313/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 27.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Všeobecné ustanovenia
Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode2) s členskými štátmi2) a pri dovoze z tretích krajín3) zvierat, spermy, oocytov a embryí, ktoré nepodliehajú požiadavkám na zdravie zvierat uvedeným v osobitných predpisov.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a)
zvieratami druhy zvierat patriace k iným druhom zvierat, ako sú zvieratá uvedené v osobitných predpisoch,5)
b)
schválenou prevádzkarňou, zariadením alebo strediskom (ďalej len „prevádzkareň“) akékoľvek stále, geograficky ohraničené zariadenie, schválené podľa § 13, v ktorom je obvykle držaný alebo chovaný jeden alebo viac druhov zvierat určených alebo neurčených na účely obchodu a výlučne určených na jeden alebo viac týchto účelov:
1.
vystavovanie zvierat a na vzdelávanie verejnosti,
2.
zachovanie druhov,
3.
základný alebo aplikovaný vedecký výskum alebo chov zvierat pre potreby takéhoto výskumu,
c)
chorobami podliehajúcimi povinnému hláseniu choroby uvedené v osobitnom predpise.6)
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,7) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe týchto nariadení.
Obchody s členskými štátmi
§ 3
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky8) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) zabezpečí, že obchody uvedené v § 1 ods. 2 sa nezakážu alebo neobmedzia z iných dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, než sú dôvody uvedené v tomto nariadení alebo osobitnom predpise,9) najmä z prijatých ochranných opatrení.
§ 4
Na účely použitia osobitného predpisu10) môžu byť predmetom obchodov bez dotknutia § 13 a rozhodnutí na vykonanie § 23 iba zvieratá uvedené v § 5 až 10, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 5 až 10, ak pochádzajú z chovu alebo prevádzky uvedenej v § 12 ods. 1 a 3, ktorá je registrovaná príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a ktorá sa zaväzuje:
a)
mať pravidelne vyšetrené držané zvieratá v súlade s osobitným predpisom,11)
b)
ohlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe okrem výskytu chorôb podliehajúcich povinnému hláseniu výskyt chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) pre ktoré je zavedený program kontroly a monitoringu,
c)
rešpektovať špecifické národné opatrenia na kontrolu choroby, ktorá je pre Slovenskú republiku mimoriadne významná a ktorá je predmetom programu vypracovaného podľa § 14 alebo rozhodnutia podľa § 15 ods. 2,
d)
uvádzať na trh na účely obchodov iba zvieratá, ktoré sú bez príznakov chorôb a pochádzajú z chovov alebo oblastí, ktoré nepodliehajú žiadnemu zákazu z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat; ak ide o zvieratá, ktoré nesprevádza zdravotný certifikát alebo obchodný doklad podľa § 5 až 11 (ak ide o zvieratá sprevádzané vlastným certifikátom vydaným prevádzkovateľom), ktorý potvrdzuje, že tieto zvieratá nejavia v čase odoslania žiadne viditeľné príznaky ochorenia a že ich chov nepodlieha žiadnym obmedzeniam týkajúcim sa zdravia zvierat,
e)
rešpektovať požiadavky umožňujúce zabezpečiť ochranu a pohodu držaných zvierat.
§ 5
(1)
Opice (simiae a presimiae) môžu byť predmetom obchodov s členskými štátmi len vtedy, ak pochádzajú z prevádzok a sú určené do prevádzok schválených príslušnými veterinárnymi orgánmi členských štátov alebo štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s § 13 a sú sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 a ktorý bol vyplnený a potvrdený úradným veterinárnym lekárom prevádzky pôvodu, aby sa zaručilo zdravie zvierat.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže výnimkou z odseku 1 povoliť, aby schválená prevádzkareň získala opice patriace súkromnej osobe; ustanovenia osobitného predpisu13) nie sú týmto dotknuté.
§ 6
(1)
Bez dotknutia § 14 a 15 môžu byť kopytníky iných druhov, ako sú kopytníky uvedené v osobitných predpisoch,14) predmetom obchodov s členskými štátmi vtedy, ak spĺňajú požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 5.
(2)
Kopytníky uvedené v odseku 1
a)
musia byť identifikované v súlade s osobitným predpisom,15)
b)
nesmú byť určené na zabitie v rámci programu eradikácie infekčnej choroby,
c)
nesmú byť vakcinované proti slintačke a krívačke a musia vyhovovať príslušným požiadavkám podľa osobitných predpisov,16)
d)
musia pochádzať z chovu podľa osobitného predpisu,17) v ktorom nie sú nariadené opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat, najmä opatrenia prijaté v súlade s osobitnými predpismi,18) a v ktorom boli trvalo držané od svojho narodenia alebo počas posledných tridsiatich dní pred odoslaním,
e)
ak boli dovezené,
1.
musia pochádzať z tretej krajiny, ktorá je uvedená na zozname vypracovanom podľa osobitného predpisu19) v stĺpci nazvanom „ostatné kopytníky“,
2.
musia spĺňať špecifické podmienky týkajúce sa zdravia zvierat stanovené v súlade s požiadavkami Európskej komisie a musia byť prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami tohto paragrafu,
f)
musia byť sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 časti A, a vyhlásením podľa prílohy č. 6.
