278/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

278
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 18 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 4
(5)
Akémukoľvek zvieraťu dovezenému z iného členského štátu sa musí ponechať jeho pôvodná ušná značka.
§ 6
(1)
Ministerstvo7) vydá pre každé zviera, ktoré je potrebné identifikovať podľa § 4, sprievodný doklad zvieraťa15) (ďalej len „pas“) do 14 dní od oznámenia jeho narodenia, ak ide o zvieratá, ktoré sú dovezené z tretích krajín, do 14 dní od oznámenia o ich preznačení podľa § 4 ods. 4. Ministerstvo7) môže vydať pas pre zvieratá z iného členského štátu podľa rovnakých podmienok. V takýchto prípadoch pas, ktorý sprevádza zviera pri jeho príchode, sa odovzdá ministerstvu, ktoré ho vráti vydávajúcemu členskému štátu. Na žiadosť Slovenskej republiky môže Európska komisia posúdiť okolnosti, za ktorých možno predĺžiť maximálnu lehotu.
(2)
Pas musí sprevádzať zviera pri každom jeho premiestnení.
(3)
Ako výnimku z prvej vety odseku 1 a odseku 2 ministerstvo7) môže po schválení počítačovej databázy podľa § 5 Európskou komisiou ustanoviť povinnosť vydávania pasu len pre zvieratá, ktoré sú určené na výmenu, povinnosť sprevádzania zvierat ich pasmi, len ak sú zvieratá premiestňované z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu, a povinnosť, že tieto pasy musia obsahovať informácie z počítačovej databázy. V takomto prípade sa pas sprevádzajúci zviera dovážané z iného členského štátu odovzdá ministerstvu po príchode zvieraťa.
(4)
Ak nastane smrť zvieraťa, držiteľ musí vrátiť pas ministerstvu do siedmich dní po smrti zvieraťa. Pri premiestnení zvieraťa na bitúnok je prevádzkovateľ bitúnku zodpovedný za vrátenie pasu ministerstvu.
(5)
Ak sa zvieratá vyvážajú do tretích krajín, musí posledný držiteľ zvieraťa odovzdať pas ministerstvu.
§ 16
(3)
Ak sa výroba alebo predaj hovädzieho mäsa uskutočňujú v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, príslušné orgány týchto štátov vyšetria a schvaľujú predložené špecifikácie v takom rozsahu, v akom sa prvky, ktoré obsahujú tieto špecifikácie, vzťahujú na operácie, ktoré sa uskutočňujú na ich príslušnom území. V takomto prípade dotknuté štáty uznávajú schválenia vydané príslušným orgánom ostatných štátov. Ak v lehote ustanovenej v bode VI.1 prílohy č. 4, počnúc dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti, nebolo schválenie zamietnuté alebo vydané alebo príslušný orgán nepožiadal o dodatočné informácie, špecifikácia sa považuje za schválenú.
(4)
Ak všetky príslušné orgány všetkých zúčastnených štátov schvália predloženú špecifikáciu, prevádzkovateľ alebo organizácia sú oprávnení takto označovať hovädzie mäso, ak etiketa obsahuje jej názov alebo logo.
(5)
Európska komisia môže v osobitných prípadoch ako výnimku z odsekov 1 až 4 schváliť zrýchlený alebo zjednodušený postup najmä pre hovädzie mäso balené v malých maloobchodných baleniach alebo pre jednotlivo balené prvotné diely hovädzieho mäsa označené v Slovenskej republike alebo v členskom štáte podľa schválenej špecifikácie a dodané na územie iného členského štátu alebo Slovenskej republiky, ak sa na pôvodnú etiketu nepridávajú žiadne údaje.
(6)
Všetky náklady na kontroly uvedené v odsekoch 1 až 4 a § 17 znášajú prevádzkovatelia alebo organizácie, ktorí používajú dobrovoľný systém označovania hovädzieho mäsa.
§ 22
Učinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou ustanovení § 4 ods. 5, § 16 ods. 3 až 6 a bodov VI.2 a VI.3 prílohy č. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a ustanovenia § 1 až 5 a § 7 až 21 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 278/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1760/2000/ES zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 204, 11. 8. 2000, s. 1).
