24/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 9. januára 2003,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 8, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 4,§ 35 ods. 5 a 9, § 36ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 55 ods. 9, § 56 ods. 8, § 72 ods. 9, § 74 ods. 5, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 7 ods. 2§ 37 zákona ustanovuje:
§ 1
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov (k § 6 ods. 3 zákona)
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7a ods. 4 a 5 a § 7b ods. 2 a 3 zákona)
(1)
Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.
§ 3
Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody a zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce (k § 7a ods. 1 a § 7b ods. 1 zákona)
(1)
Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody, je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3a.
§ 4
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (k § 17 ods. 2 zákona)
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Zoznam chránených rastlín a chránených živočíchov (k § 33 ods. 1 a 5 zákona)
(1)
Zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.
§ 6
Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany (k § 35 ods. 5 zákona)
Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak boli nadobudnuté v súlade so zákonom, je uvedený v prílohe č. 8.
§ 7
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín (k § 34 ods. 4 zákona)
(1)
Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.
(2)
Ochrana chránených rastlín zahŕňa
a)
živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona,
b)
odumreté jedince, ich nadzemné a podzemné časti, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,
c)
ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e)
opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a navrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.
§ 8
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených alebo usmrtených chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje (k § 35 ods. 9 zákona)
(1)
Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených biotopoch, najmä v bezprostrednom okolí miest ich rozmnožovania, zimného spánku, zhromažďovania sa. Za bezprostredné okolie sa považuje taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu živočícha.
(2)
Ochrana chránených živočíchov zahŕňa
a)
živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona,
b)
uhynuté a preparované jedince,
c)
ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e)
opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, navrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.
(3)
Evidencia podľa § 35 ods. 6 zákona obsahuje
a)
vedecké meno chráneného druhu živočícha,
b)
počet jedincov,
c)
pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
d)
stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
e)
dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
f)
opis situácie, ako k nálezu došlo,
g)
údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,
h)
opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu jedinca, ak je známy,
i)
predpokladaná príčina poranenia, poškodenia, úhynu alebo náhodného odchytu alebo usmrtenia jedinca,
j)
meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
k)
dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
l)
údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.
(4)
Preukazovanie úhynu spôsobom uvedeným v § 35 ods. 7 zákona sa vzťahuje na plazy, vtáky a cicavce okrem jedincov v rehabilitácii v chovných staniciach alebo rehabilitačných staniciach, ktorá trvá najviac tri mesiace.
§ 9
Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov (k § 36 ods. 2 zákona)
(1)
Zakázanými metódami a prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených živočíchov sú pre
a)
vtáky a cicavce
1.
oká, háčiky, háky a čeľusťové pasce,
2.
odchyt vtákov na lep a do pascí,
3.
používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
4.
magnetofóny a iné nosiče zvuku,
5.
elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
6.
umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,
7.
zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci,
8.
výbušniny a chemikálie,
9.
kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10.
odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11.
odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
12.
jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13.
plynovanie alebo vykurovanie,
14.
samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
15.
odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe,
16.
používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],
b)
ryby
1.
elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
2.
výbušniny a chemikálie,
3.
jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.
(2)
Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chránených živočíchov podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 sa nevzťahujú na oprávnenú osobu vykonávajúcu výskum podľa § 56 zákona.
§ 10
Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich (k § 37 zákona)
(1)
Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené v prílohe č. 9.
(2)
Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.
Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (k § 41 ods. 15 zákona)
§ 11
Evidenčný zoznam chránených rastlín
(1)
Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín uvedených v § 41 ods. 3 zákona a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.
(2)
Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených rastlín, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.3)
(3)
Doklady podľa odseku 2 musia obsahovať
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránená rastlina nadobudla, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránená rastlina nadobudla,
b)
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín,
c)
údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa prílohy č. 11,
d)
dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody alebo umelo rozmnožená.
(4)
Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.
(5)
Chránené rastliny sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.
(6)
Chránené rastliny sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.
§ 12
Druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií
(1)
Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhová karta“) sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a chránené živočíchy uvedené v § 41 ods. 7 zákona sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyliahnutia alebo nadobudnutia. Druhová karta sa nevedie pre chránené živočíchy uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,3a) ak sa chovajú v ľudskej opatere.
(2)
Chránený živočích sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.
§ 13
Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere
(1)
Pre každý druh chráneného živočícha uvedeného v § 41 ods. 9 zákona sa vedie kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len „kniha chovu“), z ktorej sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené odtlačkom pečiatky okresného úradu a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením presnej adresy a evidenčné číslo držiteľa.
(2)
Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu chránených živočíchov určených na iné účely.
(3)
Do knihy chovu sa zapisuje
a)
evidenčné číslo držiteľa,
b)
novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,
c)
každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva chránených živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d)
vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva vyradených chránených živočíchov, evidenčného čísla nového držiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa,
e)
dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu, príčina úhynu,
f)
údaj o pôvode chráneného živočícha,
g)
iný údaj o držbe alebo chove v ľudskej opatere, ak existuje.
(4)
Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 11.
(5)
Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených živočíchov, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.3)
(6)
Doklady podľa odseku 5 musia obsahovať
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránený živočích nadobudol, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránený živočích nadobudol,
b)
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov,
c)
údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa odseku 4,
d)
dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody alebo narodený v ľudskej opatere.
(7)
Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých chránených živočíchov, množstvo preparovaných chránených živočíchov a pôvod držaných chránených živočíchov.
§ 14
Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vypĺňaní (k § 42 ods. 15 zákona)
(1)
Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz“) sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na konečné vývinové štádium chráneného živočícha uvedeného v § 42 ods. 4 zákona. Preukaz sa nevystavuje pre chránené živočíchy, ktoré sú v rehabilitácii v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici, ktorá trvá najviac tri mesiace, pre chránené živočíchy uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,3a) ak sa chovajú v ľudskej opatere, a pre nájdené chránené živočíchy do troch mesiacov odo dňa ich odovzdania orgánu ochrany prírody.
(2)
Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ.
(3)
Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.
(4)
Ak chránený živočích uhynie a
a)
držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu podľa § 42 zákona,
b)
držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.
§ 14a
Podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch (k § 65a ods. 3 zákona)
Súčasťou evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, sú aj kópie dokladov, ktoré uchováva okresný úrad podľa § 68 písm. t) zákona a zasiela ich písomne alebo elektronicky do desiateho dňa kalendárneho mesiaca, podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca.
§ 15
Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní chránených živočíchov (k § 43 ods. 5 zákona)
(1)
Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje
a)
profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu vtákov a cicavcov chránených druhov, ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva okrem ich rehabilitácie v chovnej stanici a rehabilitačnej stanici, ktorá netrvá dlhšie ako tri mesiace a
b)
nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného chráneného živočícha a na ktorom je vyrazené číslo,
c)
injekčný transpondér (ďalej len „mikročip“) na elektronickú identifikáciu živých chránených živočíchov určený okresným úradom, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo ním poverenou osobou;4) trvalosť zavedenia mikročipu treba skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu mikročipu spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, alebo
d)
iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany prírody a krajiny5) (ďalej len „organizácia ochrany prírody“), ak by podľa jej stanoviska označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.
(2)
Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Odsek 2 sa nevzťahuje na živé chránené živočíchy, ktorým bol aplikovaný deliteľný plombovateľný krúžok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku 1 písm. c). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. d), najmä pomocou špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, tetovaní alebo iným vhodným spôsobom.
(5)
Nezameniteľné označenie sa nevykonáva
a)
na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,
b)
na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,
c)
na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa,
d)
na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrenia alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako tri mesiace,
e)
ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,3a) alebo
f)
ak podľa vyjadrenia okresného úradu na základe stanoviska organizácie ochrany prírody fyzické vlastnosti chráneného živočícha neumožňujú bezpečnú aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.
(6)
Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. f), okresný úrad zaznamená skutočnosť, že chránený živočích nie je nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej karte alebo v knihe chovu a v preukaze, alebo ak môže byť bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum, dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.
(7)
Ak označovanie živých chránených živočíchov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo implantáciu mikročipov, vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie a prirodzené správanie daného chráneného živočícha.
(8)
Spôsob nezameniteľného označenia a pri mikročipoch aj značka sa uvádzajú v každom rozhodnutí vydanom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.
(9)
Všetky kódy mikročipov a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov mikročipov, sa uvádzajú v rozhodnutiach vydaných podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.
§ 16
Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne (k § 24 ods. 22 zákona)
(1)
Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len „sprístupnenie“) obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí
a)
zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,
b)
rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne,
c)
vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov,7)
d)
stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,8)
e)
stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
f)
stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.
(3)
Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne.
(4)
Jaskyňu možno sprístupniť, ak
a)
zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, najmä na speleoterapiu, speleoklimatické pobyty,
b)
sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,
c)
výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska,
d)
rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť priestory na liečebné účely tak, aby sa minimalizovalo možné poškodenie hodnotných sintrových útvarov,
e)
v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné účely netvoria netopiere v letnom období stále kolónie a v zimnom období zimujú v malom počte (náhodné výskyty),
f)
navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,
g)
v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.
(5)
Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 okresný úrad v sídle kraja prihliada najmä na
a)
stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov,
b)
odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,
c)
rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e),
d)
vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,
e)
vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, najmä na výskyt sintrových útvarov, biotopov vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, archeologických a paleoantropologických nálezov,
f)
aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,
g)
rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru vchodov do jaskyne,
h)
návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,
i)
vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov.
(6)
Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú dokumentáciu prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne, najmä pozdĺž plánovanej prehliadkovej trasy.
(7)
Po skončení sprístupňovacích prác vydá okresný úrad v sídle kraja návštevný poriadok jaskyne, v ktorom upraví najmä reguláciu počtu návštevníkov alebo frekventantov liečby, podľa únosnosti jaskyne sa určí počet osôb na jeden vstup, počet vstupov za určité časové obdobie a dobu pobytu osôb v podzemí, kratšie alebo dlhšie prehliadkové trasy v závislosti od prírodných daností jaskyne, podrobnosti o správaní návštevníkov a frekventantov liečby, povinné vybavenie návštevníka z hľadiska jeho bezpečnosti, najmä individuálne osvetlenie, prilba a spôsob evidovania návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe. Pri súčasnom využívaní jaskyne na kultúrno-výchovné a liečebné účely návštevný poriadok upraví spoločné zásady jej prevádzkovania.
§ 17
Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín (k § 47 ods. 10 zákona)
(1)
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.
(2)
Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona.
(3)
Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.
(4)
Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä
a)
zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b)
kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c)
starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
d)
vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e)
odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,8a)
f)
odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
g)
vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
h)
včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
i)
odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.
(5)
Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
(6)
Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.
(7)
Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
(8)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c)
súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona),
d)
špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e)
odôvodnenie žiadosti.
(9)
Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
(10)
Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na
a)
druh a zdravotný stav dreviny,
b)
funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c)
to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
d)
podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.
(11)
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie
a)
zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b)
nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c)
narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
(12)
Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny10) sa vzťahuje obdobne odsek 8 písm. a), b), d) a e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.
(13)
Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tým, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.
(14)
Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.
§ 17a
Podrobnosti o kompenzačných opatreniach (k § 28 ods. 11 zákona)
(1)
Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a vtáky a ich biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
(2)
Kompenzačnými opatreniami sú najmä
a)
zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v dotknutom území sústavy chránených území alebo jeho bezprostrednom okolí, ak sú na uvedenom mieste vhodné podmienky na ich realizáciu,
b)
zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v inom území sústavy chránených území,
c)
navrhnutie novej lokality alebo rozšírenia existujúcej lokality podľa § 27 zákona,
d)
zlepšenie stavu ochrany iných biotopov a druhov ako tých, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené plánom alebo projektom, v inom území sústavy chránených území.
(3)
Kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) sa použijú, ak je preukázané, že nemožno uskutočniť kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c).
(4)
Súčasťou kompenzačných opatrení podľa odseku 2 môže byť opätovné zavádzanie druhov, ozdravenie alebo posilnenie populácie druhov, kúpa pozemkov, obmedzenie činnosti negatívne ovplyvňujúcich stav biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom alebo podpora činností, ktoré ich priaznivo ovplyvňujú.
(5)
Vzor návrhu kompenzačných opatrení je uvedený v prílohe č. 15.
§ 18
Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 51 ods. 8 zákona)
(1)
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem (ďalej len „chránené územie a chránený strom“). Štátny zoznam zahŕňa
a)
prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov, ktorý obsahuje chronologicky zapísané chránené územia a chránené stromy, ich základné údaje a doklady o nich,
b)
databázu chránených území a chránených stromov,
c)
zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
(2)
Obsah štátneho zoznamu je uvedený v prílohe č. 16.
(3)
Štátny zoznam sa vedie pre celú republiku a podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky,11) a to najmä pre potreby orgánov ochrany prírody.
(4)
Rezervačná kniha nie je súčasťou štátneho zoznamu.
(5)
Podkladom na zapísanie chráneného územia a chráneného stromu do štátneho zoznamu sú doklady tvoriace zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch, uvedené v prílohe č. 16.
(6)
Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje
a)
poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b)
číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu alebo kópiu takého predpisu, ak predpis nebol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
c)
kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.
§ 19
Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 52 ods. 5 zákona)
(1)
Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky12) (ďalej len „štátny znak“) a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma; to neplatí, ak ide o súkromné chránené územie a obecné chránené územie, ktoré možno so súhlasom orgánu ochrany prírody označiť tabuľami s osobitným označením. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi a na brehu ostrova, ak je ostrov súčasťou chráneného územia.
(2)
Tabuľa so štátnym znakom na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm × 30 cm, na označenie chránených stromov 15 cm × 10 cm. Jaskyne a prírodné vodopády možno označovať oboma typmi tabúľ. Na tmavozelenom podklade v hornej časti tabule je umiestnený štátny znak,12) pod ním nápis bielej farby. Vzory tabúľ sú uvedené v prílohe č. 17. Tabuľa s osobitným označením na označenie súkromného chráneného územia a obecného chráneného územia má rozmery 40 cm x 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade.
(3)
Ochranné pásmo chráneného stromu sa označí tabuľou so štátnym znakom, ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany.
(4)
Tabuľa s rozmermi 40 cm × 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený stĺpik zabezpečený proti poveternostným vplyvom, tabuľa s rozmermi 15 cm × 10 cm na kovovú rúrku s vhodným priemerom. Tabule sa umiestňujú na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia alebo ochranného pásma v primeranej vzdialenosti od chráneného stromu alebo sa citlivo umiestňujú na kôru jeho kmeňa.
(5)
Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú sa umiestňuje tabuľa s rozmermi 10 cm x 10 cm s nápisom čiernej farby na bielom podklade v rámiku tmavozelenej farby s uvedením príslušnej zóny (A, B, C alebo D).
(6)
Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny A a B chránených krajinných oblastí a národných parkov označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice. V lesných porastoch sa pruhové označenie vykoná aj na niektorých stromoch v dostatočne viditeľnej vzdialenosti medzi lomovými bodmi. Ak sa hranice chráneného územia (zóny) prekrývajú s hranicami ochranného lesa,13) treba označenie chráneného územia (zóny) vykonať takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s označením ochranného lesa.
(7)
Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón sa vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika, dolný pruh len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, ochranného pásma alebo zón. Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou.
(8)
Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma mimo lesných porastov sa vykoná kovovou rúrkou zapustenou do zeme po úroveň terénu. Ak sú lomové body totožné s označenými medzníkmi pozemkov, označenie rúrkou sa nevyžaduje.
(9)
Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem alebo zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne identifikovať, sa určí jednoduchým zameraním na základe podkladov na vyznačenie územia v katastri nehnuteľností.
(10)
Chránené územia a ich časti a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno so súhlasom orgánu ochrany prírody v teréne označiť aj tabuľami s osobitným označením, a to
a)
tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s doplňujúcimi informáciami o chránenej časti prírody napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ktorými môžu byť najmä názov, rozloha, charakteristika, spôsob vyznačenia hraníc chráneného územia v teréne; spravidla sa umiestňujú pod tabuľou so štátnym znakom,
b)
grafickými tabuľami s rozmermi 10 x 10 cm alebo tabuľami s textom, ktoré vyjadrujú niektoré zakázané alebo prikázané činnosti, najmä vo vzťahu k verejnosti,
c)
panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných chodníkoch alebo ucelenejšie informácie o chránených častiach prírody v turistických strediskách a na iných vhodných miestach.
(11)
Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného areálu alebo chráneného stromu, možno vyznačiť hranice chráneného územia jednoduchým, spravidla žrďovým oplotením.
Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny (k § 54 ods. 26 zákona)
§ 20
Koncepcia ochrany prírody a krajiny
(1)
Koncepcia ochrany prírody a krajiny hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnymi organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov.
(2)
Koncepcia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracúvanie dokumentov podľa § 21 až 24.
§ 21
Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu
(1)
Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“) a zóny 14) a obsahuje zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.
(2)
Program starostlivosti o chránený strom vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia priebežnej starostlivosti na ich dosiahnutie.
(3)
Program starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu (ďalej len „projekt ochrany“), a to aj pre ich ochranné pásma.
(4)
Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov určuje spôsob starostlivosti o druhy európskeho významu a druhy národného významu a ich biotopy a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh.
(5)
Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia, chráneného vtáčieho územia a chráneného stromu a ich ochranných pásiem a zón a častí zón chránenej krajinnej oblasti a národného parku sa vypracúva v prípade ich kritického ohrozenia alebo narušenia a určujú sa v ňom zásady a konkrétne opatrenia na záchranu a zachovanie predmetu ochrany.
(6)
Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (ďalej len „národný červený zoznam“) určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia.
(7)
Obsah programu
a)
starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,
b)
starostlivosti podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 19,
c)
záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 21,
d)
záchrany podľa odseku 6 je uvedený v prílohe č. 22.
§ 22
Dokumenty územného systému ekologickej stability
(1)
Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len „generel“) je základom stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na území štátu. Generel vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability.
(2)
Generel je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability a dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.
(3)
Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability spravidla na území okresu; tvorí podklad pre územný plán regiónu a územný plán obce,15) tvorbu dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.
(4)
Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre územie okresu okrem územia chránenej krajinnej oblasti a národného parku vrátane jeho ochranného pásma, kde funkciu dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability plnia dokumenty podľa § 21 ods. 1.
(5)
Dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria dokument regionálneho územného systému ekologickej stability tohto kraja.
(6)
Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej úrovni; tvorí podklad pre územný plán obce16) a pre projekty pozemkových úprav.17)
(7)
Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie.
(8)
Obsah
a)
dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23,
b)
dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24.
§ 23
Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)
Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny; nevypracúva sa pre obecné chránené územie. Projekt ochrany je podkladom na vypracovanie oznámenia zámeru podľa § 50 ods. 3 zákona. Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.
(2)
Projekt ochrany, ktorý je predmetom posúdenia návrhu podľa § 50 ods. 1 zákona, vyhotovuje odborne spôsobilá osoba len v rozsahu uvedenom v prílohe podľa odseku 9 písm. a) a po kladnom posúdení opodstatnenosti návrhu ho dopracuje organizácia ochrany prírody. Súčasťou rokovania organizácie ochrany prírody podľa § 54 ods. 13 zákona je aj posúdenie možnosti získania súhlasu s vyhlásením chráneného územia podľa § 50 ods. 9 zákona.
(3)
Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahujú najmä údaje o navrhovanom chránenom vtáčom území a navrhovanom území európskeho významu a vymedzenie ľudských činností a prírodných procesov v nich a v ich okolí, ktoré môžu mať na ne významný vplyv.
(4)
Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „výsledky inventarizačných výskumov“) predstavujú poznatky o súčasnom stave základných zložiek prírody na chránených územiach a v ich ochranných pásmach alebo na územiach navrhovaných na vyhlásenie ochrany.
(5)
Výsledkom inventarizačného výskumu je členenie územia na ekologicko-funkčné priestory ako základné jednotky na zabezpečovanie jeho starostlivosti.
(6)
Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov (ďalej len „rezervačné knihy“) predstavujú kompletnú zbierku listinných, mapových, obrazových, literárnych a iných dokumentov právneho, vedeckého, odborného, historického a populárno-náučného charakteru, ktoré sa týkajú ochrany a využívania chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem.
(7)
Národný červený zoznam sa vypracúva podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín a živočíchov na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodne platnými kritériami; je podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy rastlín a živočíchov a na určovanie ich spoločenskej hodnoty.
