296/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

296
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, jej výmene1) s členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a pri jej dovoze z tretích krajín.3)
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na spermu odobratú a spracovanú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte pred 31. decembrom 1991.
§ 2
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie spermou ejakulát domácich ošípaných v nezmenenom stave, spracovaný alebo zriedený.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,4) ktorými sa transponujú príslušné právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.
§ 3
Premiestňovať v rámci Slovenskej republiky alebo zasielať z územia Slovenskej republiky na územie členského štátu možno len spermu, ktorá spĺňa tieto všeobecné požiadavky:
a)
na účely umelého oplodnenia bola odobratá a spracovaná v registrovanej inseminačnej stanici
1.
schválenej5) z hľadiska zdravia zvierat na účely výmen s členskými štátmi podľa § 5 ods. 1, ak je sperma určená na výmenu, alebo
2.
schválenej6) na uvádzanie na domáci trh podľa § 5 ods. 1, ak je sperma určená na premiestňovanie,
b)
bola odobratá od domácich ošípaných, ktorých zdravotný stav je v súlade s prílohou č. 3,
c)
bola odobratá, spracovaná, skladovaná a dopravovaná v súlade s prílohami č. 2 a 4.
§ 4
(1)
Na územie Slovenskej republiky pri výmene s členským štátom možno povoliť vstup alebo na domáci trh možno uvádzať spermu kancov, ktorí neboli vakcinovaní proti Aujeszkyho chorobe a sú negatívni na sérumneutralizačný test alebo ELISA test pri vyšetrení na Aujeszkyho chorobu v súlade s týmto nariadením.
(2)
Ak na území Slovenskej republiky všetky inseminačné stanice majú len zvieratá, ktoré neboli vakcinované proti Aujeszkyho chorobe a sú negatívne na sérumneutralizačný test alebo ELISA test pri vyšetrení na Aujeszkyho chorobu, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky7) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“)
a)
môže odmietnuť prijatie na svoje územie spermy z inseminačných staníc, ktoré nemajú tento štatút,
b)
nesmie zakázať prijatie spermy od kancov, ktorí boli vakcinovaní v inseminačnej stanici GI deletovanou vakcínou za predpokladu, že
1.
táto vakcinácia bola vykonaná len u kancov, ktorí boli séronegatívni na Aujeszkyho chorobu,
2.
sérologické vyšetrenia vykonané najskôr o tri týždne po vakcinácii týchto kancov nedokážu prítomnosť protilátok vyvolaných pôvodcom nákazy.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 2 môže byť vzorka spermy z každého denného odberu určeného na výmeny alebo uvádzanie na domáci trh podrobená testu na izoláciu vírusu v schválenom laboratóriu v Slovenskej republike.
§ 5
(1)
Rozhodnutie o schválení inseminačnej stanice podľa § 3 písm. a) môže príslušný orgán veterinárnej správy8) vydať len inseminačnej stanici, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2, a ak je inseminačná stanica schopná dodržiavať ostatné požiadavky ustanovené týmto nariadením. Nad dodržiavaním týchto požiadaviek vykonáva dozor úradný veterinárny lekár; ak sa po schválení jedna alebo viaceré požiadavky nedodržiavajú, príslušný orgán veterinárnej správy, ktorý rozhodnutie o schválení vydal, zruší toto rozhodnutie.
(2)
Každej schválenej inseminačnej stanici štátna veterinárna a potravinová správa pridelí úradné číslo9) a zapíše ju do zoznamu schválených inseminačných staníc.10) Štátna veterinárna a potravinová správa informuje členské štáty a Európsku komisiu (ďalej len „komisia“) o zozname inseminačných staníc schválených na výmeny s členskými štátmi, o ich veterinárnych registračných číslach a o zrušení platnosti ich schválenia.
