313/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Všeobecné ustanovenia
Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode2) s členskými štátmi2) a pri dovoze z tretích krajín3) zvierat, spermy, oocytov a embryí, ktoré nepodliehajú požiadavkám na zdravie zvierat uvedeným v osobitných predpisov.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a)
zvieratami druhy zvierat patriace k iným druhom zvierat, ako sú zvieratá uvedené v osobitných predpisoch,5)
b)
schválenou prevádzkarňou, zariadením alebo strediskom (ďalej len „prevádzkareň“) akékoľvek stále, geograficky ohraničené zariadenie, schválené podľa § 13, v ktorom je obvykle držaný alebo chovaný jeden alebo viac druhov zvierat určených alebo neurčených na účely obchodu a výlučne určených na jeden alebo viac týchto účelov:
1.
vystavovanie zvierat a na vzdelávanie verejnosti,
2.
zachovanie druhov,
3.
základný alebo aplikovaný vedecký výskum alebo chov zvierat pre potreby takéhoto výskumu,
c)
chorobami podliehajúcimi povinnému hláseniu choroby uvedené v osobitnom predpise.6)
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,7) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskej únie uvedené v prílohe týchto nariadení.
Obchody s členskými štátmi
§ 3
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky8) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) zabezpečí, že obchody uvedené v § 1 ods. 2 sa nezakážu alebo neobmedzia z iných dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, než sú dôvody uvedené v tomto nariadení alebo osobitnom predpise,9) najmä z prijatých ochranných opatrení.
§ 4
Na účely použitia osobitného predpisu10) môžu byť predmetom obchodov bez dotknutia § 13 a rozhodnutí na vykonanie § 23 iba zvieratá uvedené v § 5 až 10, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 5 až 10, ak pochádzajú z chovu alebo prevádzky uvedenej v § 12 ods. 1 a 3, ktorá je registrovaná príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a ktorá sa zaväzuje:
a)
mať pravidelne vyšetrené držané zvieratá v súlade s osobitným predpisom,11)
b)
ohlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe okrem výskytu chorôb podliehajúcich povinnému hláseniu výskyt chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) pre ktoré je zavedený program kontroly a monitoringu,
c)
rešpektovať špecifické národné opatrenia na kontrolu choroby, ktorá je pre Slovenskú republiku mimoriadne významná a ktorá je predmetom programu vypracovaného podľa § 14 alebo rozhodnutia podľa § 15 ods. 2,
d)
uvádzať na trh na účely obchodov iba zvieratá, ktoré sú bez príznakov chorôb a pochádzajú z chovov alebo oblastí, ktoré nepodliehajú žiadnemu zákazu z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat; ak ide o zvieratá, ktoré nesprevádza zdravotný certifikát alebo obchodný doklad podľa § 5 až 11 (ak ide o zvieratá sprevádzané vlastným certifikátom vydaným prevádzkovateľom), ktorý potvrdzuje, že tieto zvieratá nejavia v čase odoslania žiadne viditeľné príznaky ochorenia a že ich chov nepodlieha žiadnym obmedzeniam týkajúcim sa zdravia zvierat,
e)
rešpektovať požiadavky umožňujúce zabezpečiť ochranu a pohodu držaných zvierat.
§ 5
(1)
Opice (simiae a presimiae) môžu byť predmetom obchodov s členskými štátmi len vtedy, ak pochádzajú z prevádzok a sú určené do prevádzok schválených príslušnými veterinárnymi orgánmi členských štátov alebo štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s § 13 a sú sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 a ktorý bol vyplnený a potvrdený úradným veterinárnym lekárom prevádzky pôvodu, aby sa zaručilo zdravie zvierat.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže výnimkou z odseku 1 povoliť, aby schválená prevádzkareň získala opice patriace súkromnej osobe; ustanovenia osobitného predpisu13) nie sú týmto dotknuté.
§ 6
(1)
Bez dotknutia § 14 a 15 môžu byť kopytníky iných druhov, ako sú kopytníky uvedené v osobitných predpisoch,14) predmetom obchodov s členskými štátmi vtedy, ak spĺňajú požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 5.
(2)
Kopytníky uvedené v odseku 1
a)
musia byť identifikované v súlade s osobitným predpisom,15)
b)
nesmú byť určené na zabitie v rámci programu eradikácie infekčnej choroby,
c)
nesmú byť vakcinované proti slintačke a krívačke a musia vyhovovať príslušným požiadavkám podľa osobitných predpisov,16)
d)
musia pochádzať z chovu podľa osobitného predpisu,17) v ktorom nie sú nariadené opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat, najmä opatrenia prijaté v súlade s osobitnými predpismi,18) a v ktorom boli trvalo držané od svojho narodenia alebo počas posledných tridsiatich dní pred odoslaním,
e)
ak boli dovezené,
1.
musia pochádzať z tretej krajiny, ktorá je uvedená na zozname vypracovanom podľa osobitného predpisu19) v stĺpci nazvanom „ostatné kopytníky“,
2.
musia spĺňať špecifické podmienky týkajúce sa zdravia zvierat stanovené v súlade s požiadavkami Európskej komisie a musia byť prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami tohto paragrafu,
f)
musia byť sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 časti 1, a vyhlásením podľa prílohy č. 6.
(3)
Požiadavky na prežúvavce sú:
a)
musia pochádzať zo stáda klasifikovaného úradne bez výskytu tuberkulózy alebo úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy v súlade s osobitnými predpismi20) a zodpovedať príslušným požiadavkám týkajúcim sa zdravia zvierat ustanoveným pre hovädzí dobytok osobitným predpisom,21)
b)
ak nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v písmene a), musia pochádzať z hospodárstva, v ktorom sa nezaznamenal žiadny prípad tuberkulózy alebo brucelózy v období 42 dní pred naložením zvierat a 30 dní pred odoslaním, a v prípade prežúvavcov podstúpili test s negatívnymi výsledkami na brucelózu a tuberkulózu.
(4)
Požiadavky na ošípané sú:
a)
nemôžu pochádzať z oblasti, na ktorú sa vzťahujú zakazujúce opatrenia v dôsledku výskytu afrického moru ošípaných v súlade s osobitným predpisom,22)
b)
musia pochádzať z chovu, na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzenia ustanovené v osobitnom predpise23) ako výsledok výskytu klasického moru ošípaných,
c)
musia pochádzať z chovu klasifikovaného bez výskytu brucelózy podľa osobitného predpisu24) a spĺňajúceho požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat ustanovené pre ošípané podľa tohto osobitného predpisu,24)
d)
ak nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky uvedené v písmene c), musia byť počas 30 dní pred odoslaním podrobené testu na dôkaz neprítomnosti protilátok proti brucelóze s negatívnym výsledkom.
(5)
Požiadavky na testy a na definovanie podmienok chovov týkajúce sa tuberkulózy a brucelózy (ďalej len „štatút“) určí štátna veterinárna a potravinová správa, ak o nich nerozhodne Európska komisia, pričom zohľadní pôvod zvierat z arktických krajín.
§ 7
(1)
Predmetom obchodov s členskými štátmi môžu byť iba vtáky iné, než sú vtáky uvedené v osobitnom predpise,25) ak spĺňajú tieto požiadavky:
a)
pochádzajú z chovu, v ktorom nebol diagnostikovaný mor hydiny počas 30 dní pred odoslaním,
b)
pochádzajú z chovu alebo z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia vyplývajúce z opatrení prijatých na eradikáciu pseudomoru hydiny,
c)
ak boli dovezené z tretej krajiny, musia byť umiestnené v súlade s osobitným predpisom26) v karanténe v chove, do ktorého boli odoslané po vstupe na územie Slovenskej republiky.
(2)
Papagáje
a)
nemôžu pochádzať z chovu alebo neboli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom bola diagnostikovaná psitakóza (Chlamydia psittaci); dĺžka zákazu od posledného zaznamenaného prípadu a dĺžka liečby pod veterinárnym dohľadom uznanej v súlade s rozhodnutím Európskej komisie musia byť najmenej dva mesiace,
b)
musia byť označené a registrované tak, aby bolo možné určiť prevádzkareň pôvodu alebo trhoviska,
c)
musia byť sprevádzané obchodným dokladom podpísaným úradným veterinárnym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpovedným za chov alebo obchodný podnik pôvodu a povereným na tieto účely príslušným orgánom.
§ 8
(1)
Predmetom obchodu s členskými štátmi môžu byť iba včely (Apis mellifera), ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
pochádzajú z oblasti, na ktorú sa nevzťahuje zákaz v dôsledku výskytu moru včelieho plodu,
b)
sú sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ktorý bol vyplnený a potvrdený regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a potvrdzuje, že požiadavky ustanovené v písmene a) sú splnené.
(2)
Ak sa nariadi zákaz obchodu v dôsledku moru včelieho plodu, zákaz musí trvať najmenej 30 dní od posledného zaznamenaného prípadu a od dátumu, ku ktorému boli všetky úle umiestnené v okruhu troch kilometrov kontrolované príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a všetky infikované úle boli spálené alebo ošetrené a skontrolované príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
§ 9
(1)
Predmetom obchodu s členskými štátmi môžu byť iba zajacovité zvieratá, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
nepochádzajú z chovu alebo neboli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom sa vyskytuje besnota alebo je podozrenie, že sa vyskytla v priebehu posledného mesiaca,
b)
pochádzajú z chovu, v ktorom žiadne zviera nemá klinické príznaky myxomatózy.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže požadovať, aby zvieratá zasielané na územie Slovenskej republiky pri obchode s členskými štátmi boli sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ku ktorému je pripojené toto vyhlásenie:
„Ja podpísaný ..................................... potvrdzujem, že uvedená zásielka zodpovedá požiadavkám článku 9 Smernice 92/65/EHS a že zvieratá nejavili pri vyšetrení žiadne klinické príznaky ochorenia“.
Toto vyhlásenie musí byť vydané úradným veterinárnym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpovedným za chov pôvodu a povereným na tieto účely príslušným orgánom. Pre chovy, ktoré chovajú zvieratá zajacovité v rámci svojej podnikateľskej činnosti, musí byť toto vyhlásenie vydané úradným veterinárnym lekárom.
(3)
Podľa odseku 2 sa nepostupuje, ak sa pri premiestňovaní zajacovitých zvierat nevyžaduje certifikát.
(4)
O zabezpečení postupu podľa odseku 2 informuje štátna veterinárna a potravinová správa Európsku komisiu.