(3)
Požiadavky na prežúvavce sú:
a)
musia pochádzať zo stáda klasifikovaného úradne bez výskytu tuberkulózy alebo úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy v súlade s osobitnými predpismi20) a zodpovedať príslušným požiadavkám týkajúcim sa zdravia zvierat ustanoveným pre hovädzí dobytok osobitným predpisom,21)
b)
ak nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v písmene a), musia pochádzať z hospodárstva, v ktorom sa nezaznamenal žiadny prípad tuberkulózy alebo brucelózy v období 42 dní pred naložením zvierat a 30 dní pred odoslaním, a v prípade prežúvavcov podstúpili test s negatívnymi výsledkami na brucelózu a tuberkulózu.
(4)
Požiadavky na ošípané sú:
a)
nemôžu pochádzať z oblasti, na ktorú sa vzťahujú zakazujúce opatrenia v dôsledku výskytu afrického moru ošípaných v súlade s osobitným predpisom,22)
b)
musia pochádzať z chovu, na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzenia ustanovené v osobitnom predpise23) ako výsledok výskytu klasického moru ošípaných,
c)
musia pochádzať z chovu klasifikovaného bez výskytu brucelózy podľa osobitného predpisu24) a spĺňajúceho požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat ustanovené pre ošípané podľa tohto osobitného predpisu,24)
d)
ak nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky uvedené v písmene c), musia byť počas 30 dní pred odoslaním podrobené testu na dôkaz neprítomnosti protilátok proti brucelóze s negatívnym výsledkom.
(5)
Požiadavky na testy a na definovanie podmienok chovov týkajúce sa tuberkulózy a brucelózy (ďalej len „štatút“) určí štátna veterinárna a potravinová správa, ak o nich nerozhodne Európska komisia, pričom zohľadní pôvod zvierat z arktických krajín.
§ 7
(1)
Predmetom obchodov s členskými štátmi môžu byť iba vtáky iné, než sú vtáky uvedené v osobitnom predpise,25) ak spĺňajú tieto požiadavky:
a)
pochádzajú z chovu, v ktorom nebol diagnostikovaný mor hydiny počas 30 dní pred odoslaním,
b)
pochádzajú z chovu alebo z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia vyplývajúce z opatrení prijatých na eradikáciu pseudomoru hydiny,
c)
ak boli dovezené z tretej krajiny, musia byť umiestnené v súlade s osobitným predpisom26) v karanténe v chove, do ktorého boli odoslané po vstupe na územie Slovenskej republiky.
(2)
Papagáje
a)
nemôžu pochádzať z chovu alebo neboli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom bola diagnostikovaná psitakóza (Chlamydia psittaci); dĺžka zákazu od posledného zaznamenaného prípadu a dĺžka liečby pod veterinárnym dohľadom uznanej v súlade s rozhodnutím Európskej komisie musia byť najmenej dva mesiace,
b)
musia byť označené a registrované tak, aby bolo možné určiť prevádzkareň pôvodu alebo trhoviska,
c)
musia byť sprevádzané obchodným dokladom podpísaným úradným veterinárnym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpovedným za chov alebo obchodný podnik pôvodu a povereným na tieto účely príslušným orgánom.
§ 8
(1)
Predmetom obchodu s členskými štátmi môžu byť iba včely (Apis mellifera), ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
pochádzajú z oblasti, na ktorú sa nevzťahuje zákaz v dôsledku výskytu moru včelieho plodu,
b)
sú sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ktorý bol vyplnený a potvrdený regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a potvrdzuje, že požiadavky ustanovené v písmene a) sú splnené.
(2)
Ak sa nariadi zákaz obchodu v dôsledku moru včelieho plodu, zákaz musí trvať najmenej 30 dní od posledného zaznamenaného prípadu a od dátumu, ku ktorému boli všetky úle umiestnené v okruhu troch kilometrov kontrolované príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a všetky infikované úle boli spálené alebo ošetrené a skontrolované príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
§ 9
(1)
Predmetom obchodu s členskými štátmi môžu byť iba zajacovité zvieratá, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
nepochádzajú z chovu alebo neboli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom sa vyskytuje besnota alebo je podozrenie, že sa vyskytla v priebehu posledného mesiaca,
b)
pochádzajú z chovu, v ktorom žiadne zviera nemá klinické príznaky myxomatózy.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže požadovať, aby zvieratá zasielané na územie Slovenskej republiky pri obchode s členskými štátmi boli sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ku ktorému je pripojené toto vyhlásenie:
„Ja podpísaný ..................................... potvrdzujem, že uvedená zásielka zodpovedá požiadavkám článku 9 Smernice 92/65/EHS a že zvieratá nejavili pri vyšetrení žiadne klinické príznaky ochorenia“.
Toto vyhlásenie musí byť vydané úradným veterinárnym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpovedným za chov pôvodu a povereným na tieto účely príslušným orgánom. Pre chovy, ktoré chovajú zvieratá zajacovité v rámci svojej podnikateľskej činnosti, musí byť toto vyhlásenie vydané úradným veterinárnym lekárom.
(3)
Podľa odseku 2 sa nepostupuje, ak sa pri premiestňovaní zajacovitých zvierat nevyžaduje certifikát.
(4)
O zabezpečení postupu podľa odseku 2 informuje štátna veterinárna a potravinová správa Európsku komisiu.
§ 10
(1)
Obchod noriek a líšok s členskými štátmi sa nepovoľuje, ak tieto zvieratá pochádzajú z chovu alebo boli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom sa vyskytuje besnota alebo je podozrenie, že sa vyskytla v priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacov, pretože sa nepoužíva žiadny systematický vakcinačný program.
