275/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

275
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003,
ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na kontrolu a opatrenia na boj proti zhubnej katarálnej horúčke oviec a jej eradikáciu.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
chovom poľnohospodárska alebo iná prevádzkareň, v ktorej sa trvalo alebo dočasne chovajú alebo držia zvieratá druhov vnímavých na zhubnú katarálnu horúčku oviec,
b)
vnímavým druhom všetky prežúvavce,
c)
zvieraťom zviera patriace k vnímavým druhom okrem voľne žijúcich zvierat, so zreteľom na ktoré možno prijať osobitné ustanovenia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,
d)
vlastníkom alebo držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba vlastniaca zvieratá alebo zodpovedná za starostlivosť o nich, či už za odplatu, alebo bez nej,
e)
vektorom hmyz druhu Culicoides imicola alebo akýkoľvek iný hmyz rodu Culicoides schopný prenášať zhubnú katarálnu horúčku oviec a identifikovaný podľa postupu stanoveného v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,
f)
podozrením objavenie sa klinického príznaku svedčiaceho o zhubnej katarálnej horúčke oviec u vnímavého druhu spolu so súborom epizootologických údajov umožňujúcim odôvodnene predpokladať takú možnosť,
g)
príslušným orgánom orgán veterinárnej správy,1)
h)
potvrdením vyhlásenie príslušného orgánu na základe laboratórnych výsledkov, že vírus zhubnej katarálnej horúčky oviec sa šíri v určenej oblasti; ak ide o epizoóciu, môže príslušný orgán taktiež potvrdiť prítomnosť ochorenia na základe klinických alebo epizootologických výsledkov,
i)
úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný príslušným orgánom.2)
§ 3
Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby, alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené disponovať so živými zvieratami alebo produktmi živočíšneho pôvodu, musia bez meškania ohlásiť príslušnému orgánu každé podozrenie na zhubnú katarálnu horúčku oviec.
§ 4
(1)
Ak sa v chove umiestnenom v regióne, ktorý nepodlieha obmedzeniam podľa tohto nariadenia, nachádza jedno alebo viac zvierat podozrivých na zhubnú katarálnu horúčku oviec, úradný veterinárny lekár bez meškania vykoná úradné vyšetrenie,3) ktorým sa potvrdí alebo vylúči výskyt choroby.
(2)
Po oznámení podozrenia na chorobu príslušný orgán nariadi vykonať úradný dohľad nad chovom a úradný veterinárny lekár
a)
vykoná súpis zvierat v chove a v rámci každého druhu uvedie počet zvierat už uhynutých, chorých alebo pravdepodobne nakazených; súpis sa musí aktualizovať tak, aby sa v čase podozrenia zistil počet narodených zvierat aj uhynutých zvierat; informácie zo súpisu sa musia predložiť na vyžiadanie a môžu sa pri každej kontrole preverovať,
b)
vykoná súpis miest, ktoré umožňujú prežitie alebo prechovanie vektora, najmä miest vhodných na jeho reprodukciu,
c)
vykoná epizootologické šetrenie podľa § 7,
d)
vykoná pravidelné návštevy chovu alebo chovov a pri každej príležitosti vykoná podrobné klinické vyšetrenie alebo autopsiu zvierat, ktoré uhynuli alebo u ktorých je podozrenie z choroby, a musí potvrdiť ochorenie; ak je to potrebné, pomocou laboratórnych testov,
e)
nariadi zákaz premiestňovania zvierat z chovu a do chovu,
f)
nariadi v čase, keď je vektor aktívny, držať všetky zvieratá v chove v ich ustajňovacích priestoroch,
g)
nariadi pravidelne ošetrovať zvieratá, budovy na ich ustajnenie a ich okolie, najmä miesta, v ktorých sa darí populáciám Culicoides, schválenými insekticídami; na zabránenie zamoreniu vektormi určí príslušný orgán počet ošetrení, pričom zohľadní dĺžku účinnosti použitého insekticídu a klimatické podmienky,
h)
nariadi telá uhynutých zvierat v chove zničiť, neškodne odstrániť, spáliť alebo zahrabať podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Až do zavedenia opatrení a pri vykonávaní opatrení podľa odseku 2 vlastník zvierat alebo držiteľ zvierat pri podozrení z choroby zvierat musí vykonať všetky predbežné opatrenia na splnenie opatrení podľa odseku 1 písm. e) a f).