§ 10
(1)
Obchod noriek a líšok s členskými štátmi sa nepovoľuje, ak tieto zvieratá pochádzajú z chovu alebo boli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom sa vyskytuje besnota alebo je podozrenie, že sa vyskytla v priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacov, pretože sa nepoužíva žiadny systematický vakcinačný program.
(2)
Psy, mačky a fretky môžu byť predmetom obchodu s členskými štátmi, ak
a)
spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,26a)
b)
boli do 48 hodín pred odoslaním klinicky vyšetrené veterinárnym lekárom povereným príslušným orgánom,26aa)
c)
sú počas prepravy na miesto určenia sprevádzané veterinárnym certifikátom o ich zdravotnom stave, ktorý je
1.
v súlade s prílohou č. 2 časťou 1,
2.
podpísaný úradným veterinárnym lekárom, ktorý potvrdzuje, že veterinárny lekár poverený príslušným orgánom26aa) zdokumentoval v príslušnom oddiele identifikačného dokladu podľa osobitného predpisu26ab) klinické vyšetrenie, ktoré vykonal podľa písmena b) a ktoré preukazuje, že v čase klinického vyšetrenia boli zvieratá spôsobilé na prepravu plánovanou cestou podľa osobitného predpisu.26ac)
§ 11
(1)
Bez dotknutia rozhodnutí prijatých podľa § 21 a 22 môže byť predmetom obchodu s členskými štátmi iba sperma, oocyty a embryá, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v odsekoch 2 až 4.
(2)
Bez toho, aby boli dotknuté podmienky na zápis koňovitých do plemenných kníh pre určité špecifikované plemená, sperma oviec, kôz a koní musí byť
a)
odobratá, ošetrená a uskladnená pre potreby umelej inseminácie v inseminačnej stanici schválenej zo zdravotného hľadiska v súlade s prílohou č. 3 časťou I, alebo ak ide o ovce a kozy v chove, ktorý vyhovuje požiadavkám podľa osobitného predpisu,27)
b)
odobratá zvieratám zodpovedajúcim podmienkam ustanoveným v prílohe č. 3 časti II (pripustenie a bežná kontrola zvierat),
c)
odobratá, ošetrená, konzervovaná, skladovaná a prepravovaná v súlade s prílohou č. 3 časťou III,
d)
sprevádzaná počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému Európskou komisiou.
(3)
Oocyty a embryá oviec, kôz, ošípaných a koní musia byť
a)
odobraté od darcovských samíc, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prílohe č. 3 časti IV, tímom na odber alebo ich musí vytvoriť tím na produkciu schválený štátnou veterinárnou a potravinovou správou, spĺňajúci podmienky, ktoré sú v súlade s požiadavkami Európskej únie, uvedené v prílohe č. 3 časti I,
b)
odobraté, ošetrené, uschované vo vhodnom laboratóriu, skladované a prepravované podľa prílohy č. 3 časti III,
c)
sprevádzané počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru ustanovenému Európskou komisiou.
(4)
Sperma použitá na insemináciu donoriek musí zodpovedať ustanoveniam odseku 2 pre ovce, kozy a kone; ak ide o ošípané, ustanoveniam osobitného predpisu.
§ 12
(1)
Pravidlá ustanovené pre veterinárne kontroly pri obchodoch určitých živých zvierat a ich produktov s členskými štátmi podľa osobitného predpisu29) sa použijú aj pri organizácii a priebehu kontrol zvierat, spermy, oocytov a embryí podľa tohto nariadenia, ktoré sú sprevádzané certifikátom. Ostatné zvieratá musia pochádzať z chovov, ktoré sú predmetom kontrol podľa osobitného predpisu29) v mieste pôvodu a v mieste určenia.
(2)
Na zvieratá, spermu, oocyty a embryá podľa tohto nariadenia sa vzťahuje osobitný predpis.30)
(3)
Na účely obchodu s členskými štátmi sa ustanovenia osobitného predpisu31) vzťahujú aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú v trvalej držbe alebo dočasnej držbe zvieratá uvedené v § 7, 9 a 10.
(4)
Pri kontrolách zvierat, spermy, oocytov a embryí, ktoré sú sprevádzané certifikátom, sa musí komunikovať s miestom určenia prostredníctvom Animo systému v súlade s osobitným predpisom.32)
(5)
Okrem kontrol uvedených v odsekoch 1 až 3 príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa alebo štátna veterinárna a potravinová správa v prípade podozrenia na nedodržiavanie tohto nariadenia alebo v prípade pochybnosti o zdravotnom stave zvierat alebo kvalite spermy, oocytov a embryí vykoná akékoľvek kontroly, ktoré považuje za primerané.
(6)
Ak sa pri kontrole podľa odsekov 1 až 3 a 5 zistí, že vystavené certifikáty alebo doklady nezodpovedajú skutočnému stavu zvierat, že identifikácia zvierat alebo označenie príslušnej spermy, oocytov a embryí nie je v súlade s týmto nariadením, alebo že zvieratá alebo príslušné produkty neboli podrobené kontrolám podľa tohto nariadenia, uloží orgán veterinárnej a potravinovej správy, ktorý porušenie zistil, fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu podľa osobitného predpisu.33)
§ 13
(1)
Ak členský štát určenia využíva záruky uvedené v § 14 a 15, obchody s členskými štátmi zvierat druhov vnímavých na choroby uvedené v osobitných predpisoch6),12) a obchody so spermou, oocytmi alebo embryami týchto zvierat pochádzajúcich z prevádzkarní a určených do prevádzkarní schválených podľa prílohy č. 4, musia byť sprevádzané dokladom o preprave, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2. Tento doklad, ktorý potvrdzuje veterinárny lekár zodpovedný za prevádzkareň pôvodu, musí presne určovať, že zvieratá, sperma, oocyty alebo embryá pochádzajú z prevádzkarne schválenej podľa prílohy č. 4 a musí byť nedeliteľnou sprievodnou dokumentáciou počas prepravy.
(2)
Ak ide o choroby podliehajúce povinnému hláseniu,6) musí prevádzkareň k žiadosti o schválenie priložiť všetky doklady preukazujúce požiadavky uvedené v prílohe č. 4.
(3)
Schvaľovanie, pozastavenie schválenia a zrušenie schválenia prevádzkarne sa riadi ustanoveniami osobitného predpisu.34)
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa zašle Európskej komisii zoznam schválených prevádzkarní spolu s akýmikoľvek zmenami tohto zoznamu.
§ 14
(1)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa vypracovala dobrovoľný alebo povinný ozdravovací program pre kontrolu alebo monitoring niektorej z chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) môže predložiť tento program Európskej komisii na schválenie. V programe sa uvádza najmä:
a)
rozšírenie choroby na území Slovenskej republiky,
b)
či choroba je chorobou podliehajúcou povinnému hláseniu,
c)
zdôvodnenie programu so zameraním na význam choroby a porovnávanie výdavkov s prínosom realizácie programu,
d)
geografická oblasť, v ktorej sa bude program realizovať,
e)
požiadavky pre zariadenia pre každý živočíšny druh pri začleňovaní do chovu a použité postupy vyšetrovania,
f)
postupy programu monitoringu vrátane stupňa spolupráce chovateľov pri zavádzaní programu kontroly alebo monitoringu,
g)
opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade, že chov z akéhokoľvek dôvodu prestane spĺňať podmienky, na základe ktorých bol schválený,
h)
opatrenia, ktoré treba prijať v prípade pozitívnych výsledkov vyšetrení vykonaných podľa programu,
i)
opatrenia na premiestňovanie a uvádzanie na trh na území Slovenskej republiky vzhľadom na obchod s členskými štátmi nediskriminačného charakteru.
§ 15
(1)
Ak je Slovenská republika úplne alebo čiastočne bez výskytu jednej z chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) na ktoré sú zvieratá uvedené v tomto nariadení vnímavé, predloží Európskej komisii zdôvodnenie, v ktorom uvedie
a)
povahu choroby a históriu jej výskytu na svojom území,
b)
výsledky testov v rámci surveillance založených na vyšetrovaní sérologickom, mikrobiologickom, patologickom alebo epidemiologickom,
c)
obdobie, počas ktorého táto choroba podliehala povinnému hláseniu,
d)
obdobie, počas ktorého sa vykonávala surveillance,
e)
ak je to vhodné, obdobie zákazu vakcinácie proti chorobe a geografickú oblasť, ktorej sa tento zákaz týkal,
f)
opatrenia umožňujúce kontrolu neprítomnosti choroby.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa oznámi Európskej komisii akékoľvek zmeny a úpravy zdôvodnenia uvedeného v odseku 1.
Dovozy z tretích krajín
§ 16
(1)
Požiadavky na dovoz zvierat z tretích krajín, ich spermy, oocytov a embryí uvedené v tomto nariadení vlády musia byť aspoň rovnocenné s požiadavkami na obchod s členskými štátmi uvedenými v § 3 až 15.
(2)
Požiadavky na dovoz psov, mačiek a fretiek musia byť aspoň rovnocenné s požiadavkami podľa osobitného predpisu.34a)
(3)
Psy, mačky a fretky musia byť počas prepravy na miesto určenia sprevádzané veterinárnym certifikátom o ich zdravotnom stave, ktorý je vyplnený a podpísaný úradným veterinárnym lekárom, ktorý potvrdí, že klinické vyšetrenie do 48 hodín pred odoslaním zvierat vykonal veterinárny lekár poverený príslušným orgánom,26aa) ktorý overil, že v čase klinického vyšetrenia boli zvieratá spôsobilé na prepravu plánovanou cestou.
§ 17
(1)
Dovážať možno iba zvieratá, spermu, oocyty a embryá, ktoré vyhovujú týmto požiadavkám:
a)
pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na zozname vyhotovenom Európskou úniou,
b)
sprevádza ich zdravotný certifikát zodpovedajúci vzoru, ktorý je vypracovaný podľa osobitného predpisu,34aa) podpísaný príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny, ktorý potvrdzuje, že
1.
zvieratá spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky uvedené v odseku 3 písm. a) a pochádzajú zo schválených prevádzkarní, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné zárukám v prílohe č. 4,
2.
sperma, oocyty a embryá pochádzajú zo schválených staníc na odber a skladovanie alebo od tímov na odber a produkciu, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné požiadavkám Európskej únie, uvedené v prílohe č. 3 časti I.