(2)
Psy, mačky a fretky, ktoré sú predmetom obchodu, musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.26a)
(3)
Pri predaji psov, mačiek a fretiek do Írska, Spojeného kráľovstva alebo Švédska musia byť splnené požiadavky podľa osobitného predpisu.26b)
(4)
Certifikát sprevádzajúci zvieratá musí súčasne potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár poverený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktorým sa potvrdilo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.
§ 11
(1)
Bez dotknutia rozhodnutí prijatých podľa § 21 a 22 môže byť predmetom obchodu s členskými štátmi iba sperma, oocyty a embryá, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v odsekoch 2 až 4.
(2)
Bez toho, aby boli dotknuté podmienky na zápis koňovitých do plemenných kníh pre určité špecifikované plemená, sperma oviec, kôz a koní musí byť
a)
odobratá, ošetrená a uskladnená pre potreby umelej inseminácie v inseminačnej stanici schválenej zo zdravotného hľadiska v súlade s prílohou č. 3 časťou I, alebo ak ide o ovce a kozy v chove, ktorý vyhovuje požiadavkám podľa osobitného predpisu,27)
b)
odobratá zvieratám zodpovedajúcim podmienkam ustanoveným v prílohe č. 3 časti II (pripustenie a bežná kontrola zvierat),
c)
odobratá, ošetrená, konzervovaná, skladovaná a prepravovaná v súlade s prílohou č. 3 časťou III,
d)
sprevádzaná počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému Európskou komisiou.
(3)
Oocyty a embryá oviec, kôz, ošípaných a koní musia byť
a)
odobraté od darcovských samíc, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prílohe č. 3 časti IV, tímom na odber alebo ich musí vytvoriť tím na produkciu schválený štátnou veterinárnou a potravinovou správou, spĺňajúci podmienky, ktoré sú v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva, uvedené v prílohe č. 3 časti I,
b)
odobraté, ošetrené, uschované vo vhodnom laboratóriu, skladované a prepravované podľa prílohy č. 3 časti III,
c)
sprevádzané počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru ustanovenému Európskou komisiou.
(4)
Sperma použitá na insemináciu donoriek musí zodpovedať ustanoveniam odseku 2 pre ovce, kozy a kone; ak ide o ošípané, ustanoveniam osobitného predpisu.
§ 12
(1)
Pravidlá ustanovené pre veterinárne kontroly pri obchodoch určitých živých zvierat a ich produktov s členskými štátmi podľa osobitného predpisu29) sa použijú aj pri organizácii a priebehu kontrol zvierat, spermy, oocytov a embryí podľa tohto nariadenia, ktoré sú sprevádzané certifikátom. Ostatné zvieratá musia pochádzať z chovov, ktoré sú predmetom kontrol podľa osobitného predpisu29) v mieste pôvodu a v mieste určenia.
(2)
Na zvieratá, spermu, oocyty a embryá podľa tohto nariadenia sa vzťahuje osobitný predpis.30)
(3)
Na účely obchodu s členskými štátmi sa ustanovenia osobitného predpisu31) vzťahujú aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú v trvalej držbe alebo dočasnej držbe zvieratá uvedené v § 7, 9 a 10.
(4)
Pri kontrolách zvierat, spermy, oocytov a embryí, ktoré sú sprevádzané certifikátom, sa musí komunikovať s miestom určenia prostredníctvom Animo systému v súlade s osobitným predpisom.32)
(5)
Okrem kontrol uvedených v odsekoch 1 až 3 príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa alebo štátna veterinárna a potravinová správa v prípade podozrenia na nedodržiavanie tohto nariadenia alebo v prípade pochybnosti o zdravotnom stave zvierat alebo kvalite spermy, oocytov a embryí vykoná akékoľvek kontroly, ktoré považuje za primerané.
(6)
Ak sa pri kontrole podľa odsekov 1 až 3 a 5 zistí, že vystavené certifikáty alebo doklady nezodpovedajú skutočnému stavu zvierat, že identifikácia zvierat alebo označenie príslušnej spermy, oocytov a embryí nie je v súlade s týmto nariadením, alebo že zvieratá alebo príslušné produkty neboli podrobené kontrolám podľa tohto nariadenia, uloží orgán veterinárnej a potravinovej správy, ktorý porušenie zistil, fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu podľa osobitného predpisu.33)
§ 13
(1)
Ak členský štát určenia využíva záruky uvedené v § 14 a 15, obchody s členskými štátmi zvierat druhov vnímavých na choroby uvedené v osobitných predpisoch6),12) a obchody so spermou, oocytmi alebo embryami týchto zvierat pochádzajúcich z prevádzkarní a určených do prevádzkarní schválených podľa prílohy č. 4, musia byť sprevádzané dokladom o preprave, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2. Tento doklad, ktorý potvrdzuje veterinárny lekár zodpovedný za prevádzkareň pôvodu, musí presne určovať, že zvieratá, sperma, oocyty alebo embryá pochádzajú z prevádzkarne schválenej podľa prílohy č. 4 a musí byť nedeliteľnou sprievodnou dokumentáciou počas prepravy.
(2)
Ak ide o choroby podliehajúce povinnému hláseniu,6) musí prevádzkareň k žiadosti o schválenie priložiť všetky doklady preukazujúce požiadavky uvedené v prílohe č. 4.
(3)
Schvaľovanie, pozastavenie schválenia a zrušenie schválenia prevádzkarne sa riadi ustanoveniami osobitného predpisu.34)
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa zašle Európskej komisii zoznam schválených prevádzkarní spolu s akýmikoľvek zmenami tohto zoznamu.