(8)
Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov sa skladá z týchto databáz:
a)
národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, na vypracúvanie projektov ochrany a programov záchrany a obsahuje najmä meno druhu, charakter výskytu (iba pre zoologické záznamy), početnosť (prípadne určená na vzťažnú plošnú jednotku), dátum nálezu, meno a priezvisko autora záznamu, lokalita, zemepisné súradnice v JTSK, WGS 84 alebo S 42, presnosť lokalizácie, identifikátor mapového prvku (pre údaje s inou ako bodovou presnosťou), prístupnosť údaja (verejný údaj – nepublikovaný, publikovaný údaj, neverejný údaj – nemôže byť zverejnený),
b)
národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených nerastov a chránených skamenelín, lokalít ich výskytu, miest uloženia a držby odobratých nálezov, zaznamenaných miest ich prirodzeného nálezu a na registráciu ďalšej dokumentácie,
c)
národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich plošnom rozšírení na území Slovenskej republiky; je podkladom na vypracúvanie projektov ochrany a programov starostlivosti a obsahuje najmä názov biotopu európskeho významu a biotopu národného významu, rozlohu, zemepisné súradnice polygónu, dátum záznamu, zoznam druhov rastlín a živočíchov,
d)
národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov a obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie,
(9)
Obsah
a)
projektov ochrany je uvedený v prílohe č. 25,
b)
návrhu chráneného vtáčieho územia a návrhu územia európskeho významu je uvedený v prílohe osobitného predpisu,17a)
c)
národného červeného zoznamu je uvedený v prílohe č. 27.
§ 24
Dokumenty starostlivosti o dreviny
(1)
Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.
(2)
Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28.
§ 25
Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny
(1)
Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny dbá príslušný orgán ochrany prírody na vzájomný súlad jednotlivých druhov dokumentácie a na zamedzenie zbytočným duplicitám.
(2)
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie 10 rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie 5 rokov a programov starostlivosti o chránené územie, ktoré sa vyhotovujú spravidla na obdobie 30 rokov. Ak sa zásadne zmenia podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bola táto dokumentácia schválená, príslušný orgán ochrany prírody zabezpečí jej zmenu alebo doplnenie aj pred uplynutím tohto obdobia.
§ 26
Uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť
a)
na orgáne príslušnom na jej schválenie; dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve,
b)
v územne príslušnej organizácii ochrany prírody.
Podrobnosti o zapisovaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu a o vedení tohto zoznamu (k § 55 ods. 9 zákona)
§ 27
Žiadosť o zapísanie do zoznamu
(1)
Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť“) predkladajú fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.
(2)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b)
druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe,
d)
iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
e)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť,
f)
súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po zapísaní žiadateľa do zoznamu.
(4)
Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,
d)
druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem,
e)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a)
overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút,
b)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
c)
iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
d)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva činnosť.
(6)
Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, fyzická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku. 3 písm. a) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.
(7)
Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, právnická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku 5 písm. b) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.
§ 28
Vedenie zoznamu
(1)
Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.
(2)
Zoznam sa vedie osobitne pre
a)
fyzické osoby,
b)
právnické osoby.
(3)
Do zoznamu podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 2.
(4)
Do zoznamu podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).
(5)
Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.
(6)
Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, okresnom úrade v sídle kraja, okresnom úrade a v organizácii ochrany prírody.
§ 29
Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu (k § 56 ods. 9 zákona)
Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29. Tento vzor sa použije aj na priebežnú správu o výsledku prieskumu alebo výskumu. Správa sa odovzdáva organizácii ochrany prírody písomne alebo elektronicky. Elektronický formulár vzoru správy zverejňuje organizácia ochrany prírody na svojom webovom sídle.
§ 30
Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody (k § 72 ods. 9 zákona)
(1)
Okresný úrad v sídle kraja na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny vo svojom územnom obvode vedie zoznam členov stráže prírody, ktorých počet zodpovedá prírodným a krajinným danostiam, najmä rozlohe, počtu a významu osobitne chránených častí prírody a krajiny, biocentier a ostatných významných krajinných prvkov, a usmerňuje činnosť členov stráže prírody, ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody.
(2)
Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody musí obsahovať
a)
meno a priezvisko navrhovaného,
b)
dátum a miesto jeho narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
trvalý pobyt,
e)
číslo občianskeho preukazu,
f)
navrhovaný obvod pôsobnosti.
(3)
K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa musí pripojiť
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
c)
fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.
Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnota rovnošaty a jej súčastí (k § 80 ods. 2 zákona)
§ 31
(1)
Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody (ďalej len „zamestnanci ochrany prírody“) nosia rovnošatu pri výkone pracovnej činnosti, najmä pri kontrolnej činnosti v teréne, pracovných rokovaniach a pracovných poradách. Okruh pracovných činností, pri ktorých sú povinní nosiť rovnošatu
a)
zamestnanci orgánov ochrany prírody, ustanoví organizačný poriadok v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta,
b)
zamestnanci organizácie ochrany prírody, ustanoví organizačný predpis.
(2)
Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, košeľa s krátkymi a dlhými rukávmi, nohavice, golfové nohavice, nepremokavá zimná a letná bunda, flisová bunda, čiapka a kožený opasok. Súčasťou rovnošaty je aj označenie pozostávajúce z nášivky umiestnenej na košeli, bunde a odnímateľnej vložke. Rovnošata sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca ochrany prírody. Každá zo súčastí rovnošaty má svoje bodové ohodnotenie. Hodnota rovnošaty a hodnota jej jednotlivých súčastí sú uvedené v prílohe č. 30.
(3)
Zamestnanci ochrany prírody majú nárok na obmenu súčastí rovnošaty, a to formou pridelenia ročnej bodovej kvóty. Nárok na kvótu nevzniká v roku, keď bola zamestnancovi ochrany prírody rovnošata pridelená. Výšku ročnej bodovej kvóty pre jednotlivé pracovné funkcie ustanoví organizačný predpis, a to ak ide o
a)
zamestnancov ochrany prírody s prevahou práce v teréne, maximálne do výšky 1/3 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty,
b)
ostatných zamestnancov ochrany prírody, maximálne do výšky 1/4 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty.
(4)
Zamestnancom ochrany prírody vzniká nárok na obmenu súčastí rovnošaty v rozsahu ich ročnej bodovej kvóty vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe skutočne odpracovaného času v uplynulom roku. Ak zamestnanec ochrany prírody odpracoval len časť kalendárneho roka, nárok sa mu pomerne kráti. Určený počet bodov pre ročnú obmenu sa musí vyčerpať do štyroch rokov od vzniku nároku na obmenu súčastí rovnošaty; po tejto lehote nárok zaniká.
(5)
Orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody umožní obmenu súčastí rovnošaty len do výšky nárokovej bodovej kvóty.
(6)
Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody zabezpečujú výrobu súčastí rovnošaty vrátane označenia na rovnošate na vlastné náklady.
(7)
Rovnošatu pridelí zamestnancom ochrany prírody
a)
orgán ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov po zaradení zamestnanca do prípravnej služby zamestnancov,
b)
organizácia ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania, ak je zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú po skončení skúšobnej lehoty.
(8)
Peňažná náhrada za pridelené a nevyčerpané body na obmenu súčastí rovnošaty sa neposkytuje.
(9)
Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia zamestnanca ochrany prírody v čase výkonu jeho pracovnej činnosti, môže orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody prideliť zamestnancovi ochrany prírody rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na výšku jeho ročnej bodovej kvóty.
(10)
Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody vedú evidenciu o vydaní súčastí rovnošaty na evidenčných kartách s podpisom zamestnanca o ich prevzatí.
(11)
Ak prestanú platiť podmienky na udelenie rovnošaty, najmä ak zamestnanec ochrany prírody skončí pracovný pomer alebo poruší pracovnú disciplínu v nosení a udržiavaní rovnošatových súčastí, zamestnanec ochrany prírody je povinný vrátiť pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu ochrany prírody alebo organizácii ochrany prírody, ktoré mu ju pridelili, ak vedúci organizácie nerozhodne inak.
(12)
Zamestnanci ochrany prírody sú povinní udržiavať rovnošatu v dobrom stave a zabezpečiť jej čistenie, opravu a udržiavanie na vlastné náklady.
(13)
Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, upravovať jej vonkajší vzhľad a nosiť na rovnošate iné ako určené označenie. K rovnošate sa nosia hnedé alebo čierne topánky. V teréne je prípustné k rovnošate nosiť vysoké topánky a inú nepremokavú obuv.
§ 32
(1)
Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo
a)
služobného odznaku,
b)
nášiviek na rovnošate.
(2)
Služobný odznak podľa odseku 1 písm. a) je vyrobený z kovu, má rozmery 3,5 cm × 5,5 cm, je oválneho tvaru sivostriebornej farby so štátnym znakom a s nápisom Štátna ochrana prírody na prednej strane a s číslom služobného odznaku na zadnej strane.
(3)
Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 31.
(4)
Nášivka na rovnošate podľa odseku 1 písm. b) obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody alebo jej organizačných útvarov a umiestňuje sa na ľavom rukáve košele, bundy a jej odnímateľnej vložky.
(5)
Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody vždy pri plnení pracovnej činnosti. Služobný odznak je umiestnený pri nosení rovnošaty na ľavom náprsnom vrecku košele, bundy alebo odnímateľnej vložky.
(6)
Služobný odznak vydáva zamestnancom ochrany prírody ministerstvo, ktoré môže poveriť výrobou, evidenciou a distribúciou služobných odznakov ním zriadenú organizáciu ochrany prírody.
Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (k § 95 ods. 4 zákona)
§ 34
Spoločenská hodnota chránených rastlín
(1)
Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 5.
(2)
Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedincov.
(3)
Spoločenská hodnota húb podľa prílohy č. 5 sa viaže na jednu plodnicu; ak ide o plodnice neprítomné v lokalite, v ktorej sa druh vyskytuje, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)
(4)
Spoločenská hodnota machorastov podľa prílohy č. 5 sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej machorastom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)
(5)
Spoločenská hodnota lišajníkov podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri vybraných druhoch lišajníkov sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej lišajníkom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)
(6)
Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 5 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.
(7)
Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 5, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
(8)
Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených rastlín, sa určuje znaleckým posudkom,18) ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.
§ 35
Spoločenská hodnota chránených živočíchov
(1)
Spoločenská hodnota vybraných pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 6 a spoločenská hodnota vybraných druhov vtákov je uvedená v prílohe č. 32.
(2)
Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohách č. 6 a 32 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike, alebo ak ide o druhy vtákov vyskytujúce sa na chránenom vtáčom území. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, chov v zajatí, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.
(3)
Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohách č. 6 a 32, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
(4)
Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov, sa určuje znaleckým posudkom,18) ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.
§ 36
Spoločenská hodnota drevín
(1)
Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).
(2)
Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.
(3)
Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.
(4)
Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 34.
(5)
Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.
(6)
Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.
(7)
Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.
(8)
Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.
(9)
Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe dôkazov20) o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.
§ 37
Prirážkový index
(1)
Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.
(2)
Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.
(3)
Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 ods. 4, 8 a 9 sa neupravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.
§ 38
Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
(1)
Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (ďalej len „chránené biotopy“) je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Spoločenská hodnota chránených biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m2 plochy.
(3)
Spoločenská hodnota sa v prípade zničenia chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak
a)
sa nachádza na chránenom území,
b)
je biotopom chránených druhov rastlín alebo živočíchov.
(4)
Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50 % v prípade, ak je znížený stupeň zachovania štruktúry a funkcií príslušného biotopu; spoločenská hodnota sa v tomto prípade určuje znaleckým posudkom.18)
(5)
Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho obnova.
(6)
Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už nie je možná.
§ 39
Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu (k § 97 ods. 1 zákona)
(1)
Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky, sú
a)
bobor vodný (Castor fiber L.),
b)
vydra riečna (Lutra lutra L.),
c)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo L.),
d)
volavka popolavá (Ardea cinerea L.),
e)
los mokraďový (Alces alces L.),
f)
zubor hôrny (Bison bonasus L.),
g)
medveď hnedý (Ursus arctos L.),
h)
vlk dravý (Canis lupus L.),
i)
rys ostrovid (Lynx lynx L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.
(2)
Živočíchy uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchy.
§ 40
Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti pripája (k § 100 ods. 5 zákona)
(1)
Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade fyzickej osoby,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,
c)
opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,
d)
označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,
e)
opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,
f)
spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ústave, výplatou peňažnej sumy v hotovosti v pokladni príslušného orgánu, zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa,
g)
uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu.21)
(2)
K žiadosti o náhradu škody sa pripája
a)
lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na živote alebo na zdraví,
b)
výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného živočícha, ak bola táto osoba lekársky ošetrená,
c)
doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
d)
doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo kormoránom veľkým, a odborný posudok alebo znalecký posudok18) o vzniku škody na rybách a o jej výške,
e)
kópie dokladov účtovnej závierky22) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo kormoránom veľkým,
f)
potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného; toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,
g)
doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných plodinách, drevinách, na lesných porastoch alebo na poľovnej raticovej zveri,
h)
prípadne odborný alebo znalecký posudok18) o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku podľa § 99 ods. 4 zákona,
i)
čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu21) alebo o výške jeho poskytnutia.
(3)
Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad videozáznam, fotodokumentáciu z miestneho šetrenia uskutočneného ním alebo poverenou organizáciou ochrany prírody, alebo prizvaným znalcom.
§ 40a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.
§ 40b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2014
Rozsah územnej a časovej doby platnosti ochrany vlka dravého/vlka obyčajného (Canis lupus) ustanovený v prílohe č. 9 sedemnástom bode sa prehodnotí do 31. decembra 2017, najskôr však po 15. júni 2017.
§ 41
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003 okrem § 9 ods. 1 písm. a) bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV
Kód Názov biotopu Kód €/m2
SK NATURA
A. Zoznam biotopov národného významu
Sl 4 Subhalínne travinné biotopy 201,48
Pi 3 Pionierske porasty na silikátových pôdach 12,28
Vo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) 23,90
Kr 8 Vŕbové kroviny stojatých vôd 6,63
Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 6,63
Al 6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade 59,74
Al 7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade 48,46
Al 8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch 59,74
Tr 6 Teplomilné lemy 11,61
Tr 7 Mezofilné lemy 9,62
Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky 3,65
Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 9,62
Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky 8,63
Lk 9 Zaplavované travinné spoločenstvá 5,31
Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc 7,30
Lk 12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 7,30
Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách 46,14
Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách 18,92
Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské 14,60
Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové 34,85
Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy 17,92
Ls 6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 23,23
Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy 28,54
Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy 46,14
Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy 19,25
B. Zoznam biotopov európskeho významu
Sl 1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky * 1340 73,69
Sl 2 Karpatské travertínové slaniská * 1340 73,69
Sl 3 Panónske slané stepi a slaniská * 1530 247,95
Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny * 2340 143,06
Pi 2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch * 6120 77,67
Pi 4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 19,58
Pi 5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových * 6110 14,93
a bázických substrátoch
Vo 1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae 3130 12,28
a/alebo Isoëto-Nanojuncetea
Vo 2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 3150 12,28
a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion
Vo 3 Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 58,75
Vo 4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis 3260 19,58
a Callitricho-Batrachion
Vo 5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 38,83
Br 2 Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov 3220 24,56
Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 19,58
(Myricaria germanica)
Br 4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) 3240 12,28
Br 5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. 3270 9,62
a Bidention p.p.
Br 6 Brehové porasty deväťsilov 6430 9,62
Br 7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek 6430 9,62
Kr 1 Vresoviská 4030 15,93
Kr 2 Porasty borievky obyčajnej 5130 5,31
Kr 4 Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 43,81
Kr 5 Nízke subalpínske kroviny 4080 43,81
Kr 6 Xerotermné kroviny * 40A0 18,58
Kr 10 Kosodrevina * 4070 35,51
Al 1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade 6150 87,30
Al 2 Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 6150 87,30
Al 3 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty 6170 138,08
Al 4 Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade 6170 138,08
Al 5 Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa 6430 9,62
Al 9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 17,92
Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 6 210 24,56
Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte * 6210 56,76
s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae
Tr 2 Subpanónske travinno-bylinné porasty * 6240 94,60
Tr 3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši * 6250 77,34
Tr 4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 6260 22,57
Tr 5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 6190 12,28
Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte * 6230 14,93
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 21,24
Lk 2 Horské kosné lúky 6520 16,26
Lk 4 Bezkolencové lúky 6410 51,78
Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430 9,62
Lk 8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 21,24
Ra 1 Aktívne vrchoviská * 7110 139,41
Ra 2 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 7120 117,50
Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 117,50
Ra 4 Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba 7150 117,50
Ra 5 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae * 7210 165,30
Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 117,50
Pr 3 Penovcové prameniská * 7220 139,41
Sk 1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 9,62
Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 9,62
Sk 3 Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8110 14,93
Sk 4 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8120 14,93
Sk 5 Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni 8150 23,90
Sk 6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni * 8160 14,93
Sk 8 Nesprístupnené jaskynné útvary 8310 113,19
Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91EO 17,92
Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 91F0 23,23
Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91EO 17,92
Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy * 91EO 17,92
Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske * 91G0 20,58
Ls 2.31 Dubovo-hrabové lesy lipové 9170 34,85
Ls 2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové 9410 9,62
Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy * 91H0 69,04
Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku * 91I0 28,54
Ls 3.3 Dubové nátržníkové lesy * 91I0 28,54
Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy 91M0 20,58
Ls 3.52 Sucho- a kyslomilné dubové lesy * 91I0 28,54
Ls 3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy 9190 28,54
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy * 9180 17,92
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130 19,25
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy 9110 19,25
Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy 9140 13,94
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150 13,61
Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 74,68
Ls 6.4 Lišajníkové borovicové lesy 91T0 74,68
Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky * 91D0 56,76
Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy * 91D0 56,76
Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy * 91D0 56,76
Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové 9410 9,62
Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné 9410 9,62
Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy 9410 9,62
Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy 9420 43,81
Ls 10 Panónske topoľové lesy s borievkou * 91N0 62,07
Poznámky:
1.
Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2.
Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre európsku sústavu chránených území.
3.
Prioritné biotopy sú označené *.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV živočíchov A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
Skupina Vedecké meno Slovenské meno Spôsob odstraňovania
Evertebrata bezstavovce Mollusca – mäkkýše
Arion lusitanicus slizovec iberský individuálny odchyt a likvidácia
Sinanodonta woodiana škľabka ázijská
Crustacea – kôrovce
Orconectes limosus rak pruhovaný individuálny odchyt a nakladanie **
Pacifastacus leniusculus rak signálny
Procambarus clarkii rak červený
Vertebrata stavovce Pisces – ryby
Ameiurus melas sumček čierny individuálny odchyt a nakladanie **
Gasterosteus aculeatus pichľavka siná
Lepomis gibbosus slnečnica pestrá
Neogobius gymnotrachelus býčko nahotemenný
Neogobius fluviatilis býčko piesočný
Neogobius kessleri býčko hlavatý
Neogobius melanostomus býčko čiernoústy
Perccottus glenii býčkovec amurský
Pseudorasbora parva hrúzovec sieťovaný
Amphibia-obojživelníky
* Rana catesbeiana skokan volský individuálny odchyt a nakladanie ***
Reptilia - plazy
Chrysemys picta korytnačka maľovaná individuálny odchyt a nakladanie ***
Trachemys scripta korytnačka písmenková
Aves - vtáky
Oxyura jamaicensis potápnica bielolíca individuálny odchyt a nakladanie ***
Mammalia – cicavce
Mustela vison norok americký individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Myocastor coypus nutria vodná/riečna
Nyctereutes procyonoides psík medvedíkovitý
Ondatra zibethicus ondatra pižmová
Procyon lotor medvedík čistotný
* Callosciurus erythraeus veverica červenkavá individuálny odchyt a nakladanie ***
* Sciurus carolinensis veverica sivá
* Sciurus niger veverica líščia
Poznámky:
1. Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. januáru 2014 vo voľnej prírode nebol potvrdený, ale v blízkej budúcnosti je možný sú označené znakom *.
2. Spôsob odstraňovania:
Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy odchytu.
** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržiavať ustanovenie § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne ulovené jedince.
*** Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.
**** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom.
Príloha č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
Zoznam inváznych druhov rastlín
a)
Bylinné druhy
Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny
Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá generatívne B
Asclepias syriaca glejovka americká generatívne
vegetatívne
C
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) pohánkovec (krídlatka) vegetatívne A
Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský generatívne B
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá generatívne
vegetatívne
C
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská generatívne
vegetatívne
C
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská generatívne
vegetatívne
C
b)
Dreviny
Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny
Ailanthus altissima * pajaseň žliazkatý generatívne
vegetatívne
D
Amorpha fruticosa beztvarec krovitý generatívne
vegetatívne
C
Lycium barbarum kustovnica cudzia generatívne
vegetatívne
C
Negundo aceroides* javorovec jaseňolistý generatívne B
Poznámky:
1.
Označenie skupiny:
Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.
2.
Bod b) Dreviny:
Odstraňovania inváznych druhov drevín (body 1.8, 2 a 3) v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych druhov drevín v zastavanom území obce sa odporúča plánovať a realizovať postupne, najmä v súlade so schválenými dokumentami starostlivosti o dreviny.
*
Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.
Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín
Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Odstraňovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roku.
1.
Mechanický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.
1.1.
Vykopávanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.
1.2.
Vytrhávanie
Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.
1.3.
Pastva
Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.
1.4.
Orba
Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.
1.5.
Kosenie a mulčovanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.
1.6.
Sekanie
Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.
1.7.
Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí
Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.
