313/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene1) s členskými štátmi2) a pri dovoze z tretích krajín3) zvierat, spermy, oocytov a embryí, ktoré nepodliehajú požiadavkám na zdravie zvierat uvedeným v osobitnom predpise.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a)
zvieratami druhy zvierat patriace k iným druhom zvierat, ako sú zvieratá uvedené v osobitných predpisoch,5)
b)
schválenou prevádzkarňou, zariadením alebo strediskom (ďalej len „prevádzkareň“) akékoľvek stále, geograficky ohraničené zariadenie, schválené podľa § 13, v ktorom je obvykle držaný alebo chovaný jeden alebo viac druhov zvierat určených alebo neurčených na účely výmeny a výlučne určených na jeden alebo viac týchto účelov:
1.
vystavovanie zvierat a na vzdelávanie verejnosti,
2.
zachovanie druhov,
3.
základný alebo aplikovaný vedecký výskum alebo chov zvierat pre potreby takéhoto výskumu,
c)
chorobami podliehajúcimi povinnému hláseniu choroby uvedené v osobitnom predpise.6)
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,7) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe týchto nariadení.
Výmeny s členskými štátmi
§ 3
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky8) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) zabezpečí, že výmeny uvedené v § 1 ods. 2 sa nezakážu alebo neobmedzia z iných dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, než sú dôvody uvedené v tomto nariadení alebo osobitnom predpise,9) najmä z prijatých ochranných opatrení.
§ 4
Na účely použitia osobitného predpisu10) môžu byť predmetom výmen bez dotknutia § 13 a rozhodnutí na vykonanie § 23 iba zvieratá uvedené v § 5 až 10, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 5 až 10, ak pochádzajú z chovu alebo prevádzky uvedenej v § 12 ods. 1 a 3, ktorá je registrovaná príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a ktorá sa zaväzuje:
a)
mať pravidelne vyšetrené držané zvieratá v súlade s osobitným predpisom,11)
b)
ohlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe okrem výskytu chorôb podliehajúcich povinnému hláseniu výskyt chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) pre ktoré je zavedený program kontroly a monitoringu,
c)
rešpektovať špecifické národné opatrenia na kontrolu choroby, ktorá je pre Slovenskú republiku mimoriadne významná a ktorá je predmetom programu vypracovaného podľa § 14 alebo rozhodnutia podľa § 15 ods. 2,
d)
uvádzať na trh na účely výmen iba zvieratá, ktoré sú bez príznakov chorôb a pochádzajú z chovov alebo oblastí, ktoré nepodliehajú žiadnemu zákazu z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat; ak ide o zvieratá, ktoré nesprevádza zdravotný certifikát alebo obchodný doklad podľa § 5 až 11 (ak ide o zvieratá sprevádzané vlastným certifikátom vydaným prevádzkovateľom), ktorý potvrdzuje, že tieto zvieratá nejavia v čase odoslania žiadne viditeľné príznaky ochorenia a že ich chov nepodlieha žiadnym obmedzeniam týkajúcim sa zdravia zvierat,
e)
rešpektovať požiadavky umožňujúce zabezpečiť ochranu a pohodu držaných zvierat.
§ 5
(1)
Opice (simiae a presimiae) môžu byť predmetom výmen s členskými štátmi len vtedy, ak pochádzajú z prevádzok a sú určené do prevádzok schválených príslušnými veterinárnymi orgánmi členských štátov alebo štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s § 13 a sú sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 a ktorý bol vyplnený a potvrdený úradným veterinárnym lekárom prevádzky pôvodu, aby sa zaručilo zdravie zvierat.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže výnimkou z odseku 1 povoliť, aby schválená prevádzkareň získala opice patriace súkromnej osobe; ustanovenia osobitného predpisu13) nie sú týmto dotknuté.
§ 6
(1)
Bez dotknutia § 14 a 15 môžu byť kopytníky iných druhov, ako sú kopytníky uvedené v osobitných predpisoch,14) predmetom výmen s členskými štátmi vtedy, ak spĺňajú požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 5.
(2)
Kopytníky uvedené v odseku 1
a)
musia byť identifikované v súlade s osobitným predpisom,15)
b)
nesmú byť určené na zabitie v rámci programu eradikácie infekčnej choroby,
c)
nesmú byť vakcinované proti slintačke a krívačke a musia vyhovovať príslušným požiadavkám podľa osobitných predpisov,16)
d)
musia pochádzať z chovu podľa osobitného predpisu,17) v ktorom nie sú nariadené opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat, najmä opatrenia prijaté v súlade s osobitnými predpismi,18) a v ktorom boli trvalo držané od svojho narodenia alebo počas posledných tridsiatich dní pred odoslaním,
e)
ak boli dovezené,
1.
musia pochádzať z tretej krajiny, ktorá je uvedená na zozname vypracovanom podľa osobitného predpisu19) v stĺpci nazvanom „ostatné kopytníky“,
2.
musia spĺňať špecifické podmienky týkajúce sa zdravia zvierat stanovené v súlade s požiadavkami Európskej komisie a musia byť prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami tohto paragrafu,
f)
musia byť sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ku ktorému je priložené toto vyhlásenie:
„Ja podpísaný (úradný veterinárny lekár) potvrdzujem, že prežúvavec/ošípaná iné než zvieratá podľa Smernice 64/432/EHS
1.
je príslušníkom druhu ......................................,
2.
neprejavoval(a) v čase klinického vyšetrenia žiadny príznak choroby, na ktorú je vnímavý(á),
3.
pochádza zo stáda alebo chovu klasifikovaného úradne bez výskytu tuberkulózy, úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy, na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzenia z dôvodu klasického moru ošípaných a afrického moru ošípaných, alebo z chovu, v ktorom boli podrobené vyšetreniam podľa článku 6 (2) (a) (ii) Smernice 92/65/EHS s negatívnym výsledkom“.