§ 14
(1)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa vypracovala dobrovoľný alebo povinný ozdravovací program pre kontrolu alebo monitoring niektorej z chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) môže predložiť tento program Európskej komisii na schválenie. V programe sa uvádza najmä:
a)
rozšírenie choroby na území Slovenskej republiky,
b)
či choroba je chorobou podliehajúcou povinnému hláseniu,
c)
zdôvodnenie programu so zameraním na význam choroby a porovnávanie výdavkov s prínosom realizácie programu,
d)
geografická oblasť, v ktorej sa bude program realizovať,
e)
požiadavky pre zariadenia pre každý živočíšny druh pri začleňovaní do chovu a použité postupy vyšetrovania,
f)
postupy programu monitoringu vrátane stupňa spolupráce chovateľov pri zavádzaní programu kontroly alebo monitoringu,
g)
opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade, že chov z akéhokoľvek dôvodu prestane spĺňať podmienky, na základe ktorých bol schválený,
h)
opatrenia, ktoré treba prijať v prípade pozitívnych výsledkov vyšetrení vykonaných podľa programu,
i)
opatrenia na premiestňovanie a uvádzanie na trh na území Slovenskej republiky vzhľadom na obchod s členskými štátmi nediskriminačného charakteru.
§ 15
(1)
Ak je Slovenská republika úplne alebo čiastočne bez výskytu jednej z chorôb uvedených v osobitnom predpise,12) na ktoré sú zvieratá uvedené v tomto nariadení vnímavé, predloží Európskej komisii zdôvodnenie, v ktorom uvedie
a)
povahu choroby a históriu jej výskytu na svojom území,
b)
výsledky testov v rámci surveillance založených na vyšetrovaní sérologickom, mikrobiologickom, patologickom alebo epidemiologickom,
c)
obdobie, počas ktorého táto choroba podliehala povinnému hláseniu,
d)
obdobie, počas ktorého sa vykonávala surveillance,
e)
ak je to vhodné, obdobie zákazu vakcinácie proti chorobe a geografickú oblasť, ktorej sa tento zákaz týkal,
f)
opatrenia umožňujúce kontrolu neprítomnosti choroby.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa oznámi Európskej komisii akékoľvek zmeny a úpravy zdôvodnenia uvedeného v odseku 1.
Dovozy z tretích krajín
§ 16
(1)
Požiadavky na dovoz zvierat z tretích krajín, ich spermy, oocytov a embryí uvedené v tomto nariadení vlády musia byť aspoň rovnocenné s požiadavkami na obchod s členskými štátmi uvedenými v § 3 až 15.
(2)
Požiadavky na dovoz psov, mačiek a fretiek musia byť aspoň rovnocenné s požiadavkami podľa osobitného predpisu.34a)
(3)
Certifikát sprevádzajúci zvieratá musí potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár poverený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktorým sa potvrdilo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.
§ 17
(1)
Dovážať možno iba zvieratá, spermu, oocyty a embryá, ktoré vyhovujú týmto požiadavkám:
a)
pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na zozname vyhotovenom Európskym spoločenstvom,
b)
sprevádza ich zdravotný certifikát zodpovedajúci vzoru, ktorý je vypracovaný podľa osobitného predpisu,34aa) podpísaný príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny, ktorý potvrdzuje, že
1.
zvieratá spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky uvedené v odseku 3 písm. a) a pochádzajú zo schválených prevádzkarní, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné zárukám v prílohe č. 4,
2.
sperma, oocyty a embryá pochádzajú zo schválených staníc na odber a skladovanie alebo od tímov na odber a produkciu, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné požiadavkám Európskeho spoločenstva, uvedené v prílohe č. 3 časti I.
§ 18
Na územie Slovenskej republiky môžu byť dovezené zvieratá, sperma, oocyty a embryá uvedené v tomto nariadení, ak
a)
sú sprevádzané certifikátom vydaným úradným veterinárnym lekárom,
b)
vyhoveli kontrolám požadovaným podľa osobitných predpisov,38)
c)
boli podrobené kontrole úradným veterinárnym lekárom pred odoslaním na územie Slovenskej republiky, aby bolo zabezpečené, že sú splnené podmienky prepravy ustanovené v osobitnom predpise,39) ak ide o napájanie a kŕmenie,
d)
zvieratá uvedené v § 5 až 10 boli pred dovozom umiestnené v karanténe.
§ 20
Pravidlá na veterinárne kontroly produktov vstupujúcich na územie Slovenskej republiky upravené osobitným predpisom40) sa použijú najmä pri organizácii a priebehu kontrol a na ochranné opatrenia, ktoré sa musia prijať.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 21
Štátna veterinárna a potravinová správa vydá v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev vzory certifikátov a podmienky zdravia zvierat, ktoré sú určené na obchod s členskými štátmi, spermy, oocytov a embryí iných, než sú uvedené v § 5 až 11.
§ 22
Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev určiť pre pohyb cirkusových zvierat a zvierat z trhov a na obchody zvierat, spermy, oocytov a embryí určených pre zoologickú záhradu osobitné požiadavky iné, ako sú uvedené v § 6 ods. 2 písm. e) a v § 3 až 15.
§ 23
(1)
Na územie Slovenskej republiky sa povoľuje vstup zvierat (vrátane voliérových vtákov), spermy, oocytov a embryí uvedených v tomto nariadení, ktoré prešli územím tretej krajiny, len ak sú sprevádzané certifikátom potvrdzujúcim splnenie požiadaviek podľa tohto nariadenia.