1.8.
Výrub
Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru 1:1 s účinnou látkou glyfosát.
2.
Chemický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).
Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky – 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti. V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do koreňových výmladkov.
Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)
3.
Kombinovaný spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C. Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania sa pri použití chemických prípravkov musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)
Príloha č. 3 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY
Vedecké meno Slovenské meno
Aristichthys nobilis tolstolobik pestrý
Carassius auratus karas striebristý
Ctenopharyngodon idella amur biely
Dama dama daniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24)
Hypophthalmichthys molitrix tolstolobik biely
Meleagris gallopavo morka divá
Oncorhynchus mykiss pstruh dúhový
Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24)
Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
Salvelinus fontinalis sivoň potočný
Syrmaticus reevesii bažant kráľovský“.
Príloha č. 3a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU SADIŤ ALEBO PESTOVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
1. Vedecké meno Slovenské meno
Aesculus hippocastanum pagaštan konský
Castanea sativa gaštan jedlý
Juglans regia orech kráľovský
Morus alba moruša biela
Morus nigra moruša čierna
2.
Druhy poľných plodín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov.
3.
Druhy zeleniny uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny.
4.
Poľnohospodárske plodiny uvedené v Listine registrovaných odrôd.25)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍNA ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
Pozn. Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa
Aconitum anthora L. prilbica jedhojová 23,00
* Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz] prilbica korzická
Aconitum firmum Rchb. prilbica tuhá 23,00
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum prilbica tuhá pravá 37,00
SR Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický prilbica tuhá moravská 23,00
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá 92,00
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. prilbica moldavská 14,00
Aconitum paniculatum Lam. prilbica metlinatá 51,00
Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla šachorček panónsky 69,00
SR Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. zvonovec ľaliolistý 51,00
Adonis distorta Ten. hlaváčik
Adonis vernalis L. hlaváčik jarný 69,00
Aegilops cylindrica Host mnohoštet valcovitý 51,00
Aeonium dumosum (Lowe) Praeg. eonium
Aeonium gomeraense Praeger eonium
Aeonium saundersii Bolle eonium
Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná 69,00
Agrimonia pilosa Ledebour repík sibírsky
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. žitniak hrebenitý 51,00
Achillea aspleniifolia Vent. rebríček slezinníkolistý 69,00
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. rebríček jemnolistý 69,00
Achillea ochroleuca Ehrh. rebríček hrebenitý 69,00
Achillea ptarmica L. rebríček betrámový 37,00
Ajuga pyramidalis L. zbehovec ihlanovitý 92,00
SR Ex? Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá 322,00
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. žabník Wahlenbergov
Alkanna tinctoria (L.) Tausch alkana farbiarska 138,00
Ex? Allium cirrhosum Vand. cesnak strapatý 138,00
Allium ericetorum Thore cesnak vresoviskový 138,00
Allium grosii Font Quer cesnak
Allium paniculatum L. cesnak metlinatý 69,00
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. cesnak pažítkový alpínsky 23,00
Allium strictum Schrad. cesnak tuhý 92,00
Althaea cannabina L. ibiš konopovitý 69,00
Althaea hirsuta L. ibiš chlpatý 51,00
Althaea pallida Willd. ibiš bledý 69,00
Althaea taurinensis DC. ibiš turínsky 69,00
Alyssum desertorum Stapf tarica stepná 51,00
Alyssum montanum subsp. brymii Dostál tarica horská Brymova 51,00
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. tarica horská Gmelinova 51,00
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. tarica pyrenejská
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. tarica krivoľaká rôznolistá 51,00
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá 69,00
+ Amelanchier ovalis Medik. #1. muchovník vajcovitý 23,00
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease parasca
+ Amygdalus nana L. #1. mandľa nízka 69,00
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. červenohlav ihlanovitý 230,00
Anacamptis urvilleana Sommier et Gatto červenohlav
* Anchusa crispa Viv. smohla
Anchusa italica Retz. smohla talianska 69,00
* Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec
* Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske
* Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo
* Androcymbium psammophilum Svent. androcymbium
+ Andromeda polifolia L. andromédka sivolistá 69,00
* Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý
Androsace mathildae Levier pochybok
Androsace maxima L. pochybok najväčší 92,00
Androsace obtusifolia L. pochybok tupolistý 37,00
Androsace pyrenaica Lam. pochybok pyrenejský
Androsace villosa L. pochybok huňatý 138,00
Andryala crithmifolia Ait.
* Angelica heterocarpa Lloyd angelika
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman
Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierra bôľhoj
Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj
Antirrhinum charidemi Lange papuľka
* Antirrhinum lopesianum Rothm. papuľka
Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná 69,00
* Apium bermejoi Llorens zeler
SR Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý 92,00
* Aquilegia alpina L. orlíček alpínsky
Aquilegia bertolonii Schott orlíček Bertoliniho
Aquilegia kitaibelii Schott orlíček Kitaibelov
* Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano orlíček
* Arabis kennedyae Meikle. arábka
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. arábka slatinná 69,00
Arabis nova Vill. arábka nová 230,00
Arabis sadina (Samp.) P. Cout. arábka
Arabis scopoliana Boiss. arábka
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. medvedica lekárska 37,00
+ Arctous alpina (L.) Nied. medvedík alpínsky 92,00
Aremonia agrimonoides (L.) DC. repíček repíkovitý 23,00
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl piesočnica
Arenaria humifusa Wahlenberg piesočnica
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská
Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica
* Argyranthemum lidii Humphries
* Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Armeria alpina Willd. trávnička alpínska 92,00
Armeria berlengensis Daveau trávnička
* Armeria helodes Martini & Pold trávnička
Armeria neglecta Girard trávnička
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička
* Armeria rouyana Daveau trávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. chren veľkoplodý 69,00
Artemisia austriaca Jacq. palina rakúska 230,00
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb. palina
Artemisia eriantha Ten. palina skalná 51,00
* Artemisia granatensis Boiss. palina
* Artemisia laciniata Willd. palina strapatá
Artemisia oelandica (Besser) Komarov palina
* Artemisia pancicii (Janka) Ronniger palina Pančičova
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. palina slanomilná jednobliznová 37,00
Asperula neilreichii Beck marinka Neilreichova 51,00
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva asfodel
Asplenium adiantum-nigrum L. slezinník čierny 51,00
SR Asplenium adulterinum Milde slezinník nepravý 92,00
Asplenium cuneifolium Viv. slezinník klinovolistý 92,00
* Asplenium hemionitis L. slezinník
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy slezinník
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac. astra
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec
Astragalus alpinus L. kozinec alpínsky 51,00
* Astragalus aquilanus Anzalone kozinec
Astragalus asper Wulfen ex Jacq. kozinec drsný 184,00
Astragalus australis (L.) Lam. kozinec južný 37,00
Astragalus austriacus Jacq. kozinec rakúsky 92,00
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet kozinec
Astragalus exscapus L. kozinec bezbyľový 138,00
Astragalus frigidus (L.) A. Gray kozinec ľadový 51,00
* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meikle kozinec
* Astragalus maritimus Moris kozinec
Astragalus norvegicus Weber kozinec nórsky 51,00
Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý 69,00
Astragalus peterfii Jáv. kozinec
Astragalus tremolsianus Pau kozinec
* Astragalus verrucosus Moris kozinec bradavičnatý
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. kozinec mechúrikatý belavý 138,00
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk klasovec sivastý 51,00
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský
Athamanta cortiana Ferrarini atamanta
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz
Atriplex littoralis L. loboda pobrežná 92,00
* Atropa baetica Willk. ľuľkovec
Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá 51,00
* Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott basia
Batrachium aquatile (L.) Dumort. močiarka vodná 23,00
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz močiarka Baudotova 69,00
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. močiarka riečna 69,00
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. močiarka štítovitá 69,00
Batrachium rionii (Lagger) Nyman močiarka Rioniho 69,00
Beckmannia eruciformis (L.) Host húseníkovec erukovitý 92,00
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen kostravec fialový 92,00
* Bellevalia hackelli Freyn belevália
* Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
* Berberis maderensis Lowe dráč
Beta patula Ait. repa
* Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. dvojštítok
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin žltavka končistá 69,00
Blechnum spicant (L.) Roth rebrovka rôznolistá 23,00
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. plsťovka vzpriamená 92,00
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch vratička rumančekovolistá 92,00
Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá
Brassica glabrescens Poldini kapusta
Brassica hilarionis Post. kapusta
Brassica insularis Moris kapusta ostrovná
* Brassica macrocarpa Guss. kapusta
Braya linearis Rouy
Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas
Bromus squarrosus L. stoklas kostrbatý 37,00
* Bunium brevifolium Lowe buľka
Bupleurum affine Sadler prerastlík prútnatý 51,00
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík vláskovitý
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur prerastlík kosákovitý širokolistý 69,00
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík
* Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík
Bupleurum praealtum L. prerastlík vyvýšený 51,00
Bupleurum rotundifolium L. prerastlík okrúhlolistý 23,00
Bupleurum tenuissimum L. prerastlík najtenší 37,00
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries smlz
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý
Calendula maderensis DC. nechtík
Calla palustris L. diablik močiarny 92,00
Callianthemum coriandrifolium Rchb. rutovník koriandrolistý 51,00
Calypso bulbosa L.
Camelina rumelica Velen. ľaničník rumelský 69,00
Campanula abietina Griseb. zvonček jedľový 51,00
* Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp. zvonček český
* Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. zvonček veľkoklasý 69,00
* Campanula morettiana Reichenb. zvonček
Campanula rapunculus L. zvonček repkový 51,00
Campanula romanica Savul. zvonček
* Campanula sabatia De Not. zvonček
SR* Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych zvonček hrubokoreňový 51,00
Campanula xylocarpa Kovanda zvonček tvrdoplodý 37,00
Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.) zvonček maličký
Camphorosma annua Pall. gáfrovka ročná 92,00
Caralluma burchardii N. E. Braun karaluma
Cardamine dentata Schult. žerušnica zúbkatá 51,00
Cardamine parviflora L. žerušnica malokvetá 92,00
Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayek žerušničník Hallerov pravý 69,00
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak
Carex atrofusca Schkuhr ostrica čiernohnedá 92,00
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ostrica Bigelova 69,00
Carex brevicollis DC. ostrica krátkoklasá 92,00
Carex chordorrhiza L.f. ostrica výbežkatá 92,00
Carex diandra Schrank ostrica oblastá 51,00
Carex dioica L. ostrica dvojdomá 69,00
Carex divisa Huds. ostrica delená 92,00
Carex fritschii Waisb. ostrica Fritschova 51,00
Carex halleriana Asso ostrica alpínska 69,00
Carex hartmanii Cajander ostrica Hartmanova 51,00
Carex holostoma Drejer ostrica
Carex lasiocarpa Ehrh. ostrica plstnatoplodá 51,00
Carex limosa L. ostrica barinná 92,00
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen ostrica chudobná vrchovisková 69,00
Carex malato-belizii Raymond ostrica
* Carex panormitana Guss. ostrica
Carex parviflora Host ostrica černastá 92,00
Carex pauciflora Lightf. ostrica málokvetá 92,00
Carex pediformis C. A. Mey. ostrica labkatá 51,00
Carex pulicaris L. ostrica blšná 69,00
Carex rupestris All. ostrica skalná 69,00
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. ostrica ražná 69,00
Carex umbrosa Host ostrica tôňomilná 51,00
Carex viridula Michx. ostrica Oederova 69,00
Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl. krasovlas akantolistý
Carpesium cernuum L. dvojzubec ovisnutý 69,00
Carthamus lanatus L. požlt vlnatý 69,00
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. odemka vodná 51,00
* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou nevädza
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler nevädza
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál nevädza
* Centaurea balearica J.D. Rodriguez nevädza baleárska
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday nevädza
* Centaurea citricolor Font Quer nevädza
Centaurea corymbosa Pourret nevädza chocholíkatá
Centaurea gadorensis G. Blanca nevädza
* Centaurea horrida Badaro nevädza
* Centaurea immanuelis-loewii Deg. nevädza
Centaurea jankae Brandza nevädza
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza
Centaurea kartschiana Scop. nevädza
* Centaurea lactiflora Halácsy nevädza bielokvetá
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál nevädza drobnoúborová
* Centaurea niederi Heldr. nevädza
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza
* Centaurea pinnata Pau nevädza
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál nevädza
Centaurea vicentina Mariz nevädza
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner [syn: Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis] zemežlč pobrežná slatinná 92,00
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce zemežlč spanilá 37,00
* Centaurium rigualii Esteve zemežlč
* Centaurium somedanum Lainz zemežlč
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant trojžilný
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce prilbovka biela 14,00
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch prilbovka dlholistá 23,00
Cephalanthera rubra (L.) Rich. prilbovka červená 23,00
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. hlavinka sedmohradská 37,00
Cerastium alpinum L. rožec alpínsky 115,00
* Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuričkolistý
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó rožec roľný žľaznatý 37,00
Cerastium carinthiacum Vest rožec širokolistý 51,00
Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. rožec dinársky
Cerastium uniflorum Clairv. rožec jednokvetý 92,00
Ceratophyllum submersum L. rožkatec pohrúžený 23,00
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač voskovka holá tatranská 69,00
* Ceropegia chrysantha Svent. lampášik
Ceterach javorkeanum (Vida) Soó ceterak Jávorkov 115,00
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes papyštek
Chaerophyllum azoricum Trelease krkoška azorská
Chamaemeles coriacea Lindl.
Chamorchis alpina (L.) Rich. vstaváčik alpínsky 138,00
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Chenopodium foliosum (Moench) Asch. mrlík mnoholistý 92,00
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton zimoľub okolíkatý 69,00
* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. zlatofúz južný 23,00
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
SR Cirsium brachycephalum Jur. pichliač úzkolistý 51,00
Cirsium latifolium Lowe pichliač
Cirsium waldsteinii Rouy pichliač Waldsteinov 51,00
Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus
Cistus palhinhae Ingram cistus
Cladium mariscus (L.) Pohl marica pílkatá 184,00
Cleistogenes serotina (L.) Keng dvojradovec neskorý 23,00
+ Clematis alpina (L.) Mill. plamienok alpínsky 14,00
Clematis integrifolia L. plamienok celistvolistý 14,00
Coeloglossum viride (L.) Hartm. vemenníček zelený 23,00
* Cochlearia polonica E. Fröhlich. lyžičník poľský
SR * Cochlearia tatrae Borbás lyžičník tatranský 51,00
* Coincya rupestris Rouy
SR Ex Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly 115,00
SR Colchicum arenarium Waldst. et Kit. jesienka piesočná 230,00
* Colchicum corsicum Baker jesienka korzická
* Colchicum cousturieri Greuter jesienka
Colymbada badensis (Tratt.) Dostál nevädzník bádenský 51,00
Colymbada sadleriana (Janka) Holub nevädzník panónsky 69,00
Comarum palustre L. nátržnica močiarna 23,00
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.(syn. Gentianella tenella Rottb.) horcovka útla 23,00
Conioselinum tataricum Hoffm. šabrina pošvatá 37,00
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet konringia rakúska 138,00
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó ostrôžka poľná metlinatá 69,00
* Consolida samia P. H. Davis ostrôžka
* Convolvulus argyrothamnus Greuter pupenec
Convolvulus cantabrica L. pupenec kantabrijský 115,00
* Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles pupenec
* Convolvulus lopez-socasii Svent. pupenec
* Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec
Corallorhiza trifida Châtel. koralica lesná 23,00
Corispermum marschallii Steven plošticosemä Marschallovo 69,00
Corispermum nitidum Kit. ex Schult. plošticosemä lesklé 92,00
* Coronopus navasii Pau vraňonôžka
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl kručinkovec položený 37,00
Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela 69,00
Corydalis gotlandica Lidén chochlačka
* Crambe arborea Webb ex Christ katran
Crambe leavigata DC. ex Christ katran
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. katran
SR Crambe tataria Sebeók katran tatársky 115,00
+ Crataegus lindmanii Hrabětová hloh Lindmanov 37,00
* Cremnophyton lanfrancoi Brullo & Pavonde
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch škarda alpská 69,00
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda šafranokvetá
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto škarda
Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch škarda panónska 92,00
Crepis pulchra L. škarda úhľadná 69,00
Crepis pusilla (Sommier) Merxm. škarda
Crepis sibirica L. škarda sibírska 92,00
Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Sell. škarda
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran
* Crocus etruscus Parl. šafran
Crocus hartmannianus Holmboe šafran
Crocus heuffelianus Herb. šafran karpatský 14,00
Crupina vulgaris Cass. krupinka obyčajná 69,00
Crypsis aculeata (L.) Aiton skrytka ostnatá 92,00
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.ex Hook. kučeravec čiarkovitý 230,00
Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková
SR* Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský 138,00
SR Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový 138,00
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó vstavačovec krvavočervený 322,00
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. vstavačovec vresoviskový 184,00
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý 23,00
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos vstavačovec Fuchsov Soóov 92,00
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó vstavačovec strmolistý krvavý 115,00
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata vstavačovec strmolistý pravý 69,00
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó vstavačovec strmolistý neskorý 115,00
Dactylorhiza kalopissii E. Nelson vstavačovec
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó vstavačovec laponský 92,00
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata vstavačovec škvrnitý pravý 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó vstavačovec škvrnitý mokraďný 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó vstavačovec škvrnitý Schurov 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó vstavačovec škvrnitý sedmohradský 184,00
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. majalis vstavačovec májový pravý 14,00
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub vstavačovec bledožltý 322,00
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó vstavačovec bazový 23,00
Danthonia alpina Vest plevnatec alpínsky 51,00
SR*+ Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky 230,00
+ Daphne cneorum L. lykovec voňavý 37,00
Daphne petraea Leybold lykovec skalný
* Daphne rodiguezii Texidor lykovec Rodriguezov
* Degenia velebitica (Degen) Hayek
* Delphinium caseyi BL Burtt stračonôžka
Delphinium elatum L. stračonôžka vysoká 23,00
Delphinium oxysepalum Borbás et Pax stračonôžka tatranská 51,00
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská 138,00
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm. metlica
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius klinček piesočný pravý
* Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz klinček piesočný český
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. klinček bradatý nakopený 37,00
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter klinček
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus klinček kopcový pravý 37,00
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz klinček kopcový holý 69,00
Dianthus diutinus Kit. klinček trváci
Dianthus glacialis Haenke klinček ľadovcový 37,00
Dianthus marizii (Samp.) Samp. klinček
* Dianthus moravicus Kovanda klinček moravský
SR* Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý 69,00
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay klinček
SR* Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn.
