305/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.09.2005

305
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o identifikácii a registrácii zvierat
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 18 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe.
(2)
Týmto nariadením sa ustanovujú veterinárne požiadavky na identifikáciu a registráciu zvierat.
(3)
Týmto nariadením nie sú dotknuté veterinárne požiadavky na účely eradikácie alebo kontroly chorôb1) a ustanovenia osobitných predpisov.2)
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
zvieraťom zviera patriace k druhom uvedeným v osobitných predpisoch,3)
b)
chovom akákoľvek prevádzkareň, stavba, alebo ak ide o chov pod otvoreným nebom, akékoľvek miesto, v ktorom sú zvieratá držané, chované alebo kde sa s nimi manipuluje,
c)
držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný čas,
d)
príslušným orgánom orgán podľa osobitného predpisu,4)
e)
výmenou výmena podľa osobitného predpisu.5)
§ 3
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register zvierat,6) na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
(2)
Centrálny register zvierat podľa odseku 1 sa musí pravidelne aktualizovať a obsahovať informácie o všetkých chovoch s uvedením
a)
druhu zvierat držaného v chove,
b)
držiteľa,
c)
značiek používaných na identifikáciu chovu podľa § 5 a 8.
(3)
Centrálny register zvierat musí obsahovať údaje o každom chove najmenej tri roky od skončenia chovu zvierat.
(4)
V centrálnom registri zvierat sa nevedú údaje o fyzických osobách, ktoré držia najviac tri zvieratá druhu ovce alebo kozy, na ktoré nežiadajú dotácie, alebo držia 1 ošípanú, a ktoré sú určené len na ich vlastné použitie alebo spotrebu za predpokladu, že u týchto zvierat je pred ich premiestnením vykonaná kontrola dodržiavania požiadaviek podľa tohto nariadenia.
§ 4
(1)
Držiteľ ošípaných podľa osobitného predpisu,7) ktorého chov je vedený v registri podľa § 3, je povinný viesť evidenciu, ktorá obsahuje počet zvierat prítomných v chove a v ktorej musí byť
a)
aktualizovaný záznam o všetkých premiestneniach s uvedením pôvodu zvierat alebo miesta ich určenia a dátumu ich premiestnenia vrátane počtu predmetných zvierat podľa každého premiestnenia do chovu a z chovu,
b)
vo všetkých prípadoch podľa písmena a) uvedená identifikačná značka aplikovaná podľa § 5 a 8.
(2)
Držiteľ oviec alebo kôz podľa osobitného predpisu,8) ktorého chov je vedený v registri podľa § 3, je povinný viesť evidenciu, ktorá obsahuje aspoň celkový počet oviec a kôz nachádzajúcich sa v chove, a to každý rok k dátumu určenému Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) a ktorá musí obsahovať
a)
aktualizovaný počet živých oviec samičieho pohlavia a kôz starších ako 12 mesiacov alebo tých, ktoré porodili v chove,
b)
premiestnenia oviec a kôz s uvedením ich pôvodu alebo miesta určenia, ich označenia a dátumu premiestnenia vrátane počtu predmetných zvierat podľa každého premiestnenia do chovu a z chovu.
(3)
Každý držiteľ musí
a)
na požiadanie poskytnúť príslušnému orgánu všetky informácie o pôvode, identifikácii a primerane o mieste určenia zvierat, ktoré vlastní alebo vlastnil, držal, prepravoval, uvádzal na trh alebo zabil,
b)
pri zvieratách premiestňovaných na trh alebo z trhu do zberného strediska alebo zo zberného strediska poskytnúť dokument s uvedenými podrobnosťami o týchto zvieratách prevádzkovateľovi trhu alebo zberného strediska, ktorý je dočasným držiteľom zvierat a ktorý tento dokument môže použiť na splnenie povinností podľa odseku 1 písm. b).
(4)
Evidencia a informácie podľa odsekov 1 až 3 musia byť k dispozícii v chove a príslušnému orgánu na jeho žiadosť, a to najmenej počas troch rokov.
§ 5
(1)
Identifikačné značky sa musia aplikovať čo najskôr a vždy predtým, ako zviera opustí chov, v ktorom sa narodilo.
(2)
Značku nemožno odstrániť alebo vymeniť bez povolenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
(3)
Ak sa značka stane nečitateľnou alebo ak dôjde k jej strate, nová značka sa musí aplikovať v súlade s týmto ustanovením.
(4)
Držiteľ musí každú náhradnú značku zaznamenať do evidencie podľa § 4 tak, aby bola zrejmá jej súvislosť so značkou pridelenou skôr.
(5)
Označenie zvierat podľa odseku 1 sa vykonáva ušnou značkou alebo tetovaním umožňujúcim zistiť chov, z ktorého pochádzajú, a umožňujúcim vykonať zápis do registra podľa § 3 a odkaz vo všetkých sprievodných dokumentoch s uvedením ušnej značky alebo tetovania. Ušná značka musí zodpovedať vzoru schválenému ministerstvom, musí byť nesfalšovateľná a čitateľná po celý život zvieraťa. Nesmie byť znova použiteľná a musí byť fixovaná na zvierati bez toho, aby mu škodila.
(6)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí systém premiestňovania zvierat. Tento systém musí umožňovať identifikáciu chovu, z ktorého zvieratá pochádzajú, a chovu, v ktorom sa zvieratá narodili.
(7)
Zvieratá, ktoré sú označené dočasnou identifikačnou značkou zásielky, musí počas premiestnenia sprevádzať doklad, ktorý umožní určiť ich pôvod, vlastníka, miesto nakládky a miesto určenia.
(8)
Plemenné zvieratá musia byť navyše identifikované v súlade so systémom podľa osobitného predpisu.9)
§ 6
Zvieraťu dovezenému z iného členského štátu sa musí ponechať jeho pôvodná značka.
§ 7
Držiteľ poskytuje informácie týkajúce sa presunov zvierat, ktoré nie sú sprevádzané certifikátom alebo dokladom, ktorý si vyžadujú veterinárne alebo zootechnické predpisy, príslušnému orgánu na jeho požiadanie najmenej tak dlho, ako určí štátna veterinárna a potravinová správa.
§ 8
(1)
Zviera dovezené z tretej krajiny, ktoré prešlo kontrolami podľa osobitného predpisu10) a ktoré zostáva na území Slovenskej republiky, musí sa identifikovať v chove určenia značkou, ktorá spĺňa požiadavky § 5, do 30 dní od vykonania týchto kontrol a vždy predtým, než zviera opustí chov.
(2)
Identifikácia podľa odseku 1 nie je potrebná, ak je chovom určenia bitúnok nachádzajúci sa v Slovenskej republike, ktorý je pod veterinárnou kontrolou, a zviera sa zabije do 30 dní po tom, čo sa podrobilo kontrolám. Pôvodná identifikácia zvieraťa zavedená treťou krajinou sa zaznamená v registri podľa § 4 spolu s identifikačnou značkou, ktorá mu bola pridelená v Slovenskej republike.
§ 9
Zviera musí byť označené v súlade s týmto nariadením najneskôr do 31. decembra 2003.
§ 10
Identifikácia a registrácia zvierat podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.11)
§ 11
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem § 6, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 305/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 355, 5. 12. 1992, s. 32).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho.
Zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi.
4)
5)
§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
6)
§ 5 zákona č. 488/2002 Z. z.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.
9)
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z.