§ 6
(1)
Každá zásielka spermy musí byť sprevádzaná certifikátom o zdraví zvierat vystaveným úradným veterinárnym lekárom členského štátu odberu podľa prílohy č. 5. Tento certifikát musí
a)
byť napísaný najmenej v jednom z úradných jazykov členského štátu odberu a v jednom úradnom jazyku štátu určenia alebo v slovenskom jazyku, ak je štátom určenia Slovenská republika,
b)
sprevádzať v originálnom vyhotovení zásielku spermy až na miesto jej určenia,
c)
byť vyhotovený na jednom liste papiera,
d)
byť vyhotovený len pre jedného príjemcu.
(2)
Podľa osobitného predpisu,11) ak je štátom určenia Slovenská republika, môže príslušný orgán veterinárnej správy nariadiť ďalšie opatrenia vrátane skladovania spermy v karanténe za predpokladu, že to neovplyvní životaschopnosť spermy, aby sa získali konečné dôkazy, ak je podozrenie, že sperma bola infikovaná alebo kontaminovaná patogénnymi mikroorganizmami.
§ 7
(1)
Do Slovenskej republiky možno dovoz spermy povoliť len z tretích krajín, ktoré sú uvedené v zoznamoch vydaných a zverejnených podľa osobitného predpisu,12) zostavených v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev. Tieto zoznamy môžu byť doplnené alebo upravené v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
(2)
Pri rozhodovaní, či tretia krajina môže byť v zoznamoch uvedených v odseku 1, sa berie do úvahy
a)
zdravotný stav zvierat, ostatných domestikovaných zvierat a voľne žijúcich zvierat v krajine so zvláštnym zreteľom na exotické choroby a zdravotnú situáciu životného prostredia tejto krajiny, ktoré by mohli ohroziť zdravie zvierat v Slovenskej republike alebo členských štátoch,
b)
pravidelnosť a rýchlosť informácií dodávaných touto krajinou, ktoré sa týkajú výskytu prenosných chorôb zvierat na jej území, ktoré sú prenosné spermou, najmä tých, ktoré sú uvedené v zoznamoch A a B Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat,
c)
legislatíva príslušnej tretej krajiny na prevenciu a kontroly nákazlivých chorôb zvierat,
d)
štruktúra veterinárnych služieb v tejto krajine a ich právomoci,
e)
organizácia a vykonávanie opatrení na prevenciu a kontrolu nákazlivých chorôb zvierat,
f)
záruky, ktoré môže tretia krajina poskytnúť, ak ide o plnenie požiadaviek tohto nariadenia.
§ 8
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretej krajiny možno povoliť12) len vtedy, ak je odoslaná z inseminačnej stanice, ktorá sa nachádza v tretej krajine zapísanej do zoznamu uvedeného v § 7 a za ktorú sa príslušný orgán dotknutej tretej krajiny môže zaručiť, že
a)
spĺňa podmienky
1.
na schválenie inseminačných staníc pre odber spermy uvedené v prílohe č. 2 časti 1,
2.
týkajúce sa dozoru v inseminačnej stanici pre odber spermy uvedené v prílohe č. 2 časti 2,
b)
spermu úradne schválil na účely vývozu do Európskych spoločenstiev,
c)
sperma je pod dohľadom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice,
d)
najmenej dvakrát do roka je sperma predmetom inšpekcie úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.
§ 9
(1)
Dovážať do Slovenskej republiky možno spermu, ktorá pochádza od zvierat, ktoré bezprostredne pred odberom spermy žili najmenej tri mesiace na území tretej krajiny uvedenej v zoznamoch podľa § 7 ods. 1.
(2)
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretej krajiny uvedenej v zoznamoch sa nesmie povoliť, ak sperma nezodpovedá zdravotným požiadavkám určeným v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev pre dovozy spermy pochádzajúcej z tejto krajiny. Pri určovaní týchto zdravotných požiadaviek sa prihliada na
a)
zdravotnú situáciu v oblasti okolo inseminačnej stanice s osobitným zreteľom na choroby uvedené v zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat,
b)
zdravotný stav stáda zvierat v inseminačnej stanici vrátane požiadaviek na testovanie,
c)
zdravotný stav darcov spermy a požiadavky na ich testovanie,
d)
požiadavky na testovanie spermy.