Dianthus lumnitzeri Wiesb.]
klinček včasný Lumnitzerov 37,00
Dianthus praecox Kit. subsp. praecox klinček včasný pravý 37,00
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťová klinček včasný nepravý 37,00
Dianthus rupicola Biv. klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý 51,00
Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. klinček pyšný alpský 37,00
Dianthus superbus L. subsp. superbus klinček pyšný pravý 51,00
Dichostylis micheliana (L.) Nees trojradovka hlávkatá 69,00
Dictamnus albus L. jasenec biely 14,00
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub plavúnik alpínsky 37,00
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub plavúnik sploštený 37,00
Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub plavúnik Isslerov 92,00
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo dvojradovka
* Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. dvojradovka
Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý 92,00
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre kamzičník chlpatý 23,00
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel ďatelinovec
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann chudôbka vždyzelená Beckerova 92,00
Draba cacuminum Elis Ekman chudôbka
Draba cinerea Adams chudôbka
Draba dorneri Heuffel. chudôbka
Draba fladnizensis Wulfen chudôbka bledožltá 92,00
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek chudôbka drsnoplodá Klášterského 161,00
Draba muralis L. chudôbka múrová 23,00
Ex? Draba pacheri Stur chudôbka štajerská 69,00
Draba siliquosa M. Bieb. chudôbka kaukazská 92,00
Draba tomentosa Clairv. chudôbka plstnatá 69,00
* Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná
SR Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky 138,00
Drosera anglica Huds. rosička anglická 138,00
Drosera rotundifolia L. rosička okrúhlolistá 37,00
+ Dryas octopetala L. dryádka osemlupienková 37,00
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď
Dryopteris cristata (L.) A. Gray papraď hrebenatá 51,00
Dryopteris fragans (L.) Schott papraď
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman ježibaba belasá rusínska 92,00
Echium candicans L. fil. hadinec
* Echium gentianoides Webb & Coincy hadinec
Echium italicum L. hadinec taliansky 51,00
SR Echium russicum J. F. Gemlin hadinec červený 69,00
Elatine alsinastrum L. elatinka kuričkovitá 69,00
Elatine gussonei (Sommier) Brullo elatinka
Elatine hungarica Moesz elatinka maďarská 92,00
Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann elatinka pieprová rovnosemenná 92,00
Ex? Elatine triandra Schkuhr elatinka trojtyčinková 92,00
SR Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská 69,00
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz bahnička málokvetá 37,00
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ostrička myšia 92,00
+ Ephedra distachya L. chvojník dvojklasý 138,00
Epipactis albensis Nováková et Rydlo kruštík neskorý 138,00
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser kruštík tmavočervený 14,00
Epipactis distans C. Arvet-Touvet [syn. Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein] kruštík oddialený 115,00
Epipactis futakii Mereďa et Potůček kruštík Futákov 138,00
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele kruštík Greuterov 138,00
Epipactis komoricensis Mereďa kruštík komorický 69,00
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery kruštík úzkopyskový 51,00
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. kruštík drobnolistý 23,00
Epipactis muelleri Godfery kruštík rožkatý 23,00
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel kruštík prehliadaný 51,00
Epipactis nordeniorum Robatsch kruštík Nordenových 138,00
Epipactis palustris (L.) Crantz kruštík močiarny 51,00
Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger kruštík piačenský 230,00
Epipactis pontica Taubenheim kruštík pontický 51,00
Epipactis pseudopurpurata Mereďa kruštík útly 92,00
Epipactis tallosii Molnár et Robatsch kruštík Tallosov 138,00
Epipactis viridiflora Hoffm.ex Krock[syn: Epipactis purpurata Sm.] kruštík modrofialový 51,00
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. sklenobyľ bezlistá 230,00
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. milota chlpatá 51,00
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. stepnatka úzkolistá 92,00
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec
Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. turica uhorská 37,00
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth páperník štíhly 69,00
Eriophorum vaginatum L. páperník pošvatý 69,00
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bocianik kozincový
Erodium ciconium (L.) L’ Hér. bocianik stepný 92,00
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bocianik
* Erodium rupicola Boiss. bocianik
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny
Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky
Eryngium planum L. kotúč modrastý 37,00
* Eryngium viviparum Gay kotúč
Erysimum crepidifolium Rchb. horčičník škardolistý 51,00
* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbás horčičník karpatský 69,00
Erythronium dens-canis L. kandík psí 138,00
* Euphorbia handiensis Burchard prýštec
Euphorbia lambii Svent. prýštec
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann prýštec
* Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter prýštec nevadský
Euphorbia stygiana H. C. Watson prýštec
Euphorbia transtagana Boiss. prýštec
* Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská
Euphrasia exaristata Smejkal očianka bezosťová 92,00
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana očianka
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. očianka veľkokvetá
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho
Euphrasia micrantha Rchb. očianka drobnokvetá 92,00
Euphrasia pectinata Ten. očianka hrebenitá 92,00
Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostál očianka slovenská podhorská 51,00
Euphrasia stipitata Smejkal očianka stopkatá 51,00
Ferula latipinna Santos feruľa
SR* Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova 138,00
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.- Dannenb. kostrava
Festuca dominii Krajina kostrava Dominova 51,00
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso kostrava
Festuca elegans Boiss. kostrava
Festuca henriquesii Hack. kostrava
Festuca saxatilis Schur kostrava skalná 51,00
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso kostrava
Filago lutescens Jord. bielolist žltkastý 51,00
Filago vulgaris Lam. bielolist obyčajný 51,00
Frangula azorica Tutin krušina azorská
* Fritillaria conica Rix korunkovka
* Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy. korunkovka
* Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka
Fritillaria meleagris L. korunkovka strakatá 69,00
* Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka
* Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. devätorka rozprestretá 37,00
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. krivec český 69,00
Gagea minima (L.) Ker Gawl. krivec najmenší 69,00
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. krivec nízky 51,00
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. krivec tulcový 51,00
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec sivý 92,00
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec bodkovaný 69,00
Galium cracoviense Ehrend. lipkavec krakovský
* Galium litorale Guss. lipkavec pobrežný
Gallium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. lipkavec parížsky hladkoplodý 92,00
* Galium sudeticum Tausch lipkavec sudetský
Galium tenuissimum M. Bieb. lipkavec najtenší 92,00
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec zelenokvetý
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. sezelovka smldníkovitá 92,00
Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka
Genista dorycnifolia Font Quer kručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci kručinka
Gentiana clusii Perr. et Songeon horec Clusiov 23,00
Gentiana frigida Haenke horec ľadový 37,00
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet horec
Gentiana nivalis L. horec snežný 23,00
Gentiana pneumonanthe L. horec pľúcny 51,00
Gentiana punctata L. horec bodkovaný 37,00
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horček
* Gentianella bohemica Skalický horček český
* Geranium maderense P. F. Yeo pakost
Gladiolus imbricatus L. mečík škridlicovitý 37,00
SR Gladiolus palustris Gaudin mečík močiarny 92,00
Glaux maritima L. sivuľka prímorská 92,00
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel guľôčka
Globularia cordifolia L. guľôčka srdcovitolistá 37,00
* Globularia sarcophylla Svent. guľôčka
* Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľočka
Gnaphalium luteoalbum L. paplesnivček žltobiely 37,00
Goodyera macrophylla Lowe smrečinovec
Goodyera repens (L.) R. Br. smrečinovec plazivý 37,00
Gratiola officinalis L. graciola lekárska 37,00
Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá 92,00
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. päťprstnica obyčajná 14,00
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. päťprstnica hustokvetá 92,00
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. päťprstnica voňavá 23,00
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Gypsophila fastigiata L. gypsomilka zväzkovitá 51,00
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin gypsomilka zväzkovitá piesočná 51,00
Gypsophila paniculata L. gypsomilka metlinatá 51,00
* Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. sekernica tmavá 23,00
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. bahienka psiarkovitá 69,00
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. bahienka šašinovitá 69,00
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday devätorník
* Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník
Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník
Helichrysum gossypinum Webb slamiha
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle slamiha
Helichrysum monogynum Burtt & Sund. slamiha
* Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. čemerica purpurová 51,00
Herminium monorchis (L.) R. Br. trčuľa jednohľuzá 230,00
Herniaria algarvica Chaudhri prietržník
Herniaria incana Lam. prietržník sivý 92,00
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis prietržník
Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. berlengiana Chaudhri prietržník
Herniaria maritima Link prietržník prímorský
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák večernica slovenská 92,00
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. jastrabník chlpatý 92,00
Hierochloë repens (Host) P. Beauv. tomkovica plazivá 37,00
SR Himantoglossum adriaticum H. Baumann jazýčkovec jadranský 184,00
SR Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný 230,00
Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn. Coronilla emerus L.) podkovka ľúba 92,00
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin prasličkovka pestrá 51,00
Hippuris tetraphylla L. fil. truskavec
Hippuris vulgaris L. truskavec obyčajný 51,00
Hladnikia pastinacifolia Reichenb
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva medúnok
Hordeum geniculatum All. jačmeň tuhoštetinatý 92,00
Hottonia palustris L. perutník močiarny 51,00
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
Hydrocotyle vulgaris L. pupkovník obyčajný 69,00
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis blanolistník
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo & Pavone jahnačka
* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník
Hypericum elegans Stephan ex Willd. ľubovník ozdobný 92,00
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack prasatník
* Iberis arbuscula Runemark iberka kríčkovitá
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva iberka
Ex? Illecebrum verticillatum L. nechtovec praslenatý 92,00
Inula germanica L. oman nemecký 37,00
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek oman vŕbolistý drsný 69,00
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják oman vŕbolistý piesočný 92,00
* Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule (Desf.) Reichenb. pafialka bezbyľová
Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum (Caruel) Ball ex
Arcang.
pafialka
SR Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi kosatec bezlistý uhorský 92,00
SR Iris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve] kosatec piesočný 92,00
* Iris boissieri Henriq. kosatec
Iris graminea L. kosatec trávolistý 69,00
Iris graminea L. subsp. graminea kosatec trávolistý pravý 69,00
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soó kosatec trávolistý pašachorový 69,00
* Iris marisca Ricci & Colasante kosatec
Iris pumila L. kosatec nízky 37,00
Iris sibirica L. kosatec sibírsky 51,00
Iris spuria L. kosatec pochybný 92,00
Iris variegata L. kosatec dvojfarebný 51,00
Isatis campestris Steven ex DC. farbovník poľný 69,00
Isatis maeotica DC. farbovník azovský 69,00
Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný 92,00
Isoëtes azorica Durieu & Paiva ex Milde šidlatka azorská
Isoëtes boryana Durieu šidlatka
Isoëtes malinverniana Ces. & De Not. šidlatka
Isolepis setacea (L.) R. Br. škripík štetinatý 69,00
* Isoplexis chalcantha Svent. O’Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
* Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva pávinec
Jasione lusitanica A. DC. pávinec
Jasminum azoricum L. jazmín azorský
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. sitina ostrokvetá 92,00
Juncus atratus Krock. sitina černastá 37,00
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus sitina cibuľkatá pravá 92,00
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. sitina cibuľkatá Kochova 92,00
Juncus capitatus Weigel sitina hlavičkatá 92,00
Juncus castaneus Sm. sitina gaštanovohnedá 115,00
Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii sitina Gerardova pravá 69,00
Ex? Juncus sphaerocarpus Nees sitina guľatoplodá 92,00
Juncus subnodulosus Schrank sitina pošvatá 69,00
Juncus triglumis L. sitina trojplevová 69,00
Juncus valvatus Link sitina
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý
* Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó sinokvet mäkký veľkoúborový 69,00
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. turička jednoduchá 92,00
Koeleria tristis Domin ometlina smutná 37,00
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Kunkeliella subsucculenta Kammer
* Lactuca watsoniana Trel. šalát Watsonov
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek lýrovka obyčajná prostredná 23,00
* Laserpitium longiradium Boiss. lazerník
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. hrachor mliečny 37,00
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. hrachor hladký 51,00
Lathyrus nissolia L. hrachor trávolistý 37,00
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková hrachor trávolistý Futákov 69,00
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják hrachor trávolistý páperistý 37,00
Lathyrus palustris L. hrachor močiarny 51,00
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke hrachor panónsky 69,00
Lathyrus pisiformis L. hrachor hrachovitý 92,00
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský 92,00
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. hrachor benátsky 92,00
+ Ledum palustre L. rojovník močiarny 92,00
Leontodon boryi Boiss. púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec drobnoúborový
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell púpavec
Leontopodium alpinum Cass. plesnivec alpínsky 51,00
Lepidium perfoliatum L. žerucha prerastenolistá 23,00
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev králik neskorý 92,00
Leucojum nicaeense Ard. bleduľa nicejská
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská 69,00
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link leuzea
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. jazyčník sivý 115,00
SR Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky 115,00
Lilium bulbiferum L. ľalia cibuľkonosná 37,00
Limodorum abortivum (L.) Sw. modruška pošvatá 138,00
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze limonka
Limonium dendroides Svent. limonka
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco limonka
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó limonka Gmelinova uhorská 115,00
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana limonka
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franko limonka
Limonium multiflorum Erben limonka
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana limonka
* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. limonka
* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka
Linaria algarviana Chav. pyštek
Linaria alpina (L.) Mill. pyštek alpínsky 92,00
Linaria coutinhoi Valdés pyštek
* Linaria ficalhoana Rouy pyštek
Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek žltý
* Linaria hellenica Turrill pyštek grécky
Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés pyštek taliansky 69,00
Linaria pseudolaxiflora Lojac. pyštek
* Linaria ricardoi Cout. pyštek
Linaria tonzigii Lona pyštek
* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo pyštek
* SR Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá 92,00
Linnaea borealis L. linnéovka severná 138,00
* Linum dolomiticum Borbas ľan
Linum hirsutum L. ľan chlpatý 51,00
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó ľan chlpatý hladkastý 92,00
* Linum muelleri Moris(syn. Linum maritimum subsp. muelleri) ľan
Linum perenne L. ľan trváci 69,00
Linum trigynum L. ľan trojbliznový 92,00
SR Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov 322,00
Listera cordata (L.) R. Br. bradáčik srdcovitolistý 92,00
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá
+ Loiseleuria procumbens (L.) Desv. skalienka ležatá 92,00
+ Lonicera alpigena L. zemolez alpínsky 92,00
* Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. ľadenec Kunkelov
Lotus uliginosus Schkuhr ľadenec barinný 37,00
Luronium natans (L.) Raf. žabníčka plávajúca
Luzula arctica Blytt chlpaňa
Lychnis coronaria (L.) Desr. kukučka vencová 37,00
Lycopodiella inundata (L.) Holub plavúnec zaplavovaný 92,00
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze vranček švajčiarsky 51,00
Lycopodium annotinum L. plavúň pučivý 14,00
Lycopodium clavatum L. plavúň obyčajný 14,00
* Lythrum flexuosum Lag. vrbica
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. vrbica drobná 92,00
Malaxis monophyllos (L.) Sw. trčníček jednolistý 138,00
* Mandragora officinarum L. mandragora lekárska
* Marbeckiella sousae Rothm.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
* Marsilea azorica Launert & Paiva marsilea azorská
Marsilea batardae Launert marsilea
SR Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá 51,00
Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. perovník pštrosí 37,00
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.) lucerna tesálska 51,00
Medicago rigidula (L.) All. lucerna tvrdá 92,00
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. čermeľ český 69,00
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Melica altissima L. mednička najvyššia 69,00
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco komonica
Menyanthes trifoliata L. vachta trojlistá 23,00
* Micromeria taygetea P. H. Davis
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Minuartia glaucina Dvořáková kurička sivastá 92,00
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen kurička klbkatá 69,00
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. kurička chlpatá kríčkovitá 69,00
* Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. kurička lepkavá 69,00
* Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova
Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia
Moehringia lateriflora (L.) Frenzl meringia
Moehringia tommasinii Marches. meringia
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl meringia huňatá
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Monizia edulis Lowe
Montia arvensis Wallr. zdrojovka roľná 69,00
Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná 51,00
* Murbeckiella sousae Rothm.
* Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica
Muscari neglectum Guss.ex Ten. modrica nebadaná 23,00
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe
Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská
Myosotis lusitanica Schuster nezábudka
Myosotis maritima Hochst. in Seub. nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova
Myosotis retusifolia R. Afonso nezábudka
* Myrica rivas-martinezii Santos. vresna
Myriophyllum verticillatum L. stolístok praslenatý 51,00
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý 92,00
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt riečňanka
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka
Najas minor All. [syn. Caulinia minor (All.Coss. et Germ.)] riečňanka menšia 23,00
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley narcis
Narcissus calcicola Mendonca narcis
Narcissus cyclamineus DC. narcis
Narcissus fernandesii G. Pedro narcis
Narcissus humilis (Cav.) Traub narcis
* Narcissus longispathus Pugsley narcis
* Narcissus nevadensis Pugsley narcis nevadský
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes narcis
Narcissus scaberulus Henriq. narcis
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. narcis
* Narcissus triandrus L. narcis trojtyčinkový
Narcissus viridiflorus Schousboe narcis zelenokvetý
* Naufraga balearica Constans & Cannon
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. bazanovec kytkový 92,00
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsy kocúrnik
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik
Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f. tmavohlávka čierna 92,00
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. kuklička plazivá 23,00
Nuphar lutea (L.) Sm. leknica žltá 23,00
Nymphaea alba L. lekno biele 37,00
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze leknovec štítnatý 69,00
Odontites granatensis Boiss. zdravienok
Odontites holliana (Lowe) Benth. zdravienok
Oenanthe banatica Heuff. halucha banátska 69,00
* Oenanthe conioides Lange halucha bolehlavová
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. halucha
Oenanthe silaifolia M. Bieb. halucha siličkolistá 51,00
Oenanthe stenoloba Schur halucha úzkolistá 37,00
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. plesnivček vápencový 92,00
Omphalodes kuzinskyanae Willk. pupkovec
* Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný
Onobrychis montana DC. vičenec horský 92,00
* Ononis hackelii Lange ihlica
Ononis pusilla L. ihlica nízka 92,00
* Onopordum carduelinum Bolle ostropes
* Onopordum nogalesii Svent. ostropes
Onosma arenaria Waldst. et Kit. rumenica piesočná 92,00
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert rumenica nepravá bradavičnatá 69,00
SR* Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska 322,00
Onosma visianii Clementi rumenica Visianiho 69,00
Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka
Ophioglossum vulgatum L. hadivka obyčajná 51,00
Ophrys apifera Huds. hmyzovník včelovitý 230,00
* Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter hmyzovník čmeľovitý 230,00
Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho 276,00
Ophrys insectifera L. hmyzovník muchovitý 51,00
* Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó hmyzovník
* Ophrys lunulata Parl. hmyzovník
Ophrys melitensis (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillers hmyzovník
Ophrys sphegodes Mill. hmyzovník pavúkovitý 322,00
Orchis coriophora L. vstavač ploštičný 230,00
Orchis elegans Heuff. vstavač úhľadný 230,00
Orchis mascula (L.) L. vstavač mužský 69,00
Orchis militaris L. vstavač vojenský 69,00
Orchis morio L. vstavač obyčajný 37,00
Orchis pallens L. vstavač bledý 23,00
Orchis palustris Jacq. vstavač močiarny 230,00
Orchis purpurea Huds. vstavač purpurový 51,00
* Orchis scopulorum Simsmerh. vstavač
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch vstavač Spitzelov 230,00
Orchis tridentata Scop. vstavač trojzubý 92,00
Orchis ustulata L. vstavač počerný 92,00
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka vstavač počerný letný 69,00
Orchis ustulata L. subsp. ustulata vstavač počerný pravý 138,00
Origanum dictamnus L. pamajorán
* Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. bledavka
Orobanche alsatica Kirschl. záraza alsaská 92,00
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin záraza šupinatá 92,00
Orobanche coerulescens Stephan záraza modrastá 92,00
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut. záraza hustokvetá
Orobanche gracilis Sm. záraza útla 51,00
Orobanche picridis F. W. Schultz záraza horčíková 69,00
Orobanche teucrii Holandre záraza hrdobarková 92,00
SR Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser (syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.) ostrík močiarny 322,00
+ Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. kľukva drobnoplodá 69,00
+ Oxycoccus palustris Pers. kľukva močiarna 51,00
Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostál ostropysk poľný tatranský 37,00
Oxytropis carpatica Uechtr. ostropysk karpatský 51,00
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch ostropysk Hallerov 37,00
Oxytropis pilosa (L.) DC. ostropysk chlpatý 51,00
Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holub čremcha obyčajná skalná 51,00
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis pivonka Clusiova rhódska
Paeonia officinalis L. subsp. banatica Roch.) Soó pivonka lekárska banátska
Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka
* Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál
Papaver dubium L. subsp. dubium mak pochybný pravý 92,00
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. mak
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. mak
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. mak tatranský 51,00
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae mak tatranský veľkofatranský 138,00
Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátová mak tatranský pravý 138,00
* Parolinia schizogynoides Svent.
Pedicularis comosa L. všivec chochlatý 92,00
Pedicularis hacquetii Graf všivec karpatský 37,00
Pedicularis oederi Vahl všivec Oederov 37,00
Pedicularis palustris L. všivec močiarny 23,00
Pedicularis sceptrum-carolinum L. všivec žezlovitý 115,00
* Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský
Pedicularis sylvatica L. všivec lesný 37,00
* Pericallis hadrosoma Svent.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. horčiak
Petagnia saniculifolia Guss.
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. skalokráska pyrenejská 92,00
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. smldník piesočný 138,00
Phagnalon benettii Lowe
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes lesknica
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel zárazovec piesočný 69,00
Phlomis brevibracteata Turrill. sápa
Phlomis cypria Post. sápa
Phlomis tuberosa L. sápa hľuznatá 37,00
Phoenix theophrasti Greuter datľovník
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. chvostovec panónsky 69,00
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman jazyk jelení 23,00
* Physoplexis comosa (L.) Schur
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
* Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Soják chlpánik Guthnickov 92,00
Pinguicula alpina L. tučnica alpínska 23,00
* Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. tučnica
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská
Pinguicula vulgaris L. tučnica obyčajná 51,00
+ Pinus cembra L. #1 borovica limbová (limba) 23,00
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.