§ 18
Na územie Slovenskej republiky môžu byť dovezené zvieratá, sperma, oocyty a embryá uvedené v tomto nariadení, ak
a)
sú sprevádzané certifikátom vydaným úradným veterinárnym lekárom,
b)
vyhoveli kontrolám požadovaným podľa osobitných predpisov,38)
c)
boli podrobené kontrole úradným veterinárnym lekárom pred odoslaním na územie Slovenskej republiky, aby bolo zabezpečené, že sú splnené podmienky prepravy ustanovené v osobitnom predpise,39) ak ide o napájanie a kŕmenie,
d)
zvieratá uvedené v § 5 až 10 boli pred dovozom umiestnené v karanténe.
§ 20
Pravidlá na veterinárne kontroly produktov vstupujúcich na územie Slovenskej republiky upravené osobitným predpisom40) sa použijú najmä pri organizácii a priebehu kontrol a na ochranné opatrenia, ktoré sa musia prijať.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 21
Štátna veterinárna a potravinová správa vydá v súlade s požiadavkami Európskej únie vzory certifikátov a podmienky zdravia zvierat, ktoré sú určené na obchod s členskými štátmi, spermy, oocytov a embryí iných, než sú uvedené v § 5 až 11.
§ 22
Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s požiadavkami Európskej únie určiť pre pohyb cirkusových zvierat a zvierat z trhov a na obchody zvierat, spermy, oocytov a embryí určených pre zoologickú záhradu osobitné požiadavky iné, ako sú uvedené v § 6 ods. 2 písm. e) a v § 3 až 15.
§ 23
(1)
Na územie Slovenskej republiky sa povoľuje vstup zvierat (vrátane voliérových vtákov), spermy, oocytov a embryí uvedených v tomto nariadení, ktoré prešli územím tretej krajiny, len ak sú sprevádzané certifikátom potvrdzujúcim splnenie požiadaviek podľa tohto nariadenia.
(2)
O povolení podľa odseku 1 informuje štátna veterinárna a potravinová správa Európsku komisiu a členské štáty.
§ 24
Ak Slovenská republika zavedie alternatívny kontrolný systém, ktorý poskytuje záruky rovnocenné so zárukami stanovenými týmto nariadením pri premiestňovaní na území Slovenskej republiky zvierat, spermy, oocytov a embryí uvedených v tomto nariadení, môže štátna veterinárna a potravinová správa súhlasiť na základe reciprocity okrem postupu uvedeného v § 6 ods. 2 písm. f), § 8 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. c).
§ 24a
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 14 ods. 2 a 3, § 15 ods. 2 a 3, § 19 až 21 a § 23 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I k smernici Rady 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 13) v znení
- rozhodnutia Komisie 95/176/ES zo 6. apríla 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),
- rozhodnutia Komisie 2001/298/ES z 30. marca 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2002 z 15. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 998/2003/ES z 26. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1398/2003 z 5. augusta 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
- aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia z 19. februára 2003 (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),
- smernice Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),
- rozhodnutia Komisie 2007/265/ES z 26. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 114, 1. 5. 2007),
- smernice Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 176/2010 z 2. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 52, 3. 3. 2010),
- rozhodnutia Komisie 2010/270/EÚ zo 6. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 118, 12. 5. 2010),
- rozhodnutia Komisie 2010/684/EÚ z 10. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 293, 11. 11. 2010),
- vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/112/EÚ zo 17. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 50, 23. 2. 2012),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/31/EÚ z 12. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 846/2014 zo 4. augusta 2014 (Ú. v. EÚ L 232, 05. 08. 2014).
2.
Rozhodnutie Komisie 2008/636/EÚ z 22. júla 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz vajíčok a embryí ošípaných (Ú. v. EÚ L 206, 2. 8. 2008).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
PODMIENKY NA ODBER SPERMY
ČASŤ I
Podmienky platné pre stanice na odber spermy, stanice na skladovanie spermy, tímy pre odber a produkciu embryí
I.
Podmienky na schvaľovanie staníc na odber a skladovanie spermy
1.
S cieľom získať schválenie a veterinárne registračné číslo každá stanica na odber spermy
1.1.
je pod stálym dozorom veterinárneho lekára vykonávajúceho všeobecný epizootický dozor na inseminačnej stanici,
1.2.
má aspoň
a)
uzamykateľné stajne pre zvieratá a výbeh, ak je potrebný pre kone, ktorý je fyzicky oddelený od zariadení na odber, priestorov na spracovanie a skladovanie,
b)
izolačné zariadenia, ktoré nemajú priame spojenie s bežným umiestnením zvierat,
c)
zariadenia na odber spermy, ktoré môžu byť zvonku chránené pred nepriaznivými vplyvmi počasia, s protisklzovou podlahou, ktorá chráni pred závažnými poraneniami v prípade pádu na mieste odberu spermy a okolo neho bez toho, aby boli dotknuté požiadavky bodu 1.4,
d)
samostatnú miestnosť na čistenie a dezinfekciu alebo sterilizáciu náradia,
e)
miestnosť na spracovanie spermy oddelenú od zariadení na odber a miestnosť na čistenie náradia uvedenú v písmene d), ktoré sa nemusia bezpodmienečne nachádzať na rovnakom mieste,
f)
miestnosť na skladovanie spermy, ktorá sa nemusí bezpodmienečne nachádzať na rovnakom mieste,
1.3.
je postavená alebo oddelená tak, aby sa zabránilo kontaktu s dobytkom nachádzajúcim sa vonku,
1.4.
je postavená tak, aby sa celá stanica na odber spermy, okrem kancelárií a v prípade koňovitých výbeh, dali ľahko čistiť a dezinfikovať.
2.
S cieľom získať schválenie každá stanica na skladovanie spermy
a)
ak skladovanie nie je obmedzené na spermu jedného druhu odobratú v staniciach pre odber spermy schválených podľa tohto nariadenia vlády alebo sa v stanici uskladňujú embryá podľa tohto nariadenia vlády, získava vlastné veterinárne registračné čísla1) pre každý druh, ktorého sperma sa v stanici uskladňuje,
b)
musí byť pod stálym dozorom veterinárneho lekára vykonávajúceho všeobecný epizootický dozor na inseminačnej stanici,
c)
musí mať miestnosť na skladovanie spermy s vybavením potrebným na skladovanie spermy alebo embryí postavenú tak, aby chránila uvedené produkty a vybavenie pred nepriaznivým počasím a vplyvmi životného prostredia,
d)
musí byť postavená tak, aby sa zabránilo kontaktu s dobytkom nachádzajúcim sa vonku alebo s inými zvieratami,
e)
musí byť postavená tak, aby sa celá stanica okrem kancelárií a v prípade koňovitých výbeh dali ľahko čistiť a dezinfikovať,
f)
je postavená tak, aby bolo účinne zabránené nepovolenému prístupu ľudí.
II.
Podmienky pre dohľad nad stanicami na odber a skladovanie spermy
1.
Stanice na odber spermy
1.1.
Musia byť kontrolované, aby sa zabezpečilo, že
a)
sa v nich nachádzajú iba zvieratá tých druhov, ktorým sa má odobrať sperma.
Iné domáce zvieratá sa však môžu tiež prijať za predpokladu, že nepredstavujú riziko infekcie pre tie druhy, ktorým sa má odobrať sperma, a spĺňajú podmienky ustanovené veterinárnym lekárom stanice.
Ak sa v prípade koňovitých stanice pre odber spermy využívajú spoločne s priestormi, v ktorých sa vykonáva umelá inseminácia alebo prirodzené pripúšťanie, potom sa koňovité samičieho pohlavia (ďalej len "kobyla") a nevykastrované skúšobné koňovité samčieho pohlavia (ďalej len "žrebec") alebo žrebce pre prirodzené pripúšťanie prijímajú, ak vyhovujú požiadavkám bodov 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 oddielu I časti II,
b)
je zabránené vstupu nepovolaných osôb a od návštevníkov s povolením na vstup sa vyžaduje splnenie podmienok ustanovených veterinárnym lekárom stanice,
c)
zamestnávajú len spôsobilý personál, ktorý je primerane vyškolený v oblasti dezinfekčných a hygienických postupov na zabránenie šírenia chorôb,
1.2.
Musia byť monitorované, aby sa zabezpečilo, že
a)
sa uchovávajú záznamy o
1.
druhu, plemene, dátume narodenia a identifikácii každého zvieraťa nachádzajúceho sa v stanici,
2.
každom pohybe zvieraťa zo stanice alebo do stanice,
3.
zdravotnej anamnéze a všetkých diagnostických testoch a ich výsledkoch, ošetreniach a vakcinácii vykonaných na zvieratách, ktoré sa v nich nachádzajú,
4.
dátume odberu a spracovania spermy,
5.
mieste určenia spermy,
6.
uskladnení spermy,
b)
žiadne zo zvierat, ktoré sa nachádzajú v stanici, sa minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a počas doby odberu nepoužilo na prirodzené pripúšťanie,
c)
odber, spracovanie a skladovanie spermy sa vykonáva iba v budovách vyhradených na tento účel,
d)
všetky nástroje prichádzajúce do kontaktu so spermou alebo darcovským zvieraťom počas odberu alebo spracovania sa pred použitím riadne vydezinfikujú alebo vysterilizujú okrem nástrojov, ktoré sú nové, jednorazové a po použití sa zneškodnia (ďalej len "nástroje na jedno použitie").
Ak v prípade koňovitých je stanica na odber spermy umiestnená spoločne so stanicou na umelú insemináciu alebo prirodzené pripúšťanie, nástroje a náradie na umelú insemináciu alebo prirodzené pripúšťanie sú dôsledne oddelené od tých, ktoré prichádzajú do kontaktu s darcovskými zvieratami alebo inými zvieratami nachádzajúcimi sa v stanici na odber spermy,
e)
produkty živočíšneho pôvodu používané pri spracovaní spermy vrátane riediacich roztokov, prísad alebo extenderov sú získané zo zdrojov, ktoré nepredstavujú žiadne veterinárne riziko alebo boli pred použitím spracované tak, aby sa zabránilo vzniku tohto rizika,
f)
kryogénne činidlá použité na uchovanie alebo uskladnenie spermy sa nepoužili predtým na iné produkty živočíšneho pôvodu,
g)
skladovacie nádoby a prepravné nádoby boli riadne vydezinfikované alebo vysterilizované pred začiatkom každého plnenia okrem nádob, ktoré sú nové, jednorazové a po použití sa zneškodnia (ďalej len "nádoba na jedno použitie"),
h)
každá jednotlivá dávka spermy alebo každý ejakulát čerstvej spermy určený na ďalšie spracovanie je jasne označený tak, aby bolo možné ľahko zistiť dátum odberu spermy, druh, plemeno a identifikáciu darcovského zvieraťa a číslo povolenia stanice na odber spermy,
1.3.
aspoň raz v kalendárnom roku sa kontrolujú úradným veterinárnym lekárom počas sezónneho reprodukčného cyklu v prípade zvierat, ktoré majú sezónny reprodukčný cyklus, a dvakrát v každom kalendárnom roku v prípade zvierat, ktoré nemajú sezónny reprodukčný cyklus, aby sa posúdili a overili všetky záležitosti týkajúce sa podmienok na schválenie, dohľad a monitorovanie tam, kde je to potrebné na základe záznamov, štandardných pracovných postupov a interných auditov.