(2)
O povolení podľa odseku 1 informuje štátna veterinárna a potravinová správa Európsku komisiu a členské štáty.
§ 24
Ak Slovenská republika zavedie alternatívny kontrolný systém, ktorý poskytuje záruky rovnocenné so zárukami stanovenými týmto nariadením pri premiestňovaní na území Slovenskej republiky zvierat, spermy, oocytov a embryí uvedených v tomto nariadení, môže štátna veterinárna a potravinová správa súhlasiť na základe reciprocity okrem postupu uvedeného v § 6 ods. 2 písm. f), § 8 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. c).
§ 24a
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 14 ods. 2 a 3, § 15 ods. 2 a 3, § 19 až 21 a § 23 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A (I) k smernici Rady 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14. 9. 1992) v znení
– rozhodnutia Komisie 95/176/ES (Ú. v. ES L 117, 24. 5. 1995),
– rozhodnutia Komisie 2001/298/ES (Ú. v. ES L 102, 12. 4. 2001),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2002 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 2002),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 998/2003/ES (Ú. v. EÚ L 146, 14. 6. 2003),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1398/2003 (Ú. v. EÚ L 198, 6. 8. 2003),
– smernice Rady 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
2.
Smernica Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat pre dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. EÚ L 146, 14. 6. 2003).
4.
Rozhodnutie Komisie 94/63/ES z 31. januára 1994 stanovujúce dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovozy semien, vajíčok a embryí oviec, kôz a koňovitých, vajíčok a embryí ošípaných (Ú. v. ES L 28, 2. 2. 1994).
5.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
Časť A
Časť B
Časť C
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
PODMIENKY NA ODBER SPERMY
Časť I
1.
Inseminačné stanice na odber spermy, ktoré podliehajú schváleniu, musia spĺňať tieto podmienky:
a)
podliehať dozoru poverenému veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu všeobecný epizootický dozor na inseminačnej stanici,
b)
disponovať zariadeniami priestorovo a materiálovo oddelenými, umožňujúcimi zabezpečovať
1.
ustajnenie a izoláciu zvierat,
2.
odber spermy,
3.
čistenie a dezinfekciu vybavenia,
4.
ošetrenie spermy,
5.
skladovanie spermy,
c)
byť konštruované alebo izolované tak, aby nedošlo k akémukoľvek kontaktu so zvieratami nachádzajúcimi sa mimo areálu inseminačnej stanice,
d)
disponovať zariadeniami uvedenými v písmene b), ktoré sa dajú ľahko čistiť a dezinfikovať.
2.
Dozor inseminačných staníc sa zameriava na kontrolu splnenia týchto podmienok:
stanice na odber spermy musia
a)
byť pod takým dozorom, aby tam mohli byť ustajnené len zvieratá, od ktorých má byť odobratá sperma; v týchto staniciach môžu byť ustajnené iné domestikované zvieratá vtedy, ak spĺňajú ďalej uvedené podmienky,
b)
byť pod takým dozorom, ktorý umožní udržiavať záznamy zabezpečujúce
1.
identifikáciu zvierat prítomných v stredisku,
2.
prípadné premiestňovanie (vstupy a výstupy) zvierat,
3.
vykonanie sanitárnej kontroly,
4.
zdravotnú anamnézu,
5.
miesto určenia spermy,
6.
skladovanie spermy,
c)
byť najmenej dvakrát ročne kontrolované úradným veterinárnym lekárom na zabezpečenie dodržiavania podmienok schválenia a dozoru,
d)
zamestnávať kompetentnú osobu, ktorá bola vyškolená v technickom zabezpečení dezinfekcie a hygieny umožňujúcich prevenciu šírenia chorôb,
e)
byť pod takým dozorom, aby
1.
odber, ošetrenie a skladovanie spermy sa vykonávalo výhradne na miestach určených na tento účel,
2.
všetky nástroje prichádzajúce do styku so spermou alebo darcom pred odberom alebo ošetrením boli náležíte dezinfikované alebo sterilizované pred každým použitím,
3.
všetky nádoby zabezpečujúce uskladnenie a transport spermy boli dezinfikované alebo sterilizované pred každým napĺňaním,
f)
dbať na používanie
1.
produktov živočíšneho pôvodu používaných pri ošetrení spermy (prísad alebo zrieďovačov), ktoré nepredstavujú žiadne zdravotné riziko alebo ktoré boli predtým ošetrené takým spôsobom, ktorý toto riziko odstraňuje,
2.
zmrazovacieho prostriedku, ktorý predtým nebol použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu,
g)
zabezpečiť identifikáciu každej dávky spermy umožňujúcej zistiť dátum odberu, plemeno a totožnosť darcovského zvieraťa, takisto aj názov schválenej stanice zabezpečujúcej odber.
Časť II
Požiadavky vzťahujúce sa na prijatie samcov - darcov
(1)
Žrebce
Na odber spermy môžu byť určené len žrebce, u ktorých môže štátny veterinárny lekár konštatovať
a)
dobrý zdravotný stav v čase odberu,
b)
že vyhovujú požiadavkám osobitného predpisu1) a že pochádzajú z chovov, ktoré vyhovujú uvedeným požiadavkám,
c)
že boli u nich v 60 dňoch predchádzajúcich prvému odberu vykonané s negatívnym výsledkom vyšetrenia na
1.
infekčnú anémiu koní imunodifúznym testom v agare, známom ako „Cogginsov test“,
2.
vírusovú arteritídu séroneutralizačným testom (zriedenie menšie než 1 : 4) doplneným v prípade pozitívneho výsledku virologickým vyšetrením ejakulátu s negatívnym výsledkom,
3.
nákazlivú metritídu kobýl izolačným testom na Taylorella equigenitalis, a to vyšetrením vzoriek odobratých na úrovni uretrálnej jamky a tekutiny pred ejakuláciou; výsledky týchto vyšetrení musia byť potvrdené laboratóriom uznaným príslušným orgánom veterinárnej správy; v období uvedenom v odseku 1 písm. c) a v období odoberania nesmú byť žrebce použité na prirodzené pripustenie.