Požiadavkami uvedenými v odseku 2 nie sú dotknuté požiadavky podľa odseku 1 a § 7 ods. 1.
(3)
Na určenie zdravotných požiadaviek podľa odseku 2 pre tuberkulózu a brucelózu platia podmienky ustanovené v § 3 až 6. V súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev môže štátna veterinárna a potravinová správa v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o výnimke z týchto požiadaviek, ak príslušná tretia krajina poskytne podobné zdravotné záruky, ktoré sú najmenej rovnocenné s požiadavkami podľa tohto nariadenia.
(4)
Na dovoz spermy sa vzťahujú požiadavky uvedené v § 4.
§ 10
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa povolí dovoz spermy len po predložení certifikátu o zdraví zvierat, vystaveného a podpísaného úradným veterinárnym lekárom tretej krajiny, kde bola sperma odobratá. Tento certifikát musí
a)
byť vystavený najmenej v jednom z úradných jazykov členskej krajiny určenia zásielky spermy alebo v slovenskom jazyku, ak je štátom určenia Slovenská republika, a v jednom z úradných jazykov členského štátu alebo Slovenskej republiky, kde sa vykoná kontrola dovozu podľa § 11,
b)
sprevádzať v originálnom vyhotovení zásielku spermy na miesto určenia,
c)
byť vyhotovený len na jednom liste,
d)
byť vyhotovený len pre jedného príjemcu.
§ 11
(1)
Každá zásielka spermy vstupujúcej na colné územie Slovenskej republiky musí byť podrobená kontrole vykonanej štátnou veterinárnou a potravinovou správou pred uvedením do voľného obehu alebo umiestnením pod colný dohľad. Štátna veterinárna a potravinová správa zakáže vstup spermy na územie Slovenskej republiky, ak kontrola dovozu vykonaná pri vstupe zistí, že
a)
sperma nebola dovezená z tretej krajiny uvedenej v zoznamoch zostavených podľa § 7,
b)
sperma nebola dovezená z inseminačnej stanice uvedenej v zoznamoch podľa § 8,
c)
sperma bola dovezená z územia tretej krajiny, z ktorej sú dovozy podľa § 15 zakázané,
d)
certifikát o zdraví zvierat, ktorý sprevádza spermu, nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 10.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na zásielky spermy, ktoré vstupujú na colné územie Slovenskej republiky a sú umiestnené pod colným režimom tranzitu, zásielky uvedené mimo uvedeného územia. To neplatí pre spermu, pri ktorej sa upustilo od colného režimu tranzitu počas prepravy cez územie Slovenskej republiky.
(3)
Ak je Slovenská republika štátom určenia, môže príslušný orgán veterinárnej správy prijať potrebné opatrenia vrátane skladovania spermy v karanténe za predpokladu, že to neovplyvní životaschopnosť spermy, aby sa získali konečné dôkazy, ak je podozrenie, že sperma bola infikovaná alebo kontaminovaná patogénnymi mikroorganizmami.
(4)
Ak bolo prijatie spermy zakázané z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v odsekoch 1 až 3 a exportujúca tretia krajina nedá súhlas na vrátenie spermy počas 30 dní, ak ide o hlboko zmrazenú spermu, alebo ihneď, ak ide o čerstvú spermu, príslušný orgán veterinárnej správy môže nariadiť jej zničenie.
§ 12
Každá zásielka spermy, ktorej prijatie na územie Slovenskej republiky bolo povolené na základe kontrol podľa § 11 ods. 1, musí byť pri zaslaní na územie členského štátu sprevádzaná originálom certifikátu alebo jeho osvedčenou kópiou, v oboch prípadoch potvrdenými príslušným orgánom veterinárnej správy, ktorý je zodpovedný za kontrolu vykonanú podľa § 11.