2.
Stanice na skladovanie spermy
2.1.
Musia byť kontrolované, aby sa zabezpečilo, že
a)
stav darcovských zvierat, ktorých sperma sa v stanici uskladňuje, spĺňal požiadavky tohto nariadenia vlády,
b)
boli splnené požiadavky ustanovené v bode 1.1 písm. b) a c),
c)
uchovávali sa záznamy o každom pohybe spermy, ktorá sa dostáva do stanice na skladovanie a ktorá z nej odchádza,
2.2.
Musia byť kontrolované, aby
a)
sa do schválenej stanice na odber spermy dostávala len sperma odobratá v schválenej stanici na odber alebo skladovanie spermy, prichádzajúca z nej a prepravená v podmienkach poskytujúcich všetky možné zdravotné záruky, pričom sa táto sperma nedostala do styku so spermou, ktorá nie je podľa tohto nariadenia vlády,
b)
sperma sa skladovala len v priestoroch vyhradených na tento účel, a to za prísnych hygienických podmienok,
c)
všetky nástroje, ktoré prídu do styku so spermou, boli pred použitím riadne vydezinfikované alebo vysterilizované okrem nástrojov na jedno použitie,
d)
skladovacie nádoby a prepravné nádoby boli riadne vydezinfikované alebo vysterilizované pred začiatkom každého plnenia okrem nádob na jedno použitie,
e)
kryogénne činidlá použité na uchovanie alebo uskladnenie spermy sa predtým nepoužili na iné produkty živočíšneho pôvodu,
f)
každá jednotlivá dávka spermy bola jasne označená tak, aby bolo možné ľahko zistiť dátum odberu spermy, druh, plemeno a identifikáciu darcovského zvieraťa a číslo povolenia stanice na odber spermy,
2.3.
odchylne od bodu 2.2 písm. a) je skladovanie embryí v schválených staniciach na skladovanie spermy povolené v prípade, že spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády a sú uskladnené v samostatných skladovacích nádobách,
2.4.
aspoň dvakrát v každom kalendárnom roku musia byť skontrolované úradným veterinárnym lekárom, aby sa posúdili a overili všetky záležitosti týkajúce sa podmienok na schválenie, dohľad a monitorovanie tam, kde je to potrebné na základe záznamov, štandardných pracovných postupov a interných auditov.
III.
Podmienky na schválenie tímov pre odber a produkciu embryí a na dohľad nad nimi
1.
S cieľom získať schválenie musí každý tím pre odber embryí spĺňať tieto požiadavky:
1.1.
Odber, ošetrenie a uskladnenie embryí vykonáva buď veterinárny lekár tímu, alebo na jeho zodpovednosť jeden alebo viac technikov, ktorí sú spôsobilí a oboznámení s hygienickými metódami a technikou, ako aj s technikou a zásadami kontroly ochorení.
1.2.
Veterinárny lekár tímu je zodpovedný za všetky operácie tímu vrátane
a)
overovania identity a zdravotného stavu darcovských zvierat,
b)
hygieny zaobchádzania s darcovskými zvieratami a chirurgických zákrokov,
c)
dezinfekčných a hygienických postupov,
d)
uchovávania záznamov o
1.
druhu, plemene, dátume narodenia a identifikácii každého darcovského zvieraťa,
2.
zdravotnej anamnéze a všetkých diagnostických testoch a ich výsledkoch, ošetreniach a vakcinácii vykonanej na darcovských zvieratách,
3.
mieste a dátume odberu, spracovania a uskladnenia oocytov, vajíčok a embryí,
4.
identifikácii embryí a údajoch o mieste ich určenia, ak sú známe.
1.3.
Tím musí byť pod všeobecným dohľadom úradného veterinárneho lekára, ktorý ho aspoň raz v každom kalendárnom roku kontroluje, aby sa zabezpečilo dodržiavanie hygienických podmienok, pokiaľ ide o odber, spracovanie a skladovanie embryí, a aby sa overili všetky záležitosti týkajúce sa podmienok na schválenie a dohľad tam, kde je to potrebné, na základe záznamov, štandardných pracovných postupov a interných auditov.
1.4.
Tím musí mať k dispozícii laboratórium so stálym sídlom alebo mobilné laboratórium, v ktorom je možné embryá vyšetriť, spracovať a zabaliť a v ktorom sa nachádza aspoň pracovná plocha, optický mikroskop alebo stereomikroskop a v prípade potreby kryogénne zariadenie.
1.5.
Laboratórium so stálym sídlom musí byť
a)
miestnosť, kde sa môžu embryá spracovávať a ktorá je fyzicky oddelená od priestoru, kde sa manipuluje s darcovskými zvieratami počas odberu,
b)
miestnosť alebo priestor na čistenie a sterilizáciu nástrojov okrem prípadu používania náradia určeného výlučne na jedno použitie,
c)
miestnosť na skladovanie embryí.
1.6.
Mobilné laboratórium
a)
musí mať špeciálne vybavenú časť vozidla skladajúcu sa z týchto dvoch oddelených častí:
1.
prvá musí byť čistou časťou, ktorá je určená na vyšetrovanie a spracúvanie embryí, a
2.
druhá, ktorá je určená na odkladanie náradia a materiálu používaných pri styku s darcovskými zvieratami,
b)
používa výlučne náradie na jedno použitie, pokiaľ nie je možné zabezpečovať sterilizáciu náradia a poskytovanie kvapalín a ostatných produktov nevyhnutných na odber embryí a ich spracovanie prostredníctvom laboratória so stálym sídlom.
1.7.
Návrh a dispozičné riešenie budov a laboratórií sa stanoví tak a operácie tímu sa uskutočňujú tak, aby sa predchádzalo krížovým kontamináciám.
1.8.
Tím musí mať k dispozícii skladovacie priestory umožňujúce
a)
vyčleniť aspoň jednu uzamykateľnú miestnosť na skladovanie vajíčok a embryí,
b)
nekomplikované čistenie a dezinfekciu,
c)
viesť nepretržité záznamy o všetkých vajíčkach alebo embryách, ktoré sa do nich dostávajú a ktoré z nich odchádzajú,
d)
uchovávať skladovacie nádoby na vajíčka a embryá, ktoré sú uskladnené na mieste, ktoré je pod kontrolou veterinárneho lekára tímu a ktoré pravidelne kontroluje úradný veterinárny lekár.
1.9.
Spermu možno skladovať v skladovacích priestoroch uvedených v bode 1.8 na základe povolenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ak príslušná sperma
a)
spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády v prípade oviec, kôz alebo koní alebo požiadavky podľa osobitného predpisu2) v prípade ošípaných,
b)
je uskladnená na účely operácií vykonávaných tímom v oddelených skladovacích nádobách v priestoroch určených na skladovanie schválených embryí.
2.
S cieľom získať schválenie spĺňa každý tím pre produkciu embryí takisto tieto dodatočné požiadavky:
2.1.
Členovia tímu boli primerane vyškolení v oblasti kontroly ochorení a laboratórnych techník, hlavne v postupoch pre prácu v sterilných podmienkach.
2.2.
Tím musí mať k dispozícii laboratórium so stálym sídlom, ktoré
a)
má zodpovedajúce náradie a zariadenie vrátane oddelených miestností na
1.
získavanie oocytov z ovárií,
2.
spracovávanie oocytov, vajíčok a embryí,
3.
skladovanie embryí,
b)
má laminárne alebo iné vhodné zaradenia, v ktorých sa vykonávajú všetky technické operácie v špecifických sterilných podmienkach (spracovávanie oocytov, embryí a spermy).
Centrifugácia spermy sa však môže vykonávať mimo laminárneho alebo iného zariadenia, pokiaľ sú plne dodržané hygienické podmienky.
2.3.
V prípade, keď sa vajíčka a iné tkanivá majú odoberať na bitúnku, má k dispozícii vhodné náradie na odber a hygienickú a bezpečnú prepravu ovárií a iných tkanív do spracovateľského laboratória.
ČASŤ II
Podmienky týkajúce sa darcovských zvierat
I.
Podmienky týkajúce sa darcovských žrebcov
1.
Na odber spermy môže byť použitý len žrebec, ktorý na základe zistenia veterinárneho lekára stanice spĺňa tieto požiadavky:
1.1.
nevykazuje v čase prijatia a v deň odberu spermy žiadne klinické príznaky infekčnej alebo nákazlivej choroby,
1.2.
pochádza z územia alebo v prípade regionálneho usporiadania z časti územia členského štátu alebo tretej krajiny a z poľnohospodárskeho podniku podliehajúceho veterinárnemu dohľadu, pričom sú z každej strany splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,3)
1.3.
minimálne 30 dní pred dátumom odberu spermy sa nachádza v poľnohospodárskych podnikoch, kde počas uvedeného obdobia žiaden kôň nevykazoval klinické príznaky vírusovej arteritídy koní ani nákazlivej metritídy,
1.4.
počas 30 dní pred prvým odberom spermy a počas doby odberu sa nepoužíva na prirodzené párenie,
1.5.
podrobuje sa týmto testom vykonaným a potvrdeným v uznanom laboratóriu, ktoré má uvedené testy zahrnuté vo svojej akreditácii, v súlade s osobitným predpisom podľa programu uvedeného v bode 1.6.:
a)
imunodifúznemu testu na agarovom géle (Cogginsov test) alebo testu ELISA na infekčnú anémiu koní s negatívnym výsledkom,
b)
testu na izoláciu vírusu vírusovej arteritídy koní alebo na zistenie jeho genómu prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) alebo PCR v reálnom čase vykonanému s negatívnym výsledkom na alikvotnej časti celej spermy darcovského žrebca okrem prípadu, ak darcovský žrebec reagoval s negatívnym výsledkom pri zriedení séra v pomere 1:4 pri sérumneutralizačnom teste na vírusovú arteritídu koní,
c)
testu na identifikáciu pôvodcu infekčnej metritídy koní vykonanému v každom prípade s negatívnym výsledkom na troch vzorkách (steroch) odobratých darcovskému žrebcovi dvakrát v intervale najmenej 7 dní, a v žiadnom prípade nie skôr ako 7 dní (pri systémovej liečbe), alebo 21 dní (pri lokálnej liečbe) po možnej antimikrobiálnej liečbe darcovského žrebca, aspoň z týchto miest:
1.
predkožky (predkožkového vaku),
2.
uretry,
3.
fossa glandis.