2.
Nariadenie Komisie 1825/2000/ES z 25. augusta 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 216, 26. 8. 2000, s. 8).
3.
Nariadenie Komisie 2680/1999/ES zo 17. augusta 1999, ktorým sa schvaľuje systém identifikácie býkov určených na kultúrne a športové príležitosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 326, 18. 12. 1999, s. 16).
4.
Nariadenie Komisie 509/1999/ES z 8. marca 1999, ktorým sa upravuje maximálna lehota na aplikáciu ušných značiek bizónom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 060, 9. 3. 1999, s. 53).
5.
Nariadenie Komisie 494/1998/ES z 27. februára 1998 ustanovujúce podrobné pravidlá na implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 820/97 v súvislosti s uplatňovaním minimálnych správnych sankcií v rámci systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 060, 28. 2. 1998, s. 78).
6.
Nariadenie Komisie 2629/1997/ES z 29. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 820/97, pokiaľ ide o ušné značky, registre zvierat a pasy zvierat v rámci systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 354, 30. 12. 1997, s. 19).
7.
Nariadenie Komisie 2630/1997/ES z 29. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 820/97 v súvislosti s minimálnou úrovňou kontrol vykonávaných v rámci systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 354, 30. 12. 1997, s. 23).
Právne predpisy Európskych spoločenstiev sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 278/2003 Z. z.
POŽIADAVKY NA UŠNÉ ZNAČKY, REGISTRE CHOVOV A PASY
Časť A
Ušné značky
I.
1.
Ušné značky musia obsahovať meno, kód príslušného orgánu,1) ktorý prideľuje ušné značky a znaky podľa bodu 2.
2.
Znaky na ušných značkách musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
prvé dve pozície musia identifikovať Slovenskú republiku,
b)
znaky nasledujúce po kóde krajiny musia byť numerické; ich počet môže byť najviac do 12 znakov.
3.
Okrem informácií podľa bodu 1 môže príslušný orgán1) schváliť použitie čiarového kódu.
4.
Držitelia môžu dostať vopred primerané množstvo ušných značiek pre svoju potrebu na obdobie nie dlhšie ako jeden rok. Ak ide o chov s počtom zvierat menším ako päť, príslušný orgán1) môže poskytnúť vopred päť párov ušných značiek.
5.
Ako výnimka z bodu 1 náhradná ušná značka v prípade straty pôvodnej ušnej značky môže v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu1) obsahovať navyše znak s uvedením čísla verzie náhradnej ušnej značky vyjadrený rímskym číslom. Identifikačný kód podľa bodu 2 musí zostať nezmenený.
6.
Ak dôjde k strate ušnej značky, použitá náhradná ušná značka pre zviera narodené v inom členskom štáte musí obsahovať rovnaké informácie, ako sú uvedené v bode 2, a tiež kód alebo logo príslušného orgánu,1) ktorý ju vydal.
II.
Ušné značky musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
musia byť z flexibilného plastického materiálu,
b)
musia byť chránené pred sfalšovaním a počas celého života zvieraťa ľahko čitateľné,
c)
nesmú byť opakovateľne použiteľné,
d)
musia byť navrhnuté tak, aby zostali pripojené k zvieraťu bez poškodenia jeho zdravia,
e)
musia niesť len neodstrániteľné zápisy podľa bodu I.
III.
Model ušnej značky musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
každá ušná značka musí pozostávať z dvoch častí, samčej časti a samičej časti,
b)
každá časť ušnej značky musí obsahovať len informácie podľa bodu I.,
c)
dĺžka ušnej značky musí byť pre každú časť najmenej 45 mm,
d)
šírka ušnej značky musí byť pre každú časť najmenej 55 mm,
e)
znaky musia mať výšku najmenej 5 mm.
IV.
Príslušný orgán1) môže určiť iný materiál alebo model druhej ušnej značky a môže rozhodnúť o pridaní ďalšej informácie za predpokladu, že ustanovenia v bodoch I.1 a I.2 sú splnené.