§ 13
Ak príslušný orgán veterinárnej správy nariadil zničenie spermy podľa § 11 ods. 4, všetky vynaložené náklady na jej zničenie znáša odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca.
§ 14
Požiadavky ustanovené pre veterinárne kontroly pri výmenách určitých živých zvierat a ich produktov s členskými štátmi podľa osobitného predpisu14) sa uplatňujú predovšetkým pri kontrolách v mieste pôvodu, pri organizácii a monitoringu kontrol vykonávaných členskými štátmi určenia a Slovenskou republikou, ak je štátom určenia.
§ 15
(1)
Pri výmenách s členskými štátmi sa uplatňujú ochranné opatrenia v súlade s príslušnými požiadavkami osobitného predpisu.15)
(2)
Organizácia kontrol a opatrenia na ne nadväzujúce, ako aj bezpečnostné opatrenia sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Opatrenia prijaté na základe odseku 2 a odvolanie takýchto opatrení musí štátna veterinárna a potravinová správa okamžite oznámiť členským štátom a komisii spoločne s dôvodmi na takéto opatrenia.
(4)
V súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev štátna veterinárna a potravinová správa môže rozhodnúť o zmene opatrení uvedených v odseku 3 na účely ich zosúladenia s opatreniami prijatými členskými štátmi alebo o ich zrušení.
(5)
Ak nastane situácia predpokladaná v odseku 2 a ak je nevyhnutné, aby členské štáty prijali opatrenia podľa odseku 2 zmenené, ak je to nevyhnutné, podľa odseku 4, štátna veterinárna a potravinová správa prijme opatrenia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
(6)
Štátna veterinárna a potravinová správa povolí obnovenie dovozov z príslušnej tretej krajiny v súlade s rozhodnutím Európskych spoločenstiev.
§ 16
(1)
V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy8) kontroly na mieste v Slovenskej republike. Príslušný orgán veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy. Príslušný orgán veterinárnej správy prijme potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(2)
Ak na základe výsledku kontroly uvedenej v odseku 1 príslušná krajina odberu spermy neprijme nevyhnutné opatrenia, môže štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zamietnuť dovoz spermy
a)
odobratej, spracovanej alebo skladovanej inseminačnou stanicou v členskom štáte,
b)
z príslušnej tretej krajiny.
§ 17
Pri dovoze zásielok spermy z členských štátov sa až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii vykonáva veterinárna kontrola na hraniciach s členskými štátmi.
§ 18
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem § 16 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v znení
– rozhodnutia Komisie 1999/608/ES z 10. septembra 1999, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 90/429/EHS, ktorá stanovuje požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pre obchodovanie so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 242, 14. 9. 1999),
– rozhodnutia Komisie 2000/39/ES zo 16. decembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa príloha B k smernici Rady 90/429/EHS, ktorá stanovuje požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pre obchodovanie so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoz (Ú. v. ES L 13, 19. 1. 2000),
– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa k rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.
ČASŤ 1
PODMIENKY NA SCHVAĽOVANIE INSEMINAČNÝCH STANÍC
Inseminačné stanice pre odber spermy musia byť
a)
pod stálym dohľadom veterinárneho lekára inseminačnej stanice,
b)
vybavené minimálne
1.
ustajňovacím priestorom pre zvieratá vrátane zariadení na izoláciu zvierat,
2.
priestormi na odber spermy zahrňujúcimi samostatnú miestnosť na čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu vybavení,
3.
miestnosťou na spracovanie spermy, ktorá nemusí nevyhnutne byť súčasťou rovnakého objektu,
4.
miestnosťou na uchovávanie spermy, ktorá nemusí byť nevyhnutne súčasťou toho istého objektu,
c)
skonštruované alebo izolované tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu so zvieratami zvonku,
d)
konštruované tak, aby ustajňovacie priestory, priestory na odber, spracovanie a uchovávanie spermy boli ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,
e)
vybavená izolačnou maštaľou, ktorá nie je priamo spojená s ustajňovacími priestormi pre chované zvieratá,
f)
riešené tak, že ustajňovacie priestory sú fyzicky oddelené od miestnosti na spracovanie spermy a oba tieto priestory musia byť oddelené od miestnosti na skladovanie spermy.