Plantago algarbiensis Sampaio [syn. Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio] skorocel
Plantago almogravensis Franco skorocel
Plantago altissima L. skorocel najvyšší 37,00
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó skorocel černastý karpatský 37,00
Plantago malato-belizii Lawalré skorocel
Plantago maritima L. skorocel prímorský 37,00
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. skorocel tenkokvetý 69,00
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. vemenník zelenkastý 23,00
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingantha (Turez.) Hulten vemenník
Poa granitica Braun-Blanq. lipnica žulová 51,00
Poa granatica Braun-Blanq. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády lipnica
Poa margilicola Bernátová et Májovský lipnica slieňomilná 230,00
* Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Pritsch. lipnica jesenícka
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch lipnica osobitá 230,00
Podospermum laciniatum (L.) DC. hadokoreň strapatý 92,00
Polygonum arenarium Waldst. et Kit. stavikrv piesočný 69,00
Polygonum bellardii All. stavikrv Bellardov 92,00
Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv
Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý 69,00
Polypodium x mantoniae Rothm. sladič Mantonovej 37,00
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl papraďovec
Potamogeton acutifolius Link červenavec ostrolistý 37,00
Potamogeton alpinus Balb. červenavec alpínsky 69,00
Potamogeton gramineus L. červenavec trávolistý 51,00
Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník
Potentilla emilii-popii Nyárády nátržník
Potentilla micrantha Ramond ex DC. nátržník drobnokvetý 69,00
Potentilla patula Waldst. et Kit. nátržník rozložitý 69,00
Potentilla pedata Willd. ex Nestl. nátržník odnožený 92,00
Potentilla rupestris L. nátržník skalný 51,00
* Primula apennina Widmer prvosienka
Primula auricula L. prvosienka holá 23,00
Primula carniolica Jacq. prvosienka kranská
Primula farinosa L. prvosienka pomúčená 37,00
* Primula glaucescens Moretti prvosienka sivkastá
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarz prvosienka dlhokvetá plocholistá 92,00
Primula minima L. prvosienka najmenšia 37,00
Primula nutans Georgi prvosienka
Primula palinuri Petagna prvosienka
Primula scandinavica Bruun prvosienka
* Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Soják žeruška alpínska pochybná 69,00
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco slivka
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníček veronikovec sivý bledý 92,00
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve bieloprst belavý 92,00
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. steblovec močiarny 69,00
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merrill steblovec
Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec
Pulegium vulgare Mill. mäta sivá 37,00
Pulmonaria angustifolia L. pľúcnik úzkolistý 51,00
SR Pulsatilla grandis Wender. poniklec veľkokvetý 37,00
SR Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený 69,00
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický poniklec lúčny český 23,00
SR* Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó] poniklec lúčny maďarský 230,00
SR* Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský 23,00
SR* Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová poniklec prostredný 23,00
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný 92,00
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle poniklec
Pulsatilla zimmermannii Soó poniklec Zimmermannov 230,00
Pycreus flavescens (L.) Rchb. šachorec žltkastý 51,00
Pyrola carpatica Holub et Křísa hruštička karpatská 51,00
Pyrola chlorantha Sw. hruštička zelená 37,00
* Pyrus magyarica Terpö hruška maďarská
+ Pyrus nivalis Jacq. hruška snežná 69,00
+ Quercus frainetto Ten. dub balkánsky 37,00
+ Quercus pedunculiflora K. Koch. dub sivý 37,00
Radiola linoides Roth ľanček ľanovitý 92,00
* Ramonda serbica Pančić ramonda
Ranunculus alpestris L. iskerník alpínsky 14,00
Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín iskerník vysokotatranský 92,00
Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský 92,00
Ranunculus glacialis L. iskerník ľadovcový 23,00
Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník
Ranunculus lapponicus L. iskerník
Ranunculus lateriflorus DC. iskerník bočnokvetý 69,00
Ranunculus lingua L. iskerník veľký 51,00
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. iskerník odnožený 92,00
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. iskerník mnoholistý 92,00
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. iskerník trpasličí 69,00
Ranunculus reptans L. iskerník zakoreňujúci 92,00
Ranunculus thora L. iskerník obličkolistý 51,00
* Ranunculus weyleri Mares iskerník
* Reseda decursiva Forssk. rezeda
Reseda phyteuma L. rezeda veľkokališná 37,00
+ Rhamnus saxatilis Jacq. rešetliak skalný 69,00
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz štrkáč
Rhinanthus rumelicus Velen. štrkáč rumelský 69,00
Rhododendron luteum Sweet rododendron žltý
Rhynchosinapsis erucastrum (L.)Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva]
Rhynchospora alba (L.) Vahl ostroplod biely 69,00
* Ribes sardoum Martelli ríbezľa
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. roripa pyrenejská 51,00
+ Rosa arvensis Huds. ruža roľná 92,00
+ Rosa glauca Pourr. ruža sivá 69,00
* Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire rozmarín
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Rumex azoricus Rech. fil. štiavec azorský
Rumex rupestris Le Gall štiavec skalný
+ Ruscus hypoglossum L. listnatec jazykovitý 69,00
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec
+ Salix alpina Scop. vŕba alpínska 23,00
+ Salix hastata L. vŕba oštepovitolistá 23,00
+ Salix helvetica Vill. vŕba švajčiarska 37,00
+ Salix herbacea L. vŕba bylinná 23,00
+ Salix kitaibeliana Willd. vŕba Kitaibelova 51,00
+ Salix myrtilloides L. vŕba čučoriedkovitá 92,00
+ Salix phylicifolia L. vŕba bobkolistá 37,00
+ Salix repens L. vŕba plazivá 14,00
+ Salix reticulata L. vŕba sieťkovaná 14,00
+ Salix retusa L. vŕba tupolistá 37,00
+ Salix rosmarinifolia L. vŕba rozmarínolistá 23,00
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco vŕba
+ Salix starkeana Willd. vŕba sivozelená 92,00
Salvia aethiopis L. šalvia etiópska 69,00
Salvia veneris Hedge. šalvia
Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca 23,00
* Sambucus palmensis Link baza
Sanicula azorica Guthnick ex Seub. žindava azorská
* Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná
Santolina impressa Hoffmanns. & Link santolina
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link santolina
Saussurea alpina (L.) DC. pabodliak alpínsky 37,00
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer pabodliak alpínsky estónsky
Saussurea discolor (Willd.) DC. pabodliak rôznofarebný 23,00
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. pabodliak nízky 37,00
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb lomikameň
Saxifraga carpatica Sternb. lomikameň karpatský 14,00
Saxifraga cernua L. lomikameň ovisnutý 92,00
* Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň
Saxifraga florulenta Moretti lomikameň
Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí
Saxifraga mutata L. lomikameň pozmenený 92,00
Saxifraga osloensis Knaben lomikameň
* Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň
* Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň
Saxifraga retusa Gouan lomikameň zahnutolistý 37,00
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň
* Saxifraga valdensis DC. lomikameň
* Saxifraga vayredana Luizet lomikameň
Saxifraga wahlenbergii Ball lomikameň trváci 23,00
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes hlaváč
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.)Tagawa vratičník mnohozárezový 69,00
Scheuchzeria palustris L. blatnica močiarna 92,00
Schoenoplectus supinus (L.) Palla škripinec nízky 92,00
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla škripinec trojhranný 92,00
Schoenus ferrugineus L. šašina hrdzavá 69,00
Schoenus nigricans L. šašina černastá 92,00
* Scilla beirana Samp. scila
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty scila severná bukovská 69,00
Scilla litardierei Breistr. scila
Scilla maderensis Menezes scila
* Scilla morrisii Meikle scila
* Scilla odorata Link scila
Scilla vindobonensis Speta scila viedenská 14,00
Scleranthus perennis L. sklerant trváci 51,00
Scorzonera parviflora Jacq. hadomor maloúborový 51,00
Scorzonera purpurea L. hadomor purpurový 37,00
Scorzonera rosea Waldst. et Kit. hadomor ružový 92,00
Scrophularia vernalis L. krtičník jarný 37,00
Scutellaria altissima L. šišak najvyšší 69,00
Sedum annuum L. rozchodník ročný 51,00
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet rozchodník
Semele maderensis Costa
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman starček abrotanolistý karpatský 37,00
* Senecio caespitosus Brot. starček
Senecio doria L. starček zlatožltý 69,00
* Senecio elodes Boiss. ex DC. starček
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et G.Martens starček erukolistý úzkolistý 51,00
Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner starček
* Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva starček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček nevadský
Senecio paludosus L. starček barinný 51,00
Senecio sarracenicus L. starček poriečny 37,00
Senecio umbrosus Waldst. et Kit. starček tôňomilný 37,00
SR* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve] kosienka karbincolistá 92,00
* Seseli intricatum Boiss. sezel
Seseli leucospermum Waldst. et Kit. sezel
Seseli pallasii Besser sezel pestrý 37,00
Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl] ostrevka karpatská 92,00
Sibthorpia peregrina L.
Sideritis cypria Post. ránhoj
* Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga ránhoj
Sideritis infernalis Bolle ránhoj
Sideritis javalambrensis Pau ránhoj
Sideritis marmorea Bolle ránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj
* Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Silene acaulis (L.) Jacq. silenka bezbyľová 23,00
Silene borysthenica (Gruner) Walters silenka dneperská 69,00
Silene bupleuroides L. silenka dlhokvetá 69,00
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka
* Silene hicesiae Brullo & Signorello silenka
Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. silenka Holzmannova
Silene longicilia (Brot.) Otth. silenka
Silene mariana Pau silenka
Silene multiflora (Ehrh.) Pers. silenka mnohokvetá 69,00
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. silenka ovisnutá pochybná 51,00
* Silene orphanidis Boiss. silenka
* Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova
* Silene velutina Pourret ex Liosel. silenka
Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe
Sisymbrium austriacum Jacq. huľavník rakúsky 69,00
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo huľavník
Sisymbrium supinum L. huľavník nízky
Smyrnium perfoliatum L. smyrnium prerastenolisté 69,00
* Solanum lidii Sunding ľuľok
Soldanella carpatica Vierh. soldanelka karpatská 23,00
Soldanella hungarica Simonk. soldanelka uhorská 23,00
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarová soldanelka horská pieninská 69,00
Soldanella villosa Darracq. soldanelka
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
+ Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský jarabina čiernokamenná 69,00
+ Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský jarabina siná 69,00
+ Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský jarabina pestrokvetá 69,00
+ Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarabina mišpuľková 37,00
+ Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský jarabina Hazslinszkého 69,00
+ Sorbus maderensis (Lowe) Docle jarabina
+ Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti jarabina Margittaiho 69,00
+ Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercer jarabina horská 69,00
+ Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová jarabina pekárovská 69,00
+ Sorbus scepusiensis Kovanda jarabina spišská 37,00
+ Sorbus teodorii Liljefors jarabina
Sparganium angustifolium F. Michx. ježohlav úzkolistý 92,00
Sparganium natans L. ježohlav najmenší 69,00
Spergula morisonii Boreau kolenec jarný 69,00
Spergula pentandra L. kolenec päťtyčinkový 69,00
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel pakolenec
Spergularia media (L.) C. Presl pakolenec obrúbený 92,00
Spergularia salina J. Presl et C. Presl pakolenec slanomilný 69,00
+ Spiraea crenata L. tavoľník vrúbkovaný 92,00
+ Spiraea salicifolia L. tavoľník vŕbolistý 37,00
SR * Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard pokrut letný 322,00
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. pokrut jesenný 322,00
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Dittrich
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. šternbergia jesienkovitá 115,00
* Stipa austroitalica Martinovský kavyľ
* Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz kavyľ
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin kavyľ piesočný 69,00
Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský (syn. Stipa transcarpatica Klokov) kavyľ hrubosteblový euroázijský 69,00
Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. kavyľ chlpatý 51,00
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský kavyľ drsnosteblový rakúsky 51,00
Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis kavyľ drsnosteblový pravý 51,00
Stipa pulcherrima K. Koch kavyľ pôvabný 37,00
Stipa smirnovii Martinovský kavyľ Smirnovov 69,00
* Stipa styriaca Martinovský kavyľ
Stipa tirsa Stev. kavyľ tenkolistý 51,00
* Stipa veneta Moraldo kavyľ
* Stipa zalesskii Wilensky kavyľ
Stratiotes aloides L. rezavka aloovitá 51,00
Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý 37,00
Sventenia bupleuroides Font Quer
Symphytum bohemicum F. W. Schmidt kostihoj český 69,00
* Symphytum cycladense Pawł. kostihoj
Symphytum tanaicense Stev. kostihoj močiarny 51,00
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá 69,00
Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb. orgován
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth vratič
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. púpava besarábska 51,00
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánek púpava západoslovenská 69,00
Taraxacum sect. Palustria púpava 37,00
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. púpava neskorá 51,00
+ Taxus baccata L. #1 tis obyčajný 14,00
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. [syn. Guepinia nudicaulis (L.) Bastard] tezdálka piesočná 92,00
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Arco & Acebes.
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk popolavec oranžový 51,00
SR Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub popolavec dlholistý moravský 69,00
Tephroseris papposa (Rchb.) Schur popolavec sírovožltý 69,00
Teucrium abutiloides L’Hér hrdobarka
Teucrium betonicum L’Hér hrdobarka
* Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka
Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka
Teucrium scordiumL. hrdobarka cesnaková 37,00
Teucrium scorodonia L. hrdobarka páchnuca 69,00
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka
Thalictrum simplex L. žltuška jednoduchá 37,00
Thesium dollineri Murb. ľanolistník Dollinerov 37,00
SR Ex Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový 115,00
SR Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský 115,00
Thlaspi montanum L. peniažtek horský 37,00
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
* Thymelaea broterana P.Cout. vrabcovník
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška
* Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link dúška
Thymus carnosus Boiss. dúška
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. Thymus cephalotos L.) dúška
* Thymus villosus L. subsp. villosus dúška
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf. mliečnik hranatý 69,00
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják mliečnik Brittingerov 69,00
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísa mliečnik sutinový panónsky 37,00
Tithymalus lucidus (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Garcke mliečnik lesklý 51,00
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa mliečnik širokolistý slanomilný 92,00
Tithymalus seguierianus subsp.minor (Sadler) Chrtek et Křísa mliečnik Seguierov menší 51,00
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov 69,00
Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher mliečnik huňatý 51,00
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. kosatka nízka 92,00
Tordylium maximum L. zápalička väčšia 51,00
SR Tozzia carpathica Woł. vrchovka alpínska 69,00
Tragus racemosus (L.) All. ostropleva strapcovitá 69,00
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow kotvica kužeľoplodá 37,00
Trapa natans L. kotvica plávajúca 51,00
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. pavstavač hlavatý 92,00
Tribulus terrestris L. kotvičník zemný 51,00
Trichomanes speciosum Willd.
Trichophorum alpinum (L.) Pers. páperec alpínsky 92,00
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. páperec trsnatý 92,00
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. páperec nízky 69,00
Trifolium diffusum Ehrh. ďatelina rozprestretá 92,00
Trifolium retusum L. ďatelina tupolistá 69,00
Trifolium romanicum Brândză ďatelina lupinovitá 115,00
Trifolium saxatile All. ďatelina
Trifolium striatum L. ďatelina pruhovaná 92,00
Trifolium strictum L. ďatelina tuhá 69,00
Triglochin maritima L. barička prímorská 51,00
Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia kitaibelii auct. nom. M. Bieb.) bezobalka Kitaibelova 51,00
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. astrička panónska 37,00
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman trojštet
Trollius altissimus Crantz žltohlav najvyšší 14,00
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
Tulipa cypria Stapf. tulipán
Tulipa hungarica Borbas tulipán
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. turgénia širokolistá 51,00
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. pálka striebristosivá 51,00
Urtica kiovensisRogow. pŕhľava kyjevská 37,00
Ex? Utricularia bremii Heer bublinatka Bremova 92,00
Ex? Utricularia intermedia Hayne bublinatka prostredná 92,00
Utricularia minor L. bublinatka menšia 51,00
Utricularia vulgaris L. bublinatka obyčajná 37,00
+ Vaccinium uliginosum L. brusnica barinná 37,00
Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá 69,00
Valerianella pumila (L.) DC. valeriánka nízka 69,00
Verbascum litigiosum Samp. divozel
Verbascum speciosumSchrad. divozel úhľadný 51,00
Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosum divozel úhľadný pravý 51,00
Ex? Veronica acinifolia L. veronika dúškovkolistá 92,00
Veronica anagalloides Guss. veronika močiarna 37,00
Veronica jacquinii Baumg. veronika Jacquinova 51,00
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link veronika
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika
Ex? Veronica scardica Griseb. veronika drobnolistá 92,00
Veronica scutellata L. veronika štítovitá 37,00
Veronica urticifolia Jacq. veronika pŕhľavolistá 51,00
* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika
Vicia dennesiana H. C. Watson vika
Vicia incana Gouan vika sivá 69,00
Vicia sparsiflora Ten. vika riedkokvetá 69,00
Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná 69,00
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky
Viola alpina Jacq. fialka alpínska 37,00
Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá 69,00
* Viola athois W. Becker fialka
* Viola cazorlensis Gandoger fialka
Viola dacica Borbás fialka dácka 69,00
* Viola delphinantha Boiss. fialka
Viola elatior Fr. fialka vyššia 37,00
Viola epipsila Ledeb. fialka dvojlistá 69,00
* Viola hispida Lam. fialka
Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka
Viola paradoxa Lowe fialka
Viola pumila Chaix fialka nízka 51,00
Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relicta Jalas fialka
Viola stagnina Kit. ex Schult. fialka slatinná 37,00
+ Vitis sylvestris C. C. Gmel. vinič lesný 92,00
* Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
Waldsteinia geoides Willd. valdštejnka kuklíkovitá 23,00
Waldsteinia teppneri Májovský valdštejnka Teppnerova 69,00
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch. valdštejnka trojpočetná 138,00
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský valdštejnka trojpočetna Magicova 138,00
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. drobuľka bezkoreňová 51,00
Woodsia alpina (Bolton) Gray vudsia alpínska 92,00
Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca
Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holub suchokvietok smradľavý 92,00
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova
MACHORASTY
Rožteky
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
Pečeňovky
Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. hrdzavka číra 23,00
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. šiškovec
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. trsovka
SR Mannia triandra (Scop.) Grolle grimaldia trojtyčinková 23,00
* Marsupella profunda Lindb. mešcovka
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans stužtička kríčkovitá 23,00
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.
Riccardia incurvata Lindb. chabuľa zakrivená 37,00
Riccia breidleri Jur. mrvka
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.
SR Scapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib. korýtkovec 51,00
Machy
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum [syn. Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] palošík
Bryum marratii Hook. f. et Wilson prútnik Marratov 37,00
SR Buxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl. kyjanôčka zelená 23,00
Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr) Kindb. barinovec trojradý 28,00
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec
SR Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. dvojhrot 28,00
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. kosáčik plavúňovitý 37,00
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
Encalypta mutica I. Hagen šišiačik
Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske miešok slanomilný 23,00
Fissidens arnoldii Ruthe pošvatec Arnoldov 23,00
Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäs kosáčik
SR Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas[syn.Drepanocladusvernicosus (Mitt.) Warnst.] kosáčik 23,00
Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. plstnatec rašelinový 9,00
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. zmáčanec
SR Meesia longiseta Hedw. bakuľka 51,00
Meesia triquetra (Richter) Angstr. bakuľka trojrohá 23,00
SR Ochyraea tatrensis Váňa ochyrea tatranská 51,00
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. rovnoplod
SR Ex Orthotrichum rogeri Brid. bochník Rogerov 51,00
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. močiarka kostrbatá 9,00
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. merík
Pyramidula tetragona (Bird.) Bird. ihlanovka štvorboká 23,00
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. šťúrovník dutolistý 51,00
Sphagnum pylaisii Brid. rašeliník
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.