V.
Príslušný orgán1) oznámi Európskej komisii a iným členským štátom modely prvej a druhej ušnej značky v súlade s bodmi III. a IV.
Časť B
Pasy a registre
VI.
1.
Pas musí obsahovať
a)
informácie podľa osobitného predpisu,2)
b)
informácie
1.
podľa osobitného predpisu3) alebo
2.
podľa osobitného predpisu,4) ak databáza podľa § 5 je funkčná,
c)
podpis držiteľa okrem prepravcu; ak databáza je úplne funkčná podľa § 6 ods. 3, vyžaduje sa len podpis posledného držiteľa,
d)
názov orgánu, ktorý vydal pas,
e)
dátum vydania pasu.
2.
Bez dotknutia osobitného predpisu5) môže príslušný orgán1) pri premiestňovaní teliat mladších ako štyri týždne určiť dočasný dokument, ktorý musí sprevádzať tieto teľatá a ktorý musí obsahovať informácie podľa bodu 1 vo formáte schválenom príslušným orgánom.1) Dočasný dokument musí byť vystavený prvým držiteľom teľaťa a musí byť dopĺňaný každým z následných držiteľov okrem prepravcov. Držiteľ musí predložiť dočasný dokument príslušnému orgánu1) predtým, ako teľa dosiahne vek štyri týždne, alebo do siedmich dní od úhynu alebo zabitia teľaťa v čase, keď bolo mladšie ako štyri týždne. Ak je teľa nažive, príslušný orgán1) vystaví pas do 14 dní od prijatia dočasného dokumentu. Tento pas musí obsahovať podrobnosti o všetkých premiestneniach teľaťa tak, ako boli zaznamenané v dočasnom dokumente. Ak je pupok teľaťa zahojený, teľa sprevádzané dočasným dokumentom nesmie byť premiestnené medzi chovmi viac ako dvakrát. Na účely tohto bodu sa premiestnenie medzi dvomi chovmi prostredníctvom trhu alebo zberného strediska pre teľatá ráta ako jedno premiestnenie za predpokladu, že trh alebo zberné stredisko pre teľatá môžu na požiadanie príslušného orgánu6) predložiť úplný záznam transakcií vykonaných v rámci trhu alebo strediska.
3.
Vzhľadom na povinnosť držiteľa oznamovať premiestnenie, narodenie a smrť zvieraťa podľa § 7 ods. 1 písm. b) je príslušný čas oznámenia o narodení do siedmich dní od dátumu označenia zvieraťa ušnou značkou.
VII.
Okrem informácií podľa bodu VI. musia byť v pase zaznamenané tieto informácie, ktoré sa týkajú systému prémií pri samčom pohlaví ustanoveného podľa osobitného predpisu:7)
a)
žiadosť alebo udelenie: prvá veková trieda,
b)
žiadosť alebo udelenie: druhá veková trieda.
VIII.
Register musí obsahovať tieto informácie:
a)
aktuálne informácie podľa osobitného prepisu,8)
b)
dátum úhynu zvieraťa v chove,
c)
u zvierat premiestňovaných z chovu meno, adresu držiteľa okrem prepravcu alebo identifikačný kód chovu, do ktorého alebo komu je zviera premiestňované, vrátane dátumu premiestnenia,
d)
meno a podpis zástupcu príslušného orgánu,9) ktorý vykonal kontrolu registra, a dátum kontroly.
IX.
Príslušný orgán1) oznámi Európskej komisii a členským štátom model pasu a registra chovu.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 278/2003 Z. z.
POŽIADAVKY NA MINIMÁLNU ÚROVEŇ KONTROL VYKONÁVANÝCH V RÁMCI SYSTÉMU IDENTIFIKÁCIE A REGISTRÁCIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA
I.
Kontroly vykonávané v rámci systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka musia spĺňať kritériá uvedené v bodoch II. až V.
II.
1.