ČASŤ 2
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA DOZORU V INSEMINAČNÝCH STANICIACH
Inseminačné stanice musia
a)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo, že sú v nich len zvieratá toho druhu, ktorého sperma sa odoberá,
b)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo, že sa vedú záznamy, súbory alebo počítačové záznamy o všetkých ošípaných v inseminačnej stanici, ktoré poskytujú podrobnosti o plemene, dátume narodenia a identifikácii každého zvieraťa, a ďalej musí byť vedený záznam, súbor alebo počítačový záznam o všetkých vykonaných zdravotných testoch a očkovaniach, obsahujúci údaje o zdraví a chorobách každého zvieraťa,
c)
podliehať pravidelnej inšpekcii úradným veterinárnym lekárom najmenej dvakrát ročne, počas ktorej sa vykonávajú stále kontroly dodržiavania podmienok pri schválení a výkon dozoru,
d)
byť pod dozorom tak, aby sa zamedzil vstup neoprávnených osôb. Okrem toho sa od oprávnených návštevníkov musí vyžadovať, aby dodržiavali podmienky určené veterinárnym lekárom inseminačnej stanice,
e)
zamestnávať len odborne kvalifikované osoby, vhodne zaškolené v dezinfekčných postupoch a hygienických technikách umožňujúcich zamedziť šíreniu chorôb,
f)
byť pod dozorom tak, aby
1.
sa v schválenej inseminačnej stanici spracúvala a skladovala iba sperma odobratá v schválenej inseminačnej stanici bez toho, aby prišla do styku s akoukoľvek inou zásielkou spermy,
2.
sa odber, spracovanie a skladovanie spermy vykonávali výlučne v osobitných, na to určených priestoroch a za podmienok najprísnejšej hygieny,
3.
všetky predmety, ktoré prišli do kontaktu so spermou alebo so zvieraťom – darcom počas odberu a spracovania, boli riadne pred každým použitím dezinfikované alebo sterilizované,
4.
produkty živočíšneho pôvodu, používané pri spracovaní spermy, vrátane prísad a riedidiel pochádzali zo zdrojov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie zvierat, alebo aby boli pred použitím ošetrené tak, že sa takéto riziko vylučuje,
5.
boli kontajnery na skladovanie spermy a kontajnery na prepravu spermy pred začatím každého plnenia riadne dezinfikované alebo sterilizované,
6.
používaný zmrazovací prostriedok nebol predtým použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu,
7.
bola každá sperma, či už je rozdelená do jednotlivých dávok, alebo nie, opatrená zreteľným označením, prípadne kódom takým spôsobom, ktorý umožňuje ľahko zistiť dátum odberu spermy, plemeno a identifikáciu zvieraťa – darcu, takisto názov a registračné číslo inseminačnej stanice, ktorému musí predchádzať názov krajiny pôvodu; charakteristiky a forma tohto označenia budú stanovené v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.
ČASŤ 1
PODMIENKY NA PREMIESTNENIE ZVIERAT DO SCHVÁLENÝCH INSEMINAČNÝCH STANÍC
(1)
Všetci kanci prijímaní do inseminačnej stanice musia
a)
prejsť najmenej 30-denným obdobím izolácie v zariadení, ktoré bolo na tento účel schválené príslušným orgánom členského štátu alebo príslušným orgánom veterinárnej správy v Slovenskej republike a v ktorom sú prítomní iba kanci s rovnakým zdravotným stavom,
b)
byť pred vstupom do izolačného zariadenia popísaného v písmene a) vybraní zo stád alebo chovov:
1.
ktoré sú bez brucelózy v súlade s článkom 3.5.2.1. Medzinárodného kódexu zdravia zvierat,
2.
v ktorých v posledných 12 mesiacoch nebolo prítomné žiadne zviera vakcinované proti slintačke a krívačke,
3.
v ktorých nebol v posledných 12 mesiacoch zistený žiadny klinický, sérologický alebo virologický výskyt Aujeszkyho choroby,
4.
ktoré nie sú umiestnené v oblasti s obmedzeniami definovanej v súlade s ustanoveniami legislatívy Európskych spoločenstiev z dôvodu vyskytnutia sa nákazy u domácich ošípaných.