Pred odoslaním do laboratória sa vzorky musia umiestniť v transportnom médiu s aktívnym uhlím, napríklad v médiu Amies. Vzorky sa musia podrobiť aspoň jednému z týchto testov:
i)
kultúre za mikroaerofilných podmienok počas aspoň 7 dní na izoláciu Taylorella equigenitalis uskutočnenej do 24 hodín po odbere vzoriek z darcovského zvieraťa alebo do 48 hodín, ak sa vzorky počas prepravy uchovávali v chlade, alebo
ii)
polymerázovej reťazovej reakcii (PCR) alebo PCR v reálnom čase na zistenie genómu Taylorella equigenitalis vykonanej do 48 hodín po odbere vzoriek z darcovského zvieraťa.
1.6.
podrobuje sa jednému z týchto testovacích programov:
a)
ak sa darcovský žrebec zdržiava v stanici na odber spermy nepretržite minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a počas doby odberu a žiaden jedinec čeľade koňovitých v stanici na odber spermy nepríde do priameho kontaktu s jedincom čeľade koňovitých, ktorý má horší zdravotný stav ako darcovský žrebec, vykonajú sa testy vyžadované v bode 1.5 na vzorkách odobratých darcovskému žrebcovi aspoň raz ročne na začiatku reprodukčného cyklu alebo pred prvým odberom spermy určenej na obchodovanie s čerstvou, chladenou alebo zmrazenou spermou a najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia pobytu trvajúceho minimálne 30 dní pred prvým odberom spermy,
b)
ak sa darcovský žrebec zdržiava v stanici na odber spermy minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a počas doby odberu, pričom sa ale na zodpovednosť veterinárneho lekára stanice príležitostne môže zo stanice vzdialiť na nepretržité obdobie kratšie ako 14 dní, alebo sa iný jedinec čeľade koňovitých v stanici pre odber spermy dostane do priameho kontaktu s jedincom čeľade koňovitých, ktorý má horší zdravotný stav, vykonajú sa testy, ktoré sa vyžadujú v bode 1.5, a to takto:
1.
aspoň raz do roka na vzorkách odobratých darcovskému žrebcovi na začiatku sezónneho reprodukčného cyklu alebo pred prvým odberom spermy určenej na obchodovanie s čerstvou, chladenou alebo zmrazenou spermou a najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia pobytu s trvaním minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy, a
2.
počas doby odberu spermy určenej na obchodovanie s čerstvou, chladenou alebo zmrazenou spermou takto:
2.1.
test požadovaný v bode 1.5 písm. a) na vzorkách odobratých najviac 90 dní pred odberom spermy na účely obchodovania,
2.2.
test požadovaný v bode 1.5 písm. b) na vzorkách odobratých najviac 30 dní pred odberom spermy na účely obchodovania okrem prípadu, keď sa u žrebca prostredníctvom testu na izoláciu vírusu, PCR alebo PCR v reálnom čase vykonaného na vzorkách alikvotnej časti celej spermy odobratej najviac 6 mesiacov pred odberom spermy na účely obchodovania potvrdí, že nie je prenášateľom nákazy, a ak darcovský žrebec reagoval s pozitívnym výsledkom pri zriedení séra v pomere aspoň 1:4 pri sérumneutralizačnom teste na vírusovú arteritídu koní,
2.3.
test požadovaný v bode 1.5 písm. c) na vzorkách odobratých najviac 60 dní pred odberom spermy na účely obchodovania, ktorý sa v prípade PCR alebo PCR v reálnom čase môže vykonať na troch vzorkách (steroch) odobratých pri jedinej príležitosti,
c)
ak darcovský žrebec nespĺňa podmienky uvedené v písmenách a) a b) a sperma je odobratá na účely obchodovania so zmrazenou spermou, testy požadované v bode 1.5 sa vykonávajú na vzorkách odobratých darcovskému žrebcovi takto:
1.
aspoň raz do roka na začiatku sezónneho reprodukčného cyklu,
2.
počas doby uskladnenia spermy uvedenej v časti III oddiele I bode 1.3 písm. b) a pred tým, ako sperma opustí stanicu alebo sa použije, a to na vzorkách odobratých najskôr 14 dní a najneskôr 90 dní po dátume odberu spermy.
Odchylne od písmena c) bodu 2 sa odoberanie vzoriek po odbere spermy a testovanie na vírusovú arteritídu koní po odbere spermy podľa bodu 1.5. písm. b) nevyžaduje, ak sa u séropozitívneho darcovského žrebca prostredníctvom testu na izoláciu vírusu, PCR alebo PCR v reálnom čase vykonaného s negatívnym výsledkom na vzorkách alikvotnej časti celej spermy darcovského žrebca odobratej dvakrát ročne s intervalom najmenej štyri mesiace potvrdí, že nie je prenášateľom nákazy, a ak darcovský žrebec reagoval s pozitívnym výsledkom pri zriedení séra v pomere najmenej 1:4 pri sérumneutralizačnom teste na vírusovú arteritídu koní.
1.7.
Ak je niektorý z testov ustanovených v bode 1.5 pozitívny, darcovský žrebec sa izoluje a so spermou, ktorá mu bola odobratá od dátumu posledného negatívneho testu, sa neobchoduje s výnimkou spermy z každého ejakulátu, ktorý bol podrobený testu na izoláciu vírusu vírusovej arteritídy koní s negatívnym výsledkom.
Sperma odobratá všetkým ostatným žrebcom v stanici na odber spermy od dátumu odobratia poslednej vzorky, ktorej výsledok bol negatívny v jednom z testov ustanovených v bode 1.5, sa uchováva v samostatných skladovacích miestnostiach a neobchoduje sa s ňou, kým sa neobnoví veterinárny status stanice pre odber spermy a kým sa uskladnená sperma nepodrobí primeranému oficiálnemu vyšetreniu, ktoré vylúči prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia uvedené v bode 1.5 v sperme.
1.8.
Sperma odobratá žrebcom v stanici na odber spermy podliehajúca zákazu podľa osobitného predpisu4) sa uchováva v samostatných skladovacích miestnostiach a neobchoduje sa s ňou, kým úradný veterinárny lekár neobnoví veterinárny status stanice pre odber spermy v súlade s osobitným predpisom3) a kým sa uskladnená sperma nepodrobí primeranému oficiálnemu vyšetreniu, ktoré v sperme vylúči prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia uvedené v osobitnom predpise.5)
II.
Podmienky týkajúce sa darcovských oviec a kôz samčieho pohlavia
1.
Pre všetky ovce a kozy prijaté do stanice na odber spermy platia tieto požiadavky:
1.1.
Boli minimálne 28 dní v karanténe v zariadeniach osobitne schválených na tento účel príslušným orgánom, v ktorých sa nachádzali iba zvieratá s prinajmenšom rovnakým zdravotným stavom (ďalej len "karanténne zariadenie").
1.2.
Pred ich umiestnením do karanténneho zariadenia patrili k poľnohospodárskemu podniku úradne vyhlásenému za poľnohospodársky podnik pre chov oviec alebo kôz bez výskytu brucelózy podľa osobitného predpisu6) a neboli držané v poľnohospodárskom podniku s nižším zdravotným statusom, pokiaľ ide o brucelózu.
1.3.
Pochádzajú z poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa počas 60 dní pred ich pobytom v karanténnom zariadení podrobili sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s osobitným predpisom7) alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou.
1.4.
Podrobili sa týmto testom uskutočneným na vzorke krvi odobratej v rámci 28 dní pred začiatkom karanténneho obdobia špecifikovaného v bode 1.1, pričom boli výsledky v každom z prípadov negatívne, okrem testu na hraničiarsku chorobu (Border disease) uvedeného v písmene c) bode 2:
a)
sérologickej skúške na brucelózu (B. melitensis) uskutočnenej podľa osobitného predpisu,8)
b)
sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s osobitným predpisom7) alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou,
c)
na hraničiarsku chorobu (Border disease)
1.
testu na izoláciu vírusu alebo skúške na prítomnosť vírusového antigénu a
2.
sérologickej skúške na zistenie prítomnosti alebo neprítomnosti protilátok (ďalej len "test na protilátky").
Testy uvedené v tomto bode možno vykonať na základe povolenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na vzorkách odobratých v karanténnom zariadení. Ak sa takéto povolenie udelí, karanténne obdobie uvedené v bode 1.1 sa nezačne pred dátumom odberu vzoriek. Ak sa však výsledok akéhokoľvek testu uvedeného v tomto bode ukáže ako pozitívny, zviera, ktorého sa to týka, je okamžite z karanténneho zariadenia odstránené. V prípade skupinovej izolácie sa karanténne obdobie uvedené v bode 1.1 pre ostatné zvieratá nezačne, kým zviera, ktorého test bol pozitívny, nebude odstránené.
1.5.
Podrobili sa týmto testom uskutočneným na vzorkách odobratých počas karanténneho obdobia špecifikovaného v bode 1.1 a najmenej 21 dní po ich prijatí do karanténneho zariadenia, pričom boli ich výsledky negatívne:
a)
sérologickej skúške na brucelózu (B. melitensis) uskutočnenej podľa osobitného predpisu,8)
b)
sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s osobitným predpisom7) alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou.
1.6.
Podrobili sa testom na hraničiarsku chorobu (Border disease) uvedeným v bode 1.4 písm. c) bodoch 1 a 2 vykonaným na vzorkách krvi odobratých počas karanténneho obdobia špecifikovaného v bode 1.1., a najmenej 21 dní po tom, ako boli prijaté do karanténneho zariadenia.
Do stanice na odber spermy bude umožnené vstúpiť akémukoľvek zvieraťu (séronegatívnemu alebo séropozitívnemu) len vtedy, ak nedôjde k sérokonverzii u zvierat, ktoré boli pri skúške pred vstupom do karanténneho zariadenia séronegatívne.
Ak dôjde k sérokonverzii, všetky zvieratá, ktoré zostanú séronegatívne, sú ponechané v karanténe počas predĺženého obdobia, kým v skupine neprestane dochádzať ku sérokonverzii počas troch týždňov odo dňa, keď ku sérokonverzii došlo.
Sérologicky pozitívne zvieratá majú umožnené vstúpiť do stanice na odber spermy pod podmienkou negatívneho výsledku testu uvedeného v bode 1.4 písm. c) bode 2.