(3)
Požiadavky na prežúvavce sú:
a)
musia pochádzať zo stáda klasifikovaného úradne bez výskytu tuberkulózy alebo úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy v súlade s osobitnými predpismi20) a zodpovedať príslušným požiadavkám týkajúcim sa zdravia zvierat ustanoveným pre hovädzí dobytok osobitným predpisom,21)
b)
ak nepochádzajú zo stáda spĺňajúceho podmienky uvedené v písmene a), musia pochádzať z chovu, v ktorom nebol zistený žiadny prípad brucelózy alebo tuberkulózy počas 42 dní pred nakládkou zvierat a v ktorom bol u prežúvavcov počas 30 dní pred odoslaním vykonaný nasledujúci test s negatívnym výsledkom:
1.
test na tuberkulózu a
2.
test na dôkaz neprítomnosti protilátok proti brucelóze.
(4)
Požiadavky na ošípané sú:
a)
nemôžu pochádzať z oblasti, na ktorú sa vzťahujú zakazujúce opatrenia v dôsledku výskytu afrického moru ošípaných v súlade s osobitným predpisom,22)
b)
musia pochádzať z chovu, na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzenia ustanovené v osobitnom predpise23) ako výsledok výskytu klasického moru ošípaných,
c)
musia pochádzať z chovu klasifikovaného bez výskytu brucelózy podľa osobitného predpisu24) a spĺňajúceho požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat ustanovené pre ošípané podľa tohto osobitného predpisu,24)
d)
ak nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky uvedené v písmene c), musia byť počas 30 dní pred odoslaním podrobené testu na dôkaz neprítomnosti protilátok proti brucelóze s negatívnym výsledkom.
(5)
Požiadavky na testy a na definovanie podmienok chovov (ďalej len „štatút“) týkajúce sa tuberkulózy a brucelózy určí štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, pritom zohľadní pôvod zvierat z arktických krajín. Štátna veterinárna a potravinová správa môže prijať v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev požiadavky týkajúce sa leukózy.
§ 7
(1)
Predmetom výmen s členskými štátmi môžu byť iba vtáky iné, než sú vtáky uvedené v osobitnom predpise,25) ak spĺňajú tieto požiadavky:
a)
pochádzajú z chovu, v ktorom nebol diagnostikovaný mor hydiny počas 30 dní pred odoslaním,
b)
pochádzajú z chovu alebo z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia vyplývajúce z opatrení prijatých na eradikáciu pseudomoru hydiny,
c)
ak boli dovezené z tretej krajiny, musia byť umiestnené v súlade s osobitným predpisom26) v karanténe v chove, do ktorého boli odoslané po vstupe na územie Slovenskej republiky.
(2)
Papagáje
a)
nemôžu pochádzať z chovu alebo neboli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom bola diagnostikovaná psitakóza (Chlamydia psittaci); dĺžka zákazu od posledného zaznamenaného prípadu a dĺžka liečby pod veterinárnym dohľadom uznanej v súlade s rozhodnutím Európskej komisie musia byť najmenej dva mesiace,
b)
musia byť označené a registrované tak, aby bolo možné určiť prevádzkareň pôvodu alebo trhoviska,
c)
musia byť sprevádzané obchodným dokladom podpísaným úradným veterinárnym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpovedným za chov alebo obchodný podnik pôvodu a povereným na tieto účely príslušným orgánom.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev spôsob označovania a registrácie chorých papagájov a ostatných papagájov.
§ 8
(1)
Predmetom výmeny s členskými štátmi môžu byť iba včely (Apis mellifera), ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
pochádzajú z oblasti, na ktorú sa nevzťahuje zákaz v dôsledku výskytu moru včelieho plodu,
b)
sú sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ktorý bol vyplnený a potvrdený regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a potvrdzuje, že požiadavky ustanovené v písmene a) sú splnené.
(2)
Ak sa nariadi zákaz výmeny v dôsledku moru včelieho plodu, zákaz musí trvať najmenej 30 dní od posledného zaznamenaného prípadu a od dátumu, ku ktorému boli všetky úle umiestnené v okruhu troch kilometrov kontrolované príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a všetky infikované úle boli spálené alebo ošetrené a skontrolované príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
(3)
V súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev môžu byť požiadavky týkajúce sa včiel (Apis mellifera) alebo podobné požiadavky použité na čmeliakov.
§ 9
(1)
Predmetom výmeny s členskými štátmi môžu byť iba zajacovité zvieratá, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
nepochádzajú z chovu alebo neboli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom sa vyskytuje besnota alebo je podozrenie, že sa vyskytla v priebehu posledného mesiaca,
b)
pochádzajú z chovu, v ktorom žiadne zviera nemá klinické príznaky myxomatózy.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže požadovať, aby zvieratá zasielané na územie Slovenskej republiky pri výmene s členskými štátmi boli sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ku ktorému je pripojené toto vyhlásenie:
„Ja podpísaný ..................................... potvrdzujem, že uvedená zásielka zodpovedá požiadavkám článku 9 Smernice 92/65/EHS a že zvieratá nejavili pri vyšetrení žiadne klinické príznaky ochorenia“.