(4)
Príslušný orgán môže nariadiť vykonanie opatrení uvedených v odseku 2 aj v ďalších chovoch, ak ich umiestnenie, priestorové usporiadanie alebo kontakty s chovom, kde je podozrenie na chorobu, odôvodňujú podozrenie z možnej kontaminácie.
(5)
Príslušný orgán môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev okrem ustanovení odseku 2 ustanoviť pre prírodné rezervácie, v ktorých sú voľne žijúce zvieratá, osobitné opatrenia.
(6)
Príslušný orgán zruší opatrenia uvedené v odsekoch 1 až 5 až po vylúčení podozrenia z výskytu zhubnej katarálnej horúčky oviec príslušným orgánom.
§ 5
Očkovanie proti zhubnej katarálnej horúčke oviec iným spôsobom, než je uvedené v tomto nariadení, je zakázané.
§ 6
(1)
Ak sa úradne potvrdí výskyt zhubnej katarálnej horúčky oviec v chove, príslušný orgán nariadi
a)
usmrtiť pod úradnou kontrolou zvieratá v rozsahu nevyhnutnom na zabránenie rozšírenia epizoócie; o tomto opatrení informuje Európsku komisiu,
b)
zničiť, neškodne odstrániť, spáliť alebo zahrabať telá usmrtených zvierat podľa osobitného predpisu,4)
c)
vykonať opatrenia uvedené v § 4 v chovoch v okruhu 20 km v okolí infikovaného chovu vrátane ochranného pásma (§ 8),
d)
vykonať opatrenia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, najmä ak ide o zavedenie programu očkovania alebo iné alternatívne opatrenia; hlavný veterinárny lekár informuje Európsku komisiu o vykonávaní očkovania,
e)
vykonať epizootologické šetrenie podľa § 7.
(2)
Pásmo uvedené v odseku 1 písm. c) môže príslušný orgán rozšíriť alebo zúžiť na základe epizootologických, geografických a ekologických opatrení alebo meteorologických podmienok. Príslušný orgán prijatie tohto rozhodnutia oznámi Európskej komisii.
(3)
Ak sa pásmo uvedené v odseku 1 písm. c) nachádza na území viac ako jedného členského štátu, príslušný orgán spolupracuje s príslušnými orgánmi susedných štátov pri vymedzení tohto pásma. Ak je to potrebné, toto pásmo vymedzí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
§ 7
(1)
Epizootologické šetrenie zahŕňa
a)
obdobie, počas ktorého sa mohla zhubná katarálna horúčka oviec vyskytovať v chove,
b)
možný pôvod zhubnej katarálnej horúčky oviec v chove a identifikovanie iných chovov zvierat, ktoré sa mohli nakaziť alebo kontaminovať z rovnakého zdroja,
c)
výskyt a rozšírenie vektorov choroby,
d)
premiestňovanie zvierat do príslušného chovu a z príslušného chovu, ako aj odstránenie tiel uhynutých zvierat z tohto chovu.
(2)
Hlavný veterinárny lekár na zabezpečenie koordinácie všetkých nariadených opatrení a na vykonanie epizootologického šetrenia bezodkladne vytvorí najmä z úradných veterinárnych lekárov, zamestnancov príslušných orgánov a odborníkov vo veterinárnej oblasti krízové centrum.
§ 8
(1)
Príslušný orgán po úradnom potvrdení diagnózy zhubnej katarálnej horúčky oviec vymedzí okolo ohniska choroby ochranné pásmo a pásmo dohľadu. Pásma sa vymedzia na základe geografických, administratívnych, ekologických a epizootologických faktorov spojených so zhubnou katarálnou horúčkou oviec a štruktúrou kontroly.
(2)
Ochranné pásmo zahŕňa územie s polomerom najmenej 100 km okolo infikovaného chovu.
(3)
Pásmo dohľadu je vymedzené územím presahujúcim ochranné pásmo najmenej o 50 km a nevykonalo sa v ňom žiadne očkovanie počas posledných 12 mesiacov.
(4)
Ak sa ochranné pásmo a pásmo dohľadu nachádzajú okrem územia Slovenskej republiky aj na území členského štátu, príslušný orgán spolupracuje pri vymedzení týchto pásiem s príslušným orgánom tohto členského štátu. Tieto pásma sa vymedzia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
(5)
Príslušný orgán môže pozmeniť hranice pásiem uvedených v odsekoch 2 až 4 len v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a na základe
a)
geografickej polohy a ekologických faktorov,
b)
meteorologických podmienok,
c)
výskytu a rozšírenia vektora,
d)
výsledkov epizootologických šetrení vykonaných podľa § 7,
e)
výsledkov laboratórnych skúšok,
f)
zavedenia kontrolných opatrení, najmä opatrení na ničenie hmyzu.