Príslušný orgán1) musí vykonávať inšpekcie systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka na mieste. Kontroly identifikácie môžu byť vykonávané spolu s akýmikoľvek inými inšpekciami ustanovenými národnou legislatívou. Tieto inšpekcie musia byť vykonané ročne najmenej pri 10 % chovov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. Minimálna miera kontrol musí byť okamžite zvýšená, ak sa zistí porušenie legislatívy upravujúcej identifikáciu zvierat.
2.
Výnimku z bodu 1 po schválení databázy v súlade s § 5 ako funkčnej, ktorá poskytuje účinnú krížovú kontrolu, sa môže miera kontrol znížiť na 5 %.
3.
Výber chovov, v ktorých sa vykoná inšpekcia, musí byť urobený na základe analýzy rizika.
4.
Analýza rizika pre každý chov musí vychádzať z týchto údajov:
a)
počet zvierat v chove vrátane podrobností o všetkých zvieratách, ktoré sú v chove a sú riadne označené,
b)
výskyt ohnísk chorôb v chove a plnenie veterinárnych požiadaviek na zdravie zvierat z hľadiska zdravia zvierat a v záujme ochrany zdravia ľudí,
c)
suma nárokovaných prémií a vyplatených prémií v porovnaní so sumou vyplatenou v predchádzajúcom roku,
d)
významné zmeny pri porovnaní so situáciou v predchádzajúcich rokoch,
e)
výsledky kontrol vykonaných v predchádzajúcich rokoch, a to najmä
1.
dodržiavanie požiadaviek na vedenie registra chovu podľa prílohy č. 2,
2.
dodržiavanie požiadaviek na vedenie pasov zvierat prítomných v chove podľa prílohy č. 2,
f)
dodržiavanie požiadaviek na ohlasovanie údajov príslušnému orgánu.2)
5.
Z každej inšpekcie musí byť vedený úradný záznam.3)
6.
Kópia záznamu podľa bodu 5 musí byť bezodkladne zaslaná príslušnému orgánu.
III.
1.
Kontrola musí byť vykonaná u všetkých zvierat v chove, na ktoré sa vzťahujú požiadavky tohto nariadenia.
2.
Ako výnimku z bodu 1, ak nie je možné zhromaždiť do 48 hodín všetky zvieratá v chove, príslušný orgán môže vykonať kontrolu systémom kontroly vzorky zvierat za predpokladu, že je zabezpečená spoľahlivá úroveň kontroly.
IV.
Kontroly na mieste sa musia vykonávať do 48 hodín od ich oznámenia.
V.
Príslušný orgán4) zasiela Európskej komisii raz ročne vždy pred 1. júlom správu, ktorá obsahuje
a)
počet chovov,
b)
počet inšpekcií podľa bodu II.,
c)
počet kontrolovaných zvierat,
d)
zistené nedostatky,
e)
udelené sankcie.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 278/2003 Z. z.
POŽIADAVKY NA POUŽITIE § 11 AŽ 18 NA OZNAČOVANIE HOVÄDZIEHO MÄSA A VÝROBKOV Z NEHO
I.
Vystopovateľnosť
Všetci prevádzkovatelia a organizácie podľa § 12 písm. c) musia mať na každom zo svojich rôznych stupňov výroby a predaja hovädzieho mäsa a výrobkov z neho identifikačný systém a komplexný registračný systém.
Tento systém sa musí používať takým spôsobom, aby sa zabezpečila väzba medzi identifikáciou mäsa a príslušným zvieraťom alebo zvieratami, z ktorých pochádzalo, podľa § 13 ods. 1 a § 16 ods. 2. Registračný systém musí zaznamenávať najmä príchod a odchod dobytka, tiel alebo dielov mäsa tak, aby sa zabezpečilo, že je zaručená korelácia medzi príchodmi a odchodmi.
II.
Označovanie v prípadoch, keď nie sú dostupné informácie
1.
Schvaľovacím číslom uvedeným v § 13 ods. 2 písm. b) je
a)
schvaľovacie číslo podľa osobitného predpisu1) alebo
b)
kde nie je schvaľovacie číslo, registračné veterinárne kontrolné číslo prevádzkarne podľa osobitného predpisu.2)
2.