Toto vyhlásenie musí byť vydané úradným veterinárnym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpovedným za chov pôvodu a povereným na tieto účely príslušným orgánom. Pre chovy, ktoré chovajú zvieratá zajacovité v rámci svojej podnikateľskej činnosti, musí byť toto vyhlásenie vydané úradným veterinárnym lekárom.
(3)
Podľa odseku 2 sa nepostupuje, ak sa pri premiestňovaní zajacovitých zvierat nevyžaduje certifikát.
(4)
O zabezpečení postupu podľa odseku 2 informuje štátna veterinárna a potravinová správa Európsku komisiu.
§ 10
(1)
Výmena fretiek, noriek a líšok s členskými štátmi sa nepovoľuje, ak tieto zvieratá pochádzajú z chovu alebo boli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom sa vyskytuje besnota alebo je podozrenie, že sa vyskytla v priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacov, pretože sa nepoužíva žiadny systematický vakcinačný program.
(2)
Predmetom výmeny s výnimkou výmeny medzi členskými štátmi uvedenými v odseku 3 môžu byť mačky a psy, ak spĺňajú tieto požiadavky:
a)
zvieratá staršie ako tri mesiace
1.
nemôžu vykazovať v deň odoslania z chovu žiadne príznaky choroby a najmä nákazlivých chorôb,
2.
musia byť tetované alebo vybavené mikročipovým identifikačným systémom, implantovaným v zhode s podrobnými pravidlami ustanovenými v súlade s rozhodnutím Európskej komisie,
3.
musia byť po dosiahnutí veku troch mesiacov vakcinované proti besnote s revakcináciou v ročných intervaloch alebo v intervaloch schválených krajinou odoslania vakcíny, vakcinované injekciou inaktivovanej vakcíny obsahujúcej najmenej jednu medzinárodnú jednotku antigénu (norma Svetovej zdravotníckej organizácie) zmeranú v súlade s testom aktivity metódou opísanou v európskom liekopise a uznanú v súlade s rozhodnutím Európskej komisie; vakcinácia musí byť potvrdená úradným veterinárnym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpovedným za chov pôvodu a povereným na tieto účely príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou; potvrdenie o vakcinácii musí obsahovať názov vakcíny, číslo šarže (podľa možnosti samolepiacu nálepku),
4.
psy musia byť vakcinované proti psinke,
5.
musia byť sprevádzané individuálnym zdravotným preukazom, ktorý umožňuje zviera jasne identifikovať a v ktorom sú zaznamenané dátumy vakcinácie, alebo certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, doplneným nasledujúcim vyhlásením úradného veterinárneho lekára alebo veterinárneho lekára zodpovedného za chov pôvodu a povereným na tieto účely príslušným orgánom:
„Ja podpísaný ............................... potvrdzujem, že mačky/psy uvedené v tomto certifikáte vyhovujú požiadavkám článku 10 (2) (a) a (b) a (3) (b) Smernice 92/65/EHS a pochádzajú z chovu, v ktorom nebol zaznamenaný žiadny prípad besnoty počas posledných šiestich mesiacov,
b)
zvieratá mladšie ako tri mesiace
1.
musia spĺňať požiadavky písmena a) bodov 1 a 5,
2.
nemôžu pochádzať z chovu, v ktorom sú nariadené obmedzujúce opatrenia na premiestňovanie zvierat z dôvodov zdravia zvierat,
3.
musia byť narodené v chove pôvodu alebo držané v zajatí od svojho narodenia.
(3)
Podľa odseku 2 sa nepostupuje, ak ide o vývoz zo Slovenskej republiky do Veľkej Británie a Írska mačiek a psov, ktoré nepochádzajú z týchto dvoch krajín, len ak sú splnené
a)
všeobecné požiadavky
1.
pochádzajú z registrovaného chovu, ktorého registrácia musí byť zrušená príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak prestane plniť podmienky uvedené v § 4,
2.
nevykazujú v deň odoslania z chovu žiadne príznaky choroby podliehajúcej hláseniu,
3.
sú identifikované v zhode s podrobnými pravidlami ustanovenými v súlade s rozhodnutím Európskej komisie,
4.
sú narodené v chove pôvodu alebo sú držané v zajatí od svojho narodenia bez kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami vnímavými na besnotu,
5.
psy sú vakcinované proti psinke,
6.
sú prepravované v dopravnom prostriedku schválenom na tento účel príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
7.
sú sprevádzané očkovacím preukazom, ktorý umožňuje identifikovať zviera a jeho pôvod, v ktorom sú zaznamenané dátumy vakcinácie, a osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému Európskou komisiou a ktoré potvrdil úradný veterinárny lekár alebo veterinárny lekár zodpovedný za chov pôvodu a poverený na tieto účely príslušným orgánom,
b)
osobitné požiadavky
1.
mačky a psy sú vakcinované proti besnote po dosiahnutí troch mesiacov a najmenej šesť mesiacov pred odoslaním inaktivovanou vakcínou najmenej s jednou medzinárodnou jednotkou antigénu (norma Svetovej zdravotníckej organizácie) zmeranou v súlade s testom aktivity metódou opísanou v európskom liekopise a uznanou v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, s ročnou revakcináciou alebo s revakcináciou v intervaloch schválených krajinou odoslania vakcíny. Vakcinácia musí byť potvrdená úradným veterinárnym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpovedným za chov pôvodu a povereným na tieto účely príslušným orgánom.8) Potvrdenie o vakcinácii musí obsahovať názov vakcíny a číslo šarže (podľa možnosti samolepiacu nálepku). Okrem toho musia byť po vakcinácii podrobené sérologickému testu vykazujúcemu titer ochranných protilátok najmenej 0,5 medzinárodných jednotiek, pričom tento sérologický test treba vykonať v súlade s normami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ak sa tento test vykonáva po primovakcinácii, musí byť vykonaný medzi prvým a tretím mesiacom po vakcinácii,
2.
mačky a psy sú umiestnené pod kontrolu do karanténnej stanice schválenej členským štátom určenia na obdobie šiestich mesiacov, ak podmienky uvedené v bode 1 nie sú splnené.