§ 9
(1)
V ochrannom pásme príslušný orgán nariadi
a)
identifikovanie všetkých chovov so zvieratami v rámci tohto pásma,
b)
vykonanie programu epidemiologického dohľadu založeného na monitorovaní označených skupín hovädzieho dobytka prípadne iných druhov prežúvavcov a populácií vektora; tento program sa môže ustanoviť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,
c)
zákaz premiestňovania zvierat z pásma; o výnimkách zo zákazu, najmä pre zvieratá v časti pásma bez cirkulácie vírusu alebo bez výskytu vektorov môže rozhodnúť príslušný orgán len v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
(2)
Príslušný orgán môže v ochrannom pásme nariadiť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev očkovanie zvierat proti zhubnej katarálnej horúčke oviec a ich identifikáciu. Týmto nie sú dotknuté opatrenia uvedené v odseku 1.
§ 10
(1)
V pásme dohľadu nariadi príslušný orgán opatrenia uvedené v § 9 ods. 1.
(2)
Očkovanie proti zhubnej katarálnej horúčke oviec v pásme dohľadu je zakázané.
§ 11
Príslušný orgán môže zmeniť alebo zrušiť opatrenia ustanovené v § 6, 8, 9, 10 len v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
§ 12
Príslušný orgán v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev ustanovujúcich výnimky z § 9 a 10 ustanoví podmienky premiestňovania zvierat do ochranného pásma a do pásma dohľadu a z nich; rovnako sa postupuje, aj ak ide o výmeny.5)
§ 13
Ak ide o závažnú epizoóciu zhubnej katarálnej horúčky oviec v určitom regióne, príslušný orgán prijme ďalšie opatrenia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
§ 14
Príslušný orgán zabezpečí informovanie osôb v ochrannom pásme a v pásme dohľadu o nariadených obmedzeniach a zákazoch a príjme opatrení potrebných na ich vykonanie.
§ 15
(1)
Laboratórne vyšetrenia zamerané na zistenie zhubnej katarálnej horúčky oviec sa vykonávajú pre Slovenskú republiku na základe zmluvy6) v laboratóriu uvedenom v prílohe č. 2 časti A pätnástom bode, ktoré slúži ako národné laboratórium. Jeho úlohy sú uvedené v prílohe č. 2 časti B.
(2)
Národné laboratórium spolupracuje s referenčným laboratóriom Európskych spoločenstiev pre zhubnú katarálnu horúčku oviec, ktorého úlohy sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 16
(1)
V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu veterinárni odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom kontroly na mieste v Slovenskej republike. V rámci nich môžu kontrolovať reprezentatívny počet chovov, aby overili, či príslušný orgán veterinárnej správy kontroluje súlad s ustanoveniami tohto nariadenia.
(2)
Príslušný orgán, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytujú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu.
(3)
Európska komisia je oprávnená informovať členský štát o výsledkoch kontrol vykonaných podľa odseku 1.
(4)
Príslušný orgán prijme v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev potrebné pravidlá na vykonávanie odseku 1.
§ 17
(1)
Príslušný orgán vypracuje pohotovostný plán vrátane špecifických opatrení, ak ide o ohnisko choroby, a zabezpečí materiálno-technické a personálne vybavenie na jeho rýchlu a účinnú realizáciu.
(2)
Kritériá pohotovostných plánov sú uvedené v prílohe č. 4.
(3)
Hlavný veterinárny lekár predloží národný pohotovostný plán Európskej komisii.
(4)
Príslušný orgán môže zmeniť pohotovostný plán v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
§ 18
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady č. 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúca špecifické ustanovenia na kontrolu a likvidáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 327, 22. 12. 2000, s. 74 – 83).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť vsídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.
A.