2.
Zvieratá môžu byť prijaté do stanice na odber spermy len s výslovným súhlasom veterinárneho lekára stanice. Každý pohyb do a zo stanice na odber spermy sa zaznamenáva.
3.
Žiadne zvieratá prijaté do stanice na odber spermy nesmú vykazovať žiadne klinické príznaky ochorenia v deň prijatia.
Všetky zvieratá bez toho, aby bol dotknutý bod 4, prichádzajú z karanténneho zariadenia, ktoré v deň vyslania príslušných zvierat do stanice na odber spermy spĺňa tieto podmienky:
a)
nachádza sa v oblasti, v ktorej sa vo vzdialenosti 10 kilometrov za posledných 30 dní nevyskytlo ohnisko slintačky a krívačky,
b)
za posledné tri mesiace sa v ňom nevyskytla slintačka a krívačka ani brucelóza,
c)
za posledných 30 dní sa v ňom nevyskytli povinne nahlasovateľné choroby vymedzené v osobitnom predpise.9)
4.
Ak sú splnené podmienky ustanovené v bode 3 a počas 12 mesiacov pred presunom zvierat boli vykonané rutinné testy uvedené v bode 5, zvieratá sa môžu presunúť z jednej schválenej stanice na odber spermy do druhej s rovnakým zdravotným statusom, a to bez izolácie alebo testovania, ak ide o priamy presun. Dané zviera nesmie prísť do priameho alebo nepriameho styku s párnokopytníkmi s horším zdravotným stavom a dopravné prostriedky, ktoré sa použijú, sa pred použitím vydezinfikujú. Ak sa zviera presúva z jednej stanice na odber spermy do stanice pre odber spermy v inom členskom štáte, tento presun sa uskutočňuje v súlade s osobitným predpisom.10)
5.
Všetky ovce a kozy držané v schválenej stanici na odber spermy sa aspoň jedenkrát v každom kalendárnom roku podrobujú týmto testom, a to s negatívnymi výsledkami:
a)
sérologickej skúške na brucelózu (B. melitensis) uskutočnenej podľa osobitného predpisu,8)
b)
sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s osobitným predpisom7) alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou,
c)
testu na protilátky na hraničiarsku chorobu (Border disease) uvedenému v bode 1.4 písm. c) bode 2, ktorý sa vykonáva len u séronegatívnych zvierat.
6.
Všetky testy uvedené v tejto časti vykonáva schválené laboratórium.
7.
Ak sa ktorýkoľvek z testov opísaných v bode 5 ukáže ako pozitívny, príslušné zviera sa izoluje a sperma, ktorá mu bola odobratá od dátumu posledného negatívneho testu, nie je predmetom obchodovania.
Zviera uvedené v prvom odseku sa zo stanice odstráni okrem prípadu, keď ide o hraničiarsku chorobu (Border disease), keď sa zviera podrobí testu uvedenému v bode 1.4 písm. c) bode 1 s negatívnym výsledkom.
Sperma odobratá všetkým ostatným zvieratám v stanici na odber spermy od dátumu odobratia poslednej vzorky, ktorej výsledok bol negatívny v jednom z testov opísaných v bode 5, sa uchováva v samostatných skladovacích miestnostiach a neobchoduje sa s ňou, kým sa neobnoví veterinárny status stanice na odber spermy a kým sa uskladnená sperma nepodrobí primeranému oficiálnemu vyšetreniu, ktoré vylúči prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia uvedené v bode 5 v sperme.
8.
Sperma pochádza od zvierat, ktoré
a)
v deň odberu spermy nevykazujú žiadne klinické príznaky ochorenia,
b)
počas 12 mesiacov pred dátumom odberu spermy
1.
buď neboli očkované proti slintačke a krívačke, alebo
2.
boli zaočkované proti slintačke a krívačke minimálne 30 dní pred odberom, v tomto prípade 5 % (minimálne päť dávok) každého odberu spermy sa podrobí testu na izoláciu vírusu slintačky a krívačky s negatívnymi výsledkami,
c)
boli pred odberom spermy držané v schválenej stanici na odber spermy počas nepretržitého obdobia aspoň 30 dní v prípade odberu čerstvej spermy,
d)
vyhovujú požiadavkám ustanoveným v osobitnom predpise,11)
e)
ak boli držané v poľnohospodárskych podnikoch uvedených v § 11 ods. 2 písm. a), s negatívnym výsledkom sa podrobili počas 30 dní pred dátumom odberu spermy
1.
sérologickej skúške na brucelózu (B. melitensis) uskutočnenej podľa osobitného predpisu,8)
2.
sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s osobitným predpisom7) alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou,
3.
testu na izoláciu vírusu hraničiarskej choroby (Border disease),
f)
nepoužívajú sa minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a medzi dňom odberu prvej vzorky uvedenej v bodoch 1.5 a 1.6 alebo v písmene e) a do konca doby odberu na prirodzené pripúšťanie.
9.
Sperma odobratá darcovským ovciam a kozám samčieho pohlavia v stanici na odber spermy alebo v poľnohospodárskom podniku uvedenom v § 11 ods. 2 písm. a) podliehajúca z veterinárnych dôvodov zákazu podľa osobitného predpisu12) sa uchováva v samostatných skladovacích miestnostiach a neobchoduje sa s ňou, kým úradný veterinárny lekár neobnoví veterinárny status stanice na odber spermy alebo poľnohospodárskeho podniku v súlade s osobitným predpisom10) a kým sa uskladnená sperma nepodrobí primeranému oficiálnemu vyšetreniu, ktoré v sperme vylúči prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia uvedené v osobitnom predpise.13)
ČASŤ III
Požiadavky týkajúce sa spermy, vajíčok a embryí
I.
Podmienky týkajúce sa odberu, spracovania, uchovávania, uskladňovania a prepravy spermy
1.1.
Ak sa bez toho, aby bol dotknutý osobitný predpis,14) do každého mililitra spermy pridávajú antibiotiká alebo zmes antibiotík s baktericídnou aktivitou prinajmenšom rovnocennou baktericídnej aktivite týchto zmesí: gentamicín (250 μg), tylozín (50 μg), lincomycín-spectinomycín (150/300 μg), penicilín (500 IU), streptomycín (500 μg), lincomycín-spectinomycín (150/300 μg) alebo amikacín (75 μg), divekacín (25 μg); názvy pridaných antibiotík a ich koncentrácia sa uvádzajú vo veterinárnom osvedčení uvedenom v článku 11 ods. 2 štvrtej zarážke.
1.2.
Všetky nástroje používané pri odbere, spracovaní, uchovaní alebo zamrazovaní spermy okrem nástrojov na jedno použitie sa pred použitím buď primerane vydezinfikujú, alebo vysterilizujú.
1.3.
Zmrazená sperma
a)
umiestňuje sa do skladovacích nádob a uchováva sa v nich, pričom tieto nádoby
1.
boli pred použitím vyčistené a vydezinfikované alebo vysterilizované, alebo ide o nádoby na jedno použitie,
2.
obsahujú kryogénne činidlo, ktoré sa predtým nepoužilo na iné výrobky živočíšneho pôvodu,
b)
pred odoslaním alebo použitím sa skladuje v schválených podmienkach počas minimálneho obdobia 30 dní od dátumu odberu.
1.4.
Sperma, ktorá má byť predmetom obchodovania,
a)
preváža sa do členského štátu určenia v prepravných nádobách, ktoré boli pred použitím vyčistené a vydezinfikované alebo vysterilizované alebo ktoré sú určené na jedno použitie a ktoré boli pred odoslaním zo schválených staníc pre odber spermy alebo staníc pre skladovanie spermy zapečatené a očíslované,
b)
je označená tak, aby sa číslo banky alebo inej nádobky zhodovalo s číslom na veterinárnom osvedčení uvedenom v § 11 ods. 2 písm. d) a s číslom na nádobe, v ktorej je uskladnená a prevážaná.
II.
Podmienky týkajúce sa vajíčok a embryí
1.
Odber a spracovanie embryí produkovaných in vivo
Embryá produkované in vivo sa považujú za výsledok umelej inseminácie spermou, ktorá spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, a odoberajú, spracúvajú a uchovávajú sa podľa týchto pravidiel:
1.1.
Embryá odoberá a spracúva schválený tím pre odber embryí bez toho, aby prišli do styku s akoukoľvek inou skupinou embryí, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády.
1.2.
Embryá sa odoberajú na mieste, ktoré je oddelené od ostatných častí priestorov alebo poľnohospodárskeho podniku, kde sa embryá odoberajú, a ktoré je v dobrom technickom stave a vybudované z materiálov umožňujúcich jeho účinné a jednoduché čistenie a dezinfekciu.
1.3.
Embryá sa spracúvajú (vyšetrujú, umývajú, ošetrujú a umiestňujú do označených a sterilných baniek, ampúl alebo iných nádobiek) buď v laboratóriu so stálym sídlom, alebo v mobilnom laboratóriu, ktoré sa, pokiaľ ide o náchylné druhy, nachádza v oblasti, v ktorej sa vo vzdialenosti 10 kilometrov za posledných 30 dní nevyskytlo ohnisko slintačky a krívačky.
1.4.
Celé náradie používané na odber embryí, manipuláciu s nimi, jeho umytie, zamrazovanie a skladovanie sa pred použitím sterilizuje alebo dôkladne čistí a dezinfikuje v súlade s príručkou IETS, alebo ide o jednorazové náradie.
1.5.
Žiaden biologický produkt živočíšneho pôvodu použitý v médiách a roztokoch na odber, spracovanie, umývanie a uskladnenie embryí neobsahuje patogénne mikroorganizmy. Médiá a roztoky používané pri odbere, zamrazovaní a uskladňovaní embryí sa sterilizujú schválenými metódami podľa príručky IETS a zaobchádza sa s nimi spôsobom, ktorý zabezpečí, že nedôjde k narušeniu sterility. Ak je to vhodné, môžu sa do médií používaných pri odbere, spracovaní, umývaní a uskladňovaní pridávať antibiotiká podľa príručky IETS.
1.6.
Kryogénne činidlá použité na uchovanie alebo uskladnenie embryí sa nepoužili predtým na iné produkty živočíšneho pôvodu.
1.7.
Každá banka, ampula alebo iná nádobka sa jasne označí štítkom podľa štandardizovaného systému podľa príručky IETS.
1.8.