(4)
Náklady spojené s aplikáciou sérologického testu hradí dovozca.
§ 11
(1)
Bez dotknutia rozhodnutí prijatých podľa § 21 a 22 môže byť predmetom výmeny s členskými štátmi iba sperma, oocyty a embryá, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v odsekoch 2 až 4.
(2)
Bez dotknutia podmienok na zápis koňovitých do plemenných kníh pre určité špecifikované plemená, sperma oviec, kôz a koní musí byť
a)
odobratá a ošetrená pre potreby umelej inseminácie v inseminačnej stanici schválenej zo zdravotného hľadiska podľa prílohy č. 3 časti I, alebo ak ide o ovce a kozy v chove, ktorý vyhovuje požiadavkám podľa osobitného predpisu,27)
b)
odobratá od zvierat zodpovedajúcich podmienkam stanoveným v prílohe č. 3 časti II (pripustenie a bežná kontrola zvierat),
c)
odobratá, ošetrená a konzervovaná podľa prílohy č. 3 časti III,
d)
sprevádzaná počas prepravy do členského štátu určenia alebo do Slovenskej republiky, ak je štátom určenia, zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému Európskou komisiou.
(3)
Oocyty a embryá oviec, kôz, ošípaných a koní musia byť
a)
odobraté tímom pre odber embryí schváleným príslušným orgánom členského štátu pôvodu alebo štátnou veterinárnou a potravinovou správou a ošetrené vo vhodnom laboratóriu a od darkýň spĺňajúcich podmienky uvedené v prílohe č. 3 časti IV,
b)
ošetrené a skladované podľa prílohy č. 3 časti III,
c)
sprevádzané počas prepravy do členského štátu určenia alebo do Slovenskej republiky, ak je štátom určenia, zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému Európskou komisiou.
(4)
Sperma použitá na insemináciu donoriek musí zodpovedať ustanoveniam odseku 2 pre ovce, kozy a kone; ak ide o ošípané, ustanoveniam osobitného predpisu.28) Prípadné dodatočné záruky môže štátna veterinárna a potravinová správa určiť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
§ 12
(1)
Pravidlá ustanovené pre veterinárne kontroly pri výmenách určitých živých zvierat a ich produktov s členskými štátmi podľa osobitného predpisu29) sa použijú aj pri organizácii a priebehu kontrol zvierat, spermy, oocytov a embryí podľa tohto nariadenia, ktoré sú sprevádzané certifikátom. Ostatné zvieratá musia pochádzať z chovov, ktoré sú predmetom kontrol podľa osobitného predpisu29) v mieste pôvodu a v mieste určenia.
(2)
Na zvieratá, spermu, oocyty a embryá podľa tohto nariadenia sa vzťahuje osobitný predpis.30)
(3)
Na účely výmeny s členskými štátmi sa ustanovenia osobitného predpisu31) vzťahujú aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú v trvalej držbe alebo dočasnej držbe zvieratá uvedené v § 7, 9 a 10.
(4)
Pri kontrolách zvierat, spermy, oocytov a embryí, ktoré sú sprevádzané certifikátom, sa musí komunikovať s miestom určenia prostredníctvom Animo systému v súlade s osobitným predpisom.32)
(5)
Okrem kontrol uvedených v odsekoch 1 až 3 príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa alebo štátna veterinárna a potravinová správa v prípade podozrenia na nedodržiavanie tohto nariadenia alebo v prípade pochybnosti o zdravotnom stave zvierat alebo kvalite spermy, oocytov a embryí vykoná akékoľvek kontroly, ktoré považuje za primerané.
(6)
Ak sa pri kontrole podľa odsekov 1 až 3 a 5 zistí, že vystavené certifikáty alebo doklady nezodpovedajú skutočnému stavu zvierat, že identifikácia zvierat alebo označenie príslušnej spermy, oocytov a embryí nie je v súlade s týmto nariadením, alebo že zvieratá alebo príslušné produkty neboli podrobené kontrolám podľa tohto nariadenia, uloží orgán veterinárnej a potravinovej správy, ktorý porušenie zistil, fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu podľa osobitného predpisu.33)
§ 13
(1)
Ak členský štát určenia využíva záruky uvedené v § 14 a 15, výmeny s členskými štátmi zvierat druhov vnímavých na choroby uvedené v osobitných predpisoch6),12) a výmeny spermy, oocytov alebo embryí týchto zvierat pochádzajúcich z prevádzkarní a určených do prevádzkarní schválených podľa prílohy č. 4, musia byť sprevádzané dokladom o preprave, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2. Tento doklad, ktorý potvrdzuje veterinárny lekár zodpovedný za prevádzkareň pôvodu, musí presne určovať, že zvieratá, sperma, oocyty alebo embryá pochádzajú z prevádzkarne schválenej podľa prílohy č. 4 a musí byť nedeliteľnou sprievodnou dokumentáciou počas prepravy.