(2)
Barany a capy
a)
Na odber spermy môžu byť určené len barany a capy inseminačných staníc alebo chovov, u ktorých môže úradný veterinárny lekár konštatovať
1.
dobrý zdravotný stav v čase odberu,
2.
že vyhovujú požiadavkám uvedeným v osobitnom predpise2) a že okrem toho boli u darcov vykonané počas 30 dní pred odberom spermy s negatívnym výsledkom vyšetrenia na
2.1
brucelózu (Brucella melitensis) podľa osobitného predpisu,3)
2.2
infekčnú epididymitídu baranov (Brucella ovis) podľa osobitného predpisu3) a v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev,
2.3.
izoláciu vírusu border disease (hraničiarskej choroby)
3.
že boli vykonané testy alebo kontroly zaručujúce dodržiavanie požiadaviek uvedených v bodoch 1 a 2.
b)
Vyšetrenia uvedené v písmene a) musia byť vykonané laboratóriom schváleným členským štátom.
(3)
Ak jedno z vyšetrení uvedených v bodoch (1) a (2) bolo pozitívne, príslušné zviera musí byť izolované a jeho sperma odobratá od dátumu posledného negatívneho vyšetrenia nesmie byť predmetom obchodu. Týka sa to aj spermy ostatných zvierat chovaných na inseminačnej stanici na odber od dátumu, ku ktorému bolo vyšetrenie pozitívne. Obchody môžu byť znovu obnovené až vtedy, ak sa zdravotná situácia uvedie do pôvodného stavu.
Časť III
Požiadavky vzťahujúce sa na spermu, oocyty a embryá
Sperma, oocyty a embryá sa musia odobrať, ošetriť, premyť a konzervovať pomocou biologického prostriedku bez živých mikroorganizmov v súlade s nasledujúcimi zásadami:
a)
premytie oocytov a embryí sa musí vykonať podľa § 11 ods. 3. Ich zona pellucida musí zostať neporušená pred premytím i po ňom. Súčasne sa môžu premývať len oocyty a embryá pochádzajúce od rovnakej darkyne. Po premytí musí byť zona pellucida pri zväčšení najmenej 50 krát vyšetrená po celom povrchu každého oocytu alebo embrya a musí sa potvrdiť neporušenosť a neprítomnosť akýchkoľvek adherujúcich cudzích častíc,
b)
médiá a roztoky použité na odber, zmrazovanie a konzerváciu oocytov a embryí sa musia sterilizovať podľa schválených metodík v súlade s § 11 ods. 3 a musí sa s nimi zachádzať takým spôsobom, aby zostali sterilné. Antibiotiká môžu byť pridané do média na odber, premývanie a konzerváciu podľa spôsobu, ktorý treba stanoviť v súlade s rozhodnutím Komisie,
c)
všetok materiál použitý na odber, manipuláciu, premývanie, zmrazovanie a konzerváciu oocytov alebo embryí sa musí pred použitím sterilizovať,
d)
tekutiny určené na odber alebo premývanie sa musia podrobiť podľa § 11 ods. 2 doplňujúcim vyšetreniam, ktoré sa stanovia v súlade s rozhodnutím Komisie na stanovenie neprítomnosti patogénnych mikroorganizmov,
e)
sperma, oocyty a embryá sa musia udržiavať v sterilných nádobkách (ampulkách, pipetách, náležite označených spôsobom v súlade s rozhodnutím Komisie)
1.
obsahujúcich len produkty pochádzajúce od toho istého darcu alebo donorky,
2.
zapečatených v čase zmrazovania v alkohole alebo čerstvom tekutom dusíku a označených a daných do sterilizovaných kontajnerov s tekutým dusíkom, ktoré nepredstavujú žiadne riziko kontaminácie pre produkty,
f)
sperma, oocyty a embryá sa musia skladovať v schválených podmienkach minimálne tridsať dní pred expedíciou,
g)
sperma, oocyty a embryá sa musia prepravovať vo fľaštičkách predtým vyčistených, dezinfikovaných alebo sterilizovaných pred každým napĺňaním.