ZOZNAM NÁRODNÝCH LABORATÓRIÍ PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU HORÚČKU OVIEC
1. Belgicko Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/
Centre ďétudes et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)
Groselenbergstraat 99/rue Groeselenberg 99
B- 1180 Brussel/Bruxelles
Belgium
Tel.: (32-2) 375 44 55
Fax: (32-2) 375 09 79
E-mail: piker@var.fgov.be
2. Dánsko Statens Veterinaere Institut for Virusforskning
Lindholm
DK-4771 Kalvehave
Denmark
Tlf.: (45) 55 86 02 00
Fax: (45) 55 86 03 00
E-post: sviv@vetvirus.dk
3. Nemecko Bundesforschungsanstalt fúr Viruskrankheiten der Tiere
Anstaltsteil Tübingen
Postfach 11 49
D-72001 Tübingen
Germany
Tel.: (49) 70 71 96 72 55
Fax: (49) 70 71 96 73 03
4. Grécko Ministry of Agriculture
Centre of Athens Veterinary Institutions
Virus Department
(Ministerstvo poľnohospodárstva
Centrum veterinárnych ústavov Atén
Sekcia vírusov)
Neapoleons Str. 25
GR- 15310 Ag. Paraskevi
Athens
Greece
Tel.: (30-1) 601 14 99/601 09 03
Fax: (30-1) 639 94 77
5. Španielsko Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA
D. José Manuel Sánchez Vizcaíno
Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos
E-20180 Madrid
Spain
Tel.: (34) 916 20 22 16
Fax: (34) 916 20 22 47
E-mail: vizcaino@inia.es
6. Francúzsko CIRAD-EMVT
Campus International de Baillarguet
BP 5035
F-34032 Montpellier Cedex 1
France
Tel.: (33-4) 67 59 37 24
Fax: (33-4) 67 59 37 98
E-mail: bastron@cirad.fr
7. Írsko Central Veterinary Research Laboratory
(Ústredné veterinárne výskumné laboratórium)
Abbotstown
Castleknock
Dublin 15
Ireland
Tel.: (353-1) 607 26 79
Fax: (353-1) 822 03 63
E-mail: reilypj@indigo.ie
8. Taliansko CESME presso IZS
Via Campo Boario
1-64100 Teramo
Italy
Tel.: (39) 0861 33 22 16
Fax: (39) 0861 33 22 51
E-mail: Cesme@IZS.it
9. Luxembursko Centre d' études et de recherches veterinaires et agrochimiques (CERVA)
Rue Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles
Luxembourg
Tel.: (32-2) 375 44 55
Fax: (32-2) 375 09 79
E-mail: piker@var.fgov.be
10. Holandsko ID-DLO
Edelhertweg 15
8219 PH Lelystad
Nederland
Tel.: (0031-0320) 23 82 38
Fax: (0031-0320) 23 80 50
E-mail: postkamer@id.dlo.nl
11 . Rakúsko Bundesanstalt fur Virusseuchenekampfung bei Haustieren
Robert Kochgasse 17
Austria
Tel.: (34-2) 236 466 40-0
Fax: (34-2) 236 466 40-941
E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com
12. Portugalsko Laboratorio Nacional de Investigagao Veterinaria
Estrada de Benfica, 701
P- 1549-011 Lisboa
Portugal
Tel.: (351) 21 711 5200
Fax: (351) 21 711 53 836
E-mail: dir.Inlv@mail.teleDac.Dt
13. Fínsko Danish Institute for Voris Research
(Dánsky inštitút pre výskum vírusov)
Lindholm
DK-4771 Kalvehave
Denmark
Tlf: (45) 55 86 02 00
Fax: (45) 55 86 03 00
E-post: sviv@vetvirus.dk
14. Švédsko Statens veterinarmedicinska anstalt, SVA
S-751 89 Uppsala
Sweden
Tfn: (00-46) 18 67 40 00
Fax: (00-46) 18 30 91 62
E-post: sva@sva.se
15. Veľká Británia Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
(Inštitút pre zdravie zvierat
Laboratorium Pirbright)
Ash Road
Pirbright
Woking
Surrey GU24 ONF
United Kingdom
Tel.: (44-1483) 23 24 41
Fax: (44-1483) 23 24 48
E-mail: nhilin-mellor@bbsrc.ac.uk
Pod dráhami 918
960 86 Zvolen
B.
ÚLOHY NÁRODNÝCH LABORATÓRIÍ PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU HORÚČKU OVIEC
Národné laboratóriá pre zhubnú katarálnu horúčku oviec sú zodpovedné za koordináciu noriem a diagnostických metód ustanovených každým diagnostickým laboratóriom v štáte, za používanie reagentov aza testovanie vakcín.
Na tento účel
a)
môžu dodávať diagnostické reagenty do diagnostických laboratórií, ktoré ich potrebujú,
b)
môžu kontrolovať kvalitu všetkých diagnostických reagentov používaných v štáte,
c)
v pravidelných intervaloch organizujú porovnávacie testy,
d)
uchovávajú izoláty vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec odobraté z potvrdených prípadov v štáte,
e)
zabezpečia potvrdenie pozitívnych výsledkov získaných v regionálnych diagnostických laboratóriách.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.