(2)
Ak ide o choroby podliehajúce povinnému hláseniu,6) musí prevádzkareň k žiadosti o schválenie priložiť všetky doklady preukazujúce požiadavky uvedené v prílohe č. 4.
(3)
Schvaľovanie, pozastavenie schválenia a zrušenie schválenia prevádzkarne sa riadi ustanoveniami osobitného predpisu.34)
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa zašle Európskej komisii zoznam schválených prevádzkarní spolu s akýmikoľvek zmenami tohto zoznamu.
§ 14
(1)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa vypracovala dobrovoľný alebo povinný ozdravovací program pre kontrolu alebo monitoring niektorej z chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) môže predložiť tento program Európskej komisii na schválenie. V programe sa uvádza najmä:
a)
rozšírenie choroby na území Slovenskej republiky,
b)
či choroba je chorobou podliehajúcou povinnému hláseniu,
c)
zdôvodnenie programu so zameraním na význam choroby a porovnávanie výdavkov s prínosom realizácie programu,
d)
geografická oblasť, v ktorej sa bude program realizovať,
e)
požiadavky pre zariadenia pre každý živočíšny druh pri začleňovaní do chovu a použité postupy vyšetrovania,
f)
postupy programu monitoringu vrátane stupňa spolupráce chovateľov pri zavádzaní programu kontroly alebo monitoringu,
g)
opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade, že chov z akéhokoľvek dôvodu prestane spĺňať podmienky, na základe ktorých bol schválený,
h)
opatrenia, ktoré treba prijať v prípade pozitívnych výsledkov vyšetrení vykonaných podľa programu,
i)
opatrenia na premiestňovanie a uvádzanie na trh na území Slovenskej republiky vzhľadom na výmenu s členskými štátmi nediskriminačného charakteru.
§ 15
(1)
Ak je Slovenská republika úplne alebo čiastočne bez výskytu jednej z chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) na ktoré sú zvieratá uvedené v tomto nariadení vnímavé, predloží Európskej komisii zdôvodnenie, v ktorom uvedie
a)
povahu choroby a históriu jej výskytu na svojom území,
b)
výsledky testov v rámci surveillance založených na vyšetrovaní sérologickom, mikrobiologickom, patologickom alebo epidemiologickom,
c)
obdobie, počas ktorého táto choroba podliehala povinnému hláseniu,
d)
obdobie, počas ktorého sa vykonávala surveillance,
e)
ak je to vhodné, obdobie zákazu vakcinácie proti chorobe a geografickú oblasť, ktorej sa tento zákaz týkal,
f)
opatrenia umožňujúce kontrolu neprítomnosti choroby.
Dovozy z tretích krajín
§ 16
Požiadavky na dovoz zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín uvedené v tomto nariadení musia byť prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami uvedenými v § 3 až 15.
§ 17
(1)
Dovážať možno iba zvieratá, spermu, oocyty a embryá, ktoré vyhovujú týmto požiadavkám:
a)
pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na zozname vyhotovenom podľa odseku 2 písm. a),
b)
sprevádza ich zdravotný certifikát zodpovedajúci vzoru, ktorý je vypracovaný v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, podpísaný príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny, ktorý potvrdzuje, že zvieratá, sperma, oocyty alebo embryá spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky uvedené v odseku 3 a pochádzajú zo schválených prevádzok alebo inseminačných staníc poskytujúcich takéto záruky.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa musí vypracovať v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
a)
bez dotknutia zoznamu uvedeného v § 6 ods. 2 písm. a) bode 5 predbežný zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré môžu poskytnúť záruky rovnocenné so zárukami uvedenými v § 3 až 15, a zoznam inseminačných staníc, pre ktoré môžu poskytnúť takéto záruky; tento predbežný zoznam sa vypracuje na základe zoznamu prevádzkarní kontrolovaných príslušnou veterinárnou a potravinovou správou po tom, ako sa Európska komisia predbežne presvedčí o zhode týchto prevádzkarní so všeobecnými princípmi a predpismi podľa tohto nariadenia,
b)
aktualizáciu zoznamov podľa písmena a) na základe kontrol uvedených v odseku 3,
c)
osobitné požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat, najmä tie, ktoré sú zamerané na ochranu Slovenskej republiky proti určitým exotickým chorobám, alebo záruky rovnocenné so zárukami, ktoré sú uvedené v tomto nariadení; osobitné požiadavky a rovnocenné záruky stanovené pre tretie krajiny nemôžu byť výhodnejšie než záruky uvedené v § 3 až 15.
(3)
Do zoznamu uvedeného v odseku 2 môžu byť zaradené len tretie krajiny alebo časti tretích krajín,
a)
z ktorých nie sú zakázané dovozy
1.
z dôvodu výskytu jednej z chorôb uvedených v osobitnom predpise6) alebo akejkoľvek inej, pre Slovenskú republiku exotickej choroby,
2.
v súlade s osobitnými predpismi35) alebo v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, berúc do úvahy ich zdravotný stav,
b)
ktoré vzhľadom na právne predpisy a na organizáciu veterinárnych služieb a inšpekčných služieb, na právomoci týchto služieb a na dozor boli uznané v súlade s osobitným predpisom36) za schopné zaručiť implementáciu ich platných právnych predpisov,
c)
ktorých veterinárna služba môže zabezpečiť dodržiavanie zdravotných požiadaviek prinajmenšom rovnocenných s požiadavkami uvedenými v § 3 až 15.