* Thamnobryum fernandesii Sergio stromkovec
SR Tortella rigens(Hedw.) Loeske závitovka 37,00
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. jarmovec zelený 23,00
LIŠAJNÍKY
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. alektória rozkonárená 23,00
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec dvojfarebný 23,00
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec modrastý 9,00
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec posplietaný 9,00
Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vlnitý 9,00
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec Nádvorníkov 9,00
Cetraria islandica (L.) Ach. pľuzgierka islandská 2,00/cm2
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda dutohlávka horská 9,00
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell jamkatec veľký 51,00/cm2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. jamkatec pľúcny 23,00/cm2
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale at Ahti diskovka perlová 9,00/cm2
Ramalina fraxinea (L.) Ach. stužkovec jaseňový 37,00
Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg. bradatec obyčajný 9,00
Usnea filipendula Stirt. s. str. bradatec drsný 9,00
Usnea florida (L.) Weber ex Wigg. bradatec rozkvitnutý 23,00
Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta bradatec bukový 23,00
Usnea subfloridana Stirt. bradatec chochlatý 23,00
HUBY (Makromycéty)
Agaricus maleolens F. H. Mřller pečiarka krémová 32,00
Agrocybe cylindracea (DC.) Maire poľnička topoľová 92,00
Amanita caesarea (Scop.) Pers. muchotrávka cisárska 74,00
Amanita friabilis (P.Karst.) Bas muchotrávka jelšová 97,00
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon muchotrávka šiškovitá 23,00
Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. muchotrávka Vittadiniho 97,00
Battarraea stevenii(Libosch.) Fr. piesočnatka Stevenova 115,00
Boletus appendiculatus Schaeff. hríb príveskatý 32,00
Boletus dupainii Boud. hríb Dupainov 115,00
Boletus fechtneri Velen. hríb striebristý 51,00
Boletus fragrans Vittad. hríb voňavý 37,00
Boletus impolitus Fr. hríb plavý 46,00
Boletus junquilleus (Quél.) Boud. hríb žltý 92,00
Boletus lupinus Fr. hríb vlčí 46,00
Boletus queletii Schulzer hríb Quéletov 28,00
Boletus radicans Pers. hríb horký 46,00
Boletus regius Krombh. hríb kráľovský 46,00
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. hríb purpurový 32,00
Boletus speciosus Frost hríb nádherný 46,00
Boletus torosus Fr. hríb zavalitý 115,00
Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd rozpadavec tatranský 74,00
Catathelasma imperiale (Fr.) Singer náramkovka cisárska 88,00
Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer meďovec rubínový 69,00
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk bedľovník orosený 46,00
Chamonixia caespitosa Rolland šamonia modrejúca 101,00
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk kyjak useknutý 64,00
Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. pahliva šafranová 32,00
Endoptychum agaricoides Czern. strieška bedľovitá 115,00
Entoloma euchroum (Pers.) Donk hodvábnica fialovomodrá 92,00
Floccularia straminea (Krombh.) Pouzar vločkovka žltozelená 32,00
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer práchnovček lekársky 106,00
Gomphidius roseus (Nees) Fr. sliziak ružový 23,00
Gomphus clavatus (Pers.) Gray lievikovec kyjakovitý 74,00
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm ušiak zväzkovitý 32,00
Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et Singer hlinovec šafranový 51,00
Hericium erinaceus (Bull.) Pers. koralovec ježovitý 69,00
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar zvončekovec sadzový 37,00
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. šťavnačka marcová 32,00
Lactarius repraesentaneus Britzelm. rýdzik nádherný 46,00
Lepiota hystrix F. H. Mřller et J. E. Lange bedlička pichliačová 97,00
Leucoagaricus pilatianus(Demoulin) Bon et Boiffard bedlica Pilátova 101,00
Leucoagaricus sublittoralis(Kühner ex Hora) Singer bedlica pobrežná 115,00
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer čechratec stepný 32,00
Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl. slizovnica slzivá 46,00
Myriostoma coliforme(Dicks.) Corda mnohokrčka dierkovaná 37,00
Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. kalichovka fialovoružová 32,00
Panaeolus reticulatus Overh. zvoncovec rašeliniskový 69,00
Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim koreňovica škoricovohnedá 28,00
Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim koreňovica olivová 28,00
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar korkovec zrastený 28,00
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. lupeňopórovec červenožltý 32,00
Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel pakorienovka čierna 101,00
Pleurotus eryngii (DC.) Quél. hliva kotúčová 78,00
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton drobuľka pieskomilná 41,00
Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc. misôčka tmavá 69,00
Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar oranžovec bledý 111,00
Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser machovec tmavý 32,00
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire červenáčik obyčajný 74,00
Ripartitella rickenii (Bohus) Singer vločnica agátová 69,00
Russula consobrina Fr. plávka smutná 23,00
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm mäsovec guľatý 115,00
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt tulipánovka fialová 32,00
Suillus flavidus (Fr.) C. Presl masliak močiarny 69,00
Suillus sibiricus (Singer) Singer masliak sibírsky 64,00
Tuber aestivum Vittad. hľuzovka letná 92,00
Volvariella caesiocincta P. D. Orton pošvovec menší 32,00
Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer pošvovec cudzopasný 69,00
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél. suchohríb marhuľovožltý 23,00
Xerocomus moravicus (Vacek) Herink suchohríb moravský 92,00
Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. suchohríb cudzopasný 69,00
Poznámky:
1.
Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2.
Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3.
Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4.
Prioritné druhy sú označené znakom *.
5.
Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6.
Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7.
Dreviny sú označené znakom +.
8.
Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.
9.
Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:
Výška dreviny v cm
50 - 200 100,00
201 - 300 166,00
301 - 500 365,00
501 - 1 000 664,00
1 001 - 2 000 996,00
nad 2 000 1660, 00
Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
A
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Pozn Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Gastropoda - ulitníky
SR Anisus (=Disculifer) vorticulus kotúľka štíhla 230,00
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Helix subplicata
Hygromia kovacsi
Chilostoma banaticum
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella feruginea
SR Sadleriana pannonica sadlerianka panónska 140,00
Theodoxus prevostianus
SR Ex Theodoxus transversalis teodox pásavý 230,00
Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Congeria kusceri
Lithophaga lithophaga
Margaritifera auricularia
Pinna nobilis
SR Unio (=Crassiana) crassus korýtko riečne 140,00
Echinodermata (ostnantokožce)
Centrostephanus longispinus
Araneae - pavúky
Macrothele calpeiana
Crustacea - kôrovce
Armadillidium ghardalamensis
Odonata - vážky
Aeshna (=Aeschna) viridis šidlo
SR Cordulegaster heros pásikavec 230,00
Cordulegaster trinacriae pásikavec
Gomphus graslinii klinovka
SR Leucorrhinia albifrons vážka obrovská 230,00
SR Leucorrhinia caudalis vážka 230,00
SR Leucorrhinia pectoralis vážka 230,00
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
SR Ophiogomphus cecilia klinovka hadia 230,00
Oxygastra curtisii
SR Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá 140,00
SR Sympecma paedisca (braueri) šidlovka Brauerova 140,00
Mantodea - modlivky
Apteromantis aptera
Orthoptera (Caelifera + Ensifera)
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
SR Isophya stysi kobylka Štysova 230,00
Myrmecophilus baronii
SR Odontopodisma rubripes koník východný 90,00
SR Paracaloptenus caloptenoides koník Brunnerov 230,00
SR Pholidoptera transsylvanica kobylka sedmohradská 230,00
SR Saga pedo sága stepná 690,00
SR Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius koník slovanský 230,00
Coleoptera - chrobáky
SR Bombelasmus unicornis 230,00
Buprestis splendens
Carabus hampei
SR Carabus hungaricus bystruška južná 230,00
Carabus olympiae
SR Carabus variolosus bystruška potočná 90,00
SR Carabus zawadszkii bystruška Zawadského 140,00
SR Cerambyx cerdo fuzáč veľký 230,00
SR Cucujus cinnaberinus plocháč červený 90,00
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
SR Duvalius hugaricus behúnik maďarský 230,00
SR Ex Dytiscus latissimus potápnik široký 230,00
SR Graphoderus bilineatus potápnik 90,00
Leptodirus hochenwarti
SR Osmoderma eremita pižmovec hnedý 230,00
SR Phryganophilus ruficollis 230,00
Pilemia tigrina
SR Probaticus subrugosus 230,00
Propomacrus cypriacus
SR Pseudogaurotina excellens fuzáč karpatský 230,00
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
SR Rosalia alpina fuzáč alpský 230,00
Lepidoptera - motýle
Apatura metis dúhovec balkánsky
Arytrura musculus
Catopta thrips
SR Coenonympha hero očkáň hnedý 230,00
SR Ex Coenonympha oedippus očkáň rašelinový 230,00
SR Coliasmyrmidone žltáčik zanoväťový 180,00
Cucullia mixta
SR Dioszeghyana schmidtii mora Schmidtova 140,00
Erannis ankeraria
Erebia calcaria očkáň východoalpský
Erebia christi očkáň
Erebia sudetica očkáň vysokohorský
SR Eriogaster catax priadkovec trnkový 90,00
SR Euphydryas (=Hypodryas) maturna hnedáčik osikový 230,00
Fabriciana elisa perlovec korzický
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hyles hippophaes
SR Ex Chondrosoma fiduciarium piadivka piadivkovicovitá 180,00
SR Leptidea morsei mlynárik východný 140,00
Lignyoptera fumidaria
SR Lopinga achine očkáň mätonohový 90,00
SR Lycaena dispar ohniváčik veľký 90,00
SR Ex Lycaena helle ohniváčik hadovníkový 180,00
SR Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný 90,00
SR Maculinea nausithous modráčik bahniskový 230,00
SR Maculinea teleius modráčik krvavcový 230,00
Melanargia arge očkáň juhotaliansky
SR Ex Nymphalis vaualbum babôčka hájová 180,00
Papilio alexanor vidlochvost horský
Papilio hospiton vidlochvost korzický
SR Parnassius apollo jasoň červenooký 460,00
SR Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový 90,00
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus modráčik nevadský
Polymixis rufocincta isolata
SR Polyommatus eroides modráčik stepný 140,00
SR Proserpinus proserpina lišaj pupalkový 90,00
Proterebia afra dalmata očkáň
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
SR Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový 90,00
Echinoidea – ježovky
Centrostephanus longispinus
Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturio jeseter veľký
Anaecypris hispanica
Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora) sih ostronosý
SR Gymnocephalus baloni hrebenačka vysoká 690,00
Phoxinus percnurus
Romanichthys valsanicola
Valencia hispanica valencia španielska
Zingel asper kolok rhônsky
Amphibia – obojživelníky
Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
SR Bombina bombina kunka červenobruchá 230,00
SR Bombina variegata kunka žltobruchá 90,00
Bufo calamita ropucha krátkonohá
SR Bufo viridis ropucha zelená 90,00
Discoglossus galganoi kunka
Discoglossus jeanneae kunka
Discoglossus montalentii kunka
Discoglossus pictus kunka maľovaná
Discoglossus sardus kunka pestrá
Euproctus asper salamandra horská
Euproctus montanus salamandra vrchovská
Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii mločík
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)
mločík nočný
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
SR Hyla arborea rosnička zelená 230,00
Hyla meridionalis rosnička západná
Hyla sarda rosnička tyrhenská
Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása
Mertensiella luschani salamandra Luschanova
Pelobates cultripes hrabavka ostronohá
SR Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá 460,00
Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá
Proteus anguinus jaskyniar vodný
SR Rana arvalis skokan ostropyský 230,00
SR Rana dalmatina skokan štíhly 230,00
Rana graeca skokan
Rana iberica skokan dlhonohý
Rana italica skokan
Rana latastei skokan Latasteov
SR Rana lessonae skokan krátkonohý 230,00
Salamandra atra salamandra čierna
Salamandra aurorae salamandra
Salamandra lanzai salamandra
Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá
Triturus carnifex mlok dravý
SR Triturus cristatus mlok hrebenatý 690,00
Triturus italicus mlok ostrochvostý
Triturus karelinii mlok Karelinov
Triturus marmoratus mlok
SR Triturus montandoni mlok karpatský 230,00
Triturus vulgaris ampelensis mlok bodkovaný subsp. ampelensis
Reptilia - plazy
SR Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla 1840,00
Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
Caretta caretta kareta obyčajná
Coluber caspius užovka
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
Coluber jugularis užovka žltobruchá
Coluber laurenti užovka
Coluber najadum užovka štíhla
Coluber nummifer užovka
Coluber viridiflavus užovka žltozelená
SR Coronella austriaca užovka hladká 460,00
Cyrtopodion kotschyi gekón hrboľatý
Dalmatolacerta oxycephala jašterica ostrohlavá
Dinarolacerta mosorensis jašterica krasová
Dermochelys coriacea kožatka veľká
Eirenis modesta
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása
SR Elaphe longissima užovka stromová 690,00
Elaphe situla užovka leopardovitá
SR Emys orbicularis korytnačka močiarna 1840,00
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Eryx jaculus piesočník presypový
Gallotia atlantica jašterica
Gallotia galloti jašterica
Gallotia galloti insulanagae jašterica
Gallotia (=Lacerta) simonyi jašterica kanárska
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides occidentalis (simonyi) scink Simonov
Chalcides ocellatus scink oceľový
Chalcides sexlineatus scink
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný
Chelonia mydas kareta obrovská
SR Lacerta agilis jašterica bystrá/jašterica obyčajná 140,00
Lacerta danfordi jašterica
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
SR Lacerta viridis jašterica zelená 690,00
Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae jašterica Bedriagova
Lacerta (=Archaeolacerta) monticola jašterica vrchovská
Lepidochelys kempii kareta Kempova
Macrovipera schweizeri vretenica
Mauremys caspica korytnačka bahenná
Mauremys leprosa korytnačka
Natrix natrix cetti užovka
Natrix natrix corsa užovka
Natrix natrix cypriaca užovka
SR Natrix tessellata užovka fŕkaná 550,00
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý
Ophisaurus apodus slepúch beznohý/scink beznohý
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis hispanica atrata jašterica
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykládska
SR Podarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová 370,00
Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis wagleriana jašterica Waglerova
Stellio (=Agama) stellio agama hardun
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský
Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Telescopus falax užovka nočná
Testudo graeca korytnačka žltohnedá
Testudo hermanni korytnačka zelenkastá
Testudo marginata korytnačka žltočierna
Vipera ammodytes vretenica rožkatá
Vipera seoanni (okrem španielskych populácií) vretenica
Vipera ursinii vretenica malá
Vipera xanthina vretenica
SR Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica jašterica živorodá 230,00
Mammalia - cicavce
Alopex lagopus líška polárna
SR Barbastella barbastellus netopier čierny/uchaňa čierna 460,00
SR Bison bonasus zubor hrivnatý/ zubor lesný 4610,00
Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov) vlk dravý/vlk obyčajný
SR Castor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií) bobor vodný/bobor eurázijský 1380,00
Capra aegagrus (prirodzené populácie) koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický
Cetacea (všetky druhy) veľrybotvaré cicavce
SR Cricetus cricetus (s výnimkou maďarských populácií) škrečok poľný 50,00
Crocidura canariensis bielozúbka kanárska
Crocidura sicula bielozúbka sicílska
Dinaromys bogdanovi hraboš jadranský
SR Dryomys nitedula plch lesný 230,00
SR Eptesicus nilssonii netopier severský/večernica severská 460,00
SR Eptesicus serotinus netopier pozdný/večernica pozdná 230,00
Atelerix (=Erinaceus) algirus jež túlavý
SR Felis silvestris mačka divá/lesná 1840,00
Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica) vychuchol pyrenejský
Gliridae (=Myoxidae)(všetky druhy okrem Glis (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus) plchovité
SR Hypsugo (=Pipistrellus) savii večernica Saviho 920,00
Hystrix cristata dikobraz hrebenatý
SR Lutra lutra vydra riečna 1840,00
SR Lynx lynx (s výnimkou estónskych populácií) rys ostrovid 3690,00
Lynx pardinus rys leopardovitý
SR Marmota marmota latirostris svišť vrchovský tatranský 4610,00
Mesocricetus newtoni škrečok balkánsky
Microchiroptera (všetky druhy) netopiere
Microtus cabrerae hraboš pyrenejský
Microtus oeconomus arenicola hraboš severský nizozemský
SR Microtus oeconomus mehelyi hraboš severský panónsky 1380,00
SR Microtus tatricus hraboš tatranský 230,00
SR Miniopterus schreibersii netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý 920,00
Monachus monachus tuleň mníší
SR Muscardinus avellanarius plch lieskový/ pĺšik lieskový 140,00
SR Mustela eversmanii tchor stepný 230,00
SR Ex Mustela (=Lutreola) lutreola norok európsky 4610,00
SR Myotis alcathoe netopier nymfin 460,00
SR Myotis bechsteini netopier veľkouchý 230,00
SR Myotis blythi netopier východný/netopier ostrouchý 230,00
SR Myotis brandti netopier Brandtov 230,00
SR Myotis dasycneme netopier pobrežný 230,00
SR Myotis daubentoni netopier vodný 90,00
SR Myotis emarginatus netopier brvitý 460,00
SR Myotis myotis netopier obyčajný 460,00
SR Myotis mystacinus netopier fúzatý 230,00
SR Myotis nattereri netopier riasnatý 230,00
SR Nyctalus lasiopterus netopier veľký/raniak veľký 230,00
SR Nyctalus leisleri netopier stromový/raniak malý 230,00
SR Nyctalus noctula netopier hrdzavý/raniak hrdzavý 230,00
Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon) (prirodzené populácie - Korzika a Sardínia) muflón lesný
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) ovca kruhorohá
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
SR Pipistrellus kuhlii netopier južný/večernica južná 460,00
SR Pipistrellus nathusii netopier parkový/večernica parková 230,00
SR Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/večernica malá 460,00
SR Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus netopier pískavý/večernica pískavá 460,00
SR Plecotus auritus ucháč svetlý 460,00
SR Plecotus austriacus ucháč sivý 460,00
Pteromys volans (=Sciuropteris russicus) poletuška slovanská
SR Rhinolophus euryale podkovár južný 920,00
SR Rhinolophus ferrumequinum podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký 920,00
SR Rhinolophus hipposideros podkovár krpatý/podkovár malý 460,00
Rousettus aegyptiacus kaloň egyptský
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) kamzík abruzský
Rupicapra rupicapra balcanica kamzík vrchovský balkánsky
SR Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský tatranský 6910,00
Sciurus anomalus veverica krátkouchá
SR Sicista betulina myšovka horská 920,00
SR Sicista subtilis myšovka stepná 920,00
SR Spermophillus (=Citellus) citellus syseľ pasienkový/syseľ obyčajný 690,00
Spermophillus (=Citellus) suslicus syseľ perlavý
SR Ursus arctos medveď hnedý 3690,00
SR Vespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá 230,00
Vormela peregusna tchor škvrnitý
Poznámky:
1.
Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2.
Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
B.