Pri použití ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 sa označenie miesta narodenia alebo miesta chovu nahrádza označením
a)
slovami „*Narodené pred 1. januárom 1998“, ak ide o mäso získané zo zvierat narodených v Slovenskej republike alebo v Európskych spoločenstvách pred 1. januárom 1998, pre ktoré nie je k dispozícii informácia o mieste ich narodenia alebo mieste chovu inom, ako je posledné miesto ich chovu,
b)
slovami „*Dovezené v živom stave do Slovenskej republiky“ alebo „*Dovezené v živom stave do ES“ alebo slovami „*Dovoz v živom stave z ............“ s uvedením názvu tretej krajiny, ak ide o mäso získané zo zvierat dovezených do Slovenskej republiky alebo do Európskych spoločenstiev, pre ktoré nie je k dispozícii informácia o mieste ich narodenia alebo mieste chovu inom, ako je posledné miesto ich chovu.
III.
Zjednodušené označenie pôvodu
Pri použití ustanovenia § 13 ods. 3 v označení hovädzieho mäsa získaného zo zvierat, ktoré boli chované 30 dní alebo kratšie
a)
v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v tretej krajine, kde sa narodili, sa označenie názvom Slovenskej republiky, názvom toho členského štátu alebo tej tretej krajiny, kde sa zvieratá chovali 30 dní a kratšie, nevyžaduje s podmienkou, že tieto zvieratá boli chované v inom členskom štáte alebo v inej tretej krajine dlhšie ako 30 dní,
b)
v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v tretej krajine, kde sa uskutočnilo ich zabitie, sa označenie názvom Slovenskej republiky, toho príslušného členského štátu alebo tej tretej krajiny, kde sa uskutočnilo ich zabitie a kde sa zvieratá chovali 30 dní a kratšie, nevyžaduje s podmienkou, že tieto zvieratá boli chované v inom členskom štáte alebo v inej tretej krajine dlhšie ako 30 dní.
IV.
Veľkosť skupiny
1.
Pri rozrábaní tiel alebo štvrtí tiel zvierat je veľkosť skupiny uvedenej v § 13 ods. 1 druhej vete vymedzená počtom tiel alebo štvrtí rozrábaných spolu a predstavujúcich jednu dávku pre príslušnú rozrábkareň. Táto veľkosť nemôže v žiadnom prípade prekročiť kapacitu výroby jedného dňa príslušnej rozrábkarne.
2.
Počas ďalšieho rozrábania delenia alebo mletia mäsa môže byť skupina znovu zostavená z mäsa zo všetkých skupín uvedených v bode 1, ktoré sa rozrábajú a delia alebo melú v rovnakom dni.
V.
Mleté mäso
1.
Na účely tohto nariadenia je mletým mäsom mäso, ktoré bolo posekané na fragmenty alebo ktoré bolo spracované mlynčekom so špirálovou závitovkou.
2.
Dodatočné údaje, ktoré sa môžu uviesť na etiketách mletého mäsa podľa § 14 ods. 3, sú:
a)
označenie uvedené v § 13 ods. 2 písm. b) a c), ako aj dátum mletia mäsa,
b)
do 31. decembra 2003 označenie uvedené v § 13 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 4,
c)
od 31. decembra 2003 označenie uvedené v § 13 ods. 3 písm. a) a b).
VI.
Schvaľovací postup
1.
Lehota podľa § 16 ods. 3 druhej vety, počas ktorej nebolo schválenie príslušným orgánom veterinárnej správy alebo príslušným orgánom členského štátu, do ktorého má byť hovädzie mäso zaslané, buď zamietnuté, alebo vydané, alebo nebola vyžiadaná dodatočná informácia, je dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti.
2.
Podľa § 16 ods. 5 pre jednotlivo balené prvotné diely hovädzieho mäsa, označené v Slovenskej republike alebo v členskom štáte v súlade so schválenou špecifikáciou a dodané na územie iného členského štátu alebo na územie Slovenskej republiky, pri ktorých sa k prvotnej etikete nepridáva žiadna ďalšia informácia, je podľa § 16 ods. 3 lehota 14 dní.