Časť IV
Darkyne
Na odber embryí alebo oocytov môžu byť určené len zvieratá samičieho pohlavia, ktoré podľa úradného veterinárneho lekára spĺňajú príslušné požiadavky osobitných predpisov5) a ktoré pochádzajú zo stád, ktoré takisto spĺňajú uvedené požiadavky.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
PODMIENKY SCHVÁLENIA PREVÁDZKARNÍ
(1)
Aby prevádzkareň uvedená v § 2 ods. 1 písm. b) bola schválená podľa § 13 ods. 2 tohto nariadenia, musí
a)
byť jasne označená a oddelená od svojho okolia alebo ustajnených zvierat a umiestnená tak, aby nepredstavovala zdravotné riziko pre poľnohospodárske podniky, ktorých zdravotná situácia by mohla byť ohrozená,
b)
mať primerané prostriedky na odchytenie, ustajnenie a izolovanie zvierat a mať primerané karanténne zariadenia a schválené postupy pre zvieratá prichádzajúce z neschválených zdrojov,
c)
byť bez ochorení uvedených v osobitnom predpise1) a bez nákazy, ktoré sú v príslušnej krajine predmetom programu ozdravovania podľa § 14 tohto nariadenia nákaz uvedených v tomto osobitnom predpise; aby sa prevádzkareň mohla vyhlásiť za miesto bez týchto ochorení, príslušný orgán musí posúdiť záznamy o zdravotnom stave zvierat minimálne za posledné tri roky a výsledky klinických a laboratórnych vyšetrení zvierat v danej prevádzkarni; výnimku z tejto požiadavky môžu dostať nové zariadenia, ak zvieratá tvoriace skupinu pochádzajú zo schválených zariadení,
d)
viesť aktuálne záznamy uvádzajúce
1.
počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat každého druhu nachádzajúceho sa v zariadení,
2.
počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat, ktoré do zariadenia prichádzajú alebo ho opúšťajú, spolu s informáciou o ich pôvode alebo mieste určenia, preprave zo zariadenia alebo do zariadenia a zdravotný stav zvierat,
3.
výsledky krvných skúšok alebo akýchkoľvek iných diagnostických postupov,
4.
prípady ochorenia a tam, kde je to vhodné, poskytnuté ošetrenie,
5.
výsledky pitiev zvierat, ktoré uhynuli v zariadení, vrátane mŕtvo narodených zvierat,
6.
pozorovania vykonávané počas každej izolácie alebo karantény,
e)
mať dohodu s príslušným laboratóriom na vykonávanie pitiev alebo mať jedno zariadenie alebo viac zariadení, kde môže tieto vyšetrenia vykonávať príslušná osoba na základe právomoci schváleného veterinárneho lekára,
f)
mať vhodné opatrenia alebo zariadenia na mieste na primeranú likvidáciu tiel zvierat, ktoré uhynuli na chorobu alebo boli utratené,
g)
zabezpečiť služby veterinárneho lekára schváleného a kontrolovaného príslušným orgánom, ktorý
1.
spĺňa mutatis mutandis požiadavky podľa osobitného predpisu,2)
2.
zabezpečí, aby príslušný orgán schválil primerané opatrenia na sledovanie ochorenia a kontrolné opatrenia týkajúce sa situácie spojenej s ochorením v príslušnej krajine a aby sa uplatňovali v prevádzkarni; tieto opatrenia zahŕňajú
– ročný plán sledovania ochorenia vrátane primeranej kontroly zoonóz zvierat,
– klinické, laboratórne skúšky a skúšky po smrti zvierat podozrivých z infekcie prenosných ochorení,
– vakcináciu náchylných zvierat proti infekčným ochoreniam, ak je to vhodné, len v súlade s legislatívou Spoločenstva;
3.
zabezpečí, aby sa každá podozrivá smrť alebo výskyt ktoréhokoľvek iného symptómu naznačujúceho, že zvieratá sa nakazili jedným ochorením alebo viacerými ochoreniami uvedenými v osobitnom predpise,1) bezodkladne oznámila príslušnému orgánu, ak práve toto ochorenie má oznamovaciu povinnosť v príslušnom členskom štáte,
4.
zabezpečí, aby sa prichádzajúce zvieratá izolovali v prípade potreby a v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a pokynov príslušného orgánu,
5.
zodpovedá za každodenný súlad životných podmienok zvierat počas prepravy a odstraňovania živočíšneho odpadu s požiadavkami zdravotného stavu zvierat podľa tohto nariadenia a legislatívy Spoločenstva,
h)
ak chová zvieratá, ktoré sú určené pre laboratóriá na pokusné účely, musí dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu.4)
(2)
Schválenie sa ponechá, ak
a)
sa zariadenia nachádzajú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára z príslušného orgánu, ktorý
1.
vykoná kontrolu prevádzkarne aspoň raz ročne,
2.
skontroluje činnosť schváleného veterinárneho lekára a vykonávanie ročného plánu sledovania ochorenia,
3.
zabezpečí plnenie ustanovení tohto nariadenia,
b)
len zvieratá prichádzajúce z inej schválenej prevádzkarne sú uvedené do zariadenia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia,
c)
úradný veterinárny lekár overuje, či
1.
sa splnili ustanovenia tohto nariadenia,
2.
výsledky klinických vyšetrení, laboratórnych vyšetrení alebo pitevných vyšetrení zvierat nepreukázali žiadnu prítomnosť ochorení uvedených v osobitnom predpise,1)
d)
prevádzkareň vedie záznamy uvedené v bode 1 písm. d) počas obdobia aspoň 10 rokov odo dňa schválenia.
(3)
Výnimku z § 5 ods. 1 tohto nariadenia a bodu 2 písm. b) tejto prílohy zvieratá vrátane opíc (simiae a prisimiae), ktoré nepochádzajú zo schválenej prevádzkarne, možno udeliť v prípade, ak do schválenej prevádzkarne sú umiestnené zvieratá, ktoré prešli karanténou pod úradnou kontrolou a v súlade s pokynmi príslušného orgánu pred svojím zaradením do stáda.