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Gastropoda - ulitníky
Alopia bielzii clathrata alopia zádielská 230,00
Anisusseptemgyratus kotúľka 230,00
Belgrandiella (rod) belgrandiela 230,00
Clausilia (=Andraea) dubia carpatica ciha karpatská 140,00
Clausilia (=Andraea) dubia ingenua ciha rebravá 140,00
Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota ciha pyskatá 230,00
Esperiana (=Fagotia) esperi fagotka škvrnitá 230,00
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularis fagotka štíhla 230,00
Faustina rossmaessleri 140,00
Gyraulus (=Lamorbis) riparius kotúľka pobrežná 230,00
Hauffenia (rod) haufenia 230,00
Helix lutescens slimák žltkastý 90,00
Vallonia declivis valónia hodvábna 230,00
Valvata (=Tropidina) macrostoma valvata pupkatá 140,00
Vertigo (=Vertilla) angustior pimprlík mokraďný 90,00
Vertigo geyeri pimprlík močiarny 230,00
Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý 140,00
Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Pseudanodonta complanata complanata škľabka ploská 230,00
Annelida - obrúčkovce
Allobophora dubiosa dážďovka bahenná 140,00
Allobophora hrabei dážďovka Hraběho 230,00
Batracobdella paludosa klepsina barinná 230,00
Hirudo medicinalis pijavica lekárska 140,00
Palpigrady - šťúrovky
Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea 920,00
Araneae - pavúky
Anyphaena furva spriadavka 230,00
Araneus nordmanni križiak 230,00
Arctosa perita strehúň 230,00
Arctosa stigmosa strehúň 230,00
Argiope lobata križiak 230,00
Argyroneta aquatica vodnár striebristý 230,00
Atypus muralis komôrkár pontický 230,00
Dolomedes plantarius lovčík 230,00
Gnaphosa microps skaliarka 230,00
Gnaphosa nigerrima skaliarka 230,00
Haplodrassus moderatus skaliarka 230,00
Cheiracanthium montanum 230,00
Larinioides silvicultrix križiak 230,00
Lycosa vultuosa 230,00
Pardosa proxima sliedič 230,00
Synema plorator kvetárik 230,00
Zelotes puritanus skaliarka 230,00
Pseudoscorpionidea - šťúriky
Atemnus politus 230,00
Chtonius austriacus 230,00
Neobisium beieri 460,00
Neobisium polonicum 460,00
Neobisium slovacum 920,00
Opilionida - kosce
Egaenus convexus 230,00
Gyas titanus 230,00
Ischyropsalis manicata 230,00
Opilio dinaricus 230,00
Platybunus pallidus 140,00
Cyphophtalmi
Siro carpaticus 230,00
Acarina - roztoče
Argas vespertilionis 140,00
Ixodidae
Ixodes vespertilionis 230,00
Crustacea - kôrovce
Astacus astacus rak riečny 90,00
Astacus leptodactylus rak bahenný 90,00
Austropotamobius (=Astacus) torrentium rak riavový 460,00
Branchinecta paludosa žiabronôžka arktická 230,00
Chirocephalus slovacicus žiabronôžka slovenská 230,00
Lepidurus apus štítovec jarný 90,00
Niphargus tatrensis 230,00
Synurella intermedia 230,00
Triops cancriformis štítovec letný 90,00
Diplopoda - mnohonôžky
Allorhiscosoma sphinx 20,00
Enantiulus tatranus 20,00
Glomeris mnischechi 20,00
Chelogona carpathicum 20,00
Julus curvicornis 20,00
Mastigophorophyllon cirriferum 20,00
Melogona transsilvanica 20,00
Xestoiulus (Microiulus) carpathicus 20,00
Polydesmus komareki 20,00
Polydesmus montanus 20,00
Polydesmus tatranus 20,00
Polyzonium eburneum 20,00
Polyzonium transsilvanicum 20,00
Chilopoda - stonôžky
Dicellophilus carniolensis
Dignathodon microcephalus 20,00
Scutigera coleoptrata 20,00
20,00
Ephemeroptera
Ametropus fragilis podenka 20,00
Ecdyonurus insignis podenka 20,00
Ephemera glaucops podenka 20,00
Ephemerella mesoleuca podenka 20,00
Ephoron (=Polymitarcis) virgo podenka nížinná 20,00
Heptagenia coerulans podenka 20,00
Choroterpes pictetii podenka 20,00
Isonychia ignota podenka 20,00
Palingenia longicaudataRaptobaetopus tenellus (balticus) podenka podenka 20,0020,00
Rhithrogena germanica podenka 20,00
Odonata - vážky
Aeschna coerulea šidlo belasé 230,00
Aeschna isosceles šidlo 140,00
Aeschna subarctica elisabethae šidlo 230,00
Anax imperator šidlo obrovské 90,00
Anax parthenope šidlo tmavé 50,00
Brachytron pratense šidlo lúčne 140,00
Coenagrion hastulatum šidielko 230,00
Coenagrion scitulum šidielko 140,00
Cordulegaster (rod) pásikavec 230,00
Epitheca bimaculata vážka 90,00
Ladona (=Libellula) fulva vážka hnedá 230,00
Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá 140,00
Orthetrum coerulescens vážka modrá 140,00
Somatochlora (rod) ligotavka 230,00
Sympecma fusca šidlovka hnedá 180,00
Sympetrum pedemontanum vážka pásavá 90,00
Plecoptera - pošvatky
Agnetina elegantula pošvatka 90,00
Brachyptera braueri pošvatka 230,00
Brachyptera monilicornis pošvatka 140,00
Capnopsis schilleri pošvatka 230,00
Isogenus nubecula pošvatka 230,00
Isoperla obscura pošvatka tmavá 230,00
Isoptena serricornis pošvatka 230,00
Marathamea vitripennis pošvatka 140,00
Rhabdiopteryx navicula pošvatka 140,00
Taeniopterix schoenemundi pošvatka dvojbodková 140,00
Xantoperla apicalis pošvatka 140,00
Dermaptera - ucholaky
Anechura bipunctata ucholak dvojbodkový 90,00
Labidura riparia ucholak veľký 90,00
Mantodea - modlivky
Mantis religiosa modlivka zelená 140,00
Ensifera – kobylky
Ephippiger ephippiger sedlovka bronzová 230,00
Poecilimon fussi kobylka Fussiho 230,00
Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus) kobylka šúrová 460,00
Caelifera - koníky
Acrida hungarica (ungarica) koník stepný 460,00
Calliptamus barbarus koník barbarský 90,00
Mecostethus grossus koník žltopásy 90,00
Oedalus decorus koník čiernopásy 230,00
Heteroptera - bzdochy
Acyrosoma leucogrammes bzdocha 20,00
Bagrada stolata bzdocha 20,00
Crypsinus angustatus bzdocha 20,00
Dybowskyia reticulata bzdocha 20,00
Henestaris halophilus bzdocha 20,00
Hyoidea notaticeps bzdocha 20,00
Spathocera obscura bzdocha 20,00
Auchenorrhyncha - cikády
Cicada (=Tettiga) orni cikáda jaseňová 230,00
Dictyophara pannonica ostročielka stepná 140,00
Dorycephalus baeri cikádka 140,00
Pagiphora annulata 230,00
Tibicen plebejus cikáda 230,00
Tibicina haematodes cikáda viničná 230,00
Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlovce
Creoleon plumbeus 140,00
Dendroleon pantherinus mravcolev stromový 230,00
Distoleon tetrarammicus mravcolev 140,00
Libelloides coccajus askalafus 230,00
Libelloides macaronius askalafus škvrnitokrídly 230,00
Mantispa styriaca pamodlivka dlhokrká 140,00
Megistopus flavicornis 140,00
Myrmecaelurus trigrammus 140,00
Myrmeleon formicarius 140,00
Myrmeleon inconspicuus 140,00
Coleoptera - chrobáky
Acimerus schäfferi fuzáč Schäfferi 140,00
Agnathus decoratus 230,00
Allonyx qaudrimaculatus pestroš 140,00
Alosimus syriacus 140,00
Ampedus quadrisignatus kováčik štvorškvrnný 230,00
Ampedus ruficeps kováčik 230,00
Anthaxia candens krasoň čerešňový 140,00
Anthaxia hungarica krasoň južný 140,00
Apalus (rod) 140,00
Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis pestroš 140,00
Bius thoracicus potemník 230,00
Boros schneideri 230,00
Brachygonus (=Ampedus) megerlei kováčik 230,00
Brachyta (=Evodinus) interrogationis fuzáč 140,00
Calosoma auropunctatum húseničiar zlatistý 140,00
Calosoma sycophanta húseničiar pižmový 140,00
Capnodis tenebrionis krasoň 230,00
Carabus arcensis bystruška 90,00
Carabus auronitens bystruška zlatá 90,00
Carabus cancellatus bystruška medená 90,00
Carabus clathratus bystruška 230,00
Carabus fabricii bystruška 90,00
Carabus irregularis bystruška 90,00
Carabus menetriesi bystruška menétriesova 230,00
Carabus montivagus bystruška 140,00
Carabus nitens bystruška 140,00
Carabus obsoletus bystruška lesklá 90,00
Carabus problematicus bystruška 90,00
Carabus scabriusculus bystruška 90,00
Cerambyx miles fuzáč 140,00
Cerocoma (rod) 140,00
Cetonischema (=Potosia) aeruginosa zlatoň ligotavý 140,00
Cornumutila quadrivittata fuzáč 140,00
Deltomerus tatricus utekáčik 140,00
Dicerca aenea krasoň lesklý 230,00
Dicerca alni krasoň jelšový 230,00
Dicerca furcata krasoň 230,00
Dicerca moesta krasoň 140,00
Dircaea australis 140,00
Ditylus laevis 140,00
Elater (= Ludius) ferrugineus kováčik hrdzavý 140,00
Emus hirtus drobčík chlpatý 90,00
Epicauta erythrocephala 140,00
Epicauta rufidorsum 140,00
Ergates faber fuzáč zavalitý 230,00
Eurythyrea quercus krasoň dubový 140,00
Eurythyrea austriaca krasoň jedľový 140,00
Euzonitis (rod) 140,00
Evodinus borealis fuzáč 230,00
Hydrophilus (= Hydrous) aterrimus vodomil 230,00
Hydrophilus (= Hydrous) piceus vodomil čierny 140,00
Lacon (rod - okrem L. punctatus) kováčik 140,00
Laena reitteri potemník 230,00
Laena viennensis potemník 140,00
Leptura (= Strangalia) thoracica fuzáč červenokrký 230,00
Lethrus apterus viničiar čierny 140,00
Limoniscus violaceus kováčik fialový 230,00
Lucanus cervus roháč obyčajný 230,00
Megopis scabricornis fuzáč 140,00
Melandrya barbata 90,00
Meloe autumnalis májka 90,00
Meloe brevicollis májka 140,00
Meloe cicatricosus májka 230,00
Meloe decorus májka 140,00
Meloe hungarus májka 230,00
Meloe proscarabeus májka obyčajná 280,00
Meloe rufiventris májka 280,00
Meloe rugosus májka 90,00
Meloe scabriusculus májka 140,00
Meloe tuccicus májka 230,00
Meloe uralensis májka 140,00
Meloe variegatus májka dúhová 230,00
Meloe violaceus májka fialová 90,00
Menephilus cylindricus potemník 230,00
Morimus funereus 90,00
Mylabris (rod) 140,00
Necydalis major fuzáč 140,00
Necydalis ulmi fuzáč 230,00
Nemosoma caucasicum ploskáň 230,00
Oenas crassicornis 140,00
Oryctes nasicornis nosorožtek obyčajný 230,00
Pachyta lamed fuzáč žltočierny 90,00
Phytoecia argus fuzáč 140,00
Phytoecia hirsutula fuzáč 140,00
Phytoecia scutellata fuzáč 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives krasoň 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica krasoň 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans krasoň lipový 90,00
Purpuricenus kaehleri fuzáč 140,00
Pytho abieticola 230,00
Pytho depressus 140,00
Rhopalopus ungaricus 140,00
Rhysodes germari 230,00
Selatostomus rugosus kováčik 230,00
Semanotus russicus fuzáč borievkový 230,00
Sitaris muralis 230,00
Sisyphus schaefferi lajniak skarabeusovitý 90,00
Sphaenoptera antiqua krasoň 230,00
Tragosoma depsarium fuzáč 230,00
Trichoferus pallidus fuzáč 140,00
Zonitis nana 140,00
Hymenoptera - blanokrídlovce
Anthidium montanum vlnárka horská 90,00
Anthocopa mocsaryi čalúnnica mocsáriho 90,00
Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá 230,00
Bombus (všetky druhy) čmeľ 90,00
Cystomutilla ruficeps pamravec 90,00
Euchroeus dallatoreana blyskavka 90,00
Larra anathema kutavka 230,00
Liometopum microcephalum mravec 90,00
Rhadinoceraea reitteri piliarka 230,00
Scolia flavifrons žihadlovka obrovská 230,00
Xylocopa (všetky druhy) drevár 90,00
Trichoptera - potočníky
Acrophylax vernalis potočník alpínsky 140,00
Agrypnia obsoleta potočník 140,00
Agrypnia varia potočník 140,00
Allogamus starmachi 90,00
Apatania carpathica 90,00
Beraeamyia hrabei 90,00
Ceraclea riparia 140,00
Cyrnus crenaticornis 90,00
Cyrnus flavidus 90,00
Grammotaulis nitidus potočník 140,00
Holocentropus dubius 140,00
Holocentropus picicornis 140,00
Holocentropus stagnalis 140,00
Chaetopteryx subradiata 90,00
Chimarra marginata potočník 230,00
Limnophilus algosus potočník 90,00
Oecetis notata potočník 140,00
Oecetis tripunctata potočník 230,00
Polycentropus excisus 140,00
Polycentropus schmidi 140,00
Setodes viridis potočník 230,00
Lepidoptera - motýle
Arctia festiva spriadač mliečnikový 140,00
Arichanna melanaria kôrovka barinná 140,00
Boloria aquilonaris perlovec severský 230,00
Brenthis hecate perlovec dvojradový 230,00
Carcharodus flocciferus súmračník jablčníkový 90,00
Colias chrysotheme žltáčik kozincový 180,00
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový 230,00
Erebia pharte očkáň tatranský 230,00
Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový 230,00
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata spriadač kostihojový 230,00
Eutelia adulatrix mora škumpová 140,00
Hipparchia alcyone očkáň bielopásy 140,00
Hipparchia semele očkáň metlicový 140,00
Hipparchia statilinus očkáň piesočný 140,00
Hyponephele lupina očkáň hájový 230,00
Chazara briseis očkáň skalný 140,00
Lycaena thersamon ohniváčik prútnatcový 140,00
Maculinea alcon modráčik horcový 140,00
Neptis sappho bielopásovec hrachorový 180,00
Pericallia matronula spriadač čremchový 230,00
Polyommatus admetus modráčik hnedý 230,00
Polyommatus amandus modráčik ušľachtilý 90,00
Polyommatus damon modráčik vičencový 230,00
Synprapha microgamma mora rašelinisková 140,00
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný 230,00
Zygaena cynarae vretienka smldníková 90,00
Zygaena laeta vretienka neskorá 140,00
Diptera - dvojkrídlovce
Atherix ibis 140,00
Petromyzontes - mihule
Eudontomyzon danfordi mihuľa potiská 690,00
Eudontomyzon mariae (vladykovi) mihuľa ukrajinská (Vladykovova) 690,00
Lampetra planeri mihuľa potočná 920,00
Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser gueldenstaedtii jeseter ruský 1380,00
Carassius carassius karas zlatistý 460,00
Cyprinus carpio kapor sazan divá forma 1840,00
Gobio kesslerii hrúz Kesslerov 920,00
Gobio uranoscopus hrúz fúzatý 920,00
Gymnocephalus schraetser hrebenačka pásavá 690,00
Ex Huso huso vyza veľká 1490,00
Leucaspius delineatus ovsienka striebristá 370,00
Misgurnus fossilis čík európsky 920,00
Sabanejewia balcanica pĺž vrchovský 920,00
Umbra krameri blatniak tmavý 920,00
Zingel streber kolok vretenovitý 920,00
Zingel zingel kolok veľký 920,00
Amphibia - obojživelníky
Bufo bufo ropucha bradavičnatá 230,00
Rana kl . esculenta skokan zelený 230,00
Rana ridibunda skokan rapotavý 460,00
Rana temporaria skokan hnedý 140,00
Salamandra salamandra salamandra škvrnitá 230,00
Triturus alpestris mlok horský 230,00
Triturus dobrogicus mlok dunajský 690,00
Triturus vulgaris mlok bodkovaný 230,00
Reptilia - plazy
Anguis fragilis slepúch lámavý 230,00
Natrix natrix užovka obojková/užovka obyčajná 140,00
Vipera berus vretenica severná/vretenica obyčajná 370,00
Mammalia - cicavce
Alces alces los mokraďový 2300,00
Crocidura suaveolens bielozúbka krpatá 90,00
Crocidura leucodon bielozúbka bielobruchá 90,00
Eliomys quercinus plch záhradný 230,00
Erinaceus concolor jež bledý/jež východoeurópsky 230,00
Glis (=Myoxus) glis plch sivý 230,00
Chionomys (Microtus) nivalis hraboš snežný 460,00
Mustela erminea hranostaj čiernochvostý 230,00
Mustela nivalis lasica myšožravá 230,00
Neomys anomalus dulovnica menšia 230,00
Neomys fodiens dulovnica väčšia 230,00
Sciurus vulgaris veverica stromová 90,00
Sorex alpinus piskor vrchovský 230,00
Sorex araneus piskor lesný/piskor obyčajný 90,00
Sorex minutus piskor malý 90,00
Poznámky:
1.
Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2.
Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU DRŽAŤ, PREPRAVOVAŤ, PREDÁVAŤ, VYMIEŇAŤ ALEBO PONÚKAŤ NA PREDAJ ALEBO VÝMENU
Vedecké meno Slovenské meno
Alectoris barbata kuropta skalná
Alectoris rufa kuropta červená
Anas platyrhynchos kačica divá
Columba palumbus holub hrivnák
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus snehuľa kapcavá škótska a herbitská
Perdix perdix jarabica poľná
Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
Príloha č. 9 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY
Evertebrata - bezstavovce
Mollusca - mäkkýše
Slimák záhradný (Helix pomatia) – celoročne je zakázané chytať, zbierať alebo usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra bežného kalendárneho roka povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.
Vertebrata - stavovce
Pisces - ryby
1. boleň dravý (Aspius aspius)
jalec tmavý (Leuciscus idus)
jeseter malý (Acipenser ruthenus)
pleskáč siný (Abramis ballerus),
pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
podustva severná (Chondrostoma nasus)
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)
– v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)
2. mrena severná (Barbus barbus)
mrena škvrnitá (Barbus peloponensius)
sumec veľký (Silurus glanis)
zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)
zubáč volžský (Sander volgensis),
– v období od 15. marca do 15. júna bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)
3. sih maréna (Coregonus maraena)
– v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)
4. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)
– v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime. 26)
5. hlavátka podunajská (Hucho hucho)
– v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.
V prípade neúmyselného náhodného ulovenia pri love iných druhov je rybár povinný uloveného jedinca vypustiť späť do vody.
Mammalia - cicavce
1. šakal zlatý (Canis aureus)
– v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.
2. vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus)
– celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami na území
a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,
b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,
c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,
d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník,
e) pre ktoré ministerstvo pôdohospodárstva neurčí ročnú kvótu lovu vlka dravého.27)
Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.
3. kuna lesná (Martes martes),
kuna skalná (Martes foina)
tchor tmavý (Mustela putorius)
– v období od 1. marca do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané ich chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc28) s intenzívnym chovom bažantov a v poľovných lokalitách tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej sa povoľuje ich chytať, zraňovať alebo usmrcovať celoročne.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV
Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov
W - jedince získané z voľnej prírody
A - jedince rastlín umelo vypestované
F - jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod W a ani jeden z nich nemá pôvod N
C - jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod W ani N
I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód „I“ možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)
N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona
Príloha č. 12 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Pokyny na vyplnenie druhovej karty
Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ jedinca uvedeného v § 41 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Druhová karta sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadku. V prípade potreby sa použijú ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty treba vyplniť takto:
DRUH (vedecké meno) - uvedie sa vedecké meno jedinca, pre ktorého sa druhová karta vypĺňa.
EVIDENČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA - uvedie sa evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody.
DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene.
NADOBUDNUTIE - vypĺňa sa v deň nadobudnutia jedinca
Spôsob - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:
dovoz - jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom
odchov - jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom
znáška - pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom
odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky
odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia v zahraničí
rehabilitácia - hendikepovaný jedinec nadobudnutý držiteľom z prírody, neschopný určitý čas alebo trvalo žiť vo voľnej prírode
kúpa - jedinec bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES
výmena - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES výmenou za iného jedinca
dar - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES darom
zapožičanie - jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES
zhabanie - jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí alebo po jeho nájdení
Číslo dokladu
- číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody
- číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol odchytený z voľnej prírody v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny alebo členského štátu ES
- číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený
- evidenčné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES, prípadne jeho meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania
POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:
1,0 - je označenie pre samca a 0,1 - označenie pre samicu.
OZNAČENIE - uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipoch) aj značka. V prípade, že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka.
PÔVOD - vypĺňa sa podľa údaja v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný okresný úrad).
VYRADENIE - vypĺňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie
Spôsob - spôsob vyradenia sa uvedie takto:
úhyn - jedinec uhynul (uvádza sa číslo pitevného protokolu, ak bol vyhotovený)
vývoz - jedinec bol vyvezený do tretej krajiny
predaj - jedinec bol predaný na území SR alebo iného členského štátu ES
zapožičanie - jedinec bol zapožičaný na území SR alebo iného členského štátu ES
úlet, únik - jedinec ušiel, uletel
výmena - jedinec bol na území SR alebo iného členského štátu ES vymenený za iného jedinca
odcudzenie - jedinec bol odcudzený
vypustenie do prírody - po rehabilitácii alebo v rámci
vyliahnutie - vyradenie z evidencie záchranného programu vývinového štádia (vajca)
zhabanie - jedinec bol zhabaný alebo prepadnutý
Číslo dokladu - číslo povolenia na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody.
NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA - vypĺňa sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky.
V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vypĺňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob (uvedie sa „znáška“), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplodnených vajec alebo dátum vyliahnutia mláďat - pri nich sa potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu).
V prípade úhynu jedinca, ak si ho držiteľ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa kolónka Dátum úhynu.
Vedenie evidencie jedincov chránených živočíchov v druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona, ak sú v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
VZOR
Návrh kompenzačných opatrení
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno získať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a navrhovaných kompenzačných opatreniach.
6. Informácia o tom, či návrh obsahuje informácie, ktorých zverejnenie nie je možné a prečo.
II. Popis plánu a alebo projektu
1. Názov plánu alebo projektu.
2. Stručný popis plánu alebo projektu, ktorý ovplyvňuje lokalitu sústavy chránených území.
3. Opis a lokalizácia všetkých aktivít a častí projektu s možným dosahom na biotopy európskeho významu, druhy európskeho významu, biotopy druhov európskeho významu, vtáky vrátane sťahovavých druhov a ich biotopy a celkovú koherenciu európskej sústavy chránených území (vrátane máp).
III. Posúdenie negatívnych účinkov*
1. Názov a kód ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
2. Predmet ochrany ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
3. Ciele ochrany lokalít a najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k integrite lokalít.
4. Biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu vrátane vtákov a ich biotopov, ktoré sú predmetom ochrany a prioritné biotopy európskeho významu, ktoré budú negatívne ovplyvnené (uvedie sa napríklad ich reprezentatívnosť, prípadne ich stav ochrany podľa § 65 ods. 1 písm. o) zákona, stupeň izolácie a ich úlohy a funkcie v rámci danej lokality).
5. Spoločenská hodnota biotopov a druhov negatívne ovplyvnených plánom/projektom.
6. Význam lokality pre biotopy a druhy podľa bodu 4, ktoré budú ovplyvnené (uvedie sa napríklad úloha lokalít v rámci Slovenskej republiky, biogeografického regiónu a území sústavy chránených území).
7. Opis očakávaných negatívnych účinkov (strata, poškodenie, rušenie, priame a nepriame účinky atď.), opis ich rozsahu (rozloha biotopov a počet druhov alebo oblastí výskytu ovplyvnených projektom), významu a veľkosti (napríklad ovplyvnená oblasť alebo populácia vo vzťahu k celkovej ploche a populácii danej lokality, resp. celej krajiny) a ich lokalizácia (vrátane máp).
8. Možné kumulatívne dosahy a iné dosahy, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku kombinovaných opatrení posudzovaného plánu alebo projektu a iných plánov alebo projektov.
9. Zmierňujúce opatrenia v rámci projektu (uvedie sa ako sa budú realizovať a akým spôsobom zamedzia negatívnym dosahom na lokalitu alebo tieto dosahy znížia).
IV. Alternatívne riešenia
1. Identifikácia a opis možných alternatívnych riešení vrátane nulovej možnosti (spôsob identifikácie, postupy, metódy).
2. Vyhodnotenie zvažovaných alternatív a odôvodnenie zvolenej alternatívy (dôvody, na základe ktorých a kto dospel k záveru, že neexistujú alternatívne riešenia).
V. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu
Opis dôvodov vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa uvedené dôvody za takéto dôvody považujú.**
VI. Kompenzačné opatrenia
1. Celkové ciele a jednotlivé ciele vo vzťahu k biotopom a druhom a ekologické procesy (funkcie), ktoré je nutné kompenzovať. Dôvody, prečo sú navrhované opatrenia vhodné na kompenzáciu negatívnych účinkov.
2. Rozsah kompenzačných opatrení (plocha, veľkosť populácie) a ich lokalizácia vo vzťahu k lokalite negatívne ovplyvnenej plánom alebo projektom.
3. Identifikácia a lokalizácia oblastí, v ktorých sa majú uplatniť kompenzačné opatrenia (vrátane máp) a identifikácie vlastníckych, užívateľských a nájomných vzťahov na mieste uskutočnenie kompenzačných opatrení.
4. Popis miesta plánovaného uskutočnenia kompenzačných opatrení. Výskyt biotopov a druhov a ich stav ochrany (§ 5 ods. 2 zákona), využitie územia pred umiestnením kompenzačných opatrení atď.
5. Predpokladané výsledky, ako budú navrhované opatrenia kompenzovať negatívne účinky projektu alebo plánu na integritu lokality a ako umožnia zachovať súdržnosť území sústavy chránených území.
6. Časový harmonogram realizácie kompenzačných opatrení (vrátane dlhodobej realizácie) s uvedením informácie o tom, kedy sa očakáva dosiahnutie očakávaných výsledkov.
7. Zoznam požadovaných povolení na realizáciu kompenzačných opatrení podľa osobitných predpisov, ak budú potrebné, subjekty zodpovedné za ich získanie a predbežné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov na mieste plánovaných kompenzačných opatrení s ich realizáciou.
8. Náklady a spôsob financovanie navrhovaných kompenzačných opatrení.
9. Subjekty zodpovedné za realizáciu kompenzačných opatrení.
10. Plán monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení vrátane návrhu predpokladaných nápravných opatrení s uvedením subjektov zodpovedných za ich realizáciu.
11. Podrobný realizačný projekt kompenzačných opatrení.
* Treba sa sústrediť na očakávaný negatívny vplyv na tie biotopy a druhy, kvôli ktorým bola lokalita navrhnutá na začlenenie do územia sústavy chránených území. Uvedú sa všetky informácie, ktoré by mohli byť relevantné v jednotlivých prípadoch v závislosti od zisteného dosahu na ovplyvnené druhy a biotopy.
** V prípade, že o dôvodoch vyššieho verejného záujmu už bolo rozhodnuté, uvedú sa kto o nich rozhodol.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU
Štátny zoznam zahŕňa
1.
prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,
2.
databázu chránených území a chránených stromov,
3.
zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
1.
Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov
Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje
a)
poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b)
názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c)
druh chráneného územia,
d)
stupeň ochrany chráneného územia,
e)
zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
f)
čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
g)
základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného pásma, kraj, okres, katastrálne územie, obec),
h)
predmet ochrany - účel vyhlásenia,
i)
príslušnosť chráneného územia k európskej sústave chránených území.
2.
Databáza chránených území a chránených stromov
Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje
a)
evidenčné číslo štátneho zoznamu,
b)
názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c)
druh chráneného územia,
d)
stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
e)
predmet ochrany - účel vyhlásenia,
f)
údaje o ochrannom pásme,
g)
začlenenie do geomorfologickej jednotky,
h)
obec, katastrálne územie, okres, kraj,
i)
výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,
j)
čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
k)
údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),
l)
súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť k inému chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),
m)
súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).
3.
Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch
Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje
a)
právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,
b)
mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,
c)
základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,
d)
výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,
e)
oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,
f)
súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa,
g)
doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného stromu.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
VZORY TABÚĽ NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY
A. Označenie chránených území a ich ochranných pásiem
Tabule sú tmavozelené, písmo je biele.
Rozmery tabule sú: 40 x 30 cm.
B. Označenie chránených stromov
Rozmery tabule sú: 15 x 10 cm.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
A
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU
1.
Základné údaje
1.1.
Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené
1.2.
Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu
1.3.
Kategória a názov územia
1.4.
Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu
1.5.
Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.6.
Súčasný stav predmetu ochrany*
1.6.1.
Prírodné pomery
1.6.2.
Stručný opis predmetu ochrany
1.6.3.
Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany
1.6.4.
Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území
1.7.
Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa**
2.
Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory)
2.1.
Historický kontext
2.2.
Stručný opis aktuálneho stavu
2.3.
Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany
3.
Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie
3.1.
Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***
3.2.
Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***
3.3.
Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy****
3.4.
Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia
4.
Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti
5.
Použité podklady a zdroje informácií
6.
Minimálny rozsah príloh
6.1.
Mapa predmetov ochrany
6.2.
Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov
6.3.
Mapa využitia územia
6.4.
Mapa ekologicko–funkčných priestorov
6.5.
Mapa zón ***
6.6.
Mapy navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)
6.7.
Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné navrhované opatrenia (napríklad situačné náčrty, fotodokumentácia, grafy, tabuľky) v rozsahu podľa konkrétnej situácie, rozsiahlosti územia a zložitosti problematiky
Poznámky:
*
Obsahuje aktualizované údaje projektu ochrany chráneného územia a jeho ochranného pásma a aktualizované údaje platnej dokumentácie ochrany prírody
**
Kategórie lesa, výsledky mapovania a hodnotenia lesných biotopov
***
Uvádza sa len v prípade členenia územia na zóny
****
Ciele, základné rámce, a zásady hospodárenia v lesoch (uvádza sa len na lesných pozemkoch s lesnými porastmi).
B
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM
1.
Základné údaje
1.1
Číslo podľa štátneho zoznamu
1.2
Názov chráneného stromu
1.3
Ochranné pásmo (stupeň ochrany, vymedzenie, výmera)
1.4
Platný právny predpis o vyhlásení ochrany, predmet ochrany
1.5
Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)
1.6
Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
2.
Súčasný stav
2.1
Prírodné pomery (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna)
2.2
Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie starostlivosti)
2.3
Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia ovplyvňujúce stav chráneného stromu v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory)
2.4
Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu (druh stromu, biometrické parametre, zdravotný stav, vitalita a statické pomery stromu) a jeho ochranného pásma
3.
Ciele a opatrenia
3.1
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
3.2
Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
3.3
Navrhované opatrenia (v oblasti legislatívy, výskumu, monitoringu, praktickej starostlivosti a kultúrno-výchovnej)
4.
Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
5.
Záverečné údaje
5.1
Použité podklady a zdroje informácií
5.2
Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti
6.
Prílohy
6.1
Časový harmonogram opatrení programu starostlivosti o chránený strom (oblasť opatrenia, opatrenie, rok realizácie, plánované náklady, zdroj financií, zodpovednosť za realizáciu)
6.2
Plán čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení v jednotlivých rokoch platnosti programu starostlivosti o chránený strom
6.3
Evidenčná karta programu starostlivosti o chránený strom
6.4
Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel (chránený strom, ochranné pásmo)
6.5
Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma
Príloha č. 19 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
1.
Súčasný stav
1.1.
Rozšírenie a stav populácie
1.1.1.
Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
1.1.2.
Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu v medzinárodnom meradle
1.1.3.
Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu na území Slovenskej republiky
1.2.
Biologické a ekologické nároky
Rastliny
a)
nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
b)
rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
c)
konkurenčné vzťahy
Živočíchy
a)
stručný opis druhu, preferencia biotopov, význam druhu v ekosystéme
b)
rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
c)
potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
d)
migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období, populačná ekológia
e)
konkurenčné vzťahy
1.3.
Zhodnotenie stavu druhu s ohľadom na jeho priaznivý stav
a)
zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
b)
zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
c)
zhodnotenie negatívnych vplyvov na druh
2.
Strategické ciele starostlivosti na zachovanie priaznivého stavu druhu (vrátane opatrení na manažment populácie)
3.
Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh
3.1.
V oblasti legislatívy
3.2.
V oblasti praktickej starostlivosti
3.3.
V oblasti monitoringu
3.4.
V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
3.5.
V oblasti starostlivosti o druh v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)
3.6.
Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
4.
Použité podklady, zdroje informácií a literatúra
5.
Prílohy
5.1.
Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením veľkoplošných chránených území
5.2.
Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením lokalít európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)
5.3.
Mapy jednotlivých lokalít s vyznačením výskytu populácii (pri rastlinách).
Príloha č. 21 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, PRÍRODNEJ PAMIATKY, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY, CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA, ZÓNY A ČASTI ZÓNY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI ALEBO NÁRODNÉHO PARKU A CHRÁNENÉHO STROMU
1.
Súčasný stav chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (ďalej len „chránené územie“) alebo chráneného stromu a ich ochranného pásma
1.1
Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia a chráneného stromu
1.1.1
Východiskové údaje
a)
základné údaje
b)
podmienky ochrany
c)
charakteristika prírodných hodnôt
1.1.2
Časový prehľad vykonaných opatrení
1.1.3
Zhodnotenie súčasného stavu
a)
zhodnotenie vymedzenia chráneného územia alebo chráneného stromu z hľadiska potrieb záchrany
b)
stupeň a priestorové rozčlenenie zachovanosti - poškodenia geobiocenóz (pre chránený strom je potrebné zhodnotiť zdravotný stav a statiku)
c)
zhodnotenie poznania prírodných hodnôt
d)
zhodnotenie účinnosti podmienok ochrany
1.2
Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia a chráneného stromu
1.3
Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam
2.
Opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia
2.1
V oblasti legislatívy
2.2
V oblasti praktickej starostlivosti
2.3
V oblasti monitoringu
2.4
V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
2.5
Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
3.
Záverečné údaje
3.1
Použité podklady a zdroje informácií
3.2
Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastníkmi dotknutých pozemkov
3.3
Schvaľovací protokol programu záchrany
4.
Prílohy
4.1
Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou navrhovaných zásahov podľa katastrálnych a lesníckych máp (nevzťahuje sa na chránený strom)
4.2
Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
4.3
Evidenčná karta programu záchrany chráneného územia a chráneného stromu
Príloha č. 22 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY KRITICKY OHROZENÝCH CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV
1.
Súčasný stav
1.1
Rozšírenie a stav populácie
1.1.1
Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
1.1.2
Zhodnotenie rozšírenia druhu v medzinárodnom meradle
1.1.3
Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky
1.1.4
Zoznam nepotvrdených, neoverených a zaniknutých lokalít a príčiny ich zániku
1.1.5
Zoznam potvrdených lokalít s analýzou stavu populácie druhu na lokalite
1.2
Biologické a ekologické nároky
1.2.1
Rastliny
a)
nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
b)
rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
c)
konkurenčné vzťahy
1.2.2
Živočíchy
a)
stručný opis druhu, preferencia biotopov, opis ich veľkosti, význam druhu v ekosystéme
b)
rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
c)
potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
d)
migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období
e)
konkurenčné vzťahy
1.3
Faktory ohrozenia (zhodnotenie súčasného stupňa ohrozenia druhu s uvedením jednotlivých prírodných a antropogénnych faktorov)
1.4
Doterajšie zabezpečenie ochrany
a)
zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
b)
zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
c)
formulovanie príčin, pre ktoré chránený druh dospel do štádia ohrozenia
2.
Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu
3.
Opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia
3.1
V oblasti legislatívy
3.2
V oblasti praktickej starostlivosti
3.3
V oblasti monitoringu
3.4
V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
3.5
V oblasti záchrany ohrozeného chráneného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)
3.6
Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
4.
Záverečné údaje
4.1
Použité podklady a zdroje informácií
4.2
Doklad o prerokovaní programu záchrany s dotknutými orgánmi štátnej správy
5.
Prílohy
5.1
Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami ohrozeného druhu (M 1 : 3 000 000)
5.2
Mapa jednotlivých chránených území a nechránených lokalít s vyznačením výskytu populácie ohrozeného druhu s mierkou úmernou veľkosti chráneného územia alebo nechránenej lokality
5.3
Evidenčná karta programu záchrany chráneného druhu
Príloha č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
Písomná časť
ANALYTICKÁ ČASŤ
1.
Prírodné pomery
1.1
Abiotické pomery
1.1.1
geomorfologické pomery
1.1.2
geologické pomery
1.1.3
pôdne pomery
1.1.4
hydrologické pomery
1.1.5
klimatické pomery
1.2
Biotické pomery
1.2.1
rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)
1.2.2
živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo)
1.2.3
biotopy (vymedzenie a opis biotopov)
2.
Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
2.1
poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
2.2
lesné pozemky
2.3
vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
2.4
zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
2.5
ostatné plochy
2.6
pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
2.7
plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3.
Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí
(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4.
Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
4.1
Pozitívne prvky a javy
4.1.1
osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov)
4.1.2
priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)
4.1.3
prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
4.1.4
významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
4.1.5
kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
4.1.6
iné (podľa potreby)
4.2
Negatívne prvky a javy
4.2.1
prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)
4.2.2
antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)
SYNTÉZOVÁ ČASŤ
5.
Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
5.1
Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
5.2
Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
5.3
Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)
5.4
Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)
5.5
Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)
NÁVRHOVÁ ČASŤ
6.
Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability
6.1
Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho významu v štruktúre:
6.1.1
Biocentrá
6.1.2
Biokoridory
6.1.3
Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
6.2
Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
6.3
Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
6.4
Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany
Grafická časť*
1.
mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
2.
mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
3.
mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
Poznámka:
*
Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.
Príloha č. 24 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
Písomná časť
ANALYTICKÁ ČASŤ
1.
Prírodné pomery
1.1
Abiotické pomery
1.1.1
geomorfologické pomery
1.1.2
geologické pomery
1.1.3
pôdne pomery
1.1.4
hydrologické pomery
1.1.5
klimatické pomery
1.2
Biotické pomery
1.2.1
rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná na základe terénneho prieskumu)
1.2.2
živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných údajov a doplnené terénnym prieskumom)
1.2.3
biotopy (vymedzenie a opis biotopov národného a európskeho významu)
2.
Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
2.1
poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
2.2
lesné pozemky
2.3
vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
2.4
zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
2.5
ostatné plochy
2.6
pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
2.7
plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3.
Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce
(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4.
Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
4.1
Pozitívne prvky a javy
4.1.1
osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov), biotopy európskeho a národného významu
4.1.2
priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)
4.1.3
prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
4.1.4
významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
4.1.5
kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
4.1.6
iné (podľa potreby)
4.2
Negatívne prvky a javy
4.2.1
prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)
4.2.2
antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)
SYNTÉZOVÁ ČASŤ
5.
Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
5.1
Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
5.2
Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
5.3
Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)
5.4
Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)
5.5
Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)
NÁVRHOVÁ ČASŤ
6.
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability
6.1
Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho a regionálneho významu v štruktúre:
6.1.1
Biocentrá
6.1.2
Biokoridory
6.1.3
Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
6.2
Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
6.3
Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
6.4
Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany
6.5
Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku
Grafická časť*
1.
mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
2.
mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
3.
mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
Poznámka:
*
Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.
Príloha č. 25 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
A
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA
1.
Základné údaje
1.1.
Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.2.
Prehľad príslušnosti k chráneným územiam
1.2.1.
K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho významu zaradených v zoznamoch schválených vládou a územiam medzinárodného významu,
1.2.2.
K iným chráneným nehnuteľnostiam 29)
1.3.
Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.3.1.
Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
1.3.2.
Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov
1.3.3.
Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.3.4.
Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach* a ochrannom pásme chráneného územia
1.3.5.
Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky
1.3.6.
Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu
1.4.
Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo
1.4.1.
Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
1.4.2.
Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu
1.4.3.
Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov
1.4.4.
Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)
1.4.5.
Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktoré nie sú určené ako predmet ochrany
1.4.6.
Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany
2.
Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ochranného pásma verejnosťou
2.1.
Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany
2.2.
Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny* podľa cieľa ochrany
2.3.
Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia
3.
Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach
3.1.
Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany
3.2.
Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach
3.3.
Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania
3.3.1.
Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou
3.4.
Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia
4.
Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma**
4.1.
Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení
4.1.1.
Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vzájomne sa prekrývajúce predmety ochrany
4.2.
Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona
4.2.1.
Identifikácia nesúladov navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení s navrhovaným spôsobom starostlivosti a využívania územia, návrh riešenia na ich odstránenie
5.
Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou, spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania**
5.1.
Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, výkupu, nájmu a zmluvnej starostlivosti s uvedením parcelného čísla pozemku podľa registra „C“ alebo registra „E“, výmery a druhu pozemku, čísla listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce a katastrálneho územia, formy vlastníctva, hodnoty pozemku a porastov, stupňa ochrany a územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení na pozemku vrátane činností na zabezpečenie starostlivosti o predmety ochrany, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona
5.2.
Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch
5.3.
Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch
6.
Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení**
6.1.
Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov
6.1.1.
Určenie predpokladanej výšky finačných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou
6.1.2.
Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných nákladov na hospodárenie štátnych podnikov
6.2.
Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
6.3.
Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť
7.
Návrh technického vybavenia územia**
7.1.
Opis technického vybavenia
7.1.1.
Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma
7.1.2.
Označenie zón chráneného územia*
7.1.3.
Označenie prístupových miest do chráneného územia
8.
Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF
8.1.
Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
8.2.
Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma
8.3.
Zoznam pozemkov podľa registra „C“ alebo registra „E“
8.4.
Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu
8.5.
Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým alebo podobným spôsobom starostlivosti
8.6.
Mapa ekologicko-funkčných priestorov
8.7.
Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov
8.7.1.
Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany
8.7.2.
Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom na cieľ ochrany nie je žiaduce zabezpečiť bežným obhospodarovaním
8.7.3.
Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia
8.7.4.
Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, kde priaznivý stav ochrany tohto predmetu ochrany záleží na obhospodarovaní človekom
8.7.5.
Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny závisí na bežnom obhospodarovaní
8.8.
Mapa navrhovaných stupňov ochrany **
8.9.
Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
8.10.
Mapy technického vybavenia**
Poznámky:
V prípade prírodných pamiatok – jaskýň a vodopádov – sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.
*
Uvádza sa v prípade členenia chráneného územia a ochranného pásma na ekologicko-funkčné priestory a zóny
**
Vyhotovuje len organizácia ochrany prírody (v prípade projektu ochrany vypracovaného odborne spôsobilou osobou po kladnom posúdení jeho opodstatnenosti)
B
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA
1.
Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany, podmienky ochrany a dokumentáciu. V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera a podmienky ochrany.
2.
Prílohy
2.1
Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma
2.2
Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M 1:50 000).
C
OBSAH PROJEKTU NA VYHLÁSENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY
1.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým bolo územie vyhlásené za chránené
2.
Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie národnej prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnú pamiatky
3.
Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti
Príloha č. 27 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH NÁRODNÉHO ČERVENÉHO ZOZNAMU
1.
Hodnotenie ohrozenosti taxónu
1.1
Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli
1.2
Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie
1.3
Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)
1.4
Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií
1.4.1
Redukcia populácie
1.4.2
Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu
1.4.3
Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu
1.4.4
Početnosť populácie a jej využívanie
1.4.5
Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazitov
1.4.6
Negatívne antropogénne vplyvy
1.4.7
Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode
2.
Zaradenie taxónov do kategórií podľa aktuálnych kritérií Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN)
Príloha č. 28 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY
1.
Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického a kultúrnohistorického významu
2.
Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny
3.
Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
4.
Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
Príloha č. 29 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
VZOR
E
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem obsahuje:
1. Názov výskumnej úlohy
2. Riešiteľská organizácia
3. Spoluriešiteľské organizácie/partneri výskumnej úlohy
4. Zodpovedný riešiteľ
5. Riešiteľský kolektív a určenie kontaktnej osoby
6. Súhlas orgánu ochrany prírody
7. Druh a charakter výskumnej úlohy
8. Doba riešenia výskumnej úlohy
9. Obdobie za ktoré sa podáva správa
10. Spôsob financovania
11. Ciele výskumnej úlohy
12. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia výskumnej úlohy
13. Výsledky riešenia výskumnej úlohy
14. Prehľad správ o výsledkov výskumov (Vzory A až D)
15. Prehľad pripravených a publikovaných výstupov a adresy ich elektronického umiestnenia
16. Čerpanie nákladov z verejných zdrojov na riešenie výskumnej úlohy
17. Použitá literatúra
18. Podpisy
19. Prílohy.
Príloha č. 30 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ROVNOŠATA A JEJ SÚČASTI S BODOVÝMI HODNOTAMI
tričko s krátkymi rukávmi 1 ks 70 bodov
košeľa s dlhými rukávmi 1 ks 250 bodov
košeľa s krátkymi rukávmi 1 ks 250 bodov
nohavice 1 ks 250 bodov
golfové nohavice 1 ks 250 bodov
nepremokavá bunda zimná 1 ks 750 bodov
flisová bunda 1 ks 350 bodov
nepremokavá bunda letná 1 ks 650 bodov
čiapka 1 ks 90 bodov
kožený opasok 1 ks 90 bodov
rovnošata spolu: 10 ks 3 000 bodov

Ročná bodová kvóta pre
a)
zamestnancov s prevahou práce v teréne je do 1 000 bodov,
b)
ostatných zamestnancov je do 750 bodov.
Príloha č. 31 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODY