231/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2003 do 31.12.2012

231
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. júna 2003,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
klimatizačnou jednotkou pre domácnosť (ďalej len „klimatizačná jednotka“) taká klimatizačná jednotka, ktorá patrí do skupiny určených výrobkov „klimatizačné jednotky“ podľa osobitného predpisu,1) a zároveň má prívody elektrickej energie, ktoré ju uvádzajú do prevádzky a ktoré sú definované v harmonizovaných slovenských technických normách,2),3)
b)
energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na klimatizačnú jednotku,
c)
iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú klimatizačná jednotka potrebuje na svoju činnosť,
d)
doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti klimatizačnej jednotky, ktorá je nápomocná alebo sa vzťahuje na jej hodnotenie, na jej spotrebu energie alebo na iné podstatné zdroje.
§ 2
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
spotrebiče, ktoré môžu používať aj iné energetické zdroje,
b)
spotrebiče vzduch - voda a voda - voda,
c)
klimatizačné jednotky s výkonom (chladiacim výkonom) väčším ako 12 kW.
§ 3
(1)
Výrobca alebo dovozca klimatizačnej jednotky vypracuje energetický štítok spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 a energetický opis spôsobom uvedeným v prílohe č. 3. Informácia o hlučnosti klimatizačnej jednotky sa zisťuje podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Výrobca alebo dovozca vypracuje technickú dokumentáciu klimatizačnej jednotky k energetickému štítku a k energetickému opisu. Túto dokumentáciu ukladá na kontrolné účely počas piatich rokov.
(3)
Výrobca alebo dovozca dodá obchodníkom potrebné energetické štítky a energetické opisy zdarma. Výrobca alebo dovozca môže si zvoliť vlastný systém dodávania energetických štítkov a energetických opisov. Ak však obchodník predloží požiadavku na energetické štítky a energetické opisy, výrobca alebo dovozca zabezpečí rýchlu dodávku požadovaných energetických štítkov a energetických opisov.
(4)
Dokumentácia k energetickému štítku a k energetickému opisu klimatizačnej jednotky sa musí vypracovať tak, aby postačovala na preukázanie informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise klimatizačnej jednotky; zahŕňa
a)
názov klimatizačnej jednotky, obchodné meno a adresu výrobcu alebo dovozcu,
b)
všeobecný opis klimatizačnej jednotky postačujúci na jej identifikáciu,
c)
informácie vrátane podstatných nákresov o hlavných konštrukčných znakoch daného modelu a častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,
d)
protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem,2),3)
e)
návod na obsluhu,
f)
základnú charakteristiku klimatizačnej jednotky,
g)
výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov,
h)
protokoly, ktoré vydali príslušné autorizované osoby,5) ak sú tieto protokoly k dispozícii,
i)
hodnoty v súlade s prílohami č. 2 až 5, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.
(5)
Tam, kde možno získať informácie týkajúce sa určitej kombinácie modelu výpočtom na základe návrhu alebo extrapoláciou iných kombinácií, dokumentácia má obsahovať aj údaje o týchto výpočtoch alebo extrapoláciách a o skúškach vykonaných na overenie presnosti vykonaných výpočtov alebo extrapolácií.
(6)
Požadované informácie na vypracovanie dokumentácie k energetickému štítku a k energetickému opisu klimatizačnej jednotky sa získavajú pomocou meraní urobených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2),3)
§ 4
(1)
Informácia predložená spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu klimatizačnej jednotky určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky, alebo na predvádzanie konečnému používateľovi obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a k tomu doplnkovú informáciu.
(2)
Vyobrazenie a opis náležitostí energetického štítku sú uvedené v prílohe č. 2. Energetický štítok sa umiestňuje na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti klimatizačnej jednotky tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.
(3)
Obsah a forma energetického opisu klimatizačnej jednotky sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Ak sa klimatizačná jednotka ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumožňuje predvedenie výrobku, spotrebiteľ dostane informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise klimatizačnej jednotky ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 4.
(5)
Triedy energetickej hospodárnosti klimatizačnej jednotky sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 231/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1.
Smernica Komisie č. 2002/31/ES z 22. marca 2002 vykonávajúca smernicu Rady č. 92/75/EHS o označovaní klimatizačných zariadení pre domácnosti energetickými štítkami.
Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:
2.
Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní výrobkov štítkom a so štandardnými informáciami o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.
Uvedené smernice sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 231/2003 Z. z.
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Štítok pre spotrebiče iba na chladenie - štítok č. 1
Štítok pre spotrebiče iba na chladenie/vykurovanie - štítok č. 2