu môžu byť vyhotovené v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov dožiadaného štátu, v angličtine alebo vo francúzštine. Ak však žiadosť bola zaslaná odosielajúcim orgánom v angličtine alebo vo francúzštine, alebo opatrená prekladom do jedného z týchto jazykov, písomnosti pochádzajúce od prijímajúceho ústredného orgánu sa vyhotovia tiež v jednom z týchto jazykov.
Náklady na preklad, ktoré vzniknú z použitia predchádzajúcich odsekov, znáša dožadujúci štát, ale preklady vyhotovené v dožiadanom štáte nezakladajú právo žiadať dožadujúci štát o ich náhradu.
Článok 8
Prijímajúci ústredný orgán rozhodne o žiadosti alebo zabezpečí, aby o nej rozhodol príslušný orgán dožiadaného štátu.
Prijímajúci ústredný orgán zašle žiadosti o ďalšie informácie odosielajúcemu orgánu a informuje ho o prípadných ťažkostiach súvisiacich s konaním o žiadosti, ako aj o prijatom rozhodnutí.
Článok 9
Ak žiadateľ o právnu pomoc nebýva na území zmluvného štátu, svoju žiadosť môže podať prostredníctvom konzulárnych orgánov, pričom mu nič nebráni využiť iné prostriedky na podanie svojej žiadosti príslušnému orgánu dožiadaného štátu.
Zmluvný štát môže vyhlásiť, že jeho prijímajúci ústredný orgán prijme žiadosti predložené aj inou cestou alebo spôsobom.
Článok 10
Všetky písomnosti zasielané podľa tejto kapitoly sú oslobodené od vyššieho overenia alebo inej podobnej formálnej náležitosti.
Článok 11
Zaslanie, prijatie alebo rozhodnutie o žiadosti o právnu pomoc podľa tejto kapitoly je bezplatné.
Článok 12
O žiadostiach o právnu pomoc sa koná bezodkladne.
Článok 13
Ak bola osobe poskytnutá právna pomoc podľa článku 1, doručovanie písomností do iného zmluvného štátu v konaní týkajúcom sa tejto osoby je bezplatné bez ohľadu na spôsob doručovania. To isté platí aj na vykonávanie dôkazov a správy o sociálnych pomeroch s výnimkou náhrad odmien znalcov a tlmočníkov.
Ak bola osobe poskytnutá právna pomoc podľa článku 1 na účely konania v zmluvnom štáte a v tomto konaní bolo vydané rozhodnutie, táto osoba má bez ďalšieho zisťovania jej osobných pomerov nárok na právnu pomoc v každom inom zmluvnom štáte, v ktorom žiada o uznanie alebo výkon tohto rozhodnutia.
II. KAPITOLA
ZABEZPEČENIE TROV KONANIA (CAUTIO JUDICATUM SOLVI) A VÝKON ROZHODNUTÍ O TROVÁCH
Článok 14
Osobám (vrátane právnických osôb) s obvyklým pobytom na území zmluvného štátu, ktoré sú navrhovateľmi alebo účastníkmi v konaní na súdoch alebo v tribunáloch iného zmluvného štátu, nemožno uložiť zloženie záruky, zálohy alebo preddavku len preto, že sú cudzincami alebo že nemajú bydlisko alebo pobyt v štáte, v ktorom sa začalo konanie.
Rovnaké pravidlo sa uplatní aj na akékoľvek platby požadované od navrhovateľov alebo účastníkov ako záruka na súdne poplatky.
Článok 15
Rozhodnutie o povinnosti uhradiť trovy konania vydané v jednom zmluvnom štáte proti osobe, ktorá bola oslobodená od povinnosti zložiť záruku, zálohu, preddavok alebo platiť poplatok podľa článku 14 alebo podľa právneho poriadku štátu, v ktorom sa začalo konanie, sa na návrh osoby oprávnenej z tohto rozhodnutia bezplatne vykoná v každom inom zmluvnom štáte.
Článok 16
Každý zmluvný štát určí jeden alebo viac orgánov na odosielanie žiadostí príslušnému ústrednému orgánu dožiadaného štátu o výkon rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje článok 15.
Každý zmluvný štát určí ústredný orgán na prijímanie takých žiadostí a na prijímanie opatrení vedúcich k vydaniu konečného rozhodnutia o takých žiadostiach.
Federálne štáty a štáty, ktoré majú viac právnych systémov, môžu určiť viac ústredných orgánov. Ak ústredný orgán, ktorému bola doručená žiadosť, nie je príslušný sa ňou zaoberať, postúpi žiadosť príslušnému ústrednému orgánu toho istého zmluvného štátu.
Žiadosti podľa tohto článku sa zasielajú bez sprostredkovania iného orgánu, pričom nič nebráni zaslaniu žiadosti diplomatickou cestou.
Nič v tomto článku nebráni, aby osoba oprávnená z rozhodnutia zaslala žiadosť priamo, ak len dožiadaný štát neurobil vyhlásenie, že neprijme žiadosti zaslané týmto spôsobom.
Článok 17
K žiadosti podľa článku 15 sa pripojí:
a)
originál alebo odpis relevantnej časti rozhodnutia, v ktorej sú uvedené mená a postavenie účastníkov, a originál alebo odpis výroku o trovách konania,
b)
písomný dôkaz o tom, že proti rozhodnutiu už nemožno podať riadny opravný prostriedok v štáte pôvodu a že je rozhodnutie v tomto štáte vykonateľné,
c)
overený preklad vyššie uvedených dokladov do jazyka dožiadaného štátu, ak nie sú v tomto jazyku vyhotovené.
O žiadosti sa rozhodne bez výsluchu účastníkov a príslušný orgán dožiadaného štátu sa obmedzí len na zistenie, či boli predložené požadované doklady. Ak to žiadateľ navrhne, tento orgán určí výšku nákladov za osvedčenia, preklady a overenia, ktoré sa zahrnú do vymáhaných trov konania. Vyššie overenie alebo iná podobná formálna náležitosť sa nesmie vyžadovať.
Proti rozhodnutiu príslušného orgánu možno podať len opravný prostriedok, ktorý pripúšťa právny poriadok dožiadaného štátu.
III. KAPITOLA
VÝPISY Z REGISTROV A ODPISY ROZHODNUTÍ
Článok 18
Štátni občania zmluvného štátu a osoby s obvyklým pobytom na území zmluvného štátu môžu získať v inom zmluvnom štáte za rovnakých podmienok ako občania tohto štátu kópie alebo výpisy záznamov z verejných registrov a kópie alebo odpisy rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach a v prípade potreby si ich nechať overiť.
IV. KAPITOLA
OBMEDZENIE OSOBNEJ SLOBODY A SLOBODNÝ POHYB
Článok 19
Obmedzenie osobnej slobody ako prostriedok výkonu rozhodnutia alebo ako predbežné opatrenie sa v občianskych a obchodných veciach nepoužije proti občanom zmluvného štátu alebo osobám, ktoré majú obvyklý pobyt v zmluvnom štáte, ak také obmedzenie nemožno použiť proti občanovi štátu, v ktorom by k obmedzeniu osobnej slobody malo dôjsť. Štátny občan zmluvného štátu alebo osoba s obvyklým pobytom na území zmluvného štátu sa môže s cieľom zrušiť obmedzenie svojej osobnej slobody dovolávať takých istých skutočností, aj ak tieto skutočnosti nastali v cudzine, ako štátny občan s obvyklým pobytom v tomto štáte a s rovnakým právnym účinkom.
Článok 20
Štátny občan zmluvného štátu alebo osoba s obvyklým pobytom na území zmluvného štátu, ktorá bola osobne predvolaná súdom alebo tribunálom v inom zmluvnom štáte alebo účastníkom konania na základe povolenia súdu, aby vypovedala ako svedok alebo znalec v konaní na území tohto štátu, nesmie byť trestne stíhaná, zadržaná alebo inak obmedzená v osobnej slobode na území tohto štátu v súvislosti s akýmkoľvek činom alebo odsúdením, ktoré sa udiali pred jej vstupom na územie tohto štátu.
Imunita podľa predchádzajúceho odseku začína sedem dní pred dňom určeným na výsluch svedka alebo znalca a skončí, keď svedok alebo znalec po uplynutí siedmich dní odo dňa, keď ho justičný orgán informoval, že jeho prítomnosť už nie je potrebná, mal možnosť odísť, ale napriek tomu zostal na území tohto štátu, alebo ak sa po odchode na jeho územie dobrovoľne vrátil.
V. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 21
Bez vplyvu na ustanovenie článku 22 žiadne ustanovenie tohto dohovoru nemožno vykladať tak, že vo veciach upravených týmto dohovorom obmedzuje práva priznané osobe podľa právneho poriadku zmluvného štátu alebo iným dohovorom, ktorého zmluvnou stranou tento štát je alebo sa ňou stane.
Článok 22
Tento dohovor nahradí medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru ustanovenia článkov 17 až 24 Dohovoru o civilnom konaní podpísaného v Haagu 17. júla 1905 alebo články 17 až 26 Dohovoru o civilnom konaní podpísaného v Haagu 1. marca 1954 vo vzťahu medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami jedného alebo oboch uvedených dohovorov, a to aj v prípade uplatnenia výhrady podľa článku 28 ods. 2 písm. c) tohto dohovoru.
Článok 23
Dodatkové dohody medzi zmluvnými stranami dohovorov z roku 1905 a 1954 sa považujú za použiteľné aj vo vzťahu k tomuto dohovoru, keď sú s ním zlučiteľné, a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok 24
Zmluvný štát môže vyhlásením určiť pre písomnosti zasielané jeho ústrednému orgánu alebo ich preklady iný jazyk alebo jazyky, než ktoré sú uvedené v článkoch 7 a 17.
Článok 25
Zmluvný štát, ktorý má viac úradných jazykov, so zreteľom na svoj vnútroštátny právny poriadok nemôže prijať na celom svojom území písomnosti podľa článkov 7 a 17 v jednom z jazykov v nich uvedených, určí vyhlásením jazyk, v ktorom majú byť písomnosti alebo ich preklady vyhotovené, aby boli prijaté v určenom celku jeho územia.
Článok 26
Ak má zmluvný štát dva územné celky alebo viac územných celkov, v ktorých sa vo veciach upravených týmto dohovorom uplatňujú rôzne systémy práva, môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vyhlásiť, že dohovor sa uplatní vo všetkých jeho územných celkoch alebo len v jednom, alebo v niekoľkých z nich, a môže také svoje vyhlásenie kedykoľvek zmeniť novým vyhlásením.
Každé také vyhlásenie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva a musia sa v ňom výslovne uviesť územné celky, v ktorých sa dohovor bude uplatňovať.
Článok 27
Ak má zmluvný štát systém štátnej moci, v ktorom je výkonná, súdna a zákonodarná moc rozdelená medzi ústredné a iné orgány tohto štátu, podpis alebo ratifikácia, prijatie alebo schválenie tohto dohovoru, alebo prístup k nemu týmto štátom, alebo ním urobené vyhlásenie podľa článku 26 nemá žiaden vplyv na vnútroštátnu deľbu moci v tomto štáte.
Článok 28
Každý zmluvný štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vylúčiť, aby sa článok 1 uplatnil na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi zmluvného štátu, ale majú svoj obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu než štátu, ktorý uplatnil výhradu, alebo v minulosti mali svoj obvyklý pobyt na území štátu, ktorý uplatnil výhradu, ak nie je zaručená vzájomnosť pri zaobchádzaní s takými osobami medzi štátom, ktorý uplatnil výhradu, a štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc.
Každý zmluvný štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vylúčiť:
a)
použitie angličtiny, francúzštiny alebo oboch jazykov podľa článku 7 ods. 2,
b)
uplatnenie článku 13 ods. 2,
c)
uplatnenie II. kapitoly,
d)
uplatnenie článku 20.
Ak štát urobil výhradu:
e)
podľa odseku 2 písm. a) tohto článku a vylúčil použitie angličtiny aj francúzštiny, každý iný výhradou dotknutý štát môže uplatniť rovnaké pravidlo voči štátu, ktorý výhradu uplatnil,
f)
podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, každý iný štát môže odmietnuť uplatnenie článku 13 ods. 2 na osoby, ktoré sú občanmi štátu, ktorý uplatnil výhradu, alebo ktorí majú na jeho území svoj obvyklý pobyt,
g)
podľa odseku 2 písm. c) tohto článku, každý iný štát môže odmietnuť uplatnenie II. kapitoly na osoby, ktoré sú občanmi štátu, ktorý uplatnil výhradu, alebo ktorí majú na jeho území svoj obvyklý pobyt.
Iné výhrady nie sú prípustné.
Každý zmluvný štát môže kedykoľvek odvolať výhradu, ktorú uplatnil. Také odvolanie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva. Výhrada stráca platnosť prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od oznámenia.
Článok 29
Každý zmluvný štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, alebo kedykoľvek neskôr oznámiť Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva určenie orgánov podľa článkov 3, 4 a 16.
Rovnakým spôsobom informuje ministerstvo:
a)
o vyhláseniach podľa článkov 5, 9, 16, 24, 25, 26 a 33,
b)
o odvolaní alebo o zmenách určených orgánov alebo vyhlásení uvedených vyššie,
c)
o odvolaní ktorejkoľvek výhrady.
Článok 30
Vzory tlačív pripojené k dohovoru možno zmeniť rozhodnutím Zvláštnej komisie zvolanej generálnym tajomníkom Haagskej konferencie, na zasadnutie ktorej sa pozvú všetky zmluvné strany a všetky členské štáty. Návrh na zmenu tlačív sa pripojí k programu zasadnutia.
Zmeny prijaté väčšinou zmluvných štátov prítomných a hlasujúcich vo Zvláštnej komisii nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné štáty prvým dňom siedmeho kalendárneho mesiaca odo dňa, keď ich generálny tajomník doručil všetkým zmluvným štátom.
V období podľa odseku 2 môže každý zmluvný štát písomným oznámením zaslaným Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva uplatniť výhradu voči zmene. Zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu, až dovtedy, kým výhradu neodvolá, sa nepovažuje za zmluvný štát dohovoru, pokiaľ ide o túto zmenu.
VI. KAPITOLA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 31
Dohovor je otvorený na podpis štátom, ktoré boli členmi Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v čase jej štrnásteho zasadnutia, a nečlenským štátom, ktoré boli prizvané na jeho prípravu.
Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu a ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí, alebo o schválení sa uložia na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva.
Článok 32
Každý iný štát môže k dohovoru pristúpiť.
Listina o prístupe bude uložená na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva.
Prístup nadobudne platnosť iba vo vzťahu medzi pristupujúcim štátom a zmluvnými štátmi, ktoré neuplatnia námietku proti jeho prístupu počas dvanástich mesiacov od doručenia oznámenia podľa článku 36 ods. 2. Takúto námietku môže uplatniť členský štát, ktorý dohovor ratifikuje, prijme alebo schváli následne po prístupe. Takáto námietka sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva.
Článok 33
Každý štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo pri prístupe vyhlásiť, že dohovor sa uplatní na všetky územia, za ktorých medzinárodné vzťahy je zodpovedný, alebo na jedno také územie, alebo na niekoľko z nich. Takéto vyhlásenie nadobudne platnosť súčasne s nadobudnutím platnosti dohovoru pre tento štát.
Toto vyhlásenie, ako aj akékoľvek neskoršie rozšírenie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva.
Článok 34
Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia tretej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe podľa článkov 31 a 32.
Potom dohovor nadobudne platnosť
(1)
pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi neskôr, prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe,
(2)
pre každé územie alebo územný celok, na ktoré bol dohovor rozšírený podľa článku 26 alebo 33, prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od oznámenia podľa týchto článkov.
Článok 35
Dohovor zostane v platnosti päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti podľa článku 34 ods. 1 aj pre štáty, ktoré ho ratifikovali, prijali alebo schválili, alebo k nemu pristúpili neskôr.
Ak nebude dohovor vypovedaný, predĺži sa jeho platnosť automaticky každých päť rokov.
Výpoveď sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Môže sa obmedziť na určité územia alebo územné celky, na ktoré sa dohovor uplatňuje.
Výpoveď bude platná iba vo vzťahu k štátu, ktorý ju uplatnil. Dohovor zostane v platnosti pre ostatné zmluvné štáty.
Článok 36
Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva oznámi členským štátom konferencie a štátom, ktoré k dohovoru pristúpili podľa článku 32,
(1)
podpisy a ratifikácie, prijatia a schválenia podľa článku 31,
(2)
prístupy a námietky proti prístupom podľa článku 32,
(3)
dátum nadobudnutia platnosti dohovoru podľa článku 34,
(4)
vyhlásenia podľa článkov 26 a 33,
(5)
výhrady a ich odvolania podľa článkov 28 a 30,
(6)
informácie zaslané podľa článku 29,
(7)
výpovede podľa článku 35.
Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v Haagu 25. októbra 1980 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve vlády Holandského kráľovstva a ktorého overený odpis sa odovzdá diplomatickou cestou každému členskému štátu Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v čase jej štrnásteho zasadnutia a každému inému štátu, ktorý sa zúčastnil na príprave tohto dohovoru na tomto zasadnutí.
PRÍLOHA K DOHOVORU
TLAČIVO PRIPOJENÉ K DOHOVORU
PRÍLOHA K ŽIADOSTI O PRÁVNU POMOC
PRÍLOHA
ZOZNAM ZMLUVNÝCH STRÁN DOHOVORU K 1. JÚNU 2003 A PREHĽAD ICH VÝHRAD A VYHLÁSENÍ
Aktualizovaný zoznam zmluvných strán dohovoru a textov ich výhrad a vyhlásení možno získať na internetovej stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného na adrese http://www.hcch.net/e/status/stat29e.html (po anglicky) alebo http://www.hcch.net/f/status/stat29f.html (po francúzsky).
Bielorusko
a)
Dohovor pre Bielorusko nadobudol platnosť 1. marca 1998.
b)
Bielorusko určilo ako ústredný orgán podľa článkov 3, 4 a 16 dohovoru:
Ministerstvo spravodlivosti Bieloruskej republiky
Ul. Kollektornaya, 10
220084 Minsk.
Bosna a Hercegovina
a)
Dohovor pre Bosnu a Hercegovinu nadobudol platnosť 1. októbra 1988.
b)
Bosna a Hercegovina určili ako ústredný orgán podľa článkov 3, 4 a 16 dohovoru:
Ministerstvo spravodlivosti a správy Republiky Bosny a Hercegoviny.
Bulharsko
a)
Dohovor pre Bulharsko nadobudol platnosť 1. februára 2000.
b)
Bulharsko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:
Bulharská republika vylučuje použitie anglického a francúzskeho jazyka v prípadoch článku 7 ods. 2.
Bulharská republika určuje Ministerstvo spravodlivosti a európskej právnej integrácie ako ústredný orgán na prijímanie a odosielanie žiadostí o právnu pomoc podľa článku 29.
Cyprus
a)
Dohovor pre Cyperskú republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2000.
b)
Cyperská republika uplatnila tieto výhrady a urobila tieto vyhlásenia:
1.
Cyperská republika si vyhradzuje právo vylúčiť použitie článku 13 ods. 2 v rozsahu týkajúcom sa poskytnutia právnej pomoci bez skúmania osobných pomerov osoby žiadajúcej o uznanie alebo výkon rozsudku.
2.
Cyperská republika si vyhradzuje právo vylúčiť použitie II. kapitoly v rozsahu týkajúcom sa nevyžadovania záruky na trovy konania od osôb, ktoré majú obvyklý pobyt v zmluvnom štáte a ktoré sú žalobcami alebo účastníkmi konania v inom zmluvnom štáte.
3.
Cyperská republika vyhlasuje, že príslušným orgánom určeným podľa dohovoru je:
Ministry of Justice and Public Order
125, Athalassa Avenue
Nicosia
Tel.: +357.22.805911/28
Fax: +357.22.518356
E-mail: mkoletta@mjpo.gov.cy
4.
Cyperská republika vyhlasuje, že písomnosti určené jej ústrednému orgánu možno zasielať v gréčtine alebo v preklade do gréčtiny (článok 24).
Česká republika
a)
Dohovor pre Českú republiku nadobudol platnosť 1. júla 2001.
b)
Česká republika určila ako ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru:
Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky
Vyšehradská 16
Praha 2.
Estónsko
a)
Dohovor pre Estónsko nadobudol platnosť 1. mája 1996.
b)
Estónsko urobilo vyhlásenie k článku 16 dohovoru, že neprijme žiadosti podané priamo.
Fínsko
a)
Dohovor pre Fínsko nadobudol platnosť 1. septembra 1988.
b)
Fínsko určilo ako ústredný orgán podľa článkov 3, 4 a 16 dohovoru:
Ministerstvo spravodlivosti.
Francúzsko
a)
Dohovor pre Francúzsko nadobudol platnosť 1. mája 1988.
b)
Podľa čl. 3, 4 a 16 určila Francúzska republika ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti („Ministčre de la Justice")

Odbor civilných vecí a pečate („Direction des Affaires Civiles et du Sceau")

Úsek medzinárodnej právnej pomoci civilnej a obchodnej [„Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)"]
13, Place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

tel.: + 33 (1) 44 77 64 52

fax: + 33 (1) 44 77 61 22

e-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Kontaktné osoby:
– Pani Béatrice BIONDI

Magistrat – Chef du bureau

(dorozumievací jazyk: francúzština, španielčina a angličtina)

tel.: +33 (1) 44 77 66 34
– Pán Pierre CHAPON

Attaché d’administration centrale

(dorozumievací jazyk: francúzština a angličtina)

tel.: +33 (1) 44 77 69 64
Holandsko
a)
Dohovor pre Holandsko nadobudol platnosť 1. júna 1992.
b)
Holandsko uplatnilo túto výhradu a urobilo tieto vyhlásenia:
„Článok 13 ods. 2 sa neuplatní na územie Holandského kráľovstva v Európe.
Listiny zaslané ústrednému orgánu Holandského kráľovstva v Európe môžu byť okrem jazykov uvedených v článkoch 7 a 17 dohovoru aj v nemčine alebo preložené do nemčiny.
Holandská vláda určila ako ústredný orgán podľa článku 3 a článku 16 ods. 2 dohovoru úrad právnej pomoci justičnej oblasti Súdneho dvora v Haagu (het bureau van consultatie in het arrondissement 's-Gravenhage).
Holandská vláda určila ako orgán podľa článku 4 a článku 16 ods. 1 dohovoru úrad právnej pomoci justičnej oblasti každého súdu (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen).“.
Chorvátsko
a)
Dohovor pre Chorvátsko nadobudol platnosť 1. októbra 1988.
b)
Chorvátsko určilo ako ústredný orgán podľa článkov 3 a 4 dohovoru:
Ministerstvo spravodlivosti a správy Chorvátskej republiky.
Litva
a)
Dohovor pre Litvu nadobudol platnosť 1. novembra 2000.
b)
Litva urobila toto vyhlásenie a uplatnila túto výhradu:
„Litovská republika určuje podľa článkov 3, 4 a 16 dohovoru Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky ako ústredný orgán na prijímanie žiadostí predložených podľa tohto dohovoru a na konanie o nich.
Litovská republika neprijme žiadosti podané priamo podľa článku 16 dohovoru.
Podľa článkov 7 a 17 dohovoru Litovská republika vyhlasuje, že prijme žiadosti o právnu pomoc podané iba v litovčine, angličtine, francúzštine alebo ruštine, alebo ak žiadosť nie je v žiadnom z týchto jazykov, k žiadosti a pripojeným listinám musí byť pripojený aj preklad do litovčiny, angličtiny, francúzštiny alebo ruštiny.“.
Lotyšsko
a)
Dohovor pre Lotyšsko nadobudol platnosť 1. marca 2000.
b)
Lotyšsko uplatnilo túto výhradu a urobilo toto vyhlásenie:
„V súlade s článkom 28 ods. 2 písm. a) Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z roku 1980 Lotyšská republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka podľa článku 7 ods. 2.
Podľa článku 29 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z roku 1980 Lotyšská republika vyhlasuje, že na účely článkov 3, 4 a 16 dohovoru je odosielajúcim a ústredným orgánom Lotyšskej republiky:
Ministerstvo spravodlivosti
Brivibas blvd 36
RIGA, LV - 1536
tel.: 371.7.280437/371.7.282607
fax: 371.7.285575.“.
Luxembursko
a)
Dohovor pre Luxembursko nadobudol platnosť 1. mája 2003.
b)
Luxembursko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:
„1.a) Luxemburské veľkovojvodstvo si vyhradzuje právo vylúčiť použitie článku 1 pre cudzincov, ktorí nie sú štátnymi občanmi zmluvného štátu a ktorí nemajú obvyklý pobyt na území Luxemburska, ak neexistuje vzájomnosť medzi Luxemburskom a štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc.
Táto výhrada sa netýka cudzincov, ktorým prístup k právnej pomoci priznáva výslovne zákon.
b)
Luxemburské veľkovojvodstvo neuplatní článok 13 ods. 2 pre občanov štátu, ktorý urobil výhradu podľa článku 28 písm. b) dohovoru, a v prípade potreby pre osoby, ktoré majú obvyklý pobyt na území tohto štátu.
c)
Luxemburské veľkovojvodstvo neuplatní ustanovenia II. kapitoly pre občanov štátu, ktorý urobil výhradu podľa článku 28 písm. c) dohovoru, a v prípade potreby pre osoby, ktoré majú obvyklý pobyt na území tohto štátu.“.
2.
Ministerstvo spravodlivosti sa určuje na vykonávanie úloh ústredného orgánu podľa článku 3 dohovoru, ako aj na vykonávanie úloh odosielajúceho orgánu podľa článkov 4 a 16 dohovoru.
Generálny prokurátor republiky sa poveruje vykonávaním úloh ústredného orgánu podľa článku 16 ods. 2 dohovoru.
Bez vplyvu na možnosť ústredného orgánu poveriť týmito úlohami advokáta generálny prokurátor podľa miesta bydliska alebo pobytu žalovaného je oprávnený začať a viesť konanie na výkon rozhodnutia o povinnosti uhradiť trovy konania podľa článku 15 dohovoru.
Rovnaké oprávnenie má generálny prokurátor republiky v prípadoch konania o opravnom prostriedku pred Odvolacím súdom (Cour d´appel) alebo Kasačným súdom (Cour de cassation).“
Macedónia (Bývalá juhoslovanská republika)
a)
Dohovor pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedóniu nadobudol platnosť 1. októbra 1988.
b)
Macedónia určila ako ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru:
Ministerstvo spravodlivosti.
Poľsko
a)
Dohovor pre Poľsko nadobudol platnosť 1. novembra 1992.
b)
Poľsko určilo ako ústredný orgán podľa článkov 3 a 16 Ministerstvo spravodlivosti Poľskej republiky a ako odosielajúce orgány podľa článkov 4 a 16 dohovoru predsedov oblastných súdov.
Slovinsko
a)
Dohovor pre Slovinsko nadobudol platnosť 1. októbra 1988.
b)
Slovinsko určilo ako príslušný orgán podľa článkov 3, 4 a 16 dohovoru:
Ministerstvo spravodlivosti a správy Slovinskej republiky.
Srbsko a Čierna Hora
a)
Dohovor pre Srbsko a Čiernu Horu nadobudol platnosť 1. októbra 1988.
b)
Srbsko a Čierna Hora urobili toto vyhlásenie:
„Ústredným orgánom na prijímanie alebo odosielanie žiadostí o právnu pomoc podľa článkov 3 a 4 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine, ako aj ústredným orgánom na prijímanie a postupovanie žiadostí podľa článku 16 dohovoru sú:
1.
Ministerstvo spravodlivosti Srbskej republiky
Nemanjina 22
Beograd
tel./fax: +381 11 3620 540
2.
Ministerstvo spravodlivosti Republiky Čiernej Hory
Úsek justície
Ul. Vuka Karadžiča 3
Podgorica
tel./fax: +381.081.248.541.“.
Španielske kráľovstvo
a)
Dohovor pre Španielsko nadobudol platnosť 1. mája 1988.
b)
Španielsko urobilo tieto vyhlásenia:
„K článku 5 Španielsko vyhlasuje, že žiadosti možno podať aj konzulárnou cestou.“
Ústredným a odosielajúcim orgánom je:
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