§ 18
Na územie Slovenskej republiky môžu byť dovezené zvieratá, sperma, oocyty a embryá uvedené v tomto nariadení, ak
a)
sú sprevádzané certifikátom vydaným úradným veterinárnym lekárom; tento certifikát musí zodpovedať vzoru vydanému hlavným veterinárnym lekárom podľa osobitného predpisu,37)
b)
vyhoveli kontrolám požadovaným podľa osobitných predpisov,38)
c)
boli podrobené kontrole úradným veterinárnym lekárom pred odoslaním na územie Slovenskej republiky, aby bolo zabezpečené, že sú splnené podmienky prepravy ustanovené v osobitnom predpise,39) ak ide o napájanie a kŕmenie,
d)
zvieratá uvedené v § 5 až 10 boli pred dovozom umiestnené v karanténe.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 22
Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev určiť pre pohyb cirkusových zvierat a zvierat z trhov a na výmeny zvierat, spermy, oocytov a embryí určených pre zoologickú záhradu osobitné požiadavky iné, ako sú uvedené v § 6 ods. 2 písm. e) a v § 3 až 15.
§ 23
(1)
Na územie Slovenskej republiky sa povoľuje vstup zvierat (vrátane voliérových vtákov), spermy, oocytov a embryí uvedených v tomto nariadení, ktoré prešli územím tretej krajiny, len ak sú sprevádzané certifikátom potvrdzujúcim splnenie požiadaviek podľa tohto nariadenia.
§ 24
Ak Slovenská republika zavedie alternatívny kontrolný systém, ktorý poskytuje záruky rovnocenné so zárukami stanovenými týmto nariadením pri premiestňovaní na území Slovenskej republiky zvierat, spermy, oocytov a embryí uvedených v tomto nariadení, môže štátna veterinárna a potravinová správa súhlasiť na základe reciprocity okrem postupu uvedeného v § 6 ods. 2 písm. f), § 8 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. c).
§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 14 ods. 2 a 3, § 15 ods. 2 a 3, § 19 až 21 a § 23 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A (I) k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 52) v znení
Rozhodnutia Komisie 95/176/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 117, 24. 5. 1995, s. 23),
Rozhodnutia Komisie 2001/298/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 102, 12. 4. 2001, s. 63).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
PODMIENKY NA ODBER SPERMY
Časť I
1.
Inseminačné stanice na odber spermy, ktoré podliehajú schváleniu, musia spĺňať tieto podmienky:
a)
podliehať dozoru poverenému veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu všeobecný epizootický dozor na inseminačnej stanici,
b)
disponovať zariadeniami priestorovo a materiálovo oddelenými, umožňujúcimi zabezpečovať
1.
ustajnenie a izoláciu zvierat,
2.
odber spermy,
3.
čistenie a dezinfekciu vybavenia,
4.
ošetrenie spermy,
5.
skladovanie spermy,
c)
byť konštruované alebo izolované tak, aby nedošlo k akémukoľvek kontaktu so zvieratami nachádzajúcimi sa mimo areálu inseminačnej stanice,
d)
disponovať zariadeniami uvedenými v písmene b), ktoré sa dajú ľahko čistiť a dezinfikovať.
2.
Dozor inseminačných staníc sa zameriava na kontrolu splnenia týchto podmienok:
stanice na odber spermy musia
a)
byť pod takým dozorom, aby tam mohli byť ustajnené len zvieratá, od ktorých má byť odobratá sperma; v týchto staniciach môžu byť ustajnené iné domestikované zvieratá vtedy, ak spĺňajú ďalej uvedené podmienky,
b)
byť pod takým dozorom, ktorý umožní udržiavať záznamy zabezpečujúce
1.
identifikáciu zvierat prítomných v stredisku,
2.
prípadné premiestňovanie (vstupy a výstupy) zvierat,
3.
vykonanie sanitárnej kontroly,
4.
zdravotnú anamnézu,
5.
miesto určenia spermy,
6.
skladovanie spermy,
c)
byť najmenej dvakrát ročne kontrolované úradným veterinárnym lekárom na zabezpečenie dodržiavania podmienok schválenia a dozoru,
d)
zamestnávať kompetentnú osobu, ktorá bola vyškolená v technickom zabezpečení dezinfekcie a hygieny umožňujúcich prevenciu šírenia chorôb,
e)
byť pod takým dozorom, aby
1.
odber, ošetrenie a skladovanie spermy sa vykonávalo výhradne na miestach určených na tento účel,
2.
všetky nástroje prichádzajúce do styku so spermou alebo darcom pred odberom alebo ošetrením boli náležíte dezinfikované alebo sterilizované pred každým použitím,
3.
všetky nádoby zabezpečujúce uskladnenie a transport spermy boli dezinfikované alebo sterilizované pred každým napĺňaním,
f)
dbať na používanie
1.
produktov živočíšneho pôvodu používaných pri ošetrení spermy (prísad alebo zrieďovačov), ktoré nepredstavujú žiadne zdravotné riziko alebo ktoré boli predtým ošetrené takým spôsobom, ktorý toto riziko odstraňuje,
2.
zmrazovacieho prostriedku, ktorý predtým nebol použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu,
g)
zabezpečiť identifikáciu každej dávky spermy umožňujúcej zistiť dátum odberu, plemeno a totožnosť darcovského zvieraťa, takisto aj názov schválenej stanice zabezpečujúcej odber.