A.
REFERENČNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU HORÚČKU OVIEC
AFRC Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
(AFRC Inštitút pre zdravie zvierat
Laboratórium Pirbright)
Ash Road
Pirbright
Woking
Surrey GU24 ONF
United Kingdom
Tel. (44-1483) 23 24 41
Fax (44-1483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk
B.
ÚLOHY REFERENČNÉHO LABORATÓRIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU
HORÚČKU OVIEC
Referenčné laboratórium Európskych spoločenstiev plní tieto úlohy:
1.
Koordinuje diagnostické metódy pre zhubnú katarálnu horúčku oviec v členských štátoch na základe konzultácií s Európskou komisiou, najmä pomocou
a)
špecifikovania, uchovávania a dodávania kmeňov vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec na účely sérologických testov a na prípravu antiséra,
b)
poskytovania referenčných sér a iných referenčných reagentov národným referenčným laboratóriám na účely štandardizácie testov a reagentov používaných v každom členskom štáte,
c)
zavedenia a konzervovania kmeňov a izolátov vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec,
d)
zorganizovania pravidelného porovnávacieho testovania diagnostických postupov v rámci Európskeho spoločenstva,
e)
zhromažďovania a porovnávania údajov a informácií týkajúcich sa používania diagnostických metód, ako aj výsledkov testov vykonávaných v rámci Európskeho spoločenstva,
f)
klasifikácie izolátov vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec s využitím najpokrokovejších metód, aby sa lepšie mohla pochopiť epizootológia zhubnej katarálnej horúčky oviec,
g)
sledovania celosvetového vývoja v oblasti pozorovania, epizootológie a prevencie zhubnej katarálnej horúčky oviec.
2.
Aktívne pomáha pri identifikácii centier infekcie zhubnej katarálnej horúčky v členských štátoch prostredníctvom štúdia izolátov vírusu, ktoré mu boli zaslané na informáciu o diagnóze prostredníctvom klasifikácie a epizootologických štúdií.
3.
Pomáha pri zabezpečovaní školení a doplňovacích kurzov pre odborníkov v laboratórnej diagnostike s cieľom zosúladiť diagnostické metódy v rámci celého Európskeho spoločenstva.
4.
Vzájomne si vymieňa informácie so Svetovým laboratóriom pre zhubnú katarálnu horúčku oviec vymenovaným Medzinárodným úradom pre nákazy zvierat (OIE), najmä ak ide o celkový vývoj vzhľadom na zhubnú katarálnu horúčku oviec.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.
KRITÉRIÁ POHOTOVOSTNÝCH PLÁNOV
Pohotovostné plány musia ustanoviť najmenej
1.
zriadenie krízového centra na národnej úrovni, ktoré bude koordinovať všetky prijímané opatrenia v štáte,
2.
zoznam miestnych centier na tlmenie choroby s primeraným vybavením na koordináciu prijatých opatrení na miestnej úrovni,
3.
podrobné informácie o zamestnancoch zapojených do vykonávania opatrení, o ich kvalifikácii a povinnostiach,
4.
kontakty každého miestneho centra na tlmenie choroby s osobami a organizáciami, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do výkonu opatrení,
5.
dostupnosť vybavenia a materiálov na riadne vykonávanie opatrení,
6.
podrobné pokyny o opatreniach, ktoré sa majú vykonať vrátane zničenia uhynutých zvierat, opatrení v čase podozrenia a potvrdenia infekcie alebo kontaminácie,
7.
školiace programy na zachovanie a rozvíjanie kvalifikácie v terénnych a administratívnych postupoch,
8.
vybavenie diagnostických laboratórií na vyšetrenie po smrti, ich potrebnú kapacitu na sérológiu, histológiu atď. a udržiavanie úrovne ich odbornosti na rýchlu diagnostiku (uzavretie dohôd na rýchlu dopravu vzoriek),
9.
údaje o množstve očkovacej látky proti zhubnej katarálnej horúčke oviec, ktoré sa odhaduje, že bude potrebné v prípade návratu k núdzovému očkovaniu,
10.
regulačné opatrenia na vykonanie pohotovostného plánu.
1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
4)
Nariadenie vlády č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.
1)

§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
4)
Nariadenie vlády č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.