Predpis bol zrušený predpisom 378/2014 Z. z.

229/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2003 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. júna 2003,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
elektrickou rúrou na pečenie pre domácnosť (ďalej len „elektrická rúra na pečenie“) taká elektrická rúra na pečenie, ktorá patrí do skupiny určených výrobkov podľa osobitného predpisu,1) vrátane všetkých elektrických rúr na pečenie napojených na elektrickú sieť a rúr na pečenie, ktoré sú súčasťou väčších zariadení, ako aj rúr na pečenie s viacerými dutinami, a ktoré sú definované v harmonizovaných slovenských technických normách,2), 3)
b)
energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na elektrickú rúru na pečenie,
c)
iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú elektrická rúra na pečenie potrebuje na činnosť,
d)
doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti elektrickej rúry na pečenie, ktorá je nápomocná alebo sa vzťahuje na jej hodnotenie, na jej spotrebu energie alebo na iné podstatné zdroje.
§ 2
(1)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
rúry na pečenie, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie,
b)
rúry na pečenie, na ktoré sa svojím rozsahom nevzťahujú harmonizované slovenské technické normy,2), 3)
c)
prenosné rúry na pečenie, ktoré sú inými spotrebičmi ako pevné spotrebiče s hmotnosťou menšou ako 18 kg za predpokladu, že nie sú navrhnuté ako vstavané spotrebiče.
(2)
Na spotrebu energie z iných parných zdrojov, ako je zdroj horúcej pary, sa toto nariadenie nevzťahuje.
§ 3
(1)
Výrobca alebo dovozca elektrickej rúry na pečenie vypracuje energetický štítok spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 a energetický opis spôsobom uvedeným v prílohe č. 3. Informácia o hlučnosti elektrickej rúry na pečenie sa zisťuje podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Výrobca alebo dovozca vypracuje technickú dokumentáciu elektrickej rúry na pečenie k energetickému štítku a k energetickému opisu. Túto dokumentáciu uchováva na kontrolné účely počas piatich rokov.
(3)
Výrobca alebo dovozca dodá obchodníkom potrebné energetické štítky a energetické opisy zdarma. Výrobcom alebo dovozcom sa umožní zvoliť si vlastný systém dodávania energetických štítkov a energetických opisov. Ak však obchodník predloží požiadavku na energetické štítky a energetické opisy, výrobca alebo dovozca zabezpečí urýchlenú dodávku požadovaných energetických štítkov a energetických opisov.
(4)
Dokumentácia k energetickému štítku a k energetickému opisu elektrickej rúry na pečenie musí byť vypracovaná tak, aby postačovala na preukázanie informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise elektrickej rúry na pečenie, a zahŕňa
a)
názov elektrickej rúry na pečenie, obchodné meno a adresu výrobcu alebo dovozcu,
b)
všeobecný opis elektrickej rúry na pečenie postačujúci na jej identifikáciu,
c)
informácie vrátane podstatných nákresov o hlavných konštrukčných znakoch daného modelu a častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,
d)
protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem,2), 3)
e)
návod na obsluhu,
f)
základnú charakteristiku elektrickej rúry na pečenie,
g)
výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov,
h)
protokoly, ktoré vydali príslušné autorizované osoby,5) ak sú tieto protokoly k dispozícii,
i)
hodnoty v súlade s prílohami č. 2 až 5, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.
(5)
Požadované informácie na vypracovanie dokumentácie k energetickému štítku a k energetickému opisu elektrickej rúry na pečenie sa získavajú pomocou meraní urobených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2), 3)
§ 4
(1)
Informácia, ktorá sa má predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu elektrickej rúry na pečenie určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a k tomu doplnkovú informáciu.
(2)
Vyobrazenie a popis náležitostí energetického štítku sú uvedené v prílohe č. 2. Energetický štítok sa umiestňuje na dvere elektrickej rúry na pečenie tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. V prípade elektrických rúr na pečenie s viacerými dutinami má každá dutina vlastný energetický štítok okrem dutiny, na ktorú sa nevzťahujú harmonizované slovenské technické normy.2), 3)
(3)
Obsah a forma energetického opisu elektrickej rúry na pečenie sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Ak sa elektrická rúra na pečenie ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumožňuje predvedenie výrobku, spotrebiteľ dostane informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise elektrickej rúry na pečenie ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 4. Táto požiadavka platí aj vtedy, ak ide o ponuky vstavaných elektrických rúr na pečenie pre integrované kuchyne.
(5)
Triedy energetickej hospodárnosti elektrickej rúry na pečenie sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 229/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1.
Smernica Komisie č. 2002/40/ES z 8. mája 2002 vykonávajúca smernicu Rady č. 92/75/EHS týkajúcej sa označovania elektrických sporákov pre domácnosti energetickými štítkami.
Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:
2.
Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní výrobkov štítkom a so štandardnými informáciami o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.
3.
Uvedené smernice sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 229/2003 Z. z.
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
ÚDAJE NA ENERGETICKOM ŠTÍTKU
I.
Meno alebo obchodná značka výrobcu alebo dovozcu.
II.
Identifikačná značka modelu výrobcu alebo dovozcu.
III.
Trieda energetickej hospodárnosti modelu podľa prílohy č. 5. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky. Šírka šípky obsahujúcej písmeno indikátora nebude menšia a zároveň väčšia ako dvojnásobok šírky šípok jednotlivých tried.
IV.
Ekologická značka EÚ (Európsky kvet),1) ak bola elektrickej rúre na pečenie udelená. Toto uvedenie ekologickej značky EÚ nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na jej udelenie.
V.
Spotreba energie v kWh pre funkciu pečenie, ktorá sa vzťahuje na štandardnú záťaž podľa skúšobného postupu v harmonizovaných slovenských technických normách.2), 3)
VI.
Využiteľný objem dutiny v litroch podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2), 3)
VII.
Veľkosť elektrickej rúry na pečenie je určená takto:
malý objem 12 l ≤ objem < 35 l
stredný objem 35 l ≤ objem < 65 l
veľký objem 65 l ≤ objem.
Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.
VIII.
Hlučnosť počas pečenia ustanovuje osobitný predpis.4)