Zvieratá nesmeli byť predtým držané v stádach s nižším zdravotným statusom.
c)
v období 30 dní pred izoláciou podľa písmena a) musia byť vyšetrení s negatívnym výsledkom nasledujúcimi testami vykonanými v súlade so štandardmi stanovenými v príslušných smerniciach Európskych spoločenstiev
1.
komplementfixačným testom na brucelózu alebo testom s pufrovaným brucelovým antigénom (od 1. januára 2001 je jediným schváleným testom test s pufrovaným brucelovým antigénom),
2.
sérumneutralizačným alebo ELISA testom na Aujeszkyho chorobu so všetkými vírusovými antigénmi v prípade, ak ide o nevakcinované ošípané, alebo ELISA testom pre GI-antigény u ošípaných očkovaných GI deletovanou vakcínou,
3.
sérumneutralizačným alebo ELISA testom na klasický mor ošípaných.
Ak ide o brucelózu, ak sa preukáže, že zvieratá sú pozitívne, zvieratá s negatívnym výsledkom v tom istom chove sa prijmú do izolačného zariadenia po potvrdení statusu bez brucelózy stád alebo chovov pôvodu pozitívnych reagentov.
Príslušný orgán veterinárnej správy môže vydať povolenie na to, aby vyšetrenia podľa písmena c) boli vykonané v izolačnom zariadení za predpokladu, že ich výsledky budú známe pred začiatkom 30-denného izolačného obdobia stanoveného v písmene a),
d)
byť vyšetrení počas posledných 15 dní minimálne 30-denného obdobia izolácie podľa písmena a) s negatívnym výsledkom týmito testami:
1.
komplement fixačným testom na brucelózu alebo testom s pufrovaným brucelovým antigénom (od 1. januára 2001 je jediným schváleným testom test s pufrovaným brucelovým antigénom),
2.
sérumneutralizačným alebo ELISA testom na Aujeszkyho chorobu so všetkými vírusovými antigénmi v prípade, ak ide o nevakcinované ošípané, alebo ELISA testom pre GI-antigény u ošípaných očkovaných GI deletovanou vakcínou.
Bez porušenia ustanovení aplikovaných na prípady výskytu slintačky a krívačky alebo ostatných diagnostikovaných chorôb zoznamu A, keď sa niektorý z vyššie uvedených testov dokáže ako pozitívny, zviera musí byť okamžite odstránené z izolačného zariadenia. Ak ide o skupinovú izoláciu, musí príslušný orgán veterinárnej správy prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že zvyšné zvieratá majú zodpovedajúci zdravotný stav pred prijatím do inseminačnej stanice v súlade s ustanoveniami tejto prílohy,
e)
ak ide o brucelózu, ak sú zvieratá pozitívne, musí sa zaviesť tento protokol:
1.
pozitívne séra sú podrobené sérumaglutinačnému testu, a takisto testu uvedenému v písmene d) prvom bode, ktorý nebol vykonaný,
2.
v chovoch pôvodu reagujúcich zvierat sa vykonáva epidemiologický dozor,
3.
u pozitívnych zvierat sa vykoná druhá séria testov (test s pufrovaným brucelovým antigénom, sérumaglutinačný test, komplementfixačný test) vzoriek odobratých viac ako sedem dní po prvom odbere.
Podozrenie na brucelózu sa potvrdí alebo vylúči vo svetle výsledkov dozoru vykonávaného v chovoch pôvodu a porovnaním výsledkov dvoch sérií testov.