Embryá sa umývajú a majú intaktnú zona pellucida alebo embryonálne puzdro v prípade embryí koňovitých pred aj bezprostredne po umytí. V súlade s príručkou IETS sa štandardný postup umývania upraví tak, aby zahŕňal dodatočné omytia enzýmom trypsín v prípade, keď sa vyžaduje inaktivácia alebo odstránenie určitých patogénov.
1.9.
Embryá od rozličných darcovských zvierat sa neumývajú spoločne.
1.10.
Zona pellucida každého embrya alebo embryonálne puzdro v prípade embryí koňovitých sa vyšetruje na celom jeho povrchu pri minimálne 50-násobnom zväčšení a osvedčuje sa intaktnosť a neprítomnosť cudzorodých častíc.
1.11.
Skupina embryí, ktoré sa úspešne podrobili vyšetreniu ustanovenému v bode 1.10, sa umiestňujú do sterilných baniek, ampúl alebo iných nádobiek, ktoré sú označené v súlade s bodom 1.7 a ktoré sa okamžite zapečatia.
1.12.
Ak je to vhodné, každé embryo sa zamrazuje čo najskôr a uskladňuje sa na mieste, ktoré je pod kontrolou veterinárneho lekára tímu.
1.13.
Každý tím pre odber embryí predkladá na účely úradného vyšetrenia na zisťovanie bakteriálnej a vírusovej kontaminácie rutinné vzorky neživotaschopných embryí alebo vajíčok, tekutín na oplachovanie alebo umývanie, ktoré boli použité pri činnosti podľa príručky IETS.
1.14.
Každý tím pre odber embryí uchováva záznamy o svojej činnosti v súvislosti s odbermi embryí po dobu dvoch rokov po tom, ako sa stali predmetom obchodovania alebo vývozu, vrátane
a)
plemena, veku a individuálnej identifikácie príslušných darcovských zvierat,
b)
miesta odberu, spracovania a uskladnenia embryí, ktoré tím odobral,
c)
identifikácie embryí s podrobnými údajmi o príjemcovi zásielky.
2.
Odber a spracovanie vajíčok, ovárií a iných tkanív na účely produkcie embryí in vitro
Podmienky ustanovené v bodoch 1.1 až 1.14 sa uplatňujú mutatis mutandis na odber a spracovanie vajíčok, ovárií a iných tkanív, na použitie pri oplodnení in vitro alebo in vitro kultivácii. Okrem toho platí, že
2.1.
Príslušný orgán musí byť informovaný o poľnohospodárskom podniku (poľnohospodárskych podnikoch), z ktorého darcovské zvieratá pochádzajú, a má nad ním (nimi) úradnú moc.
2.2.
Ak sa ováriá a iné tkanivá odoberajú na bitúnku, či už samostatným jedincom, alebo skupinám darcov (ďalej len "skupinový odber"), tento bitúnok je úradne schválený v súlade s osobitným predpisom15) a pod dohľadom veterinárneho lekára, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie vykonávania vyšetrenia potenciálnych darcovských zvierat pred zabitím a obhliadok po zabití a osvedčovanie toho, že nevykazujú známky príslušných nákazlivých ochorení prenosných na zvieratá. Pokiaľ ide o náchylné druhy, bitúnok sa nachádza v oblasti, v ktorej sa vo vzdialenosti 10 kilometrov za posledných 30 dní nevyskytlo ohnisko slintačky a krívačky.
2.3.
Skupiny ovárií sa do spracovateľského laboratória neprinášajú skôr, ako sa dokončí obhliadka po zabití darcovských zvierat.
2.4.
Náradie na odstránenie a prepravu ovárií a iných tkanív sa pred použitím čistí a dezinfikuje a využíva sa výlučne na tieto účely.
3.
Spracovanie embryí produkovaných in vitro
Podmienky ustanovené v bodoch 1.1 až 1.4 sa uplatňujú mutatis mutandis pri spracovávaní embryí produkovaných in vitro. Okrem toho platí, že
3.1.
Embryá produkované in vitro sa považujú za výsledok oplodnenia in vitro, a to spermou, ktorá spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády.
3.2.
Po skončení kultivácie in vitro a ešte pred tým, ako sa zamrazia, uskladnia a prepravia, embryá sa umyjú a podrobia ošetreniu uvedenému v bodoch 1.8, 1.10 a 1.11.
3.3.
Embryá rozličných darcovských zvierat (v prípade individuálneho získavania) alebo z rozličných skupinových odberov sa neumývajú spolu.
3.4.
Embryá rozličných darcovských zvierat (v prípade individuálneho získavania) alebo z rozličných skupinových odberov sa neskladujú v jednej banke, ampule alebo inej nádobke.
4.
Spracovanie mikromanipulovaných embryí
Pred každým mikrozásahom narúšajúcim integritu zona pellucida sa všetky embryá a vajíčka odoberú a spracujú v súlade s hygienickými podmienkami ustanovenými v bodoch 1, 2 a 3. Okrem toho platia tieto podmienky:
4.1.
V prípade, že sa uskutočňujú také mikrozásahy na embryu, ktorých súčasťou je penetrácia zona pellucida, vykonávajú sa vo vhodných laboratórnych zariadeniach pod dohľadom schváleného veterinárneho lekára tímu.
4.2.
Každý tím pre odber embryí uchováva záznamy o svojej činnosti podľa bodu 1.14 vrátane podrobných údajov o technikách mikrozásahov uskutočnených na embryách, ktorých súčasťou bola penetrácia zona pellucida. V prípade embryí produkovaných prostredníctvom oplodnenia in vitro je možné uskutočňovať identifikáciu embryí na základe skupiny, ale označenie obsahuje údaje o dátume a mieste odberu ovárií alebo vajíčok. Je tiež možné identifikovať poľnohospodársky podnik pôvodu darcovských zvierat.
5.
Skladovanie embryí
5.1.
Každý tím pre odber a produkciu embryí zabezpečuje, aby sa embryá skladovali pri vhodných teplotách v skladovacích priestoroch uvedených v časti I oddiele III bode 1.8.
5.2.
Zamrazené embryá sa pred odoslaním skladujú v schválených podmienkach počas minimálneho obdobia 30 dní od dátumu ich odberu alebo produkcie.
6.
Preprava embryí
6.1.
Embryá, ktoré majú byť predmetom obchodovania, sa prevážajú do členského štátu určenia v nádobách, ktoré boli pred použitím vyčistené a vydezinfikované alebo vysterilizované alebo ktoré sú určené na jedno použitie a ktoré boli pred odoslaním zo schválených skladovacích priestorov zapečatené a očíslované.
6.2.
Banky, ampuly alebo iné nádobky sú označené tak, aby sa ich číslo zhodovalo s číslom na veterinárnom osvedčení uvedenom v § 11 ods. 3 písm. c) a s číslom na nádobe, v ktorej sú uskladnené a prevážané.
ČASŤ IV
Požiadavky týkajúce sa darcovských zvierat samičieho pohlavia
1.
Darcovské zvieratá samičieho pohlavia sa môžu použiť na odber embryí alebo vajíčok, iba ak tieto zvieratá a poľnohospodárske podniky, z ktorých pochádzajú, vyhovujú podľa zistenia úradného veterinárneho lekára požiadavkám príslušných smerníc o obchodovaní so živými chovnými a úžitkovými zvieratami príslušných druhov v rámci Únie.
2.
Okrem požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise16) spĺňajú darcovské samice ošípaných, okrem embryí produkovaných in vivo, ktoré sa majú podrobiť ošetreniu trypsínom, požiadavky týkajúce sa Aujeszkého choroby ustanovené v súlade s osobitným predpisom.17)
3.
Ustanovenia osobitného predpisu10) sa týkajú darcovských oviec a kôz samičieho pohlavia.
4.
Okrem požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise3) sa darcovské kobyly
4.1.
nepoužívajú na prirodzené pripúšťanie počas minimálne 30 dní pred dátumom odberu vajíčok alebo embryí a medzi dňom odberu prvej vzorky podľa bodov 4.2. a 4.3. a dňom odberu vajíčok a embryí,
4.2.
podrobujú imunodifúznemu testu na agarovom géle (Cogginsov test) alebo testu ELISA na infekčnú anémiu koní, ktorých výsledok je negatívny a ktoré sa uskutočňujú na vzorkách krvi odobratých najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia trvajúceho najmenej 30 dní podľa bodu 4.1. a najviac 90 dní pred odberom vajíčok alebo embryí na účely obchodovania,
4.3.
podrobujú testu na infekčnú metritídu koní vykonanému v každom prípade s negatívnym výsledkom v laboratóriu podľa časti II oddielu I bodu 1.5. aspoň na dvoch vzorkách (steroch) odobratých darcovskej kobyle, v žiadnom prípade však nie skôr ako 7 dní (pri systémovej liečbe) alebo 21 dní (pri lokálnej liečbe) po možnej antimikrobiálnej liečbe darcovskej kobyly prinajmenšom z týchto miest:
a)
sliznica fossa clitoralis,
b)
sinus clitoralis.
Vzorky sa musia podrobiť aspoň jednému z týchto testov:
1)
kultúre za mikroaerofilných podmienok počas aspoň 7 dní na izoláciu Taylorella equigenitalis vykonanej do 24 hodín po odbere vzoriek z darcovského zvieraťa alebo do 48 hodín, ak sa vzorky počas prepravy uchovávali v chlade, alebo
2)
polymerázovej reťazovej reakcii (PCR) alebo PCR v reálnom čase na zistenie genómu Taylorella equigenitalis vykonanej do 48 hodín po odbere vzorky z darcovského zvieraťa.