Časť II
Požiadavky vzťahujúce sa na prijatie samcov - darcov
(1)
Žrebce
Na odber spermy môžu byť určené len žrebce, u ktorých môže štátny veterinárny lekár konštatovať
a)
dobrý zdravotný stav v čase odberu,
b)
že vyhovujú požiadavkám osobitného predpisu1) a že pochádzajú z chovov, ktoré vyhovujú uvedeným požiadavkám,
c)
že boli u nich v 60 dňoch predchádzajúcich prvému odberu vykonané s negatívnym výsledkom vyšetrenia na
1.
infekčnú anémiu koní imunodifúznym testom v agare, známom ako „Cogginsov test“,
2.
vírusovú arteritídu séroneutralizačným testom (zriedenie menšie než 1 : 4) doplneným v prípade pozitívneho výsledku virologickým vyšetrením ejakulátu s negatívnym výsledkom,
3.
nákazlivú metritídu kobýl izolačným testom na Taylorella equigenitalis, a to vyšetrením vzoriek odobratých na úrovni uretrálnej jamky a tekutiny pred ejakuláciou; výsledky týchto vyšetrení musia byť potvrdené laboratóriom uznaným príslušným orgánom veterinárnej správy; v období uvedenom v odseku 1 písm. c) a v období odoberania nesmú byť žrebce použité na prirodzené pripustenie.
(2)
Barany a capy
a)
Na odber spermy môžu byť určené len barany a capy inseminačných staníc alebo chovov, u ktorých môže úradný veterinárny lekár konštatovať
1.
dobrý zdravotný stav v čase odberu,
2.
že vyhovujú požiadavkám uvedeným v osobitnom predpise2) a že okrem toho boli u darcov vykonané počas 30 dní pred odberom spermy s negatívnym výsledkom vyšetrenia na
2.1
brucelózu (Brucella melitensis) podľa osobitného predpisu,3)
2.2
infekčnú epididymitídu baranov (Brucella ovis) podľa osobitného predpisu4) a v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev,
2.3.
izoláciu vírusu border disease (hraničiarskej choroby)
3.
že boli vykonané testy alebo kontroly zaručujúce dodržiavanie požiadaviek uvedených v bodoch 1 a 2.
b)
Vyšetrenia uvedené v písmene a) musia byť vykonané laboratóriom schváleným členským štátom.
(3)
Ak jedno z vyšetrení uvedených v bodoch (1) a (2) bolo pozitívne, príslušné zviera musí byť izolované a jeho sperma odobratá od dátumu posledného negatívneho vyšetrenia nesmie byť predmetom obchodu. Týka sa to aj spermy ostatných zvierat chovaných na inseminačnej stanici na odber od dátumu, ku ktorému bolo vyšetrenie pozitívne. Výmeny môžu byť znovu obnovené až vtedy, ak sa zdravotná situácia uvedie do pôvodného stavu.
Časť III
Požiadavky vzťahujúce sa na spermu, oocyty a embryá
Sperma, oocyty a embryá sa musia odobrať, ošetriť, premyť a konzervovať pomocou biologického prostriedku bez živých mikroorganizmov v súlade s nasledujúcimi zásadami:
a)
premytie oocytov a embryí sa musí vykonať podľa § 11 ods. 3. Ich zona pellucida musí zostať neporušená pred premytím i po ňom. Súčasne sa môžu premývať len oocyty a embryá pochádzajúce od rovnakej darkyne. Po premytí musí byť zona pellucida pri zväčšení najmenej 50 krát vyšetrená po celom povrchu každého oocytu alebo embrya a musí sa potvrdiť neporušenosť a neprítomnosť akýchkoľvek adherujúcich cudzích častíc,
b)
médiá a roztoky použité na odber, zmrazovanie a konzerváciu oocytov a embryí sa musia sterilizovať podľa schválených metodík v súlade s § 11 ods. 3 a musí sa s nimi zachádzať takým spôsobom, aby zostali sterilné. Antibiotiká môžu byť pridané do média na odber, premývanie a konzerváciu podľa spôsobu, ktorý treba stanoviť v súlade s rozhodnutím Komisie,
c)
všetok materiál použitý na odber, manipuláciu, premývanie, zmrazovanie a konzerváciu oocytov alebo embryí sa musí pred použitím sterilizovať,
d)
tekutiny určené na odber alebo premývanie sa musia podrobiť podľa § 11 ods. 2 doplňujúcim vyšetreniam, ktoré sa stanovia v súlade s rozhodnutím Komisie na stanovenie neprítomnosti patogénnych mikroorganizmov,
e)
sperma, oocyty a embryá sa musia udržiavať v sterilných nádobkách (ampulkách, pipetách, náležite označených spôsobom v súlade s rozhodnutím Komisie)
1.
obsahujúcich len produkty pochádzajúce od toho istého darcu alebo donorky,
2.
zapečatených v čase zmrazovania v alkohole alebo čerstvom tekutom dusíku a označených a daných do sterilizovaných kontajnerov s tekutým dusíkom, ktoré nepredstavujú žiadne riziko kontaminácie pre produkty,
f)
sperma, oocyty a embryá sa musia skladovať v schválených podmienkach minimálne tridsať dní pred expedíciou,
g)
sperma, oocyty a embryá sa musia prepravovať vo fľaštičkách predtým vyčistených, dezinfikovaných alebo sterilizovaných pred každým napĺňaním.