Ak ide o opice, musia sa dodržiavať karanténne požiadavky, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.6)
Ak ide o osobitné zvieratá prechádzajúce karanténou podľa bodu 2 písm. b) tejto prílohy, musí byť obdobie karantény aspoň 30 dní vzhľadom na ochorenia uvedené v osobitnom predpise.7)
(4)
Zvieratá nachádzajúce sa v schválenej prevádzkarni opustia toto zariadenie len vtedy, ak miestom ich určenia je iná schválená prevádzkareň v danom členskom štáte alebo inom členskom štáte; ak však miestom ich určenia nie je schválená prevádzkareň, odídu len v súlade s požiadavkami príslušného orgánu, aby sa zabezpečilo, že nehrozí žiadne riziko šírenia ochorenia.
(5)
Ak členský štát získal dodatočné záruky v rámci legislatívy Spoločenstva, môže požadovať dodatočné vhodné opatrenia na certifikáciu pre druhy náchylné na ochorenie, ktoré sa majú dodať do schválenej prevádzkarne.
(6)
Schválenie bude čiastočne alebo úplne pozastavené, odobraté alebo obnovené,
a)
ak príslušný orgán zistí, že sa nesplnili požiadavky bodu 2 alebo došlo k zmene zaužívanej praxe, ktorá už nie je zahrnutá v § 2 tohto nariadenia, povolenie sa pozastaví alebo odoberie,
b)
ak došlo k oznámeniu o podozrení jednej z chorôb uvedených v prílohe k osobitnému predpisu,1) príslušný orgán pozastaví schválenie prevádzkarne, pokým sa podozrenie oficiálne nevylúči; v závislosti od ochorenia a rizika jeho prenosu sa pozastavenie môže týkať zariadenia ako celku alebo len určitých kategórií zvierat náchylných na príslušné ochorenie. Príslušný orgán zabezpečí, aby sa prijali opatrenia potrebné na potvrdenie alebo vylúčenie podozrenia a na zabránenie rozšírenia choroby v súlade s legislatívou Spoločenstva upravujúcou opatrenia, ktoré sa majú prijať proti danému ochoreniu a v obchode so zvieratami,
c)
ak sa podozrenie na ochorenie potvrdilo, prevádzkareň sa znovu schváli za podmienky, že po likvidácii ochorenia a zdroja nákazy v zariadeniach vrátane primeraného vyčistenia a dezinfekcie znovu spĺňajú podmienky ustanovené v bode 1 tejto prílohy s výnimkou bodu 1 písm. c),
d)
príslušný orgán informuje Komisiu o pozastavení, odobratí alebo obnovení schválenia prevádzkarne.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 313/2005 Z. z.
CHOROBY PODLIEHAJÚCE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI
Choroba Najviac postihnutý rod/čeľaď/druh
Africký mor koní Equidae
Africký mor ošípaných Suidae a Tayassuidae
Vtáčia chrípka Aves
Mor včelieho plodu Apis
Sneť slezinová Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae,
Equidae a Hippopotamidae
Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae
a Rhinocerotidae
Brucelóza (B. abortus) Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae,
Girqffldae, Hippopotamidae a Tragulidae
Brucelóza (B. melitensis) Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae,
Girqffldae, Hippopotamidae a Tragulidae
Brucelóza (B. ovis) Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Girqffldae,
Bovidae a Antilocapňdae
Brucelóza (B. suis) Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae a
Tayassuidae
Klasický mor ošípaných Suidae a Tayassuidae
Nákazlivá pleuropneumónia Hovädzí dobytok (vrátane tura zebu, byvola,
bizóna a jaka)
Ebola Primáty nepríbuzné človeku
Slintačka a krívačka Artiodactyla a ázijské slony
Infekčná hematopoetická nekróza Salmonidae
Nodulárna dermatitída Bovidae a Giraffidae
Opičie kiahne Rodentia a primáty nepríbuzné človeku
Tuberkulóza Mammalia, najmä Antilocapňdae, Bovidae,
Camelidae, Cervidae, Girqffldae a Tragulidae
Pseudomor hydiny Aves
Mor malých prežúvavcov Bovidae a Suidae
Nákazlivá obrna ošípaných Suidae
Psitakóza Psittaciformes
Besnota Carnivora a Chiroptera
Horúčka údolia Rift Bovidae, druh Camelus a Ritincerotidae
Mor hovädzieho dobytka Artiodactyla
Aethina tumida Apis a Bombus
Ovčie a kozie kiahne Bovidae
Vesikulárna choroba ošípaných Suidae a Tayassuidae
Roztoč Tropilaelaps (spp.) Apis
Vesikulárna stomatitída Artiodactyla a Equidae
TSE Bovidae, Cervidae, Felidae a Mustelidae
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 313/2005 Z. z.
VYHLÁSENIE ÚRADNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA
2)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 40/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
10)
§ 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
11)
§ 3 ods. 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
13)
§ 22 zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.
15)
§ 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
17)
§ 3 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.
19)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.
21)
§ 3 ods. 2 písm. c), d), f), g) a h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
23)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
26)
§ 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
26a)
Čl. 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. EÚ L 146, 13. 6. 2003).
26b)
Čl. 6 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 146, 13. 6. 2003).
27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2006 Z. z.
29)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
30)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
31)
§ 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
32)
§ 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
34a)
Čl. 8 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 146, 13. 6. 2003).
34aa)
Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávajúcich právomocí prenesených na Komisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 1/zv. 3).
38)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
39)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.
40)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z.
1)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
2)
§ 7 až 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.
3)
Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.
2)
§ 14 ods. 8 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely.
6)
Kapitola 2.10.1. a príloha 3.5.1 k Medzinárodnému kódexu zdravia OIE.