Ak sa podozrenie na brucelózu vylúči, negatívne zvieratá podľa prvého testu na brucelózu môžu byť prijaté do inseminačnej stanice. Zvieratá pozitívne na jeden test môžu byť prijaté, ak reagovali negatívne na dve série testov (test s pufrovaným brucelovým antigénom, sérumaglutinačný test, komplementfixačný test) vykonané v intervale najmenej sedem dní.
(2)
Všetky testy musia byť vykonané v laboratóriu schválenom členským štátom alebo Slovenskou republikou.
(3)
Zvieratá môžu byť prijaté do inseminačnej stanice iba s výslovným povolením veterinárneho lekára inseminačnej stanice. Všetky presuny zvierat do a z inseminačnej stanice musia byť zaznamenávané.
(4)
Žiadne zviera prijímané do inseminačnej stanice nesmie mať v deň prijatia žiadny klinický príznak ochorenia; bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia odseku 5, musia všetky zvieratá prichádzať z izolačného zariadenia uvedeného v odseku 1 písm. a), ktoré v deň odoslania úradne spĺňalo tieto podmienky:
a)
nie je umiestnené v oblasti s obmedzeniami definovanej v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Európskych spoločenstiev z dôvodu vyskytnutia sa nákazy u domácich ošípaných,
b)
v posledných 30 dňoch v ňom nebol zaznamenaný žiadny klinický, sérologický alebo virologický výskyt Aujeszkyho choroby.
(5)
Za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 4 a že v uplynulých 12 mesiacoch boli vykonávané rutinné vyšetrenia uvedené v časti 2, môžu byť zvieratá presúvané z jednej schválenej inseminačnej stanice do inej s rovnakým zdravotným statusom bez predchádzajúcej izolácie alebo testovania, ak ide o priamy presun. Presúvané zviera nesmie prísť do priameho ani nepriameho kontaktu so žiadnymi nepárnokopytníkmi nižšieho zdravotného statusu a dopravné prostriedky musia byť pred použitím dezinfikované.
(6)
Ak ide o výmenu s členskými štátmi, zvieratá musia byť sprevádzané certifikátom o zdraví zvierat podľa vzoru v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev podľa prílohy č. 2 bodu 1.7., dezinfekcia dopravného prostriedku musí byť potvrdená v sekcii C bode 4 ako jedna z nasledujúcich dodatočných garancií, zodpovedajúca statusu zvierat:
a)
zvieratá pochádzajú priamo z inseminačnej stanice spĺňajúcej požiadavky podľa tohto nariadenia,
b)
zvieratá pochádzajú priamo z izolačného zariadenia a spĺňajú podmienky prijatia do inseminačnej stanice v súlade s prílohou č. 4 časťou 1,
c)
zvieratá pochádzajú priamo z chovu, kde boli podrobené predizolačnému prijímaciemu protokolu a spĺňajú podmienky na prijatie do izolácie podľa časti 1 ods. 1 písm. b) a c) a odseku 2 prílohy č. 4.
ČASŤ 2
POVINNÉ VYŠETRENIA KANCOV CHOVANÝCH V SCHVÁLENÝCH INSEMINAČNÝCH STANICIACH
(1)
Všetci kanci chovaní v schválenej inseminačnej stanici musia byť vyšetrení s negatívnym výsledkom nasledujúcimi testami:
a)
sérumneutralizačným alebo ELISA testom na Aujeszkyho chorobu so všetkými vírusovými antigénmi v prípade, ak ide o nevakcinované ošípané, alebo ELISA testom pre GI-antigény u ošípaných očkovaných GI deletovanou vakcínou,
b)
komplementfixačným testom na brucelózu alebo testom s pufrovaným brucelovým antigénom (od 1. januára 2001 je jediným schváleným testom test s pufrovaným brucelovým antigénom),
c)
sérumneutralizačným alebo ELISA testom na prítomnosť protilátok proti klasickému moru ošípaných.