Vzorky sa odoberajú počas obdobia uvedeného v bode 4.1. dvakrát v intervale nie menej ako 7 dní v prípade testu uvedeného v bode 1 alebo jeden raz v prípade testu uvedeného v bode 2. Pred odoslaním do laboratória sa vzorky musia umiestniť v transportnom médiu s aktívnym uhlím, napríklad v médiu Amies.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
PODMIENKY SCHVÁLENIA PREVÁDZKARNÍ
(1)
Aby prevádzkareň uvedená v § 2 ods. 1 písm. b) bola schválená podľa § 13 ods. 2 tohto nariadenia, musí
a)
byť jasne označená a oddelená od svojho okolia alebo ustajnených zvierat a umiestnená tak, aby nepredstavovala zdravotné riziko pre poľnohospodárske podniky, ktorých zdravotná situácia by mohla byť ohrozená,
b)
mať primerané prostriedky na odchytenie, ustajnenie a izolovanie zvierat a mať primerané karanténne zariadenia a schválené postupy pre zvieratá prichádzajúce z neschválených zdrojov,
c)
byť bez ochorení uvedených v osobitnom predpise1) a bez nákazy, ktoré sú v príslušnej krajine predmetom programu ozdravovania podľa § 14 tohto nariadenia nákaz uvedených v tomto osobitnom predpise; aby sa prevádzkareň mohla vyhlásiť za miesto bez týchto ochorení, príslušný orgán musí posúdiť záznamy o zdravotnom stave zvierat minimálne za posledné tri roky a výsledky klinických a laboratórnych vyšetrení zvierat v danej prevádzkarni; výnimku z tejto požiadavky môžu dostať nové zariadenia, ak zvieratá tvoriace skupinu pochádzajú zo schválených zariadení,
d)
viesť aktuálne záznamy uvádzajúce
1.
počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat každého druhu nachádzajúceho sa v zariadení,
2.
počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat, ktoré do zariadenia prichádzajú alebo ho opúšťajú, spolu s informáciou o ich pôvode alebo mieste určenia, preprave zo zariadenia alebo do zariadenia a zdravotný stav zvierat,
3.
výsledky krvných skúšok alebo akýchkoľvek iných diagnostických postupov,
4.
prípady ochorenia a tam, kde je to vhodné, poskytnuté ošetrenie,
5.
výsledky pitiev zvierat, ktoré uhynuli v zariadení, vrátane mŕtvo narodených zvierat,
6.
pozorovania vykonávané počas každej izolácie alebo karantény,
e)
mať dohodu s príslušným laboratóriom na vykonávanie pitiev alebo mať jedno zariadenie alebo viac zariadení, kde môže tieto vyšetrenia vykonávať príslušná osoba na základe právomoci schváleného veterinárneho lekára,
f)
mať vhodné opatrenia alebo zariadenia na mieste na primeranú likvidáciu tiel zvierat, ktoré uhynuli na chorobu alebo boli utratené,
g)
zabezpečiť služby veterinárneho lekára schváleného a kontrolovaného príslušným orgánom, ktorý
1.
spĺňa mutatis mutandis požiadavky podľa osobitného predpisu,2)
2.
zabezpečí, aby príslušný orgán schválil primerané opatrenia na sledovanie ochorenia a kontrolné opatrenia týkajúce sa situácie spojenej s ochorením v príslušnej krajine a aby sa uplatňovali v prevádzkarni; tieto opatrenia zahŕňajú
– ročný plán sledovania ochorenia vrátane primeranej kontroly zoonóz zvierat,
– klinické, laboratórne skúšky a skúšky po smrti zvierat podozrivých z infekcie prenosných ochorení,
– vakcináciu náchylných zvierat proti infekčným ochoreniam, ak je to vhodné, len v súlade s legislatívou Spoločenstva;
3.
zabezpečí, aby sa každá podozrivá smrť alebo výskyt ktoréhokoľvek iného symptómu naznačujúceho, že zvieratá sa nakazili jedným ochorením alebo viacerými ochoreniami uvedenými v osobitnom predpise,1) bezodkladne oznámila príslušnému orgánu, ak práve toto ochorenie má oznamovaciu povinnosť v príslušnom členskom štáte,
4.
zabezpečí, aby sa prichádzajúce zvieratá izolovali v prípade potreby a v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a pokynov príslušného orgánu,
5.
zodpovedá za každodenný súlad životných podmienok zvierat počas prepravy a odstraňovania živočíšneho odpadu s požiadavkami zdravotného stavu zvierat podľa tohto nariadenia a legislatívy Spoločenstva,
h)
ak chová zvieratá, ktoré sú určené pre laboratóriá na pokusné účely, musí dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu.4)
(2)
Schválenie sa ponechá, ak
a)
sa zariadenia nachádzajú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára z príslušného orgánu, ktorý
1.
vykoná kontrolu prevádzkarne aspoň raz ročne,
2.
skontroluje činnosť schváleného veterinárneho lekára a vykonávanie ročného plánu sledovania ochorenia,
3.
zabezpečí plnenie ustanovení tohto nariadenia,
b)
len zvieratá prichádzajúce z inej schválenej prevádzkarne sú uvedené do zariadenia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia,
c)
úradný veterinárny lekár overuje, či
1.
sa splnili ustanovenia tohto nariadenia,
2.
výsledky klinických vyšetrení, laboratórnych vyšetrení alebo pitevných vyšetrení zvierat nepreukázali žiadnu prítomnosť ochorení uvedených v osobitnom predpise,1)
d)
prevádzkareň vedie záznamy uvedené v bode 1 písm. d) počas obdobia aspoň 10 rokov odo dňa schválenia.
(3)
Výnimku z § 5 ods. 1 tohto nariadenia a bodu 2 písm. b) tejto prílohy zvieratá vrátane opíc (simiae a prisimiae), ktoré nepochádzajú zo schválenej prevádzkarne, možno udeliť v prípade, ak do schválenej prevádzkarne sú umiestnené zvieratá, ktoré prešli karanténou pod úradnou kontrolou a v súlade s pokynmi príslušného orgánu pred svojím zaradením do stáda.
Ak ide o opice, musia sa dodržiavať karanténne požiadavky, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.6)
Ak ide o osobitné zvieratá prechádzajúce karanténou podľa bodu 2 písm. b) tejto prílohy, musí byť obdobie karantény aspoň 30 dní vzhľadom na ochorenia uvedené v osobitnom predpise.7)
(4)
Zvieratá nachádzajúce sa v schválenej prevádzkarni opustia toto zariadenie len vtedy, ak miestom ich určenia je iná schválená prevádzkareň v danom členskom štáte alebo inom členskom štáte; ak však miestom ich určenia nie je schválená prevádzkareň, odídu len v súlade s požiadavkami príslušného orgánu, aby sa zabezpečilo, že nehrozí žiadne riziko šírenia ochorenia.
(5)
Ak členský štát získal dodatočné záruky v rámci legislatívy Spoločenstva, môže požadovať dodatočné vhodné opatrenia na certifikáciu pre druhy náchylné na ochorenie, ktoré sa majú dodať do schválenej prevádzkarne.
(6)
Schválenie bude čiastočne alebo úplne pozastavené, odobraté alebo obnovené,
a)
ak príslušný orgán zistí, že sa nesplnili požiadavky bodu 2 alebo došlo k zmene zaužívanej praxe, ktorá už nie je zahrnutá v § 2 tohto nariadenia, povolenie sa pozastaví alebo odoberie,
b)
ak došlo k oznámeniu o podozrení jednej z chorôb uvedených v prílohe k osobitnému predpisu,1) príslušný orgán pozastaví schválenie prevádzkarne, pokým sa podozrenie oficiálne nevylúči; v závislosti od ochorenia a rizika jeho prenosu sa pozastavenie môže týkať zariadenia ako celku alebo len určitých kategórií zvierat náchylných na príslušné ochorenie. Príslušný orgán zabezpečí, aby sa prijali opatrenia potrebné na potvrdenie alebo vylúčenie podozrenia a na zabránenie rozšírenia choroby v súlade s legislatívou Spoločenstva upravujúcou opatrenia, ktoré sa majú prijať proti danému ochoreniu a v obchode so zvieratami,
c)
ak sa podozrenie na ochorenie potvrdilo, prevádzkareň sa znovu schváli za podmienky, že po likvidácii ochorenia a zdroja nákazy v zariadeniach vrátane primeraného vyčistenia a dezinfekcie znovu spĺňajú podmienky ustanovené v bode 1 tejto prílohy s výnimkou bodu 1 písm. c),
d)
príslušný orgán informuje Komisiu o pozastavení, odobratí alebo obnovení schválenia prevádzkarne.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 313/2005 Z. z.
CHOROBY PODLIEHAJÚCE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI
Choroba Najviac postihnutý rod/čeľaď/druh
Africký mor koní Equidae
Africký mor ošípaných Suidae a Tayassuidae
Vtáčia chrípka Aves
Mor včelieho plodu Apis
Sneť slezinová Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae,
Equidae a Hippopotamidae
Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae
a Rhinocerotidae
Brucelóza (B. abortus) Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae,
Girqffldae, Hippopotamidae a Tragulidae
Brucelóza (B. melitensis) Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae,
Girqffldae, Hippopotamidae a Tragulidae
Brucelóza (B. ovis) Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Girqffldae,
Bovidae a Antilocapňdae
Brucelóza (B. suis) Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae a
Tayassuidae
Klasický mor ošípaných Suidae a Tayassuidae
Nákazlivá pleuropneumónia Hovädzí dobytok (vrátane tura zebu, byvola,
bizóna a jaka)
Ebola Primáty nepríbuzné človeku
Slintačka a krívačka Artiodactyla a ázijské slony
Infekčná hematopoetická nekróza Salmonidae
Nodulárna dermatitída Bovidae a Giraffidae
Opičie kiahne Rodentia a primáty nepríbuzné človeku
Tuberkulóza Mammalia, najmä Antilocapňdae, Bovidae,
Camelidae, Cervidae, Girqffldae a Tragulidae
Pseudomor hydiny Aves
Mor malých prežúvavcov Bovidae a Suidae
Nákazlivá obrna ošípaných Suidae
Psitakóza Psittaciformes
Besnota Carnivora a Chiroptera
Horúčka údolia Rift Bovidae, druh Camelus a Ritincerotidae
Mor hovädzieho dobytka Artiodactyla
Aethina tumida Apis a Bombus
Ovčie a kozie kiahne Bovidae
Vesikulárna choroba ošípaných Suidae a Tayassuidae
Roztoč Tropilaelaps (spp.) Apis
Vesikulárna stomatitída Artiodactyla a Equidae
TSE Bovidae, Cervidae, Felidae a Mustelidae
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 313/2005 Z. z.
VYHLÁSENIE ÚRADNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA
2)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 40/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
10)
§ 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
11)
§ 3 ods. 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
13)
§ 22 zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.
15)
§ 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
17)
§ 3 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.
19)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.
21)
§ 3 ods. 2 písm. c), d), f), g) a h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
23)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
26)
§ 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
26a)
Čl. 6 a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).
26aa)
§ 6 ods. 5 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.
26ab)
Čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013.
26ac)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005).
27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2006 Z. z.
29)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
30)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
31)
§ 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
32)
§ 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
34a)
Čl. 10 ods. 1 písm. a) až d) a čl. 12 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 576/2013.
34aa)
Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávajúcich právomocí prenesených na Komisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 1/zv. 3).
38)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
39)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.
40)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z.
1)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
2)
§ 7 až 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.
3)
Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.
2)
§ 14 ods. 8 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely.
6)
Kapitola 2.10.1. a príloha 3.5.1 k Medzinárodnému kódexu zdravia OIE.