3.
Na účely § 16 ods. 5 hovädzie mäso v malých maloobchodných baleniach, ktoré bolo označené v Slovenskej republike alebo v členskom štáte v súlade so schválenou špecifikáciou, môže byť dodané na územie iného členského štátu alebo na územie Slovenskej republiky a tam byť uvádzané na trh bez predchádzajúceho schválenia tohto členského štátu alebo Slovenskej republiky, ak
a)
obaly tohto mäsa zostali nezmenené,
b)
sa špecifikácia schválená členským štátom, v ktorom sa mäso balilo, alebo Slovenskou republikou, ak je štátom, v ktorom sa mäso balilo, vzťahuje aj na uvádzanie baleného hovädzieho mäsa na trh v ostatných členských štátoch alebo v Slovenskej republike,
c)
členský štát, ktorý schválil takúto špecifikáciu, alebo Slovenská republika, ktorá schválila takúto špecifikáciu, poskytnú vopred všetky potrebné informácie všetkým členským štátom alebo Slovenskej republike, kde sa má podľa schválenej špecifikácie balené hovädzie mäso uvádzať na trh.
VII.
Kontroly
1.
Prevádzkovatelia a organizácie musia umožniť v každom čase odborníkom Európskej komisie a príslušným orgánom veterinárnej správy3) prístup do všetkých svojich priestorov a k všetkým záznamom, ktoré preukazujú, že informácie na príslušných etiketách, ktorými sa označuje hovädzie mäso a výrobky z neho podľa tohto nariadenia, sú správne.
2.
Príslušné orgány3) vykonávajú na základe analýzy rizika pravidelné kontroly na mieste, ktoré sa zameriavajú najmä na komplexnosť príslušných špecifikácií. O každej kontrole vyhotovia záznam alebo protokol, v ktorom uvedú všetky zistené nedostatky, ako aj uložené opatrenia na ich odstránenie s termínmi odstránenia a uložené sankcie.
3.
Prevádzkovatelia a organizácie musia oznamovať príslušným orgánom3) všetky významné informácie.
VIII.
Schválenia dobrovoľného systému označovania vydané tretími krajinami
Po overení úplnosti oznámení podľa § 17 ods. 2 Európska komisia postupuje v súlade s právnym predpisom Európskych spoločenstiev uvedeným v bode 2 prílohy č. 1. Rozhodnutia Európskej komisie o platnosti schválení vydaných tretími krajinami sú platné aj v Slovenskej republike.
IX.
Záznamy
Príslušný orgán3) vyhotoví záznam o schválených špecifikáciách dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z neho, a najmä vedie záznamy o každom prevádzkovateľovi a organizácii zodpovedných za označovanie podľa tohto nariadenia.
X.
Oznamovanie
Príslušný orgán4) informuje Európsku komisiu
a)
o názve orgánov príslušných na zavedenie systému označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z neho podľa tohto nariadenia, ako aj o ďalších podrobných požiadavkách na zavedenie tohto systému, a najmä tých, ktoré sa vzťahujú na príslušné kontroly vykonávané orgánmi veterinárnej správy a na sankcie, ktoré sa použijú pri porušovaní požiadaviek,
b)
do 31. decembra 2003 o zozname dobrovoľných označení schválených na území Slovenskej republiky,
c)
po 31. decembri 2003 každé tri mesiace o aktualizácii zoznamu uvedeného v písmene b).
XI.
Prechodné opatrenie
Ak je označenie v súlade s týmto nariadením, platí systém označovania hovädzieho mäsa podľa osobitného predpisu5) do 31. decembra 2003.
7)
§ 5 zákona č. 488/2002 Z. z.
15)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.
1)
§ 5 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
§ 14 ods. 8. písm. c) body 1.1. až 1.7. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
5)
Kapitola I časť A bod 1 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
7)
Zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.
9)
§ 13 zákona č. 488/2002 Z. z.
1)
§ 13 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
1)
§ 10 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.
2)
Napríklad § 10 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.
3)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
4)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
5)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat (oznámenie č. 308/2002 Z. z.).