Tieto testy sa musia vykonať
1.
buď u všetkých zvierat odosielaných z inseminačnej stanice nie neskôr ako 12 mesiacov po prijatí, ak pred týmto obdobím neopustili inseminačnú stanicu; odber vzoriek sa môže vykonať na bitúnku,
2.
alebo 25 % zvierat v inseminačnej stanici sa testuje každé tri mesiace. V tomto prípade musí veterinárny lekár inseminačnej stanice zabezpečiť, že odobraté vzorky reprezentujú celú populáciu v inseminačnej stanici, najmä vzhľadom na vekovú skupinu a ustajnenie kancov.
Ďalej musí veterinárny lekár inseminačnej stanice tiež zabezpečiť, že všetky zvieratá sú testované najmenej jedenkrát počas ich pobytu v inseminačnej stanici a najmenej každých 12 mesiacov, ak ich pobyt presiahne jeden rok.
(2)
Všetky vyšetrenia musia byť vykonané v laboratóriu schválenom členským štátom alebo Slovenskou republikou.
(3)
Ak sa niektorý z vyššie uvedených testov ukáže ako pozitívny, zviera musí byť izolované a sperma od neho odobratá po poslednom negatívnom teste nesmie byť predmetom výmeny s členskými štátmi.
Sperma odobratá z každého zvieraťa v inseminačnej stanici po dátume jeho posledného negatívneho testu musí byť uchovávaná oddelene a nesmie byť až do obnovenia pôvodného zdravotného statusu inseminačnej stanice predmetom výmeny s členskými štátmi.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.
Podmienky, ktoré musí spĺňať sperma odobratá v schválených inseminačných staniciach na účely výmeny s členskými štátmi
(1)
Sperma musí byť odobratá od zvierat, ktoré
a)
nevykazujú v deň odberu spermy žiadne klinické príznaky ochorenia,
b)
neboli vakcinované proti slintačke a krívačke,
c)
spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti 1,
d)
nie sú používané na prirodzené párenie,
e)
sú držané v inseminačných staniciach, ktoré nesmú byť umiestnené v oblasti s obmedzeniami definovanej v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Európskych spoločenstiev z dôvodu vyskytnutia sa nákazy u domácich ošípaných,
f)
boli držané v inseminačných staniciach, ktoré sú v priebehu 30 dní predchádzajúcich odberu bez Aujeszkyho choroby.
(2)
Účinná kombinácia antibiotík, menovite proti leptospirám a mykoplazmám, musí byť pridaná k sperme po konečnom nariedení alebo do riedidla. Ak ide o mrazenú spermu, antibiotiká musia byť pridané pred zmrazením spermy. Účinnosť tejto kombinácie musí byť prinajmenšom rovnocenná týmto riedeniam, a to minimálne:
500 MJ streptomycínu na 1 ml výsledného riedenia,
500 MJ penicilínu na 1 ml výsledného riedenia,
150 µg linkomycínu na 1 ml výsledného riedenia,
300 µg spektinomycínu na 1 ml výsledného riedenia.
Ihneď po pridaní antibiotík musí byť riedená sperma uchovávaná minimálne po dobu 45 minút pri teplote najmenej 15 oC.
(3)
1.
Sperma určená na výmenu s členskými štátmi musí
a)
byť až do odoslania uskladnená za podmienok stanovených v častiach 1 a 2 prílohy č. 3,
b)
prepravovaná do členského štátu určenia vo fľašiach, ktoré boli pred použitím vyčistené a dezinfikované alebo sterilizované a ktoré boli pred odoslaním zo schváleného skladovacieho zariadenia opatrené pečaťou.
(4)
Príslušný orgán veterinárnej správy môže zamietnuť prijatie spermy z inseminačných staníc, do ktorých boli prijaté kance vakcinované proti Aujeszkyho chorobe, na územie Slovenskej republiky alebo na územie regiónu Slovenskej republiky, ak sú uznané bez Aujeszkyho choroby v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev podľa prílohy č. 2 bodu 1.8.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
4)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
11)
§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
12)
Nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 39).
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
15)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.