Časť IV
Darkyne
Na odber embryí alebo oocytov môžu byť určené len zvieratá samičieho pohlavia, ktoré podľa úradného veterinárneho lekára spĺňajú príslušné požiadavky osobitných predpisov5) a ktoré pochádzajú zo stád, ktoré takisto spĺňajú uvedené požiadavky.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
PODMIENKY SCHVÁLENIA PREVÁDZKARNÍ
(1)
Každá prevádzkareň musí
a)
byť jasne vymedzená a oddelená od svojho okolia,
b)
byť umiestnená v primeranej vzdialenosti od poľnohospodárskych zariadení, ktorých zdravotný stav môže byť ohrozený prítomnosťou schválenej prevádzkarne,
c)
byť pod dozorom veterinárneho lekára, ktorý zodpovedá za monitoring zvierat, ktoré môžu byť v zajatí, uzavreté a umiestnené v klietke; vyžaduje sa zodpovednosť za každodenné dodržiavanie podmienok ustanovených týmto nariadením,
d)
mať zariadenia pre karanténu,
e)
mať jedno alebo viac vhodných miest na vykonávanie pitvy,
f)
byť bez výskytu chorôb uvedených v osobitnom predpise1) a pre nákazy, ktoré sú v príslušnej krajine predmetom programu ozdravovania podľa § 14 nákaz uvedených v tomto osobitnom predpise,
g)
mať stále aktualizované záznamy, ktoré obsahujú
1.
počet zvierat každého druhu prítomných v chove s uvedením ich veku,
2.
počet zvierat premiestňovaných do chovu alebo z chovu, ako aj údaje vzťahujúce sa na presuny a zdravotný stav zvierat,
3.
veterinárne zistenie počas karantény,
4.
výsledky periodického vyšetrenia exkrementov,
5.
výsledky vyšetrenia krvi alebo všetkých ďalších diagnostických postupov,
6.
prípady ochorenia a prípadne aplikované liečivá,
7.
výsledky pitvy všetkých zvierat uhynutých v chove vrátane mŕtvo narodených,
h)
mať k dispozícii vybavenie umožňujúce asanovať vhodným spôsobom uhynuté telá zvierat, ktoré uhynuli v dôsledku nákazlivého ochorenia,
i)
byť kontrolované úradným veterinárnym lekárom najmenej dvakrát ročne; zdravotná kontrola musí zahŕňať najmenej
1.
jednu prehliadku všetkých zvierat nachádzajúcich sa v chove,
2.
jeden odber reprezentatívnych vzoriek od vnímavých druhov zvierat na choroby uvedené v osobitnom predpise1) alebo vyšetrenie na uvedené nákazy inými metódami. Vzorky musia byť vyšetrené schváleným laboratóriom, ktoré overí, či obsahujú pôvodcov nákaz uvedených pre každý druh zvierat v tomto osobitnom predpise; odber vzoriek môže byť počas celého roka; výsledok laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých pri zdravotných kontrolách na patogény musí byť negatívny,
3.
povinnú kontrolu vedených záznamov.
(2)
Schválenie sa nepozastaví, ak sa dodržia tieto požiadavky:
a)
zaradené zvieratá pochádzajú z iného schváleného strediska, ústavu alebo zariadenia,
b)
zvieratá uvedené v osobitnom predpise2) sú chované v schválenej prevádzkarni, môžu ich opustiť len pod úradným dozorom,
c)
zdravotná kontrola je vykonávaná v schválenej prevádzkarni dvakrát ročne podľa odseku 1 písm. h) tejto prílohy,
d)
výsledok laboratórneho vyšetrenia odobratých vzoriek je negatívny na pôvodcov chorôb uvedených v osobitnom predpise,1)
e)
každé podozrivé uhynutie alebo výskyt akéhokoľvek iného príznaku vyvolávajúceho podozrenie, že zvieratá sú postihnuté jednou chorobou alebo viacerými z chorôb uvedených v osobitnom predpise,3) sa hlási okamžite príslušnej veterinárnej a potravinovej správe.
(3)
Dôvody pozastavenia schválenia prevádzkarne:
a)
ak je ohlásené uhynutie zvieraťa na choroby uvedené v odseku 2 písm. d) tejto prílohy,
b)
počas vyšetrenia vzorky odobratej od podozrivého zvieraťa v schválenom laboratóriu na zistenie prítomnosti pôvodu choroby,
c)
ak bola príslušná veterinárna a potravinová správa informovaná o podozrení z výskytu jednej z nákaz uvedených v osobitnom predpise3) v tejto prevádzkarni.
(4)
Dôvody zrušenia pozastavenia schválenia prevádzkarne:
a)
ak výsledky vyšetrení na patogény sú negatívne,
b)
ak po eradikácii ohnísk infekcie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1.
(5)
Ak bola príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa informovaná o podozrení z výskytu jednej z chorôb uvedených v osobitnom predpise,3) súčasne s pozastavením schválenia prevádzkarne vypracuje ozdravovací program a vykoná epizootologické vyšetrenie.
(6)
O pozastavení schválenia prevádzkarne a o zrušení pozastavenia alebo zrušení schválenia informuje štátna veterinárna a potravinová správa Európsku komisiu.
1)
§ 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
8)
9)
10)
§ 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
11)
§ 3 ods. 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
13)
§ 22 zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.
15)
§ 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
17)
§ 3 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.
19)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.
21)
§ 3 ods. 2 písm. c), d), f), g) a h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
23)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
26)
§ 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.
28)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z.
29)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
30)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
31)
§ 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
32)
§ 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
33)
35)
§ 6, 7 a § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.§ 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.
36)
§ 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.
38)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
39)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.
40)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.
1)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
2)
§ 4, 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi.
4)
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.
1)
Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.