Calle San Bernardo n 62

28071 Madrid

Tel.: +34 (91) 3902228 / 2295 / 4437

Fax: +34 (91) 3904457“.
Švajčiarska konfederácia
a)
Dohovor pre Švajčiarsko nadobudol platnosť 1. januára 1995.
b)
Švajčiarsko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:
„Podľa článku 29 ods. 1 Švajčiarsko určuje kantonálne orgány uvedené v prílohe ako ústredné orgány podľa článkov 3 a 16 dohovoru. Žiadosti z cudziny o právnu pomoc alebo o výkon rozhodnutia o trovách sa môžu zasielať aj Federálnemu úradu spravodlivosti a polície v Berne, ktorý ich postúpi príslušnému ústrednému orgánu.
Ak sa právna pomoc alebo výkon rozhodnutia o trovách vzťahuje na konanie, ktoré podľa vnútroštátnych noriem o vecnej príslušnosti patrí do právomoci federálnych orgánov, Federálny úrad spravodlivosti a polície postúpi také žiadosti príslušným federálnym orgánom. Ak sa také žiadosti zašlú kantonálnym orgánom, tie ich automaticky postúpia Federálnemu úradu spravodlivosti a polície.
Podľa článku 29 ods. 1 Švajčiarsko vyhlasuje, že orgány určené podľa článku 3 sú tiež príslušné na vykonávanie úloh odosielajúcich orgánov podľa článku 4 ods. 1 a článku 16 ods. 1.
Podľa článku 29 ods. 2 Švajčiarsko vyhlasuje vo vzťahu k článkom 5 a 9, že prijímajúci ústredný orgán vo Švajčiarsku prijme aj žiadosti jemu postúpené priamo poštou alebo diplomatickou, alebo konzulárnou službou.
Podľa článkov 28 a 29 Švajčiarsko vyhlasuje, že na účely článkov 7, 24 a 25 žiadosti a k nim pripojené listiny musia byť v jazyku dožiadaného orgánu, teda v nemčine, francúzštine alebo taliančine, alebo musí byť k nim pripojený preklad do jedného z týchto jazykov v závislosti od toho, v ktorej časti Švajčiarska sa žiadosť má vykonať (pozri prílohu). Listiny vyhotovené v inom jazyku ako v jazyku dožiadaného orgánu, alebo ku ktorým je pripojený preklad z iného jazyka, môžu sa odmietnuť, aj keď preklad do jazyka dožiadaného orgánu je v dožadujúcom štáte ťažké zabezpečiť.
Podľa článku 29 Švajčiarsko vyhlasuje vo vzťahu k článku 17 ods. 1 a k článkom 24 a 25, že žiadosť o výkon rozhodnutia o trovách a k nej pripojené písomnosti musia byť v jazyku dožiadaného orgánu, teda v nemčine, francúzštine alebo taliančine, alebo musí byť k nim pripojený preklad do jedného z týchto jazykov v závislosti od toho, v ktorej časti Švajčiarska sa žiadosť má vykonať.
Aktuálny zoznam ústredných kantonálnych orgánov vrátane ich adresy a telefónneho/faxového čísla možno zistiť na adrese: http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html".
Na určenie miestnej príslušnosti ústredného orgánu možno konzultovať o databáze švajčiarskych obcí a súdov na adrese: http://www.elorge.admin.ch".
Kantón 1) Adresa Telefón, fax, mail
Aargau (AG) d Obergericht des Kantons Aargau
Obere Vorstadt 40
5000 Aarau
T: ++41 62 835 38 50
F: ++41 62 835 39 49
webmaster.jb@ag.ch
Appenzell
Ausserrhoden
(AR)
d Kantonsgericht Appenzell A.RH.
Postrach 162
9043 Trogen
T: ++41 71 343 64 10
F: ++41 71 343 64 01
kantonsgericht@ar.ch
Appenzell
Innerrhoden (AI)
d Kantonsgericht Appenzell I.RH.
Unteres Ziel 20
9050 Appenzell
T: ++41 71 788 95 51
F: ++41 71 788 95 54
kantonsgericht® ai.ch
Basel-Landschaft
(BL)
d Kantonsgericht Basel-Landschaft
Justizverwaltung
Postrach 635
4410 Liestal
T: ++41 61 925 65 32
F: ++41 61 925 69 43
kantonsgericht@ger.bl.ch
Basel-Stadt (BS) d Appellationsgericht Basel-Stadt
Bäumleingasse 1
4051 Basel
T: ++41 61 267 81 81
F: ++41 61 267 63 15
appellationsgericht@bs.ch
Bern (BE) d/f Obergericht des Kantons Bern
Hochschulstrasse 17
Postrach 7475
3001 Bern
T: ++41 31 634 71 11
F: ++41 31 634 71 13
obergericht.bern@jgk.be.ch
Fribourg (FR) f/d Tribunal cantonal
Place de ľHôtel de Ville 2a
Case postale 56
1702 Fribourg
T: ++41 26 305 39 10
F: ++41 26 305 39 19
tribunalcantonal® fr. ch
Genčve (GE) f Parquet du Procureur général
Place du Bourg-de-Four 1
Case postale 3565
1211 Genčve 3
T: ++41 22 327 26 00
F: ++41 22 327 01 11
Glarus (GL) d Obergericht des Kantons Glarus
Gerichtshaus
Postrach
8750 Glarus
T: ++41 55 645 25 25
F: ++41 55 645 25 00
gerichtskanzlei® gl.ch
Graubünden
(GR)
d Departement fúr Justiz-,
Sicherheit und Gesundheit des
Kantons Graubúnden
Hofgraben 5
7001 Chur
T: ++41 81 257 25 16
F: ++41 81 257 21 66
sekretariat® djsg.gr.ch
Jura (JU) f Département de la Justice
Service juridique
2, rue du 24-Septembre
2800 Delémont
T: ++41 32 420 56 30
F: ++41 32 420 56 31
secr.jur@jura.ch
Luzern (LU) d Obergericht des Kantons Luzern
Hirschengraben 16
6003 Luzern
T: ++41 41 228 62 62
F: ++41 41 228 62 64
evelyne.konrad@lu.ch
Neuchâtel (NE) f Département de la justice, de la
santé et de la sécurité
Service de la justice
Chäteau
2001 Neuchätel
T: ++41 32 889 41 10
F: ++41 32 889 60 64
service.justice@ne.ch
Nidwalden (NW) d Kantonsgericht Nidwalden
Rathausplatz 1
6371 Stans
T: ++41 41 618 79 50
F: ++41 41 618 79 63
kantonsgericht® nw.ch
Obwalden (OW) d Kantonsgericht Obwalden
Postrach 1260
6061 Sarnen
T: ++41 41 666 62 35
F: ++41 41 660 82 86
Schaffhausen
(SH)
d Obergericht des Kantons
Schaffhausen
Postrach 568
8201 Schaffhausen
T: ++41 52 632 74 22
F: ++41 52 632 78 36
obergericht® ktsh.ch
Schwyz (SZ) d Kantonsgericht Schwyz
Kollegiumstrasse 28
Postrach 2265
6431 Schwyz
T: ++41 41 819 11 24
F: ++41 41 819 26 50
info@kgsz.ch
Solothurn (SO) d Obergericht des Kantons
Solothurn
Zivilkammer
Amtshaus 1
4502 Solothurn
T: ++41 32 627 73 24
F: ++41 32 627 229843
rechtshilfe@bd.so.ch
St. Gallen (SG) d Kantonsgericht St. Gallen
Klosterhof 1
9001 St. Gallen
T: ++41 71 229 40 63
F: ++41 71 229 37 87
rechtshilfe.kgka@sg.ch
Thurgau (TG) d Obergericht des Kantons Thurgau
Promenadenstrasse 12
8500 Frauenfeld
T: ++41 52 724 18 18
F: ++41 52 724 18 24
Ticino (TI) i Tribunale di appello
via Pretorio 16
6901 Lugano
T: ++41 91 815 54 78
F: ++41 91 815 54 78
di-tribunale.appello@ti.ch
Uri (UR) d Obergericht des Kantons Uri
Rathausplatz 2
Postrach
6460 Altdorf UR 1
T: ++41 41 875 22 67
F: ++41 41 875 22 77
obergericht@ur.ch
Valais (VS) f/d Tribunal cantonal
Palais de Justice
1950 Sion 2
T: ++41 27 606 53 00
F: ++41 27 606 53 01
tcsg@jus.vs.ch
Vaud (VD) f Tribunal cantonal
Palais de justice de ľHermitage
Route du Signal 8
1014 Lausanne ADM cant VD
T: ++41 21 316 15 11
F: ++41 21 316 13 28
info.entraidejudiciaire®vd.ch
Zug (ZG) d Obergericht des Kantons Zug
Rechtshilfe
6300 Zug
T: ++41 41 728 52 50
F: ++41 41 728 52 59
info.og@rech.zg.ch
Zürich (ZH) d Obergericht des Kantons Zúrich
Rechtshilfe
Postrach
Hirschengraben 15
8023 Zúrich
T: ++41 44 257 91 91
F: ++41 44 257 92 65
rechtshilfe@gerichte.zh.ch
1) Príslušný(é) úradný(é) jazyk(y) kantónu:nemčinafrancúzštinataliančina“.
Švédsko
a)
Dohovor pre Švédsko nadobudol platnosť 1. mája 1988.
b)
Švédsko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:
Právna pomoc uvedená v článku 13 ods. 2 sa vo Švédsku neposkytuje [článok 28 ods. 2 písm. b)].
Listiny zaslané ústrednému orgánu sa môžu vyhotoviť aj v dánskom alebo nórskom jazyku alebo sa k nim môže pripojiť preklad do niektorého z týchto jazykov (článok 24).
Ako ústredný orgán podľa článku 3 a ako odosielajúci orgán podľa článkov 4 a 16 (článok 29) sa určuje Ministerstvo spravodlivosti:
Ministry of Justice
Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation
Central Authority
S-103 33 Stockholm
Sweden
tel.: +46 (8) 405 4500 (secretariat)
fax: +46 (8) 405 4676
e-mail: birs@justice.ministry.se".
Rumunsko
a)
Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 1. novembra 2003.
b)
Rumunsko urobilo nasledujúce vyhlásenia a uplatnilo túto výhradu:
1.
Rumunským ústredným orgánom podľa článku 3 dohovoru na prijímanie žiadostí a konanie o žiadostiach o právnu pomoc zaslaných podľa tohto dohovoru je Ministerstvo spravodlivosti.
2.
Rumunským odosielajúcim orgánom podľa článku 4 dohovoru na účely zasielania žiadostí o právnu pomoc príslušnému ústrednému orgánu dožiadaného štátu je Ministerstvo spravodlivosti.
3.
Rumunským odosielajúcim orgánom podľa článku 16 na účely odosielania žiadostí o výkon rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje čl. 15, príslušnému ústrednému orgánu dožiadaného štátu, ako aj na prijímanie takých žiadostí a na prijímanie potrebných krokov na zabezpečenie konečného rozhodnutia o nich, je Ministerstvo spravodlivosti.
Podľa článku 28 ods. 1 dohovoru Rumunsko si vyhradzuje právo vylúčiť uplatnenie článku 1 na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi niektorého zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali v minulosti obvyklý pobyt na území Rumunska, ak nie je zaručená vzájomnosť zaobchádzania so štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc.